PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. anda boleh berbincang dengan pensyarah. 2. sumber-sumber pembelajaran. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. v .PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. 1. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Walau bagaimanapun. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

3. 4. 7. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. vi . 5. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.

penyediaan rancangan tahunan dan semester. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Seterusnya. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. dan Tajuk 4. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

viii .mengajar. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jam 6 • • • • • • • ix . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.Konsep pendekatan konstruktivisme .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konsep pendekatan objektivisme . 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .

Teknik-teknik menyoal . Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Demonstrasi/tunjuk cara .Carta .Berpusatkan murid .Lawatan . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Pembelajaran secara kooperatif . 2 Tajuk/Topik Strategi.Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Pembelajaran aktif/perbincangan .Simulasi .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Syarahan/kuliah .Slaid .Modul . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Projek .Berpusatkan guru .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Aras-aras soalan • x .Bil.Pita rakaman .Laman Web/Internet .Permainan .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi .kaedah. 3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum. Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi.Bil.

6 6 JUMLAH 30 15 45 xii .Bil. 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

strategi. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. penyediaan rancangan tahunan dan semester. 3. Mengaplikasi pendekatan.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. 2. Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. Senarai kemahiran-kemahiran. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. 2    . Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. bahan maujud. perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. media cetak dan media elektronik.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup.1. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Rujukan sukatan pelajaran. Bincangkan bersama rakan.

Pencegahan pemesongan topik.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    . Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1.Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru. Memastikan susunan topik-topik teratur. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah. Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem. penutup dan penilaian. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. 4    . Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran.

Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh. tahun.2. masa.Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. darjah.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1.

1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.1a dan Jadual 1.1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.1b: Jadual 1. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1.

menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur.

fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama.1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

Sehubungan itu. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9.00 – 10. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik. 11    .4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1.

Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. gegelang bio. power point. ikan hiasan. pemadam. arang diaktifkan. 3. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . pam. akuarium. jimatkan air. pasir. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. Membuat Inferens.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. batu. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. poster. Membuat gambaran mental. Niali-nilai Murni : Kerjasama. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. kayu buruk. bertanggungjawab. marker pen. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. model. bersih. Mengingat kembali. 4. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. kad nama. 2. penapis. papan tulis. Bahan Bantu Mengajar : Video. lampu akuarium. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. Kemahiran Berfikir : Menjana idea.

Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. 4. batu. tumbuhan akuatik asli dan tiruan.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni. 2. tayangan video. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan. 3. pam. pasir. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1. kayu   .2 Jadual 1.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens. 2.

Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. iv) Masukkan batu. tumbuhan akuatik. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. keutamaan. model. jimatkan air. estetika. Nilai-nilai Murni: Keselamatan. pasir dan kayu. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. membuat gambaran mental 14    . mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. 1. 2. poster. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . bertanggungjawab. bekas akuarium. bersih. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. kad nama. buruk. 3. pasir dan kayu buruk. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. kerjasama. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu.

Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. 1. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. 15    . 2.

Murid dibimbing untuk membuat rumusan. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. marker pen. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis.Setiap kumpulan diberi papan tulis. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. 2. marker pen dan pemadam. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. 4. gulagula. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. Penutup (5 minit) Rumusan: 1.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. 1. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. pensil. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. 5. Penyediaan bekas/akuarium. 3. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. 16    . 2. akuarium. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. pemadam.

b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai. iaitu situasi. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. 17    . Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. 2. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 3. Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat.

Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. selaras dengan objektif pengajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. 3. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. 6. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. Ketika melakukan pemeringkatan isi. Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. 18    . 4. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. Di peringkat mata pelajaran. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. 2. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. Dalam pemilihan isi pelajaran.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. prinsip. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5.

iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. berpusatkan murid-murid dari segi minat. mendorong dan menyeronokkan. mengira. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. menulis dan melukis. keperluan dan aktiviti. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . Contoh-contoh Kaedah : 1. kaedah. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran.d) Pemilihan strategi. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid.

kecekapan dan ketrampilan. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. kerjajaya dan hidup mereka nanti. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu.2. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. 20    . Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. berkemahiran. kualiti. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi.

intepretasi maklumat. Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. Menulis . intonasi sesuai. Penggunaan Teknologi . menyediakan alat (slaid poster.guna bahasa ikut suasana. penyampaian dengan bantuan alat. Mendengar . menolak atau menerima idea. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. bahasa tepat dan jelas.dengar idea dan pandangan. guna istilah sesuai. alat siaraya). guna tanda baca. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. gambarajah). buat laporan. perbendaharaan kata luas.fasih. Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. Bertertib & Sopan . aplikasi teknik baca.menganalisis. menakkul.Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. 21    . bertindakbalas tepat dan berkesan. buat rumusan. faham dan intepretasi dengan tepat. faham idea yang disampaikan. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. guna pengetahuan. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. Membaca .menulis jelas dan tepat. kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . komputer. bahasa badan. b.mengendali alat teknologi (OHP. laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. kata panggilan yang sesuai. isitilah tepat. buat catatan.

baiki kerosakan kecil dan mudah. Memahami isu dan tren dalam teknologi .menyediakan senarai tugasan. peka terhadap peralatan baik pulih. kendali ikut prosedur.memahami arahan buku manual.mengenalpasti matlamat dan objektif. Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos. • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti . berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya.menentukan sumber berkaitan aktiviti. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad. selenggara dengan sempurna dan yakin. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. meneroka dan menghasilkan teknologi baru. Melaksanakan program/aktiviti . carta tugasan (carta Gantt). memilih strategi ikut keutamaan.mengenalpasti teknologi baru. mengurus sumber. menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad. bekerja secara sistematik. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. membuat anggaran kos. Cekap dalam pengurusan masa . menghasilkan keluaran menepati masa. Keberkesanan penggunaan sumber . Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru . menyelenggara dan baiki alat teknologi . peka terhadap isu semasa. mengenali bahagian dan fungsi. pengelolaan 22    . memisah dan memilih keutamaan. mengawal kualiti produk. membuat penyesuaian. memahami simbol. faham cara operasi dan kendali alat. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses . membuat pelan tindakan. Mengendali.kenal pasti bahagian dan fungsi.bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. membuat jadual tugasan induk.

memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan.mendengar dengan baik. prasarana dan masa). boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. sosio ekonomi (latar belakang. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. wang. Berbincang secara kumpulan . menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. keluarga.sanggup berkorban. menulis arahan dengan baik. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. membuat persediaan maklumat yang cukup. memberi pendapat dan cadangan. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. Fizikal (ruang. Mempunyai semangat kekitaan .mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah . penilaian. rakan sebaya dan keluarga).diri sendiri (sikap.sistematik. proaktif dan reaktif). menghasilkan keputusan yang sepakat. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. bersikap toleransi. membuat refleksi. menghormati hak orang lain. menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. Menganalisis punca masalah . menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. sifat diri. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. memahami bahasa. Memahami objektif bekerja secara kumpulan . tolong menolong dan muafakat. bekerja sebagai satu pasukan. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . memberi perhatian. Menerima ahli kumpulan lain . menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. keyakinan. memahami maksud yang tersurat dan tersirat. keadaan persekitaran (masyarakat. 23    . mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. ketabahan.meneroka masalah/menceritakan masalah. memahami persekitaran. gaya dan intonasi pertuturan.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. mengetahui dan menjalankan peranan.mengetahui peranan dalam kumpulan.

membuat pengkelasan). semua masalah dikaji. memilih alternatif lain. membaca. Menganalisis maklumat . alam sekitar. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan.kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. nombor fail. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. bilangan surat.memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. 24    . rakan sebaya. carta. kad dan lain-lain. MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat .mengenalpasti sumber (buku. menyimpan maklumat dalam buku log. Menyimpan maklumat . mengkategorikan maklumat.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. iklan). mencatat (mencari isi penting. menguasai perbendaharaan kata. menyunting laporan. menyusun maklumat. menilai kualiti dan kebolehpercayaan. membuat kesimpulan).mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster. katalog. meringkas. mentafsir. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). merumus. Menyusun maklumat/penulisan . orang. mengkaji keberkesanan keputusan. memo. Memperolehi maklumat . bahan rujukan. • KEMAHIRAN MENGURUS. Mengguna dan menyebar maklumat .mengkaji semula matlamat. hard disk). kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket.menilai semula keputusan yang telah dibuat. membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana.merangka format (membuat jadual.menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. Membuat penilaian semula . multimedia). mencatat). menterjemah. media masa/cetak. kertas kerja/cadangan). memilih dan membuat keputusan. buletin. menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat). graf. Membuat keputusan . memo. diari. mencerakin. Membuat alternatif/pilihan . masyarakat. internet. laporan bertulis.

menyusun data. menghargai orang lain. memupuk sikap penyayang. jiran dan masyarakat . graf . mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. mengamal sikap jujur. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks.ambil berat terhadap kebajikan orang lain. memberi layanan. boleh menukar unit ukuran. pasaran saham dan lain-lain). tahu teknik mengukur.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga.melakukan 4 operasi asas. menghormati pelanggan. membuat pengiraan. membaca meter. 25    . Membuat penilaian menggunakan teknik matematik .memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan. berterus terang dan amanah.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran . menyatakan perkaitan nombor dengan abjad. menghormati semua lapisan masyarakat.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. membuat analisis.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. membuat anggaran. membaca papan tanda (senarai harga barang. Menggunakan carta dan menterjemah carta. membuat ramalan merangka strategi. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . menyelesaikan masalah secara congak. Menghayati norma dan tren masyarakat . mengenal pasti unit ukuran. Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan. mewujudkan persekitaran yang kondusif.

• • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. interpersonal.mewujudkan rasa setia kawan.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. membuat keputusan dan etika. Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. mematuhi peraturan. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. mengenang jasa. Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan. Mempunyai semangat patriotik . Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. undang-undang dan perlembagaan.Memahami profil organisasi . Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. mencintai negara. 26    . mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat. .

f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut. Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Justeru itu. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran.

Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. d. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. c. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. rancangkan: a. 28    .Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. b. 1. Kriteria adalah seperti berikut: a. Anda telah mempelajari beberapa strategi.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . strategi. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Hasil Pembelajaran: 4. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar. Mengaplikasi pendekatan. 5.

fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. papan hitam. dan Mengurangkan kebimbangan. hidu dan sebagainya. 30    . kerisauan atau kebosanan pelajar. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar. fakta atau idea. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. Ringkasnya di sini . mendengar. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran.2. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. rasa.

media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. rakaman audio. Oleh itu. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. perasaan. Contoh media termasuklah filem. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri. komputer dan pengajar. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. televisyen. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. perhatian. maka media itu merupakan media pengajaran. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Ringkasnya. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. bahan bercetak. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. radio. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. gambar foto. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Dari segi pengajaran.

Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. (Hoban dan Zissman. Rajah 2.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya.1. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. 1937) Oleh itu.

(b) Bahan Separa Maujud. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. Jadi. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Oleh itu. dan (c) Bahan Abstrak. 33    . Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. Oleh itu. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai.apabila pelajar menjadi pemerhati.

Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2.1 Jadual 2. Walau bagaimanapun.2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 34    . bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar.2.

fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. 35    . Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. Secara umumnya. seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.2. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Oleh itu. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan.

TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 2. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . ianya perlu diurus dengan baik.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Dalam dunia industri dan pembuatan. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian.

Walau bagaimanapun.• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi.1 di bawah: 37    . guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan. TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).

Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Boleh menyediakan bahan yang terkini. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. mencetak. Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Tiada kos dalam talian. Kurang menarik bagi murid-murid. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. 38    . menyunting dan mengedarkan kepada murid. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. Kurang menarik bagi murid-murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat.Jadual 2. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat.

reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. Dengan adanya TMK. 1999). 39    . Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. Selain itu. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. Selain itu. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. 2002). c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. prosedur. Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej.

guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. Kebiasaannya. merekod keputusan ujian. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. Ini bermakna. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Penggunaan TMK. Ianya melibatkan pengujian bahan. dan menganalisis data. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. pengumpulan data. Sebagai contoh. perancangan atau produk. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. model dan gambar yang boleh menyokong teks. 40    . pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. jadual dan gambar dalam laporan mereka. modifikasi reka bentuk. Selain itu. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah.d) TMK. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. TMK boleh digunakan dalam proses ini. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. melaksanakan ujian pada komputer. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. Sebagai contoh. rajah.

Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. 2. 4. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. 5. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 41    . buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. 1. 6.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah.

M. G. Learning with technology: A constructivist perspective. Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006).. & Wilson. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. D. Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). (2003). London: Routledge Falmer. D. (2006). (2000). New Jersey: Prentice-Hall. G. Upper Saddle River: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. D. Teaching science and design and technology in the early years . & Grabe. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Hope. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 42 . Aspects of teaching secondary design and technology. B. (ed.. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. & Edwards. (2001). London: David Fulton Publisher. London: David Fulton Publishers. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). Grabe.. Schunk.. Shahabuddin Hashim.).. Great Britain: Antony Rowe Ltd. A. & Davies. NJ: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Integrating technology for meaningful learning. D. (2000). Ritchie. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. New York: Houghton Mifflin Co. (1999). K.Rujukan Davies. Roblyer. R. L. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). (2002). Jonassen. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). H. Kuala Lumpur: PTS Professional. In Gwyneth. Peck. ICT in design and technology. (2004). O – J. Learning theories: A educational perspective. & Howe. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Owen-Jackson. C. J. M.

Penolong Pengarah.A. Unit Dasar. Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum.D (Multimedia Education & IT).Sc.(IT). UTM B. Hons (Mechanical Engineering). Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. UM Dip.A.Tech with Educ. Kementerian Pelajaran Malaysia. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.com drhadi@ipip.UM Hj Rosehan b. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah.my Kelulusan: M Ed (Tech. USM M. Edu.Tech. UTM. Kuala Lumpur (3 Tahun). with Educ.Ed (Curriculum Studies). Unit Kurikulum BPG.). Hons (Geografi/Ekonomi). USM B. & Voc. Hons (Civil). BPG. Perak Darul Ridzuan. tanbt@ipip. rbh14@hotmail. Institut Perguruan Teknik. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).edu. UM B.my Kelulusan: Ph. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Tan Beng Tiam Pensyarah. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Bahagian Pendidikan Guru. Hons. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Sijil Perguruan (Binaan Bangunan). Diploma BTEC Civil Engineering (UK). USM B. 31150 Hulu Kinta.my Kelulusan: M. IPG Kampus Ipoh. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). 31150 Hulu Kinta. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.(Geografi & Bahasa Melayu). USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial.(Sosiolinguistik).com. Perak Darul Ridzuan. haditun@gmail.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A.edu.

IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    .edu. Institut Perguruan Teknik.edu. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En.D (Multimedia Education & IT).Sc. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Perak Darul Ridzuan.Ed (Curriculum Studies). USM B.Tech.(IT). Hons (Mechanical Engineering). IPG Kampus Ipoh. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. haditun@gmail. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Hons (Geografi/Ekonomi). tanbt@ipip. 31150 Hulu Kinta.my Kelulusan: M.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.A. with Educ. Kuala Lumpur (3 Tahun). Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.com drhadi@ipip. 31150 Hulu Kinta. Tan Beng Tiam Pensyarah. Perak Darul Ridzuan.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. USM M. USM B.