Sains Tingkatan 1

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia.

.

dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. memandang jauh ke hadapan. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kimia. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. rohani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. emosi dan jasmani. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. sikap saintifik dan nilai murni. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini. kemahiran saintifik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. 1 . Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. kita perlu membentuk warganegara kritis.

5. 4. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 10.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 9. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 6. 2. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 11. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 8. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 3. 2 . dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. isipadu. sentuhan. objek atau peristiwa. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. bentuk. arah. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. pendengaran. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. berat dan jisim. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Contohnya lokasi. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. saiz . graf. 3 .

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4 . Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. mengumpulkan data.

kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. bahan dan peralatan sains dengan tepat. 5 . berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Melakar spesimen. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan.

Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. 6 . bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. masa. sifat.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.

keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 .. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. konsep. lukisan dan artifak. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

rasional. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 1999). kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 2. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. KBSB diperkenalkan. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3. adil dan 8 . konsep atau model saksama.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.

analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

alam sekeliling. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. 11 . • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam kurikulum ini.

• Baik hati dan penyayang. • Luwes dan berfikiran terbuka. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Yakin dan berdikari. • Adil dan saksama. • Bersifat objektif. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Bekerjasama.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Berani mencuba. • Sistematik. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Berfikir secara rasional.• Berfikiran kritikal dan analitis. Sebagai contoh. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. bekerjasama dan jujur. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. orang lain dan alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. konstruktivisme. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar.

Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.  Murid berpeluang bekerjasama. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. 14 .masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Teknologi dan Masyarakat. Namun demikian. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. 15 . simulasi. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum ini. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. perbincangan. projek dan lawatan.

Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. semasa dan selepas menjalankan aktiviti.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Dalam main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Secara kebiasaan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

institut penyelidikan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. menyeronokkan dan bermakna. video. muzium. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Hasil projek dalam bentuk laporan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pembelajaran lebih berkesan. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. radio. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pusat sains. paya bakau dan kilang. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. ia mesti dirancang secara rapi. komputer dan internet. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo.

Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. memahami. Pada masa yang sama. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mendalami dan mengamalkan. mensyukuri. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimanapun. mengaplikasi. Secara am. menyayangi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mengagumi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. menghargai. menganalisis. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. menghayati. 18 .

affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . menjalankan satu penyiasatan saintifik.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. 1.

f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. kaedah mengumpul dan menganalisa data. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. 20 . d) menjalankan eksperimen.

1.dan kilo-. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 .I. apa yang diubah. masa. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. senti. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. suhu dan arus elektrik). nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. jisim. dan mili-. kotak peralatan elektrik.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti-. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Maklumat produk boleh dilihat pada label. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. paket makanan dsb. S. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. masa. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. menyatakan unit S. suhu dan arus elektrik. jisim.I.

4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. .Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. benang dan angkup. pipet dan buret. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Mengukur suhu badan dan suhu air.

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1. menerangkan konsep berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menentukan jisim suatu objek. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep jisim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

rantai. ela.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. batu. kilometer). kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . meter. kati. tahil. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. unit untuk berat (paun. auns. gram.Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. membran sel. kloroplas dan vakuol.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menggunakan mikroskop dengan betul. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

sistem dan organisma. organ. Menyediakan murid dengan kad gambar. kad nama. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.2 Memahami organisma unisel dan multisel.Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

menerangkan maksud jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. air. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. air. menyatakan tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. udara. Membincangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menghubungkaitkan benda dan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Menyenaraikan contoh jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. 1.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. b) pergerakan zarah-zarah.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. b) pelbagai cecair.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. udara. pelampung dsb. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . mineral. tanah. bahanapi fosil dan benda hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. sebatian. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. logam dan bukan logam. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. campuran. kekonduksian haba dan elektrik. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. kekerasan. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . memberi contoh unsur.Objektif Pembelajaran 2. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. memberi contoh logam dan bukan logam. menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam.

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia .Objektif Pembelajaran 2. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. mineral. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. tanah. udara. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. mengamalkan penggunaan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.

3. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara.1 Memahami komponen dalam udara 3. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. mikroorganisma dan habuk. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. mikroorganisma dan habuk. karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) peratusan nitrogen. Nota Udara ialah campuran nitrogen. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. b) udara mengandungi wap air. b) udara mengandungi wap air. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. oksigen and karbon dioksida dalam udara. gas nadir. oksigen. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. wap air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 .

benda hidup: (a) menggunakan oksigen. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Murid boleh: menyatakan tenaga. (b) membebaskan karbon dioksida.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. kertas litmus. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . menyenaraikan sumber bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Nota Arang ialah contoh karbon. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara.Objektif Pembelajaran 3. c) sumber bahan cemar udara.

Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. 37 . mengenal pasti perubahan tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

sumbangsaran dsb. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. model dan poster. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. c) maksud suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan sumber lain bagi haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. 39 . b) cara menghasilkan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2.

menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran. cecair dan gas. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). cecair dan gas. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. 40 . memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. menyatakan maksud penebat haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. perolakan dan sinaran). d) maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.Objektif Pembelajaran 2. c) maksud konduktor haba.

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. pendidihan.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. fizikal. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.Objektif Pembelajaran 2. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . c) ruang pada landasan keretapi. d) penggolek pada jambatan keluli. penyejatan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.

improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Perak 43 . Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Julaihi Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful