KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
1.

TAHUN 2011

Tahukah anda apa itu KSSR?

TRANSFORMASI kurikulum pra sekolah dan sekolah rendah akan diperkenalkan dan dilaksanakan secara berperingkat dalam sistem persekolahan di negara ini pada tahun hadapan bermula dengan murid tahun satu di semua sekolah rendah. Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik P&P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

2.

Mengapa Transformasi?

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 1

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TAHUN 2011

3. APA PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembangan diri individu KSSR Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:  Komunikasi  Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Keterampilan diri

Bahan kurikulum:  Sukatan Pelajaran

Bahan kurikulum:  Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:  Linear

Reka bentuk kurikulum:  Modular Organisasi kurikulum:

Organisasi kuriikulum: Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)  Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras dan Elektif

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) secara eksplisit

Fokus: 3M (Membaca, menulis, mengira)

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 2

Pengurusan Tingkah Laku. B a gi P end i di ka n Kh as Ma s al ah Penglihatan. Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas ini. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam yang diubahsuai. mengira) melibatkan komponen bahasa Malaysia.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 4. Menulis. Seni Muzik)  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral  Pendidikan Jasmani. Kemahiran Manipulatif)  Asas 3M (Membaca. Pengubahsuaian dan penamhhan ini dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran muril-murid kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perubahan perdidikan dan transformasi yang dilakukan oleh kerajaan. bahasa Inggeris dan matematik  Pendidikan Seni Kreatif (Komponen Seni Visual. Masalah Penglihatan dan Masalah Pendengaran turut digubal berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). mata pelajaran yang ditambah ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala dua mata pelajaran yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian dan Dunia Seni Visual Suaian. Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia. Sementara bagi Masalah Pembelajaran. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 3 . Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid-murid berkeperluan khas ini. TAHUN 2011 Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas KURIKULUM Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama iaitu Masalah Pembelajaran. Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka seterusnya dapat meningkatkan kapayaan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. kesemua mata pelajarannya dibuahsuai termasuklah: Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan Diri.

KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang ditetapkan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai murid. kemahiran dan nilai. Bagi tahap satu. Kurikulum standard Sekolah Rendah(KSSR) menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. Jadual 1: Organisasi KSSR Tahap 1 Modul Teras Asas         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Gina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 4 . Manakala standard pembelajaran pula ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. modul teras to dan modul elektif. Standard kandungan meru pakan pernyataan lebih terperinci mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang dinamakan sebagai modul. kandung kurikulum diorganisasikan dal modul teras asas. menyeronokkan dan bermakna. TAHUN 2011 Kurikulum terbaik sekolah rendah.

Pendidikan Seni Visual Modul Kerohanian. Jadual 2: Organisasi KSSR Tahap 2 Mata Pelajaran Teras Modul Komunikasi         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Modul Sains dan Teknologi Matematik Sains Reka Bentuk dan Teknologi / ICT Modul Fizikal dan Estetika .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul. Dunia Muzik) Dunia Sains dan Teknologi Modul Elektif      Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK) Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Manakala bagi tahap dua. Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular bermula pada 2014 untuk muridmurid tahun empat. Teras Tema  TAHUN 2011 Dunia Kesenian (Dunia Seni Visual. Sikap dan Nilai  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 5 . kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif.Pendidikan Jasmani   Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik .

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul Kemanusiaan  TAHUN 2011 Sejarah Mata Pelajaran Elektif Modul Komunikasi Elektif     Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Bahasa Iban Bahasa Semai Bahasa Kadazandusun 6. Pentaksiran KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. Secara umumnya. pada tahun 1983 satu kurikulum sekolah rendah telah diperkenalkan dan dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). kurikulum kebangsaan telah dikaji semula bagi memastikannya sentiasa holistik dan sentiasa relevan agar generasi ini akan sentiasa dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Bertepatan dengan dasa kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta penghayatan nilai murni. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 6 . Tiga Kemahiran baru merentas subjek. p e n gu k u h a n d a n p e n gg a ya a n d i l a k s a n a k a n m e n gi k u t k e p e r l u a n m u r i d b a gi m e m a st i k a n m u ri d m e n c a p a i s a n d a r d ya n g d i t e t a p k a n . kurikulum sekolah rendah telah ditukar kepada K u r i k u l u m Bersepadu Sekolah Rendah s e bel um K em ent e ri an Pelajaran menjalankan semakan KBSR pada tahun 2003. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. 10 tahun kemudian. 7. A k t i v i t i p e m u l i h a n. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

Sungguhpun sistem pendidikan negara telah mengaplikasikan elemen-elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 7 . peluang pekerjaan yang terhad mengikut kemahiran yang dimiliki menyebabkan berlakunva pembaziran dari pelbagai aspek terutamanya kepada aspek pembangunan negara. kaedah pentaksiran. peruntukan masa. kandungan. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. kurikulum sekolah rendah akan mengg u n a k a n K u r i k u l u m Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang melibatkan perubahan bentuk. tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu elemen kreatif dan inovasi. pedagogi. Namur. Justeru. Cabaran Abad ke-21. adalah langkah pertama kementenan membentuk modal insan yang berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020. kritis dan berinovasi. berpengetahuan. keusahawanan. Justeru. Elemen nilai tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain. berfikiran kreatif. kebanyakan negara maju terlebih dahulu telah menjadikan kreatif dan inovasi dalam sistem pendidikan mereka kerana menyedari is adalah kunci untuk berjaya dalam pelbagai bidang terutamanya yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains. Realitinya. berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. elemen kreativiti dan inovasi telah disuntik bagi membentuk transformasi KSSR yang bertujuan melahirkan modal insan yang berkeupayaan berdaya tahan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. dan Model Ekonomi Baru pada masa hadapan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Mulai 2011. namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar modal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat global. teknologi maklumat dan komunikasi (ICI) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. Langkah kementerian yang berusaha menerapkan daya pemikiran kreatif dan inovasi bermula dari bangku sekolah rendah bermula Januari 2011 adalah tepat kerana bukan semua murid dilahirkan dengan bakat tersebut namun bukanlah mustahil untuk membentuk kemahiran tersebut sejak dari kecil. Keupayaan negara menghasilkan modal ins an berkualiti sememangnya tidak boleh disangkal lagi dengan kelahiran siswazah yang sentiasa meningkat dari masa ke masa. organisasi.

terdapat sesetengah murid yang menunjukkan minat untuk menceburi bidang keusahawanan kerana datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. bilangan siswazah menganggur sebaik sahaja bergraduat di masa hadapan. Menjadi keperluan sejak di bangku sekolah rendah lagi dipupuk semangat berniaga di kalangan murid bagi menggalakkan mereka menceburi bidang ini. Seperti elemen nilai tambah yang lain. Memantapkan kemahiran murid berasakan elemen ini juga dilihat mampu membuka ruang kepada mereka untuk menerokai dunia tanpa sempadan dalam mendapatkan pelbagai maklumat bagi tujuan pembelajaran dengan hanya berada di dalam bilik darjah sahaja. dan melahirkan generasi yang bukan sahaja berkeupayaan dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga berpotensi untuk menjadi usahawan dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara di masa hadapan. setiap modal insan barns dipersiapkan dengan cabaran tersebut agar tidak ketinggalan dalam. S udah sam pai m asa untuk negara mengubah perspektif tersebut. Kepesatan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi adalah cabaran yang perlu dihadapi generasi pada masa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diberi pengukuhan dan perlaksanaan secara eksplisit dalam perlaksanaan KSSR pada tahun hadapan. persaingan global.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Menyedari hal tersebut. Jika sebelum ini. kini. elemen keusahawanan telah diperkenalkan dalam KSSR bagi memberi pendedahan awal mengenai bidang keusahawan yang sememangnya mempunyai potensi yang besar untuk diterokai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan. Murid akan didedahkan dengan kemal4an tersebut dalam proses P&P supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran murid untuk mendapatkan maklumat dengan berkesan. Sehubungan itu. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 8 .

2. Sebagai usaha bagi memastikan transformasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di perkukuh serta ditambah baik dan penggunaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sebagai agen perubahan mampu mencapai objektif. Standard kurikulum bahasa Malaysia ini merangkumi empat aspek untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu. Standard pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti p e m b e l a j a r a n d a n pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 9 . kemahiran dan nilai. Standard kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. TAHUN 2011 Guru dipersiapkan untuk menghadapi KSSR TRANSFORMASI kurikulum persekolahan merupakan usaha yang dilakukan bagi memastikan kurikulum tersebut holistik. bahasa rasmi. satu lagi kursus orientasi turut dianjurkan pada peringkat negeri oleh jurulatih utama masingmasing mengikut mata pelajaran. bahasa perpaduan. Sebagai melengkapkan para guru berhadapan dengan cabaran melaksanakan KSSR.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 8. sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan mampu menangani cabaran semasa dan masa depan. Mengambil contoh sukatan bagi standard kurikulum bahasa Malaysia yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan. 1. para jurulatih utama terlebih dahulu diberikan kursus orientasi. bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang berada di bangku sekolah rendah.

Pendekatan modular TAHUN 2011 Merujuk kepada keduadua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagianbahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu: i. Pengajaran dan pembelajaran secara didik hibur Berbentuk serampang dua mata: i. v. Berpusatkan murid i. Antaranya ialah. Memperkayakan bahan bacaan Asp e k K em ahi r an bernilai tambah (KBT) masih digunapakai dalam pengajran dan pembelajaran. namun dua penekanan telah ditambah daripada sukatan lama. Kepelbagaian sumber bahan iii. ii. yangtepat iv. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 4. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 10 . B a g i m e m a s t i k a n objektif tersebut tercapai. Berikut adalah aspek KBT yang akan diaplikasikan. Penggunaan tatabahasa. iv. Kepelbagaian teknik pengajaran ii. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. Kementerian Pelajaran telah merangka beberapa strategi pengajaran dan p e m b e l a j a r a n u n t u k dijadikan panduan kepada para pendidik. Objektif pembelajaran bahasa Malaysia sekolah r e n d a h yang telah ditetapkan supaya murid dapat menguasai asas berbahasa khususnya murid tahap satu (literasi). Kemahiran berfikir ii. memperkaya kosa kata. meningkatkan pemahaman berbahasa dan berkemampuan berkomunikasi secara berkesan dalam perhubungan kehidupan sosial.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. i. Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan ii. iii. i.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 11 .   Rancang aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid. Contohnya. Kemahiran belajar cara belajar iv. 1. Kreativiti dan inovasi TAHUN 2011 ix. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran membaca. Selain aspek kurikulum yang dinyatakan. Kemahiran membaca dengan kemahiran menulis.  Pastikan aktiviti yang dirancang tidak tersasar daripada kemahiran yang dipilih dan kehendak kurikulum. Setiap kemahiran utama dipilih mesti digabung jalinkan dengan kemahiran sampingan dalam setiap aktiviti. Pembelajaran kontekstual viii. iii. Kecerdasan pelbagai vi. pengayaan. ii.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH iii. Keusahawanan Sementara itu. Cara menterjemahkan pernyataan standard kurikulum  Baca perkataan demi p e r k a t a a n d a l a m setiap pernyataan untuk memahami maksud dan hasrat kurikulum yang terkandung pada pernyataan tersebut secara tersurat dan tersirat. Kajian masa depan v. beberapa perkara boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran Antaranya. Dengan ini murid dapat menguasai beberapa i. konsep 5P iaitu pengabung jalinan. penyerapan. pemulihan dan penilaian akan turut digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar agar objektif pembel ajaran bahasa Malaysia sekolah rendah tercapai. kemahiran serentak. Penggabung jalinan kemahiran bertujuan untuk membolehkan murid mengaplikasi dua atau lebih kemahiran bahasa dalam satu masa. Kem ahi ran m en dengar dan bertutur dengan kemahiran menulis. Pembelajaran konstruktivisma vii.

seterusnya pilihlah kemahiran fokus dan kemahiran sampingan. Aktiviti pengajaran yang sesuai  Menggunakan cara penyampaian yang mudah untuk murid menguasai kemahiran.  Langkah kedua: Bina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan k e m a h i r a n ya n g dipilih.  Langkah ketiga: Rancang aktiviti yang berkaitan dengan objektif dan kemahiran ya n g d i p i l i h b e r sesuaian dengan masa pengajaran. Proses penilaian atau pentaksiran secara langsung dan tidak langsung berkaitan ilmu yang disampaikan.  Menggalakkan murid berfikir secara kreatif.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2. 4. Aspek kawalan kelas.  Berlakunya pemulihan dan penggayaan. Penyampaian yang berkesan dan membolehkan majoriti murid menguasai kemahiran yang diperlukan. Peringkat penyampaian pengajaran  Kaedah penyampaian ilmu menggunakan kaedah didik hibur dan menarik minat murid     Bahan bantu mengajar yang sesuai. kaedah.  Langkah keempat: Fikirkan KBT yang sesuai dalam pengaja r a n p e m belajaran tersebut. Aspek komunikasi.   Membentuk murid yang celik ICT dan keusahawanan. kritis dan inovatif ke a r a h m e l a h i r k a n murid kreatif' dan inovatif. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 12 . Peringkat perancangan pengajaran  TAHUN 2011 Langkah pertama: Fikirkan kemahiran yang akan diajar. 3. strategi serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid. dan  Langkah kelima: Fikirkan pendekatan.

mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 9. Mendengar. vokal berganding. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 13 . Mendengar. diftong.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. Antara objektif tersebut adalah. mengecam. Mendengar. Kemahiran mendengar dan bertutur. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Dapat menarik tumpuan murid. iii. Kementerian Pelajaran (KPM) telah menetapkan objektif standard pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur yang perlu bagi memasti keberkesanan KSSR ini. Peringkat Selepas Pengajaran   A d a n y a p r o s e s refleksi. 6. Mendengar. Penyampaian berkesan     TAHUN 2011 Mestilah mudah difahami oleh murid. i. memahami. Mengapa perlu refleksi? Untuk melihat sama ada objektif tercapai atau tidak. iv. Aktiviti yang menarik dan disukai oleh murid. ii. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai 2011 bermula dengan tahun satu di semua sekolah rendah seluruh negara telah memperkenalkan kemahiran mendengar dan bertutur sebagai elemen baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( & ) P P. Aktiviti mudah dilaksanakan. Jika tidak tercapai mengapa?     Adakah kaedah penyampaian terdapat kelemahan? Adakah objektif terlalu tinggi ditetapkan? Adakah aktiviti dan k e m a h i r a n ya n g dipihh tidak sesuai? Akhirnya memberi peluang kepada guru membaiki kelemahan yang ada bagi pengajaran berikutnya. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti. vii. aksi atau cara-cara lain yang berkesan. membolehkan murid menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. viii. ix. 10. dan pertanyaan dengan betul. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-samakemahiran lain. Berbicara untuk menyampaikan maklurnat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. v. vi. kata panggilan. jelas. Terdapat 10 prinsip kemahiran mendengar Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. vii. x. i. TAHUN 2011 Mendengar. Setiap aktiviti dan kemahiran. intonasi. iv. dan viii. Memberi peluang murid terlibat secara aktif agar dapat mempercepatkan penguasaan kemahiran. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. Bertutur dengan bahasa yang mudah. Bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat. Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. vi. jeda dan tatabahasa. pesanan. iii.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH v. memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak lake berdasarkan arahan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 14 . tepat dan. ii. Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta dengan motivasi.

Mengenal sebab dan akibat. Melakukan sesuatu yang disuruh. mengajuk memilih bunyi. rangkai kata dan ayat-ayat. vi. iii. Peringkat Awal Mengecam. selepas itu mengajuk dan seterusnya bercakap. TAHUN 2011 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti. v. iaitu 1. dan dia cuba meniru dan menuturnya berulang kah apa yang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya. i.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 11. Perkembangan kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. ii. Mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap. v. 2. Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mengesan urutan maklumat. ii. Bertindak terhadap soalansoalan mudah. i. iii. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. iv. Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi. dan mengingat fakta. Perkembangan kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Mendengar dan mengecam. Peringkat Pertengahan Mengecam. iv. Mengenal maklumat khusus. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 15 . vi. Menjalankan perintah dan permintaan. Proses penguasaan bahasa ini perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. makna perkataan.

Mengenal isi-isi penting. Oleh itu. Peringkat Maju i. Mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 16 . iv. Melafazkan. iaitu 1. mengajuk. Kemahiran bertutur Kemahiran lisan adalah aspek kemahiran bahasa yang penting dan utama serta merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mempelajari kemahiran lain seperti kemahiran membaca. jelaslah bahasa tujuan mempelajari lisan bukan hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi untuk mencapai tahap kompetensi dalam komunikasi. Peringkat Awal i. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Mentafsir maksud orang yang bercakap. Perkembangan kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. keupayaan bertutur akan terjadi. keupayaan bercakap akan berlaku. Apabila mempunyai keinginan mempelajari sesuatu bahasa. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul secara sopan dan ertatasusila. perkataan dan ayat yang yang didengar. ii. pendapat.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. Lisan adalah percakapan atau pertuturan yang merupakan kegiatan melahirkan bahasa melalui suara atau sebutan. Begitu juga apabila mahu membuat perhubungan atau interaksi dengan orang lain. Penekanan juga diberi epada penggunaan tatabahasa yang betul. vii. Kemahiran bertutur merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan. iii. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. menyampaikan maklumat. vi. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. TAHUN 2011 12.dan menulis. v. Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap.

iii. Memberi ulasan. ii. Menyampaikan komen. vii. v. 2. iv. Peringkat Maju i. pendapat atau pandangan mudah. perbualan atau dialog. Mengambil bahagian dalam perbincangan. iv. 3. kejadian. TAHUN 2011 Membuat ayat mengenai diri sendiri dan membuat ayat daripada gambar. Bertindak terhadap soalan mullah. laporan atau ulasan. Bercerita berdasarkan gambar dan pengalaman. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. iv. Mendeklamasi puisi. Mengambil bahagian alam drama atau lakonan. ii. iii.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ii. pengalaman. Peringkat Pertengahan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 17 .objek dan lain-lain. Memberi ucapan pendek. Membuat diskripsi tentang objek atau gambar. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mendeskripsi sesuatu peristiwa. v. i. Memberi komen mudah. Perbualan mudah. iii. vi. Menyoal dan menjawab soalan. vi.

Teaming seperti inkuiri penemuan. pembelajaran secara kontekstual. pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah amat diperlukan bagi murid-murid ini untuk menjalani proses P&P yang lebih menarik. ibu bapa dan pihak berkepentingan. pengurus kurikulum. pembelajaran kepada hands-on projek. Selain itu. pengukuhan dan penggayaan dilaksanakan mengikut keperluan murid bagi memastikan murid mencapai standard yang ditetapkan. KSSR turut memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. kecerdasan murid-murid tersebut. Kejayaan KSSR sangat memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pelaksana.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 13. Aktiviti pemulihan. pembelajaran (P&P) yang memberi lebih penekanan serta kesan terhadap murid-murid. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. berasaskan pembelajaran secara konstruktivisme. Guru-guru pula perlu memberi penumpuan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid itu sendiri dan menyediakan ruang serta peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada mereka. Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian. Pengajaran dan Pembelajaran menarik. pentaksiran holistik KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan. Penekanan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 18 .

TAHUN 2011 Bekalan buku teks selesai Disember 2010. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 30 peratus proses pembekalan telah berjaya diselesaikan. PEMBEKALAN buku teks Kurikulum S t andard S ekol ah R endah (KSSR ) 2011 ke sekolah-sekolah telah melebihi 80 peratus selesai di Semenanjung Malaysia.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 14. Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan pembekalan buku teks berkenaan sampai dan diterima oleh semua sekolah di seluruh negara supaya is dapat digunakan persekolahan tahun 2011. menyurih dan mewarna Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi memudahkan guru membuat rujukan Setiap kemahiran barn yang diperkenalkan akan diikuti den gan penilaian mudah untuk menaakul atau membuka kepada perbincangan Penulisan berbentuk modular di mans persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi subjek yang berkaitan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 19 . Proses pembekalan untuk kesemua negeri dijangka selesai pada minggu kedua Disember ini. Buku teks ini mula dibekalkan pada 23 Ogos lalu. menampal. Senarai buku teks KSSR kegunaan tahun satu mulai 2011 Ciri-ciri buku teks KSSR pada hari pertama sesi         Terdapat dalam dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti Mengandungi nota guru untuk membantu cikgu menjalankan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan. Manakala bagi Sarawak. pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting. la melibatkan Japan penerbit swasta dan Dewan Bahasa dan Pustaka yang merangkumi 22 judul buku tahun satu.

Dunia Sains dan Teknologi. Modul Teras Asas merangkumi sembilan mata pelajaran iaitu Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. permintaan daripada murid dan prasarana sekolah. Pendidikan Jasmani. Modul Elektif pula ialah Bahasa Arab. Bahasa Tamil. Matematik. Bahasa Cina. menyeronokkan dan bermakna. Pada tahap satu. Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Terdapat 1. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK). Dunia Seni Visual. KSSR telah melalui proses transformasi dan surat pekeliling mengenainya telah diedarkan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 20 . la juga meliputi perlaksanaan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam modul efektif mengikut kesediaan sekolah terutama dalam penyediaan guru.380 minit seminggu TAHUN 2011 KEMENTERIAN Pelajaran akan melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di sekolah rendah seluruh negara mulai 2011 ini. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK). Surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 2010 telah dikeluarkan bagi memaklumkan kepada guru besar dan guru-guru mengenai perlaksanaan KSSR itu. kurikulum disusun dalam bentuk Modul Teras Asas. Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan pelajar sekolah tahun satu. Setiap kandungan kurikulum telah diperkukuh dan ditambah baik. Dunia Muzik.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 15. Semua sekolah perlu menyediakan jadual waktu mengikut masa ditetapkan KSSR. jumlah masa yang diperuntukkan pula ialah selama 1. beberapa disiplin ilmu digabungkan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. Sehubungan itu. Menurut kementerian. Mulai 2011. Semua sekolah diwajibkan untuk mengikuti dokumen standard bagi setiap kurikulum KSSR. Manakala Modul Teras Tema melibatkan Dunia Kesenian.380 minit seminggu iaitu mengikut satu waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) 30 minit. Dalam KSSR.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 16. lban/B. Peruntukan masa KSSR TAHUN 2011 BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 180 180 60 30 180 60 30 60 90 30 1380 SJKC 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 SJKT 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 MODUL TERUS ASAS 1 Bahasa Malaysia 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam 5 Pendidikan Moral 6 Pendidikan Jasmani 7 Pendidikan Kesihatan 8 Matematik MODUL TERUS TEMA 9 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B. Kadazandusun Perhimpunan Jumlah 10 Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 21 .Arab/BCSK/BTSK/B.

bahan dan pengurusan kunkulum di sekolah. Murid juga digalakkan meningkatkan penglibatan dalam kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah. KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip-prinsip KBSR. (3M) dan kemahiran yang keempat iaitu kemahiran menaakul. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.21. menulis dan mengira. keusahawanan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 22 . KSSR merupakan penambahbaikan dalam aspek reka bentuk. Fokus juga diberikan kepada penguasaan kernahiran membaca. Transformasi kurikulum adalah untuk memastikan round. kandungan. pengurangan bilangan mata pelajaran.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 17. mempunyai keyakinan dm. dibekalkan dengan pengetahuan. KSSR juga diperkenalkan untuk menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan kurikulum yang dinamik dan digubal bagi memastikan anak didik di sekolah dibekalkan dengan ilmu yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke. dan kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). KSSR member penekanan kepada pembelajaran menyeronokkan. TAHUN 2011 Soal jawab mengenai KSSR Mengapa KSSR perlu diperkenalkan ? Adakah kurikulum yang sedia ada tidak cukup baik? Transformasi kurikulum kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sedia ada. KSSR juga memastikan murid berupaya menguasai kemahiran nilai tambah seperti kreativiti dan inovasi. menghayati dan mengamalkan semangat perpaduan dan cintakan negara. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik. alam sekitar dan patriotisme juga diberi tumpuan. peruntukan masa. beretika. bersikap patriotik. kaedah pentaksiran. serta memberi perhatian kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Selain itu murid juga boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. organisasi. pedagogi. Penghayatan serta pengukuhan nilai seperti perpaduan. Kurikulum transformasi ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif  kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. Antara ciri murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan inovatif adalah seperti berikut:  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana pihak sekolah akan menilai inovasi dan kreativiti pelajar di luar konteks Buku Teks? Adakah guru diberi kebebasan untuk mentafsir KSSR menurut fahaman masing-masing? KSSR memastikan proses kreatif dan inovatif diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah supaya menjadi amalan dan budaya dalam kalangan murid. kecerdasan yang pelbagai dan lokasi sekolah untuk disesuaikan dengan kandungan kurikulum. Dalam konteks ini. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 23 . ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari jawapan yang bukan konvensional   kebolehan mencerna idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan imaginasi & visualisasi Guru perlu memahami hasrat KSSR dan berupaya mentafsir dan menterjemahkan kandungan kurikulum sewaktu proses P&P. Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan bagi memastikan murid mencapai standard yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. idea kreatif dan pemikiran kreatif    kebolehan untuk menghasilkan idea yang tulen. guru perlu mengambil kira keperluan murid yang mempunyai Tatar belakang berbeza.

analisis. bersifat 'hands-on" dan "experiencial learning" yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dapat menonjolkan kemahiran menaakul untuk meningkatkan keberkesanan murid membuat interpretasi. bagaimana guru dapat menonjolkan unsur kreatif dan kritis pelajar melalui P&P? Guru perlu menggunakan pendekatan seperti berikut:       Inkuiri penemuan Penyelesaian. idea kreatif dan pemikiran kreatif kebolehan untuk menghasilkan idea.  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Dalam KSSR. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari kebolehan mencema idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakuIan imaginasi & visualisasi Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 24 . pengitlakan dan kesimpulan serta. masalah Konstruktivisme Kontekstual Pengajaran Berasaskan Masa Depan Pembelajaran Berasaskan Projek Pendekatan pengajaran. kriteria murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan Inovatif adalah seperti. yang tulen. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. sintesis. penilaian. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif      kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kreativiti pelajar? Antara.

6 Tunjang Gambarajah Reka Bentuk KSSR Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 25 .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana KSSR dapat memupuk kepimpinan dan sahsiah diri pelajar sama ada melalui kurikulum mahupun kokurikulum? Tunjang Keterampilan Diri dalam KSSR (rujuk gambarajah Reka Bentuk KSSR) memastikan murid dididik dan dibimbing agar memiliki daya kepimpinan dan sahsiah diri yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum.

BBT C. LPM.semua mata pelajaran Guru mata pelajaran B. taklimat     Teknologi Maklumat dan Komunikasi: laman web KSSR. Antara strategi yang dijalankan adalah seperti berikut:- A. majalah. Kursus Pendedahan KSSR    Guru Besar dan pentadbir sekolah Jabatan Pelajaran Negeri. cd Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 26 . IAB. Strategi yang akan dijalankan untuk pendedahan masyarakat umum. NGO & Warga Pendidik. Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia. BPSH. RTM. BPG. Program Jom Heboh TV3. JNJK.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Apakah persiapan yang telah dilakukan untuk melaksanakan KSSR? Sudahkah guru-guru yang terbabit dilatih? KPM menjalankan pelbagai strategi dan persiapan bagi memastikan KSSR dapat dilaksanakan sebagaimana dihasratkan. PPD Bahagian KPM — IPGM. Hari temu Pelanggan. ialah:  Interaksi bersemuka: Perayaan Hari Guru. Penyebaran Umum kepada. iklan Media Elektronik: ASTRO. pameran. TV3 Penerbitan bahan: brosur. Kursus Orientasi KSSR kepada:   Jurulatih Utama . masyarakat. ibu bapa. buku penerangan. laman web BPK Media Cetak: akhbar.