ISLAM PADA MASA PEM BAHARUAN (MODERN

)
Pembaharuan dalam Islam y ang timbul pad

membawa umat Islam dalam kemajuan baik dalam ilmu pengetahu .a periode sejar ah Islammemp unyai tujuan yakni.

Perke mbangan Islam dalam sejarah nyamengalami kemajuan dan j uga kemundura n. Makalah ini akan mengurai .an maupun keb udayaan.

kan perkemban gan Islam pada masa pembaharuan atau modern. Islammampu menjadi pemimpin . Pada masa itu.

P ENGERTIAN PEMBAHARU .peradaban. Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemim pin peradaban?A.

ANIstilah pemb aharuan ini. oleh Harun Nasution cenderung menganalogika n istilah“pemba haruan” dengan “modernism”. k .

arena istilah terakhir dalam masyarakat bara t mengandung arti pikiran. gerakan dan usaha mengubah . aliran.

pahampahamistiadat. i nstitusi lama dan lain sebagianya untuk disesuaikan den gan suasana baruyang .

Gagasan inimuncul di barat dengan tujuan .ditimbulkan ke majuan ilmu pengetahuan da n tehnologi modern.

menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalamagama Katolik dan Protestan denga n ilmu pengetahuan .

pembaharuan adalah membangkitkan kembali Islamyang murn .modern.Menuru t paham Revivalisasi .

i (maksud disini tetap dalam kontek pembaharuan dalam Islam) sebagaimana yang telah pernah dicontohkan .

Dalam kamus Oxford pembaharuan d ikenal dengan is tilah .Nabi dan kaum Salaf.

resurgence diartikansebagai kegiatan yang muncul kembali. Pengertian ini mengandung tiga .

dimana suatu cara kau m muslimin meli hat bertambahn ya dampak aga ma diantara pa .hal:1.Suatu pan dangan dari dalam.

ra penganutnya . Sehinggakebe radaan Islam disini menjadi penting kembali. Dalam artian memperolehkem bali prestasi dan kehormatan .

menunjukan b ahwa keadaan t ersebut telah te rjadisebelumny a. Jejak Nabi dan para p engikutnya dap .Keban gkitan kembali .dirinya2.

at memberikan pe ngaruhyang besar terhadap pemikiran orang-orang yang menaruh pada jalan hidupumat islam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful