FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

2 3.9 5.8 4.Kanak-Kanak 3.2 4.3 3.5 4.4 5.7 4.1 3.5 5.3 5.6 5.2 5.3 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .4 4.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.7 6.1 5.5 4.1 4.6 4.

v . Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.4 6.6.2 6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumbersumber pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. dan masa anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.3 6.5 6.1 6.

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi .SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.

2. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 3. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 1. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.

Semak dan ulangkaji pembacaan anda. viii .4. Teliti maklumat yang diterima. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 5. 6.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .

1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu.Bil. Ia membolehkan para 1 . Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Modul (jam) Jum. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.

Disamping itu. Lusa dah raya. Kita akan balik kampung hari ni.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. 2 . ibu ?” “6. 1. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. 1. ahli matematik dan guru matematik.” kata ibu Aiman.pelajar mendalami makna.30 pagi.”. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. jawab ibunya.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

Contoh : Luas sfera. 6 . L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. kalkulus dan sebagainya. Menerusi Logik. trigonometri. juga di kalangan pelajar Matematik.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. algebra. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.

Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Sebagai contoh. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. samada ianya benar atau sebaliknya. Dalam penaakulan ini. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. 7 . Akhirnya. Dengan cara sedemikian. kita bermula dengan mencari corak atau pola. menetapkan hipotesis yang mungkin.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.

Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. mengukur jarak. Sewajarnyalah. Sebagai contoh.4. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Sebagai contoh. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. kita menghargai ilmu. tetapi juga oleh semua orang. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik.. 1. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. masa dan sebagainya.. mengira diskaun. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. membeli makanan. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Selain itu. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. bukan sahaja kepada 8 . Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. membaca carta. telah memberi impak yang besar. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik.

Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Yang paling penting. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. (Mok. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea.perkembangan silibus matematik yang baru. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.org/interactives/dailymath/ http://www. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. 2005). Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. dan belajar matematik adalah penting.learner. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . seharusnya ada dalam diri para guru.html 1. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan.4. http://www. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.articlesbase. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting.

Negara China.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . pendidikan jasmani dan seni. kemudiannya berkembang ke Greece.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Selepas beberapa ratus tahun.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Akhirnya. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. 1. pengajian sosial. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Pada masa yang sama. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia.5. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Sukatan. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Kemudian. Dalam kes-kes tertentu. Geometri dan Statistik. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera.

teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Peringkat Keempat ( 1900 TM .Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. 3. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Dalam pada itu.. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. menjadi satu sistem yang sempurna. teori nombor.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. geometri. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. kuasa dua. Seorang ahli astronomi Greek. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. pengukuran. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Di antaranya adalah kebarangkalian. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. banyak bidang. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Dalam tempoh ini. Pada tahap ini. teori set. 4. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. 2. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. 11 . penaakulan mantik dan logik. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. ekonomi dan sosiologi. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap.

ada simbol tersendiri. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. simbol Brahmi iaitu 1. silinder dan sebagainya. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). 4 • Greek. 3. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). kotak. 2. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.... • Hindu and Arabian Period (AD 500 . Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. terutamanya π.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. 12 . Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Roman and Chinese Periods (600 BC .) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus.C. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Pada abad ketiga. .Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun.

Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.  Logik (Gottfried Leibniz). Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance.  Simbol “ ÷” (John Wallis). Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Dalam pada itu. • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).Salah seorang berbangsa Arab. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.  Nombor Perdana (Fermat). dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini.  Alat Mengira (Johan Napier). Walaubagaimanapun. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. 13 .

• Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. connection between probability and π (Compte de Buffon). • Algebra (Emmy Noether). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. komputer elektronik yang pertama 14 . probability. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). Formal Logic (Bertrand Russel). logical proof (Charles Dodgson). • General theory of relativity (Einstein). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). calculus and number theory ( Lagrange). number theory (Leonhard Euler). • Godel’s Theorem. • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu.

Menurut mereka. • Continuum Hypothesis (Cohen). Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. dan sebagainya. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. personal computer Apple II. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. 1. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. • Development of BASIC ( John Kemeny. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka berambut panjang. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 .• Game Theory (John von Neumann). tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Thomas Kurtz).

Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Mesir untuk beberapa ketika. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. garisan dan bentuk-bentuk. Pada asasnya. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. 16 . Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Walaubagaimana pun.2. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. terutamanya 'The Elements'. Kemudiannya. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. sehingga ke abad 20. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Hari ini. Volumes 7-9: Number Theory. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer.

"mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). 5. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. urusan jual-beli dan urusan cukai. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. 4. algoritma untuk punca kuasa dua. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Bhaksara II. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). yang bermaksud. soal selidik. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Nama keluarga beliau adalah 17 . Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Seorang penulis pada zaman itu. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. lebih kurang 263 AD. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani.3.

yang disebut teorem Pascal. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Perancis pada 19 Jun 1623. 18 . Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. jadual Aktuaria. teori fizik dan statistik sosial. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. paderi Zoroaster. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). 6.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Dalam hal penemuan. Hari ini. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Kemudian. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 2. 5. Ini dikenali sebagai nombor asli. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. . dan segiempat tepat mempunyai empat sisi." Pada awalnya. Ia berdasar kepada pemerhatian. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. 3.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Kadang-kadang. 1. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. . . maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. 5. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 22 . Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. . 2. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 3. . Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. 4. atau nombor yang boleh dibilang. 4.

2.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. Sebagai nombor perpuluhan. kita menggunakan pecahan.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . –1. . –2. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. . . Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. –4. 1. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. . Contohnya. –3. untuk mengukur / menyukat.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. 3. kita gunakan setengah cawan gula. . Jika. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Dengan penambahan nombor negatif. 0. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. 4. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 .

Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. baik 24 . Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. isipadu atau jarak antara dua titik. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. seperti berat.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. harus dan tidak boleh.

Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. Nilai-nilai asas seperti setia. kreatif. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi.dan buruk. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. bijaksana. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. adil. berdedikasi. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. operasi. kebenaran. aplikasi atau teori matematik. konstruktif dan 25 . bertanggung jawab. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. berkeyakinan diri dan lain-lain. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. telus dan bersyukur. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. membuat refleksi dan komunikasi. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. kerjasama dan berpengetahuan. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Menurut Nik Aziz Nik Pa.

kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. 26 . Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif.aktif. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. kawalan & kemajuan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. konkrit. situasi hipotetis dan abstrak. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. penaakulan. Ia melibatkan teori. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. keterbukaan & misteri. analisis logik dan penjelasan. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. dan penggunaan data. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. model. rajah dan lain-lain. sumber bahan. mencari simbol..

prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Pengesahan hipotesis. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. bukti dan penjelasan individu.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui teori alternatif. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. melalui demonstrasi. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. dan kemampuan untuk meramal. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . fakta.

4. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Eropah. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. 5. daya tarikan. 2. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 .

USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.htm The Nature of Mathematics http://www. Pengajaran matematik KBSR.Press. (1945). Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .aare. Soon Sang. New Jersey: Princeton Univ. NCTM. T.J. M. 4th ed.project2061.M. K. Seow. R.. Musser. T. Mind Maps. Friedman.: Fajar Bakti Sdn Bhd.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.L. (2005). Virginia: Author Buzan.E. L.N.au/99pap/bis99188. 9th ed. Siew Hua. (2001).E.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. 7th ed. Selangor D.(1995) Helping Children learn mathematics. New York: Allyn and Bacon. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. et al. Reston. Ed ke 2. G. London: HarperCollins Pub.& Lindquist.(2008).Suydam. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.. Mathematics for elementary teachers. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).(1995). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. G. The nature of mathematics.Mok.org/publications/sfaa/online/chap2. (2006). Profesional standards for teaching mathematics. (1997) . Smith. M. KL: Universiti Malaya. How to Solve it.edu. (2005).

Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. 2. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. 30 .1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. 2.2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.2 Hasil Pembelajaran 1. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.

Aritmetik. Walau bagaimanapun. Yayasan Asia membiayai projek ini. Walau bagaimanapun. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Selain itu. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an.Abu Hassan Ali. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. 31 . Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan.

telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Seterusnya. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. sikap. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. telah disatukan pada 1978. kemahiran. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. Melaluinya. ÷ dan x). -. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. pemetaan. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Dua buah buku teks. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. transformasi geometri. Aras I dan Aras II. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan.Pada 1972. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. matriks dan statistik.

Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. 2. Wang 5.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Perpuluhan dan operasi asas. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. 4. Tajuktajuknya ialah: 1. sukatan matematik telah disemak semula. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Nombor bulat dan operasi asas. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik.Dengan ini. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Bagi setiap tajuk. Ukuran panjang dan berat. 3. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Pecahan dan operasi asas. 33 . Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya.

Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Graf.sekolah yang kurang berkemampuan. bantuan kewangan dan 34 . Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. 4 dan enam rendah. Berikutan itu. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Pada bulan Januari 2003. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Melalui projek ini. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Ruang 7. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Peratus 9.6. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Purata 8. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini.

kemudahan lain. Pada bulan Julai 1997.sekolah rendah di luar bandar. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. pedagogi.elemen sosio-ekonomi dan politik.kemudahan.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. dan juga bahan-bahan P&P. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.sekolah untuk diuji. pentaksiran. Pelbagai set bahan. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri .bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. projek ini telah disokong oleh sumber. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Tun Dr Mahathir Mohamad. terarah kendiri dan 35 .flagship lain. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Di samping itu. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Ini ada kaitannya dengan kurikulum.

Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Di antara projek. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Akibatnya. Scottish Mathematics Group (SMG). Selain itu.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). 36 . Kenalpasti ciri. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Bahasa Inggeris.negara ini dalam bidang pendidikan.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Matematik dan Sains. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Bahagian Teknologi Pendidikan.

Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. Oleh itu. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Mengikut Piaget.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. Dalam projek NMP ini kaedah.Selain daripada pengaruh. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. saya faham. Selain itu. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. 37 . Penemuan kaedah. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil.bahan konkrit. saya lupa Saya lihat. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. saya ingat Saya buat.

◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Transformation. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Linear Programming dan Matrices. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Buku. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. seperti SMG. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Number Bases. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Inequalities. Walaupun begitu. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Contohnya. Dalam projek ini. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. Number Systems. Modular Mathematics.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets.

kolej dan universiti). sekolah menengah.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. NCTM ialah satu pertubuhan non. Pada bulan April 2000. Dalam proses pengajaran. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. asas nombo dan trigonometri. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. 39 . guru. pakar psikologi and nazir sekolah. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. teori set . penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. nombor negatif.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. Sama seperti SMG and SMP. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. Sebagai tambahan. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. projek ini juga membekalkan idea.guru.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu.

kurikulum. Prinsipal.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. analisis data dan kebarangkalian.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. komunikasi dan perwakilan. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. Keempat.prinsipal ini merangkumi isu. penaakulan dan bukti. ukuran. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. Pertama. geometri.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. pentaksiran dan teknologi. perkaitan. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. algebra. Selain itu. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. P&P. video kerja pelajar dalam kelas.guru K – 12. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. 40 . NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. prinsipal. Ketiga. tahunan atau regional. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Kedua.isu seperti keadilan. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka.

Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. 41 .ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. the Mathematics Teacher. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Oleh itu. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. 2. and the Journal for Research in Mathematics Education. video dan lainlain bahan. Selain itu. Oleh itu. the NCTM News Bulletin. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. Oleh itu. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Setiap tahun dalam bulan April. Mathematics Teaching in the Middle School.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. Selaras dengan itu. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. lebih 200 buah buku pendidikan.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. MET juga menghargai guru. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan.

Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Oleh itu. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. 2006). kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji.2. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil.6. Seterusnya.

Inovasi 43 . Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Walaupun zaman telah berubah. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. 2005). Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Oleh itu. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. 2006). Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. nombor. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Menurut Pink (2006). Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Menurut Pink (2006). kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman.pencampaian maklumat. logik. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. sekuen dan analisis (Buzan. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. 2005) Zaman terus berubah.

Selain itu. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Bagi mencapai matlamat pendidikan. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Dari perspektif yang luas. iaitu. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik.. Oleh itu. Oleh itu. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Selain itu. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid.

.. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9..gambaran yang dibincangkan dalam kelas. . 36. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. 18. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah.. 27. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= .. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.

Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Oleh itu. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah.

proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Selain itu. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ia juga bersifat kontekstual. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar.

berbeza kedudukan geografi. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Rationalisme merangkumi penaakulan. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Matematik Ethno 48 . Menurut Bishop (1988). Oleh itu. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. pemikiran logik dan berhujah.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Kemajuan dan Keterbukaan. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. theory dan theorizing. Walau bagaimanapun. matematik. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. model matematik dan amalan setempat. P2 dan P1 saling melengkapi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Namun begitu. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.

Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. 49 . Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. daya berfikir dan kecepatan berfikir.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Oleh itu. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid.

Sebagai contoh. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. juga menggunakan Mokhdar). yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. dimantapkan ke dalam minda peserta. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. alat tulis. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Oleh itu. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. bagi semua perkara yang berbentuk. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. alat bantuan mengira atau sebagainya.

Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 2. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 5. 4. 2009). Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 51 .proses disebut sebagai procept (Tall. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. 3. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 2009).

Virginia: Author Buzan. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. Ministry of Education Malaysia (1997).J. (2001).: Fajar Bakti Sdn Bhd. (2005). Profesional standards for teaching mathematics. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1997) . London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). Selangor D. Seow. Musser. The nature of mathematics. Pengajaran matematik KBSR.form 5.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. 9th ed. (2005). Smith.(1995). Ed ke 2. 7th ed. Issues in mathematics teaching. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. Mathematics for elementary teachers. T. NCTM. Ministry of Education Malaysia (1997). The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Ministry of Education (2004-2006).L. et al. London: HarperCollins Pub.(2008). KL: Universiti Malaya. Friedman. Mind Maps. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . G. Soon Sang. Siew Hua.year 5.. L.(2001).E. K. T. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. Mok. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. P. (2006). Reston.

com/mathfair2002/school/arit/arithm1.th/moe.org/learn/economy/money.html http://www.pdf http:physics.ppk.gov sg http://www.mintmark.Press.math.historyforkids.net/kb/dedind. Polya.nctm. H.html#hindu-arabic http://www.htm/ http://www.php http://www. G. (1945). The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.org http://www.htm http://www.history/Mathematician/Biogindex.html http://www.math.htm http://www.nist.socialresearchmethods.geocities.au/99pap/bis99188. (2006).historyforkids.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.com/moneyhistory.nsc. How to Solve it. New York: Riverhead Books.kpm.aare. http://secure.go.uk/.htm 4. A Whole New Mind.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.edu/history/topics/num-sys. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.wichita.dcsst-and.moe.gov.uiuc.my/bahan.ac.htm 2 .gov/Genint/Time/time.edu/~demo5337/Group3/hist.htm 3.localdns.edu. Pendidikan Matematik http:/www.au/PDFWorD/Info/IL/.htm SELAMAT BELAJAR 53 .html http://www-groups. D. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.geom.uiuc.Pink.htmn http://www.edu/projects/2/Wood/frame. New Jersey: Princeton Univ.html Laman Web: 1.

Oleh itu. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. 3. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Oleh itu. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. Selain itu.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa.

4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. emosi. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Kemanusiaan perlukan suatu 55 .3 Kerangka Konseptual 3. rohani dan intelek (JERI). Walau bagaimanapun. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.

Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. 2006). P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. 3. sifat inovatif dan kreatif. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif.4. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Selain itu. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning).

4. 3. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Oleh itu. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). 6. 2. Selain itu. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Letakkan nombor-nombor 1. 57 .Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. 7. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. 5.

Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Selain itu. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Oleh itu. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Oleh itu. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. 58 . susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem.

Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh.4. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. 3. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit.Selain itu. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. 59 . Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah.

NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Oleh itu. Pertamanya. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. 60 . boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik.). Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Setrusnya. Seterusnya. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Selain itu.

Selain itu. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Selain berperingkat. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Selain itu. Oleh itu. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.4. 3. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik.

3. 13.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 41. 61.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. 15.? 4. 7. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan.? 5. Oleh itu. 24. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 11. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 3. 17. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 7.? 3. 25.?. 9. 13. ? 5. 40. 60. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 31. 12. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 5.4. 29.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 .

proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. 1994). Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. Walau bagaimanapun. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. Walau bagaimanapun.4. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. Oleh itu.3. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Namun begitu. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Trapizium 63 .5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Menurut Tall.

Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.3.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. 2. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Segiempat Selari 64 . Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Tugasan 1.

emphirisme dan rasionalisme. 4. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 .Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. Selain itu.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman.

Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah.3 Kerangka Konseptual 4. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Walau bagaimanapun.M).4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai.4. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.

ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. 67 . Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. Akhirnya. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Proses sebegini bersifat bottom-up. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. sebuah generalisasi murid. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah.

Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman Emphirisme 68 . Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.

Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Oleh itu. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Fahaman Rasionalisme 69 . ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam.

Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Walau bagaimanapun. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. penggambung jalinan kemahiran. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. 4.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. ilmu. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. 4. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. Oleh itu. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Oleh itu. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. 70 .5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu.

Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985).Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Oleh itu. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Oleh itu. Pembinaan soalan guru. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. 1988).

Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. 1997). Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. 72 . Walau bagaimana pun. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. . Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu.penggunaan mesin pengimbas otak. Menurut Tall. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Oleh itu. Nilai matematik seperti openness (Bishop. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Oleh sebab itu. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. 4. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied.

Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Oleh itu.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. Manakala. Selain itu. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. konsep dan proses. 73 . Oleh itu. T 4. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik.

b) penggunaan anekdot sejarah matematik. simulasi dan ujikaji. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Alat-alat seperti jangka klino. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. dan e) mengintegrasikan nilai. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. iaitu. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. a) kemahiran penyelesaian masalah. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. 74 . c) penggunaan matematik dalam sebenar. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Selain itu. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Seterusnya. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Oleh itu. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan.

Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. 3. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Tugasan 1. Rujukan 1. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. 5.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. 4. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. 2.za/nisl 75 . Walau bagaimanapun. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. 4. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan.ac. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Oleh itu. Oleh itu.uwc.

potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.3 Kerangka Konseptual 76 . Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. pengetahuannya.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. 5.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.

5. Oleh itu.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Bagi seorang guru. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Selain diamalkan. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Jika Ramalkan ? 77 . 1967). latihan profesional dan juga program bimbingan. Walau bagaimanapun. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal.

Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. Bagi pemindahan sebegini. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. 78 . tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. 5. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Oleh itu. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Oleh itu. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. 1967). Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Bagi setiap guru profesional.

79 . guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Akhirnya. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Setelah itu. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian.

Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Peringkat penguasaan ilmu. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. . Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975).

Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Seterusnya. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Menurut Smylie (1995). Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Oleh itu.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. amalan serta kemahiran mereka. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. 81 . Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. 5. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. 1994). Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain.

terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. bersahaja dan optimistik). Malahan. Lantas. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Menurut Allport (1937). terancang dan tersusun). 2004). Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. peramah dan pemaaf). dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Ianya sentiasa mempengaruhi akal. 5. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. Selain itu. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. Walau bagaimanapun. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka.1994). Menurut mereka. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru.

(1995). 2. 4. Theories of Personalities . 83 . California: Thomson/Wadsworth. (1975). 92-113). New York: Holt. Rujukan 1. 3. Tugasan 1. Self-Directed Learning . Polanyi. Johnson & Johnson. Teacher Learning in the Workplace. Smylie.R. Ryckman. (1994). peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. New York: Prentice Hall. (1967). Personality: A Psychological Interpretation . (1937).M. The Tacit Dimension .M. G. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan.A. Implications for School Reform (ms. 6.New Paradigms and Practices . 5. Knowles. New York: Doubleday.persekitarannya. New York: Teachers College Press. Coperative School . Rinehart & Winston. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. Oleh itu.W.M. New York: Cambridge Adult Education. Professional Development in Education. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini.S. (2004). Allport.

2 Hasil Pembelajaran 1. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik.3 Kerangka Konseptual 84 . Walau bagaimanapun. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. 6. 6. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. iaitu. 2. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah.

Menurut Ogawa. 1988). Kuehn-Ebert & Devito (1991). Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran.6. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. Penglibatan murid yang aktif digalakkan.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. membuat petimbangan yang saksama. Menurut Starko (1994). Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan.

Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut. Murid belajar pengurusan kendiri. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.2 Selain itu. 1999).4. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.4. 6.1 Himsl and Millar (1993). Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. 86 .4.

Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. dan Magic Squares. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. 6. 87 . terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Manhattan. Walau bagaimanapun. Sudoku. Walau bagaimanapun. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe).5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti.

6. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.5.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas .2 Seterusnya. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian.5.6. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.

kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 5. Oleh itu. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. 2. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. 3. 3. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. 4. 7. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Walau bagaimanapun. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. 2. 5. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Mereka ingin menunjukkan minat. 6. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. 89 . 4. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan.

4. 2. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. pencapaian dan hasil pembelajaran. 6. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. 5. 90 .5.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Antaranya ialah: 1. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar.8. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. 3. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga.

2. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 6. 7. 4. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 3. Antara isunya ialah: 1. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 91 . 5.6. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik.