PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. v . Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. dan masa anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. sumber-sumber pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Walau bagaimanapun. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 2. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 4. Teliti maklumat yang diterima. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. vi . 6. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

dan penyediaan rancangan pengajaran harian. penyediaan rancangan tahunan dan semester. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. dan Tajuk 4. Seterusnya. rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi.

penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. viii .mengajar. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konsep pendekatan objektivisme . Jam 6 • • • • • • • ix . 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.Konsep pendekatan konstruktivisme .

Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Pembelajaran aktif/perbincangan .Berpusatkan murid .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Aras-aras soalan • x . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Bil.Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Teknik-teknik menyoal . 2 Tajuk/Topik Strategi.Simulasi .Pembelajaran secara kooperatif .Pita rakaman .Modul .Demonstrasi/tunjuk cara .Lawatan .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Laman Web/Internet .Slaid .Projek .Permainan . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran . Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Carta .Berpusatkan guru .Syarahan/kuliah .

Bil.kaedah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi . Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi. 3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.

Bil. Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 6 6 JUMLAH 30 15 45 xii . 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.

Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. 2. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . 3. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. strategi. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. Mengaplikasi pendekatan. penyediaan rancangan tahunan dan semester.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester. dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1.

perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. 2    .1. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. Rujukan sukatan pelajaran. bahan maujud. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. media cetak dan media elektronik. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. Bincangkan bersama rakan. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. Senarai kemahiran-kemahiran. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Kementerian Pelajaran Malaysia. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah.

Pencegahan pemesongan topik. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru. Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    . Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1. Memastikan susunan topik-topik teratur.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1.

Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. penutup dan penilaian. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. 4    . Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar.1.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai.

bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . masa.Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. darjah. tahun. Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh.2.

1b: Jadual 1. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .1a dan Jadual 1.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1.1.1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.

menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur.

1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    . fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium. Sehubungan itu. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan. 11    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1.00 – 10.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik.

power point. Membuat Inferens. bertanggungjawab. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. gegelang bio. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. 2. ikan hiasan. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . model. 3. arang diaktifkan. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. jimatkan air. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. Bahan Bantu Mengajar : Video. lampu akuarium. kayu buruk. poster. batu. pasir. marker pen. Niali-nilai Murni : Kerjasama. pemadam. Mengingat kembali. Membuat gambaran mental. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. bersih. kad nama. penapis. 4. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. papan tulis. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. akuarium. Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. pam.

2. 3. 2. pam. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan .2 Jadual 1. menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1. pasir.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens. tayangan video. kayu   . batu. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1. Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. 4. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni.

poster.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. pasir dan kayu buruk. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. bekas akuarium. iv) Masukkan batu. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. 2. bersih. keutamaan.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . membuat gambaran mental 14    . tumbuhan akuatik. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. pasir dan kayu. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. model. kerjasama. bertanggungjawab. Nilai-nilai Murni: Keselamatan. jimatkan air. kad nama. 1. buruk. estetika. 3.

vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. 2. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit.Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan. 1. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan. 15    . ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium.

b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. 2. 16    .Setiap kumpulan diberi papan tulis. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. Penyediaan bekas/akuarium. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. gulagula. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. 4. marker pen dan pemadam. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. pemadam. pensil. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. akuarium. 5. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. 1. 3. 2. marker pen. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru.

Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 3. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai.b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. iaitu situasi. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. 17    . tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. 2.

2. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. 4. selaras dengan objektif pengajaran. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. 3. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. 18    . fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Dalam pemilihan isi pelajaran. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. Ketika melakukan pemeringkatan isi. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. Di peringkat mata pelajaran. 6. prinsip. Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep.

Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran.d) Pemilihan strategi. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. kaedah. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Contoh-contoh Kaedah : 1. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. mengira. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. keperluan dan aktiviti. mendorong dan menyeronokkan. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. menulis dan melukis. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. berpusatkan murid-murid dari segi minat. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.

guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah.2. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. kualiti. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. 20    . kecekapan dan ketrampilan. kerjajaya dan hidup mereka nanti. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. berkemahiran. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki.

Menulis . gambarajah). aplikasi teknik baca. faham dan intepretasi dengan tepat. Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. 21    . buat laporan. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. guna tanda baca. kata panggilan yang sesuai. komputer.mengendali alat teknologi (OHP. bahasa badan. alat siaraya).Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. isitilah tepat.menulis jelas dan tepat. bertindakbalas tepat dan berkesan. Bertertib & Sopan .fasih. Mendengar . kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . menolak atau menerima idea. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. buat catatan. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. guna pengetahuan. guna istilah sesuai. buat rumusan. intepretasi maklumat.menganalisis.dengar idea dan pandangan. Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. penyampaian dengan bantuan alat. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. menakkul. Penggunaan Teknologi . laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain.guna bahasa ikut suasana. intonasi sesuai. b. perbendaharaan kata luas. menyediakan alat (slaid poster. Membaca . faham idea yang disampaikan. bahasa tepat dan jelas. Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian.

Keberkesanan penggunaan sumber . mengenali bahagian dan fungsi. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. memilih strategi ikut keutamaan. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. pengelolaan 22    . • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti . Cekap dalam pengurusan masa . faham cara operasi dan kendali alat. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. peka terhadap isu semasa. bekerja secara sistematik. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran. berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa. Memahami isu dan tren dalam teknologi . mengurus sumber. Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos.menentukan sumber berkaitan aktiviti. menyelenggara dan baiki alat teknologi . selenggara dengan sempurna dan yakin.mengenalpasti teknologi baru. peka terhadap peralatan baik pulih.bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan. Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru . Melaksanakan program/aktiviti . memahami simbol.mengenalpasti matlamat dan objektif.menyediakan senarai tugasan. carta tugasan (carta Gantt). mengawal kualiti produk. memisah dan memilih keutamaan. meneroka dan menghasilkan teknologi baru. baiki kerosakan kecil dan mudah.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses .kenal pasti bahagian dan fungsi. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. membuat penyesuaian. membuat anggaran kos. membuat pelan tindakan. kendali ikut prosedur. menghasilkan keluaran menepati masa. membuat jadual tugasan induk.memahami arahan buku manual. Mengendali.

memberi perhatian.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. ketabahan. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. memahami maksud yang tersurat dan tersirat. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. Berbincang secara kumpulan .diri sendiri (sikap. menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. memahami persekitaran.mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan.sistematik. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah . memahami bahasa.sanggup berkorban. wang. menghasilkan keputusan yang sepakat. memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. bekerja sebagai satu pasukan. sosio ekonomi (latar belakang. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. membuat persediaan maklumat yang cukup. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. keadaan persekitaran (masyarakat. menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. penilaian. keyakinan. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. membuat refleksi. Mempunyai semangat kekitaan . Fizikal (ruang. Menganalisis punca masalah . proaktif dan reaktif). menulis arahan dengan baik. bersikap toleransi. memberi pendapat dan cadangan. mengetahui dan menjalankan peranan. prasarana dan masa). Memahami objektif bekerja secara kumpulan . gaya dan intonasi pertuturan. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . Menerima ahli kumpulan lain . tolong menolong dan muafakat. menghormati hak orang lain. 23    . menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. rakan sebaya dan keluarga). menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. sifat diri.meneroka masalah/menceritakan masalah. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. keluarga.mendengar dengan baik.mengetahui peranan dalam kumpulan.

internet. kad dan lain-lain.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat). nombor fail. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan.mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster.memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat).mengenalpasti sumber (buku.kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. menyunting laporan. mencatat (mencari isi penting. Menyimpan maklumat .menilai semula keputusan yang telah dibuat. Menyusun maklumat/penulisan . membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana. diari. carta. membuat kesimpulan). menyusun maklumat. rakan sebaya. membuat pengkelasan). masyarakat. memilih alternatif lain. media masa/cetak. MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat .mengkaji semula matlamat. hard disk). mengkaji keberkesanan keputusan.menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah. Membuat penilaian semula . mengkategorikan maklumat. merumus. Menganalisis maklumat . menyimpan maklumat dalam buku log. buletin. Membuat alternatif/pilihan . Memperolehi maklumat . iklan). mencerakin. alam sekitar.merangka format (membuat jadual. memo. graf.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. orang. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan. Mengguna dan menyebar maklumat . memilih dan membuat keputusan. kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. laporan bertulis. menilai kualiti dan kebolehpercayaan. bilangan surat. • KEMAHIRAN MENGURUS. multimedia). mentafsir. memo. mencatat). bahan rujukan. menguasai perbendaharaan kata. kertas kerja/cadangan). menterjemah. semua masalah dikaji. katalog. meringkas. 24    . Membuat keputusan . membaca.

menghormati pelanggan.melakukan 4 operasi asas. 25    . menyusun data. membaca meter. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi).memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. pasaran saham dan lain-lain). Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan. membuat analisis. menghargai orang lain. mengamal sikap jujur. Membuat penilaian menggunakan teknik matematik . Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. menyelesaikan masalah secara congak. mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. boleh menukar unit ukuran. membaca papan tanda (senarai harga barang.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. tahu teknik mengukur. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. mengenal pasti unit ukuran.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran .menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian. graf . Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. Menghayati norma dan tren masyarakat . berterus terang dan amanah. membuat pengiraan. mewujudkan persekitaran yang kondusif. membuat ramalan merangka strategi. Menggunakan carta dan menterjemah carta.memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. memberi layanan. menghormati semua lapisan masyarakat. jiran dan masyarakat .ambil berat terhadap kebajikan orang lain. memupuk sikap penyayang. • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . membuat anggaran. menyatakan perkaitan nombor dengan abjad.

Mempunyai semangat patriotik . • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat. undang-undang dan perlembagaan. interpersonal. mematuhi peraturan. membuat keputusan dan etika. mencintai negara. 26    .mewujudkan rasa setia kawan. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan.Memahami profil organisasi . . mengenang jasa.

dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut. Justeru itu. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran.f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali. Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    .

b. 1. Anda telah mempelajari beberapa strategi. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. c. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. 28    . Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. Kriteria adalah seperti berikut: a. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. rancangkan: a. d. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar.TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. 5. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. strategi. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . Hasil Pembelajaran: 4. Mengaplikasi pendekatan. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran.

2. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. 30    . rasa. fakta atau idea. dan Mengurangkan kebimbangan. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. kerisauan atau kebosanan pelajar. Ringkasnya di sini . bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. mendengar. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar. papan hitam. hidu dan sebagainya. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar.

perhatian. bahan bercetak. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Dari segi pengajaran. perasaan. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Oleh itu. radio.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. gambar foto. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. rakaman audio. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri. Contoh media termasuklah filem. maka media itu merupakan media pengajaran. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. televisyen. Ringkasnya. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. komputer dan pengajar. Media atau medium bermakna saluran komunikasi.

Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. 1937) Oleh itu.1. Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. (Hoban dan Zissman. Rajah 2.

Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. Jadi. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. (b) Bahan Separa Maujud. Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Oleh itu. 33    . Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. dan (c) Bahan Abstrak. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.apabila pelajar menjadi pemerhati. Oleh itu. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah.

bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar. Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2.2. Walau bagaimanapun.2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 34    .1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.1 Jadual 2.

Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Oleh itu. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. 35    . Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja.2. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Secara umumnya.

2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian. Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. Dalam dunia industri dan pembuatan. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas. ianya perlu diurus dengan baik.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 2.

• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi. Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. Walau bagaimanapun.1 di bawah: 37    . TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).

2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. 38    . Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. menyunting dan mengedarkan kepada murid. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Kurang menarik bagi murid-murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah. Boleh menyediakan bahan yang terkini.Jadual 2. Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. mencetak. Tiada kos dalam talian. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan. Kurang menarik bagi murid-murid.

reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. prosedur. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. Selain itu. Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. 1999). dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. 2002). Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. 39    . terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka. Dengan adanya TMK. Selain itu.

model dan gambar yang boleh menyokong teks. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. Kebiasaannya. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. Penggunaan TMK. melaksanakan ujian pada komputer. pengumpulan data. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. 40    . jadual dan gambar dalam laporan mereka. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. modifikasi reka bentuk. Ianya melibatkan pengujian bahan. Sebagai contoh.d) TMK. Ini bermakna. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. merekod keputusan ujian. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. Sebagai contoh. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. perancangan atau produk. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. TMK boleh digunakan dalam proses ini. Selain itu. rajah. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. dan menganalisis data.

6. 5. buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. 1. 4. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 41    . 2.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah.

Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Learning theories: A educational perspective. H. Learning with technology: A constructivist perspective. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. (2000). Grabe.. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. C. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Schunk. (2000). M. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Jonassen. & Grabe. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. J. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.Rujukan Davies. Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). In Gwyneth. D. New Jersey: Prentice-Hall. Upper Saddle River: Prentice Hall. London: Routledge Falmer. A. London: David Fulton Publisher. London: David Fulton Publishers. & Davies. New York: Houghton Mifflin Co. (2004).. Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. G. Kuala Lumpur: PTS Professional. Hope. R. (ed. O – J. Great Britain: Antony Rowe Ltd. (2006). 42 . Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). K. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). & Howe. D. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). ICT in design and technology.. Shahabuddin Hashim. Owen-Jackson.). M. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). D. NJ: Prentice Hall. (2003). D. & Wilson. G. Integrating technology for meaningful learning.. & Edwards. (2001). Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Ritchie. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Roblyer. B. Teaching science and design and technology in the early years .. Aspects of teaching secondary design and technology. (1999). L. Peck.

Sc. IPG Kampus Ipoh. UM Dip. Diploma BTEC Civil Engineering (UK). Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Ed (Curriculum Studies).(Sosiolinguistik).(IT). Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . USM B. Institut Perguruan Teknik. Sijil Perguruan (Binaan Bangunan). Hons (Mechanical Engineering). Kuala Lumpur (3 Tahun).my Kelulusan: Ph.). Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. tanbt@ipip. BPG. UTM. Perak Darul Ridzuan. Hons (Geografi/Ekonomi). UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah.com. Unit Kurikulum BPG. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. UM B. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). rbh14@hotmail. Hons (Civil). with Educ.A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Hons. haditun@gmail. Bahagian Pendidikan Guru. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En.edu. & Voc.Tech. Tan Beng Tiam Pensyarah.my Kelulusan: M. Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum.Tech with Educ.my Kelulusan: M Ed (Tech.com drhadi@ipip. Kementerian Pelajaran Malaysia. 31150 Hulu Kinta.A.edu. UTM B. Edu.UM Hj Rosehan b.D (Multimedia Education & IT). Unit Dasar. USM B. 31150 Hulu Kinta. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.(Geografi & Bahasa Melayu). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A. USM M. Penolong Pengarah. Perak Darul Ridzuan.

Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. USM B.edu. Hons (Geografi/Ekonomi).edu.D (Multimedia Education & IT). IPG Kampus Ipoh. USM M.Tech.com drhadi@ipip.A. Hons (Mechanical Engineering). Perak Darul Ridzuan. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    . USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. 31150 Hulu Kinta. 31150 Hulu Kinta. tanbt@ipip. Institut Perguruan Teknik.Sc. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Tan Beng Tiam Pensyarah. haditun@gmail. Kuala Lumpur (3 Tahun). with Educ.my Kelulusan: M.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.Ed (Curriculum Studies). USM B. Perak Darul Ridzuan.(IT).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful