KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
1.

TAHUN 2011

Tahukah anda apa itu KSSR?

TRANSFORMASI kurikulum pra sekolah dan sekolah rendah akan diperkenalkan dan dilaksanakan secara berperingkat dalam sistem persekolahan di negara ini pada tahun hadapan bermula dengan murid tahun satu di semua sekolah rendah. Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik P&P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

2.

Mengapa Transformasi?

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 1

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TAHUN 2011

3. APA PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembangan diri individu KSSR Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:  Komunikasi  Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Keterampilan diri

Bahan kurikulum:  Sukatan Pelajaran

Bahan kurikulum:  Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:  Linear

Reka bentuk kurikulum:  Modular Organisasi kurikulum:

Organisasi kuriikulum: Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)  Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras dan Elektif

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) secara eksplisit

Fokus: 3M (Membaca, menulis, mengira)

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 2

bahasa Inggeris dan matematik  Pendidikan Seni Kreatif (Komponen Seni Visual. Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas ini.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 4. mata pelajaran yang ditambah ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala dua mata pelajaran yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian dan Dunia Seni Visual Suaian. Pengubahsuaian dan penamhhan ini dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran muril-murid kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perubahan perdidikan dan transformasi yang dilakukan oleh kerajaan. B a gi P end i di ka n Kh as Ma s al ah Penglihatan. Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka seterusnya dapat meningkatkan kapayaan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. Kemahiran Manipulatif)  Asas 3M (Membaca. Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid-murid berkeperluan khas ini. kesemua mata pelajarannya dibuahsuai termasuklah: Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan Diri. Sementara bagi Masalah Pembelajaran. Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam yang diubahsuai. Seni Muzik)  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral  Pendidikan Jasmani. Masalah Penglihatan dan Masalah Pendengaran turut digubal berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). TAHUN 2011 Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas KURIKULUM Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama iaitu Masalah Pembelajaran. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 3 . Menulis. Pengurusan Tingkah Laku. mengira) melibatkan komponen bahasa Malaysia.

KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang ditetapkan. kandung kurikulum diorganisasikan dal modul teras asas. modul teras to dan modul elektif. Jadual 1: Organisasi KSSR Tahap 1 Modul Teras Asas         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Gina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 4 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. kemahiran dan nilai. Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan. Standard kandungan meru pakan pernyataan lebih terperinci mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang dinamakan sebagai modul. TAHUN 2011 Kurikulum terbaik sekolah rendah. menyeronokkan dan bermakna. Bagi tahap satu. Kurikulum standard Sekolah Rendah(KSSR) menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. Manakala standard pembelajaran pula ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai murid.

Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular bermula pada 2014 untuk muridmurid tahun empat.Pendidikan Jasmani   Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik . kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul. Sikap dan Nilai  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 5 . Dunia Muzik) Dunia Sains dan Teknologi Modul Elektif      Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK) Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Manakala bagi tahap dua.Pendidikan Seni Visual Modul Kerohanian. Jadual 2: Organisasi KSSR Tahap 2 Mata Pelajaran Teras Modul Komunikasi         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Modul Sains dan Teknologi Matematik Sains Reka Bentuk dan Teknologi / ICT Modul Fizikal dan Estetika . Teras Tema  TAHUN 2011 Dunia Kesenian (Dunia Seni Visual.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul Kemanusiaan  TAHUN 2011 Sejarah Mata Pelajaran Elektif Modul Komunikasi Elektif     Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Bahasa Iban Bahasa Semai Bahasa Kadazandusun 6. Pentaksiran KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. A k t i v i t i p e m u l i h a n. 7. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Secara umumnya. Tiga Kemahiran baru merentas subjek. p e n gu k u h a n d a n p e n gg a ya a n d i l a k s a n a k a n m e n gi k u t k e p e r l u a n m u r i d b a gi m e m a st i k a n m u ri d m e n c a p a i s a n d a r d ya n g d i t e t a p k a n . Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 6 . pada tahun 1983 satu kurikulum sekolah rendah telah diperkenalkan dan dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). kurikulum kebangsaan telah dikaji semula bagi memastikannya sentiasa holistik dan sentiasa relevan agar generasi ini akan sentiasa dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Bertepatan dengan dasa kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta penghayatan nilai murni. kurikulum sekolah rendah telah ditukar kepada K u r i k u l u m Bersepadu Sekolah Rendah s e bel um K em ent e ri an Pelajaran menjalankan semakan KBSR pada tahun 2003. 10 tahun kemudian.

pedagogi. dan Model Ekonomi Baru pada masa hadapan. keusahawanan. tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu elemen kreatif dan inovasi. Namur. organisasi. Realitinya. teknologi maklumat dan komunikasi (ICI) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. kurikulum sekolah rendah akan mengg u n a k a n K u r i k u l u m Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang melibatkan perubahan bentuk. elemen kreativiti dan inovasi telah disuntik bagi membentuk transformasi KSSR yang bertujuan melahirkan modal insan yang berkeupayaan berdaya tahan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. kebanyakan negara maju terlebih dahulu telah menjadikan kreatif dan inovasi dalam sistem pendidikan mereka kerana menyedari is adalah kunci untuk berjaya dalam pelbagai bidang terutamanya yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains. peluang pekerjaan yang terhad mengikut kemahiran yang dimiliki menyebabkan berlakunva pembaziran dari pelbagai aspek terutamanya kepada aspek pembangunan negara. Elemen nilai tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain. namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar modal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat global. peruntukan masa. berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. berpengetahuan. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Keupayaan negara menghasilkan modal ins an berkualiti sememangnya tidak boleh disangkal lagi dengan kelahiran siswazah yang sentiasa meningkat dari masa ke masa. Cabaran Abad ke-21. kandungan. Sungguhpun sistem pendidikan negara telah mengaplikasikan elemen-elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). berfikiran kreatif. Justeru. kaedah pentaksiran. Justeru.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Mulai 2011. adalah langkah pertama kementenan membentuk modal insan yang berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020. kritis dan berinovasi. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 7 . Langkah kementerian yang berusaha menerapkan daya pemikiran kreatif dan inovasi bermula dari bangku sekolah rendah bermula Januari 2011 adalah tepat kerana bukan semua murid dilahirkan dengan bakat tersebut namun bukanlah mustahil untuk membentuk kemahiran tersebut sejak dari kecil.

Kepesatan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi adalah cabaran yang perlu dihadapi generasi pada masa. Seperti elemen nilai tambah yang lain. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diberi pengukuhan dan perlaksanaan secara eksplisit dalam perlaksanaan KSSR pada tahun hadapan. S udah sam pai m asa untuk negara mengubah perspektif tersebut. terdapat sesetengah murid yang menunjukkan minat untuk menceburi bidang keusahawanan kerana datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. dan melahirkan generasi yang bukan sahaja berkeupayaan dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga berpotensi untuk menjadi usahawan dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara di masa hadapan. persaingan global. kini. Menjadi keperluan sejak di bangku sekolah rendah lagi dipupuk semangat berniaga di kalangan murid bagi menggalakkan mereka menceburi bidang ini. Sehubungan itu. Jika sebelum ini. bilangan siswazah menganggur sebaik sahaja bergraduat di masa hadapan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Menyedari hal tersebut. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 8 . elemen keusahawanan telah diperkenalkan dalam KSSR bagi memberi pendedahan awal mengenai bidang keusahawan yang sememangnya mempunyai potensi yang besar untuk diterokai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan. Murid akan didedahkan dengan kemal4an tersebut dalam proses P&P supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran murid untuk mendapatkan maklumat dengan berkesan. setiap modal insan barns dipersiapkan dengan cabaran tersebut agar tidak ketinggalan dalam. Memantapkan kemahiran murid berasakan elemen ini juga dilihat mampu membuka ruang kepada mereka untuk menerokai dunia tanpa sempadan dalam mendapatkan pelbagai maklumat bagi tujuan pembelajaran dengan hanya berada di dalam bilik darjah sahaja.

Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. bahasa rasmi. TAHUN 2011 Guru dipersiapkan untuk menghadapi KSSR TRANSFORMASI kurikulum persekolahan merupakan usaha yang dilakukan bagi memastikan kurikulum tersebut holistik. bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi. para jurulatih utama terlebih dahulu diberikan kursus orientasi. Standard kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Standard kurikulum bahasa Malaysia ini merangkumi empat aspek untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu. satu lagi kursus orientasi turut dianjurkan pada peringkat negeri oleh jurulatih utama masingmasing mengikut mata pelajaran. Sebagai usaha bagi memastikan transformasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di perkukuh serta ditambah baik dan penggunaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sebagai agen perubahan mampu mencapai objektif. kemahiran dan nilai. Sebagai melengkapkan para guru berhadapan dengan cabaran melaksanakan KSSR.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 8. sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan mampu menangani cabaran semasa dan masa depan. Mengambil contoh sukatan bagi standard kurikulum bahasa Malaysia yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan. Standard pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti p e m b e l a j a r a n d a n pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 9 . 1. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang berada di bangku sekolah rendah. 2. bahasa perpaduan.

memperkaya kosa kata. Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan ii. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 4. Antaranya ialah. yangtepat iv. i. Berikut adalah aspek KBT yang akan diaplikasikan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. meningkatkan pemahaman berbahasa dan berkemampuan berkomunikasi secara berkesan dalam perhubungan kehidupan sosial. i. Memperkayakan bahan bacaan Asp e k K em ahi r an bernilai tambah (KBT) masih digunapakai dalam pengajran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran telah merangka beberapa strategi pengajaran dan p e m b e l a j a r a n u n t u k dijadikan panduan kepada para pendidik. Kepelbagaian sumber bahan iii. iv. namun dua penekanan telah ditambah daripada sukatan lama. iii. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 10 . ii. v. Penggunaan tatabahasa. Berpusatkan murid i. Pengajaran dan pembelajaran secara didik hibur Berbentuk serampang dua mata: i. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. Pendekatan modular TAHUN 2011 Merujuk kepada keduadua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagianbahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu: i. Objektif pembelajaran bahasa Malaysia sekolah r e n d a h yang telah ditetapkan supaya murid dapat menguasai asas berbahasa khususnya murid tahap satu (literasi). Kemahiran berfikir ii. B a g i m e m a s t i k a n objektif tersebut tercapai. Kepelbagaian teknik pengajaran ii.

1. beberapa perkara boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran Antaranya. Keusahawanan Sementara itu. Cara menterjemahkan pernyataan standard kurikulum  Baca perkataan demi p e r k a t a a n d a l a m setiap pernyataan untuk memahami maksud dan hasrat kurikulum yang terkandung pada pernyataan tersebut secara tersurat dan tersirat.  Pastikan aktiviti yang dirancang tidak tersasar daripada kemahiran yang dipilih dan kehendak kurikulum. Penggabung jalinan kemahiran bertujuan untuk membolehkan murid mengaplikasi dua atau lebih kemahiran bahasa dalam satu masa. Kemahiran membaca dengan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran membaca. Contohnya. konsep 5P iaitu pengabung jalinan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 11 . pengayaan. Dengan ini murid dapat menguasai beberapa i.   Rancang aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid. ii. Kajian masa depan v. kemahiran serentak. Kecerdasan pelbagai vi. Kreativiti dan inovasi TAHUN 2011 ix. Kem ahi ran m en dengar dan bertutur dengan kemahiran menulis.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH iii. iii. pemulihan dan penilaian akan turut digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar agar objektif pembel ajaran bahasa Malaysia sekolah rendah tercapai. Pembelajaran konstruktivisma vii. Pembelajaran kontekstual viii. Selain aspek kurikulum yang dinyatakan. penyerapan. Setiap kemahiran utama dipilih mesti digabung jalinkan dengan kemahiran sampingan dalam setiap aktiviti. Kemahiran belajar cara belajar iv.

 Langkah keempat: Fikirkan KBT yang sesuai dalam pengaja r a n p e m belajaran tersebut.  Berlakunya pemulihan dan penggayaan. dan  Langkah kelima: Fikirkan pendekatan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2. Peringkat penyampaian pengajaran  Kaedah penyampaian ilmu menggunakan kaedah didik hibur dan menarik minat murid     Bahan bantu mengajar yang sesuai.  Langkah ketiga: Rancang aktiviti yang berkaitan dengan objektif dan kemahiran ya n g d i p i l i h b e r sesuaian dengan masa pengajaran. seterusnya pilihlah kemahiran fokus dan kemahiran sampingan.  Langkah kedua: Bina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan k e m a h i r a n ya n g dipilih. kaedah. Penyampaian yang berkesan dan membolehkan majoriti murid menguasai kemahiran yang diperlukan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 12 . Peringkat perancangan pengajaran  TAHUN 2011 Langkah pertama: Fikirkan kemahiran yang akan diajar. strategi serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid. 3. Aspek komunikasi.   Membentuk murid yang celik ICT dan keusahawanan. Aspek kawalan kelas. Aktiviti pengajaran yang sesuai  Menggunakan cara penyampaian yang mudah untuk murid menguasai kemahiran. kritis dan inovatif ke a r a h m e l a h i r k a n murid kreatif' dan inovatif. Proses penilaian atau pentaksiran secara langsung dan tidak langsung berkaitan ilmu yang disampaikan. 4.  Menggalakkan murid berfikir secara kreatif.

Mendengar. 6. mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. Peringkat Selepas Pengajaran   A d a n y a p r o s e s refleksi. ii. mengecam. Dapat menarik tumpuan murid. Kemahiran mendengar dan bertutur. Jika tidak tercapai mengapa?     Adakah kaedah penyampaian terdapat kelemahan? Adakah objektif terlalu tinggi ditetapkan? Adakah aktiviti dan k e m a h i r a n ya n g dipihh tidak sesuai? Akhirnya memberi peluang kepada guru membaiki kelemahan yang ada bagi pengajaran berikutnya. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. i. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 13 . vokal berganding. iv. Mendengar. Mendengar. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai 2011 bermula dengan tahun satu di semua sekolah rendah seluruh negara telah memperkenalkan kemahiran mendengar dan bertutur sebagai elemen baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( & ) P P. Mendengar. 9. iii. Antara objektif tersebut adalah. Kementerian Pelajaran (KPM) telah menetapkan objektif standard pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur yang perlu bagi memasti keberkesanan KSSR ini. Aktiviti yang menarik dan disukai oleh murid. memahami.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. Aktiviti mudah dilaksanakan. Penyampaian berkesan     TAHUN 2011 Mestilah mudah difahami oleh murid. diftong. Mengapa perlu refleksi? Untuk melihat sama ada objektif tercapai atau tidak. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.

Memberi peluang murid terlibat secara aktif agar dapat mempercepatkan penguasaan kemahiran. Terdapat 10 prinsip kemahiran mendengar Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. jeda dan tatabahasa. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 14 . tepat dan. Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta dengan motivasi. iii. dan pertanyaan dengan betul. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-samakemahiran lain. aksi atau cara-cara lain yang berkesan. Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. vi. dan viii. vii. v. i. Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH v. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak lake berdasarkan arahan. iv. kata panggilan. Berbicara untuk menyampaikan maklurnat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Setiap aktiviti dan kemahiran. vi. ix. vii. x. TAHUN 2011 Mendengar. kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. pesanan. intonasi. ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah. viii. Bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat. jelas. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. 10. membolehkan murid menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa.

Proses penguasaan bahasa ini perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa. selepas itu mengajuk dan seterusnya bercakap. Mengenal maklumat khusus. v. Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi. Perkembangan kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Perkembangan kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. TAHUN 2011 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti. iv. mengajuk memilih bunyi. iii. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. vi. Melakukan sesuatu yang disuruh. iv.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 11. i. ii. dan mengingat fakta. Peringkat Pertengahan Mengecam. iaitu 1. Bertindak terhadap soalansoalan mudah. Mengenal sebab dan akibat. Peringkat Awal Mengecam. Mendengar dan mengecam. Menjalankan perintah dan permintaan. Mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap. makna perkataan. vi. 2. Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. i. ii. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. Mengesan urutan maklumat. iii. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 15 . dan dia cuba meniru dan menuturnya berulang kah apa yang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya. v. rangkai kata dan ayat-ayat.

Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Kemahiran bertutur merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul secara sopan dan ertatasusila. v. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. jelaslah bahasa tujuan mempelajari lisan bukan hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi untuk mencapai tahap kompetensi dalam komunikasi. vii.dan menulis. Begitu juga apabila mahu membuat perhubungan atau interaksi dengan orang lain. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. perkataan dan ayat yang yang didengar. keupayaan bercakap akan berlaku.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 16 . Perkembangan kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap. Kemahiran bertutur Kemahiran lisan adalah aspek kemahiran bahasa yang penting dan utama serta merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mempelajari kemahiran lain seperti kemahiran membaca. mengajuk. pendapat. keupayaan bertutur akan terjadi. iaitu 1. Mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu. Penekanan juga diberi epada penggunaan tatabahasa yang betul. Lisan adalah percakapan atau pertuturan yang merupakan kegiatan melahirkan bahasa melalui suara atau sebutan. vi. Apabila mempunyai keinginan mempelajari sesuatu bahasa. menyampaikan maklumat. iii. Mentafsir maksud orang yang bercakap. TAHUN 2011 12. Peringkat Maju i. Mengenal isi-isi penting. iv. ii. Peringkat Awal i. Oleh itu. Melafazkan.

Bertindak terhadap soalan mullah. Mendeskripsi sesuatu peristiwa. vi. pengalaman. 2. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. v. i. laporan atau ulasan. Mengambil bahagian alam drama atau lakonan. ii. vi. Memberi komen mudah. iii. iii. Peringkat Pertengahan. v.objek dan lain-lain. Membuat diskripsi tentang objek atau gambar. iv. Mendeklamasi puisi. Peringkat Maju i. perbualan atau dialog. 3. Menyampaikan komen. iv. vii. TAHUN 2011 Membuat ayat mengenai diri sendiri dan membuat ayat daripada gambar.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ii. Memberi ucapan pendek. pendapat atau pandangan mudah. iii. iv. Perbualan mudah. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 17 . ii. Bercerita berdasarkan gambar dan pengalaman. Memberi ulasan. Menyoal dan menjawab soalan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengambil bahagian dalam perbincangan. kejadian.

Penekanan. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. pengukuhan dan penggayaan dilaksanakan mengikut keperluan murid bagi memastikan murid mencapai standard yang ditetapkan. pembelajaran secara kontekstual. Kejayaan KSSR sangat memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pelaksana. KSSR turut memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 18 . berasaskan pembelajaran secara konstruktivisme. Pengajaran dan Pembelajaran menarik. Selain itu. pembelajaran kepada hands-on projek. kecerdasan murid-murid tersebut. Aktiviti pemulihan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 13. pembelajaran (P&P) yang memberi lebih penekanan serta kesan terhadap murid-murid. pentaksiran holistik KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan. pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah amat diperlukan bagi murid-murid ini untuk menjalani proses P&P yang lebih menarik. Teaming seperti inkuiri penemuan. pengurus kurikulum. Guru-guru pula perlu memberi penumpuan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid itu sendiri dan menyediakan ruang serta peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada mereka. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian. ibu bapa dan pihak berkepentingan.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 14. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 30 peratus proses pembekalan telah berjaya diselesaikan. pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting. Proses pembekalan untuk kesemua negeri dijangka selesai pada minggu kedua Disember ini. la melibatkan Japan penerbit swasta dan Dewan Bahasa dan Pustaka yang merangkumi 22 judul buku tahun satu. Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan pembekalan buku teks berkenaan sampai dan diterima oleh semua sekolah di seluruh negara supaya is dapat digunakan persekolahan tahun 2011. Senarai buku teks KSSR kegunaan tahun satu mulai 2011 Ciri-ciri buku teks KSSR pada hari pertama sesi         Terdapat dalam dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti Mengandungi nota guru untuk membantu cikgu menjalankan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan. Manakala bagi Sarawak. PEMBEKALAN buku teks Kurikulum S t andard S ekol ah R endah (KSSR ) 2011 ke sekolah-sekolah telah melebihi 80 peratus selesai di Semenanjung Malaysia. menyurih dan mewarna Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi memudahkan guru membuat rujukan Setiap kemahiran barn yang diperkenalkan akan diikuti den gan penilaian mudah untuk menaakul atau membuka kepada perbincangan Penulisan berbentuk modular di mans persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi subjek yang berkaitan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 19 . Buku teks ini mula dibekalkan pada 23 Ogos lalu. TAHUN 2011 Bekalan buku teks selesai Disember 2010. menampal.

Modul Teras Asas merangkumi sembilan mata pelajaran iaitu Bahasa Malaysia. KSSR telah melalui proses transformasi dan surat pekeliling mengenainya telah diedarkan. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK). Dunia Sains dan Teknologi. Sehubungan itu. menyeronokkan dan bermakna. Setiap kandungan kurikulum telah diperkukuh dan ditambah baik. kurikulum disusun dalam bentuk Modul Teras Asas. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Pada tahap satu. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 20 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 15. la juga meliputi perlaksanaan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam modul efektif mengikut kesediaan sekolah terutama dalam penyediaan guru. Surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 2010 telah dikeluarkan bagi memaklumkan kepada guru besar dan guru-guru mengenai perlaksanaan KSSR itu. Dunia Muzik. permintaan daripada murid dan prasarana sekolah. Mulai 2011. jumlah masa yang diperuntukkan pula ialah selama 1. KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan pelajar sekolah tahun satu. Semua sekolah perlu menyediakan jadual waktu mengikut masa ditetapkan KSSR. beberapa disiplin ilmu digabungkan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. Modul Elektif pula ialah Bahasa Arab. Matematik. Pendidikan Jasmani. Dunia Seni Visual. Terdapat 1.380 minit seminggu iaitu mengikut satu waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) 30 minit. Menurut kementerian. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK). Semua sekolah diwajibkan untuk mengikuti dokumen standard bagi setiap kurikulum KSSR. Dalam KSSR.380 minit seminggu TAHUN 2011 KEMENTERIAN Pelajaran akan melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di sekolah rendah seluruh negara mulai 2011 ini. Bahasa Inggeris. Bahasa Tamil. Manakala Modul Teras Tema melibatkan Dunia Kesenian. Bahasa Cina. Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 16. Peruntukan masa KSSR TAHUN 2011 BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 180 180 60 30 180 60 30 60 90 30 1380 SJKC 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 SJKT 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 MODUL TERUS ASAS 1 Bahasa Malaysia 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam 5 Pendidikan Moral 6 Pendidikan Jasmani 7 Pendidikan Kesihatan 8 Matematik MODUL TERUS TEMA 9 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B. lban/B. Kadazandusun Perhimpunan Jumlah 10 Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 21 .Arab/BCSK/BTSK/B.

kandungan. KSSR juga memastikan murid berupaya menguasai kemahiran nilai tambah seperti kreativiti dan inovasi. pedagogi. bersikap patriotik. organisasi. bahan dan pengurusan kunkulum di sekolah. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 22 . KSSR member penekanan kepada pembelajaran menyeronokkan. Transformasi kurikulum adalah untuk memastikan round. menghayati dan mengamalkan semangat perpaduan dan cintakan negara. Penghayatan serta pengukuhan nilai seperti perpaduan. (3M) dan kemahiran yang keempat iaitu kemahiran menaakul. serta memberi perhatian kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Fokus juga diberikan kepada penguasaan kernahiran membaca. Kurikulum transformasi ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). kaedah pentaksiran. TAHUN 2011 Soal jawab mengenai KSSR Mengapa KSSR perlu diperkenalkan ? Adakah kurikulum yang sedia ada tidak cukup baik? Transformasi kurikulum kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sedia ada. beretika. pengurangan bilangan mata pelajaran. menulis dan mengira. Murid juga digalakkan meningkatkan penglibatan dalam kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah. keusahawanan. Selain itu murid juga boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.21.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 17. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik. mempunyai keyakinan dm. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan kurikulum yang dinamik dan digubal bagi memastikan anak didik di sekolah dibekalkan dengan ilmu yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke. dan kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). KSSR merupakan penambahbaikan dalam aspek reka bentuk. peruntukan masa. KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip-prinsip KBSR. dibekalkan dengan pengetahuan. KSSR juga diperkenalkan untuk menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu. alam sekitar dan patriotisme juga diberi tumpuan.

Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan bagi memastikan murid mencapai standard yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. Dalam konteks ini. idea kreatif dan pemikiran kreatif    kebolehan untuk menghasilkan idea yang tulen. Antara ciri murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan inovatif adalah seperti berikut:  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 23 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana pihak sekolah akan menilai inovasi dan kreativiti pelajar di luar konteks Buku Teks? Adakah guru diberi kebebasan untuk mentafsir KSSR menurut fahaman masing-masing? KSSR memastikan proses kreatif dan inovatif diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah supaya menjadi amalan dan budaya dalam kalangan murid. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari jawapan yang bukan konvensional   kebolehan mencerna idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan imaginasi & visualisasi Guru perlu memahami hasrat KSSR dan berupaya mentafsir dan menterjemahkan kandungan kurikulum sewaktu proses P&P. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif  kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. kecerdasan yang pelbagai dan lokasi sekolah untuk disesuaikan dengan kandungan kurikulum. guru perlu mengambil kira keperluan murid yang mempunyai Tatar belakang berbeza.

bagaimana guru dapat menonjolkan unsur kreatif dan kritis pelajar melalui P&P? Guru perlu menggunakan pendekatan seperti berikut:       Inkuiri penemuan Penyelesaian.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Dalam KSSR. penilaian. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif      kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kreativiti pelajar? Antara. analisis. yang tulen. pengitlakan dan kesimpulan serta.  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari kebolehan mencema idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakuIan imaginasi & visualisasi Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 24 . kriteria murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan Inovatif adalah seperti. idea kreatif dan pemikiran kreatif kebolehan untuk menghasilkan idea. bersifat 'hands-on" dan "experiencial learning" yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dapat menonjolkan kemahiran menaakul untuk meningkatkan keberkesanan murid membuat interpretasi. masalah Konstruktivisme Kontekstual Pengajaran Berasaskan Masa Depan Pembelajaran Berasaskan Projek Pendekatan pengajaran. sintesis.

6 Tunjang Gambarajah Reka Bentuk KSSR Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 25 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana KSSR dapat memupuk kepimpinan dan sahsiah diri pelajar sama ada melalui kurikulum mahupun kokurikulum? Tunjang Keterampilan Diri dalam KSSR (rujuk gambarajah Reka Bentuk KSSR) memastikan murid dididik dan dibimbing agar memiliki daya kepimpinan dan sahsiah diri yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum.

ibu bapa. PPD Bahagian KPM — IPGM. ialah:  Interaksi bersemuka: Perayaan Hari Guru. Strategi yang akan dijalankan untuk pendedahan masyarakat umum.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Apakah persiapan yang telah dilakukan untuk melaksanakan KSSR? Sudahkah guru-guru yang terbabit dilatih? KPM menjalankan pelbagai strategi dan persiapan bagi memastikan KSSR dapat dilaksanakan sebagaimana dihasratkan. NGO & Warga Pendidik. iklan Media Elektronik: ASTRO. IAB. Program Jom Heboh TV3. Kursus Orientasi KSSR kepada:   Jurulatih Utama . taklimat     Teknologi Maklumat dan Komunikasi: laman web KSSR. TV3 Penerbitan bahan: brosur. Hari temu Pelanggan. BPG. BBT C.semua mata pelajaran Guru mata pelajaran B. laman web BPK Media Cetak: akhbar. BPSH. masyarakat. LPM. cd Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 26 . JNJK. buku penerangan. majalah. pameran. RTM. Penyebaran Umum kepada. Kursus Pendedahan KSSR    Guru Besar dan pentadbir sekolah Jabatan Pelajaran Negeri. Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia. Antara strategi yang dijalankan adalah seperti berikut:- A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful