P. 1
Makalah Riba

Makalah Riba

|Views: 193|Likes:
Published by Radius Advendra
Makalah
Makalah

More info:

Published by: Radius Advendra on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2015

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam menjalankan setiap roda kehidupan tidak terlepas dari hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan manusia tersebut bisa dilakukan dengan pelaksanaan muamalah (perdagangan). Perdagangan dalam Islam diatur sedemikian rupa, sehingga antara pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai manfaat terhadap pelaksanaan jual beli tersebut. Dalam pelaksanaan perdagangan ataupun jual beli ada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah dalam praktik jual beli tersebut yaitu Riba. Riba merupakan pertambahan atau kelebihan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada imbalan atas kelebihan itu. B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. 2. Untuk memenuhi salah satu tugas pada Mata Kuliah Fiqih Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai teori-teori yang Pendidikan Pada Jurusan PAI, STIT YAPTIP Kampus II Ujung Gading. berhubungan dengan Riba

i

Pengertian Riba Riba secara bahasa bermakna : ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain. "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. 2000). 1 Mengenai hal ini. Fiqih Muamalah. Di antaranya sebagai berikut 2 : 1. (Muktabah Al-Harf : 2009). Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. An-Nisa’ : 29) Pengertian senada juga disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyyah. dan janganlah kamu membunuh dirimu. kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. h. Pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari.” Helmi Karim. 2 1 i . Adapun menurut istilah teknis.BAB II PEMBAHASAN A. secara linguistik. (QS. riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. baik dalam transaksi jual beli maupun pinjammeminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.75 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah perigambilan tambahan. Badr ad-Din al-Ayni. Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya                               Artinya : Hai orang-orang yang beriman. (Jakarta : Gema Insani. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Fiqih Muamalah. Menurut syariah. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim. riba juga berarti tumbuh dan membesar.

” 3. Mujahid. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman. Ziad bin Aslam. adalah : penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i.2. padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia. ia berkata. Pendiri Mazhab Hanbali.” 7. hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan. ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. "Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba. "Mereka menjual dagangannya dengan tempo." 6.. 5. 'Bayar sekarang atau tambah. Raghib al-Asfahani. Qatadah. Jikalau tidak mampu melunasi. Imam Ahmad bin Hanbal.” i .”yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya.” 8. Dalam dunia perbankan. "Riba adalah penambahan atas harta pokok" 4. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar).” 9. Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba. Pada saat jatuh tempo. si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu. "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ja'far ash-Shadiq dari Kalangan Syi'ah. "Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi. ia menjawab. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar.

janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jenis-jenis Riba Adapun jenis-jenis Riba yaitu : 1. Riba Fadhil : Riba Gardhi Yaitu menukarkan dua barang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. 2. Dasar Hukum Yang Mengharamkan Riba Riba hukumnya adalah Haram. Riba Yad Riba Nasa Yaitu meninggalkan temat akad jual belum sebelum serah terima. 4.B. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275     …   Artinya : “Allah menghalalkan…  riba” jual beli dan mengharamkan    Kemudian Allah juga berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 30 :               Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Yaitu utang piutang dengan syarat adanya keuntuntan atas bunga bagi yang mengutanginya 3.3 3 Ibid i . Yaitu pertukaran barang dengan barang lain yang disyaratkan terlambat salah satunya. C.

Bunga Bank Bank adalah : suatu lembaga atau badan hukum yang didirikan untuk mengelola keuangan. Haram Halal Karena telah memungut riba. berkata. (Padang : Hayka Press.4 2. Bagi mereka yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk apapun. “Saya pernah datang kepada Nabi SAW dan beliau membayar dan memberi tambahan” (HR Bukhari dan Muslim). Subhat Belum jelas halal atau haram bunga bank tersebut.D. c. Asalkan bank-bank itu berdiri dan menjalankan peraturannya berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Pendapat ini mengambil alasan apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW : Pendapat Ulama Mengenai Bunga Bank Mengenai kedudukan hukum bunga Bank terdapat tiga macam ‫عن جابررضي ال عنه قال: أتبت النبي صلى ال عليه وسلم‬ ‫وكان لى عليه دين فقض بى وذدنى‬ Artinya : Dari Jabir ra. Fiqh Mu’amalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari’ah. Bank 1. maka pihak bank akan memberikan tambahan kepadanya sebesar yang telah ditetapkan dalam peraturan bank tersebut. baik milik pemerintah (negara) maupun swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah. b. yaitu : a. 2005) 5 Ibid 4 i .5 Rozalinda.

Riba dapat menimbulkan permusuhan batin (baik langsung Riba menimbulkan mental pemboros malas kerja Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan bagi peminjam maupun tidak langsung) F. Sebab Diharamkan Riba Adapun sebab-sebab diharamkannya riba adalah : 1. baik yang berupa perintah maupun larangan untuk kebaikan manusia. 3. a. b. 2. 3. i . Selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah. a. 2. yang lemah d. c. Adapun manfaat diharamkannya riba adalah : 1. b. Peminjam dapat : Selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir Memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang Kedua belah pihak (rentenir dan peminjam) dapat menjalin Bagi Rentenir (Pemilik Uang) dapat : Selamat dari sifat serakah atau tamak terhadap harta yang Terindari dari sikap hidup malas karena mengharapkan Terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum bukan haknya bunga uang yang dipinmamkan hubungan kasih sayang sebab rib merusak hubungan batin diantara mereka kerena satu pihak memaksa pihak lain. Manfaat Diharamkan Riba Semua ajaran agama.E.

baik milik pemerintah (negara) maupun swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah. Saran Kami sebagai penulis dari makalah ini mengharapkan serta menerima kritikan dan saran dari mahasiswa/ mahasiswi demi memperbaiki isi makalah ini. Riba hukumnya adalah Haram. maka pihak bank akan memberikan tambahan kepadanya sebesar yang telah ditetapkan dalam peraturan bank tersebut. Kesimpulan Menurut Bahasa Riba adalah kelebihan atau tambahan. Adapun jenis-jenis Riba yaitu : Riba Fadhil . Riba Gardhi. dengan mengucapkan terima kasih kami kepada Dosen yang telah memberi bimbingan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Syara’ Riba adalah pertambahan atau kelebihan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada imbalan atas kelebihan itu. i . Bagi mereka yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk apapun. B. Riba Yad dan Riba Nasa Bank adalah : suatu lembaga atau badan hukum yang didirikan untuk mengelola keuangan.BAB III PENUTUP A.

Fiqih Muamalah. 2000 Rozalinda. Muktabah Al-Harf : 2009 Karim Helmi.DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Jakarta : Gema Insani. Fiqh Mu’amalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari’ah. 2005 i . Padang : Hayka Press. Fiqih Muamalah. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim.

Dalam penulisan makalah ini penulis sudah membuatnya dengan baik.KATA PENGANTAR      Puji sukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya kepada kita semua dan dengan rahmad-Nya jualah pemakalah dapat menyusun makalah ini dengan sedemikian rupa. Salawat berangkai salam penulis mohon kepada Allah untuk rasulnya muhammad SAW. makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada kita semua dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Januari 2012 Penulis (Kelompok XI ) DAFTAR ISI i . namun apabila masih ada kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan makalah ini Ujung Gading. semoga dengan adanya uswatun hasanah.

..................................... 1 BAB II PEMBAHASAN A........................................................................................ Jenis-jenis Riba............................... Pengertian Riba........... Latar Belakang.............................................................................................. Tujuan Penulisan.............. Sebab Diharamkanya Riba... 7 B................ 6 F...........................................................................................KATA PENGANTAR........... i DAFTAR ISI....................................... Dasar Hukum Yang Mengharamkan Riba............................. Kesimpulan.................... Bank......... 4 D.............................. Saran................................... 6 BAB III PENUTUP A.... Manfaat Diharamkannya Riba.................... 1 B........................................................ 5 E...................................................................................................... 4 C..................... ii BAB I PENDAHULUAN A.......................................... 2 B...... 7 DAFTAR KEPUSTAKAAN i .................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->