PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 1. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. anda boleh berbincang dengan pensyarah.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. v . Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Walau bagaimanapun. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. sumber-sumber pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.

5. vi . Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. 4. Teliti maklumat yang diterima.

Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . Seterusnya. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Tajuk 4. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. penyediaan rancangan tahunan dan semester. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). viii . penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.mengajar. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.Konsep pendekatan konstruktivisme . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil. Jam 6 • • • • • • • ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.Konsep pendekatan objektivisme .

Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Bil. Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Permainan . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Modul .Projek .Slaid .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Lawatan .Laman Web/Internet . 2 Tajuk/Topik Strategi.Pembelajaran secara kooperatif .Berpusatkan murid .Pembelajaran aktif/perbincangan .Syarahan/kuliah .Demonstrasi/tunjuk cara . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Teknik-teknik menyoal .Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Pita rakaman .Aras-aras soalan • x .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Berpusatkan guru .Simulasi .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Carta .

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi . 3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.kaedah.Bil. Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi.

Bil. 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. 6 6 JUMLAH 30 15 45 xii . Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . Mengaplikasi pendekatan. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. strategi. 3. dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penyediaan rancangan tahunan dan semester. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. 2. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.

Bincangkan bersama rakan. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. Rujukan sukatan pelajaran. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2    . Senarai kemahiran-kemahiran. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. media cetak dan media elektronik.1. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya. bahan maujud.

1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1. Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    . Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah. Pencegahan pemesongan topik. Memastikan susunan topik-topik teratur. Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1.Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. 4    . penutup dan penilaian. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran.1. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem.

Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . darjah.2. Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh. tahun. masa.

1a dan Jadual 1.1b: Jadual 1. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .1.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.

menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama. fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

Sehubungan itu.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9.00 – 10.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 11    .00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik.

Membuat gambaran mental. bertanggungjawab. marker pen. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. 4. poster. papan tulis. arang diaktifkan. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. akuarium. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . Bahan Bantu Mengajar : Video. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. model. 3. jimatkan air. kayu buruk. bersih. Membuat Inferens. penapis. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. 2.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. Mengingat kembali. batu. Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. power point. pasir. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. ikan hiasan. lampu akuarium. kad nama. Niali-nilai Murni : Kerjasama. pam. pemadam. gegelang bio.

2.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens. pasir.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1. menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. tayangan video. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . 2. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. 3. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni. kayu   . batu.2 Jadual 1. pam. 4.

pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. bersih.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. membuat gambaran mental 14    . Nilai-nilai Murni: Keselamatan. kad nama. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. keutamaan. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. pasir dan kayu buruk. tumbuhan akuatik. jimatkan air. kerjasama. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. bertanggungjawab. model. bekas akuarium. pasir dan kayu. 2. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. buruk. iv) Masukkan batu. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. 3. 1. poster. estetika.

Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik. 15    . Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. 2. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. 1. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan.

Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. 2. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. 4. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. gulagula. 2. marker pen dan pemadam. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. 3. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. akuarium. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.Setiap kumpulan diberi papan tulis. pemadam. pensil. 1. Penyediaan bekas/akuarium. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. marker pen. 5. 16    . Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas.

iaitu situasi. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1.b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai. 3. 2. Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. 17    . tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. 6. Ketika melakukan pemeringkatan isi. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. 4. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. prinsip. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. 18    . guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. Dalam pemilihan isi pelajaran. selaras dengan objektif pengajaran. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. 2. Di peringkat mata pelajaran. 3. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru.

berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. keperluan dan aktiviti. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. mengira. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. kaedah. menulis dan melukis. mendorong dan menyeronokkan. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran.d) Pemilihan strategi. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. berpusatkan murid-murid dari segi minat. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. Contoh-contoh Kaedah : 1.

2. berkemahiran. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. kualiti. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. kecekapan dan ketrampilan. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. 20    . Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. kerjajaya dan hidup mereka nanti. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran.

menulis jelas dan tepat. Menulis .menganalisis.dengar idea dan pandangan. guna istilah sesuai. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. aplikasi teknik baca. bahasa tepat dan jelas. gambarajah). Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. menakkul. bertindakbalas tepat dan berkesan. menyediakan alat (slaid poster. Bertertib & Sopan . menolak atau menerima idea. faham idea yang disampaikan. laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. komputer.mengendali alat teknologi (OHP. guna tanda baca. guna pengetahuan. bahasa badan. buat laporan. perbendaharaan kata luas. faham dan intepretasi dengan tepat. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. alat siaraya). Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. intonasi sesuai.fasih. Penggunaan Teknologi . Membaca . isitilah tepat. intepretasi maklumat. penyampaian dengan bantuan alat. 21    .Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. Mendengar .guna bahasa ikut suasana. kata panggilan yang sesuai. Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . buat rumusan. b. buat catatan.

mengenalpasti teknologi baru. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. Melaksanakan program/aktiviti . membuat jadual tugasan induk. menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad.bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan.mengenalpasti matlamat dan objektif.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. selenggara dengan sempurna dan yakin. peka terhadap peralatan baik pulih. Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos. Mengendali. Memahami isu dan tren dalam teknologi . kendali ikut prosedur. • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti . meneroka dan menghasilkan teknologi baru.memahami arahan buku manual. Cekap dalam pengurusan masa . berupaya memaksimum output dengan sumber terhad. membuat anggaran kos.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses .menyediakan senarai tugasan. faham cara operasi dan kendali alat. menyelenggara dan baiki alat teknologi . pengelolaan 22    . mengurus sumber. menghasilkan keluaran menepati masa. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. memisah dan memilih keutamaan. Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru . membuat penyesuaian. memilih strategi ikut keutamaan. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. memahami simbol. mengawal kualiti produk. bekerja secara sistematik. berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa. carta tugasan (carta Gantt). Keberkesanan penggunaan sumber . terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran.kenal pasti bahagian dan fungsi. baiki kerosakan kecil dan mudah.menentukan sumber berkaitan aktiviti. mengenali bahagian dan fungsi. membuat pelan tindakan. peka terhadap isu semasa.

keyakinan. ketabahan. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. memberi perhatian. membuat persediaan maklumat yang cukup. mengetahui dan menjalankan peranan. sosio ekonomi (latar belakang. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. memahami persekitaran. menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. tolong menolong dan muafakat.mendengar dengan baik. bekerja sebagai satu pasukan. proaktif dan reaktif).mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan. gaya dan intonasi pertuturan. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. membuat refleksi. Menerima ahli kumpulan lain . memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. Mempunyai semangat kekitaan . keadaan persekitaran (masyarakat. keluarga. memahami bahasa. Fizikal (ruang. sifat diri. menghormati hak orang lain. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah .memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. Berbincang secara kumpulan . wang.meneroka masalah/menceritakan masalah. menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. Menganalisis punca masalah . memberi pendapat dan cadangan.mengetahui peranan dalam kumpulan. rakan sebaya dan keluarga). menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. penilaian.sistematik. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. prasarana dan masa). menghasilkan keputusan yang sepakat.diri sendiri (sikap. 23    .sanggup berkorban. menulis arahan dengan baik. Memahami objektif bekerja secara kumpulan . memahami maksud yang tersurat dan tersirat. bersikap toleransi. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif.

memilih dan membuat keputusan. media masa/cetak.kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. diari. hard disk). mengkaji keberkesanan keputusan. internet. membuat pengkelasan). mencatat (mencari isi penting.memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. memo. merumus.mengenalpasti sumber (buku. mencerakin. menguasai perbendaharaan kata. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan.mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster. Membuat keputusan . iklan). semua masalah dikaji.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. Mengguna dan menyebar maklumat . membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana. mentafsir. Menyimpan maklumat .merangka format (membuat jadual. Memperolehi maklumat . meringkas. 24    .menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan). bahan rujukan.menilai semula keputusan yang telah dibuat. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). menyimpan maklumat dalam buku log. orang. alam sekitar. multimedia). membaca. menterjemah. • KEMAHIRAN MENGURUS. MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat . kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. rakan sebaya. kertas kerja/cadangan). Membuat penilaian semula . buletin. kad dan lain-lain. Menganalisis maklumat . menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat). menyunting laporan. carta. memilih alternatif lain. menilai kualiti dan kebolehpercayaan. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. mengkategorikan maklumat. bilangan surat. katalog. mencatat). Membuat alternatif/pilihan . memo. masyarakat.mengkaji semula matlamat. Menyusun maklumat/penulisan . nombor fail. menyusun maklumat. laporan bertulis. graf.

membuat pengiraan. boleh menukar unit ukuran.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian. tahu teknik mengukur. membaca meter. 25    .membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. menyusun data.ambil berat terhadap kebajikan orang lain. mengamal sikap jujur.memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan. Menghayati norma dan tren masyarakat . Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah .• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran . menyatakan perkaitan nombor dengan abjad. mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. membuat analisis. memberi layanan. pasaran saham dan lain-lain). membaca papan tanda (senarai harga barang.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. menghormati pelanggan. jiran dan masyarakat . menghargai orang lain. Menggunakan carta dan menterjemah carta.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . Membuat penilaian menggunakan teknik matematik . berterus terang dan amanah. mewujudkan persekitaran yang kondusif. menyelesaikan masalah secara congak. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. membuat ramalan merangka strategi. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). graf . membuat anggaran. memupuk sikap penyayang. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan.melakukan 4 operasi asas. mengenal pasti unit ukuran. menghormati semua lapisan masyarakat.

Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan. Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. 26    . mengenang jasa. undang-undang dan perlembagaan. . Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat.mewujudkan rasa setia kawan. interpersonal. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. membuat keputusan dan etika. Mempunyai semangat patriotik . mematuhi peraturan. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. mencintai negara.Memahami profil organisasi .

Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali. dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut.f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. Justeru itu.

Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. c. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. b. Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. d. Kriteria adalah seperti berikut: a. 1.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. Anda telah mempelajari beberapa strategi. 28    . Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. rancangkan: a. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah.

strategi. Hasil Pembelajaran: 4. 5. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Mengaplikasi pendekatan.TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. mendengar.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. papan hitam. fakta atau idea. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. dan Mengurangkan kebimbangan. kerisauan atau kebosanan pelajar. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. rasa. Ringkasnya di sini . bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar.2. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. hidu dan sebagainya. 30    .

Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Dari segi pengajaran. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. perasaan. gambar foto. Oleh itu. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. bahan bercetak. perhatian. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. televisyen. rakaman audio. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. radio. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri. media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. komputer dan pengajar. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Ringkasnya. maka media itu merupakan media pengajaran. Contoh media termasuklah filem.

Rajah 2. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . (Hoban dan Zissman. 1937) Oleh itu.1. Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.

apabila pelajar menjadi pemerhati. Oleh itu. dan (c) Bahan Abstrak. (b) Bahan Separa Maujud. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. Oleh itu. 33    . Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. Jadi. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak.

Walau bagaimanapun.1 Jadual 2. Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2. bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar.2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.2.1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 34    .

Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. Secara umumnya.2. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Oleh itu. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. 35    . Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid.

2.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Dalam dunia industri dan pembuatan. Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum. ianya perlu diurus dengan baik. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian.

TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002). Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan.• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK.1 di bawah: 37    . Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. Walau bagaimanapun.

Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. Kurang menarik bagi murid-murid. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. Tiada kos dalam talian. Boleh menyediakan bahan yang terkini. Kurang menarik bagi murid-murid. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. mencetak. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. 38    . Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. menyunting dan mengedarkan kepada murid. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid.Jadual 2. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian.

Selain itu. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. Dengan adanya TMK. 39    . Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Selain itu. reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka. 2002).b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir. 1999). Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. prosedur.

Ini bermakna. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. pengumpulan data. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. model dan gambar yang boleh menyokong teks. dan menganalisis data. rajah. Ianya melibatkan pengujian bahan. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. modifikasi reka bentuk. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. merekod keputusan ujian. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. Kebiasaannya. TMK boleh digunakan dalam proses ini. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. Penggunaan TMK. Sebagai contoh. melaksanakan ujian pada komputer. Selain itu. Sebagai contoh. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. jadual dan gambar dalam laporan mereka. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. perancangan atau produk. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah. 40    . Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka.d) TMK.

41    . Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. 1. 4. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. 2. 6. 5.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah.

C. (1999). Jonassen. Learning theories: A educational perspective. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. D. D. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). ICT in design and technology. Schunk. (2000). Great Britain: Antony Rowe Ltd. Kuala Lumpur: PTS Professional..Rujukan Davies. Integrating technology for meaningful learning. J. (2006). L. & Wilson. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). (2002). K. (2003). (2001). H. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. D. Upper Saddle River: Prentice Hall. In Gwyneth. Roblyer. London: David Fulton Publishers. NJ: Prentice Hall.. Owen-Jackson. Hope. Integrating educational technology into teaching (2nd Edition).. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. London: David Fulton Publisher. Aspects of teaching secondary design and technology. Ritchie. London: Routledge Falmer. A. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. R. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. O – J.). Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. M. Learning with technology: A constructivist perspective. G. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. & Grabe. 42 . & Howe. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). (ed. Shahabuddin Hashim.. G. (2000). Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). New York: Houghton Mifflin Co. & Davies. New Jersey: Prentice-Hall. Grabe. Teaching science and design and technology in the early years .. B. M. D. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. & Edwards. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Peck.. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). (2004).

Hons. with Educ. tanbt@ipip.Sc. BPG. Bahagian Pendidikan Guru. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Tech with Educ.my Kelulusan: M. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. Unit Kurikulum BPG. Perak Darul Ridzuan.(IT).D (Multimedia Education & IT). Perak Darul Ridzuan. Hons (Civil). Kuala Lumpur (3 Tahun).). Hons (Mechanical Engineering). Kementerian Pelajaran Malaysia.edu. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Hons (Geografi/Ekonomi).my Kelulusan: M Ed (Tech.Ed (Curriculum Studies). Diploma BTEC Civil Engineering (UK). haditun@gmail.(Geografi & Bahasa Melayu). USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. UM Dip.A.my Kelulusan: Ph. UTM B. UTM. IPG Kampus Ipoh.UM Hj Rosehan b. Tan Beng Tiam Pensyarah.com. Unit Dasar. USM B.Tech. rbh14@hotmail. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah. Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum. & Voc. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. 31150 Hulu Kinta. USM B. Penolong Pengarah.edu.com drhadi@ipip. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A. 31150 Hulu Kinta. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.A. Institut Perguruan Teknik.(Sosiolinguistik). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). USM M. Edu. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). UM B. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . Sijil Perguruan (Binaan Bangunan).

UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Institut Perguruan Teknik. Hons (Geografi/Ekonomi). USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial.(IT).A.edu. tanbt@ipip. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Tan Beng Tiam Pensyarah.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. Perak Darul Ridzuan. IPG Kampus Ipoh.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.com drhadi@ipip. Hons (Mechanical Engineering).Tech. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    . Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Sc. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. USM B. 31150 Hulu Kinta. Perak Darul Ridzuan.D (Multimedia Education & IT). Kuala Lumpur (3 Tahun). USM M. haditun@gmail. USM B.my Kelulusan: M.edu. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. 31150 Hulu Kinta.Ed (Curriculum Studies). with Educ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful