1 jam

PENDAHULUAN
Latarbelakang

Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan yang sering digunakan untuk mempersembahkan laporan/ kertas kerja/ projek kajian/ tesis/ disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar/ kolokium/ simposium/ persidangan/penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal/ buku/ majalah ilmiah.

PENDAHULUAN
ISU
Pelajar-pelajar Tingkatan Enam perlu didedahkan dengan kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah yang baik sebagai persediaan awal dan latihan untuk mereka menyampaikan idea-idea mereka secara lebih ilmiah dan matang.

PENDAHULUAN
IMPLIKASI

Wujud keperluan untuk memperkasakan pengetahuan dan kemahiran guru-guru Tingkatan Enam yang bakal menjadi pembimbing pelajar membentang kertas kerja kolokium

.PENDAHULUAN KURSUS ORIENTASI GURU TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA merupakan satu langkah persediaan bagi memberi pendedahan kepada guru-guru pembimbing pelajar yang bakal membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah.

PENDAHULUAN IMPAK KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA dapat menyediakan dan mempersembahkan hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti .

(APA. majalah dll dalam penulisannya. 2001) . jurnal.DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan akademik untuk mempersembahkan sesuatu ide/ konsep/ kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah.

2001) .DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda/ Laporan Projek Sarjana/ Tesis/ Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan (UTM.

perbincangannya melibatkan masalah yang cuba diselesaikan. penulisannya berdasarkan hasil penelitian. 3.DEFINISI Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian. jelas. Jakarta 1995) . pengamatan. dan tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. terperinci. 4. pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta. ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut: 1. 5. Menggunakan bahasa yang lengkap. 2. menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan. teratur. ringkas.

Penguasaan bahasa yang baik. . 3. Kaedah penelitian. Teknik penulisan bahan ilmiah. masalah yang diteliti. 2.Implikasi Seorang penulis karangan ilmiah perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam: 1. 4.

kolokium. . Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. Kerta Kerja Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. misalnya dalam seminar. simposium.Jenis Penulisan Ilmiah 1. persidangan atau kongres.

Jika artikel ini ditujukan untuk orang awam dan dimuatkan pada surat kabar atau majalah umum. . umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal. biasanya penyampaiannya adalah secara umum dan bukan berbentuk ilmiah. Artikel Artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu.Jenis Penulisan Ilmiah 2.

Kertas Projek .Jenis Penulisan Ilmiah 3. Tesis dan Desertasi Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi. Tesis .untuk mendapatkan Ijazah Sarjana/ Master Disertasi . Kertas Projek.untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran .untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda.

pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. informasi. Laporan Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita.Jenis Penulisan Ilmiah 4. Laporan yang disampaikan secara tertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian. . pengamatan ataupun peninjauan merupakan satu bentuk penulisan ilmiah.

5 spacing) 5.Format Laporan Kajian 1. roman i. 1. sinopsis/ exsecutive summary. Muka surat . ii.5 cm di sebelah atas. iii… bagi isi kandungan. 3.menggunakan no. Kertas dan Saiz : Kertas simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4 2.menggunakan no. senarai jadual. 2. Jidar/ Margins : 2. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. Huruf/ Fonts : Times New Roman 12pt Courier 12pt Arial 12pt 4. penghargaan dll . 3 untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan/ lampiran . Jarak antara baris : Satu setengah langkau (1.

0 Anggaran Kos Perbelanjaan Rujukan Lampiran .1 Matlamat Kajian 1.4 Prosedur Kajian 3.0 Sorotan Kajian 3.3 Instrumentasi 3.3 Persoalan Kajian 1.2 Objektif Kajian 1.4 Kepentingan Kajian 1.0 Pengenalan 1.5 Batasan Kajian 2.1 Rekabentuk Kajian 3.0 Jadual Kerja 5.0 Metodologi Kajian 3.2 Persampelan 3.Format Kertas Cadangan Tajuk 1.5 Kaedah Analisis Data 4.

..2 .1 Demografi 4.2 Persampelan 3. 5.5 Kaedah Analisis Data 4.0 Pengenalan 1.......4 Prosedur Kajian 3..0 Perbincangan Dapatan Kajian 4..2 Objektif Kajian 1.1 Rekabentuk Kajian 3.Format Laporan Kajian Halaman Judul Isi kandungan Abstrak 1.1 Matlamat Kajian 1..0 Sorotan Kajian 3.4 Kepentingan Kajian 1.. Cadangan dan Kesimpulan Rujukan Lampiran Halaman i ii iii 1 4 6 11 20 ...0 Rumusan.0 Metodologi Kajian 3...3 Instrumentasi 3.3 Persoalan Kajian 1.5 Batasan Kajian 2.

kesejajaran atau kemungkinan. Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat.Penggunaan Bahasa Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif. .

padat dan pendek . Perenggan penghubung • Mengandungi persoalan yang akan dikemukakan. atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan : 1.Perenggan Untuk menandai pembukaan topik baru. Perengganpenutup • Rumusan • Berisi kesimpulan. • Analisa masalah • Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara logik 3. Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka • Pengantar • Menarik minat dan perhatian pembaca • Penyiapan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan • Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan 2. penegasan dari paragraf penghubung • Ringkas.

topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu. Topik tersebut dikenal baik oleh penulis. Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut : 1. 4. 3. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis. Bahan pendukung penulisan dapat diperoleh dan cukup memadai. 2.Pemilihan Topik Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah. . Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas.

Dari topik itu diturunkan beberapa topik kecil. topik diletakkan dalam bulatan tengah.Pemilihan Tajuk Pembatasan Topik Dengan Menggunakan Rajah Jam Untuk membuat rajah jam. LAUT CINA SELATAN ILMU KELAUTAN KANDUNGAN KIMIA AIR LAUT LAUT DI MALAYSIA LAUT KEKAYAAN DI LAUT PENCEMARAN LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA PERANAN LAUT DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA .

PEMILIHAN TAJUK Cara lain untuk menemukan topik yang terbatas ialah dengan jalan membuat rajah pohon. LAUT KEKAYAAN DI LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA ILMU KELAUTAN FAUNA FLORA BAHAN GALIAN IKAN UDANG TIRAM .

PEMBATASAN TOPIK pembatasan topik juga digambarkan dengan piramida terbalik LAUT LAUT DI MALAYSIA KEKAYAAN DI LAUT FAUNA NELAYAN LAUT DALAM .

Tajuk Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu tajuk Topik ialah pembicaraan dalam keseluruhan penulisan yang akan dihuraikan sementara tajuk ialah nama bagi sebuah penulisan .

Gunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat 5.TAJUK PERINGATAN: 1. Tajuk merupakan satu-satunya bahagian tulisan seseorang yang dibaca oleh orang lain 2. Tajuk biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan 4. . Tajuk hendaknya tidak mengandung singkatan atau akronim. Tajuk perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik perbicaraan 3.

Literatur yang dicari dan dipelajari tentunya mengenai subjek yang telah ditentukan sebagai topik penulisan.SOROTAN KAJIAN Setiap kegiatan ilmiah. . serta sumber informasi dalam komputer) yang disusun secara sistematik untuk keperluan penggunanya. khususnya penulisan ilmiah selalu dimulai dengan melihat kajian-kajian yang lepas. International Federation of Library Association and Institution mendefinisikan perpustakaan sebagai suatu tempat yang mempunyai koleksi (buku dan terbitan cetak atau noncetak.

Kerangka KERANGKA PENULISAN Kerangka merupakan himpunan ide utama penulis yang disusun dalam komposisi yang terpadu secara sistematik FUNGSI Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut. pembahasan hasil penelitian. kaedah penelitian. langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti. Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik. serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut. . Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat.

Tahun dan Halaman (Sistem APA) .Format Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti: (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) (ii) Sistem Pengarang.

kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti” .Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. contoh: “Menurut Paredis (1993).

1993). kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis. nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat contoh: “Oleh itu.” .Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat.

contoh: “Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).” . nama keduadua pengarang tersebut perlu ditulis.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.

et.” . contoh: “Shafie Deris. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti. al perlu ditulis. hanya nama pengarang pertama dan perkataan et.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih.

Muhadjir dan Halim. ropeng (Probonegoro. 1999). 2000a). contoh: Lenong (Probonegoro. merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa. dan hikayat (Probonegoro.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama. b. 2000c). c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. huruf a. . 2000b.

Bibliografi/ Rujukan Salah satu ciri yang mendukung karya tulis ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam bentuk pernyataan tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk bahan Pustaka. Bahan pustaka itu kemudian dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/ bibliografi. Bibliografi/ Rujukan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam sesuatu penulisan .

Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca yang berpengalaman akan dapat mengira mutu pembahasan suatu tulisan. karena tujuan utama dari bibliografi adalah untuk mengidentifikasikan karya ilmiah tersebut.Bibliografi/ Rujukan Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini pembaca dapat mengetahui sumber yang digunakan tanpa perlu membaca seluruh tulisan tersebut terlebih dahulu. .

.Menulis Bahan Rujukan BUKU Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). “Instructional Leadership in Schools: Reflections and Empirical Evidence. N. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990).” dlm. “Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahan Sumber Tambahan. ”Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian. ARTIKEL DALAM BUKU Southworth.” Boston: Allyn & Bacon. “School Leadership and Management. Mikac. G. (2002). 73-91.” Kuala Lumpur: DBP.” Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

86(2). ”Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School. J. BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN Salim Sulaiman (2000). “Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal.” Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan.F. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. TESIS Chew Chee Wan (1993). ”Peranan Pengetua Dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan. (1985). 217-247. P dan Murphy. .” PPD Kulai.Menulis Bahan Rujukan ARTIKEL DALAM JURNAL Hallinger.” The Elementary School Journal.

Namun demikian.Rumusan/ Kesimpulan Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak. Oleh itu. . terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain.

DAERAH DAN NEGERI MASING-MASING .TUGAS GURU Selepas kursus ini. guru-guru pembimbing pelajar akan menggunakan panduan penulisan ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti dalam KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA DI SEKOLAH. .