FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

3 3.4 4.2 5.5 5.3 4.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.Kanak-Kanak 3.7 6.9 5.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.1 4.5 4.6 5.1 5.6 4.7 4.4 5.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.2 3.8 4.1 3.5 4.3 5.2 4.

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.6. sumbersumber pembelajaran.4 6.5 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.2 6. dan masa anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.3 6. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.1 6. v .

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.

Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . 3.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. 2. 1. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

Teliti maklumat yang diterima. viii . Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 5. 6.4. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Ia membolehkan para 1 .Bil. Modul (jam) Jum. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu.

3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. 1. Kita akan balik kampung hari ni. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang.30 pagi.pelajar mendalami makna.” kata ibu Aiman.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. ahli matematik dan guru matematik. ibu ?” “6. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. 1. Lusa dah raya. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. jawab ibunya.”. Disamping itu. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. 2 .4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Contoh : Luas sfera. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. juga di kalangan pelajar Matematik. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. kalkulus dan sebagainya. 6 .  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. Sebahagian besar daripada pandangan umum. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. trigonometri. algebra. Menerusi Logik. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik.

Dalam penaakulan ini. Dengan cara sedemikian. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Akhirnya. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. 7 . menetapkan hipotesis yang mungkin. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Sebagai contoh. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. kita bermula dengan mencari corak atau pola. samada ianya benar atau sebaliknya. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan.

1. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. tetapi juga oleh semua orang. mengira diskaun. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah.. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik.. Sewajarnyalah. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik.4. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. bukan sahaja kepada 8 .Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. kita menghargai ilmu. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. mengukur jarak. membeli makanan. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. Sebagai contoh. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Sebagai contoh. masa dan sebagainya. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). telah memberi impak yang besar. Selain itu. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. membaca carta. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak.

perkembangan silibus matematik yang baru.articlesbase. (Mok. seharusnya ada dalam diri para guru.html 1.org/interactives/dailymath/ http://www. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . http://www. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea.learner. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Yang paling penting. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”.4. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. 2005). Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. dan belajar matematik adalah penting.

dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.5. Dalam kes-kes tertentu. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. 1. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Geometri dan Statistik. Pada masa yang sama. pengajian sosial. Sukatan. Kemudian. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. pendidikan jasmani dan seni. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. Negara China. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Selepas beberapa ratus tahun. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . kemudiannya berkembang ke Greece. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Akhirnya. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang.

4. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. pengukuran. 3. teori set. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Dalam pada itu.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. menjadi satu sistem yang sempurna. geometri. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. penaakulan mantik dan logik. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. ekonomi dan sosiologi. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. teori nombor. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian.. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Dalam tempoh ini. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Di antaranya adalah kebarangkalian. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Peringkat Keempat ( 1900 TM . kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. 11 . Seorang ahli astronomi Greek. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. 2. banyak bidang. Pada tahap ini. kuasa dua. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik.

simbol Brahmi iaitu 1.. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. 12 . 2.C. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Roman and Chinese Periods (600 BC . Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. • Hindu and Arabian Period (AD 500 .. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. kotak. Pada abad ketiga. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. ada simbol tersendiri. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). .499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. 3. terutamanya π. 4 • Greek. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. silinder dan sebagainya. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.

Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Dalam pada itu. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482.  Alat Mengira (Johan Napier). Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.Salah seorang berbangsa Arab.  Logik (Gottfried Leibniz). Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.  Simbol “ ÷” (John Wallis). • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).  Nombor Perdana (Fermat). 13 .  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Walaubagaimanapun.

• Algebra (Emmy Noether). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. logical proof (Charles Dodgson). • Godel’s Theorem. Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). calculus and number theory ( Lagrange). • General theory of relativity (Einstein). probability. Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). komputer elektronik yang pertama 14 . number theory (Leonhard Euler). Formal Logic (Bertrand Russel). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). connection between probability and π (Compte de Buffon). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu.

Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. Mereka berambut panjang. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. personal computer Apple II.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. • Continuum Hypothesis (Cohen). Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Menurut mereka.• Game Theory (John von Neumann). Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. 1. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. dan sebagainya. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Thomas Kurtz). • Development of BASIC ( John Kemeny.

Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Volumes 7-9: Number Theory. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Mesir untuk beberapa ketika. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. 16 . berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. terutamanya 'The Elements'. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Hari ini. Walaubagaimana pun. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . juga terkandung dalam Euclid's Elements.2. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. sehingga ke abad 20. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. Pada asasnya. garisan dan bentuk-bentuk. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Kemudiannya. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau.

Seorang penulis pada zaman itu. yang bermaksud. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba.3. Nama keluarga beliau adalah 17 . Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. urusan jual-beli dan urusan cukai. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. 5. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Bhaksara II. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. lebih kurang 263 AD. 4. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. algoritma untuk punca kuasa dua. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). soal selidik. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians).

Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). jadual Aktuaria. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Dalam hal penemuan. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. teori fizik dan statistik sosial. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. yang disebut teorem Pascal. Perancis pada 19 Jun 1623. 6. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. paderi Zoroaster. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. 18 . Hari ini.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Kemudian. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. 5. 3. 2. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. . ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. .  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. . . Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Ini dikenali sebagai nombor asli. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. 1.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. 22 . Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. . seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. atau nombor yang boleh dibilang. Kadang-kadang. 4. 3. 2. Ia berdasar kepada pemerhatian. 5. 4." Pada awalnya. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi.

–3. untuk mengukur / menyukat. kita gunakan setengah cawan gula. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Contohnya. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. 0. . Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 .  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. 1. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. –2. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. 4. . Jika. . di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar).Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Dengan penambahan nombor negatif. 3. –1. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. –4. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). . satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. 2. kita menggunakan pecahan. Sebagai nombor perpuluhan.

Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. harus dan tidak boleh. baik 24 . Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. seperti berat. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor.

berdedikasi. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak.dan buruk. telus dan bersyukur. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. adil. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. konstruktif dan 25 . kerjasama dan berpengetahuan. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. kebenaran. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. membuat refleksi dan komunikasi. berkeyakinan diri dan lain-lain. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. aplikasi atau teori matematik. bertanggung jawab. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. bijaksana. Menurut Nik Aziz Nik Pa. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. kreatif. Nilai-nilai asas seperti setia. operasi.

aktif. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. mencari simbol. kawalan & kemajuan. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. sumber bahan. keterbukaan & misteri. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. penaakulan. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. model. situasi hipotetis dan abstrak.. Ia melibatkan teori. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. konkrit. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. analisis logik dan penjelasan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. rajah dan lain-lain. 26 . Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. dan penggunaan data. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains.

prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Pengesahan hipotesis.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. melalui demonstrasi. bukti dan penjelasan individu. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. melalui teori alternatif. dan kemampuan untuk meramal. fakta. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan.

Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. 2. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. 4. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . 5. daya tarikan. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Eropah. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna.

4th ed.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. M. Seow. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. G.. Musser. (2006).htm The Nature of Mathematics http://www. Pengajaran matematik KBSR. et al. Ed ke 2.org/publications/sfaa/online/chap2. R. NCTM. Mathematics for elementary teachers. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .E.E. (1997) . T. The nature of mathematics. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Selangor D. (2005). USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.edu. New York: Allyn and Bacon. London: HarperCollins Pub. (2005). 9th ed.M.J.L. Virginia: Author Buzan. T. Soon Sang. New Jersey: Princeton Univ.aare. G. L.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.Suydam.Press. Profesional standards for teaching mathematics.N. Reston. KL: Universiti Malaya. How to Solve it. M. (2001). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys.(2008).au/99pap/bis99188.project2061.: Fajar Bakti Sdn Bhd.(1995). Siew Hua. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. Mind Maps.Mok.& Lindquist. Smith. (1945). Friedman.(1995) Helping Children learn mathematics. 7th ed. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. K..

30 .3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. 2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. 2.2 Hasil Pembelajaran 1. 2.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah.2.

◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Selain itu. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. 31 . Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek.Abu Hassan Ali. statistik dan vektor yang dipermudahkan.Aritmetik. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Walau bagaimanapun. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Yayasan Asia membiayai projek ini. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Walau bagaimanapun. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju.

Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Dua buah buku teks. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Seterusnya. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. sikap. kemahiran. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. transformasi geometri. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . -. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). pemetaan. matriks dan statistik. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Aras I dan Aras II. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. telah disatukan pada 1978. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik.Pada 1972. Melaluinya. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. ÷ dan x).

Dengan ini. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. 33 . Tajuktajuknya ialah: 1. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Ukuran panjang dan berat. Wang 5. Bagi setiap tajuk. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Pecahan dan operasi asas. Perpuluhan dan operasi asas. sukatan matematik telah disemak semula. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Nombor bulat dan operasi asas. 2. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. 4. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. 3. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994.

Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Melalui projek ini. 4 dan enam rendah. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Ruang 7.6. Berikutan itu. Peratus 9. Purata 8. bantuan kewangan dan 34 .sekolah yang kurang berkemampuan. Graf. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Pada bulan Januari 2003. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan.

bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. Di samping itu.flagship lain.elemen sosio-ekonomi dan politik. Pelbagai set bahan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. terarah kendiri dan 35 . Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah.kemudahan. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. pentaksiran. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. pedagogi. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. projek ini telah disokong oleh sumber.sekolah rendah di luar bandar. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru.sekolah untuk diuji. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Pada bulan Julai 1997. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. Tun Dr Mahathir Mohamad.kemudahan lain. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. dan juga bahan-bahan P&P.

Selain itu. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP).mengikut kadar pembelajaran sendiri. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002.negara ini dalam bidang pendidikan. Matematik dan Sains. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Bahagian Teknologi Pendidikan. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Scottish Mathematics Group (SMG).5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Bahasa Inggeris.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Kenalpasti ciri. Akibatnya. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Di antara projek. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. 36 .

saya ingat Saya buat.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. 37 . satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Selain itu. saya faham. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. Dalam projek NMP ini kaedah. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. Mengikut Piaget. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Penemuan kaedah.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. Oleh itu.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964.bahan konkrit. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. saya lupa Saya lihat. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar.Selain daripada pengaruh.

pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Number Systems. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation .tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Dalam projek ini. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. Buku. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Contohnya. Linear Programming dan Matrices. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Transformation. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Walaupun begitu.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Inequalities. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Modular Mathematics. seperti SMG. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Number Bases.

asas nombo dan trigonometri. kolej dan universiti). Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. guru. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. projek ini juga membekalkan idea. teori set . iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. pakar psikologi and nazir sekolah.guru. Sebagai tambahan. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. sekolah menengah. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. Sama seperti SMG and SMP. NCTM ialah satu pertubuhan non. 39 . Pada bulan April 2000. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. nombor negatif. Dalam proses pengajaran. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada.

Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. Selain itu. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. kurikulum. Keempat. P&P. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik.guru K – 12. ukuran.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Ketiga. geometri. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. analisis data dan kebarangkalian. Pertama. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. penaakulan dan bukti.prinsipal ini merangkumi isu. algebra. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. video kerja pelajar dalam kelas.isu seperti keadilan. 40 .prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. perkaitan. tahunan atau regional. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. Kedua. prinsipal. Prinsipal. komunikasi dan perwakilan. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. pentaksiran dan teknologi. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi.

Oleh itu. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. and the Journal for Research in Mathematics Education.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. the Mathematics Teacher. Mathematics Teaching in the Middle School. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. MET juga menghargai guru. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Oleh itu. Selaras dengan itu.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Selain itu. Setiap tahun dalam bulan April. video dan lainlain bahan. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. Oleh itu. lebih 200 buah buku pendidikan. the NCTM News Bulletin. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . 2. 41 .

Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Oleh itu. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 .6. 2006). Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Seterusnya. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink.2. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu.

Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti.pencampaian maklumat. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. 2005) Zaman terus berubah. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. 2006). Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. nombor. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. sekuen dan analisis (Buzan. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Menurut Pink (2006). Menurut Pink (2006). Inovasi 43 . Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. 2005). Walaupun zaman telah berubah. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. logik. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Oleh itu.

Oleh itu. iaitu. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi.. Selain itu. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Selain itu. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Bagi mencapai matlamat pendidikan. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Oleh itu. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Dari perspektif yang luas. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. penggunaan TMK dalam pembelajaran.

36. 18. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9.. .gambaran yang dibincangkan dalam kelas. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9.... 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. 27.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.

Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Oleh itu. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Ini ditunjukkan pada Contoh 3.

Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Ia juga bersifat kontekstual. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Selain itu. • Aplikasi 47 • Kefahaman .Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar.

Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. P2 dan P1 saling melengkapi. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Namun begitu. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Kemajuan dan Keterbukaan. model matematik dan amalan setempat. Matematik Ethno 48 . Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. theory dan theorizing. berbeza kedudukan geografi. pemikiran logik dan berhujah. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. matematik. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Rationalisme merangkumi penaakulan. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Oleh itu. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Walau bagaimanapun. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Menurut Bishop (1988).Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing.

amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. 49 . Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. daya berfikir dan kecepatan berfikir. Oleh itu. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif.

alat tulis. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. juga menggunakan Mokhdar). Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Sebagai contoh. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. alat bantuan mengira atau sebagainya. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Oleh itu. dimantapkan ke dalam minda peserta. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. bagi semua perkara yang berbentuk.

51 . Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 4.proses disebut sebagai procept (Tall. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. 2009). Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 3. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 2009). 5.

Siew Hua. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Mathematics for elementary teachers. KL: Universiti Malaya. Issues in mathematics teaching. Musser.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Ed ke 2. (2001). London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). T. Ministry of Education Malaysia (1997). Seow. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. (2005). G. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print.year 5. K. Soon Sang. London: HarperCollins Pub. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. (1997) .L. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1.E.(2008). Friedman. 7th ed. The nature of mathematics. Reston.(2001). Smith. Mind Maps. Ministry of Education (2004-2006). Pengajaran matematik KBSR. Virginia: Author Buzan. (2005). et al. (2006).: Fajar Bakti Sdn Bhd. T.J. Ministry of Education Malaysia (1997). NCTM. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates.form 5.. L. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mok.(1995). 9th ed. Profesional standards for teaching mathematics. Selangor D. P.

html http://www.htmn http://www.nctm.nist.htm/ http://www.htm http://www.edu/~demo5337/Group3/hist.com/moneyhistory. http://secure.socialresearchmethods.nsc.htm SELAMAT BELAJAR 53 . Polya.Pink.historyforkids.gov sg http://www.html#hindu-arabic http://www. (1945).aare.edu.htm http://www.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.go.ac.math. How to Solve it.gov. G.geom.wichita.org http://www. (2006).org/learn/economy/money.htm 3. New York: Riverhead Books. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.au/PDFWorD/Info/IL/.Press.my/bahan.php http://www.geocities. H.dcsst-and.htm 2 .historyforkids. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.pdf http:physics.com/mathfair2002/school/arit/arithm1. New Jersey: Princeton Univ. A Whole New Mind.htm 4.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a. D. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.html Laman Web: 1.html http://www-groups.uiuc.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.kpm. Pendidikan Matematik http:/www.history/Mathematician/Biogindex.html http://www.math.ppk.gov/Genint/Time/time.localdns.mintmark.edu/history/topics/num-sys.au/99pap/bis99188.moe.net/kb/dedind.uk/.th/moe.

Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Selain itu.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Oleh itu.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Oleh itu. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. 3.

emosi. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. rohani dan intelek (JERI). Kemanusiaan perlukan suatu 55 . Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan.3 Kerangka Konseptual 3. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. Walau bagaimanapun.

Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. sifat inovatif dan kreatif. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza.4. Selain itu. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. 2006). p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. 3.

Letakkan nombor-nombor 1. 7. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. Oleh itu. 5. Selain itu. 4. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). 2. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. 6. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. 3. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. 57 . Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan.

Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Oleh itu. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. 58 . Oleh itu. Selain itu. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini.

Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. 3. 59 . Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea.Selain itu. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik.4. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit.

60 . Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Pertamanya. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936).).Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Oleh itu. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Seterusnya. Selain itu. Setrusnya.

pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. 3. Oleh itu. Selain itu. Selain berperingkat.4. Selain itu. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 .

Oleh itu. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 31. 12. 17. 25. 24. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. ? 5. 7. 11. 3. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik.? 5. 13. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 7. 61. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. 9. 5.? 4. 41.?. 40.? 3. 3. 60. 13. 29. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor.4. 15.

Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search.3. 1994). proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Namun begitu. Trapizium 63 . TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Oleh itu. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Menurut Tall. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. Walau bagaimanapun. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan.4. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Walau bagaimanapun.

Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. 2. Tugasan 1. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan.3. Segiempat Selari 64 . Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.

Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. 4. emphirisme dan rasionalisme. Selain itu. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 .

M). Walau bagaimanapun.3 Kerangka Konseptual 4.4. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah.

sebuah generalisasi murid. Akhirnya. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Proses sebegini bersifat bottom-up. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. 67 . Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur.

Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman Emphirisme 68 . Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah.

Oleh itu. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Fahaman Rasionalisme 69 . Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik.

Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Oleh itu. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. ilmu. Walau bagaimanapun. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. 4. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. 4. Oleh itu. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. penggambung jalinan kemahiran. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. 70 .Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu.

Oleh itu. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Pembinaan soalan guru. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Oleh itu.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). 1988). Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990).

Menurut Tall. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. 4.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Oleh sebab itu.penggunaan mesin pengimbas otak. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. . Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Walau bagaimana pun. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. 72 . KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. 1997). Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Nilai matematik seperti openness (Bishop. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Oleh itu. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses.

fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. T 4.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Oleh itu. konsep dan proses. Manakala. Oleh itu. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. 73 . Selain itu. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian.

Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Oleh itu. dan e) mengintegrasikan nilai. a) kemahiran penyelesaian masalah. Alat-alat seperti jangka klino. Selain itu. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. simulasi dan ujikaji. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. c) penggunaan matematik dalam sebenar. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. 74 . iaitu. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. Seterusnya. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan.

uwc. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural.ac. Rujukan 1. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. 3. 4. 2. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. Walau bagaimanapun. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Oleh itu.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. 5. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Oleh itu.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Tugasan 1.za/nisl 75 . Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. 4.

5.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Konseptual 76 . pengetahuannya. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional.

setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Bagi seorang guru.5. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Jika Ramalkan ? 77 . Oleh itu. Selain diamalkan. 1967). Walau bagaimanapun. latihan profesional dan juga program bimbingan.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan.

pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. 78 . maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Bagi pemindahan sebegini. 5. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. 1967). Oleh itu. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Bagi setiap guru profesional. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Oleh itu. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas.

guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. 79 . Akhirnya. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Setelah itu. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian.

.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Peringkat penguasaan ilmu. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu.

Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. 1994). Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. amalan serta kemahiran mereka. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Menurut Smylie (1995). Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Seterusnya. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. 81 . Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. 5. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Oleh itu. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru.

Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru.1994). (ii) ‘agreeableness’ (mesra. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. Malahan. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Lantas. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . Menurut mereka. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. bersahaja dan optimistik). Walau bagaimanapun. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Selain itu. terancang dan tersusun). motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. peramah dan pemaaf).7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. Menurut Allport (1937). 5. 2004). berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan.

Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Theories of Personalities .M. 2. Smylie. 83 . (2004). (1937). peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan.W.M. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. (1975). California: Thomson/Wadsworth. Oleh itu. G. New York: Holt. Tugasan 1. Teacher Learning in the Workplace. New York: Prentice Hall. New York: Doubleday.A. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. Ryckman. 5. Self-Directed Learning . Knowles. New York: Teachers College Press. Implications for School Reform (ms. Professional Development in Education.S.persekitarannya.M. New York: Cambridge Adult Education. (1995).R. (1994). 6. Rinehart & Winston.New Paradigms and Practices . Rujukan 1. (1967). Johnson & Johnson. 4. Allport. Coperative School . 92-113). Personality: A Psychological Interpretation . The Tacit Dimension . 3. Polanyi.

Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah. 2. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah.2 Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik.3 Kerangka Konseptual 84 . 6. 6. iaitu.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini.

Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. Kuehn-Ebert & Devito (1991). membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. 1988). mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Menurut Starko (1994). Menurut Ogawa. membuat petimbangan yang saksama.6. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah.

1999). Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6.2 Selain itu. 86 . Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing.4. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.4.1 Himsl and Millar (1993). mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.4. Murid belajar pengurusan kendiri. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik. 6. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.

Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Walau bagaimanapun. 6.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. 87 . dan Magic Squares. Manhattan. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sudoku. Walau bagaimanapun.

permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya.5.6. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu.5. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. 6.2 Seterusnya. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik.

5. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. 6. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. 3. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. 4. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Oleh itu. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. 2. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 2. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. 3. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. 89 . 4. 7. Mereka ingin menunjukkan minat. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Walau bagaimanapun. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. 5. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan.

6. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. 3. Antaranya ialah: 1. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. pencapaian dan hasil pembelajaran. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. 90 . 4.5. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. 2.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. 5.8.

6. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun.6. Antara isunya ialah: 1. 91 . Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 7. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 4. 3. 2. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 5. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful