MAKALAH SEJARAH PERADABAN ISLAM ‘’BIOGRAFI NABI MUHAMMAD SAW’’

Disusun Oleh : DEFI FINARTI

DOSEN PEMBIMBING
NYAYU SORAYA

TARBIYAH (PAI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini Sholawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi muhammad SAW yang telah memberi kami motifasi agar bisa menyelesaikan makalah ini dengan judul BIOGRAFI NABI MUHAMMAD SAW Pada makalah ini akan kita bagaimana tentang kehidupan NABI MUHAMMAD SAW.semoga makalah yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. i .

.......................... 10 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………............................... ii BAB I PENDAHULUAN BAB II PEMBAHASAN A.......................................................... i DAFTAR ISI......................................11 ii .......... Kelahiran nabi Muhammad saw ............... Hijrah ke madinah ........................................................................ Kesimpulan .................................................................................. Pernikahan nabi Muhammad saw ....... 4 E. Wafatnya nabi Muhammad saw………………………………………..............5 F.......................... 1 B.........................................8 BAB III PENUTUP A......................... Diangkat menjadi rasul .....DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ... 3 D.................................................. 2 C. Prang perang yang dipimpin nabi Muhammad saw…………………...................................................

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Makalah ini kami buat dan kami susun atas dasar penghormatan dan refleksi rasa cinta dan pengharapan atas baginda nabi Muhammad saw adalah manusia yang paling luar biasa dan sempurna dalam akhlak . Kiranya dengan makalah ini kami yang meyusun dan siapapun yang membaca makalah ini mendapatkan faidah yang akan diperoleh.tidak akan menguramgi kemuliaan beliau.tidak akan menambah kedudukannya yang mulia dan tidak ada kecintaan ini pula .begitu lembut dan kasih saying kepada mereka.kepribadian . Diantara sifat beliau adalah begitu perhatian pada umatnya. Walupun sesungguhnya nabi Muhammad saw tidak butuh pada kecintan kita padanya. Karena beliau adalah orang yagng paling dicintai disisi allah .sifat dan zatnya. . Degan adanya kecintaan ini . baramgsiapa yang menngikuti beliau maka allah akan mencintai dan mengampuni dosa dosanya.

suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Di kalanganSyi'ah. meyakini bahwa ia lahir pada hari Jumat. dan Palestina). Ayahnya. maupun ilmu pengetahuan. seni. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad.Kelahiran nabi Muhammad SAW Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir pada Tahun Gajah. dan dikuburkan di sana. ketika Muhammad masih dalam kandungan. Setelah kakeknya meninggal. Muhammad lahir di kota Mekkah. Abu Thalib. ibunya jatuh sakit. Setelah ibunya meninggal.BAB II PEMBAHASAN A. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. yaitu tahun 570 M. jauh dari pusat perdagangan. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (sekarang Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang. Ketika inilah ia diminta pamannya menggembala dalam kambing-kambingnya urusan dagangnya di ke sekitar Mekkah dan kerap menemani negeri Syam (Suriah. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. 17 Rabiulawal. Muhammad dijaga oleh kakeknya. yang ketika itu bernama Yastrib. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. Abdullah. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. yang merupakan tahun gagalnya Abrahah menyerang Mekkah. ia dijaga oleh pamannya. Aminah meninggal dunia di Abwa' yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. Setelah beberapa hari. 'Abd al-Muththalib. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Lebanon. 12 Rabiulawal (2 Agustus 570 M) 1 . di bagian Selatan Jazirah Arab. meninggal dalam perjalanan dagang di Madinah.

mereka menikah pada saat Muhammad berusia 25 tahun. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. namun ia masih memiliki kecantikan yang dapat menawan Muhammad. Sebagai seorang pedagang. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Seiring waktu akhirnya Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah. 2 . Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah. membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat. Reputasi Muhammad membuat Khadijah memercayakannya untuk mengatur barang dagangan Khadijah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting. Selama hidupnya Muhammad menikah dengan 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Salah seseorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah.B Pernikahan Nabi Muhammad SAW Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil berdagang yang lebih dari biasanya. walaupun pada saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis ketimbang janda. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah.

atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan) C Diangkat Menjadi Rasul Ketika Muhammad berumur 35 tahun. janda-janda tak mampu dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa orang wanita lagi hingga jumlah seluruhnya sekitar 11 orang. dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Kaumnya sangat mencintainya. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat tamak. Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian adil. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. angkuh dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang berarti "yang benar". Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. 3 . Khawla binti Hakim menyarankan kepadanyauntuk menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). meminum minuman keras. hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya "orang yang dapat dipercaya". berkelakuan kasar dan lain-lain.Sepeninggal Khadijah.

Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. Setelah selama kurang lebih dua bulan ia dan pemeluk Islam terlibat dalam peperangan dan serangkaian perjanjian. mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. akhirnya masyarakat Muslim pindah dari Mekkah ke Yastrib. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyisembunyi. akan tetapi semuanya dapat teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah. ancaman pembunuhan dan peperangan yang ia terima dari penguasa Mekkah. begitupun kaum minoritas Kristen dan Yahudi. Mereka mengundang orangorang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yastrib dikarenakan situasi di Mekkah yang tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk Islam.D . Di Madinah. 4 . yang kemudian setelah kedatangan rombongan dari Makkah pada tahun 622 dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi (kota Nabi).Hijrah Ke Madinah Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekkah untuk beziarah ke Bait Allah atau Ka'bah. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Muhammad melihat ini sebagai peluang untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Setelah menganut Islam. mereka beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yastrib. pemerintahan (kekhalifahan) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Muhammad sering mendapat serangkaian serangan. Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut dan memutuskan berhijrah ke Yastrib pada tahun 622 M Mengetahui bahwa banyak pemeluk Islam berniat meninggalkan Mekkah. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah. mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Tahun berikutnya. turut hadir dalam pertemuan tersebut. mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk Islam dan Muhammad dari kekejaman penduduk Mekkah. teror. Muhammad akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah yang jauh lebih luas. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha mengcegahnya. sekumpulan masyarakat Islam dari Yatsrib datang lagi ke Mekkah. Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara mereka yang tertarik dengan ajarannya ialah sekumpulan orang dari Yatsrib.

Selanjutnya kaum Quraisy terus menerus berupaya menghancurkan kaum muslim agar perniagaan dan sesembahan mereka terjamin. Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Uhud. 5 . al-Walid dan Syaibah. Tentara Islam menjadi terjepit dan porak-poranda. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum muslim yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Tiga tokoh Quraisy yang terlibat dalam Perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan Quraisy kemudian mengakhiri pertempuran setelah mengira Nabi SAW terbunuh. 2 Perang Uhud (Syakban 3 H) Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk mencari strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. dan Kinanah. Akan tetapi. adapun di pihak muslim Ubaidah bin Haris meninggal karena terluka. Ketiganya tewas di tangan tokoh muslim seperti Ali bin Abi Thalib. 125 km selatan Madinah. Dengan membawa 700 orang yang tersisa. yakni prajurit Islam sibut memungut harta rampasan. Pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Saqib. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslim Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Kaum Quraisy akan disongsong di luar Madinah. Dalam perang ini. Dalam peperangan ini kaum muslim memenangkan pertempuran dengan gemilang. Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 orang Yahudi kembali pulang.Perang-perang yang Dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW 1 Perang Badar (17 Ramadan 2 H) Perang Badar terjadi di Lembah Badar. Tihamah. Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Nabi SAW) meninggal terbunuh. sedangkan Nabi SAW sendiri terkena serangan musuh.E . Perang Uhud dilatarbelakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Perang Uhud dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan tentara Islam tetapi kemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta. Pasukan Khalid bin Walid memanfaatkan keadaan ini dan menyerang balik tentara Islam.

Kaum muslim segera menyiapkan strategi perang yang tepat untuk menghasapo pasukan musuh. Pasukannya berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum muslim. Nabi SAW kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Berita penyerangan itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. antara lain Zaid bin Harisah sendiri. Sulaim. Ia menyarankan agar menggali parit di perbatasan kota Madinah. 5 Perang Mu'tah (8 H) Perang ini terjadi karena Haris al-Ghassani raja Hirah. Huyay bin Akhtab. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan muslim kembali ke Madinah. Perang Khaibar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Ahzab (Perang Gabungan). Pihak pasukan muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan al-Ghassani yang dibantu pasukan Kekaisaran Romawi. Gatafan. Banyak kabilah Nejd. mereka berjanji tidak lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum muslim.3 Perang Khandaq (Syawal 5 H) Lokasi Perang Khandaq adalah di sekitar kota Madinah bagian utara. Masyarakat Yahudi Khaibar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Gatafan. Asyja'. Asyja'. Perang Khandaq melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Bani Fazara. menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. bagian utara Semenanjung Arabia. Kemampuan Khalin bin Walid menarik pasukan muslimin dari kepungan musuh membuat kagum masyarakat wilayah tersebut. Pasukan muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi. sahabat Nabi SAW yang mempunyai banyak pengalaman tentang seluk beluk perang. Pihak Yahudi meminta Nabi SAW untuk tidak mengusir mereka dari Khaibar. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi SAW. orang Yahudi juga mencari dukungan kabilah Gatafan yang terdiri dari Qais Ailan. Abs. Sebagai imbalannya. mengusulkan untuk membangun sistem pertahanan parit (Khandaq). Usaha ini ternyata berhasil menghambat pasukan musuh. Bani Sulaim. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah. 4 Perang Khaibar (7 H) Lokasi perang ini adalah di daerah Khaibar. Usaha pemimpin Yahudi. membuahkan hasil. Pasukan muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaibar. Mereka bekerjasama melawan Nabi SAW. Salman al-Farisi. Beberapa sahabat gugur dalam pertempuran tersebut. dengan demikian gerakan pasukman musuh akan terhambat oleh parit tersebut. Bani Sa'ad dan Ka'ab bin Asad. Di samping itu. Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaibar. 6 . Zubyan dan Fazara masuk Islam karena melihat keberhasilan dakwah Islam.

Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh Semenanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. menyusun pasukan besar untuk menyerang kaum muslim. Pada awalnya pasukan musuh berhasil mengacaubalaukan pasukan Islam sehingga banyak pasukan Islam yang gugur.6 Penaklukan Kota Mekah/Fath al-Makkah (8 H) Fath al-Makkah terjadi di sekitar kota Mekah. Berhala di kota Mekah dihancurkan dan akhirnya banyak kaum Quraisy masuk Islam. Melihat kenyataan itu. Latar belakang peristiwa ini adalah adanya anggapan kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum muslim telah hancur akibat kalah perang di Mu'tah. Bani Saqif. yang melarikan diri dari Hunain. 9 Perang Tabuk (9 H) Lokasi perang ini adalah kota Tabuk. 7 Perang Hunain ( 8 Safar 8 H) Perang Hunain berlangsung antara kaum muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin. 7 . 8 Perang Ta'if (8 H) Pasukan muslim mengejar sisa pasukan Quraisy. Nabi SAW kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin langsung peperangan. Pasukan muslimin kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya alam utama penduduk Ta'if. Perang ini terjadi di Lembah Hunain. sekitar 70 km dari Mekah. Bani Nasr dan Bani Jusyam. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fath al-Makkah. Heraklius. Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan pasukan muslimin untuk menghukum kaum Quraisy. Penduduk Ta'if pada akhirnya menyerah dan menyatakan bergabung dengan pasukan Islam. Pasukan muslimin tidak mendapat perlawanan yang berarti. Nabi Muhammad SAW mengubah taktik perangnya dengan memblokade seluruh wilayah Ta'if. sampai di kota Ta'if. maka mereka mengingkarinya dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada dibawa perlindungan kaum muslim. Pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh sehingga pasukan muslimin tidak dapat menembus benteng. Pasukan muslim akhirnya dapat memenangkan pertempuran tersebut. kecuali dari kaum Quraisy yang dipimpin Ikrimah dan Safwan. Kaum Quraisy beranggapan Perjanjian Hudaibiyah (6 H) tidak penting lagi. penguasa Romawi Timur. Pasukan muslimin kemudian menyiapkan diri dengan menghimpun kekuatan yang besar karena pada masa itu banyak pahlawan Islam yang menyediakan diri untuk berperang bersama Nabi SAW. perbatasan antara Semenanjung Arabia dan Syam (Suriah).

ketika beliau bersandar pada dadanya. F. 10 Perang Widan (12 Rabiulawal 2 H) Perang ini terjadi di Widan. Dan mereka itulah rafiq (teman) yg sebaik-baiknya.” Maka beliau berkata kepadanya:” Izinkan untuknya wahai Jibril.” „Aisyah ra menuturkan bahwa sebelum Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wassalam wafat. bahkan aku memilih Ar-Rafiqul A‟la. orang-orang yg mati syahid dan orang-orang saleh. Pertempuran fisik tidak terjadi karena kafilah Quraisy lewat di daerah tersebut. Allah telah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah di Akhirat.Wafatnya nabi Muhammad SAW Kemudian masuklah malaikat Jibril as menemui Nabi Shalallahu „Alaihi Wassalam seraya berkata:” Malaikat maut ada di pintu. Rasulullah SAW memimpin pasukan muslimin menghadang kafilah Quraisy. Nabi SAW tidak melakukan pengejaran tetapi berkemah di Tabuk. dan dia tidak pernah meminta izin kepada seorangpun sebelummu. meminta izin untuk menemuimu. Di sini Nabi SAW membuat perjanjian dengan penduduk setempat sehingga daerah perbatasan tersebut dapat dirangkul dalam barisan Islam. sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW selanjutnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bani Damrah yang tinggal di rute perdagangan kafilah Quraisy di Widan.” Maka Nabi Shalallahu „Alaihi Wassalam bersabda:” Bahkan aku memilih Ar-Rafiqul A‟la (Teman yg tertinggi). Kesepakatan tersebut berisi kesanggupan Bani Damrah untuk membantu kaum muslim apabila dibutuhkan. para shiddiqiin. dan dia mendengarkan beliau secara seksama. bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu = para nabi.” Masuklah malaikat Maut seraya berkata:” Assalamu‟alaika wahai Rasulullah. beliau berdo‟a: “ 8 .Pasukan Romawi mundur menarik diri setelah melihat besarnya jumlah pasukan Islam.

” Dia ra berkata:”Aku tidak tahu apa yg harus aku lakukan.” Maka mengalirlah tangisan di dalam masjid. dan tidak akan mati. Adapun Umar bin al-Khaththab ra berkata:” Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wassalam telah meninggal. dan kukatakan:” Rasulullah telah wafat. tidak ada yg kuperbuat selain keluar dari kamarku menuju masjid. beliau hanya pergi untuk menemui Rabb-Nya sebagaimana Musa as pergi untuk menemui Rabb-Nya. keluarlah menuju keridhaan Allah.” Adapun orang yg paling tegar adalah Abu Bakar ra. rahmatilah aku dan susulkan aku pada ar-rafiq al-a‟la. Ali bin Abi Thalib ra terduduk karena beratnya kabar tersebut.Ya Allah.” Sayyidah „Aisyah ra berkata:”Maka jatuhlah tangan Nabi Shalallahu „Alaihi Wassalam. maka Muhammad sekarang telah wafat. Ya Allah (aku minta) ar-rafiq al-a‟la. telah berpulang ke rahmat Allah orang yg paling mulia. maka sesungguhnya Allah kekal. orang yg paling kita cintai pada waktu dhuha ketika memanas di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 H tepat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. semoga shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kiat tercinta Muhammad S 9 . dia masuk kpd Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wassalam. ampunilah aku. hidup. dan sungguh aku telah tahu bahwa beliau telah wafat. Rasulullah telah wafat. roh Muhammad ibn Abdillah. wahai kekasihku.dan berkata:” Wahai roh yg bagus.” Kemudian dia mencium Nabi Shalallahu „Alaihi Wassalam dan berkata : ”Anda mulia dalam hidup dan dalam keadaan mati. wahai bapakku. dan barangsiapa yang menyembah Allah. Ya Allah (aku minta) ar-rafiq al-a‟la. yg disana ada para sahabat. Rasulullah telah wafat.sebagaimana dia berdiri di sisi kepala salah seorang diantara kita. aku mencari tempat untuk menyendiri dan aku menangis sendiri. „Ustman bin Affan ra seperti anak kecil menggerakkan tangannya ke kanan dan kekiri.” Keluarlah Abu Bakar ra menemui manusia dan berkata:” Barangsiapa menyembah Muhammad.” Inna lillahi wainna ilaihi raji‟un.” Maka akupun keluar dan menangis. dan menuju Rabb yg ridha dan tidak murka. dan kepala beliau menjadi berat di atas dadaku.” Berdirilah malaikat Maut disisi kepala Nabi Shalallahu „Alaihi Wassalam. akan kupotong kepalanya dg pedangku. memeluk beliau dan berkata:”Wahai sahabatku.

buktinya ketika berusia 12 tahun dia sudah ikut pamanya abu thaliab berniga ke siam.walaupun seorang yatim piatu.BAB III PENUTUP Kesimpulan Dari makalah yang kami susun ini.akhirnya kami dapat mengambil poin poin kesimpulannya. Banyak perubahan yang dibawa nabi melalui ajaran islam dan hal ini terjadi di segi kehidupan. 10 .namun nabi tetap semangat menjalani kehidupan . Diantaranya segi keagamaan.yaitu:terjadi beberapa hal aneh sewaktu nabi akan dilahirkan salah satunya api sesembahan majusi yang tidak pernah padam selama 10 abad tiba tiba padam pada malam akan dilahirkanya nabi Muhammad. kemasyarakatan dan politik.

prof.khadim al-kharamain asy-syalifain. 11 . dr. jakarata. m. Jakarta. PT. dirasah islamiah II.DAFTAR PUSTAKA AL-QURAN dan terjemahnya. sejarah peradaban islam . 1975(cetakan kelima jilid 1) Yatim. Hamka. dr badri. Rajawali grafindo persada.sejarah umat islam.bulan bintang .a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful