Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. rohani. berakhlak mulia.

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran saintifik. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. 1 . emosi dan jasmani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. rohani. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kimia. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. kita perlu membentuk warganegara kritis. memandang jauh ke hadapan. Biologi dan Sains Tambahan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Bagi mencapai hasrat ini. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 7. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 9. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 2. 8. 6. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 2 . 3. 10. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 11. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 4. 5.

mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. bentuk. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. pendengaran. Contohnya lokasi. sentuhan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. saiz . berat dan jisim. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. isipadu. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. graf. objek atau peristiwa. 3 .KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. arah.

Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. 4 . sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mengumpulkan data.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Melakar spesimen. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. bahan dan peralatan sains dengan tepat.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. 5 .

6 . sifat. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. masa. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. sifat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

7 . keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. konsep. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan dan artifak. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

1999). Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. konsep atau model saksama.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 2. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. rasional. 4. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. adil dan 8 .

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. analitis dan sistematik.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. 11 . Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. alam sekeliling.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Dalam kurikulum ini. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan.

4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Bersifat objektif. • Baik hati dan penyayang. • Adil dan saksama. • Berani mencuba. • Luwes dan berfikiran terbuka. bekerjasama dan jujur. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.• Berfikiran kritikal dan analitis. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Bekerjasama. • Berfikir secara rasional. Sebagai contoh. • Sistematik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.

Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. orang lain dan alam sekitar. Sebagai contoh. konstruktivisme.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.

Namun demikian. 14 . Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Sains. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini.  Murid berpeluang bekerjasama. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi.

guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam kurikulum ini. 15 . kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. projek dan lawatan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. perbincangan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. simulasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.

Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Dalam main peranan. permainan dan penggunaan model. Secara kebiasaan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 .

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. video. paya bakau dan kilang. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. radio. menyeronokkan dan bermakna. komputer dan internet. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. institut penyelidikan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pembelajaran lebih berkesan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. pusat sains. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil projek dalam bentuk laporan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. muzium.

Walaubagaimanapun. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mengaplikasi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mengagumi. menganalisis. Pada masa yang sama. 18 . dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menghargai. mendalami dan mengamalkan. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menyayangi. menghayati. mensyukuri. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. memahami. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. mensintesis dan menilai. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Secara am. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.

Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. 1. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menjalankan satu penyiasatan saintifik.

g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. d) menjalankan eksperimen. 20 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

senti-. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. dan mili-.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. jisim. suhu dan arus elektrik). masa. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran .dan kilo-. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.I. jisim. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. masa. S. kotak peralatan elektrik. Maklumat produk boleh dilihat pada label. paket makanan dsb.I. 1. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. apa yang diubah. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. menyatakan unit S. senti. suhu dan arus elektrik.

. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. benang dan angkup. pipet dan buret.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur suhu badan dan suhu air.Objektif Pembelajaran 1. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.

menentukan jisim suatu objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menerangkan konsep jisim. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. auns. tahil. kilometer). batu. rantai. gram. meter.Objektif Pembelajaran 1. ela. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. unit untuk berat (paun.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kati. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 .

Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. menyatakan fungsi setiap struktur sel. menggunakan mikroskop dengan betul. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. membran sel. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.

tisu. memberi contoh organisma unisel dan multisel. organ. sistem dan organisma. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. kad nama.Objektif Pembelajaran 1. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. organ dan sistem dalam badan manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. udara. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Menyenaraikan contoh jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. b) tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. 1. menerangkan maksud jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. air. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Membincangkan maksud jirim. b) pergerakan zarah-zarah.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku.

3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. b) pelbagai cecair. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. mineral. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. tanah. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. bahanapi fosil dan benda hidup. udara. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. pelampung dsb. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .

sebatian. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. kekerasan. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.Objektif Pembelajaran 2. kekonduksian haba dan elektrik. logam dan bukan logam. memberi contoh unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . menyatakan perbezaan antara unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian dan campuran. campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. mengamalkan penggunaan. udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. mineral. tanah. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.Objektif Pembelajaran 2. guna semula dan kitar semula bahan.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. oksigen. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. Nota Udara ialah campuran nitrogen. mikroorganisma dan habuk. b) peratusan nitrogen. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. 3. mikroorganisma dan habuk. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 .Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. wap air. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. gas nadir. oksigen and karbon dioksida dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara 3. b) udara mengandungi wap air. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat. kertas litmus. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Murid boleh: menyatakan tenaga. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyenaraikan hasil pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Nota Arang ialah contoh karbon. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . menyenaraikan contoh bahan cemar udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. b) contoh bahan cemar udara.Objektif Pembelajaran 3.

mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. b) kesan pencemaran udara.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. 37 .TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti perubahan tenaga.

2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dsb. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. management – pengurusan 38 . Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.Objektif Pembelajaran 1. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. model dan poster.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. b) penggunaan tenaga solar. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1.

1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. 39 . Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. c) maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.

2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). 40 . Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.Objektif Pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. perolakan dan sinaran). cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menyatakan maksud konduktor haba. cecair dan gas. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyatakan maksud penebat haba. c) maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. cecair dan gas.

d) penggolek pada jambatan keluli. penyejatan. pendidihan. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . keadaan jirim dalam proses pembekuan. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. 2. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.Objektif Pembelajaran 2. fizikal. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. c) ruang pada landasan keretapi. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2.Objektif Pembelajaran 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 .6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak 43 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful