FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

3 5.5 4.3 3.2 4.2 5.8 4.2 3.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.6 4.5 5.4 5.1 5.9 5.1 4.7 6.4 4.Kanak-Kanak 3.6 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.3 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.5 4.7 4.1 3.

dan masa anda.6.2 6. sumbersumber pembelajaran.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.4 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.5 6. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.1 6. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. v . Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.3 6. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi .

Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. 1. 2. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 3. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.

5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. Teliti maklumat yang diterima. 7. viii .4. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .

Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu.Bil. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak. Ia membolehkan para 1 . Modul (jam) Jum.

jawab ibunya. Lusa dah raya. 1. 1.pelajar mendalami makna. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.” kata ibu Aiman.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1.”. Kita akan balik kampung hari ni. 2 . Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik.30 pagi. ahli matematik dan guru matematik.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu. ibu ?” “6. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

 Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. Contoh : Luas sfera. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. algebra. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Menerusi Logik.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. 6 . juga di kalangan pelajar Matematik. trigonometri. kalkulus dan sebagainya. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik.

Dalam penaakulan ini. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. menetapkan hipotesis yang mungkin. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Akhirnya. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Dengan cara sedemikian. samada ianya benar atau sebaliknya. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Sebagai contoh. 7 .Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. kita bermula dengan mencari corak atau pola.

kita menghargai ilmu. 1. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Sebagai contoh. membeli makanan.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. Sewajarnyalah. Selain itu. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. membaca carta. mengukur jarak. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. telah memberi impak yang besar.4. mengira diskaun. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”.. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. masa dan sebagainya. bukan sahaja kepada 8 .. Sebagai contoh. tetapi juga oleh semua orang. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020.

com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea.perkembangan silibus matematik yang baru. (Mok.4. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. dan belajar matematik adalah penting. http://www. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. 2005). Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Yang paling penting.articlesbase. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . seharusnya ada dalam diri para guru.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan.learner. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.org/interactives/dailymath/ http://www. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian.html 1. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting.

Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. kemudiannya berkembang ke Greece. Pada masa yang sama. Akhirnya.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Kemudian. Geometri dan Statistik. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. pengajian sosial.5. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Sukatan.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. pendidikan jasmani dan seni. 1. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Dalam kes-kes tertentu. Selepas beberapa ratus tahun. Negara China.

Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. kuasa dua. Di antaranya adalah kebarangkalian. Peringkat Keempat ( 1900 TM . teori nombor. menjadi satu sistem yang sempurna. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. geometri. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. 2.. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . penaakulan mantik dan logik. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. 11 .Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Pada tahap ini. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Seorang ahli astronomi Greek. 3. 4. Dalam tempoh ini. ekonomi dan sosiologi. Dalam pada itu. teori set. banyak bidang. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. pengukuran.

12 . Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Pada abad ketiga. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. ada simbol tersendiri. 2. simbol Brahmi iaitu 1. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu.. 3. silinder dan sebagainya. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . terutamanya π. 4 • Greek.C.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200.. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). . Roman and Chinese Periods (600 BC . Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). kotak.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari.

 Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).  Logik (Gottfried Leibniz). dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. 13 . • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482.Salah seorang berbangsa Arab. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Simbol “ ÷” (John Wallis). telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri.  Alat Mengira (Johan Napier). Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). Walaubagaimanapun. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. Dalam pada itu. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Nombor Perdana (Fermat).

• Algebra (Emmy Noether). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). • Godel’s Theorem. Formal Logic (Bertrand Russel). connection between probability and π (Compte de Buffon). • General theory of relativity (Einstein). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. calculus and number theory ( Lagrange). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. komputer elektronik yang pertama 14 . number theory (Leonhard Euler). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). logical proof (Charles Dodgson). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). probability. • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole).

berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Thomas Kurtz). Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka berambut panjang. personal computer Apple II. 1. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. • Development of BASIC ( John Kemeny. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. • Continuum Hypothesis (Cohen). muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. dan sebagainya.• Game Theory (John von Neumann). terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Menurut mereka. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik.

Volumes 7-9: Number Theory. Pada asasnya. sehingga ke abad 20. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. 16 . beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Mesir untuk beberapa ketika. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. terutamanya 'The Elements'. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. garisan dan bentuk-bentuk. Kemudiannya. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor.2. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Walaubagaimana pun. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Hari ini. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui.

yang bermaksud. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations).3. Seorang penulis pada zaman itu. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. 5. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. algoritma untuk punca kuasa dua. Bhaksara II. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. lebih kurang 263 AD. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. urusan jual-beli dan urusan cukai. Nama keluarga beliau adalah 17 . 4. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. soal selidik. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik.

" Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Kemudian. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. yang disebut teorem Pascal. teori fizik dan statistik sosial. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Dalam hal penemuan. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Perancis pada 19 Jun 1623. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. 6. jadual Aktuaria. paderi Zoroaster. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. 18 .Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Hari ini.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. . sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. . atau nombor yang boleh dibilang. 4. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 3. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. 4. 5.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. 5. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 2. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. 1. 2.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Ini dikenali sebagai nombor asli. Kadang-kadang. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. 3. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. . Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. 22 . ." Pada awalnya. Ia berdasar kepada pemerhatian. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. .

Dengan penambahan nombor negatif. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. –2. –3. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). . untuk mengukur / menyukat. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. .  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. –4. Sebagai nombor perpuluhan. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . satu perempat sudu teh garam dan sebagainya.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Contohnya. 4. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). Jika. –1. . kita gunakan setengah cawan gula. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. 2. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. 1. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. 3.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. . kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. .Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. kita menggunakan pecahan. 0. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer.

baik 24 . Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. harus dan tidak boleh. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. seperti berat. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.

d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. kebenaran. bertanggung jawab. bijaksana.dan buruk. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. konstruktif dan 25 . kerjasama dan berpengetahuan. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. adil. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. berkeyakinan diri dan lain-lain. Menurut Nik Aziz Nik Pa. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. berdedikasi. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. telus dan bersyukur. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. operasi. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. aplikasi atau teori matematik. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. membuat refleksi dan komunikasi. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. kreatif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. Nilai-nilai asas seperti setia. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum.

. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. model. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. kawalan & kemajuan. dan penggunaan data. penaakulan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. mencari simbol. konkrit. keterbukaan & misteri. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri.aktif. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. rajah dan lain-lain. analisis logik dan penjelasan. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Ia melibatkan teori. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. situasi hipotetis dan abstrak. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. 26 . sumber bahan.

prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. Pengesahan hipotesis. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. fakta. melalui demonstrasi. dan kemampuan untuk meramal. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 .¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. melalui teori alternatif. bukti dan penjelasan individu. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan.

Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Eropah. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. daya tarikan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. 2. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. 4. 5. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 .

Profesional standards for teaching mathematics. New Jersey: Princeton Univ. Virginia: Author Buzan. Pengajaran matematik KBSR.project2061. NCTM. The nature of mathematics. 7th ed. (1945). G. T. (1997) .(2008). et al. Friedman. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. T.M.L.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. KL: Universiti Malaya. Seow.(1995) Helping Children learn mathematics. Reston. New York: Allyn and Bacon.E.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.htm The Nature of Mathematics http://www. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. (2005). 4th ed.N. How to Solve it.E. R.Suydam. M.aare. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 . Mathematics for elementary teachers. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.edu. London: HarperCollins Pub. Mind Maps.Press.. K..Matematik KBSR dan strategi pengajaran. 9th ed. (2006).org/publications/sfaa/online/chap2. (2005). USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.J. Smith. M.au/99pap/bis99188. Siew Hua. Soon Sang. (2001).Mok. L.& Lindquist. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. G. Selangor D.(1995). Ed ke 2. Musser. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).

2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 2.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. 30 .1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000.2.2 Hasil Pembelajaran 1. 2. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan.

Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. 31 . terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Walau bagaimanapun. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju.Abu Hassan Ali. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. Walau bagaimanapun.Aritmetik. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Yayasan Asia membiayai projek ini. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Selain itu. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG).

Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Seterusnya. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Aras I dan Aras II. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. -. kemahiran. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Dua buah buku teks.Pada 1972. sikap. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. transformasi geometri. telah disatukan pada 1978. ÷ dan x). Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. pemetaan. matriks dan statistik. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. Melaluinya. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima.

Pecahan dan operasi asas. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. 4. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. 3. sukatan matematik telah disemak semula. Ukuran panjang dan berat. Bagi setiap tajuk. Wang 5. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Tajuktajuknya ialah: 1. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. 33 . 2. Nombor bulat dan operasi asas. Perpuluhan dan operasi asas. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994.Dengan ini.

seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. Melalui projek ini. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Graf.6. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Ruang 7. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Berikutan itu. bantuan kewangan dan 34 . Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.sekolah yang kurang berkemampuan. Peratus 9.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. 4 dan enam rendah. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Purata 8. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Pada bulan Januari 2003. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar.

Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR.flagship lain. terarah kendiri dan 35 . pedagogi.kemudahan lain. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. Di samping itu. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap.elemen sosio-ekonomi dan politik. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. projek ini telah disokong oleh sumber. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.sekolah rendah di luar bandar. Tun Dr Mahathir Mohamad. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. pentaksiran. dan juga bahan-bahan P&P.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Pada bulan Julai 1997.kemudahan. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.sekolah untuk diuji. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Pelbagai set bahan. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah.

negara ini dalam bidang pendidikan. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. Scottish Mathematics Group (SMG). 36 .mengikut kadar pembelajaran sendiri. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Selain itu. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Matematik dan Sains. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Kenalpasti ciri. Di antara projek. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Akibatnya. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Bahagian Teknologi Pendidikan.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Bahasa Inggeris. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi.

kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. saya ingat Saya buat.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan.bahan konkrit. Penemuan kaedah. Dalam projek NMP ini kaedah. saya faham. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Selain itu. Mengikut Piaget. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. 37 . Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. saya lupa Saya lihat. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Oleh itu. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970.Selain daripada pengaruh.

◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Kumpulan ini telah membina dan 38 . bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Number Bases. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. seperti SMG.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Dalam projek ini. Linear Programming dan Matrices. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Walaupun begitu. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Buku. Number Systems. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Modular Mathematics.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Contohnya. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Inequalities. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Transformation.

◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam proses pengajaran. 39 . projek ini juga membekalkan idea. Sebagai tambahan. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. asas nombo dan trigonometri. pakar psikologi and nazir sekolah. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. Sama seperti SMG and SMP. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. sekolah menengah. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada.guru. teori set . NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. Pada bulan April 2000. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. kolej dan universiti). NCTM ialah satu pertubuhan non. nombor negatif. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. guru.

komunikasi dan perwakilan. Ketiga. Pertama. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru.prinsipal ini merangkumi isu.guru K – 12. analisis data dan kebarangkalian. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. Keempat. kurikulum. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. prinsipal. pentaksiran dan teknologi. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. algebra. penaakulan dan bukti. Selain itu. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. Prinsipal. ukuran. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. perkaitan.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. P&P. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. tahunan atau regional. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini.isu seperti keadilan. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. video kerja pelajar dalam kelas. 40 . The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. geometri.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. Kedua.

Selaras dengan itu. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. and the Journal for Research in Mathematics Education.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. lebih 200 buah buku pendidikan. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Oleh itu. 2. video dan lainlain bahan. Mathematics Teaching in the Middle School. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Oleh itu. MET juga menghargai guru. the NCTM News Bulletin. Setiap tahun dalam bulan April. 41 . NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Oleh itu. the Mathematics Teacher. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. Selain itu.

Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan.6. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Oleh itu.2. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Seterusnya.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. 2006). Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19.

Menurut Pink (2006). kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Inovasi 43 . 2005). Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. logik. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu.pencampaian maklumat. sekuen dan analisis (Buzan. nombor. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Menurut Pink (2006). Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Oleh itu. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. 2006). Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Walaupun zaman telah berubah. 2005) Zaman terus berubah. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah.

Dari perspektif yang luas. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Selain itu. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. penggunaan TMK dalam pembelajaran. iaitu. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Oleh itu. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Bagi mencapai matlamat pendidikan.. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Oleh itu. Selain itu. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Lebih banyak perspektif ataupun 44 .

Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . . Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.. 27.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah.. 36. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. 18. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka..gambaran yang dibincangkan dalam kelas.. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9..

Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 .Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. Oleh itu.

Ia juga bersifat kontekstual. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Selain itu. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar.

proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Namun begitu.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. berbeza kedudukan geografi. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Menurut Bishop (1988). theory dan theorizing. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. matematik. Rationalisme merangkumi penaakulan. Kemajuan dan Keterbukaan. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. model matematik dan amalan setempat. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. P2 dan P1 saling melengkapi. Oleh itu. Walau bagaimanapun. pemikiran logik dan berhujah. Matematik Ethno 48 .

Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Oleh itu. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. daya berfikir dan kecepatan berfikir. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. 49 .

Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. Sebagai contoh. dimantapkan ke dalam minda peserta. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. alat bantuan mengira atau sebagainya. juga menggunakan Mokhdar). memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Oleh itu. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. bagi semua perkara yang berbentuk. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. alat tulis. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya.

Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. 4. 2009). 2. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra.proses disebut sebagai procept (Tall. 3. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2009). 51 . Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 5.

Selangor D. (2005). USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. T. (2005). Ministry of Education Malaysia (1997).E. Musser.year 5.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. The nature of mathematics. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. Ministry of Education Malaysia (1997). Ministry of Education (2004-2006). Ed ke 2. et al. Profesional standards for teaching mathematics. Reston. K. (2006). Pengajaran matematik KBSR.. Mind Maps. Smith. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Mok. London: HarperCollins Pub. 9th ed. Soon Sang. Seow. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). Issues in mathematics teaching.J.(2008). The World is Flat New York: Penguin Books 52 . The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Siew Hua.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. 7th ed. L. Virginia: Author Buzan. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1.form 5.L.(2001). Friedman.(1995). G. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (2001). KL: Universiti Malaya. Mathematics for elementary teachers. P. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. T. NCTM.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. (1997) .

ppk. H.gov.htm 2 .historyforkids.htm 3.dcsst-and.wichita.au/99pap/bis99188.socialresearchmethods.history/Mathematician/Biogindex.Pink.geom.htm SELAMAT BELAJAR 53 .com/moneyhistory.aare.nsc.moe.uk/.edu/history/topics/num-sys.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.geocities.th/moe. New York: Riverhead Books.org/learn/economy/money.math.historyforkids. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www. (1945).html http://www.htm 4.my/bahan.math.kpm.org http://www.uiuc. G.html Laman Web: 1.edu.Press.htm/ http://www.html#hindu-arabic http://www.edu/~demo5337/Group3/hist.htm http://www.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.html http://www.php http://www. (2006).localdns. http://secure. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.au/PDFWorD/Info/IL/.ac.html http://www-groups.nist. D.htm http://www. How to Solve it.uiuc.htmn http://www.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.gov/Genint/Time/time.nctm.mintmark. New Jersey: Princeton Univ.edu/projects/2/Wood/frame. Polya.go. A Whole New Mind.gov sg http://www.pdf http:physics. Pendidikan Matematik http:/www.net/kb/dedind. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Oleh itu. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. 3. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Oleh itu. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Selain itu. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah.

TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Kemanusiaan perlukan suatu 55 . Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. rohani dan intelek (JERI). Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.3 Kerangka Konseptual 3. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. emosi. Walau bagaimanapun.

Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza.4. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Selain itu. 3. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). sifat inovatif dan kreatif. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . 2006). Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p.

Selain itu. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Letakkan nombor-nombor 1. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. 5. Oleh itu. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. 4. 2. 6. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 57 . 7. 3.

Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. 58 . situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Selain itu. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Oleh itu. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Oleh itu.

Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. 59 . Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. 3. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik.4. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh.Selain itu. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik.

Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Selain itu. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. 60 . Pertamanya. Oleh itu. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Seterusnya. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut.). Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Setrusnya. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik.

Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Selain itu. Selain berperingkat. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik.4. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. 3. Selain itu. Oleh itu.

24. 61. 12. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. Oleh itu. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 3. 7. 41. 25.?. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan.4. ? 5.? 4. 31.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 60. 40. 9. 5.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi.? 3. 3. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor.? 5. 7. 17. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 11. 29. 15. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 13. 13. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat.

Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search.4. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan.3. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Menurut Tall. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Namun begitu. Trapizium 63 . Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. 1994). Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Oleh itu. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning.

2. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.3. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Segiempat Selari 64 . Tugasan 1.

Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. Selain itu. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. 4.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . emphirisme dan rasionalisme.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah.

Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah.M). Walau bagaimanapun. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.3 Kerangka Konseptual 4.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai.4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 .

Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. sebuah generalisasi murid. Proses sebegini bersifat bottom-up. Akhirnya. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. 67 . Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa.

Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Fahaman Emphirisme 68 . Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.

Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Fahaman Rasionalisme 69 . seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Oleh itu. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam.

ilmu. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. Oleh itu. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Walau bagaimanapun. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. 70 . Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. 4. Oleh itu. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. 4. penggambung jalinan kemahiran. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan.

Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 .Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Pembinaan soalan guru. 1988). Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Oleh itu. Oleh itu. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom.

Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Nilai matematik seperti openness (Bishop. Menurut Tall. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. 1997). 4. 72 . setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Walau bagaimana pun.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Oleh itu. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Oleh sebab itu. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. .7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik.penggunaan mesin pengimbas otak.

Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. Oleh itu. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Oleh itu. 73 . konsep dan proses. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. T 4. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Manakala. Selain itu. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM.

Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Selain itu. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Oleh itu. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. a) kemahiran penyelesaian masalah. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. 74 . Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. simulasi dan ujikaji. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. iaitu. c) penggunaan matematik dalam sebenar. dan e) mengintegrasikan nilai. Alat-alat seperti jangka klino. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Seterusnya. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis.

setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Tugasan 1. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Oleh itu. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan.uwc.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan.ac. Walau bagaimanapun. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. 4. 5. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. Oleh itu. 2.za/nisl 75 . 4. 3. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Rujukan 1.

Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.3 Kerangka Konseptual 76 .2 Hasil Pembelajaran 1. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. 5. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. pengetahuannya.

4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit.5. Jika Ramalkan ? 77 . Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Bagi seorang guru. 1967). Walau bagaimanapun. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. latihan profesional dan juga program bimbingan. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Oleh itu. Selain diamalkan. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain.

1967). Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. 5. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Oleh itu. Bagi pemindahan sebegini. Oleh itu.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Bagi setiap guru profesional. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. 78 . Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas.

Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Akhirnya. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. 79 . Setelah itu.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya.

Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. . Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Peringkat penguasaan ilmu.

Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. 81 . Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Seterusnya. 5.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. amalan serta kemahiran mereka. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. 1994). Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Menurut Smylie (1995). maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Oleh itu. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain.

pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Lantas. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. peramah dan pemaaf). Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Menurut mereka. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. 5. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. terancang dan tersusun). Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka.1994). (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif).Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). 2004). Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. bersahaja dan optimistik). Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Selain itu. Walau bagaimanapun. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Menurut Allport (1937). Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Malahan. (ii) ‘agreeableness’ (mesra.

Tugasan 1. Allport.M. The Tacit Dimension . 3. Coperative School . Self-Directed Learning . Rujukan 1. 5. Ryckman. Polanyi. 6. Professional Development in Education.A. New York: Cambridge Adult Education. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. (1937). Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan.M. Personality: A Psychological Interpretation . Teacher Learning in the Workplace.M.W. Rinehart & Winston. (2004). New York: Holt. New York: Doubleday. 4. (1975). California: Thomson/Wadsworth. (1995). peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Oleh itu. Smylie.R. G. 92-113). Johnson & Johnson. New York: Teachers College Press.S. Knowles. Theories of Personalities . Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia.persekitarannya. New York: Prentice Hall. Implications for School Reform (ms. (1994). (1967).New Paradigms and Practices . 83 . 2.

Walau bagaimanapun. 6. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. 6. iaitu.3 Kerangka Konseptual 84 . 2. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6.

Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. 1988). seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah.6. membuat petimbangan yang saksama. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Menurut Starko (1994). Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Kuehn-Ebert & Devito (1991). Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Menurut Ogawa. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah.

Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6. 86 .3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.4. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku. 1999).2 Selain itu. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. 6.4.4.1 Himsl and Millar (1993). mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. Murid belajar pengurusan kendiri.

terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. 6. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Manhattan. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. dan Magic Squares. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Walau bagaimanapun. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. 87 . Sudoku.

Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.5. 6. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing.2 Seterusnya. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya.5.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa.6. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing.

3. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. 2. Oleh itu.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 4. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Walau bagaimanapun. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. 5. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Mereka ingin menunjukkan minat. 7. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. 5. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. 6. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. 2. 89 . Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. 3. 4. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan.

5. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik.5. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. 3. Antaranya ialah: 1. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza.8. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. 90 . Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. 4. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. 6. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. pencapaian dan hasil pembelajaran. 2.

Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 6.6. 5. 4. 7. Antara isunya ialah: 1. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 3. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 2. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 91 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful