Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. vii . bertanggungjawab. emosi dan jasmani.

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

.

Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. rohani. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Bagi mencapai hasrat ini. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. sikap saintifik dan nilai murni. memandang jauh ke hadapan. emosi dan jasmani. Biologi dan Sains Tambahan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. kemahiran saintifik. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Kimia. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. 1 . penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 5. 9. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 2. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 8. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 3. 10. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 2 . Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 11. 6. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 4.

sentuhan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. pendengaran. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. graf. saiz . kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. bentuk. Contohnya lokasi. 3 . Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. isipadu. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. objek atau peristiwa. berat dan jisim. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. arah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual.

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mengumpulkan data. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. 4 . mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Melakar spesimen. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. 5 . berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa. sifat. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. 6 . kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. 7 . lukisan dan artifak. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 2. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 4. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. rasional. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. konsep atau model saksama. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. adil dan 8 .

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. kreatif. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. alam sekeliling. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. 11 .hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. Dalam kurikulum ini. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.

Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Berfikir secara rasional. • Luwes dan berfikiran terbuka. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Adil dan saksama. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bersifat objektif. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. • Bekerjasama. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Baik hati dan penyayang. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. bekerjasama dan jujur. • Berani mencuba. • Yakin dan berdikari.• Berfikiran kritikal dan analitis.

Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. konstruktivisme.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Sebagai contoh. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. orang lain dan alam sekitar. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Sains. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. 14 . Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Namun demikian. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Teknologi dan Masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. simulasi. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. projek dan lawatan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. 15 . Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Dalam kurikulum ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perbincangan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.

Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Secara kebiasaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Dalam main peranan.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. permainan dan penggunaan model.

Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . ia mesti dirancang secara rapi. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. komputer dan internet. radio. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. pusat sains. menyeronokkan dan bermakna. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. paya bakau dan kilang. video. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. muzium. institut penyelidikan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. pembelajaran lebih berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.

Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mengaplikasi. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. menghayati.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Walaubagaimanapun. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mensyukuri. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mengagumi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mendalami dan mengamalkan. memahami. Pada masa yang sama. 18 . Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menganalisis. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Secara am. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menyayangi. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menghargai.

2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . menjalankan satu penyiasatan saintifik. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.

menentukan prosedur menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). 20 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). d) menjalankan eksperimen. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.

I. apa yang diubah. 1. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. senti-. jisim. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.dan kilo-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. jisim. senti. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. masa. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. menyatakan unit S.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran .3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. S. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. masa. suhu dan arus elektrik. paket makanan dsb.I. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. dan mili-. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . kotak peralatan elektrik. Maklumat produk boleh dilihat pada label. suhu dan arus elektrik). ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit.

. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengukur suhu badan dan suhu air. pipet dan buret. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. benang dan angkup. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang.Objektif Pembelajaran 1. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

menerangkan konsep jisim. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menentukan jisim suatu objek. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.Objektif Pembelajaran 1.

kilometer). Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. auns. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . kati. rantai. tahil.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. batu.Objektif Pembelajaran 1. unit untuk berat (paun. meter. gram. ela.

menggunakan mikroskop dengan betul. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. membran sel. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 .1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menyatakan fungsi setiap struktur sel. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. kad nama. sistem dan organisma.3 Memahami sel membentuk tisu. organ dan sistem dalam badan manusia.Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Menyediakan murid dengan kad gambar. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. tisu.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

b) tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. air.2 Memahami tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Menyenaraikan contoh jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Membincangkan maksud jirim. air. 1. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. b) pergerakan zarah-zarah. udara.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.

Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. b) pelbagai cecair. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.

bahanapi fosil dan benda hidup. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . tanah. mineral. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. udara. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. pelampung dsb.

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. menyatakan perbezaan antara unsur.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. logam dan bukan logam. b) campuran pasir dan garam. kekerasan. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian dan campuran. campuran. sebatian dan campuran. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. memberi contoh unsur.2 Memahami unsur. memberi contoh logam dan bukan logam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.

udara. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 .3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . tanah. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. mengamalkan penggunaan. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. mineral. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.Objektif Pembelajaran 2. guna semula dan kitar semula bahan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.

Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) udara mengandungi wap air. oksigen. b) peratusan nitrogen. karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . gas nadir. wap air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.1 Memahami komponen dalam udara 3. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. oksigen and karbon dioksida dalam udara. 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.

energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Murid boleh: menyatakan tenaga. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. kertas litmus. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.Objektif Pembelajaran 3. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Nota Arang ialah contoh karbon.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . menyenaraikan hasil pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. b) kesan pencemaran udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .

Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga. 37 .1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

management – pengurusan 38 . model dan poster.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dsb.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. b) penggunaan tenaga solar. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.

1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. d) perbezaan antara suhu dengan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba. c) maksud suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. 39 . menyatakan sumber lain bagi haba.

perolakan dan sinaran. d) maksud penebat haba. cecair dan gas. c) maksud konduktor haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. cecair dan gas. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. 40 . menyatakan maksud penebat haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. perolakan dan sinaran). e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.

melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. penyejatan. pendidihan. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. 2.Objektif Pembelajaran 2. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. fizikal. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . d) penggolek pada jambatan keluli. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.Objektif Pembelajaran 2.

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Julaihi Hj. Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak 43 .KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .