1.

0

PENDAHULUAN

Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Sebelum istilah “psikolinguistik” ditakrifkan, eloklah sekiranya iatilah “psikologi” dan “linguistik” ditakrifkan terlebih dahulu.

Psikolinguistik

Psikologi

Linguistik

Kajian tentang otak, perasaan, pemikiran pengamatan dan penaakulan

Kajian tentang bahasa secara sistematik

Mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan serta ayat-ayat yang tidak terhingga banyaknya.

1.1

Pengertian Psikologi

Psikologi ialah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajiannya kepada dua perkara utama iaitu yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa manusia dan perilaku atau tingkah laku manusia. Menurut Gleitman (1986:1), psikologi ialah bidang kajian di mana kadangkala ditakrifkan sebagai ilmu tentang akal budi, kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. Bidang kajian ini mencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organisma-organisma melakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan. Manakala menurut Mangantar Simanjuntak (1986:12) pula, psikologi ialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Menurut Atan Long (1976:1) yang berkata semasa menerangkan asal usul perkataan psikologi ialah perkataan “psikologi” yang berasal daripda gabungan dua perkataan Yunani “psyche” yang bermakna jiwa atau semangat dan perkataan “logy” yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. Kalau diterjemahkan secara terus perkataan “psychology” itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atau semangat. Oleh hal yang demikian, berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan di atas, dapatlah kita rumuskan bahawa psikologi merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku manusia. 1.2 Takrif Linguistik

Linguistik ialah ilmu yang bersifat saintifik. Linguistik mengkaji aspek-aspek bahasa secara empirikal iaitu kajian yang dilakukan secara sistematik. Menurut Aitchison (1987:19), linguistik dapat didefinisikan sebagai penyelidikan yang sistematik tentang bahasa iaitu ilmu yang menghuraikan kesemua

aspek bahasa dan merumuskan teori-teori tentang bagaimana bahasa berfungsi. Bahan kajian linguistik ialah bahasa. Oleh hal yang demikian, ilmu linguistic ialh ilmu tentang bahasa. Kesemua bidang dalam ilmu linguistic tulen, linguistic antara disiplin dan linguistik terapan mengkaji tentang bahasa dan penggunaannya. Oleh sebab kajian dalam bidang linguistic hanya tertumpu kepada bahasa maka definisi ringkas bagilingistik ialah ilmu bahasa. Perkataan ilmu dalam definisi ini membayangkan bahawa dapatan-dapatan yang boleh dipertanggungjawabkan. Sesuatu dapatan itu tidak dapat dianggap ilmiah jika disampaikan secara sembarangan tanpa berpegang kepada apa-apa kerangka teori penghuraian. Oleh hal yang demikian, dapatlah dirumuskan bahawa linguistik adalah ilmu tentang bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu manusia mencapai pebagai matlamat dan hasrat dalam kehidupan hariannya. 1.3 Takrif Psikolinguistik

Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplin linguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistik menganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa. Psikolinguistik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antara psikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendiri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik. Menurut Aitchison (1987:119), psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentang bahasa dan akal budi. Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh, memahami, menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan.

Selain itu juga, menurut Garnham (1985:1), psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusia menggunakan bahasa. disisplin ini merupakan disiplin saintifik yang matlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkan dan difahami. Oleh hal yang demikian , psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa.

2.0

Pemerolehan Bahasa Pertama

Teori Pemerolehan Bahasa Pertama

Behaviouris, mekanis tingkah laku

Mentalis Biologis

J. B. Watson, ER Guthrie, B. H Skinner, Thondike

N. Chomsky Lennergerg

- Rangsangan – Gerak Balas ( S-R ) - Perlakuan Operan / Perlakuan Berulang-ulang - Gerak Fizikal

- Kebolehan Sedia Ada (LAD) - Naluri - Artikulator - Hipotesis Tempoh Kritikal

2.1

TAKRIF PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA

Menurut Mangantar Simanjuntak (1987), pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku di dalam otak seseorang kanak-kanak (bayi) sewaktu memperoleh bahasa ibunda (pertamanya). Pemerolehan bahasa bermula pada peringkat bayi melalui perlakuan dan kecekapan pancaindera pendengaran dan pertuturan. Proses perlakuan ini melibatkan aktiviti pemahaman dan penerbitan manakala proses kecekapan pula melibatkan pengetahuan bahasa dan penguasaan tatabahasa secara tidak sedar. Terdapat tiga bahagian pemerolehan bahasa yang diperoleh kanak-kanak secara serentak iaitu pemerolehan sintaksis, semantik dan fonologi. Pemerolehan sintaksis melibatkan gabungan kata, penafian, pertanyaan dan ayat pelbagai ragam. Sementara itu, pemerolehan semantik pula melibatkan morfem bebas (kata-kata), kata konkrit, kata abstrak, dan morfem terikat. Manakala ketara). 2.2 TEORI BEHAVIOURIS / MEKANIS / TINGKAH LAKU pemerolehan fonologi pula melibatkan bunyi-bunyi rambang (membebel), fonem-fonem kata (filter ketara) dan fonem-fonem halus (filter tak

Antara ahli bahasa yang mendominasi teori ini ialah Bloomfield, Sapir, Boas, Fries dan Brooks. Mereka berpegang kepada beberapa prinsip pokok terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Antaranya ialah : 1. Mengikut teori behaviuris, bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Sseorang kanak-kanak itu

memperolehi bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulangsejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi, perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. Mengikut teori ini, pengajaran bahasa haruslah menekankan latihan atau pengulangan yang banyak kerana penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental. Kemahiran berbahasa diperoleh melalui pembentukan biasaan sebagaimana juga kita menguasai kemahiran-kemahiran psikomotor seperti berlari, berenang, memandu dan sebagainya. Tentang bagaimana pentingnya bentukan biasan dalam penguasaan bahasa ini nyata daripada pendapat Brooks (1960) yang mengatakan bahawa satu fakta yang dominan mengenai bahasa ialah berhubung dengan bentukan dan prestasi biasan, tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah. 2. Bagi golongan behaviuris, bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dkuasai melalui latihan dan pengulangan. Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Tegasnya, tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terkahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami leh pendengar dan sebaliknya. 3. Yang lebih dipentingkan oleh golongan ini ialah bahasa sebagai alat komunikasi dan sebab itu mereka menekankan aspek lisan. Bagi Bloomfield , misalnya bahasa adalah sejumlah isyarat atau tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang dinamakan bentuk linguistik. 4. Satu perkara yang dipentingka oleh golongan ini juga dalam

pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan sekiranya seseorang pelajar dapat memberikan gerak balas yang betul

5. Daripada aspek huraian bahasa, golongan ini berpegang kepada huraian bahasa secara deskriptif atau structural. Huraian bahasa secara deskriptif ini muncul seiringan dengan munculnya golongab behaviouris iaitu pada tahun 1930-an. Bagi golongan strukturalis, bahasa itu adalah lisan. Fries (1940) menegaskan bahawa : “pertuturan adalah bahas, tulisan juga bahasa tetapi sebagai secondary”. 2.3 TEORI MENTALIS / KOGNITIF

Pelopor teori ini adalah Noam Chomsky (1960-an), Miller, Katz dan Lakoff. Tanggapan yang menjadi pegangan asas golongan ini ialah : 1. Mereka berpendapat bahawa manusia sejak lahir lagi sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa. Menurut mereka juga, kanak-kanak mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk ayatayat mengikut sistem bahasa yang mereka perolehi dengan syarat mereka itu terdedah kepada penggunaan bahasa tersebut. golongan ini juga berpendapat bahawa ada suatu jangkaan masa tertentu yang merupakan satu masa subur untuk bahasa berkembang dan kalau masa itu terlangkau, penguasaan kanak-kanak itu akan terhalang. 2. J. Piaget berpendapat bahawa manusia memiliki peringkt otak (mental) dan saraf yang tinggi dan dengan otaknya manusia mempunyai kebolehan untuk mempelajari pelbagai perkara. Tegasnya, proses pembelajaran ialah proses mental bukannya proses mekanis. 3. N. Chomsky berpendapat bahawa seorang kanak-kanak telah dilahirkan dengan kecekapan semula jadi unutk menguasai bahasa apabial sampai peringkat kematangannya yang tertentu. Pada tiap-tiap peringkat kemtangan kanak-kanak tersebut akan membentuk hipotesis-hipotesis terhadap peraturan-peraturan ahli masyarakatnya. Segala pembetulan

kesalahan yang dibuat oleh ahli masyarakatnya akan memperkukuhkan lagi rumus-rumus bahasa yang tersimpan di dalam otaknya. 4. Salah satu daripada teori E.H Lenneberg (1967) tentang pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Hal ini bermakna bahawa perkembangan dan kebolehan untuk berbahasa itu terjadual secara biologis. Oleh itu, apabila sudah sampai masanya, maka seseorang kanak-kanak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu, dia berupaya memahami dan memilih bunyi yang penting dan mengenepikan segala yang lain seperti yang dperhatikan oleh Lenneberg.

3.0

Peringkat-peringkat Pemerolehan Bahasa Pertama

Peringkat-peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak.

Hanya mampu mengangkat kepala

Boleh duduk dengan bantuan

Mulai berjalan apabila tangannya dipegang dan dapat berdiri

1 TAHUN 3 BULAN
Berjalan huyung-hayang dan merangkak ketika menaiki tangga

1 TAHUN 6 BULAN
Berlari dengan baik dan naik turun tangga dan merangkak ketika turun tangga denganberundur

Berjalan cepat dan cuba berlari

Berlari dengan baik dan turun naik tangga dengan satu kaki ke depan

2 TAHUN 6 BULAN
Mulai menaiki basikal roda tiga dengan dua kaki menolak

3 TAHUN
Dapat menaiki basikal beroda tiga dan menaiki tangga berselang kaki

3 TAHUN 6 BULAN
Mulai belajar melompat

Menuruni tangga berselang kaki

Menaiki dan menuruni tangga dengan berlari dan melompat dengan baik

Gugus konsonannya tepat

5 TAHUN

Sintaksisnya baik tetapi terhad

4 TAHUN

Mulai mengucapkan ayat tiga kata

2 TAHUN

Mulai mengucapkan ayat dua kata

1 TAHUN 9 BULAN

Holofrasa muncul

1 TAHUN

Mampu menyampaikan pemanjangan dan penyempitan kata

Pengucapan dua holofrasa yang berturutan dengan cepat

Mulai mengucapkan ayat 4 kata dan mempunyai sistem vokal lengkap

Tahu menggunakan kata ganti diri dan kata nama

Konsonannya dikuasai kecuali gugus konsonan

Intonasi bebelan seperti bahasa

6 BULAN

Mulai membebel

BAYI BERUSIA 3 BULAN

PERINGKAT VOKALIS (BEBELAN)
Berusia sejak lahir hingga 10 bulan. Pada peringkat ini, bayi melahirkan bunyi-bunyi bukan bahasa sebagai latihan dan kawalan alat artikulasi dan bagi menyelaraskan pernafasannya. Bayi hanya dapat mengenal pasti bunyi-bunyi suku kata vokal, konsonan dan pola intonasi bahasa terutamanya pola ayat penyata, ayat tanya dan ayat seruan. Contoh bunyi bukan bahasa yang dibunyikan ialah : ee……eee……, uu……uu……, aa……aaa……, oo…… oo…..

HOLOFRASA (PERTUTURAN SATU KATA)
Berusia dari 10 bulan sehingga 18 bulan. kanak-kanak mula menuturkan kata pertama tanpa sintaksis untuk menamakan objek, meminta sesuatu, menegaskan tindakan dan juga untuk melahirkan sesuatu yang rumit. Pertuturan ini bermula dengan kata yang bersuku kata mudah atau berulang. Kemudiannya beransur-ansur maju kepada suku kata tunggal berlainan pola atau berupaya mencantumkan beberapa suku kata. Contoh pertuturan satu suku kata ialah: ma-ma, ba-ba, ma-man, ne-nek, sa-kit

TELEGRAFIK (PERTUTURAN 2 & 3 SUKU KATA)
Berusia 18 bulan hingga 4 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah berupaya menyebut dengan jelas dua atau tiga perkataan. Kombinasi kata inti yang pendek sama ada kata nama, kata kerja dan kata sifat. Beransur maju kepada ayat pendek dua atau tiga kata. Bertujuan meminta, bertanya, menjawab, memberitahu dan sebagainya. Contoh pertuturan holofrasa ialah : nak makan, ibu mana, adik nak ikut.

PERKEMBANGAN AYAT-AYAT KOMPLEKS
Berusia 5 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan nafian, soalan, dan struktur ayat yang lebih kompleks dan berguna dalam bahasanya.

Pada umur 9 atau 10 tahun ke atas, kanak-kanak memperoleh semua struktur bahasa pertamanya pada tahap praolahan (rendah-sederhana) Namun meningkat ke tahap olahan konkrit pada umur 11 hingga 12 tahun. Selepas umur 12 tahun, kanak-kanak mencapai olahan formal atau memperoleh struktur bahasa orang dewasa. Contoh ayat kompleks yang digunakan ialah : saya dan adik bermain bola bersama kawan-kawan.

4.0

Penutup

Kesimpulannya, pemerolehan bahasa pertama ialah proses yang berlaku di dalam otak kanak-kanak yang sering berlaku dan menjadikannya satu kebiasaan bagi kanak-kanak tersebut. Proses ini merupakan satu proses mental dan melalui perbuatan yang dilihat oleh kanak-kanak, maka mereka memperolehbahasa pertama mereka. Proses yang dilalui oleh kanak-kanak ini akan menjadi lebih mudah sekiranya mereka sudah terdedah kepada bahasa tersebut dan mereka akan lebih senang untuk memperoleh bahasa pertama mereka.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.