BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Umat muslim dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits permasalahan politik juga tertuang di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar politik adalah: pertama, kedaulatan, yakni kekuasaan itu merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Kedua, syura dan ijma’ yakni mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak yakni rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Ketiga, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Keempat, hak-hak negara. Kelima, hak-hak khusus dan dan konsensus yang menentukan. batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama. Keenam, ikhtilaf Perbedaan-perbedaan pendapat diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Prinsip mengambil keputusan menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari’at Islam sangat bervariasi. Namun dari uraian di atas cukup representatif untuk memformulasikan bahwa prinsip-prinsip negara dalam Islam itu adalah : 1) prinsip tauhid (kekuasaan/jabatan pemerintahan itu sebagai amanah); 2) prinsip keadilan; 3) prinsip kedaulatan rakyat; 4) prinsip musyawarah; 5) prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) ; 6) prinsip kebebasan rakyat; 7) prinsip persatuan; 8) prinsip persaudaraan; 9) prinsip gotong-royong dalam ridha Ilahi; 10) prinsip 1

12) prinsip kesejahteraan. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undangundang yang diletakkan oleh Nabi SAW. 11) prinsip perdamaian.kepatuhan rakyat. Apa konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional? 1. 13) prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip politik tersebut mengejawantah pada periode Negara Madinah era kepemimpinan Rasulullah. digalang suatu perjanjian untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial politik. Mengetahui ruang lingkup pembahasan siyasah 4. Mengetahui konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional . Dengan mengetahui dan mempelajari tentang politik Islam. Mengetahui prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam 3. 1.3 Tujuan 1. dimana semua prinsip-prinsip yang terkandung telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. maka sepatutnya kita juga mengikuti alur dari prinsip-prinsip politik Islam sehingga segala persoalan politik negara di era globalisasi tidak menjadi kacau dan dapat terlaksana dengan baik. untuk menata kehidupan sosialpolitik masyarakat Madinah. Apa pengertian Politik dan kepemimpinan dalam Islam? 2. Mengetahui pengertian politik Islam 2. Sebutkan prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam? 3.2 Rumusan Masalah 1. Apa saja ruang lingkup pembahasan siyasah? 4. Dalam Piagam Madinah.

1 Pengertian Politik Islam Kata politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen (hubungan warga negara) keduanya berasal dari kata polis (kota). Digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum 5.sedangkan secara terminologi politik berarti cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan memepertahankan kekuasaan dalam masyarakat 4. Ibnu Qoyyim.politik adalah keahlian memerintah dan menjalankan negara.politik adalah sesuatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan dari kerusakan 2.Jadi politik secara etimologis bermakna mengurus atau mengelola. Abdul Hamid Al Ghozali.mengendalikan dan mengatur).BAB II PEMBAHASAN 2. Terdapat lima kerangka konseptual dalam memahami makna politik: 1. Berkaitan dengan penyelenggaraan negara 3. Sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber3 . Sebagian usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama 2. Politik menurut para ahli: 1.dalam bahasa arab politik diartikan dengan siyasah yang berasal dari kata pengertian saasa-yasuusu (mengemudi.

khittah perjuangan. Sejarah membuktikan bahwa Nabi selain sebagai Rasul .tetapi lebih dekat merupakan . seperti menggunakan perlambang Islam.Kedua agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan . Karena itu.tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Menurut Harun Nasution.tidak memepunyai bentuk kerajaan .Setelah meninggal.Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrid(Madinah) juga sebagai pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan kenegaraan.Dan ketiga Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan . juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik.dapat dirumuskan bahwa Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basa solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam.sumber yang dianggap penting Berdasarkan beberapa pengertian politik diatas.juga beliau adalah kepala negara .digantikan Abu Bakar untuk jabatan kepala negara hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat yang selanjutnya kepala negara tersebut dinamakan khalifah.dengan demikian sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalh sistem ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaurrasyidin.didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan.lalu berlanjut Umar bin Affan. Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syri’at islam:pertama penpdapat yang menyatakan bahwa islam adalah agama yang serba lengkap. serta wacana politik.Utsman dan Ali bin Abi Tholib. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam).meminjam istilah Harun Nasution .khalifah yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad.kepala agama. dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi.

kekuasaan konsep dan Islam aliran-aliran . 2.Al-Mu’minun. adalah agama kamu semua.Dalam tertinggi Allah SWT.Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Rasul.kekuasaan yang berbeda-beda adalah di masyarakat.kekuasaan Allah adalah amanah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya.ia hanyalah wakil Allah di muka bumi dan berfungsi untuk membumikan sifatsifat Allah dalam kehidupan nyata. Sungguhpun demikian .dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun .Sebagai diketahui khalifah pertama adalah sahabat Abu Bakar dan beliau tidak memepunyai hubungan darah dengn sahabat Nabi Muhammad.52) 5 .Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuatan mutlak. (QS. maka bertakwalah kepada-Ku.dan juga khulafaur Rasyidin yang lainnya .Disampimh itu.2 Prinsip-prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi .Ibnu Khaldun (1406M) secara pragmatis menerima penggabungan dalam arti menganggap tidak ada perbedaan prinsipal antara system khalifah dengan sistem kerajaan.Kekhalifahan maupun kerajaan adalah khalifah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan diantara manusia. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat “Sesungguhnya (agama tauhid) ini.mereka adalah sahabat nabi. agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan dan aliran –aliran yang berbeda-beda dalam masyarakat.Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul. 1.Dalam konsep islam.republik.

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). dan ulil amri di antara kamu.An Nisa’:59) 5. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran : 159) 3. mohonkanlah ampun bagi mereka. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka . Karena itu maafkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.2. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An Nisa’:58) 4. Mentaati Allah SWT. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). maka bertawakallah kepada Allah. Selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan) “Hai orang-orang yang beriman.

maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Menepati janji ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu.”(QS Al Anfal : 60) 9. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Mementingkan perdamaian dari pada permusuhan “Dan jika mereka condong kepada perdamaian. Mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”(QS Al Baqoroh :190) 7.”(QS Al Hujurat:9) 6. Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS Al Anfal:61) 8. sesudah meneguhkannya. (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 7 . karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah).

dan bertakwalah kepada Allah. supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum: a) Menyedikitkan beban (taqlil al takalif) b) Brangsur angsur (al tadarruj) c) Tidak menyulitkan (’adam al haraj) 2. Rasul.adapun materinya: a) Persoalan imamah. anak-anak yatim. Siyasah dusturiyah (hukum tata negara). Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat ” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah.menjelaskan hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada dinegara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”(QS Al Hasyr:7) 11. kerabat Rasul. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).”(QS An Nahl:91) 10.status.3 RuangLingkup pembahasan Siyasah Objek pembahasan politik islam meliputi: 1.hak dan kewajibannya c) Persoalan baiat d) Persoalan waliyul ahdi .hak dan kewajibanya b) Persoalan rakyat. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi c.menyatakan dan memiliki harta benda.hukum internasional menurut Islam berdasarkan: a) Kesatuan umat b) Keadilan (al ’adalah) c) Persamaan (al musawah) d) Kehormatan manusia(karomah insaniyah) e) Toleransi f) Kerjasama manusia g) Kebebasan dan kemerdekaan (al khurriyah) ilmu berfikir. Perjanjian yang berjangka panjang (mu’abbad) dan jangka menengah atau sementara (muaqqat) 9 . Kewajiban suatun negara terhadap negara lain d.e) Persoalan perwakilan f) Persoalan ahlul halli wal aqdi g) Wizarah dan pembagianyya 2. Perjanjian internasional e.menuntut h) Perilaku moral yang baik(al akhlaq al karimah) Pembahasan siyasah dauliyah dalam Islam berorientasi pada: a. Damai adlah azas hubungan internasional b.beragama. Siyasah dauliyah(hukum internasional). pendapat.

ikhlas dan berani dalam berperang dan tidak melampaui batas.ternak dan zakat fitrah) d. Tanggung jawab sosial yang kokoh(diri sendiri. Jizyah h. Beracukai barang import .perak.untuk mempertahankan diri atau melindungi hak negara yang sah dan dilanggar oleh negara lainnya tanpa sebab yang tidak dapat diterima b.tidak merusak binatang ternak.pengumuman perang.emas. Zakat (seperti zakat hasil bumi.keluarga. Harta karun e.dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut berperang. Aturan aturan dalam perang. Perjanjian dengan orang asing Secara khusus siyasah dauliyah membahas hubungan internasional dalam kondisi perang yang berkisar antara lain a. 3. Ghanimah dan fai i.tidak merusak pepohonan.masyarakat dll) c. Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan . Pajak(kharaj) f. Sebab sebab terjadinya perang .etika dan peraturan perang seperti dilarang membunuh anak anak dan wanita.pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara)antara lain: a. Perjanjian terbuka dan tertutup g.f. Harta yang ditinggal pemilik yang tidak memiliki waris g. Prinsip kepemilikaharta b.

umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. Dalam pandangan islam. nilai-nilainya dibenarkan oleh Ajaran Islam. 11 . perumusan pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran karena nilainilai yang terdapat dalam pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Umat islam Indonesia dapat menyetujui kesepakatan pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya atas 2 pertimbangan : pertama. Islam merupakan agama yang serba lengkap. kedua.Oleh karena itu.4 Kontribusi Umat Islam terhadap kehidupan Politik di Indonesia Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan konstribusi yag cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. sejak proses awal kemerdekaan . Demi keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa. umat islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila kesatu dari Pancasila yaitu kata-kata ” kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya”. fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatun politik bersama. hingga sekarang jaman reformasi. Eksploitasi lingkungan sumberdaya alam yang berwawasan 2. Berkaitan dengan keutuhan negara. misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan umat islam agar tidak mempertentangkan pancasila dengan islam. Pertama ditandai dengan munculnya partaipartai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat islam dan kedua dengan ditandai sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik islam dan umat islam terhadap keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.selain mencakup persoalan spiritual juga politik.j.

.ideologi jihad dan kontrol sosial.sambungan tersedut berujung pada keutuhan negara serta terwujudnya persatuan dan kesatuan.hal ini menghasilkan banyaknya partai politik yang berbasis idiologi Islam yang baik langsung maupun tak langsung dan terpengasruhinyas sistem politik pemerintahan Indonesia yang dilandasi nilai nilai keislaman.yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional.Islam telah membentuk Civic Culture.

Semoga di masa depan sistem 13 . Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.ideologi jihad dan kontrol sosial 3.mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam. menepati janji dan beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat. mementingkan perdamaian dari pada permusuhan. Sedangkan dalam arti terminologi politik islam identik denga siasah (mengatur).mentaati Allah SWT.mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi.BAB III PENUTUP 3.yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional. Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan). Islam telah membentuk Civic Culture.pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara).selain mencakup persoalan spiritual juga politik. Islam merupakan agama yang serba lengkap.selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil. meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan.Oleh karena itu. keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah.2 Saran Demikianlah makalah yang mengulas tentang sitem politik islam ini masih penuh dengan kekurangan kekurangan.1 Kesimpulan Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam. Di dalam objek pembahasan politik islam meliputi:Siyasah dusturiyah (hukum tata negara) Siyasah dauliyah(hukum internasional) Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan .umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional.

politik islam dapat lebih di pahami dan di terapkan tidak hanya sebagai kover namun juga menjadi acuan dalam berpolitik agar dalam berpolitik kita dapat sesuai ketentuan Allah swt. .

multiply.2010.wordpress.com/journal/item/8/PRINSIPPRINSIP_POLITIK_ISLAM. Al-Maktabah http://ainuamri.DAFTAR PUSTAKA Fanani.com/2009/01/02/konsep-sistem-politik-islamdemokrasi-islam-partai-islam-politik-islami-demokrasi-islami-partaiislami-pemilu-islami-negara-islam-negara-islami-pemerintahan-islampemerintahan-isla/ Diakses tanggal 16 Oktober 2010 pukul 05:31 am http://efrinaldi.Lembar Kerja Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Sunan. Diakses tanggal 16 Oktober2010 pukul 05:55 am 15 .Surabaya:PT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful