P. 1
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

|Views: 6|Likes:
Published by Musalmah Mustaffa

More info:

Published by: Musalmah Mustaffa on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

rohani. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . emosi dan jasmani.

.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.

.

.

emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kemahiran saintifik. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. sikap saintifik dan nilai murni. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. memandang jauh ke hadapan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. 1 . Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kimia. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Bagi mencapai hasrat ini. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. rohani. Biologi dan Sains Tambahan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum.

5. 6. 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 2 . 8. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 9. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 2. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 7.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 3. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 10. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal.

rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. saiz . objek atau peristiwa. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Contohnya lokasi. 3 .KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. arah. graf. isipadu. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. bentuk. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. pendengaran. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. berat dan jisim. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. sentuhan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. mengumpulkan data.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. bahan dan peralatan sains dengan tepat. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. 5 . Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Melakar spesimen. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan. 6 . Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. masa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

lukisan dan artifak. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan.. konsep. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. 2. konsep atau model saksama. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. adil dan 8 . Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. 1999). KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 4. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. rasional. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. KBSB diperkenalkan. 3.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Dalam kurikulum ini. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. alam sekeliling. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 11 .

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Baik hati dan penyayang. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Sistematik. • Luwes dan berfikiran terbuka.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Yakin dan berdikari. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. Sebagai contoh. bekerjasama dan jujur. • Bersifat objektif. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Berani mencuba. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Berfikir secara rasional. • Adil dan saksama. • Bekerjasama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 .

Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebagai contoh. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 .Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. konstruktivisme. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. orang lain dan alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid.

 Murid berpeluang bekerjasama. 14 . Teknologi dan Masyarakat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Sains. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Namun demikian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.

guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam kurikulum ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. projek dan lawatan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. 15 . tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. simulasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. perbincangan.

Secara kebiasaan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. permainan dan penggunaan model. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

video. pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. paya bakau dan kilang. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Hasil projek dalam bentuk laporan. radio. institut penyelidikan. menyeronokkan dan bermakna. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. pusat sains. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. komputer dan internet. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. ia mesti dirancang secara rapi. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. muzium.

mensintesis dan menilai. menganalisis. Walaubagaimanapun. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. memahami. mensyukuri. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Pada masa yang sama. menghayati. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mengagumi. mendalami dan mengamalkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. 18 . aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Secara am. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mengaplikasi. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyayangi. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks.

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. menjalankan satu penyiasatan saintifik. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.

20 . e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). kaedah mengumpul dan menganalisa data. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. d) menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis).

suhu dan arus elektrik). Maklumat produk boleh dilihat pada label. kotak peralatan elektrik. apa yang diubah. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.dan kilo-. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.I. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. dan mili-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. jisim. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. masa. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.I.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. paket makanan dsb. senti-. masa. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . S.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. 1. suhu dan arus elektrik. menyatakan unit S. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim.

Mengukur suhu badan dan suhu air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. pipet dan buret.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. . Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 .Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. benang dan angkup.

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menentukan jisim suatu objek.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menerangkan konsep jisim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan konsep berat.Objektif Pembelajaran 1. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

batu. unit untuk berat (paun. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. gram. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. meter. rantai. tahil. kati. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kilometer). act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . auns.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki.Objektif Pembelajaran 1. ela.

1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. membran sel. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 .

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. memberi contoh organisma unisel dan multisel. organ. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. kad nama. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ dan sistem dalam badan manusia. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.3 Memahami sel membentuk tisu. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . tisu. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.Objektif Pembelajaran 1. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. sistem dan organisma.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. Menyenaraikan contoh jirim. air. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. b) pergerakan zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. Membincangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. 1. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. air.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menerangkan maksud jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. b) pelbagai cecair. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .

tanah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. bahanapi fosil dan benda hidup. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . udara.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. mineral. pelampung dsb.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. campuran. sebatian dan campuran.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. kekerasan. b) campuran pasir dan garam. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran. memberi contoh unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. logam dan bukan logam.

udara. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. mineral. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. mengamalkan penggunaan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . tanah.Objektif Pembelajaran 2. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

oksigen. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. gas nadir. b) peratusan nitrogen.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. mikroorganisma dan habuk. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. 3. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. oksigen and karbon dioksida dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Nota Udara ialah campuran nitrogen.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. wap air. mikroorganisma dan habuk. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. b) udara mengandungi wap air. menyatakan peratusan nitrogen. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. karbon dioksida.

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. air kapur dan penunjuk bikarbonat. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. (b) membebaskan karbon dioksida. Murid boleh: menyatakan tenaga. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. memerihalkan kesan pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara.Objektif Pembelajaran 3. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Nota Arang ialah contoh karbon. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. b) contoh bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .

describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. b) kesan pencemaran udara.

Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga. 37 . Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1.Objektif Pembelajaran 1. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. model dan poster. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . sumbangsaran dsb. b) penggunaan tenaga solar.

b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. c) maksud suhu. b) cara menghasilkan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan maksud suhu. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. 39 . menyatakan sumber lain bagi haba.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. perolakan dan sinaran. d) maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menyatakan maksud penebat haba. perolakan dan sinaran). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. 40 . cecair dan gas. cecair dan gas. c) maksud konduktor haba. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.Objektif Pembelajaran 2. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

penyejatan. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. d) penggolek pada jambatan keluli. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. fizikal. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. pendidihan. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . keadaan jirim dalam proses pembekuan.Objektif Pembelajaran 2. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. 2.

b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak 43 . Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Julaihi Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->