AKTA PENDIDIKAN 1996 SEKSYEN 41 30 Disember 1997 Dalam melaksanakan kurikulum PendidikanKhas, guru-guru boleh mengubahsuaikaedah atau

teknik pengajaran ataupembelajaran, masa bagi aktiviti dansusunan aktiviti, mata pelajaran dan bahanbantu mengajar bagi mencapai tujuan danmatlamat Pendidikan Khas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful