Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. masyarakat dan negara. bertanggungjawab. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani. vii .

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. 1 . membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. emosi dan jasmani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. sikap saintifik dan nilai murni. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. rohani. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. kemahiran saintifik. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Bagi mencapai hasrat ini. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kimia. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Biologi dan Sains Tambahan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. memandang jauh ke hadapan.

9. 11. 2.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 8. 7. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 5. 2 . OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 10. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 6. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 4.

Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. saiz . rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. 3 . berat dan jisim. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. graf. sentuhan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. arah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. bentuk. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. pendengaran. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. objek atau peristiwa. isipadu. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Contohnya lokasi.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mengumpulkan data. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Melakar spesimen. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. 5 . Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.

Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. bentuk atau bilangan. masa. 6 . Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 7 . Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. konsep. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. lukisan dan artifak.

4. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. konsep atau model saksama.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 1999). Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB diperkenalkan. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. 3. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. adil dan 8 . KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. rasional.

Untuk menguasai kemahiran proses sains. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . analitis dan sistematik. kreatif.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

alam sekeliling. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. 11 . Dalam kurikulum ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.

• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Sistematik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. bekerjasama dan jujur. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Baik hati dan penyayang.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Berfikir secara rasional. • Berani mencuba. • Bekerjasama.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Yakin dan berdikari. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Adil dan saksama. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bersifat objektif. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Sebagai contoh. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. konstruktivisme. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. orang lain dan alam sekitar. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Teknologi dan Masyarakat (STM). Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. 14 . Teknologi dan Masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.  Murid berpeluang bekerjasama. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Namun demikian. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. simulasi. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. 15 .Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. projek dan lawatan. perbincangan. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam kurikulum ini. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya.

adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Secara kebiasaan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam main peranan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. permainan dan penggunaan model. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.

Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. paya bakau dan kilang. institut penyelidikan. pusat sains. video. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. pembelajaran lebih berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. muzium. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. komputer dan internet. Hasil projek dalam bentuk laporan. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. radio.

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mengagumi. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. 18 . Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. memahami. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. menganalisis. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. menghayati.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Pada masa yang sama. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. menghargai. mensyukuri. Walaubagaimanapun. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. mengaplikasi. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Secara am. mensintesis dan menilai. menyayangi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mendalami dan mengamalkan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.

menentukan radas dan bahan yang diperlukan. d) menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). 20 . g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. senti.I. jisim. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. menyatakan unit S. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.I. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . kotak peralatan elektrik. masa. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. 1. suhu dan arus elektrik. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . senti-.dan kilo-. masa. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. apa yang diubah. paket makanan dsb. jisim. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. S. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Maklumat produk boleh dilihat pada label. dan mili-. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. suhu dan arus elektrik).

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. benang dan angkup.Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. . pipet dan buret. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Mengukur suhu badan dan suhu air. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menentukan jisim suatu objek.Objektif Pembelajaran 1. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep jisim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan konsep berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

gram. kilometer).Objektif Pembelajaran 1. rantai. tahil. meter. ela. batu. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 .6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. auns. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. unit untuk berat (paun. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kati.

menggunakan mikroskop dengan betul. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). membran sel. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. organ. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . sistem dan organisma. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.Objektif Pembelajaran 1.3 Memahami sel membentuk tisu.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.

b) pergerakan zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Membincangkan maksud jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. air. menerangkan maksud jirim. b) tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. 1. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . menyatakan tiga keadaan jirim. udara. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Menyenaraikan contoh jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1.

4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. b) pelbagai cecair. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.

pelampung dsb. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mineral.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. bahanapi fosil dan benda hidup. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. udara. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. tanah. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .

membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. kekerasan. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.2 Memahami unsur. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. logam dan bukan logam. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan perbezaan antara unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. memberi contoh logam dan bukan logam.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . udara. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. mineral. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. tanah.Objektif Pembelajaran 2. guna semula dan kitar semula bahan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. mengamalkan penggunaan.

karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. gas nadir. oksigen.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3. 3. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. b) peratusan nitrogen. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Murid boleh: menyatakan tenaga. air kapur dan penunjuk bikarbonat. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. kertas litmus. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. (b) membebaskan karbon dioksida.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Nota Arang ialah contoh karbon. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .Objektif Pembelajaran 3. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. menyenaraikan hasil pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. c) sumber bahan cemar udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. b) kesan pencemaran udara. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.

mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. 37 . Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengenal pasti perubahan tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. model dan poster.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. sumbangsaran dsb. management – pengurusan 38 . Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 1. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. 39 . d) perbezaan antara suhu dengan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan maksud suhu. c) maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. b) cara menghasilkan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.

cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. perolakan dan sinaran). cecair dan gas. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair dan gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. d) maksud penebat haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. perolakan dan sinaran. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud konduktor haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. 40 . c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

penyejatan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 .3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. pendidihan. d) penggolek pada jambatan keluli. fizikal. 2. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.Objektif Pembelajaran 2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.

improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak 43 . Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Teluk Intan. Julaihi Hj. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful