P. 1
Pengenalan Kepada Reka Bentuk Kajian -Aini

Pengenalan Kepada Reka Bentuk Kajian -Aini

|Views: 7|Likes:
Published by cahaya288

More info:

Published by: cahaya288 on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1

PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK KAJIAN
DISEDIAKAN OLEH: NURAINI NASIR & HANIS ATHIRAH RUSLI

Apakah itu Penyelidikan?
• Suatu percubaan sistematik untuk memberi jawapan kepada masalah dan persoalan ke arah menghasilkan ilmu baru dengan menggunakan pendekatan saintifik. • Pendekatan saintifik – berasaskan data empirikal yang diperolehi melalui cara terkawal dan sistematik ke atas realiti.

kajian menggunakan data empirikal sebagai bukti untuk menyokong sesuatu tuntutan ilmu baru . Dalam hal ini.Konsep Kajian • kajian boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan saintifik yang menggunakan kaedah munasabah untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu demi mewujudkan pengetahuan baru atau memurnikan pengetahuan yang sedia ada.

Ciri-ciri Kajian • Dijalankan mengikut langkah-langkah yang logikal dan mematuhi kaedah saintifik .

• Melakukan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana orang lain telah menghadapi/ menyelesaikan masalah/isu.Langkah-langkah logikal • Mengenal pasti keaslian masalah yang dikaji dan bidang pengetahuan berkaitan. • Menganalisis data yang setimpal/berkaitan dengan masalah/isu. . • Pengumpulan data secara tersusun dan terkawal untuk memperoleh keputusan yang sah. • Membuat kesimpulan dan generalisasi.

• Keterangan Induktif : daripada kenyataan-kenyatan khusus kepada kenyataan umum. • Keterangan Deduktif : daripada kenyataan umum kepada kenyataan-kenyataan khusus .Mematuhi kaedah saintifik • mengintegrasikan keterangan induktif dan deduktif.

Jenis-Jenis Kajian • Kajian Tinjauan (Survey research) • Kajian Kes • Kajian Reka bentuk Eksperimen • Kajian Reka bentuk Kuasi-eksperimen (Quasi-experiment) • Kajian Ex-pos Facto (After the fact) • Kajian Tindakan .

atau suatu bentuk dokumen yang tersimpan atau suatu peristiwa tertentu • kajian kes digunakan untuk menjawab soalan kajian yang bertujuan untuk menghuraikan “bagaimana” atau ` “mengapa” tentang sesuatu fenomena . melibatkan kajian tentang suatu detik pada waktu tertentu. • suatu penelitian mendalam terhadap sesuatu keadaan.Kajian Kes • merupakan kajian tentang suatu sistem yang terbatas.

kefahaman tentang amalan itu. seterusnya menggalakkan guru menjadi lebih sedar dan kritis terhadap amalan kendiri dan lebih bersedia untuk mengubah amalan itu .Kajian Tindakan • suatu bentuk inkuiri refleksi kendiri seseorang dalam situasi sosial dengan tujuan memperbaiki dan menjustifikasikan amalan sosial kendiri. situasi dan institusi untuk mengubah suai amalan • suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan bidang pendidikan dengan guru melaksanakan inkuiri kendiri dan.

Kesahan • berasaskan kepada bukti/ data yang ada dan persoalannya ialah adakah data/ bukti tersebut mencukupi untuk membuat claim. iaitu soal `internal validity’. ▫ Diperluaskan kepada populasi yang dikaji. • Keesahan adalah perlu untuk mentafsir (memberi makna kepada) data dalam usaha untuk membuat claim. iaitu soal ` external validity’ . Tafsiran boleh dibuat pada dua peringkat: ▫ Terhad kepada sampel sahaja (yang dikaji).

.Kebolehpercayaan • merujuk kepada cara mengumpul data / bukti yang digunakan untuk membuat claim. dan cara data dipungut ada hubungan langsung dengan rekabentuk kajian. • Kesesuaian dan kecukupan data. Rekabentuk kajian perlu diberi perhatian untuk menentukan keutuhan data yang dipungut tidak dipertikaikan. Jika data dipungut menimbulkan keraguan ia akan menjejaskan kebolehpercayaan data dan menjejaskan “claim” yang dibuat.

Tujuan Kajian • Membuat jangkaan terhadap sesuatu fenomena yang bakal berlaku (prediction) • Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau program • Memberi penjelasan • Menyediakan deskripsi sesuatu fenomena • Membantu menyelesaikan masalah .

Pendekatan Kajian Pendidikan • kajian kuantitatif ▫ kajian di mana data yang dikumpul berbentuk nombornombor / ANGKA ▫ memperjelaskan isu ini melalui penggunaan dan pengukuran angkubah-angkubah • kajian kualitatif ▫ datanya bukan dalam bentuk nombor-nombor ▫ isu boleh diterokai dengan meneliti perkara-perkara seperti hubungan interpersonel pemimpin organisasi dengan pelanggan dari perspektif responden kajian. temubual. Data boleh dikumpul melalui pemerhatian. analisis dokumen dan lain-lain yang berkaitan .

Proses Kajian 5 langkah asas • Mengenal pasti focus/isu/masalah • Merancang strategi kajian • Melaksanakan strategi • Mengumpul dan Analisis data • Membuat kesimpulan / generalisasi (Mereflek) .

Proses Kajian Pernyataan Masalah kajian Hipotesis atau Persoalan kajian Definisi Istilah Instrumentasi Sampel Prosedur/ Rekabentuk Tinjauan Bacaan Analisis Data Laporan .

khusus dan perinci atau didefinisikan sendiri Pembinaan kerangka konsep menentukan skop kajian dan akan memudahkan perbincangan kelak. Perbincangan dan pemikiran perlu fokus. .Mengenal pasti focus/isu/masalah Proses Pernyataan masalah kajian Persoalan kajian /hipotesis Definisi istilah Tinjauan literatur Kerangka konsep kajian Catatan Bacaan awal dan tinjauan awal yang luas perlu dilakukan untuk memahami isu /focus/masalah yang ingin dikaji atau difahami.

Rekabentuk kajian harus berpotensi menjawab semua persoalan dan hipotesis kajian dengan menyakinkan.Merancang strategi kajian Proses Metodologi kajian -rekabentuk kajian -persampelan -instrumentasi -prosedur kajian -kaedah analisis data (Langkah 1 & 2 terkandung dalam kertas cadangan kajian) Catatan Komponen perancangan adalah standard dan boleh berubah mengikut jenis kajian atau rekabentuk yang dibina. .

Melaksanakan strategi Proses Melaksanakan kerja lapang mengikut rancangan sambil mengumpul data Catatan Prosedur kajian mungkin perlu diubahsuai mengikut reality dan keadaan kerja lapang Pengumpulan data harus mengikut prosedur yang tepat dan sah .

Mengumpul dan Analisis data Proses Data dikumpul. . Data dianalisis mengikut kaedah yang dikenal pasti. disusun dan dianalisis mengikut kaedah analisis yang sesuai Catatan Pengumpulan dan penyusunan sebaikbaiknya setelah dikumpul semasa kerja lapang. Membuat intepretasi.

Membuat kesimpulan / generalisasi (Mereflek) Proses Catatan Membuat taksiran dan Kesimpulan harus kesimpulan berdasarkan dapatan Menjawab soalan kajian kajian sahaja Membincangkan implikasi dapatan kajian Mencadangkan tindakan atau kajian lanjutan .

Terima Kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->