4. PANDUAN PENULISAN ILMIAH

1 jam

PENDAHULUAN
Latarbelakang

Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan yang sering digunakan untuk mempersembahkan laporan/ kertas kerja/ projek kajian/ tesis/ disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar/ kolokium/ simposium/ persidangan/penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal/ buku/ majalah ilmiah.

PENDAHULUAN
ISU
Pelajar-pelajar Tingkatan Enam perlu didedahkan dengan kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah yang baik sebagai persediaan awal dan latihan untuk mereka menyampaikan idea-idea mereka secara lebih ilmiah dan matang.

PENDAHULUAN
IMPLIKASI

Wujud keperluan untuk memperkasakan pengetahuan dan kemahiran guru-guru Tingkatan Enam yang bakal menjadi pembimbing pelajar membentang kertas kerja kolokium

.PENDAHULUAN KURSUS ORIENTASI GURU TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA merupakan satu langkah persediaan bagi memberi pendedahan kepada guru-guru pembimbing pelajar yang bakal membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah.

PENDAHULUAN IMPAK KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA dapat menyediakan dan mempersembahkan hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti .

majalah dll dalam penulisannya. jurnal. (APA.DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan akademik untuk mempersembahkan sesuatu ide/ konsep/ kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah. 2001) .

2001) .DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda/ Laporan Projek Sarjana/ Tesis/ Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan (UTM.

3.DEFINISI Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian. 5. pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta. 2. perbincangannya melibatkan masalah yang cuba diselesaikan. pengamatan. teratur. jelas. Menggunakan bahasa yang lengkap. terperinci. ringkas. penulisannya berdasarkan hasil penelitian. ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut: 1. 4. dan tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan. Jakarta 1995) .

Penguasaan bahasa yang baik. masalah yang diteliti. Kaedah penelitian. 4. Teknik penulisan bahan ilmiah.Implikasi Seorang penulis karangan ilmiah perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam: 1. 2. . 3.

Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu.Jenis Penulisan Ilmiah 1. Kerta Kerja Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. misalnya dalam seminar. . kolokium. simposium. persidangan atau kongres.

biasanya penyampaiannya adalah secara umum dan bukan berbentuk ilmiah. Artikel Artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu.Jenis Penulisan Ilmiah 2. . Jika artikel ini ditujukan untuk orang awam dan dimuatkan pada surat kabar atau majalah umum. umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal.

Kertas Projek.Jenis Penulisan Ilmiah 3.untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran . Tesis . Kertas Projek .untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda. Tesis dan Desertasi Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi.untuk mendapatkan Ijazah Sarjana/ Master Disertasi .

informasi. pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita.Jenis Penulisan Ilmiah 4. . Laporan yang disampaikan secara tertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian. pengamatan ataupun peninjauan merupakan satu bentuk penulisan ilmiah.

3. penghargaan dll . kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. Jidar/ Margins : 2. 3 untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan/ lampiran . Kertas dan Saiz : Kertas simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4 2. ii. sinopsis/ exsecutive summary. 2.5 spacing) 5. roman i. Huruf/ Fonts : Times New Roman 12pt Courier 12pt Arial 12pt 4. senarai jadual.menggunakan no. Jarak antara baris : Satu setengah langkau (1. 1.5 cm di sebelah atas. Muka surat .menggunakan no.Format Laporan Kajian 1. iii… bagi isi kandungan.

5 Batasan Kajian 2.Format Kertas Cadangan Tajuk 1.4 Kepentingan Kajian 1.0 Sorotan Kajian 3.3 Persoalan Kajian 1.5 Kaedah Analisis Data 4.3 Instrumentasi 3.1 Matlamat Kajian 1.1 Rekabentuk Kajian 3.0 Pengenalan 1.2 Objektif Kajian 1.2 Persampelan 3.0 Jadual Kerja 5.0 Anggaran Kos Perbelanjaan Rujukan Lampiran .4 Prosedur Kajian 3.0 Metodologi Kajian 3.

..0 Pengenalan 1.5 Kaedah Analisis Data 4...4 Kepentingan Kajian 1.0 Sorotan Kajian 3... Cadangan dan Kesimpulan Rujukan Lampiran Halaman i ii iii 1 4 6 11 20 .5 Batasan Kajian 2.4 Prosedur Kajian 3.2 Persampelan 3.3 Instrumentasi 3.0 Metodologi Kajian 3.1 Matlamat Kajian 1. 5.3 Persoalan Kajian 1..0 Perbincangan Dapatan Kajian 4....Format Laporan Kajian Halaman Judul Isi kandungan Abstrak 1.....0 Rumusan..2 .1 Rekabentuk Kajian 3.1 Demografi 4.2 Objektif Kajian 1..

Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat. .Penggunaan Bahasa Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif. kesejajaran atau kemungkinan.

penegasan dari paragraf penghubung • Ringkas. padat dan pendek . • Analisa masalah • Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara logik 3. Perenggan penghubung • Mengandungi persoalan yang akan dikemukakan.Perenggan Untuk menandai pembukaan topik baru. Perengganpenutup • Rumusan • Berisi kesimpulan. Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka • Pengantar • Menarik minat dan perhatian pembaca • Penyiapan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan • Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan 2. atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan : 1.

Topik tersebut dikenal baik oleh penulis. .Pemilihan Topik Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas. Bahan pendukung penulisan dapat diperoleh dan cukup memadai. topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu. 4. 2. Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut : 1. 3.

topik diletakkan dalam bulatan tengah. LAUT CINA SELATAN ILMU KELAUTAN KANDUNGAN KIMIA AIR LAUT LAUT DI MALAYSIA LAUT KEKAYAAN DI LAUT PENCEMARAN LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA PERANAN LAUT DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA .Pemilihan Tajuk Pembatasan Topik Dengan Menggunakan Rajah Jam Untuk membuat rajah jam. Dari topik itu diturunkan beberapa topik kecil.

LAUT KEKAYAAN DI LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA ILMU KELAUTAN FAUNA FLORA BAHAN GALIAN IKAN UDANG TIRAM .PEMILIHAN TAJUK Cara lain untuk menemukan topik yang terbatas ialah dengan jalan membuat rajah pohon.

PEMBATASAN TOPIK pembatasan topik juga digambarkan dengan piramida terbalik LAUT LAUT DI MALAYSIA KEKAYAAN DI LAUT FAUNA NELAYAN LAUT DALAM .

Tajuk Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu tajuk Topik ialah pembicaraan dalam keseluruhan penulisan yang akan dihuraikan sementara tajuk ialah nama bagi sebuah penulisan .

Tajuk perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik perbicaraan 3. . Gunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat 5. Tajuk hendaknya tidak mengandung singkatan atau akronim. Tajuk merupakan satu-satunya bahagian tulisan seseorang yang dibaca oleh orang lain 2. Tajuk biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan 4.TAJUK PERINGATAN: 1.

serta sumber informasi dalam komputer) yang disusun secara sistematik untuk keperluan penggunanya. Literatur yang dicari dan dipelajari tentunya mengenai subjek yang telah ditentukan sebagai topik penulisan. .SOROTAN KAJIAN Setiap kegiatan ilmiah. khususnya penulisan ilmiah selalu dimulai dengan melihat kajian-kajian yang lepas. International Federation of Library Association and Institution mendefinisikan perpustakaan sebagai suatu tempat yang mempunyai koleksi (buku dan terbitan cetak atau noncetak.

serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut. Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat. langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti. kaedah penelitian. .Kerangka KERANGKA PENULISAN Kerangka merupakan himpunan ide utama penulis yang disusun dalam komposisi yang terpadu secara sistematik FUNGSI Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut. Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik. pembahasan hasil penelitian.

Format Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti: (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) (ii) Sistem Pengarang. Tahun dan Halaman (Sistem APA) .

contoh: “Menurut Paredis (1993).Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti” .

” . 1993). kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat contoh: “Oleh itu.

nama keduadua pengarang tersebut perlu ditulis.” .Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. contoh: “Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).

(1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti. al perlu ditulis. hanya nama pengarang pertama dan perkataan et.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih. contoh: “Shafie Deris. al. et.” .

Muhadjir dan Halim. 2000a). 2000c). . contoh: Lenong (Probonegoro. 2000b. huruf a. b. dan hikayat (Probonegoro.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama. merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa. ropeng (Probonegoro. c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. 1999).

Bibliografi/ Rujukan Salah satu ciri yang mendukung karya tulis ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam bentuk pernyataan tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk bahan Pustaka. Bibliografi/ Rujukan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam sesuatu penulisan . Bahan pustaka itu kemudian dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/ bibliografi.

Bibliografi/ Rujukan Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini pembaca dapat mengetahui sumber yang digunakan tanpa perlu membaca seluruh tulisan tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca yang berpengalaman akan dapat mengira mutu pembahasan suatu tulisan. karena tujuan utama dari bibliografi adalah untuk mengidentifikasikan karya ilmiah tersebut. .

“School Leadership and Management. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). 73-91. . G.” Kuala Lumpur: DBP.Menulis Bahan Rujukan BUKU Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). (2002). “Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahan Sumber Tambahan. N. ARTIKEL DALAM BUKU Southworth. “Instructional Leadership in Schools: Reflections and Empirical Evidence.” Boston: Allyn & Bacon.” dlm. ”Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian. Mikac.” Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. ”Peranan Pengetua Dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan. 86(2).Menulis Bahan Rujukan ARTIKEL DALAM JURNAL Hallinger. 217-247. (1985).” The Elementary School Journal.” Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. “Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal. TESIS Chew Chee Wan (1993). .F. P dan Murphy. ”Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School. J.” PPD Kulai. BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN Salim Sulaiman (2000).

Oleh itu. terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain.Rumusan/ Kesimpulan Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. . Namun demikian. perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak.

DAERAH DAN NEGERI MASING-MASING .TUGAS GURU Selepas kursus ini. guru-guru pembimbing pelajar akan menggunakan panduan penulisan ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti dalam KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA DI SEKOLAH. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful