PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. 2. Walau bagaimanapun. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. 1. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. dan masa anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. sumber-sumber pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. v .

6. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Teliti maklumat yang diterima. vi . 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.3. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 4.

dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. dan Tajuk 4. rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian. Seterusnya. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. dan penyediaan rancangan pengajaran harian. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. penyediaan rancangan tahunan dan semester. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.mengajar. viii . penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.Konsep pendekatan objektivisme .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. Jam 6 • • • • • • • ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .Konsep pendekatan konstruktivisme .

kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Simulasi .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid . Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Bil.Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Demonstrasi/tunjuk cara .Berpusatkan guru .Permainan .Lawatan .Projek . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Pita rakaman .Laman Web/Internet .Pembelajaran aktif/perbincangan .Modul . 2 Tajuk/Topik Strategi.Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Pembelajaran secara kooperatif .Slaid .Carta .Syarahan/kuliah .Teknik-teknik menyoal .Berpusatkan murid .Aras-aras soalan • x .

3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.Bil.kaedah. Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi .

6 6 JUMLAH 30 15 45 xii .Bil. Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.

Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. 2. strategi.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Mengaplikasi pendekatan. 3. penyediaan rancangan tahunan dan semester.

Bincangkan bersama rakan. media cetak dan media elektronik. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum.1. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P. bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. 2    . perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Senarai kemahiran-kemahiran.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. Rujukan sukatan pelajaran. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. bahan maujud.

Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester. Memastikan susunan topik-topik teratur. Pencegahan pemesongan topik.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    .Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru.

2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran.1. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar. 4    . Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. penutup dan penilaian. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem.

Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh. darjah. tahun. masa. bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    .Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.2.

1a dan Jadual 1.1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.1.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.1b: Jadual 1. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .

menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur.

1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    . fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama.

kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan.

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

11    . Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan.00 – 10.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1. Sehubungan itu. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9.

Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. bertanggungjawab. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. ikan hiasan. 4. papan tulis. bersih. 3. 2. gegelang bio. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. Niali-nilai Murni : Kerjasama. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . pasir. arang diaktifkan.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. akuarium. pam. batu. lampu akuarium. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. kayu buruk. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. power point. kad nama. Membuat gambaran mental. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. Membuat Inferens. Mengingat kembali. Bahan Bantu Mengajar : Video. jimatkan air. pemadam. marker pen. model. penapis. poster. Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku.

4. tayangan video. pam. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens.2 Jadual 1. Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. pasir. 3. tumbuhan akuatik asli dan tiruan. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni. kayu   . Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1. 2. batu. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1.Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. 2.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1.

Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. pasir dan kayu.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. kerjasama. keutamaan. kad nama. membuat gambaran mental 14    . bekas akuarium. tumbuhan akuatik. estetika. 2. model.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. Nilai-nilai Murni: Keselamatan. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. iv) Masukkan batu. bersih. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. pasir dan kayu buruk. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. buruk. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. 1. bertanggungjawab. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. 3. poster. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental. Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. jimatkan air. iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium.

Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan. 2. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara.Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik. 15    . 1.

c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. 4. 1. 2. akuarium. gulagula. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. Penyediaan bekas/akuarium. pensil. marker pen dan pemadam. pemadam. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. marker pen.Setiap kumpulan diberi papan tulis. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. 5. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan. 3. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. 2. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. 16    .Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula.

Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. 2. iaitu situasi. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek. 3. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai.b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. 17    .

4. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. 2. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. 6. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. Di peringkat mata pelajaran. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 3. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. Dalam pemilihan isi pelajaran. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. 18    . guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. Ketika melakukan pemeringkatan isi. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. prinsip. selaras dengan objektif pengajaran.

d) Pemilihan strategi. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. kaedah. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Contoh-contoh Kaedah : 1. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. menulis dan melukis. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran. mengira. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. mendorong dan menyeronokkan. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. keperluan dan aktiviti. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . berpusatkan murid-murid dari segi minat.

berkemahiran. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. kualiti. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. kecekapan dan ketrampilan. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kerjajaya dan hidup mereka nanti. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. 20    . Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot.2. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan.

guna bahasa ikut suasana. Penggunaan Teknologi . Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. Menulis .dengar idea dan pandangan. bertindakbalas tepat dan berkesan. keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. intepretasi maklumat.menulis jelas dan tepat. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja. komputer. menakkul. bahasa badan. buat rumusan. laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. alat siaraya). Membaca . Bertertib & Sopan . aplikasi teknik baca. Mendengar . Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. menolak atau menerima idea. kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. isitilah tepat. faham idea yang disampaikan. menyediakan alat (slaid poster.Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. guna tanda baca. penyampaian dengan bantuan alat. guna istilah sesuai. 21    . bahasa tepat dan jelas.mengendali alat teknologi (OHP. perbendaharaan kata luas. gambarajah). kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. b. intonasi sesuai. buat catatan. buat laporan.menganalisis. Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. guna pengetahuan. faham dan intepretasi dengan tepat.fasih. kata panggilan yang sesuai.

bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad.menentukan sumber berkaitan aktiviti.mengenalpasti teknologi baru. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru .menyediakan senarai tugasan. Memahami isu dan tren dalam teknologi . berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa. Keberkesanan penggunaan sumber . Melaksanakan program/aktiviti .• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses . Cekap dalam pengurusan masa .memahami arahan buku manual. membuat penyesuaian. memilih strategi ikut keutamaan. peka terhadap peralatan baik pulih. mengenali bahagian dan fungsi. • KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti .kenal pasti bahagian dan fungsi. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran. mengawal kualiti produk. memahami simbol. memisah dan memilih keutamaan. membuat anggaran kos. mengurus sumber. Mengendali. menyelenggara dan baiki alat teknologi . Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos. faham cara operasi dan kendali alat. selenggara dengan sempurna dan yakin.mengenalpasti matlamat dan objektif. pengelolaan 22    . peka terhadap isu semasa. carta tugasan (carta Gantt).mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. menghasilkan keluaran menepati masa. membuat pelan tindakan. membuat jadual tugasan induk. bekerja secara sistematik. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. baiki kerosakan kecil dan mudah. kendali ikut prosedur. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. meneroka dan menghasilkan teknologi baru.

Mempunyai semangat kekitaan . boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. Memahami objektif bekerja secara kumpulan . membuat persediaan maklumat yang cukup. sosio ekonomi (latar belakang.meneroka masalah/menceritakan masalah. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. Menerima ahli kumpulan lain . memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. memberi perhatian. bersikap toleransi. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi.mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan. keadaan persekitaran (masyarakat. mengetahui dan menjalankan peranan. sifat diri. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. tolong menolong dan muafakat. memahami maksud yang tersurat dan tersirat. keyakinan. prasarana dan masa). memahami persekitaran. gaya dan intonasi pertuturan. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. menulis arahan dengan baik. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. 23    .diri sendiri (sikap. Berbincang secara kumpulan . Fizikal (ruang. Menganalisis punca masalah . wang.mengetahui peranan dalam kumpulan. menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. keluarga.sistematik. membuat refleksi. rakan sebaya dan keluarga).sanggup berkorban. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . bekerja sebagai satu pasukan. penilaian. menghormati hak orang lain. memahami bahasa. menghasilkan keputusan yang sepakat. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah . proaktif dan reaktif).mendengar dengan baik. ketabahan. memberi pendapat dan cadangan. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat.

rakan sebaya. membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana. menguasai perbendaharaan kata. Menganalisis maklumat . Menyusun maklumat/penulisan . menyunting laporan. bahan rujukan. Mengguna dan menyebar maklumat . MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat . mengkaji keberkesanan keputusan.menilai semula keputusan yang telah dibuat. membuat pengkelasan). memilih dan membuat keputusan. mencerakin. mentafsir. kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. Menyimpan maklumat . Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. memo. menyimpan maklumat dalam buku log. kertas kerja/cadangan). orang. menterjemah. Membuat penilaian semula .kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. kad dan lain-lain. membaca. mengkategorikan maklumat. menyusun maklumat. bilangan surat. iklan). Membuat keputusan . meringkas. 24    . membuat kesimpulan).memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. diari. buletin. semua masalah dikaji. Memperolehi maklumat . masyarakat. memilih alternatif lain. katalog.mengkaji semula matlamat.merangka format (membuat jadual. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan.keseimbangan pendapatan dengan keperluan. hard disk). menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat).menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah. merumus. memo. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). nombor fail.mengenalpasti sumber (buku. graf. alam sekitar. • KEMAHIRAN MENGURUS. carta. menilai kualiti dan kebolehpercayaan.mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster. mencatat). internet. media masa/cetak. multimedia). laporan bertulis.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri. Membuat alternatif/pilihan . mencatat (mencari isi penting.

• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran .ambil berat terhadap kebajikan orang lain. Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan. pasaran saham dan lain-lain). membuat ramalan merangka strategi. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. menyatakan perkaitan nombor dengan abjad.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta. menghormati semua lapisan masyarakat. membuat pengiraan. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. jiran dan masyarakat . • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . mewujudkan persekitaran yang kondusif. mengamal sikap jujur. graf . boleh menukar unit ukuran.melakukan 4 operasi asas. menyelesaikan masalah secara congak. menghargai orang lain. berterus terang dan amanah. membuat anggaran.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian. menyusun data.menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). membaca meter. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. Menggunakan carta dan menterjemah carta. Membuat penilaian menggunakan teknik matematik . membuat analisis.memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan. memberi layanan. memupuk sikap penyayang. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. membaca papan tanda (senarai harga barang. mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. menghormati pelanggan. 25    . Menghayati norma dan tren masyarakat . mengenal pasti unit ukuran. Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . tahu teknik mengukur.

Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. mengenang jasa. mencintai negara.mewujudkan rasa setia kawan.Memahami profil organisasi . Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. undang-undang dan perlembagaan. interpersonal. Mempunyai semangat patriotik . Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. . mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat. Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. membuat keputusan dan etika. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. mematuhi peraturan. 26    .

Justeru itu.f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran. dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut. Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali.

Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. 1. rancangkan: a. Kriteria adalah seperti berikut: a. rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. d. Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. b. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. 28    . Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. Anda telah mempelajari beberapa strategi. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. c.

Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar. Mengaplikasi pendekatan. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar.TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). 5. strategi. Hasil Pembelajaran: 4. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. rasa. 30    . Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. mendengar. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. dan Mengurangkan kebimbangan. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. fakta atau idea. hidu dan sebagainya. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar.2. kerisauan atau kebosanan pelajar. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. Ringkasnya di sini . papan hitam.

Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. perasaan. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. maka media itu merupakan media pengajaran. rakaman audio. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . Dari segi pengajaran. bahan bercetak. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. televisyen. Media atau medium bermakna saluran komunikasi. gambar foto. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. Contoh media termasuklah filem. komputer dan pengajar. perhatian. media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Oleh itu. radio. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri. Ringkasnya.

1. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. 1937) Oleh itu.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. (Hoban dan Zissman. Rajah 2. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2.

Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. dan (c) Bahan Abstrak. Oleh itu. Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. Oleh itu. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Jadi.apabila pelajar menjadi pemerhati. (b) Bahan Separa Maujud. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. 33    . Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep.

34    . Walau bagaimanapun.2.1 Jadual 2.2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2. bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar.1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik.2. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. 35    . seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. Oleh itu. Secara umumnya. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar.

Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Dalam dunia industri dan pembuatan. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian. Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. 2. ianya perlu diurus dengan baik. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas.

guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. Walau bagaimanapun. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi. Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan.1 di bawah: 37    .

Kurang menarik bagi murid-murid. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. 38    . Tiada kos dalam talian. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong).Jadual 2. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. Boleh menyediakan bahan yang terkini. Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Kurang menarik bagi murid-murid. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. mencetak. menyunting dan mengedarkan kepada murid. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah.

Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka. reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. Dengan adanya TMK. c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Selain itu.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. Selain itu. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. 2002). 39    . Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip. 1999). Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. prosedur. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir.

jadual dan gambar dalam laporan mereka. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. Penggunaan TMK. TMK boleh digunakan dalam proses ini. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. model dan gambar yang boleh menyokong teks. dan menganalisis data. Selain itu. rajah. melaksanakan ujian pada komputer. modifikasi reka bentuk. Sebagai contoh. e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid.d) TMK. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. Ianya melibatkan pengujian bahan. pengumpulan data. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. Ini bermakna. Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. Kebiasaannya. merekod keputusan ujian. perancangan atau produk. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. 40    . guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. Sebagai contoh. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah.

Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 5. 1. 41    . 6. 2. Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. 4.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).). Jonassen.Rujukan Davies. O – J.. D. H. & Howe.. R. Integrating technology for meaningful learning. & Edwards. M. London: Routledge Falmer. (2004). (1999). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. Learning with technology: A constructivist perspective. B. New Jersey: Prentice-Hall. D. (2006). L. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. New York: Houghton Mifflin Co. Ritchie. (2002). 42 . Shahabuddin Hashim. London: David Fulton Publisher. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). J. C. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. & Davies. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Upper Saddle River: Prentice Hall. Owen-Jackson. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2000).. ICT in design and technology. Great Britain: Antony Rowe Ltd. NJ: Prentice Hall. A. (ed. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Schunk. Learning theories: A educational perspective. M.. G. (2000). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. G. In Gwyneth. K. London: David Fulton Publishers. Teaching science and design and technology in the early years . D. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). D.. (2003). Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. & Grabe. Aspects of teaching secondary design and technology.. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Peck. Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Roblyer. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Grabe. & Wilson. Hope. (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kuala Lumpur: PTS Professional.

(Sosiolinguistik).Ed (Curriculum Studies).edu. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.(IT). Tan Beng Tiam Pensyarah. Hons (Mechanical Engineering).Tech. IPG Kampus Ipoh.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A.com.D (Multimedia Education & IT). UM B. Sijil Perguruan (Binaan Bangunan). Bahagian Pendidikan Guru. & Voc. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. USM B. tanbt@ipip. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. Hons (Civil). Unit Kurikulum BPG. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). USM B. BPG. 31150 Hulu Kinta.(Geografi & Bahasa Melayu).A. Hons. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Hons (Geografi/Ekonomi).my Kelulusan: M. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.Sc. Unit Dasar. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . Diploma BTEC Civil Engineering (UK).UM Hj Rosehan b. Kementerian Pelajaran Malaysia. haditun@gmail. USM M. Perak Darul Ridzuan.Tech with Educ. 31150 Hulu Kinta. rbh14@hotmail. Institut Perguruan Teknik.edu. Perak Darul Ridzuan.my Kelulusan: Ph. Edu.).A.com drhadi@ipip. with Educ. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. UTM B. Kuala Lumpur (3 Tahun). UM Dip.my Kelulusan: M Ed (Tech. UTM. Penolong Pengarah.

Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.com drhadi@ipip. Hons (Mechanical Engineering).Ed (Curriculum Studies).edu. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Institut Perguruan Teknik. tanbt@ipip. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.Tech. haditun@gmail.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. with Educ. USM M.D (Multimedia Education & IT). 31150 Hulu Kinta. USM B. Kuala Lumpur (3 Tahun). Perak Darul Ridzuan. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    . Hons (Geografi/Ekonomi).(IT).Sc.A. Tan Beng Tiam Pensyarah. 31150 Hulu Kinta. USM B. Perak Darul Ridzuan. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.my Kelulusan: M.edu. IPG Kampus Ipoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful