ISLAM PADA MASA PEM BAHARUAN (MODERN

)
Pembaharuan dalam Islam y ang timbul pad

membawa umat Islam dalam kemajuan baik dalam ilmu pengetahu .a periode sejar ah Islammemp unyai tujuan yakni.

Makalah ini akan mengurai . Perke mbangan Islam dalam sejarah nyamengalami kemajuan dan j uga kemundura n.an maupun keb udayaan.

Pada masa itu. Islammampu menjadi pemimpin .kan perkemban gan Islam pada masa pembaharuan atau modern.

Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemim pin peradaban?A.peradaban.P ENGERTIAN PEMBAHARU .

ANIstilah pemb aharuan ini. k . oleh Harun Nasution cenderung menganalogika n istilah“pemba haruan” dengan “modernism”.

gerakan dan usaha mengubah . aliran.arena istilah terakhir dalam masyarakat bara t mengandung arti pikiran.

i nstitusi lama dan lain sebagianya untuk disesuaikan den gan suasana baruyang .pahampahamistiadat.

ditimbulkan ke majuan ilmu pengetahuan da n tehnologi modern. Gagasan inimuncul di barat dengan tujuan .

menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalamagama Katolik dan Protestan denga n ilmu pengetahuan .

pembaharuan adalah membangkitkan kembali Islamyang murn .Menuru t paham Revivalisasi .modern.

i (maksud disini tetap dalam kontek pembaharuan dalam Islam) sebagaimana yang telah pernah dicontohkan .

Dalam kamus Oxford pembaharuan d ikenal dengan is tilah .Nabi dan kaum Salaf.

resurgence diartikansebagai kegiatan yang muncul kembali. Pengertian ini mengandung tiga .

Suatu pan dangan dari dalam.hal:1. dimana suatu cara kau m muslimin meli hat bertambahn ya dampak aga ma diantara pa .

Sehinggakebe radaan Islam disini menjadi penting kembali.ra penganutnya . Dalam artian memperolehkem bali prestasi dan kehormatan .

Jejak Nabi dan para p engikutnya dap .Keban gkitan kembali .dirinya2. menunjukan b ahwa keadaan t ersebut telah te rjadisebelumny a.

at memberikan pe ngaruhyang besar terhadap pemikiran orang-orang yang menaruh pada jalan hidupumat islam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful