Islam Masa Modern

ISLAM PADA MASA PEM BAHARUAN (MODERN

)
Pembaharuan dalam Islam y ang timbul pad

membawa umat Islam dalam kemajuan baik dalam ilmu pengetahu .a periode sejar ah Islammemp unyai tujuan yakni.

an maupun keb udayaan. Makalah ini akan mengurai . Perke mbangan Islam dalam sejarah nyamengalami kemajuan dan j uga kemundura n.

Pada masa itu.kan perkemban gan Islam pada masa pembaharuan atau modern. Islammampu menjadi pemimpin .

peradaban. Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemim pin peradaban?A.P ENGERTIAN PEMBAHARU .

oleh Harun Nasution cenderung menganalogika n istilah“pemba haruan” dengan “modernism”.ANIstilah pemb aharuan ini. k .

arena istilah terakhir dalam masyarakat bara t mengandung arti pikiran. aliran. gerakan dan usaha mengubah .

pahampahamistiadat. i nstitusi lama dan lain sebagianya untuk disesuaikan den gan suasana baruyang .

ditimbulkan ke majuan ilmu pengetahuan da n tehnologi modern. Gagasan inimuncul di barat dengan tujuan .

menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalamagama Katolik dan Protestan denga n ilmu pengetahuan .

modern.Menuru t paham Revivalisasi . pembaharuan adalah membangkitkan kembali Islamyang murn .

i (maksud disini tetap dalam kontek pembaharuan dalam Islam) sebagaimana yang telah pernah dicontohkan .

Dalam kamus Oxford pembaharuan d ikenal dengan is tilah .Nabi dan kaum Salaf.

resurgence diartikansebagai kegiatan yang muncul kembali. Pengertian ini mengandung tiga .

hal:1.Suatu pan dangan dari dalam. dimana suatu cara kau m muslimin meli hat bertambahn ya dampak aga ma diantara pa .

Sehinggakebe radaan Islam disini menjadi penting kembali. Dalam artian memperolehkem bali prestasi dan kehormatan .ra penganutnya .

Keban gkitan kembali . Jejak Nabi dan para p engikutnya dap .dirinya2. menunjukan b ahwa keadaan t ersebut telah te rjadisebelumny a.

at memberikan pe ngaruhyang besar terhadap pemikiran orang-orang yang menaruh pada jalan hidupumat islam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful