Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013

)
BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Petriotism e Catatan/BBM/Latih an PBS B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud B2D1E1 Mengenal pasti garisan latitud dan longitud B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud B3D1E2 Mengira waktu tempatan

Minggu 1-2 2-11 Jan

1. Keduduk an Konsep Keduduk an Garisan Tarikh Antaraba ngsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP)

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenai zon waktu. Aras 1 • Mengenal latitud dan longitud • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan longitud. • Mengenal zon waktu di atas peta dunia. • Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai. Aras 2 • Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Aras 3 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud

. Menunjuk cara : • Menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. • Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob.

Ketet apan

BBM/BBB 1.Glob / 2.Peta dunia / 3.Peta waktu piawai 4.Kalkulator

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)

Minggu

Tajuk /konsep 2. Arah Konsep -Arah

Hasil Pembelajaran Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Aras 1 Menyatakan bearing sudutan . • Mengukur bearing sudutan. Mengenal skala dan jarak Aras 1 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. • Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Aras 2 Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

Cadangan Aktiviti P&P Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

Petriotisme

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Jangka sudut 2. Peta B3D1E3 Mengukur sudutan

PBS

Minggu 3 14-18 Jan

-Ketelitian -ketetapan

bearing

Minggu 4 21-25 Jan

3.Skala dan Jarak Konsep - Jarak - Skala Lurus

Menunjuk cara : • Mengukur jarak lurus antara dua tempat ( x dan y ). • Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. • Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil ( contoh 1 cm mewakili 1 m ) Mengadakan aktiviti

kesabaran

BBM/BBB 1. Pembaris 2. Benang 3. Jaluran kertas 4. Peta 5. Jangka tolok 6. Pita ukur

B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
kumpulan untuk : • Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah. Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah

Mingg u

Tajuk /konsep 4. Graf Konsep -Pola Taburan

Hasil Pembelajaran Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. Aras 1 • Mengumpul dan merekod maklumat dan data. • Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Aras 2 1. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. Aras 3 Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda

Cadangan Aktiviti P&P • Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti : • Bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas. • Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. • Penggunaan computer digalakkan. • Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

Petriotisme

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Kertas graf 2. Komputer 3. Bahan edaran ( pelbagai contoh graf ) 4. Bahan edaran ( jadual bermaklumat )

PBS B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh

Mingg u 5-7 29 Jan – 15 Feb

Kecantika n Kekemasa n -bersih

B3D1E6

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Mingg u 8 18-22 Feb
5. Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. Aras 1 1. Mengumpul maklumat. 2. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Aras 2 • Mentafsir rajah. • Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti : • Peta minda • Kitaran • Penggunaan komputer digalakkan. • Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah. Cadangan Aktiviti P&P • Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bbergambar ( peta pelancongan ). • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta -Kesenian kekemasan -berusaha BBM/BBB 1. Contoh rajah kitaran. 2. Komputer 3. Contoh rajah peta minda Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasarkan pelbagai maklumat/sumber

Minggu

Tajuk /konsep 6.Peta Konsep -Pola Saling kaitan

Hasil Pembelajaran Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar ( peta pelancongan ). Aras 1 1. Mengenal pasti ciri – ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar ( peta pelancongan): • Tempat bersejarah / rekreasi Pusat beli – belah /Kemudahan penginapanKemudahan pengangkutan 2. Menyatakan kedudukan

Petriotisme -berbangga -bersyukur

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Peta pelancongan. 2. Peta bergambar

PBS

Mingg u 9 25 Feb – 1 Mac

B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar B4D1E1 Mentafsir peta bergambar

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
dan taburan ciri – ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Aras 2 • Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri –ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar. Aras 3 • Mentafsir peta bergambar. pelancongan) • Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan).

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhi taburannya. Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia: 1. padat 2. sederhana 3. jarang

Cadangan Aktiviti P&P • Membincangka n taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. • Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.

Petriotisme -Bersatu dalam kepelbagaian. -Bangga dengan perpaduan penduduk. - bertanggungja wab

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Peta buku teks m/s 67

PBS B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia. B2D2E1 Menyatakan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk diMalaysia. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang diMalaysia. B3D2E2

Mingg u 10 4-8 Mac

4.1 Taburan Penduduk Konsep Kepadata n -Taburan

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
• Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk Negara Malaysia • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. • Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk diMalaysia

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P&P

Petriotisme

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Lembaran kerja (Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk)

PBS B2D3E1 Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan penduduk B3D3E1 Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar

Mingg u 11 11-15 Mac

4.2 Perubaha n Penduduk Konsep - Kadar kelahira n

Memahami perubahan • Simulasi tentang penduduk negara perubahan Malaysia dan faktor-faktor penduduk. yang mempengaruhinya. • Menghasilkan peta minda Aras 1 tentang faktor• Mendefinisikan perubahan faktor yang penduduk. mempengaruhi • Menyenaraikan faktorperubahan faktor yang mempengaruhi: penduduk. 1. kadar kelahiran

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
-Kadar kematia n -Migrasi
2. kadar kematian 3. migrasi Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. kadar kelahiran 2. kadar kematian 3. Migrasi Aras 3 • Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: 1. kadar kelahiran 2. kadar kematian 3. migrasi • Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan kematian

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Menerangkan migrasi penduduk. • Menerangkan pola migrasi penduduk • Menyenaraikan faktor-

Cadangan Aktiviti P&P • Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. • Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor

Petriotisme -Berusaha Bertanggun gjawab -Bangga dengan pembangu nan Malaysia

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Peta buku teks m/s 90

PBS B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk. B2D3E2 Menyatakan faktorfaktor yangmempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor

Mngg u 1214 18 Mac12 April

4.3 Migrasi -Migrasi penduduk sebagai tindak balas

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
terhadap faktor ekonomi, politik (governan ), sosial dan fizikal
faktor yang mempengaruhi Migrasi penduduk: luar bandar ke bandar luar bandar ke luar Bandar Contoh: 1. ekonomi - pekerjaan - kadar upah 2. politik - kestabilan dasar (governan) polisi kerajaan 3. sosial - kemudahan asas - pendidikan - keluarga 4. fizikal - bencana alam Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. yang mempengaruhi migrasi penduduk. -Syarahan tentang migrasi penduduk yangmempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.

Cadangan Aktiviti P&P • Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk

Petriotisme Bertanggun gjawab Bekerjasam

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai tanah

PBS B4D2E1 Menghuraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan

Mingg u 1516

4.4 Kesan perubaha n penduduk

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
15 – 26 April

terhadap alam Sekitar

Aras 1 • Menyenaraikan kesankesan penduduk terhadap penerokaan sumber: Tanih ,hutan,air Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Aras 3 • Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang

terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. • Melukis rajah tentang kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. • Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar

a -Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik

runtuh, pencemaran, kawasan pembalakan

sumber. B5D4E1 *Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar B6D1E1 *Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1 *Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya. Aras 1 • Mentakrifkan konsep

Mingg u 17 29

4.5 Hubungan
kependudu kan

dengan

Cadangan Aktiviti P&P • Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk

Petriotisme -Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Keratan akhbar, foto, majalah dan internet mengenai petempatan

PBS B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
April -3 Mei

sumber konsep -Penduduk berlebiha n -kurang pendudu k -penduduk optimu m

penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum. • Menyenaraikan ciri dan contoh: 1. penduduk berlebihan 2. kurang penduduk • Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: makanan ,tempat tinggal pekerjaan,pendidikan perubatan ,kemudahan asas Aras 2 • Menghuraikan ciri berserta contoh: 1. penduduk berlebihan (Bangladesh) 2. kurang penduduk (Kanada) • Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: makanan ,tempat tinggal pekerjaan,pendidikan perubatan

• Membincangkan ciri-ciri : 1. lebihan penduduk 2. kurang penduduk penduduk optimum

sumber Bertanggun gjawab bekerjasam a - Amanah

setinggan, kesengsaraan hidup penduduk negara miskin dan pemodenan penduduk negara maju

negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Menyatakan lokasi petempatan awal : 1. Pinggir pantai, delta dan muara sungai 2. Pinggir sungai 3. Bukit/gua 4. Tanah pamah • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal. • Cadangan Aktiviti P&P Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media seperti akhbar, bahan bercetak dan internet. Petriotisme -Berusaha membangun kan negara Malaysia. -.Catatan/BBM/Lati han BBM/BBB 1. Peta dunia ( kosong ) 2. Peta Malaysia (kosong ) PBS B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal B2D4E1 Menyenaraikan faktor yangmempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal

Mingg u 18 6-10 Mei

5.1 Petempat an awal Konsep Keduduka n

Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor – faktor yang mempengaruhi petempatan awal

Aras 2 • Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal : 1. Fizikal 2. Keperluan asas

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktor – faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia: 1. Sejarah 2. Fizikal 3. Ekonomi 4. Social 5. Politik ( governan ) Aras 2 • Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia : 1. Sejarah 2. Fizikal 3. Ekonomi 4. Social 5. Politik ( governan ) Aras 3 • Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia 1. Projek perumahan 2. Bandar baru Cadangan Aktiviti P&P • Membincangka n faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. • Menghasilkan peta minta tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. • Menghasilkan buku skrap tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. • Syarahan tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.. • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang : Petriotisme Menghargai peranan kerajaan dalam mempenga ruhi petem patan di Malaysia Catatan/BBM/ Latihan BBM/BBB 1. Buku teks PBS B6D1E2] Mencadangkan usahausaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkahlangkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Mereka cipta satu model petempatan/pem bandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia

Mingg u 1920 12-23 Mei

5.2 Faktor yang
mempengar uhi

petempata n

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Rancangan kemajuan tanah 1. Projek perumahan 2. Bandar baru Rancangan kemajuan tanah

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan Negara Malaysia : •

Cadangan Aktiviti P&P Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia.

Petriotisme

Catatan/BBM/Latih an BBM/BBB 1. Kertas mahjong

PBS B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia

Mingg u 21 10-14 Jun

.3 Pola – pola petempat an konsep -Pola

-Berusaha

1. 2. 3. 4.

Berselerak Berjajar Berpusat Berkelompok

Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia : • Berselerak • Berjajar • Berpusat • berkelompok Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan Negara Malaysia : • Berselerak

Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara

Malaysia.
• Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
• Berjajar • Berpusat • berkelompok Aras 3 • Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia : • Berselerak • Berjajar • Berpusat • Berkelompok Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Memahami fungsi petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti : Perniagaan ,Perdagangan pelabuhan ,perindustrian pertanian,pelanconga n • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi soaial seperti : Pendidikan Perhubungan dan pengangkutan • Malaysia.

Cadangan Aktiviti P&P Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial, dan politik (governan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Menghasilkan peta minda tentang fungsifungsi

Petriotisme -Berusaha Bertanggung jawab

Catatan/BBM/La tihan BBM/BBB 1. Komputer ( mencari maklumat di internet ) 2. Gambar ( keratan akhbar dan majalah )

PBS B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia

Mingg u 22 17-21 Jun

5.4 Fungsi petempat an luar bandar dan bandar

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)

Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik ( governan ) seperti : Pusa t pentadbiran Aras 2 • Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi Ekonomi ,Sosial,Politik • Menjelaskan dengan contoh fungsi : Petempatan luar Bandar Petempatan Bandar Aras 3 Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar Hasil Pembelajaran Memahami proses pembandaran negara Malaysia . Aras 1 • Menerangkan proses pembandaran.: Saiz penduduk, Kegiatan Ekonomi dan Kemudahan asas • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran negara • petempatan luar bandar dan petempatan bandar

Minggu

Tajuk /konsep

Cadangan Aktiviti P&P Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciriciri pembandaran negara Malaysia. Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia ,

Petriotisme -Berusaha membangun kannegara Malaysia.Menghargai peranan kerajaan dalam mempengar uhi petempatan di Malaysia.

Catatan/BBM/La tihan BBM/BBB 1. Peta dunia 2. Kad soalan ( kuiz ) 3. Tayangan video

PBS B3D5E2 Menjelaskan kesankesan pembandaran di negara Malaysia. B4D2E2 Membandingkan kesankesan pembandaran negara Malaysiadengan negara lain. B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang

Mingg u 2324 24 Jun- 5 julai

5.5 Perbandar an

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Malaysia Dasar kerajaan,Peluang pekerjaan ,Migrasi • Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Negara Malaysia : Saiz penduduk ,Kegiatan Ekonomi , Kemudahan asas • Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia : Dasar kerajaan,Peluang Pekerjaan dan Migrasi Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Negara Malaysia : • Positif • Positif • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. Menghuraikan kesancontoh kesan positif : • Peluang pekerjaan • Infrastruktur Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia, contoh kesan negatif : • Kesesakan lalu lintas • Kekurangan tempat tinggal • Pencemaran udara Sumbang saran langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Perbincangan kesan-kesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan Bangkok diperoleh -Bersyukur Berterima kasih B5D2E1 Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Mereka cipta satu model petempatan/pembandar an/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
kesan pembandaran di Negara lain : • Bangkok ( Thailand ) Tokyo ( Jepun ) dan Tokyo

Mingg u 25 8 – 12 Julai

6.1 Keperluan pengangkuta n dan perhubungan awal Konsep Interaksi Ketersampai an

Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • darat • air • udara • telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia. • Menghuraikan perkembangan sistem perhubunganNegara Malaysia.

• Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia. • Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia. • Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. • Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belaja Cadangan Aktiviti P&P

-Bersyukur -Menghargai

BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai bentuk pengangkuta n dan perhubungan awal 2. Peta buku teks m/s 162

B2D5E1 Menyenaraikan keperluan perngangkuta n dan perhubungan awal

Minggu

Tajuk /konsep

Hasil Pembelajaran

Petriotisme

Catatan/BBM/La tihan

PBS

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Mingg u 26 15-19 Julai
6.2 Pekembang an Pengangkut an dan perhubunga n Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • darat • air • udara • telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia. • Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan Negara Malaysia. • Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan Negara Malaysia. • Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan Negara Malaysia seperti: • Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia seperti: keretapi, komuter sistem transit aliran ringan (LRT), monorel. • Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti: pos, telegraf, telefon, faksimili, teleks dan interne BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai jenis pengangkuta n dan perhubungan Negara Malaysia 2. Peta buku teks m/s 169, 170, 173, 174, B2D5E2 Menyatakan perkembangan pengang kutan negara Malaysia

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Minggu Tajuk /konsep 6.3 Faktor yang Mempengaru hi jaringan Pengangkuta n dan perhubungan Konsep Jaringan Hasil Pembelajaran Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: •bentuk muka bumi •ekonomi •dasar kerajaan •kemajuan teknologi Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: • bentuk muka bumi • ekonomi • dasar kerajaan • kemajuan teknologi Cadangan Aktiviti P&P • Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. • Sumbang saran tentang faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia • Mengadakan kuiz tentang faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Petriotisme -Bersyukur Bertanggung jawab Catatan/BBM/La tihan BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai pengangkuta n dan perhubungan mengikut kronologi masa PBS B3D6E1 Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negaraMalaysia

Mingg u 27 22-26 julai

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)

Minggu

Tajuk /konsep 6.4 Kepentinga n jaringan pengangkut an dan perhubunga n Konsep -Integrasi Lingkungan pengaruh

Hasil Pembelajaran Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Aras 1 • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: • Ekonomi - perdagangan • sosial - integrasi kaw asan • politik - keselamatan (governan Aras 2 • Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: • Ekonomi - perdagangan • Sosial - integrasi kaw asan • politik - keselamatan (governan) Aras 3 • Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

Cadangan Aktiviti P&P • Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. • Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. • Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

Petriotisme

Catatan/BBM/La tihan BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai kepentingan jaringan pengangkuta n dan perhubungan terhadap pembanguna n negara Malaysia dan Kanada 2. Peta dari buku teks m/s 179 3. Lembaran kerja perbandinga n kepentingan pengangkuta n dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

PBS B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dankeistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara. B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pem bandaran/jaringansistem pengangkutan di Malaysia

Mingg u 2830 29 Julai23 Ogos

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Mingg u 31-33 26 Ogos13 Sept
Minggu

Pentaksiran Pusat (Tarikh Boleh Ubahsuai)

Tajuk /konsep 6.5 Kesan perkemban gan pengangkut an dan perhubunga n terhadap alam Sekitar

Hasil Pembelajaran Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. • Menyatakan langkahlangkah mengurangkan kesan negative perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan

Cadangan Aktiviti P&P . • Mencari maklumat tentang kesankesan • perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. • Membincangkan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. • Menghasilkan buku skrap mengenai

Petriotisme Mempertahan kan kedaulatan Malaysia bertanggungja wab

Catatan/BBM/L atihan BBM/BBB 1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai kesankesan perkemban gan pengangkut an dan perhubunga n terhadap alam sekitar. 2. Lembaran kerja perbanding an langkahlangkah mengurang kan kesan negatif perkemban

PBS .B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengang kutan terhadap alam sekitar negara Malaysia B4D2E4 Menghuraikan langkahlangkahmengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atasalam sekitar negara Malaysia. B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporankesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar B6D1E2 Mencadangkan usahausaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-

Mingg u 3438 17 Sept18 Okt

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia. • Menghuraikan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubunganke atas alam sekitar Negara Malaysia kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar gan pengangkut an dan perhubunga n ke atas alam sekitar negara Malaysia. langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D1E1 Mempersembahkanidea/da patan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar PBS

Minggu

Mingg u 3942 21 Okt15 Nov

Tajuk /konsep KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian

Hasil Pembelajaran Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian. Jantina Kaum • Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. • Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk : Jadual Graf Peta lakar

Cadangan Aktiviti P&P Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan tentang Penglibatan

Petriotisme

Catatan/BBM/La tihan BBM/BBB 1. Buku teks ( muka surat 197-211 ) 2. Peta negeri kawasan kajian 3. Peta daerah kawasan kajian 4. Borang soal selidik 5. Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 6. Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 7. Surat kebenaran

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013)
Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuktajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh : • Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. sekolah