Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah…. ilmu alma‟ani. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin. nahwu. Sebelum membaca dalam kitab ini. Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | . Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. saraf. A. badi‟. aqidah.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa.Amin yaa rabbal alamin.kitab ini dengan dalil dan hadist. isytiqoqo.dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah. bayan.ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya.demi untuk karenanya semata mata.7. Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt . fiqh. Jika Allah kehendaki. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi. dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits).aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu. tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq. dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki.dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya. balaghah.

tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu.”(Muttafaqun „alaihi) 2. Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham.ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1]. pp 33-34. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. ilmu qiraat.. Dia mengirimkan para muridnya.asbabunuzul. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah.Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa. 2001. 5. kemudian ia membaca hadits tadi. mereka bersyukur dan bertahmid. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”. usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an.. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali. syaikh maulana zakariyya). Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah). yang jika Aku murah hati pada mereka. Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”.. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. ilmu hadits.. hal 25-27.atau amalan. Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Kuala Lumpur. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . nasikh mansukh. “. dan jika Aku menahan diri. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari.” 7. Victory Agencie. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H).” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. Syaikh Maulana Zakariyya.). Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. 3. Allah mewahyukan kepada Isa As. H Salim Bahreisy. nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. (HR. 4. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra..dzikrullah. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”. Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. Imam Ahmad bin Hanbal ra. maka Ahmad bin Hanbal ra. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata. era ilmu kuala lumpur) 6. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18.

tetapi mereka tidak menurut. berkata: “Ya Allah. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita. mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah. pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an.berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. 2. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. C. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | .” Isa As. aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah. aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak.. syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs.43. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita. Imam suyuti). para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa. Para sahabat ra. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah). “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai. sangatlah mulia. Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra.. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. An-Nahl (16) : 43 16.

boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). maka atas izin Allah. Namun hakikatnya bukanlah demikian. Abdullah atthoyar ra. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid. Melalui ini Allah swt. Bersabada. 6. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash…. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. …dst”.). mereka bersyukur dan bertahmid. 5. Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt. sedangkan adzahaby menyepakatinya". apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. dan jika Aku menahan diri. Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw. tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. yang jika Aku murah hati pada mereka.. atas perintah khalifah umar ra.” Sebagaimana dalam sebuah hadits.) Ya Tuhanku. Berdoa Semua itu datang bagi Allah.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia).” [HR. tidak mencintai dunia dan lain-lain…. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. telah menjanjikan ilmu tersebut. Dari Abu Darda Ra. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as. Hakim. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah. maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat). tetapi ia tidak meriwayatkannya. maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia. 3. Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”.. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku.Abu dzar alghifary ra. bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab.. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69). beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui. maka ketika ditanya oleh rasulullah.

” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. mujasimmah dsb). aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : . ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425. 27.34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya. terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat.” Isa berkata: “Ya Allah. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya. hal 25-27. 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | . maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. Hadits No. tetapi mereka tidak menurut.” Dalam kitab kimiyai saadat. Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. Tarif Khalidi. maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an.Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18. hal. “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha.) : Allah mewahyukan kepada Isa As. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf. Dia mengirimkan para muridnya.Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya.

” _____________ An-Nahl (16) : 43 16. Hassan Basri rah. hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar . buangkanlah perkara yang sia-sia itu.s. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya). Rabi‟atul-Adawiyyah berkata. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang. Rabi‟atulAdawiyyah berkata.dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui. lalat pun boleh terbang. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah. Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah. Hikmah kisah Hassan basri rah. dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah.. ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la. “Hassan.sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu. 2.Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru. Hassan meminta maaf. Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya .Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah..“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat.. berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a.. boleh berjalan di atas air). sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu.bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan.sekiranya carilah bimbingan guru .43.. Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu..Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’. Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | . kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka...

2. 1.jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. 7. QALBUN..t melalui akal. Artinya sebenarnya . Begitulah makrifat Allah s. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya.yaitu ilmu langsung dari allah.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.dengan pengetahuannya kita mengetahui. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. 6. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah. 6.. 3.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU. 5.pada Zat-nya.. 3. JINEM.Didalamnya ada Nyawa. BUDI. NYAWA.(QS. RAHASIA.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya.w. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR).. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila.AL-ARAF 172) 5. 2. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT.pada Sifat-nya.Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu. DADA. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi. 4. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. 7. RASA.. Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | .dengan pengenalannya kita mengenalnya.. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu.kami menjadi saksi. Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1. 4. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah.

. dalam prakteknya.keagumannya. yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa.lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt.dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah.. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta.Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah. Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN.ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat. Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU.jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B..Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam .allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A.tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH.artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya..keagumannya.inilah rahasia hakekat ketuhanan. Istilah Al-Ihsan tersebut.ilmu hai’atul maknum.jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | .jika dihilangkan kata seolah olah.” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya.melihat allah .. memunculkan tradisi agung dalam Islam.dan segala ciptaannya dan kekuasaannya.WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10. ALLAH MELIHAT KAMU..kebesarannya.dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9...berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati..kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah...8.. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah.. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH.beginilah orang yang mengenal kepada allah...

dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?.apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah.ilmu bathin.ilmu syareat dan ilmu bathin.kebesarannya. orang-orang yang berbuat riya.. biarlah amal ibadah kita sedikit. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu. Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam...mengetahui hambanya.ladunni. Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | .sehingga sebagai hamba allah swt .” QS Al-Maa’un: 4-6.ilmu hikmah. salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1. (HR..ciptaan yang mana.. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat.mati.apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi...sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya.yang diingatkan . Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“.mendengar.ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku).hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”. 2. Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat. Bahwa kita selaku hamba Allah.perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal.ilmu itu ada dua 1. (HR.ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu..jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya.

Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan.Kami menjadi Saksi. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.maka dalam keadaan ini. yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana.pada belum ada awal dan belum ada akhir.QOOLU BALA SYAHIDNA.Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah. Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa . lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad.belum ada Bulan dan belum ada Matahari. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah. Firman Allah yang bermaksud :. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah. Ya…Engkau Tuhanku.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat.Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba.Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat.Ana Anta.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT.diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya. ALASTUBIRABBIKUM. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | .belum adbintang belum ada sesuatu. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi. "Cahaya atas cahaya." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah.Semata-mata. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud.

Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup. ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA.tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima. (Allah). Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | . Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya.WAHAMA LAHAL INSANNU.Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya.emperbanyak diri.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad.dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Seperti firman Allah SWT. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya.FAQAT ARAFA RABAHU.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI . INNA ‘ARAT NAL AMATA. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia.Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia.atau Rohani.

tidak diterima (Hadits Qudsi) 5. Wahai putra Rasulullah . 1. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. Artinya : Kita berasal dari Allah. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ). Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu. Ketahuilah bahwa kau mencari dunia.dari satu Dekade ke satu Dekade. kembali kepada Allah.ZARIAT 21). salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai. kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain. “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. 2. dan jika harta itu haram . “Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”.Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. sedangkan kematian juga mengejarmu.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI.AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah. Lalu beliau as.(Hadits Qudsi) 3. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah. berilah aku nasihat.Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun.Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. Rasulullah saww. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya. dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala. lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah. Beliau menjawab : Baiklah ! . Lalu aku berkata kepadanya. (Hadits Qudsi) 4. engkau akan disiksa. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah.. maka amal-amalnya ditolak. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh. Kemudian beliau as. Sakit yang membawa kepada kematiannya…. aku datang menjenguknya. Menangis. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu.(QS. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui. Atau ucapan saidina Husaen ra.

CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya. 5. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | . ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. TINGKAT ILMU 1. NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. 3.melalui 5 cara : 1. ILMU GHAIB 3. 4. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai. ILMU QALAM 2. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya. dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita.secukupnya . Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia. 2.

Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah.. ……MAN ARAFA NAFSAHU.Arash dan Qursi Allah SWT. tetapi “siapa Tuhan. Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf. belum ada sesuatu apapun jua.Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu. belum ada surga dan neraka. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”. jangankan tumbuhan. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian. Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini. Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya. Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini. maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” . (“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “). jangankah binatang. . tetapi siapakah hamba…. mengapa Engkau tidak melihat.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah. saat itu.FAKAT ARAFA RABBAHU……………………….bisa dilihat oleh orang ramai. Adam dan Muhammad belum juga ada. Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah.Surga dan Neraka. Allah pun belum juga nyata. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung.” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad. Belum ada malaikat. ..? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba..?” dan “Kulihat diri hamba”. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ. jangankan manusia. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia. baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD.?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . Tuhan masih bernama “Nuktah”. bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang. ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD. Pada saat itu. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq. yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad.. Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani).? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya.karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia. belum ada langit dan bumi. Saat itu belum ada apa-apa.. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada. belum ada siapa-siapa. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. Karena hakekat diri yang sebenarnya. mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan. belum ada zaman.

leburlah kefanaanku. Adam-pun kita. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". “Alastu Birabbikum. karena sekalian itu cuma nama-nama saja. Kitab Manhal-Shofi. Antaranya : "Di dalam fanaku. karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu. Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. Alam rupa dan Alam wujud ini. dan pada kelahiran berikutnya. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik. 'larut'. Demikianlah 'fana. dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . Muhammad-pun kita. “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib.?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. dinamai ADAM. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). 'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah). maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta. lenyap sifatnya(fana fis-sifat). tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya.

Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya. baru kamu kemari. Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah. ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. Itulah ertinya memfanakan diri. maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa.sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas. Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik). Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga.Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI. "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang". Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | . Abu Qadir Al-Jailani . Imam Al-Ghazali." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat. Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut. Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya". Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku. "Ya Tuhan. namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera." 2. Di situlah terletak jalan menuju Allah. bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana).

Ditambah dengan memohon ampunan. Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. matahari bersinar. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya. ruh dan Sir. Begitu juga halnya pandangan mata hati. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). Apabila hari siang. Selanjutnya.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. Cahaya Ilahi menerangi hati. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan. Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA.

Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | . Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus.

ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN. Baginya SUKA dan DUKA. mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita. Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA. BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya. 3.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. 4. Jadilah dia seorang yang CERMAT. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA. 2. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. ELING DAN WASPADA. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja.

Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. tidak lagi melalui pikiran. Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya). Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati.. Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN... Yang perlu digarisbawahi. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu.. Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k.. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF. Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya. Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH. Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA..perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | . kehendak diri sendiri atau angan-angan.dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni.sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri...dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka.. Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya.djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar ..h. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri.

didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging.Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir .tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah).......dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam....karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya.......saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat..didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU..dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla.tariqah.artinya ia juga (allah). jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran . didalam buah hati ada nyawa.. didalam hati ada buah hati....... itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri .. ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba. Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah......ma’rifat...sebagaimana sabda rasulullah.tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian.. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | . Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba.........tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 .Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya....barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR.(hai’atul maknun) Wassalam..semoga allah merahmatinya....hakikat..Rasulullah bersabda..... Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt .dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah.bedakan itu dan jangan memutar balikkan...maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran .sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian..janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah. didalamnya ada hati......