PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Walau bagaimanapun. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. v . Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 2. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. dan masa anda. 1. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. sumber-sumber pembelajaran. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

4.3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. vi . Teliti maklumat yang diterima. 7. 6. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Tajuk 4. dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penyediaan rancangan tahunan dan semester. Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Seterusnya. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.mengajar. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). viii .

Konsep pendekatan konstruktivisme .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme . Jam 6 • • • • • • • ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.Konsep pendekatan objektivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.

Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Perisian kursus pembelajaran (courseware) . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Berpusatkan guru . 2 Tajuk/Topik Strategi.Pembelajaran aktif/perbincangan .Laman Web/Internet .Slaid .Aras-aras soalan • x .Bil.Lawatan .Pembelajaran secara kooperatif . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Berpusatkan murid .Pita rakaman .Carta .Modul .Simulasi .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Projek .Syarahan/kuliah .Permainan .Demonstrasi/tunjuk cara .Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Teknik-teknik menyoal .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid . Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .

3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.kaedah. Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi .Bil.

Bil. 6 6 JUMLAH 30 15 45 xii . 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Mengaplikasi pendekatan. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. strategi.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester. 3. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . 2. penyediaan rancangan tahunan dan semester. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.

Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. bahan maujud. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum. media cetak dan media elektronik. Senarai kemahiran-kemahiran. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. 2    . Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. Bincangkan bersama rakan. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Rujukan sukatan pelajaran.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.1. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya.

Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1. Pencegahan pemesongan topik. Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Memastikan susunan topik-topik teratur.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    .Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.

Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4    . Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem.1. penutup dan penilaian. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran.

masa. Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh. darjah.Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.2.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1. tahun.

2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1.1a dan Jadual 1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.1b: Jadual 1.1.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur. menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .

1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    . fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama.

kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan. 11    . Sehubungan itu.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.00 – 10.00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik.

gegelang bio. papan tulis.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. model. batu. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. lampu akuarium. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. 4. marker pen. kayu buruk. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. poster. pemadam. bertanggungjawab. bersih. power point. kad nama. arang diaktifkan. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. 3. jimatkan air. Membuat gambaran mental. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . Mengingat kembali. pasir. Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. pam. 2. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. Bahan Bantu Mengajar : Video. ikan hiasan. penapis. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. Membuat Inferens. akuarium. Niali-nilai Murni : Kerjasama.

2 Jadual 1. menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . pasir. tayangan video. 3. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1. kayu   . Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. 4. 2.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens. batu. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1. 2.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. pam.

kerjasama. tumbuhan akuatik.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. pasir dan kayu. bertanggungjawab. 3. buruk. membuat gambaran mental 14    . keutamaan. 2. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. Nilai-nilai Murni: Keselamatan. model. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. bersih. jimatkan air. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. pasir dan kayu buruk. iv) Masukkan batu. estetika. bekas akuarium. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. 1. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. poster.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . kad nama.

Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan. 1. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik.Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan. 2. 15    . Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik.

Penutup (5 minit) Rumusan: 1. akuarium. 3. pensil. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. 5. pemadam.Setiap kumpulan diberi papan tulis. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. Penyediaan bekas/akuarium. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. 2. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. gulagula. 2. marker pen. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. 1. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. 4. 16    . marker pen dan pemadam.

Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai. iaitu situasi. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 17    . tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. 3.b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. 2. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager.

isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. 3. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . Di peringkat mata pelajaran. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. 4. 2. 6. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. 18    . Ketika melakukan pemeringkatan isi.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. selaras dengan objektif pengajaran. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. Dalam pemilihan isi pelajaran. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. prinsip.

menulis dan melukis. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Contoh-contoh Kaedah : 1.d) Pemilihan strategi. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . mendorong dan menyeronokkan. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. berpusatkan murid-murid dari segi minat. keperluan dan aktiviti. kaedah. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. mengira. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran.

2. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. 20    . guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. kualiti. kecekapan dan ketrampilan. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. berkemahiran. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. kerjajaya dan hidup mereka nanti. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah.

dengar idea dan pandangan. kata panggilan yang sesuai. Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia.Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. guna tanda baca. Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. faham idea yang disampaikan. bahasa badan. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. menolak atau menerima idea. menyediakan alat (slaid poster. intepretasi maklumat. Membaca .guna bahasa ikut suasana. buat laporan. 21    . Bertertib & Sopan . buat catatan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. menakkul. bahasa tepat dan jelas. Penggunaan Teknologi .menulis jelas dan tepat. alat siaraya). b. Mendengar . laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. Menulis . bertindakbalas tepat dan berkesan. penyampaian dengan bantuan alat. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. isitilah tepat. buat rumusan.menganalisis. komputer. guna pengetahuan. faham dan intepretasi dengan tepat. intonasi sesuai. kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. guna istilah sesuai. gambarajah). perbendaharaan kata luas.fasih.mengendali alat teknologi (OHP. aplikasi teknik baca.

membuat jadual tugasan induk. carta tugasan (carta Gantt).• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses . Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru .bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. memahami simbol. Keberkesanan penggunaan sumber . • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti . berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. peka terhadap peralatan baik pulih. Mengendali.menyediakan senarai tugasan. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. menghasilkan keluaran menepati masa. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad. mengawal kualiti produk. peka terhadap isu semasa. Memahami isu dan tren dalam teknologi . Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos. meneroka dan menghasilkan teknologi baru. Cekap dalam pengurusan masa . baiki kerosakan kecil dan mudah. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. membuat penyesuaian. membuat anggaran kos.kenal pasti bahagian dan fungsi. menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad.mengenalpasti matlamat dan objektif. menyelenggara dan baiki alat teknologi .mengenalpasti teknologi baru. kendali ikut prosedur. selenggara dengan sempurna dan yakin. Melaksanakan program/aktiviti . bekerja secara sistematik.menentukan sumber berkaitan aktiviti. faham cara operasi dan kendali alat. berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. pengelolaan 22    . mengenali bahagian dan fungsi. memilih strategi ikut keutamaan. membuat pelan tindakan. mengurus sumber. memisah dan memilih keutamaan.memahami arahan buku manual.

keyakinan. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah . memberi perhatian.mendengar dengan baik. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. wang. memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. Menganalisis punca masalah . ketabahan. sifat diri. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. Fizikal (ruang. memberi pendapat dan cadangan.diri sendiri (sikap. penilaian. mengetahui dan menjalankan peranan. Menerima ahli kumpulan lain . keluarga.sanggup berkorban. boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. membuat persediaan maklumat yang cukup.meneroka masalah/menceritakan masalah. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. 23    . Memahami objektif bekerja secara kumpulan . tolong menolong dan muafakat. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. menghormati hak orang lain. gaya dan intonasi pertuturan. Berbincang secara kumpulan . bersikap toleransi. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. sosio ekonomi (latar belakang. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap.mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan.mengetahui peranan dalam kumpulan. rakan sebaya dan keluarga). membuat refleksi. menghasilkan keputusan yang sepakat. memahami persekitaran. menulis arahan dengan baik. menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. prasarana dan masa). menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. proaktif dan reaktif).sistematik.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. Mempunyai semangat kekitaan . memahami maksud yang tersurat dan tersirat. bekerja sebagai satu pasukan. memahami bahasa. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. keadaan persekitaran (masyarakat. menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi.

hard disk). Menyusun maklumat/penulisan . carta. rakan sebaya. Membuat keputusan . mengkaji keberkesanan keputusan. alam sekitar. membuat kesimpulan). iklan). kad dan lain-lain.merangka format (membuat jadual. memo.mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster. masyarakat.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. Memperolehi maklumat . memilih dan membuat keputusan. kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. mencerakin. laporan bertulis. meringkas. Menyimpan maklumat . menyunting laporan. Membuat alternatif/pilihan .memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. media masa/cetak. bilangan surat.mengenalpasti sumber (buku. kertas kerja/cadangan). bahan rujukan. membaca. mentafsir. mengkategorikan maklumat. memo. mencatat (mencari isi penting. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan. graf. nombor fail. Mengguna dan menyebar maklumat .kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. membuat pengkelasan). katalog.menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah. • KEMAHIRAN MENGURUS. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. Menganalisis maklumat . menyusun maklumat. multimedia). menguasai perbendaharaan kata. merumus. menyimpan maklumat dalam buku log. internet. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat . membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana.mengkaji semula matlamat. diari. menterjemah. mencatat). semua masalah dikaji.menilai semula keputusan yang telah dibuat. Membuat penilaian semula . menilai kualiti dan kebolehpercayaan. 24    . memilih alternatif lain. orang. buletin. menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat).

membuat analisis. Menghayati norma dan tren masyarakat .memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan. pasaran saham dan lain-lain). mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. menyelesaikan masalah secara congak. tahu teknik mengukur. Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . membaca meter.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . Membuat penilaian menggunakan teknik matematik . membuat anggaran.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan. memberi layanan.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. jiran dan masyarakat .• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran . mengamal sikap jujur. membuat ramalan merangka strategi. membuat pengiraan. mewujudkan persekitaran yang kondusif. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. membaca papan tanda (senarai harga barang. menyusun data. memupuk sikap penyayang. menghormati semua lapisan masyarakat. menyatakan perkaitan nombor dengan abjad.ambil berat terhadap kebajikan orang lain. berterus terang dan amanah. menghargai orang lain. mengenal pasti unit ukuran.melakukan 4 operasi asas. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. boleh menukar unit ukuran. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. graf . Menggunakan carta dan menterjemah carta. 25    . menghormati pelanggan.

mewujudkan rasa setia kawan. . membuat keputusan dan etika. Mempunyai semangat patriotik . undang-undang dan perlembagaan.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. 26    . mencintai negara.Memahami profil organisasi . mematuhi peraturan. Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. interpersonal. mengenang jasa.

dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut. Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Justeru itu.f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali.

c. Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. d. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. 1. Kriteria adalah seperti berikut: a. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 28    . Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. Anda telah mempelajari beberapa strategi. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. b.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2. rancangkan: a.

penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. Hasil Pembelajaran: 4. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Mengaplikasi pendekatan. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    .TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). strategi. 5. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar.

cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.2. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. papan hitam. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. dan Mengurangkan kebimbangan. fakta atau idea. kerisauan atau kebosanan pelajar. hidu dan sebagainya. 30    . mendengar. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. Ringkasnya di sini . Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. rasa.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru.

media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. televisyen. bahan bercetak. Contoh media termasuklah filem. perasaan. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Dari segi pengajaran. maka media itu merupakan media pengajaran. media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . Ringkasnya. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Oleh itu. rakaman audio. radio. komputer dan pengajar. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Media atau medium bermakna saluran komunikasi. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. perhatian. gambar foto. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.

Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme.1.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Rajah 2. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2. (Hoban dan Zissman.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. 1937) Oleh itu.

Oleh itu. Jadi. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. 33    . didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar.apabila pelajar menjadi pemerhati. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. dan (c) Bahan Abstrak. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. (b) Bahan Separa Maujud. Oleh itu. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa.

bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar. Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2. Walau bagaimanapun.1 Jadual 2.1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 34    .2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.2.

seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. 35    . Secara umumnya. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Oleh itu. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid.2.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.

Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum. Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. 2.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. ianya perlu diurus dengan baik. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas. Dalam dunia industri dan pembuatan.

Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid.• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi. Walau bagaimanapun. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).1 di bawah: 37    . Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi.

Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. Boleh menyediakan bahan yang terkini. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. mencetak.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. Tiada kos dalam talian. 38    . Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah. Kurang menarik bagi murid-murid. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Kurang menarik bagi murid-murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat.Jadual 2. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. menyunting dan mengedarkan kepada murid. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid.

Selain itu. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Selain itu. 39    . reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. 1999). 2002). Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir. dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. prosedur. Dengan adanya TMK.

daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. dan menganalisis data. modifikasi reka bentuk. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. merekod keputusan ujian. jadual dan gambar dalam laporan mereka. TMK boleh digunakan dalam proses ini. perancangan atau produk. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. model dan gambar yang boleh menyokong teks.d) TMK. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. rajah. Ini bermakna. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Kebiasaannya. Selain itu. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. Ianya melibatkan pengujian bahan. 40    . Penggunaan TMK. melaksanakan ujian pada komputer. pengumpulan data. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah. Sebagai contoh. Sebagai contoh.

2. 6. 4. 5. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. 41    . Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 1. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.

D. M. D. Owen-Jackson. & Davies. Integrating technology for meaningful learning. (2002). (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. B.Rujukan Davies. Aspects of teaching secondary design and technology. Learning with technology: A constructivist perspective. K. C. Learning theories: A educational perspective. Hope. & Howe. Peck. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Ritchie. Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006).. NJ: Prentice Hall.. 42 .. In Gwyneth. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). (2000). & Edwards. M. G. Kuala Lumpur: PTS Professional. (2000). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. G. Roblyer. (1999). Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition)..). (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Grabe. D. (2004). London: David Fulton Publishers. & Wilson. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.. A. Shahabuddin Hashim. L. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Teaching science and design and technology in the early years . & Grabe. H. O – J. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. London: David Fulton Publisher. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Upper Saddle River: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (ed. (2006). New York: Houghton Mifflin Co.. Schunk. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. J. ICT in design and technology. R. London: Routledge Falmer. Great Britain: Antony Rowe Ltd. Jonassen. New Jersey: Prentice-Hall. D. Integrating educational technology into teaching (2nd Edition).

my Kelulusan: Ph. 31150 Hulu Kinta. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    .edu. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. with Educ.UM Hj Rosehan b.).(Geografi & Bahasa Melayu).my Kelulusan: M. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. tanbt@ipip.A. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. UM B.D (Multimedia Education & IT). Perak Darul Ridzuan. UTM B. Unit Kurikulum BPG.Sc.Tech. rbh14@hotmail. & Voc. UM Dip. Kuala Lumpur (3 Tahun). RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. BPG. haditun@gmail. USM M.com. Sijil Perguruan (Binaan Bangunan). Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. Hons. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah. IPG Kampus Ipoh. Diploma BTEC Civil Engineering (UK). Bahagian Pendidikan Guru. Penolong Pengarah.edu. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Hons (Civil).com drhadi@ipip.my Kelulusan: M Ed (Tech. Edu. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A.Tech with Educ. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Perak Darul Ridzuan.(Sosiolinguistik). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). USM B. Tan Beng Tiam Pensyarah. Institut Perguruan Teknik. USM B. Unit Dasar.Ed (Curriculum Studies). Hons (Geografi/Ekonomi). Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum. Hons (Mechanical Engineering).A. UTM.(IT). 31150 Hulu Kinta. Kementerian Pelajaran Malaysia.

IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    . Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.edu. Perak Darul Ridzuan. Perak Darul Ridzuan.edu. Institut Perguruan Teknik. USM M.(IT). IPG Kampus Ipoh. Hons (Mechanical Engineering).Tech.Sc.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. haditun@gmail. Hons (Geografi/Ekonomi). USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial.my Kelulusan: M.D (Multimedia Education & IT). tanbt@ipip. USM B. Tan Beng Tiam Pensyarah.com drhadi@ipip. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. with Educ. Kuala Lumpur (3 Tahun). 31150 Hulu Kinta.A. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. USM B. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Ed (Curriculum Studies).PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. 31150 Hulu Kinta.