1 jam

PENDAHULUAN
Latarbelakang

Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan yang sering digunakan untuk mempersembahkan laporan/ kertas kerja/ projek kajian/ tesis/ disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar/ kolokium/ simposium/ persidangan/penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal/ buku/ majalah ilmiah.

PENDAHULUAN
ISU
Pelajar-pelajar Tingkatan Enam perlu didedahkan dengan kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah yang baik sebagai persediaan awal dan latihan untuk mereka menyampaikan idea-idea mereka secara lebih ilmiah dan matang.

PENDAHULUAN
IMPLIKASI

Wujud keperluan untuk memperkasakan pengetahuan dan kemahiran guru-guru Tingkatan Enam yang bakal menjadi pembimbing pelajar membentang kertas kerja kolokium

.PENDAHULUAN KURSUS ORIENTASI GURU TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA merupakan satu langkah persediaan bagi memberi pendedahan kepada guru-guru pembimbing pelajar yang bakal membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah.

PENDAHULUAN IMPAK KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA dapat menyediakan dan mempersembahkan hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti .

jurnal. majalah dll dalam penulisannya.DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan akademik untuk mempersembahkan sesuatu ide/ konsep/ kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah. (APA. 2001) .

2001) .DEFINISI Penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda/ Laporan Projek Sarjana/ Tesis/ Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan (UTM.

terperinci. 3. dan tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. ringkas.DEFINISI Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian. 4. Menggunakan bahasa yang lengkap. teratur. 5. Jakarta 1995) . ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut: 1. jelas. penulisannya berdasarkan hasil penelitian. 2. pengamatan. perbincangannya melibatkan masalah yang cuba diselesaikan. menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan. pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta.

masalah yang diteliti. 4. Teknik penulisan bahan ilmiah. Penguasaan bahasa yang baik. 2. . 3. Kaedah penelitian.Implikasi Seorang penulis karangan ilmiah perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam: 1.

Jenis Penulisan Ilmiah 1. misalnya dalam seminar. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. . Kerta Kerja Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. persidangan atau kongres. simposium. kolokium.

. umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal. Artikel Artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu. Jika artikel ini ditujukan untuk orang awam dan dimuatkan pada surat kabar atau majalah umum. biasanya penyampaiannya adalah secara umum dan bukan berbentuk ilmiah.Jenis Penulisan Ilmiah 2.

untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran .untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda. Kertas Projek. Kertas Projek .Jenis Penulisan Ilmiah 3. Tesis . Tesis dan Desertasi Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi.untuk mendapatkan Ijazah Sarjana/ Master Disertasi .

pengamatan ataupun peninjauan merupakan satu bentuk penulisan ilmiah. informasi. Laporan Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita. . Laporan yang disampaikan secara tertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian. pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain.Jenis Penulisan Ilmiah 4.

menggunakan no.Format Laporan Kajian 1. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. Muka surat .5 cm di sebelah atas. 3. Huruf/ Fonts : Times New Roman 12pt Courier 12pt Arial 12pt 4. iii… bagi isi kandungan. 2. Jidar/ Margins : 2. senarai jadual.5 spacing) 5. ii. sinopsis/ exsecutive summary. 1.menggunakan no. 3 untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan/ lampiran . roman i. penghargaan dll . Jarak antara baris : Satu setengah langkau (1. Kertas dan Saiz : Kertas simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4 2.

2 Objektif Kajian 1.0 Jadual Kerja 5.Format Kertas Cadangan Tajuk 1.0 Sorotan Kajian 3.5 Kaedah Analisis Data 4.0 Pengenalan 1.4 Kepentingan Kajian 1.0 Anggaran Kos Perbelanjaan Rujukan Lampiran .3 Instrumentasi 3.1 Matlamat Kajian 1.0 Metodologi Kajian 3.4 Prosedur Kajian 3.2 Persampelan 3.1 Rekabentuk Kajian 3.3 Persoalan Kajian 1.5 Batasan Kajian 2.

Format Laporan Kajian Halaman Judul Isi kandungan Abstrak 1...2 Persampelan 3..5 Kaedah Analisis Data 4..2 Objektif Kajian 1.0 Sorotan Kajian 3..5 Batasan Kajian 2..1 Demografi 4.1 Matlamat Kajian 1...1 Rekabentuk Kajian 3.3 Instrumentasi 3.0 Perbincangan Dapatan Kajian 4....3 Persoalan Kajian 1.0 Rumusan. 5..0 Pengenalan 1..2 ...4 Kepentingan Kajian 1. Cadangan dan Kesimpulan Rujukan Lampiran Halaman i ii iii 1 4 6 11 20 .4 Prosedur Kajian 3.0 Metodologi Kajian 3..

kesejajaran atau kemungkinan.Penggunaan Bahasa Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif. . Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat.

atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan : 1. Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka • Pengantar • Menarik minat dan perhatian pembaca • Penyiapan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan • Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan 2. Perengganpenutup • Rumusan • Berisi kesimpulan. padat dan pendek .Perenggan Untuk menandai pembukaan topik baru. penegasan dari paragraf penghubung • Ringkas. Perenggan penghubung • Mengandungi persoalan yang akan dikemukakan. • Analisa masalah • Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara logik 3.

3. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas. 4. 2. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis. Topik tersebut dikenal baik oleh penulis. . Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut : 1.Pemilihan Topik Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah. topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu. Bahan pendukung penulisan dapat diperoleh dan cukup memadai.

Dari topik itu diturunkan beberapa topik kecil.Pemilihan Tajuk Pembatasan Topik Dengan Menggunakan Rajah Jam Untuk membuat rajah jam. LAUT CINA SELATAN ILMU KELAUTAN KANDUNGAN KIMIA AIR LAUT LAUT DI MALAYSIA LAUT KEKAYAAN DI LAUT PENCEMARAN LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA PERANAN LAUT DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA . topik diletakkan dalam bulatan tengah.

PEMILIHAN TAJUK Cara lain untuk menemukan topik yang terbatas ialah dengan jalan membuat rajah pohon. LAUT KEKAYAAN DI LAUT LAUT SEBAGAI SUMBER TENAGA ILMU KELAUTAN FAUNA FLORA BAHAN GALIAN IKAN UDANG TIRAM .

PEMBATASAN TOPIK pembatasan topik juga digambarkan dengan piramida terbalik LAUT LAUT DI MALAYSIA KEKAYAAN DI LAUT FAUNA NELAYAN LAUT DALAM .

Tajuk Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu tajuk Topik ialah pembicaraan dalam keseluruhan penulisan yang akan dihuraikan sementara tajuk ialah nama bagi sebuah penulisan .

Tajuk merupakan satu-satunya bahagian tulisan seseorang yang dibaca oleh orang lain 2. Gunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat 5. Tajuk biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan 4.TAJUK PERINGATAN: 1. Tajuk perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik perbicaraan 3. . Tajuk hendaknya tidak mengandung singkatan atau akronim.

International Federation of Library Association and Institution mendefinisikan perpustakaan sebagai suatu tempat yang mempunyai koleksi (buku dan terbitan cetak atau noncetak.SOROTAN KAJIAN Setiap kegiatan ilmiah. khususnya penulisan ilmiah selalu dimulai dengan melihat kajian-kajian yang lepas. . serta sumber informasi dalam komputer) yang disusun secara sistematik untuk keperluan penggunanya. Literatur yang dicari dan dipelajari tentunya mengenai subjek yang telah ditentukan sebagai topik penulisan.

langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti.Kerangka KERANGKA PENULISAN Kerangka merupakan himpunan ide utama penulis yang disusun dalam komposisi yang terpadu secara sistematik FUNGSI Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut. serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut. . Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat. Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik. kaedah penelitian. pembahasan hasil penelitian.

Tahun dan Halaman (Sistem APA) .Format Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti: (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) (ii) Sistem Pengarang.

contoh: “Menurut Paredis (1993).Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti” .

nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat contoh: “Oleh itu.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat.” . kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis. 1993).

” . nama keduadua pengarang tersebut perlu ditulis. contoh: “Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.

Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih.” . al. contoh: “Shafie Deris. et. hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti. al perlu ditulis.

contoh: Lenong (Probonegoro. 1999). b. . ropeng (Probonegoro. 2000a). c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. huruf a. 2000b. merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa. 2000c). Muhadjir dan Halim.Rujukan Dalam Teks Sistem Pengarang dan Tahun (e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama. dan hikayat (Probonegoro.

Bahan pustaka itu kemudian dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/ bibliografi. Bibliografi/ Rujukan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam sesuatu penulisan .Bibliografi/ Rujukan Salah satu ciri yang mendukung karya tulis ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam bentuk pernyataan tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk bahan Pustaka.

karena tujuan utama dari bibliografi adalah untuk mengidentifikasikan karya ilmiah tersebut. .Bibliografi/ Rujukan Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini pembaca dapat mengetahui sumber yang digunakan tanpa perlu membaca seluruh tulisan tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca yang berpengalaman akan dapat mengira mutu pembahasan suatu tulisan.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1990).” Kuala Lumpur: DBP.” Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.Menulis Bahan Rujukan BUKU Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). . Mikac. “Instructional Leadership in Schools: Reflections and Empirical Evidence. ”Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian. G. 73-91. ARTIKEL DALAM BUKU Southworth. “School Leadership and Management. “Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahan Sumber Tambahan. N.” Boston: Allyn & Bacon.” dlm. (2002).

P dan Murphy.F. J. . Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. “Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal. ”Peranan Pengetua Dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan.” PPD Kulai. TESIS Chew Chee Wan (1993).” The Elementary School Journal. (1985). BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN Salim Sulaiman (2000). 86(2).” Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. ”Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School. 217-247.Menulis Bahan Rujukan ARTIKEL DALAM JURNAL Hallinger.

Rumusan/ Kesimpulan Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak. terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain. . Namun demikian. Oleh itu.

DAERAH DAN NEGERI MASING-MASING .TUGAS GURU Selepas kursus ini. guru-guru pembimbing pelajar akan menggunakan panduan penulisan ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti dalam KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA DI SEKOLAH. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful