ELAK SEKOLAH DARIPADA DAKWAAN (1

)
Pengurus (pengetua) sekolah, guru-guru dan kakitangan lain sekolah terdedah kepada dakwaan (litigation) atas berbagai tuduhan seperti kegagalan melaksanakan tanggungjawab, penyalahgunaan kuasa, kecuaian dan penyelewengan yang mungkin berlaku. Di antara punca-punca dakwaan tersebut, kecuaian merupakan bidang yang amat luas dan pihak sekolah paling berkemungkinan didakwa atas tuduhan ini. Semua sekolah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan para pekerja dan anak muridnya. Selain itu, pihak sekolah perlu memberi pendidikan kepada anak murid kita seperti mana dikehendaki oleh undang-undang dan peraturanpertauran yang sedia ada. Kegagalan memenuhi "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care), kegagalan melaksanakan tanggungjawab, dan kegagalan mematuhi arahan serta peraturan boleh mengakibatkan pihak sekolah menghadapi dakwaan sivil atau pun jenayah (civil or criminal suit). Tindakan-tindakan mahkamah yang diambil terhadap sekolah sudah tentu akan memberi kesan yang serius kepada sekolah dan mesti dielakkan. Misalnya, kajian menunjukan bahawa banyak sekolah telah mengetepikan beberapa program (seperti membatalkan lawatan) untuk mengelakkan berbagai dakwaan (Natt, J.G., 1999) yang mungkin dibawa terhadap mereka. Yang rugi tentunya adalah para pelajar sekolah kita.

Berikut dinyatakan punca-punca yang mungkin memyebabkan pihak sekolah, iaitu, pengurus, guru-guru dan kakitangan lain didakwa. Barangkali kes-kes dakwaan ini tidak dapat dihapuskan sama sekali tetapi ianya boleh dikurangkan ke tahap minimum. Pengurus sekolah perlu proaktif dan sentiasa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri serta guru-guru daripada dakwaan (litigation).

Punca-punca utama yang menyebabkan pihak sekolah didakwa ke mahkamah termasuk kecuaian (negligence), kegagalan melaksanakan tanggungjawab, kegagalan menepati kehendak undang-undang (akta dan peraturan-peraturan), penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Punca-punca tersebut di atas akan dihuraikan dengan lebih lanjut di bawah dan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pengurus untuk mengelakkan dakwaan dibincangkan.

1.1 Kecuaian (Negligence) Kecuaian (negligence) dikaitkan dengan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care). Semua sekolah mempunyai kewajiban berjaga-jaga (owe a duty of care) kepada pekerja-pekerja dan anak-anak muridnya. Ini bermakna pengurus sekolah atau pengetua perlu melindungi kesihatan dan keselamatan para guru dan muridnya. Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk mengenal pasti dan seterusnya mengurangkan risiko-risiko yang boleh dijangka (forseeable risks) daripada berlaku.

Perbuatan seseorang (defenden) boleh dikatakan cuai oleh mahkamah apabila ketiga-tiga syarat berikut dipenuhi: (i) (ii) (iii) Defenden mempunyai tanggungjawab "kewajiban berjaga-jaga" {requirement to exercise duty of care) terhadap plaintif, Defenden telah tidak melakukan "kewajiban berjaga-jaga (failure to exercise duty of care) dan, Plaintif mengalami kecederaan atau kerugian (damage has occurred) akibat dari kegagalan defenden melakukan kewajibannya.

Walau bagaimanapun, bukti bahawa defenden telah cuai tidak perlu "beyond reasonable doubt" dalam tuntutan sivil (contoh tuntutan terhadap kecuaian). tetepi mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan kepada “balance of probabilities”.

Setakat manakah tahap berjaga-jaga (standard of care) yang perlu diambil oleh pihak sekolah supaya tidak dianggap sebagai cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya? Mengikut keputusan hakim mahkamah dalam kes Blyth v. Birmingham Waterworks Co. (1856), "tahap berjaga-jaga munasabah" yang akan diambil oleh seseorang dalam situasi berkenaan adalah memadai.

"Negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided upon those circumstances, which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do."

Beberapa faktor yang akan diambil kira oleh mahkamah untuk menentukan kelakuan yang munasabah termasuk :

bilangan maksimum murid yang dibenarkan dalam setiap bilik dan Iain-Iain lagi. ketinggian siling. Langkah-langkah berikut boleh dijadikan rujukan dan panduan. 1. peraturan yang sama mengatakan bahawa pengetua bertanggungjawab membenarkan pihak-pihak yang berhak sahaja untuk menggunakan premis sekolah. 1. iaitu di antaranya.1. Semak-semak panjang di kawasan sekolah mesti di tebas untuk mengelak segala bentuk bahaya seperti menjadi tempat perlindungan ular yang boleh mendatangkan kemudaratan. Suis dan soket yang rosak mesti diganti. Jadi keadaan fizikal sekolah hendaklah sentiasa diselenggarakan dengan baik kerana segalah kerosakan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada kemudahan fizikal tidak selamat untuk digunakan oleh semua pihak. Dalam kes Carmarthenshire County Council v. Dalam bilik darjah. v. kipas. Selain daripada itu. Siling yang setengah terjatuh dan bumbung yang bocor mesti dibaiki dengan kadar segera. pengurus sekolah mesti memahami konsep kecuaian dan bagaimana beliau boleh dipersalahkan. jika pengetua telah mematuhi segala arahan serta peraturan semasa menjalankan tugas-tugas harian dan melaksanakan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care) yang wajar. Lewis [1995]. Akhirnya. tingkap.1 Memastikan Keselamatan Struktur Fizikal Sekolah Undang-undang menghendaki tuan punya premis (bangunan dan kawasan tanah) memastikan premisnya adalah selamat digunakan atau didiami oleh semua pihak yang mempunyai hak menggunakannya atau berada di situ. maka beliau harus selamat dan telah dilindungi dari sebarang dakwaan yang mungkin berlaku. . pengudaraan. Dalam kes Government of Malaysia & Ors. didapati bahawa guru berkenaan tidak boleh dipersalahkan kerana kecederaan yang dialami oleh murid adalah akibat dan kemalangan yang tidak dapat diduga (not reasonably forseeable) oleh seseorang dalam keadaan yang biasa.(a) Adakah sesuatu kejadian boleh dijangka akan berlaku (forseeability)? (b) Adakah sesuatu kejadian mungkin mengakibatkan kecederaan (likelihood of harm)? (c) Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka berlaku (seriousness of accident)? (d) Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh diambil secara praktik (practicality of precautions)? (e) Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan amalan yang biasa (common practice)? (f) Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk mengambil risiko yang lebih tinggi(neccessity to take greater risks)? Untuk meminimumkan kemungkinan pihak sekolah didakwa kerana kecuaian. seorang murid berumur empat tahun telah ditinggalkan seketika oleh gurunya. Kecuaian untuk memastikan keadaan sekolah selamat telah menyebabkan pihak sekoah didakwa. mengikut undang-undang common law.2 Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Guru-guru terlatih mengendalikan kelas-kelas amali yang merbahaya Guru. dan ruang yang mencukupi untuk setiap murid. dikehendaki membuat penyeliaan yang munasabah (reasonable degree of supervision) ke atas murid-murid di bawah jagaannya sewaktu kelas berjalan. Pokok juga boleh mendatangkan bahaya sekiranya ianya tumbang ditiup angin. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan beliau didakwa jika murid tercedera akibat kecuaiannya. 1950. cahaya yang cukup terang. Pengetua juga perlu mahir mendapat kerjasama dan melibatkan pihak ibu-bapa untuk menyelesaikan masalah sebelum ianya dibawa ke mahkamah.1. Contohnya tangga dan serambi bangunan mesti mempunyai pelindung yang sesuai dan kukuh untuk memastikan tiada murid berkemungkinan terjatuh ke bawah. Secara amnya. spesifikasi keluasan. wayar elektrik uzur. Pengetua perlu memastikan peraturan tersebut dipatuhi untuk mengelak dakwaan kerana kecuaian. kerusi lama dan Iain-Iain perlu diperiksa dari masa untuk memastikan keselamatan penggunaannya. pihak sekolah dipersalahkan kerana guru tidak mengawasi murid dan sekolah juga dipersalahkan (vicariously liable) kerana gagal mengunci pintu masuk sekolah. Dalam The Registration of Schools Ordinance. Murid tersebut keluar dari kawasan sekolah dan menyebabkan suatu kemalangan jalanraya terjadi di mana seorang pemandu lori mati. sekolah dikehendaki memastikan bilikbilik darjah memenuhi syarat-syarat.. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa pihak guru telah cuai dalam penyeliaannya. Tetapi selepas rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan. Jumat Bin Mahmud & Anor. plaintif asal telah tercedera akibat perbuatan nakal kawannya sehingga akhirnnya menjadi buta pada sebelah mata. Schools (General) Regulations.

Peraturan-peraturan tersebut juga perlu dipamerkan pada papan kenyataan setiap makmal atau bengkel dan diingatkan kepada murid dari semasa ke semasa. Dalam kes Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. maka guru pengiring perempuan mesti ada bersama. Jika terdapat guru sementara. latihan kecemasan api. 1. Beliau juga didapati mengajar seperti yang telah dirancangkan dalam buku rekod mengajar dan bertindak segera dengan sewajarnya apabila kemalangan telah berlaku . (iv) Murid mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti kokurikulum di luar sekolah dan mesti diiringi oleh guru. bertarikh 8 Julai 1974). Louis Marie Neube Rt Ambrose J Ambrose & Anor. penyimpanan bahan-bahan berbahaya.3 Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Yang Menjalankan Amali Semua makmal dan bengkel kerja amali mesti mempunyai peraturan bertulis yang diedarkan kepada setiap murid pada hari pertama mereka menggunakan makmal atau bengkel tersebut. Dalam kes Kamarulzaman Mohd AN v. dan alat-alat sukan yang baik dan sempurna sahaja digunakan semasa menjalankan aktiviti. Sewaktu kelas amali dijalankan. Kelas-kelas amali atau kelas praktikal hanya boleh dikendalikan oleh guru-guru terlatih dalam mata pelajaran yang berkenaan sahaja. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Ini menunjukkan dengan jelasnya atat sukan tersebut tidak selamat digunakan dan mesti diganti dengan segera. guru-guru mesti menyelia dan mengawasi aktiviti murid-murid dengan rapi untuk memastikan keselamatan dijaga ke tahap munasabah di samping membantu menjayakan percubaan mereka. Murid-murid juga perlu diberitahu tentang segala peraturan dan arahan tentang langkah-langkah menjaga keselamatan yang perlu diambil pada setiap masa. Government of Malaysia & Ors. terkena lontaran peluru. guru juga hendaklah (i) mengambil kira faktor cuaca/ musim supaya aktiviti yang dijalankan tidak mendatangkan bahaya. Dalam kes di mana tiang gol mudah alih terjatuh. Pengetua mesti memastikan semua guru sains mengetahui kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas berkenaan dan mematuhi semua arahan dan panduan yang diberikan demi keselamatan semua pihak. Selain daripada itu. Penjagaan rapi diperlukan semasa aktiviti diadakan untuk mengelakkan insiden-insiden yang serius seperti pelajar terlanggar tiang gol. Stor sukan mesti diselenggarakan dengan sempurna dan selamat mengikut segala arahan dan peraturan yang ada kerana alat-alat sukan dianggap berbahaya.pula. Jika ada murid perempuan. (vi) Murid yang cedera. kelengkapan memadam api. Selain daripada itu.4 Memastikan Keselamatan Kemudahan Sukan dan Kegiatan Ko-kurikulum Sukan dan kegiatan ko-kurikulum merupakan satu lagi punca kemalangan mungkin berlaku. gelanggang. dan Iain-Iain (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. terjatuh dalam lubang. Ini bermakna beliau telah gagal melaksanakan "kewajiban berjaga-berjaga" yang munasabah terhadap anak-anak muridnya. kesihatan dan kebajikan murid diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan Iain-Iain lagi. v. 1/1995). Guru-guru mesti memastikan bahawa padang.1. 1/1974. Langkah-langkah keselamatan yang lanjut dalam semua aspek pengurusan makmal (misalnya pengendalian silinder. 9/2000.. Peraturan tersebut perlu diterangkan kepada murid oleh guru dengan jelas sehingga mereka betul-betul faham akannya. (v) Memastikan keselamatan. Pengetua hendaklah memeriksa dan memastikan bahawa segala kemudahan sukan dan permainan adalah dalam keadaan sempurna dan selamat untuk aktiviti-aktiviti ko-kurikulum tersebut dijalankan. Buku-buku panduan penyelenggaraan makmal (Lampiran A) yang berkaitan juga perlu difahami dan diguna sebagai panduan guru setiap masa. Murid-murid hendaklah diajar dengan teliti supaya mereka tahu menggunakan alat-alat dengan betul dan selamat. keadaan bilik-bilik makmal. (vii) . Guru didapati tidak bersalah kerana beliau memang terlatih mengajar muzik dan telah pun menyelia murid-muridnya dengan munasabah. pencegahan kebakaran. alat dan penghubung elektrik. pengetua mesti memastikan bahawa mereka tidak melakukan atau menyuruh pelajar melakukan percubaan-percubaan yang 'berbahaya'.1. paip dan saluran gas. (ii) bertanggungjawab mengeluar. palintif pertama (seorang murid kelas Sains Pertanian) telah pun dicederakan oleh cangkul yang digunakan oleh kawan kelasnya sewaktu mereka sedang menjalankan kelas amali menyediakan batas sayur. seorang murid telah patah tangannya akibat terjatuh sewaktu kelas muzik(amali). 1/1974. lelah dan berpenyakit kronik tidak dipaksa dibenarkan/dipaksa mengambil bahagian. nyawa murid terkorban (belum dibicarakan lagi di mahkamah). Pengetua dengan bantuan Guru Kanan Sains harus menapis rancangan kerja guru-guru tersebut bagi kerja amali (Surat Pekeliling Ikhtisas No. dan Iain-Iain) adalah diberi dengan lengkap dan jelas dalam Surat Pekeliling Ikhtisas No. mengguna dan menyimpan alat-alat sukan walaupun boleh dibantu oleh murid. suis.1. (iii) memastikan semua alat sukan dan permainan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. Guru kelas tersebut telah didapati bersalah kerana tidak memberi arahan dengan jelas kepada murid dan tidak menyelia perjalanan kerja dengan munasabah. guru-guru mesti memberi amaran terlebih dahulu kepada murid-muirid sebelum sebarang tunjukcara atau percubaan dijalankan dalam mana terdapat kemungkinan punca letupan atau bahaya.

24/1998 berkenaan aktiviti kebudayaan. Maka adalah baik sekiranya semua kenderaan ibu bapa dan bas sekolah dilarang masuk ke kawasan sekolah. pihak sekolah mesti mengawasi sekolah dengan rapi selepas waktu sekolah untuk menghalang penceroboh masuk yang mungkin mengakibatkan kebakaran sekolah Arahan-arahan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dalam kes Silvadurai v. dan. khasnya para pelajar. Selain daripada itu. . Dalam kes Headmistress. Methodist Girls School & Ors. Untuk mengelakkan dari dakwaan berhubung dengan kebakaran sekolah. 1950). perbuatan jenayah (arson). 1. Semua penghuni sekolah mesti tahu serta bersedia menanganl masalah apabila kes kebakaran berlaku. kerja-kerja amali di makmal atau bengkel. Terutamanya pada masa sebelum kelas bermula dan masa selepas kelas baru tamat setiap hari.6 Memastikan Keselamatan Kebakaran Sentiasa Dijaga Kebakaran sekolah boleh diakibatkan oleh litarpintas.. Murid-murid perlu diberitahu tentang bahaya di kawasan tersebut. 12/1989 dan Bil. Bil 8/1995 dan Bil. Walaupun guru dan pihak sekolah tidak dipertanggungjawabkan. ramai pelajar akan berkeliaran di merata tempat sekolah. Keputusan hakim mahkamah menyalahkan pemandu bas dan pihak sekolah juga dipertanggungjawabkan bersama (vicariously liable) kerana membenarkan bas tersebut memasuki kawasan sekolah tersebut. Government of Malaysia seorang murid terjatuh kerana tersandung batu selepas turun dari bermain jongkang-jongkit. 7/1988. guru serta kakltangan sekolah (Rule 49.Menggalakkan pelajar mengadakan skim perlindungan insurans yang sesuai. (ix) Melaporkan segala kemalangan yang berlaku kepada pengetua dengan segera untuk tindakan selanjutnya.7/1977. Bil. Langkah-langkah persediaan menangani keebakaran termasuk memastikan alat-alat pemadam apl dan pencegahan kebakaran dalam keadaan balk dan boleh berfungsi pada setlap masa. 7/2000 hendaklah difahami dan dipatuhi oleh pengetua sekolah. Kebakaran yang berlaku di sekolah boleh mengakibatkan kerugian harta benda sekolah dan kehilangan nyawa. lanya merupakan satu kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian murid sendiri. mengadakan demonstrasl memadam kebakaran dan mangadakan fire drill dengan melibatkan semua murid. Bil. Jika kerja pembinaan sedang dijalankan atau terdapat bahan pembinaan yang dilonggokkan. kecuaian dan Iain-Iain lagi. Murid tersebut akhirnya mati akibat kemalangan tersebut. Schools (Geneeral) Regulations. Pengetua perlu mengadakan satu sistem pergerakan trafik yang cekap dan sistem pengawasan yang sesuai untuk mengelakkan kemalangan berlaku. dan penglibatan aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan swasta hendaklah diikuti bagi menjamin keselamatan pelajar-pelajar dijaga dan memastikan persekolahan pelajar-pelajar tidak terjejas. (viii) Kawasan dan kemudahan yang berbahaya seperti dewan gymn dan kolam renang mesti dikawal penggunaannya dengan ketat. Bil. tetapi kita mesti mengambil iktibar dari kes ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kawasan berhampiran kemudahan sukan dan permainan adalah bebas dari kemungkinan berlakunya kecederaan kepada murid-murid. Headmaster. penyertaan dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah(MSSM).1. 1. Ini bermakna pengetua perlu mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahawa keadaan trafik di kawasan sekolahnya adalah selamat untuk semua pihak. Mereka dikehendaki mengambil pelajar-pelajar di suatu tempat yang sesuai di luar kawasan sekolah. menyediakan pelan keselamatan kebakaran di sekolah. Anglo-Chinese Primary School & Anor. Peraturan-peraturan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling 3/1984. dan memastikan guru-guru makmal dan bengkel mematuhi prosedur pencegahan kebakaran di makmal dan bengkel masing-masing.5 Memastikan Keselamatan Trafik Di Kawasan Sekolah Pelajar-pelajar sentiasa berada di kawasan sekolah dan mesti dilindungi dari kemalangan jalan raya. kawasan tersebut perlu dipagari dan dijadikan kawasan larangan. 8/1978. Hakim mahkamah memutuskan guru dan pihak sekolah tidak bersalah kerana pelajar telah selalu dinasihati tentang bahaya bermain jongkang-jongkit dan kecederaan yang diakibatkan oleh murid berkenaan sebenarnya bukan disebabkan oleh permainan jongkang-jongkit. pengetua perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkan berlakunya kebakaran seperti menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan kebakaran sekolah. v. Kawasan sekolah biasanya terhad untuk membenarkan semua kenderaan ibu bapa masuk ke dalamnya apabila menghantar dan membawa pulang anak-anak mereka dari sekolah. "walkaton".1. sebuah bas sekolah telah melanggar seorang murid dalam kawasan sekolah yang mana jalan-jalannya adalah sempit. The Registration of Schols Ordinance. membuat pemeriksaan rapi terhadap sistem pendawaian elektrik. mengadakan hari / minggu pencegahan kebakaran.

Makanan dan minuman yang disediakan atau dibekalkan di kawasan sekolah. seorang murid sekolah telah mati lemas sewaktu rombongan murid sedang bermain bola dalam air di tepi laut. Banyak kemalangan seperti terjatuh. (ix) Jika perjalanan melibatkan penggunaan kenderaan. dan Iain-Iain. Kecuaian pengetua sekolah memastikan langkah-langkah kebersihan diambil boleh mengakibatkan dakwaan yang tidak diingini. Terutamanya risiko yang terlibat mesti jelas dinyatakan. maka rombongan tersebut mesti menpunyai guru pengiring perempuan. pengetua harus memastikan guru-guru dan murid-murid sekolahnya mematuhi segala undang-undang dan peraturan (Schools (Tours) Regulations. (iii) Semua lawatan pelajar mesti diiringi oleh guru. Oleh kerana guru besardan guru-guru yang berada bersama mereka telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang rapi (beyond reasonable care) pada masa itu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sama ada di kantin. Malangnya risiko yang terlibat dalam lawatan adalah tinggi juga. Chong Voon Pin. maka kebenaran dari Pendaftar mesti diperolehi sebelum lawatan tersebut diadakan. bangunan dan kemudahan yang digunakan untuk menyediakan makanan. murid-murid dan kemudahan-kemudahan fizikal sekolah.(w) Pelajar-pelajar membuat persetujuan bertulis untuk berdisiplin baik sewaktu lawatan diadakan. Pengetua sekolah perlu memastikan makanan di sekolah selamat digunakan oleh semua pihak supaya tidak medatangkan masalah kesihatan seperti keracunan makanan. Di antara langkah-langkah pencegahan dakwaan yang boleh diambil oleh pihak sekolah adalah seperti berikut: (i) Kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti lawatan mesti diperolehi sebelum ianya diadakan.] Dipetik dari Azman2020/KKKPP/IAB . 5/1995. tuduhan kecuaian tersebut ditolak oleh hakim Mahkamah Tinggi Miri. (vii) Memberi taklimat kepada pelajar dan ibu-bapa tentang lawatan yang akan diadakan.1/1995) berhubung dengan lawatan untuk mengelakkan daripada dakwaan dan melindungi pihak sekolah sekiranya tuduhan dibawa juga ke mahkamah sekiranya sesuatu kemalangan berlaku. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Jika ada murid perempuan yang menyertai lawatan tersebut. Pelajar-pelajar perlu dinasihatkan tentang amalan kebersihan yang perlu untuk menjaga kesihatan diri sendiri. (vi) Pelajarpelajar dibentahu bahawa mereka perlu bawa keperluan persendirian yang mencukupi seperti minuman. 5/1988 dan 2/1983 adalah berkaitan. Segala langkah pencegahan berlakunya tradegi mesti diambil untuk melindungi pelajar-pelajar semasa lawatan diadakan. Pihak sekolah mesti meminta maklumat tersebut daripada setiap ibu bapa pelajar secara bertulis. Selain dari itu.1. (ii) Jika lawatan itu diadakan di luar negeri asal sekolah.(viii) Memastikan pelajar dan ibu bapa telah memberi segala maklumat yang penting (misalnya keadaan kesihatan pelajar) kepada sekolah sebelum lawatan diadakan.1. Dalam kes Chen Soon Lee v. 1950 menghendaki pihak sekolah mementingkan aspek kebersihan. [Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pekerja dan pembekal makanan juga perlu mengamalkan kebersihan diri.7 Memastikan Keselamatan Sewaktu Membuat Lawatan Lawatan adalah aktiviti yang penting dalam kehidupan seorang pelajar. alat perlindungan dari cahaya matahari.8 Memastikan Kebersihan Makanan dan Kesihatan Murid Dijaga Peraturan Schools (General) Regulations. makanan.1. Pengawasan oleh guru yang munasabah perlu dibuat sepanjang masa lawatan diadakan. 9/2000. (iv) Maklumat dan arahan-arahan bertulis yang diedarkan kepada pelajar dan ibu-bapa hams teliti dan jelas. keceriaan dan kesihatan guru-guru. 1957. Bil. kemalangan jalan raya dan mati lemas telah pun terjadi semasa pelajarpelajar mengadakan lawatan. di dapur sekolah atau pun makanan yang dibekalkan dalam Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah. The Registration of Schools Ordinance. mesti bersih dan sesuai bagi menjaga kesihatan semua pihak. Jelas dilihat bahawa Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan guruguru tidak cuai dalam penyeliaan aktiviti-aktiviti pelajar semasa lawatan diadakan. (x) Pihak sekolah mesti bersedia untuk mengatasi segala kemalangan yang mungkin berlaku. pelajar-pelajar mesti diarah untuk memasangkan tali pinggang keledar pada setiap masa. alat-alat dan perkakasan makanan. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful