PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

sumber-sumber pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Walau bagaimanapun. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 1. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. v . Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 2. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut.

6. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. 5. Teliti maklumat yang diterima. 7. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. vi . Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.3. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.

Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. dan penyediaan rancangan pengajaran harian. dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. penyediaan rancangan tahunan dan semester. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Seterusnya. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. dan Tajuk 4.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.mengajar. viii .

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.Konsep pendekatan objektivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konsep pendekatan konstruktivisme . Jam 6 • • • • • • • ix . 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .

Pita rakaman .Laman Web/Internet .Lawatan .Permainan .Slaid .Teknik-teknik menyoal .Pembelajaran aktif/perbincangan .Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Berpusatkan guru .Modul .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid . Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Berpusatkan murid .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Syarahan/kuliah .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Demonstrasi/tunjuk cara .Simulasi . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Pembelajaran secara kooperatif .Projek .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Carta .Aras-aras soalan • x . 2 Tajuk/Topik Strategi.Bil.

Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi.Bil. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi . 3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.kaedah.

5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. 6 6 JUMLAH 30 15 45 xii . Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.Bil.

Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. penyediaan rancangan tahunan dan semester. 3. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. strategi. 2. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Mengaplikasi pendekatan. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Senarai kemahiran-kemahiran. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. Rujukan sukatan pelajaran. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. 2    . perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar.1. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. media cetak dan media elektronik. Bincangkan bersama rakan. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. bahan maujud. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum.

Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    . Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester. Memastikan susunan topik-topik teratur. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1. Pencegahan pemesongan topik.

Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. 4    . Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. penutup dan penilaian.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar.

Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. masa. bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1. tahun. Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . darjah.2.

1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.1b: Jadual 1.1a dan Jadual 1.1.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur. menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .

fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1.00 – 10. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9. Sehubungan itu. 11    . Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

pemadam. poster. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. pam. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. Bahan Bantu Mengajar : Video. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. batu. power point. model. papan tulis. jimatkan air. pasir. arang diaktifkan. 3. penapis. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. 2. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . akuarium. bersih. Membuat Inferens. Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. Niali-nilai Murni : Kerjasama. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. kad nama. Membuat gambaran mental. bertanggungjawab. Mengingat kembali.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. 4. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. ikan hiasan. gegelang bio. kayu buruk. marker pen. lampu akuarium.

Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . batu.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. pasir. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens. Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni. pam. 2. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. 2.2 Jadual 1. menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. 4. tayangan video. 3. kayu   .

membuat gambaran mental 14    . pasir dan kayu. 2. bekas akuarium. 1. kad nama. buruk. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. model. bertanggungjawab. estetika. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. tumbuhan akuatik. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. kerjasama. poster. Nilai-nilai Murni: Keselamatan.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . 3. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. jimatkan air. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. pasir dan kayu buruk. iv) Masukkan batu. keutamaan.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. bersih.

ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. 15    .Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. 1.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. 2. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan.

a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. pemadam. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis.Setiap kumpulan diberi papan tulis. 4. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. 16    . Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. 5. 3. akuarium. 2. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. gulagula. 1. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. pensil. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. Penyediaan bekas/akuarium. 2.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. marker pen. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. marker pen dan pemadam. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan.

Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. 2. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. 3. iaitu situasi. 17    . Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid.b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan.

Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. Ketika melakukan pemeringkatan isi. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. 4. Dalam pemilihan isi pelajaran. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. 6. 2. Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan .c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. 3. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. Di peringkat mata pelajaran. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. 18    . Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. selaras dengan objektif pengajaran. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. prinsip. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar.

d) Pemilihan strategi. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran. Contoh-contoh Kaedah : 1. kaedah. mendorong dan menyeronokkan. mengira. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. berpusatkan murid-murid dari segi minat. menulis dan melukis. keperluan dan aktiviti. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar.

Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. berkemahiran. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. 20    . untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. kerjajaya dan hidup mereka nanti. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. kecekapan dan ketrampilan. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. kualiti.2.

b. buat laporan.Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. intonasi sesuai. aplikasi teknik baca.guna bahasa ikut suasana. Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. buat rumusan.menulis jelas dan tepat. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. 21    . guna istilah sesuai. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. Penggunaan Teknologi . Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. guna pengetahuan. penyampaian dengan bantuan alat. faham idea yang disampaikan.menganalisis. bertindakbalas tepat dan berkesan. Menulis . bahasa badan. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. guna tanda baca. intepretasi maklumat.dengar idea dan pandangan. Bertertib & Sopan .mengendali alat teknologi (OHP. menolak atau menerima idea. Mendengar . faham dan intepretasi dengan tepat. Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. gambarajah).fasih. komputer. alat siaraya). isitilah tepat. laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. bahasa tepat dan jelas. menyediakan alat (slaid poster. kata panggilan yang sesuai. buat catatan. perbendaharaan kata luas. Membaca . kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. menakkul.

menyediakan senarai tugasan. Cekap dalam pengurusan masa . menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad. Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos.bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan.kenal pasti bahagian dan fungsi. carta tugasan (carta Gantt).memahami arahan buku manual. bekerja secara sistematik. peka terhadap isu semasa. faham cara operasi dan kendali alat. membuat anggaran kos. Memahami isu dan tren dalam teknologi . menyelenggara dan baiki alat teknologi . mengawal kualiti produk. membuat penyesuaian. membuat pelan tindakan. • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti . mengurus sumber. Melaksanakan program/aktiviti .mengenalpasti teknologi baru. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. meneroka dan menghasilkan teknologi baru. mengenali bahagian dan fungsi. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. baiki kerosakan kecil dan mudah. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. memisah dan memilih keutamaan.mengenalpasti matlamat dan objektif. Mengendali. selenggara dengan sempurna dan yakin.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses . berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. pengelolaan 22    . Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru . peka terhadap peralatan baik pulih. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran.menentukan sumber berkaitan aktiviti. membuat jadual tugasan induk. memilih strategi ikut keutamaan. Keberkesanan penggunaan sumber . menghasilkan keluaran menepati masa. kendali ikut prosedur. memahami simbol. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad.

sifat diri. memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. Berbincang secara kumpulan . ketabahan. menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. memahami persekitaran.mendengar dengan baik. rakan sebaya dan keluarga). Fizikal (ruang. 23    . membuat refleksi. memberi perhatian. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. keluarga. bekerja sebagai satu pasukan. Menerima ahli kumpulan lain . bersikap toleransi. Memahami objektif bekerja secara kumpulan .mengetahui peranan dalam kumpulan.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. wang. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. Mempunyai semangat kekitaan . menggunakan ‘body language’ yang sesuai. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah .mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan. keadaan persekitaran (masyarakat. gaya dan intonasi pertuturan.sistematik. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. menghormati hak orang lain. boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. prasarana dan masa). tolong menolong dan muafakat. memahami bahasa. memahami maksud yang tersurat dan tersirat. keyakinan. Menganalisis punca masalah . menulis arahan dengan baik. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. membuat persediaan maklumat yang cukup. menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat.sanggup berkorban.diri sendiri (sikap. proaktif dan reaktif). menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. mengetahui dan menjalankan peranan. memberi pendapat dan cadangan. sosio ekonomi (latar belakang. menghasilkan keputusan yang sepakat.meneroka masalah/menceritakan masalah. penilaian.

Membuat alternatif/pilihan . bilangan surat. mencatat (mencari isi penting. mencatat). membaca. kertas kerja/cadangan). semua masalah dikaji. hard disk).menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. meringkas. rakan sebaya. bahan rujukan. Membuat penilaian semula . memilih alternatif lain. mencerakin. internet. Menganalisis maklumat . menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan.menilai semula keputusan yang telah dibuat. kad dan lain-lain. merumus.memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. membuat kesimpulan).mengenalpasti sumber (buku. menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat). menyunting laporan. katalog.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. masyarakat. buletin. diari. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat . memo. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. menilai kualiti dan kebolehpercayaan. menyimpan maklumat dalam buku log. mentafsir. Mengguna dan menyebar maklumat . membuat pengkelasan). menguasai perbendaharaan kata.merangka format (membuat jadual.kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. laporan bertulis. media masa/cetak.mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster.mengkaji semula matlamat. multimedia). orang. menterjemah. mengkaji keberkesanan keputusan. alam sekitar. Memperolehi maklumat . membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana. iklan). Menyusun maklumat/penulisan . graf. Menyimpan maklumat . memilih dan membuat keputusan. nombor fail. • KEMAHIRAN MENGURUS. Membuat keputusan . 24    . memo. mengkategorikan maklumat. menyusun maklumat. carta.

Menghayati norma dan tren masyarakat . membuat ramalan merangka strategi. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. jiran dan masyarakat . tahu teknik mengukur. graf . mewujudkan persekitaran yang kondusif.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. menghormati semua lapisan masyarakat. pasaran saham dan lain-lain). memberi layanan. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). Menggunakan carta dan menterjemah carta. menyelesaikan masalah secara congak. 25    . menghormati pelanggan. membaca papan tanda (senarai harga barang.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. berterus terang dan amanah.memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran . mengenal pasti unit ukuran. membaca meter. menghargai orang lain. memupuk sikap penyayang. membuat pengiraan.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian. mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. Membuat penilaian menggunakan teknik matematik .melakukan 4 operasi asas. Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . mengamal sikap jujur. membuat anggaran.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. menyusun data.ambil berat terhadap kebajikan orang lain. membuat analisis. boleh menukar unit ukuran. menyatakan perkaitan nombor dengan abjad.

interpersonal. mencintai negara. mematuhi peraturan. membuat keputusan dan etika. Mempunyai semangat patriotik . Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat.Memahami profil organisasi . Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. mengenang jasa. 26    . . Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. undang-undang dan perlembagaan.mewujudkan rasa setia kawan. Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan.

Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Justeru itu. dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali.f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN.

Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 1. rancangkan: a. Kriteria adalah seperti berikut: a. d. Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. Anda telah mempelajari beberapa strategi. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. b. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. c. 28    . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Hasil Pembelajaran: 4. strategi. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar. 5. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . Mengaplikasi pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran.

mendengar. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar.2. dan Mengurangkan kebimbangan. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. hidu dan sebagainya. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik. 30    . kerisauan atau kebosanan pelajar. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. rasa. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. papan hitam. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. Ringkasnya di sini . Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. fakta atau idea.

Oleh itu. Ringkasnya.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. televisyen. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri. radio. media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. komputer dan pengajar. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. Media atau medium bermakna saluran komunikasi. perhatian. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. perasaan. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. Contoh media termasuklah filem. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. rakaman audio. maka media itu merupakan media pengajaran. bahan bercetak. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. gambar foto. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. Dari segi pengajaran.

1. (Hoban dan Zissman.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. Rajah 2. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2. Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. 1937) Oleh itu. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    .1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu.

Oleh itu. 33    . jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Jadi. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. (b) Bahan Separa Maujud. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Oleh itu. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata.apabila pelajar menjadi pemerhati. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. dan (c) Bahan Abstrak. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.

34    .2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Walau bagaimanapun.1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.2. bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar.1 Jadual 2. Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2.

Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Oleh itu. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. 35    . Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Secara umumnya.2. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara.

4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. ianya perlu diurus dengan baik. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian. Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas. Dalam dunia industri dan pembuatan. 2.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum.

Walau bagaimanapun. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan. guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi.1 di bawah: 37    .

Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. mencetak. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat.Jadual 2. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. Kurang menarik bagi murid-murid. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). Boleh menyediakan bahan yang terkini. Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Tiada kos dalam talian. menyunting dan mengedarkan kepada murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. 38    . Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. Kurang menarik bagi murid-murid. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan.

Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. prosedur. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. 1999). Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Selain itu. Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka. Dengan adanya TMK. Selain itu. 2002). dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. 39    .

rajah. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. pengumpulan data. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. Sebagai contoh. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah. Ianya melibatkan pengujian bahan. TMK boleh digunakan dalam proses ini.d) TMK. 40    . Selain itu. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. melaksanakan ujian pada komputer. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. merekod keputusan ujian. modifikasi reka bentuk. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. perancangan atau produk. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. Kebiasaannya. Sebagai contoh. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. jadual dan gambar dalam laporan mereka. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. Ini bermakna. dan menganalisis data. Penggunaan TMK. model dan gambar yang boleh menyokong teks.

buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 4. 1.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 5. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. 41    . 2. 6.

D. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. J. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Integrating technology for meaningful learning. D. Ritchie. Jonassen. Schunk. G.. Learning theories: A educational perspective. A. (2000). (2004). G. D. D. Peck. B. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). NJ: Prentice Hall. R. L. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Hope. K. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Great Britain: Antony Rowe Ltd. (2001). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1999). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002)... New York: Houghton Mifflin Co. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. H. ICT in design and technology. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). In Gwyneth. (ed. London: David Fulton Publisher.). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. O – J. (2003). & Grabe. Teaching science and design and technology in the early years . New Jersey: Prentice-Hall. Aspects of teaching secondary design and technology. M. Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Shahabuddin Hashim. Learning with technology: A constructivist perspective. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). & Edwards. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Roblyer. C. & Howe.. Kuala Lumpur: PTS Professional. London: David Fulton Publishers. Upper Saddle River: Prentice Hall. Grabe. (2002). (2000). 42 . & Davies. Owen-Jackson. London: Routledge Falmer. M.. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. & Wilson.. (2006).Rujukan Davies.

my Kelulusan: M. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . UM Dip. Diploma BTEC Civil Engineering (UK). USM M. IPG Kampus Ipoh. Bahagian Pendidikan Guru. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah. UM B.Ed (Curriculum Studies).Tech. 31150 Hulu Kinta. UTM B. Hons (Geografi/Ekonomi). haditun@gmail. with Educ. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial.D (Multimedia Education & IT). Perak Darul Ridzuan. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Hons. Unit Dasar.com.Tech with Educ. & Voc.(Sosiolinguistik). Unit Kurikulum BPG. BPG.edu. Perak Darul Ridzuan.my Kelulusan: Ph.A. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum. Edu.edu. USM B. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. USM B. Penolong Pengarah. Hons (Mechanical Engineering). RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD.(Geografi & Bahasa Melayu). Kuala Lumpur (3 Tahun). Sijil Perguruan (Binaan Bangunan).A. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Sc.UM Hj Rosehan b. Tan Beng Tiam Pensyarah. UTM. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. rbh14@hotmail. 31150 Hulu Kinta. Hons (Civil). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).my Kelulusan: M Ed (Tech. tanbt@ipip. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).).com drhadi@ipip.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A. Institut Perguruan Teknik. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.(IT).

Institut Perguruan Teknik. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.D (Multimedia Education & IT). USM M. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En.edu. USM B. Perak Darul Ridzuan. Kuala Lumpur (3 Tahun). 31150 Hulu Kinta.A. 31150 Hulu Kinta. with Educ. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.(IT). IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    . Perak Darul Ridzuan.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. haditun@gmail. Hons (Mechanical Engineering). Tan Beng Tiam Pensyarah.com drhadi@ipip. tanbt@ipip.Sc. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.edu. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. IPG Kampus Ipoh. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. USM B. Hons (Geografi/Ekonomi).my Kelulusan: M.Ed (Curriculum Studies).Tech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful