AKTA PENDIDIKAN 1996 SEKSYEN 41 30 Disember 1997 Dalam melaksanakan kurikulum PendidikanKhas, guru-guru boleh mengubahsuaikaedah atau

teknik pengajaran ataupembelajaran, masa bagi aktiviti dansusunan aktiviti, mata pelajaran dan bahanbantu mengajar bagi mencapai tujuan danmatlamat Pendidikan Khas