ISLAM PADA MASA PEM BAHARUAN (MODERN

)
Pembaharuan dalam Islam y ang timbul pad

membawa umat Islam dalam kemajuan baik dalam ilmu pengetahu .a periode sejar ah Islammemp unyai tujuan yakni.

an maupun keb udayaan. Perke mbangan Islam dalam sejarah nyamengalami kemajuan dan j uga kemundura n. Makalah ini akan mengurai .

kan perkemban gan Islam pada masa pembaharuan atau modern. Islammampu menjadi pemimpin . Pada masa itu.

peradaban.P ENGERTIAN PEMBAHARU . Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemim pin peradaban?A.

ANIstilah pemb aharuan ini. oleh Harun Nasution cenderung menganalogika n istilah“pemba haruan” dengan “modernism”. k .

gerakan dan usaha mengubah . aliran.arena istilah terakhir dalam masyarakat bara t mengandung arti pikiran.

pahampahamistiadat. i nstitusi lama dan lain sebagianya untuk disesuaikan den gan suasana baruyang .

ditimbulkan ke majuan ilmu pengetahuan da n tehnologi modern. Gagasan inimuncul di barat dengan tujuan .

menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalamagama Katolik dan Protestan denga n ilmu pengetahuan .

modern. pembaharuan adalah membangkitkan kembali Islamyang murn .Menuru t paham Revivalisasi .

i (maksud disini tetap dalam kontek pembaharuan dalam Islam) sebagaimana yang telah pernah dicontohkan .

Nabi dan kaum Salaf.Dalam kamus Oxford pembaharuan d ikenal dengan is tilah .

resurgence diartikansebagai kegiatan yang muncul kembali. Pengertian ini mengandung tiga .

Suatu pan dangan dari dalam.hal:1. dimana suatu cara kau m muslimin meli hat bertambahn ya dampak aga ma diantara pa .

Sehinggakebe radaan Islam disini menjadi penting kembali.ra penganutnya . Dalam artian memperolehkem bali prestasi dan kehormatan .

Jejak Nabi dan para p engikutnya dap . menunjukan b ahwa keadaan t ersebut telah te rjadisebelumny a.Keban gkitan kembali .dirinya2.

at memberikan pe ngaruhyang besar terhadap pemikiran orang-orang yang menaruh pada jalan hidupumat islam .