FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.2 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.3 5.1 4.7 4.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.6 5.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.4 4.2 3.5 5.1 3.5 4.4 5.Kanak-Kanak 3.1 5.5 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .9 5.7 6.2 4.8 4.6 4.3 3.3 4.

dan masa anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. v . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.3 6. sumbersumber pembelajaran.4 6.1 6. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.2 6. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.5 6.

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.

Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 1. 3. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

5. viii . Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. 7. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.4. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk.

Ia membolehkan para 1 . 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Modul (jam) Jum. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1.Bil.

30 pagi.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1.” kata ibu Aiman. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.pelajar mendalami makna. jawab ibunya. 1. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni.”. Lusa dah raya. 1. Disamping itu. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. ahli matematik dan guru matematik. ibu ?” “6. 2 . Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

 Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Contoh : Luas sfera. algebra. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. kalkulus dan sebagainya.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. juga di kalangan pelajar Matematik. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. Menerusi Logik. trigonometri. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. 6 . kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah.

Dalam penaakulan ini. Akhirnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. samada ianya benar atau sebaliknya.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Sebagai contoh. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. menetapkan hipotesis yang mungkin. Dengan cara sedemikian. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita bermula dengan mencari corak atau pola. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. 7 . kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.

Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. bukan sahaja kepada 8 . Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua.. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. membaca carta. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. tetapi juga oleh semua orang. mengukur jarak. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. mengira diskaun. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. 1. Sebagai contoh. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. kita menghargai ilmu. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. masa dan sebagainya.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Sebagai contoh. Selain itu. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. telah memberi impak yang besar. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT).4. membeli makanan.. Sewajarnyalah.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik.

dan belajar matematik adalah penting. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.learner. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” .3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. 2005). Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. seharusnya ada dalam diri para guru.articlesbase. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Yang paling penting. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . http://www.org/interactives/dailymath/ http://www. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”.4. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.perkembangan silibus matematik yang baru. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.html 1. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. (Mok. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.

1. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. Selepas beberapa ratus tahun. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Geometri dan Statistik. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . pendidikan jasmani dan seni. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Akhirnya. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Kemudian. Sukatan. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Pada masa yang sama. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera.5.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. kemudiannya berkembang ke Greece. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Negara China. Dalam kes-kes tertentu. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. pengajian sosial. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia.

4. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. Dalam tempoh ini. 11 . Di antaranya adalah kebarangkalian. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. 2. ekonomi dan sosiologi. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. teori set. banyak bidang. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. pengukuran. Peringkat Keempat ( 1900 TM . geometri. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. penaakulan mantik dan logik. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. teori nombor. 3.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. kuasa dua. menjadi satu sistem yang sempurna. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Seorang ahli astronomi Greek. Pada tahap ini. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi.. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Dalam pada itu.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. mencatat rekod dan penciptaan kalendar.

. Roman and Chinese Periods (600 BC .) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. 3. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. . Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. ada simbol tersendiri. 2. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ).Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Walaupun kaum Roman menguasai dunia..Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). silinder dan sebagainya. terutamanya π. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar.. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. kotak. simbol Brahmi iaitu 1. Pada abad ketiga. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. 4 • Greek. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. 12 . Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari.C.

Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Dalam pada itu.Salah seorang berbangsa Arab. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”.  Simbol “ ÷” (John Wallis). Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). 13 . tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482.  Nombor Perdana (Fermat).  Alat Mengira (Johan Napier). Walaubagaimanapun. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.  Logik (Gottfried Leibniz). • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).

• Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). connection between probability and π (Compte de Buffon). calculus and number theory ( Lagrange). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. komputer elektronik yang pertama 14 . • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. number theory (Leonhard Euler). • General theory of relativity (Einstein). • Algebra (Emmy Noether). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. Formal Logic (Bertrand Russel). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). probability. • Godel’s Theorem. logical proof (Charles Dodgson). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden.

Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. dan sebagainya. 1. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Mereka berambut panjang. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1.• Game Theory (John von Neumann). • Continuum Hypothesis (Cohen). kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Thomas Kurtz). • Development of BASIC ( John Kemeny. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. personal computer Apple II.

‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. 16 . Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Volumes 7-9: Number Theory. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Hari ini. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. terutamanya 'The Elements'. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Walaubagaimana pun. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. sehingga ke abad 20. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. garisan dan bentuk-bentuk. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Pada asasnya. Mesir untuk beberapa ketika. Kemudiannya. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau.2.

Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Bhaksara II. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. urusan jual-beli dan urusan cukai. Nama keluarga beliau adalah 17 . Ini merupakan buku praktikal bagi matematik.3. 5. lebih kurang 263 AD. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. 4. algoritma untuk punca kuasa dua. yang bermaksud. soal selidik. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Seorang penulis pada zaman itu. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei.

18 . yang masih digunakan dalam matematik hari ini. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Dalam hal penemuan. jadual Aktuaria." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. yang disebut teorem Pascal. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Kemudian. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. teori fizik dan statistik sosial. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Hari ini. 6. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. paderi Zoroaster.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Perancis pada 19 Jun 1623. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

5. Ia berdasar kepada pemerhatian. 3. . Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus." Pada awalnya. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. . maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. 3. 4. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. 2. 5. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. . 22 . 2. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. .Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. 1. . seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. atau nombor yang boleh dibilang. Ini dikenali sebagai nombor asli. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. 4.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Kadang-kadang. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu.

Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. . kita gunakan setengah cawan gula. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. –2. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. 3. . 4. Contohnya. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. –4. . . Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. . Dengan penambahan nombor negatif. –3.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. 0. 2. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). Sebagai nombor perpuluhan. –1.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. untuk mengukur / menyukat. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. kita menggunakan pecahan. Jika. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). 1. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir.

baik 24 .8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. seperti berat. harus dan tidak boleh. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. isipadu atau jarak antara dua titik. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.

e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. kerjasama dan berpengetahuan. telus dan bersyukur. berkeyakinan diri dan lain-lain. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan.dan buruk. membuat refleksi dan komunikasi. aplikasi atau teori matematik. operasi. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Nilai-nilai asas seperti setia. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa. bijaksana. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. berdedikasi. kreatif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. konstruktif dan 25 . bertanggung jawab. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. kebenaran. adil.

sumber bahan. keterbukaan & misteri. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. konkrit. Ia melibatkan teori. analisis logik dan penjelasan. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. rajah dan lain-lain.aktif. dan penggunaan data. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi.. 26 . Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. situasi hipotetis dan abstrak. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. kawalan & kemajuan. model. penaakulan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. mencari simbol. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains.

artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. melalui teori alternatif. melalui demonstrasi.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. bukti dan penjelasan individu. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. fakta. Pengesahan hipotesis. dan kemampuan untuk meramal. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan.

Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Eropah. daya tarikan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. 4. 2. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. 5. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 .

9th ed. 7th ed. New Jersey: Princeton Univ.htm The Nature of Mathematics http://www. (1997) . Profesional standards for teaching mathematics.& Lindquist. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. Reston.Mok. T. Friedman.. KL: Universiti Malaya. et al. New York: Allyn and Bacon. R. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. M. NCTM. (2005). London: HarperCollins Pub.J. Soon Sang. Virginia: Author Buzan.au/99pap/bis99188. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Selangor D.edu.E. Pengajaran matematik KBSR.Suydam. Ed ke 2. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .(2008).project2061. L. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). How to Solve it. (1945).M.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.E.Matematik KBSR dan strategi pengajaran.(1995) Helping Children learn mathematics.L. Mathematics for elementary teachers. Musser.aare. 4th ed. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. Smith. Mind Maps. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.Press.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Siew Hua. G. (2006). The nature of mathematics.N. (2001).. Seow. M.org/publications/sfaa/online/chap2. K.(1995). G. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. T. (2005).

1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah.2.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. 2. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. 2. 30 .3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2.2 Hasil Pembelajaran 1. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000.

◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. Selain itu. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. 31 . Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Walau bagaimanapun. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan.Aritmetik. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. statistik dan vektor yang dipermudahkan. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Walau bagaimanapun.Abu Hassan Ali. Yayasan Asia membiayai projek ini. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR.

Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. Melaluinya. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. -. transformasi geometri. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. ÷ dan x). kemahiran. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Dua buah buku teks. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Seterusnya. telah disatukan pada 1978. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara.Pada 1972. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). matriks dan statistik. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. Aras I dan Aras II. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. pemetaan. sikap. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). telah diterbitkan pada 1974 dan 1975.

2. Pecahan dan operasi asas. Nombor bulat dan operasi asas. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. 3. Wang 5. sukatan matematik telah disemak semula. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Tajuktajuknya ialah: 1. Ukuran panjang dan berat. 33 .◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Perpuluhan dan operasi asas. 4.Dengan ini. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Bagi setiap tajuk.

Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. 4 dan enam rendah. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Graf. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Berikutan itu. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari.sekolah yang kurang berkemampuan. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. Ruang 7. Pada bulan Januari 2003. Peratus 9. bantuan kewangan dan 34 .6. Purata 8. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Melalui projek ini. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah.

Ini ada kaitannya dengan kurikulum.sekolah rendah di luar bandar. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Pada bulan Julai 1997. projek ini telah disokong oleh sumber.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. dan juga bahan-bahan P&P. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. pentaksiran.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen.kemudahan. Di samping itu. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Tun Dr Mahathir Mohamad.flagship lain.kemudahan lain. Pelbagai set bahan. pedagogi. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.elemen sosio-ekonomi dan politik. terarah kendiri dan 35 . Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.sekolah untuk diuji.

Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Di antara projek. Scottish Mathematics Group (SMG). Matematik dan Sains.negara ini dalam bidang pendidikan. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Bahagian Teknologi Pendidikan. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Bahasa Inggeris. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Akibatnya. Kenalpasti ciri. 36 . School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG).projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP).negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi.

Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. 37 . Selain itu.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. saya lupa Saya lihat.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. saya ingat Saya buat. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Mengikut Piaget. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar.Selain daripada pengaruh. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P.bahan konkrit. saya faham. Dalam projek NMP ini kaedah. Oleh itu. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. Penemuan kaedah.

Kumpulan ini telah membina dan 38 . Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. seperti SMG.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Modular Mathematics. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Walaupun begitu. Number Bases.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Transformation. Inequalities. Buku. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Dalam projek ini. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Contohnya. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Linear Programming dan Matrices. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Number Systems.

NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. Sama seperti SMG and SMP. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. NCTM ialah satu pertubuhan non. pakar psikologi and nazir sekolah. 39 . Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. nombor negatif.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. sekolah menengah. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. guru. teori set . Pada bulan April 2000. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan.guru. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. projek ini juga membekalkan idea. kolej dan universiti).000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam proses pengajaran.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. asas nombo dan trigonometri. Sebagai tambahan.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu.

Keempat. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. perkaitan. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan.guru K – 12. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. ukuran.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. geometri. pentaksiran dan teknologi. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. tahunan atau regional. Ketiga. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. 40 . analisis data dan kebarangkalian. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. video kerja pelajar dalam kelas. prinsipal. penaakulan dan bukti. kurikulum. Selain itu. P&P. Kedua.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka.isu seperti keadilan. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah.prinsipal ini merangkumi isu. Pertama. komunikasi dan perwakilan. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. algebra. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. Prinsipal.

Setiap tahun dalam bulan April. the NCTM News Bulletin. video dan lainlain bahan. 41 . program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. 2. Selain itu.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. Oleh itu. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Mathematics Teaching in the Middle School. Oleh itu. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. the Mathematics Teacher. and the Journal for Research in Mathematics Education. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Selaras dengan itu. MET juga menghargai guru. Oleh itu.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. lebih 200 buah buku pendidikan. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter.

2006). Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Seterusnya. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Oleh itu.2. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri.6. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink.

Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Menurut Pink (2006). 2005). Walaupun zaman telah berubah. Oleh itu. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. sekuen dan analisis (Buzan. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Inovasi 43 . Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. logik.pencampaian maklumat. 2006). nombor. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Menurut Pink (2006). 2005) Zaman terus berubah. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar.

dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Selain itu. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . iaitu. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Oleh itu. Oleh itu. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Dari perspektif yang luas. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Selain itu. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Bagi mencapai matlamat pendidikan. penggunaan TMK dalam pembelajaran. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah.. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik.

Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. . 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. 27.. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah.. 36.gambaran yang dibincangkan dalam kelas.. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2.. 18..

Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Oleh itu. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid.

• Aplikasi 47 • Kefahaman . Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Ia juga bersifat kontekstual. Selain itu. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut.

Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. theory dan theorizing. Kemajuan dan Keterbukaan. Matematik Ethno 48 . (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Rationalisme merangkumi penaakulan. Namun begitu. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Walau bagaimanapun. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. model matematik dan amalan setempat. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. P2 dan P1 saling melengkapi. pemikiran logik dan berhujah. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Menurut Bishop (1988). berbeza kedudukan geografi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Oleh itu. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. matematik.

Oleh itu. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. daya berfikir dan kecepatan berfikir. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. 49 . Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini.

Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . dimantapkan ke dalam minda peserta. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Sebagai contoh. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. alat tulis. alat bantuan mengira atau sebagainya. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. Oleh itu. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. juga menggunakan Mokhdar). peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. bagi semua perkara yang berbentuk. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator.

proses disebut sebagai procept (Tall. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 2009). Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 2. 51 . Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 3. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 5. 4. 2009).

NCTM. London: HarperCollins Pub.L. Ed ke 2. 9th ed.form 5. K.(2008). (1997) . Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. P. T. Seow. et al. G. (2001). The World is Flat New York: Penguin Books 52 .(2001).. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Ministry of Education Malaysia (1997). Ministry of Education (2004-2006). Profesional standards for teaching mathematics. Soon Sang. T. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). 7th ed. (2005). (2006). Pengajaran matematik KBSR. The nature of mathematics. KL: Universiti Malaya. Mok. Musser. Reston. (2005).E. Smith. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006).RUJUKAN Rujukan Utama: Gates.(1995).J.year 5. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Mind Maps. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Issues in mathematics teaching. Selangor D. Siew Hua. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. Friedman. Ministry of Education Malaysia (1997). Virginia: Author Buzan. Mathematics for elementary teachers. L.

New York: Riverhead Books.mintmark.ppk.ac.php http://www. How to Solve it.htmn http://www.htm/ http://www.htm http://www.gov/Genint/Time/time. H.html http://www-groups.uiuc.org/learn/economy/money.uk/.Press.htm http://www.pdf http:physics.my/bahan. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.com/moneyhistory. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.gov sg http://www.org http://www.gov.historyforkids.net/kb/dedind.math.au/99pap/bis99188.socialresearchmethods. D. (1945).edu/~demo5337/Group3/hist. New Jersey: Princeton Univ. Pendidikan Matematik http:/www.html http://www.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.htm SELAMAT BELAJAR 53 .html http://www.kpm. (2006).wichita.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.localdns.html#hindu-arabic http://www. A Whole New Mind.nsc.edu. G.math.htm 2 .geocities.geom.history/Mathematician/Biogindex. http://secure.edu/history/topics/num-sys.nist.htm 4.htm 3.aare.html Laman Web: 1.moe.au/PDFWorD/Info/IL/.dcsst-and.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.nctm. Polya. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.Pink.th/moe.historyforkids.go.

Oleh itu. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Oleh itu. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. 3. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. Selain itu. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik.

emosi. Walau bagaimanapun. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Kemanusiaan perlukan suatu 55 .3 Kerangka Konseptual 3. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. rohani dan intelek (JERI).

Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. sifat inovatif dan kreatif. Selain itu. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. 3. 2006). Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.4. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif.

Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). 4. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 57 . Letakkan nombor-nombor 1. 3.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Oleh itu. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Selain itu. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. 2. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. 7. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. 6. 5. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini.

Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Oleh itu. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Selain itu. 58 . Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Oleh itu. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual.

59 . Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR.Selain itu. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea.4. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. 3.

Pertamanya. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Seterusnya. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Selain itu. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. 60 . Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif.). Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Oleh itu. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Setrusnya. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme.

Selain berperingkat. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Selain itu. 3.4. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. Selain itu.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Oleh itu. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM.

Oleh itu. 25. 7. 3. 13. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 11. 9. 31. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 13. 15. 60. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis.?.4. 17. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 5. 61. 29. 40.? 5. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 7.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. ? 5. 41. 12.? 4. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. 24. 3.? 3.

4. Namun begitu. Walau bagaimanapun. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Oleh itu.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Menurut Tall. 1994). Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Trapizium 63 . Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar.3. Walau bagaimanapun. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search.

Tugasan 1. 2. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu.3. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Segiempat Selari 64 .

1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Selain itu. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. 4. emphirisme dan rasionalisme. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.

4. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis.3 Kerangka Konseptual 4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah.M).4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. Walau bagaimanapun. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem.

ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Proses sebegini bersifat bottom-up. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Akhirnya. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. sebuah generalisasi murid. 67 .

Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Fahaman Emphirisme 68 .

Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Oleh itu. Fahaman Rasionalisme 69 . Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam.

6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Oleh itu. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. 70 . melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. ilmu. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. penggambung jalinan kemahiran. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. Walau bagaimanapun. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. 4. Oleh itu. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. 4. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan.

Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Oleh itu. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. 1988). Oleh itu. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Pembinaan soalan guru. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya.

terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. . Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Walau bagaimana pun. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Oleh itu. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Menurut Tall. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. 4. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. 72 . Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. 1997). Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Oleh sebab itu. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik.penggunaan mesin pengimbas otak. Nilai matematik seperti openness (Bishop. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra.

Selain itu. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. konsep dan proses. T 4. 73 . Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Oleh itu. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Manakala. Oleh itu. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep.

dan e) mengintegrasikan nilai. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. simulasi dan ujikaji. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. iaitu. a) kemahiran penyelesaian masalah. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Alat-alat seperti jangka klino. Seterusnya. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. 74 . Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. c) penggunaan matematik dalam sebenar. Oleh itu. Selain itu. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM.

4. 4.ac. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Oleh itu. 5. 3.uwc. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Oleh itu. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. 2. Rujukan 1. Walau bagaimanapun. Tugasan 1.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan.za/nisl 75 . Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme.

pengetahuannya. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.3 Kerangka Konseptual 76 . 5. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.2 Hasil Pembelajaran 1. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional.

pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi.5. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Bagi seorang guru. Walau bagaimanapun. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Jika Ramalkan ? 77 . Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. latihan profesional dan juga program bimbingan.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Selain diamalkan. 1967). Oleh itu.

Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. 5. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Oleh itu. 78 . Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Bagi pemindahan sebegini. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Oleh itu. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. Bagi setiap guru profesional. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. 1967). Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar.

Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. 79 . Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Setelah itu. Akhirnya. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing.

Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Peringkat penguasaan ilmu. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). .

Seterusnya. Oleh itu.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. 1994). Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. amalan serta kemahiran mereka. 81 . Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Menurut Smylie (1995). 5. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru.

7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. terancang dan tersusun). pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Menurut mereka. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Walau bagaimanapun. bersahaja dan optimistik). motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Menurut Allport (1937). Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan.1994). (ii) ‘agreeableness’ (mesra. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). 5. Lantas. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Selain itu. Malahan. peramah dan pemaaf). Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. 2004). Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 .

Ryckman. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Polanyi. New York: Holt. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. 3. 92-113). California: Thomson/Wadsworth. New York: Teachers College Press. 83 . The Tacit Dimension . Theories of Personalities . New York: Doubleday. 2. (1937).A.M. Implications for School Reform (ms. Self-Directed Learning . (1967). Rujukan 1. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan.persekitarannya.R. New York: Prentice Hall.W.M. Johnson & Johnson.M.S. (2004). Allport. Tugasan 1. (1994). Teacher Learning in the Workplace. Coperative School . (1975). Knowles. Personality: A Psychological Interpretation . Oleh itu. G. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. (1995). Smylie. Professional Development in Education. 4. New York: Cambridge Adult Education. 6. Rinehart & Winston. 5.New Paradigms and Practices .

2. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik.3 Kerangka Konseptual 84 . iaitu. 6.2 Hasil Pembelajaran 1.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah. Walau bagaimanapun. 6.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.

Menurut Starko (1994). seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. 1988). Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. membuat petimbangan yang saksama. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. Menurut Ogawa. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah.6. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Kuehn-Ebert & Devito (1991). Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya.

Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.1 Himsl and Millar (1993).2 Selain itu.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.4. 86 . mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. 1999). 6.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6. Murid belajar pengurusan kendiri.4. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.4.

kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Manhattan. Walau bagaimanapun. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. 6. Sudoku. dan Magic Squares.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. 87 . terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Walau bagaimanapun.

Komunikasi ini memberikan peluang 88 . 6. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik.5. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu.2 Seterusnya. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa.5.6. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik.

Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. 4. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Walau bagaimanapun. 3. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. 7. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. 2. 6. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Oleh itu. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 5. 2. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. 5. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Mereka ingin menunjukkan minat. 89 . 3. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. 4. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun.

Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. 6.8. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 90 . Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. 2.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. 4. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Antaranya ialah: 1. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. pencapaian dan hasil pembelajaran. 3.5. 5. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan.

2. 7. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 91 . beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. Antara isunya ialah: 1. 4. 6. 5. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 3.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful