P. 1
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

|Views: 6|Likes:
Published by Musalmah Mustaffa

More info:

Published by: Musalmah Mustaffa on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. rohani. berakhlak mulia.

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

.

stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. emosi dan jasmani. Bagi mencapai hasrat ini. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. rohani. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. sikap saintifik dan nilai murni. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. memandang jauh ke hadapan. Kimia. Biologi dan Sains Tambahan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kemahiran saintifik. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. 1 . Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara.

10. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 3. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 11. 2. 4. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 2 . 9. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 7. 6.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 5. 8. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1.

pendengaran. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. saiz . bentuk. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. isipadu. arah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. objek atau peristiwa. sentuhan. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. berat dan jisim. Contohnya lokasi. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. 3 . Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. graf. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. mengumpulkan data.

kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Melakar spesimen. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. 5 . Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. bahan dan peralatan sains dengan tepat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.

6 . sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. masa. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.

Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 . keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan.. lukisan dan artifak.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

KBSB diperkenalkan. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 3. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. adil dan 8 . KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. 2. rasional. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). konsep atau model saksama. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. analitis dan sistematik.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Dalam kurikulum ini. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. alam sekeliling.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. 11 . Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

• Berani mencuba. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. bekerjasama dan jujur. • Sistematik. • Bekerjasama. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Baik hati dan penyayang. • Yakin dan berdikari. • Adil dan saksama. • Bersifat objektif. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Berfikir secara rasional. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.• Berfikiran kritikal dan analitis. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Sebagai contoh.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Luwes dan berfikiran terbuka. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. orang lain dan alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebagai contoh. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . konstruktivisme. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Teknologi dan Masyarakat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Teknologi dan Masyarakat (STM). Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. 14 . Namun demikian. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.  Murid berpeluang bekerjasama. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. perbincangan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. 15 . Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. simulasi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek dan lawatan.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini.

adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Secara kebiasaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. permainan dan penggunaan model. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.

ia mesti dirancang secara rapi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Hasil projek dalam bentuk laporan. video. institut penyelidikan. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. pembelajaran lebih berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. muzium. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. pusat sains. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 .situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. paya bakau dan kilang. radio. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. komputer dan internet. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.

Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Pada masa yang sama. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menghargai. menyayangi. mendalami dan mengamalkan. menganalisis. 18 . memahami. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensintesis dan menilai. mengaplikasi. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mensyukuri. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menghayati. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. mengagumi.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Walaubagaimanapun. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Secara am. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

1. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.

kaedah mengumpul dan menganalisa data. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). d) menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. 20 .

I. 1. senti-. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. kotak peralatan elektrik. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. jisim. suhu dan arus elektrik). nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. masa. apa yang diubah. dan mili-. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. suhu dan arus elektrik. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. jisim. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.I. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. menyatakan unit S. paket makanan dsb. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. masa.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Maklumat produk boleh dilihat pada label. S.dan kilo-. senti. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. . Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. benang dan angkup. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengukur suhu badan dan suhu air. pipet dan buret. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.Objektif Pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat.

menerangkan konsep jisim. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.Objektif Pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menentukan jisim suatu objek. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. menerangkan konsep berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

tahil. auns. batu. ela. kati. kilometer).6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. meter.Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. rantai. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . unit untuk berat (paun. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. gram.

menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). kloroplas dan vakuol. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 .TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. membran sel.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. sistem dan organisma. organ dan sistem dalam badan manusia. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.Objektif Pembelajaran 1. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.3 Memahami sel membentuk tisu. kad nama. organ. tisu. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Membincangkan maksud jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. 1. menyatakan tiga keadaan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. air. Menyenaraikan contoh jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. b) pergerakan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. udara. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . air.2 Memahami tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. b) tiga keadaan jirim.

Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. b) pelbagai cecair.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mineral. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. pelampung dsb. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. udara. bahanapi fosil dan benda hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. tanah.

sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.Objektif Pembelajaran 2. kekerasan. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. b) campuran pasir dan garam. kekonduksian haba dan elektrik. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. sebatian. menyatakan perbezaan antara unsur. campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. logam dan bukan logam. memberi contoh unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian dan campuran.

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . guna semula dan kitar semula bahan.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. mineral. tanah. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.Objektif Pembelajaran 2. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. mengamalkan penggunaan. udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.

Nota Udara ialah campuran nitrogen. b) udara mengandungi wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3. menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. mikroorganisma dan habuk. gas nadir. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. 3.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. karbon dioksida. oksigen. mikroorganisma dan habuk. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. wap air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . oksigen and karbon dioksida dalam udara. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) peratusan nitrogen. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) udara mengandungi wap air.

benda hidup: (a) menggunakan oksigen. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. Murid boleh: menyatakan tenaga. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. kertas litmus. air kapur dan penunjuk bikarbonat. (b) membebaskan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

menyenaraikan hasil pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. memerihalkan kesan pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Nota Arang ialah contoh karbon.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3.

mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. 37 . Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti perubahan tenaga.

Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.Objektif Pembelajaran 1. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. model dan poster. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. management – pengurusan 38 . c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. sumbangsaran dsb.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.

b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. c) maksud suhu. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. b) cara menghasilkan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. menyatakan maksud suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba. 39 . memberi contoh pelbagai kegunaan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba.

c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan maksud penebat haba. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. cecair dan gas.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal.Objektif Pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. d) maksud penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. 40 . perolakan dan sinaran.

Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. pendidihan. penyejatan. d) penggolek pada jambatan keluli. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. c) ruang pada landasan keretapi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan.Objektif Pembelajaran 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. fizikal.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Perak 43 . Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->