FUNGSI PENGAWAS DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MI AL-ISLAM KARTASURA

Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Disusun Oleh: Umi Salasatun NIM. 26.10.7.3.068

PROGRAM PASCA SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 2011

1

B B E L

L

B l

g

Upaya peningkatan kualitas pendidikan sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah saat ini. Berbagai usaha mulai dari pembaharuan kurikulum, perbaikan dari sarana prasarana, pelatihan pelatihan guru dan bantuan dana langsung berupa dana Bos ke sekolah sekolah. Ini menunjukkan keseriusan-keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia Indonesia ke depan. Sejalan dengan ini pemerintah telah pula mengesahkan UndangUndang Guru dan Dosen agar guru lebih memperhatikan tugasnya se suai dengan yang diamanatkan pemerintah. Guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai sehingga mampu menerapkan profesionalismenya dalam peningkatan mutu pendidikan ke depan, sebab guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan dimasa depan. Dalam menjalankan tugas profesinya guru memerlukan agen pembaharuan yang professional pula sehingga guru tidak tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi yang berkembang terus. Selain itu guru juga memerlukan sosok yang dipandang mampu untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang berhubungan dengan pelajaran dan administrasi sekolah. Tidak hanya guru, dalam organisasi sekolah Kepala sekolahpun memerlukan pembinaan yang terstruktur agar kualitas pendidikan di sekolah itu dapat dikendalikan. Kepala sekolah beserta guru dalam pengelolaan pendidikan di sekolah mempunyai misi yang tertuang dalam tujuan pendidikan sebagaimana dituliskan dalam visi sekolah. Untuk mencapai tujuan

pendidikan tersebut diperlukan manajemen pendidikan yang mantap. Dalam manajemen pendidikan telah diatur peran dan fungsi masing-

2

Kepengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen pendidikan yaitu controlling. B Masalah Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. organizing / pengorganisasian. Kepengawasan sangat erat hubungannya dengan sekolah-sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan/pengelolaan fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut dan merupakan bagian dari warga sekolah tersebut. ermasalahannya sekarang.masing fungsi manajemen tersebut antara lain. Kepala sekolah beserta guru dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya memerlukan control/pengawasan dari pengawas pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. controlling/pengawasan dan budgeting / pendanaan. planning / perencanaan. staffing/penyusunan tenaga. apakah peran dan fungsi kepengawasan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian dari manajemen pendidikan itu sendiri. bagaimana fungsi pengawas bagi Mi Al-Islam Kartasura? 3 .

Semua orang yang terlibat di dalamnya mempunyai tanggungjawab dan wewenang. b) Pengorganisasian (Organising) Organisasi adalah aktivitas menyusun dan membentuk hitungan-hitungan yang berwujud suatu ketentuan dalam mencapai tujuan pendidikan.Fungsifungsi pokok manajemen pendidikan tersebut adalah: a) Perencanaan (Planing) Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan. Pengertian Pengawas Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. baik personel maupun faktor material perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan. Setiap sikap kegiatan dalam proses manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum. Adanya unsur tujuan ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama dari masing-masing fungsi manajemen tersebut untuk mencapainya.B B II KAJIAN TE A. I 4 . Dalam setiap perencanaan ada dua faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor tujuan dan sarana. serta hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing. terlebih dahulu perlu diketahui bidang garapan manajemen pendidikan yang tergambar dari fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu sendiri.

teknik-teknik. pikiran-pikiran. d) Komunikasi Komunikasi dalam setiap bentuknya adalah proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Tabrani pengendalian penilaian Rusyani yang 1997 menyatakan dengan pengawasan adalah dilakukan melaksanakan dan pemeriksaan. motor penggerak bagi setiap organisasi.c) Pengordinasian (Coordinating) Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang material. Dari fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut yang dibahas disinidalah kepengawasan / supervisi. Kelancaran jalannya suatu organisasi tidak mungkin t Penilaian (Evaluating) g) Evaluasi adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang dilaksanakan mencapai hasil sesuai dengan rencana. f) Pembiayaan (Budgeting) Pembiayaan merupakan. meningkatkan menyempurnakan. 5 . baik kemampuan. e) Supervisi / Pengawasan (Controlling) Supervisi sebagai fungsi manajemen pendidikan berarti aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

pemeriksaan. Burton dalam M.Tabrani Rusyani. berusaha mempertinggi mutu pengetahuan / kompetensi guru serta membinakerjasama yang baik dan harmonis di antara warga sekolah (M.Supervisi / kepengawasan mempunyai peran membangkitkan dan merangsang semangat kepala sekolah dan guru -guru dalam menjalankan tugasnya. koreksi dan motivasi rencan agar sejalan dengan perubahan yang mungkin terjadi. mendukung seluruh efektivitas dalam pelaksanaan (H.manajemen maupun bidang operasionalnya. 1997). 2004) 6 . Ngalin Purwanto.Dari beberapa batasan di atas dapat disimpulkan supervisi atau kepengawasan adalah aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh pengawas berupa pembinaan. penilaian yang terencana dan berkelanjutan dengan menekankan pada dasar-dasar kependidikan dengan cara-cara belajar dan perkembangannya dalam mencapai tujuan pendidikan B. Ngalin Purwanto 2004 mengatakan supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu kepala sekolah dan guru dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.M. Ngalin Purwanto 2004 menyatakan supervisi adalah layanan yang mengarahkan perhatian kepada dasar -dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam mencapai tujuan pendidikan. 1996). mencari dan mengembangkan metode baru. Supervisi / kepengawasan mempunyai peran sebagai pengendali keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendali disini berupa kepastian pelaksanaan kependidikan. Fungsi Pengawas Supervisi / kepengawasan mempunyai peran untuk memotivasi guru agar mengemban tugas pokoknya sesuai dengan tuntutan profesinya (Djauzah Ahmad. penilaian dan penelaah fakta kegiatan.

kelompoknya. Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok atau memupuk moral yang tinggi kepada anggota kelompok. 4. Membagi-bagi dan mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada anggota kelompok. Mengikut sertakan semua anggota dalam menetapkan keputusan-keputusan. b) Dalam hubungan kemanusiaan 1. 8. 3. Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok. Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya selanjutnya. a) Dalam bidang kepemimpinan 1. Menyusun rencana dan policy bersama 2. untuk bagi dijadikan diri pelajaran maupun demi bagi perbaikan anggota sendiri 7 . 6.Dari beberapa batasan di atas dapat ditarik kesimpulan peranan kepengawasan adalah : memotivasi semangat kerja kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya. pegawai) dalam berbagai kegiatan. 7. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan. Mengikut sertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru. Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama. meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru-guru membina kerjasama yang harmonis serta sebagai pengendali keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan mutu pendidikan lebih terjamin. Fungsi-fungsi kepengawasan pendidikan yang sangat penting diketahui adalah sebagai berikut. sesuai dengan fungsi-fungsi dan kecakapan masing-masing. 5.

Memupuk sikap dan kesetiaan tolong-menolong 4. 3. 5. Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci 8 . seperti dalam hal kemalasan.2. c) Dalam pembinaan proses kelompok 1. Memupuk rasa saling menghormati diantara sesama anngota kelompok dan sesama manusia. 4. Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat diantara anggota kelompok. acuh tak acuh. 3. pesimistis dan sebagainya. 2. Memperbesar rasa tanggungjawab para anggota kelompok. 2. Menimbulkan dan memelihara sikap percaya dan mempercayai antara sesama anggota maupun antara anggota dengan pemimpin. 5. Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok. Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan rasa curiga-mencurigai antara anggota meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal. baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing. 6. 3. merasa rendah diri. Menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuanpertemuan lainnya d) Dalam administrasi personel 1. Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis. Menghilangkan kelompok. e) Dalam bidang evaluasi 1. Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok. Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing.

Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengdakan perbaikan-perbaikan. kritis. dan produktif. 2004 mengatakan pengembangan minat dan sikap profesional itu hendaknya merupakan bagian integral dari program 9 . Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap. C. Peningkatan mutu pendidikan dalam era global bukan hanya menjawab tantangan-tantangan internal tetapi juga tantangan-tantangan global. maka kelancaran jalannya sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan akan lebih terjamin. benar. M. para guru yang profesional dan masyarakat yang aktif berpartisipasi di dalam pengembangan pendidikannya turut mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Peranan dan Fungsi Kepengawasan dalam Pening atan Mutu Pendidi an Ada banyak faktor yang menentukan peningkatan mutu pendidikan. juga pengasuh yang mempunyai visi dan misi yang jelas.2. Pendidikan yang mengarah pada disintegrasi kesatuan bangsa bukanlah pendidikan bermutu. Bukan hanya dana yang memadai. 3. dan dapat diolah me nurut normanorma yang ada. Peranan kepengawasan hendaknya menuju pada hal-hal seperti di atas. Jika fungsi-fungsi kepengawasan di atas benar-benar dikuasai dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pemimpin pendidikan termasuk pengawas terhadap para kepala sekolah dan guru-guru. Pendidikan yang bermutu bukan hanya dari aspek akademik tetapi juga aspek pengembangan disiplin yang demokratis. Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kreteria penilaian. Ngalin Purwanto.

mendorong serta mengarahkan terciptanya kepuasan kerja. Dari uraian di atas dapat dilihat peranan dan fungsi kepengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan ke depan adalah sebagai pembangkit motivasi dan semangat kepala sekolah dan guru. Dengan dasar ini dipastikan peningkatan mutu pendidikan lebih terarah dan lebih mudah dicapai. misalnya penekanan pada penghargaan. Maka manajemen ini bisa 10 . dan berikut ini penjabarannya. tak ubahnya kualitas/mutu pendidikan jalan ditempat bahkan menurun seiring dengan patahnya semangat guru dan beratnya beban ekonomi. kualitas. terhadap lembaga pendidikan Islam. Manajemen lembaga Islam dan Impli asinya Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumbersumber belajar dan hal-hal lainyang berkaitan untuk mencapai pendidikan Islam secara efektif dan efisien. karena semua itu mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang dan akhirnya tertuju pada satu tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kedua.kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Hal ini menunjukkan objek dari manajemen ini yang secara khusus diarahkan untuk menangani pendidikan Islam dengan segala keunikannya. Pertama. Sebaliknya apabila kepengawasan belum mampu menyentuh kepala sekolah dan guru. Makna definitive ini selanjutnya mempunyai implikasi-implikasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan system dalam manajemen pendidikan Islam. kemajuan dan pemberdayaan. D. maslahat. Aspek ini menghendaki adanya muatan-muatan nilai Islami dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami. Selanjutnya upaya pengelolaan ini diupayakan bersandar pada pesan-pesan Al-Qur¶an dan Hadits agar selalu dapat menjaga sifat Islami.

Dan sebalikanya kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum bisa juga dipakai dalam mengelola pendidikan Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam. mahasiswa. dan kultur yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. 3. Lingkungan. Frase secara islami menunjukkan sifat inklusif. proses pengelolaan pendidikan Islam secara Islami menghendaki adanya sifat inklusif dan ekseklusif. Sekolah. Sedangkan lembaga pendidikan lainnya telah dibahas secara detail dalam buku-buku manajemen pendidikan. ustd. hanya terfokus pada lembaga pendidikan Islam. merupakan segala hal yang mengarah pada masyarakat. Manusia. yang artinya kaidah-kaidah manajerial bisa dipakai untuk pengelolaan pendidikan selain pendidikan Islam selama ada kesesuaian sifat dan misinya. dosen. Kemudian frase Lembaga Pendidikan Islam menunjukkan keadaan ekslusif karena menjadi objek langsung. Manajemen penuh siasat atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. 2. santri. Adakalanya strategi tersebut sesuai dengan strategi dalam mengelola lembaga pendidikan umum. yaitu: 1.memaparkan cara-cara pengelolaan manajemen Madrasah. Bahan. siswa. Kelima. yang meliputi guru. frase ini mengandung strategi yang menjadi salah satu pembeda antara administrasi dengan manajemen. pondok pesantren. dengan cara menyiasati. Keempat. Sumbersumber belajar disini memiliki cakupan yang luas. Ketiga. dll. perguruan tinggi dll. 11 . buku paket ajar. Demikian pula dengan manajemen pendidikan Islam yang senantiasa diwujudkan melelui strategi tertentu. tetapi bisa jadi berbeda sama sekali lantaran adanya situasi khusus yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. yang meliputi perpustakaan. sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait. realitas.

waktu. berhasil guna dan berdaya guna. perbedaan individual anak didik perlu mendapat perhatian guru. bahkan mengendalikannya. Efektifitas dan efisien ini merupakan penjelasan terhadap komponen-komponen. dan peran penting dari keberadaan para pendidik dan anak didik atau ada guru dan murid. sosio-kultur. misalnya tempat belajar dan mengajar. Hal ini merupakan arah dari seluruh program pengelolaan lembaga pendidikan Islam sehingga tujuan itu sangat mempengaruhi komponen-komponen lainnya. Alat dan peralatan. Keenam. sosio-ekonomi. Sebelumnya sekaligus mengandung makna penyempurnaan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam.4. maupun sosio-religius yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Adapun lembaga pendidikan yang bersifat eksternal adalah keberadaannya diluar lembaga. seperti laboratorium. perpustakaan dan aktivitas pembelajaran. Aktivitas. tujuan pendidikan Islam. (Mujamil. Artinya manajemen yang berhasil mencapai tujuan dengan penghemat tenaga. alat-alat dan fasilitas sekolah. 12 . Ketujuh. 5. Maksudnya. dan biaya. Salah satunya adalah lingkungan sekolah yang terdiri atas lingkungan internal sekolah.2007 : 10-12) Berbicara tentang manajemen lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari unsur-unsur yang membentuk budaya lembaga itu sendiri. efektif dan efisien. Semua itu terlibat langsung dalam susunan interaktif yang membentuk lembaga pendidikan. misalnya lingkungan masyarakat. para karyawan sekolah. Qomar. Dalam lingkungan lembaga pendidikan seperti Sekolah/Madrasah. Adapun hal-hal yang terkaitbisa berupa keadaan sosio-politik. hubungan struktural sekolah dengan pemerintah dan interaksi pihak lembaga dengan keluarga seluruh anak didik.

Sangsi social di berlakukan dengan tetap mempertahankan keselarasan dengan hokum yang berlaku dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu. 3. yaitu bersih dalam perilaku negative. 13 . perlu dipelajari dan diamalkan semua yang berkaitan dengan pendidikan akhlaq dan budi pekerti yang baik menurut agama. Pendidikan tentang dakwah yang menyemarakkan lingkungan masyarakat dengan berbagai kegiatan positif dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai keagamaan. 2. Pengembangan manajemen lembaga pendidikan Islam bermula dari kondisi lingkungan Sekolah/Madrasah yang berkaitan dengan masyarakat. Pendidikan tentang sangsi social yang merusak nama baik lingkungan social-religiusnya. Pendidikan tentang lingkungan yang bersih. yaitu sebagai berikut: 1. undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.sehubungan dengan pengelolaan pengajaran agar proses belajar mengajar berjalan secara kondusif. Hubungan yang sosiatif antara keduanya dimulai dengan beberapa harapan.

Penodaan terhadap institusi pengawas sekolah dan belum difungsikannya para pengawas sekolah secara optimal bak lingkaran yang tidak berujung berpangkal. Sekurang-kurangnya fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.BAB III RE LASI MENEJERIAL Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. tempat parkir. Hal yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota). Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah terbebas dari berbagai masalah. keberadaan pengawas sekolah jelas dan tegas. Institusi ini sering dijadiakn sebagai tempat pembuangan. 14 . Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada. Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan pendidikan. Dengan demikian. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001) dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Lingkaran itu susah dicari awalnya dan sulit ditemukan akhirnya. tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah. Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (kasarnya: pejabat rongsokan). Selain itu. Selain itu. yang terkait dengan pendidikan.

Seyogyanya. 15 . aturan-aturan itu tidak boleh dilanggar oleh manajemen atau birokrasi yang mengurus pengawas sekolah. Mulai dari aturan merekrut calon pengawas. sampai kepada memberdayakan dan menfugsikan pengawas sekolah untuk operasional pendidikan. Pelecehan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada itulah yang merupakan titik pangkal permasalahan pengawas sekolah sebagai institusi di dalam sistem pendidikan. Keabsahannya itu diatur oleh ketentuan yang berlaku.Tidak ada ujung dan tidak ada pangkal. Institusi pengawas sekolah adalah institusi yang sah. Aturan itu ternyata sangat lengkap. inti permasalahannya dapat ditemukan. jika dimasuki lebih dalam. Akan tetapi. ternyata sudah ada aturannya.

Permasalahan ini muncul karena sejak 16 . Mengingat banyaknya unsur-unsur yang harus ditingkatkan pembinaannya dan dibahas. penghargaan dan perlindungan sampai pada pemberhentian dan pensiun. pendidikan dan pelatihan. maka pada kesempatan ini pembahasan dibatasi pada peranan dan fungsi pengawas sekolah/madrasah saja. Masalahnya adalah pengawas sekolah/madrasah selama ini masih banyak yang belum mengetahui dan memahami peranan yang harus dimainkannya serta fungsi yang diembannya. Usaha usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga pengawas sekolah/madrasah antara lain adalah penyempurnaan sejumlah unsur mulai dari rumusan konsep dasar pengawasan. Terlebih-lebih melaksanakan peranan dan fungsi tersebut. Direktorat ini bertugas meningkatkan mutu tenaga kependidikan yang terdiri atas: (1) tenaga pengawas satuan pendidikan. kompetensi kualifikasi dan sertifikasi. satu di antaranya adalah Direktorat Tenaga Kependidikan. peranan dan fungsi pengawas. pengembangan karir. (2) kepala sekolah/madrasah. Ada beberapa direktorat di lingkungan Ditjen PMPTK. Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategik dan penting untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah dan kepala sekolah/madrasah adalah tenaga pengawas sekolah/madrasah. dan (5) tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. (3) tenaga administrasi sekolah/madrasah. (4) tenaga laboratorium laboran/teknisi. rekrutmen dan seleksi. penilaian kinerja.BAB IV ANALISIS  Bagaimana Fungsi Pengawas Bagi Manajemen lembaga Di Mi Al Islam Kartasura Peningkatan mutu pendidikan telah menjadi komitmen Departemen Pendidikan Nasional yang ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Tetapi. Minimum of one year of leadership experience (such as principal). c. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi. mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan pengawas sekolah. Cerification as a teacher. Minimum of two years of classroom teaching experience. Pengangkatan dengan cara tersebut sebenarnya bertentangan dengan pendapat Wiles & Bondi (2007) yang menyatakan: Selection criteria for supervisors. c. based on their training and experience. yang lebih parah lagi adalah pengangkatan tersebut di atas telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ironisnya. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan konsep dan teori tentang peranan dan fungsi pengawas sekolah/madrasah bagi para pengawas sekolah/madrasah. setelah mereka dilantik sebagai pengawas sekolah. Harapannya adalah agar para pengawas sekolah/madrasah semakin bertambah pengetahuan dan pemahaman 17 . b. b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan.diberlakukannya otonomi daerah. pada hal mereka belum pernah menjadi guru atau kepala sekolah. Experience: a. banyak bupati/walikota mengangkat pengawas sekolah bukan berasal dari guru dan atau kepala sekolah. Ada pengawas sekolah yang diangkat dari mantan pejabat atau staf dinas dengan maksud untuk memperpanjang masa pensiunnya. Bahkan ada pula yang diangkat sebagai balas budi ³tim sukses´ bupati/walikota terpilih. Pasal 39 yang berbunyi: (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi: a.

´ Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut.´ Dari pendapat Getzels tersebut. ³The role of the supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education. maka 18 . office. ³That roles are defined in terms of role expectations-the normative rights and duties that define within limits what a person should or should not do under various circumtances while he is the incumbent a particular role within an intitution. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa. selalu berupa perananperanan yang normatif atau yang ideal-ideal saja. setiap kita berbicara tentang peranan seseorang di dalam suatu organisasi termasuk juga organisasi sekolah/madrasah tentunya. maka perananperanan dapat didefinisikan dalam terminologi harapan -harapan peranan yang bersifat kebenaran normatif dan menetapkan batasan -batasan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang secara khusus di dalam suatu organisasi. Peranan adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di dalam suatu organisasi seperti yang dinyatakan oleh Lipham & Hoeh (1974). maka peranan pengawas sekolah/madrasah adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. PERANAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH Peranan menurut Getzels (1967). Oleh sebab itu.tentang peranan yang harus dimainkan dan fungsi yang diembannya serta yang lebih penting lagi mereka mampu mempraktikannya dengan baik di tempat tugasnya masing-masing. maka ia berkembang terus sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.Karena peranan bersifat dinamis. Peranan pengawas sekolah/madrasah menurut Wiles & Bondi (2007). or status in institution. ³We indicate that a role is a dynamis aspect of a position.´.

arti pengevaluasian berbeda dengan penilaian. penjaminan. Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal: (a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan. (g) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik. model. Supervisi meliputi: (1) supervisi akademik. Peranan sebagai penyelia adalah melaksanakan supervisi. dan (2) supervisi manajerial. (e) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik. (2) supervisor (penyelia). (i) mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan.dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. (l) melakukan penelitian praktis 19 . pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna. jenjang. teknik. dan (4) successor (penindak lanjut hasil pengawasan). (d) memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan. Sedangkan penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur. (k) mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode. Pada hal.(h) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. orang sering menyamakan antara arti pengevaluasian dengan penilaian. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah. (b) melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan. (3) evaluator (pengevaluasi) pelaporan. (f) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. (j) memanfaatkan sumber-sumber belajar. (c) menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan. Apa saja yang dilakukan setiap peranan akan dibahas pada subbab fungsi pengawas sekolah/madrasah di bawah ini. strategi. Pengevaluasian pendidikan ialah kegiatan pengendalian.peranan umum pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai: (1) observer (pemantau). Dalam praktiknya.

20 .bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan. dan (m) mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

2004. 2001 Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdikbud  Purwanto M. Achmad 1993. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ngalin. 21 . Media Pustaka  Tilaar H. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.R. Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. 1997 Manajemen Pendidikan. Remaja Rosdakarya  Rusyam Tabrani R.Bandung. Bandung PT.DAFTAR PUSTAKA  Anonim 2003 PRRI No.A.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung. 2006. PT. Laporan Rapat Kordinasi Pengembangan Kebijakan Tenaga Kependidikan. Jakarta Depdiknas  Djauzal H. Remaja Rosdakarya  Staf Tenaga Kependidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful