P. 1
Beza Kbsr Dan Kssr

Beza Kbsr Dan Kssr

|Views: 119|Likes:
Published by jojolim

More info:

Published by: jojolim on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
1.

TAHUN 2011

Tahukah anda apa itu KSSR?

TRANSFORMASI kurikulum pra sekolah dan sekolah rendah akan diperkenalkan dan dilaksanakan secara berperingkat dalam sistem persekolahan di negara ini pada tahun hadapan bermula dengan murid tahun satu di semua sekolah rendah. Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik P&P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

2.

Mengapa Transformasi?

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global.

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 1

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TAHUN 2011

3. APA PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembangan diri individu KSSR Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:  Komunikasi  Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Keterampilan diri

Bahan kurikulum:  Sukatan Pelajaran

Bahan kurikulum:  Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:  Linear

Reka bentuk kurikulum:  Modular Organisasi kurikulum:

Organisasi kuriikulum: Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)  Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras dan Elektif

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) secara eksplisit

Fokus: 3M (Membaca, menulis, mengira)

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

Muka Surat 2

Kemahiran Manipulatif)  Asas 3M (Membaca. Menulis. TAHUN 2011 Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas KURIKULUM Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama iaitu Masalah Pembelajaran. mata pelajaran yang ditambah ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala dua mata pelajaran yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian dan Dunia Seni Visual Suaian. Masalah Penglihatan dan Masalah Pendengaran turut digubal berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka seterusnya dapat meningkatkan kapayaan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. B a gi P end i di ka n Kh as Ma s al ah Penglihatan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 3 . mengira) melibatkan komponen bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam yang diubahsuai. bahasa Inggeris dan matematik  Pendidikan Seni Kreatif (Komponen Seni Visual. Pengubahsuaian dan penamhhan ini dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran muril-murid kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perubahan perdidikan dan transformasi yang dilakukan oleh kerajaan. Sementara bagi Masalah Pembelajaran. kesemua mata pelajarannya dibuahsuai termasuklah: Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan Diri. Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas ini. Seni Muzik)  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral  Pendidikan Jasmani. Pengurusan Tingkah Laku. Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid-murid berkeperluan khas ini.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 4. Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia.

menyeronokkan dan bermakna. kemahiran dan nilai. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang dinamakan sebagai modul. TAHUN 2011 Kurikulum terbaik sekolah rendah. kandung kurikulum diorganisasikan dal modul teras asas. Standard kandungan meru pakan pernyataan lebih terperinci mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Jadual 1: Organisasi KSSR Tahap 1 Modul Teras Asas         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Gina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 4 . Kurikulum standard Sekolah Rendah(KSSR) menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. Manakala standard pembelajaran pula ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang ditetapkan. Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan. modul teras to dan modul elektif. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai murid. Bagi tahap satu.

Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular bermula pada 2014 untuk muridmurid tahun empat. Jadual 2: Organisasi KSSR Tahap 2 Mata Pelajaran Teras Modul Komunikasi         Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Modul Sains dan Teknologi Matematik Sains Reka Bentuk dan Teknologi / ICT Modul Fizikal dan Estetika . Dunia Muzik) Dunia Sains dan Teknologi Modul Elektif      Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK) Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Manakala bagi tahap dua. kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul. Teras Tema  TAHUN 2011 Dunia Kesenian (Dunia Seni Visual.Pendidikan Seni Visual Modul Kerohanian. Sikap dan Nilai  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 5 .Pendidikan Jasmani   Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik .

10 tahun kemudian. kurikulum kebangsaan telah dikaji semula bagi memastikannya sentiasa holistik dan sentiasa relevan agar generasi ini akan sentiasa dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 6 . pada tahun 1983 satu kurikulum sekolah rendah telah diperkenalkan dan dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). p e n gu k u h a n d a n p e n gg a ya a n d i l a k s a n a k a n m e n gi k u t k e p e r l u a n m u r i d b a gi m e m a st i k a n m u ri d m e n c a p a i s a n d a r d ya n g d i t e t a p k a n .KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul Kemanusiaan  TAHUN 2011 Sejarah Mata Pelajaran Elektif Modul Komunikasi Elektif     Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Bahasa Iban Bahasa Semai Bahasa Kadazandusun 6. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Secara umumnya. Bertepatan dengan dasa kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta penghayatan nilai murni. 7. A k t i v i t i p e m u l i h a n. Pentaksiran KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. Tiga Kemahiran baru merentas subjek. kurikulum sekolah rendah telah ditukar kepada K u r i k u l u m Bersepadu Sekolah Rendah s e bel um K em ent e ri an Pelajaran menjalankan semakan KBSR pada tahun 2003. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

Langkah kementerian yang berusaha menerapkan daya pemikiran kreatif dan inovasi bermula dari bangku sekolah rendah bermula Januari 2011 adalah tepat kerana bukan semua murid dilahirkan dengan bakat tersebut namun bukanlah mustahil untuk membentuk kemahiran tersebut sejak dari kecil. organisasi. Namur. berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. Sungguhpun sistem pendidikan negara telah mengaplikasikan elemen-elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Realitinya. Cabaran Abad ke-21. Justeru. pedagogi. elemen kreativiti dan inovasi telah disuntik bagi membentuk transformasi KSSR yang bertujuan melahirkan modal insan yang berkeupayaan berdaya tahan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. kurikulum sekolah rendah akan mengg u n a k a n K u r i k u l u m Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang melibatkan perubahan bentuk. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 7 . kebanyakan negara maju terlebih dahulu telah menjadikan kreatif dan inovasi dalam sistem pendidikan mereka kerana menyedari is adalah kunci untuk berjaya dalam pelbagai bidang terutamanya yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains. dan Model Ekonomi Baru pada masa hadapan. tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu elemen kreatif dan inovasi. peluang pekerjaan yang terhad mengikut kemahiran yang dimiliki menyebabkan berlakunva pembaziran dari pelbagai aspek terutamanya kepada aspek pembangunan negara. keusahawanan. kritis dan berinovasi. Justeru. teknologi maklumat dan komunikasi (ICI) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. berfikiran kreatif.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Mulai 2011. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Elemen nilai tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain. namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar modal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat global. kaedah pentaksiran. peruntukan masa. berpengetahuan. Keupayaan negara menghasilkan modal ins an berkualiti sememangnya tidak boleh disangkal lagi dengan kelahiran siswazah yang sentiasa meningkat dari masa ke masa. kandungan. adalah langkah pertama kementenan membentuk modal insan yang berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Menyedari hal tersebut. bilangan siswazah menganggur sebaik sahaja bergraduat di masa hadapan. S udah sam pai m asa untuk negara mengubah perspektif tersebut. Kepesatan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi adalah cabaran yang perlu dihadapi generasi pada masa. dan melahirkan generasi yang bukan sahaja berkeupayaan dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga berpotensi untuk menjadi usahawan dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara di masa hadapan. setiap modal insan barns dipersiapkan dengan cabaran tersebut agar tidak ketinggalan dalam. persaingan global. elemen keusahawanan telah diperkenalkan dalam KSSR bagi memberi pendedahan awal mengenai bidang keusahawan yang sememangnya mempunyai potensi yang besar untuk diterokai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 8 . Menjadi keperluan sejak di bangku sekolah rendah lagi dipupuk semangat berniaga di kalangan murid bagi menggalakkan mereka menceburi bidang ini. Sehubungan itu. terdapat sesetengah murid yang menunjukkan minat untuk menceburi bidang keusahawanan kerana datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. Seperti elemen nilai tambah yang lain. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diberi pengukuhan dan perlaksanaan secara eksplisit dalam perlaksanaan KSSR pada tahun hadapan. Murid akan didedahkan dengan kemal4an tersebut dalam proses P&P supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran murid untuk mendapatkan maklumat dengan berkesan. kini. Jika sebelum ini. Memantapkan kemahiran murid berasakan elemen ini juga dilihat mampu membuka ruang kepada mereka untuk menerokai dunia tanpa sempadan dalam mendapatkan pelbagai maklumat bagi tujuan pembelajaran dengan hanya berada di dalam bilik darjah sahaja.

Standard pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti p e m b e l a j a r a n d a n pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 9 . Sebagai melengkapkan para guru berhadapan dengan cabaran melaksanakan KSSR.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 8. 1. Sebagai usaha bagi memastikan transformasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di perkukuh serta ditambah baik dan penggunaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sebagai agen perubahan mampu mencapai objektif. bahasa rasmi. bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi. para jurulatih utama terlebih dahulu diberikan kursus orientasi. TAHUN 2011 Guru dipersiapkan untuk menghadapi KSSR TRANSFORMASI kurikulum persekolahan merupakan usaha yang dilakukan bagi memastikan kurikulum tersebut holistik. bahasa perpaduan. Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. satu lagi kursus orientasi turut dianjurkan pada peringkat negeri oleh jurulatih utama masingmasing mengikut mata pelajaran. sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan mampu menangani cabaran semasa dan masa depan. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang berada di bangku sekolah rendah. Mengambil contoh sukatan bagi standard kurikulum bahasa Malaysia yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan. 2. Standard kurikulum bahasa Malaysia ini merangkumi empat aspek untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu. kemahiran dan nilai. Standard kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan.

B a g i m e m a s t i k a n objektif tersebut tercapai. Berikut adalah aspek KBT yang akan diaplikasikan. yangtepat iv. Objektif pembelajaran bahasa Malaysia sekolah r e n d a h yang telah ditetapkan supaya murid dapat menguasai asas berbahasa khususnya murid tahap satu (literasi). memperkaya kosa kata. Pendekatan modular TAHUN 2011 Merujuk kepada keduadua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagianbahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu: i. i. ii. Kepelbagaian sumber bahan iii. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 4. Kemahiran berfikir ii. Antaranya ialah. Pengajaran dan pembelajaran secara didik hibur Berbentuk serampang dua mata: i. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. Kementerian Pelajaran telah merangka beberapa strategi pengajaran dan p e m b e l a j a r a n u n t u k dijadikan panduan kepada para pendidik. i. iv. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 10 . meningkatkan pemahaman berbahasa dan berkemampuan berkomunikasi secara berkesan dalam perhubungan kehidupan sosial. Penggunaan tatabahasa. Berpusatkan murid i. iii.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. Kepelbagaian teknik pengajaran ii. namun dua penekanan telah ditambah daripada sukatan lama. Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan ii. v. Memperkayakan bahan bacaan Asp e k K em ahi r an bernilai tambah (KBT) masih digunapakai dalam pengajran dan pembelajaran.

Kreativiti dan inovasi TAHUN 2011 ix. Keusahawanan Sementara itu. 1. Selain aspek kurikulum yang dinyatakan. penyerapan. pemulihan dan penilaian akan turut digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar agar objektif pembel ajaran bahasa Malaysia sekolah rendah tercapai. Contohnya. iii. Setiap kemahiran utama dipilih mesti digabung jalinkan dengan kemahiran sampingan dalam setiap aktiviti. Kem ahi ran m en dengar dan bertutur dengan kemahiran menulis. Pembelajaran konstruktivisma vii. Kemahiran membaca dengan kemahiran menulis.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH iii. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran membaca. ii. Penggabung jalinan kemahiran bertujuan untuk membolehkan murid mengaplikasi dua atau lebih kemahiran bahasa dalam satu masa. Kecerdasan pelbagai vi. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 11 . beberapa perkara boleh dilakukan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran Antaranya. Dengan ini murid dapat menguasai beberapa i.   Rancang aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid. konsep 5P iaitu pengabung jalinan. Cara menterjemahkan pernyataan standard kurikulum  Baca perkataan demi p e r k a t a a n d a l a m setiap pernyataan untuk memahami maksud dan hasrat kurikulum yang terkandung pada pernyataan tersebut secara tersurat dan tersirat. pengayaan.  Pastikan aktiviti yang dirancang tidak tersasar daripada kemahiran yang dipilih dan kehendak kurikulum. kemahiran serentak. Pembelajaran kontekstual viii. Kemahiran belajar cara belajar iv. Kajian masa depan v.

Peringkat perancangan pengajaran  TAHUN 2011 Langkah pertama: Fikirkan kemahiran yang akan diajar. kaedah.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2.  Berlakunya pemulihan dan penggayaan. dan  Langkah kelima: Fikirkan pendekatan. Penyampaian yang berkesan dan membolehkan majoriti murid menguasai kemahiran yang diperlukan. Aspek komunikasi.  Langkah keempat: Fikirkan KBT yang sesuai dalam pengaja r a n p e m belajaran tersebut. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 12 .  Menggalakkan murid berfikir secara kreatif.  Langkah kedua: Bina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan k e m a h i r a n ya n g dipilih. seterusnya pilihlah kemahiran fokus dan kemahiran sampingan. kritis dan inovatif ke a r a h m e l a h i r k a n murid kreatif' dan inovatif.   Membentuk murid yang celik ICT dan keusahawanan. Peringkat penyampaian pengajaran  Kaedah penyampaian ilmu menggunakan kaedah didik hibur dan menarik minat murid     Bahan bantu mengajar yang sesuai. 3. Aspek kawalan kelas. strategi serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid. Aktiviti pengajaran yang sesuai  Menggunakan cara penyampaian yang mudah untuk murid menguasai kemahiran. Proses penilaian atau pentaksiran secara langsung dan tidak langsung berkaitan ilmu yang disampaikan.  Langkah ketiga: Rancang aktiviti yang berkaitan dengan objektif dan kemahiran ya n g d i p i l i h b e r sesuaian dengan masa pengajaran. 4.

i. iii. mengecam. Kementerian Pelajaran (KPM) telah menetapkan objektif standard pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur yang perlu bagi memasti keberkesanan KSSR ini. Kemahiran mendengar dan bertutur. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. vokal berganding. Mendengar. 6. diftong. Mendengar. Antara objektif tersebut adalah. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai 2011 bermula dengan tahun satu di semua sekolah rendah seluruh negara telah memperkenalkan kemahiran mendengar dan bertutur sebagai elemen baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( & ) P P. Mendengar. Jika tidak tercapai mengapa?     Adakah kaedah penyampaian terdapat kelemahan? Adakah objektif terlalu tinggi ditetapkan? Adakah aktiviti dan k e m a h i r a n ya n g dipihh tidak sesuai? Akhirnya memberi peluang kepada guru membaiki kelemahan yang ada bagi pengajaran berikutnya. Aktiviti mudah dilaksanakan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5. mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. 9. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Mengapa perlu refleksi? Untuk melihat sama ada objektif tercapai atau tidak. Penyampaian berkesan     TAHUN 2011 Mestilah mudah difahami oleh murid. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 13 . Aktiviti yang menarik dan disukai oleh murid. ii. Peringkat Selepas Pengajaran   A d a n y a p r o s e s refleksi. Mendengar. iv. memahami. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Dapat menarik tumpuan murid.

tepat dan. iv. Bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat. 10. membolehkan murid menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa. i. Setiap aktiviti dan kemahiran. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Terdapat 10 prinsip kemahiran mendengar Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. vii. dan pertanyaan dengan betul. ix. kata panggilan. Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta dengan motivasi. v. Berbicara untuk menyampaikan maklurnat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. aksi atau cara-cara lain yang berkesan. vi. Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. ii.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti. jelas. Bertutur dengan bahasa yang mudah. vii. dan viii. memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak lake berdasarkan arahan. iii. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-samakemahiran lain. Memberi peluang murid terlibat secara aktif agar dapat mempercepatkan penguasaan kemahiran. intonasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. x. viii. TAHUN 2011 Mendengar. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 14 . jeda dan tatabahasa. pesanan. vi.

ii. makna perkataan. Mendengar dan mengecam. vi. Peringkat Pertengahan Mengecam. TAHUN 2011 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti. Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi. Mengesan urutan maklumat. vi. dan dia cuba meniru dan menuturnya berulang kah apa yang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 15 . Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Melakukan sesuatu yang disuruh. mengajuk memilih bunyi. i. Mengenal sebab dan akibat. selepas itu mengajuk dan seterusnya bercakap. dan mengingat fakta. Peringkat Awal Mengecam. v. v.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 11. memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. iaitu 1. Proses penguasaan bahasa ini perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa. Mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap. iii. iii. iv. ii. Mengenal maklumat khusus. Perkembangan kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. i. iv. Perkembangan kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. 2. Bertindak terhadap soalansoalan mudah. Menjalankan perintah dan permintaan. rangkai kata dan ayat-ayat.

dan menulis. Peringkat Maju i. pendapat. iv. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 16 . Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. perkataan dan ayat yang yang didengar. Mentafsir maksud orang yang bercakap. Melafazkan. keupayaan bercakap akan berlaku. vii. Mengenal isi-isi penting. Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap. iii. jelaslah bahasa tujuan mempelajari lisan bukan hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi untuk mencapai tahap kompetensi dalam komunikasi. Peringkat Awal i. iaitu 1. Begitu juga apabila mahu membuat perhubungan atau interaksi dengan orang lain. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Penekanan juga diberi epada penggunaan tatabahasa yang betul. ii. vi. Oleh itu. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Perkembangan kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. TAHUN 2011 12. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul secara sopan dan ertatasusila. Lisan adalah percakapan atau pertuturan yang merupakan kegiatan melahirkan bahasa melalui suara atau sebutan. mengajuk. menyampaikan maklumat.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3. v. Apabila mempunyai keinginan mempelajari sesuatu bahasa. Mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu. keupayaan bertutur akan terjadi. Kemahiran bertutur merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan. Kemahiran bertutur Kemahiran lisan adalah aspek kemahiran bahasa yang penting dan utama serta merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mempelajari kemahiran lain seperti kemahiran membaca.

Membuat diskripsi tentang objek atau gambar. Mendeklamasi puisi. 2. ii. v. Memberi ucapan pendek. 3. Menyoal dan menjawab soalan. TAHUN 2011 Membuat ayat mengenai diri sendiri dan membuat ayat daripada gambar. i. iv. iii. iv. Mengambil bahagian alam drama atau lakonan. vi. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. laporan atau ulasan. Bercerita berdasarkan gambar dan pengalaman.objek dan lain-lain. iv. iii. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 17 . Perbualan mudah. Bertindak terhadap soalan mullah. Peringkat Pertengahan. pendapat atau pandangan mudah. vi. perbualan atau dialog. pengalaman. Memberi komen mudah. v. kejadian. Peringkat Maju i.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ii. ii. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. vii. Memberi ulasan. Menyampaikan komen. Mendeskripsi sesuatu peristiwa. iii.

pembelajaran (P&P) yang memberi lebih penekanan serta kesan terhadap murid-murid. pembelajaran kepada hands-on projek. ibu bapa dan pihak berkepentingan. pentaksiran holistik KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan. Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian. Pengajaran dan Pembelajaran menarik. Selain itu. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 18 . pembelajaran secara kontekstual. Kejayaan KSSR sangat memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pelaksana. kecerdasan murid-murid tersebut.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 13. pengukuhan dan penggayaan dilaksanakan mengikut keperluan murid bagi memastikan murid mencapai standard yang ditetapkan. Aktiviti pemulihan. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. pengurus kurikulum. Teaming seperti inkuiri penemuan. Guru-guru pula perlu memberi penumpuan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid itu sendiri dan menyediakan ruang serta peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada mereka. Penekanan. KSSR turut memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah amat diperlukan bagi murid-murid ini untuk menjalani proses P&P yang lebih menarik. berasaskan pembelajaran secara konstruktivisme.

PEMBEKALAN buku teks Kurikulum S t andard S ekol ah R endah (KSSR ) 2011 ke sekolah-sekolah telah melebihi 80 peratus selesai di Semenanjung Malaysia. Buku teks ini mula dibekalkan pada 23 Ogos lalu. Proses pembekalan untuk kesemua negeri dijangka selesai pada minggu kedua Disember ini. TAHUN 2011 Bekalan buku teks selesai Disember 2010. menyurih dan mewarna Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi memudahkan guru membuat rujukan Setiap kemahiran barn yang diperkenalkan akan diikuti den gan penilaian mudah untuk menaakul atau membuka kepada perbincangan Penulisan berbentuk modular di mans persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi subjek yang berkaitan Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 19 . menampal. pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting. Manakala bagi Sarawak. Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 30 peratus proses pembekalan telah berjaya diselesaikan. Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan pembekalan buku teks berkenaan sampai dan diterima oleh semua sekolah di seluruh negara supaya is dapat digunakan persekolahan tahun 2011. la melibatkan Japan penerbit swasta dan Dewan Bahasa dan Pustaka yang merangkumi 22 judul buku tahun satu. Senarai buku teks KSSR kegunaan tahun satu mulai 2011 Ciri-ciri buku teks KSSR pada hari pertama sesi         Terdapat dalam dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti Mengandungi nota guru untuk membantu cikgu menjalankan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 14.

KSSR telah melalui proses transformasi dan surat pekeliling mengenainya telah diedarkan. Semua sekolah diwajibkan untuk mengikuti dokumen standard bagi setiap kurikulum KSSR.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 15. Terdapat 1. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK). Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 20 . Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Bahasa Cina. Mulai 2011. menyeronokkan dan bermakna. Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Bahasa Tamil. Menurut kementerian. Pada tahap satu. Surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 2010 telah dikeluarkan bagi memaklumkan kepada guru besar dan guru-guru mengenai perlaksanaan KSSR itu. Pendidikan Jasmani. jumlah masa yang diperuntukkan pula ialah selama 1. Dalam KSSR. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK). beberapa disiplin ilmu digabungkan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik. KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan pelajar sekolah tahun satu.380 minit seminggu TAHUN 2011 KEMENTERIAN Pelajaran akan melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di sekolah rendah seluruh negara mulai 2011 ini. Dunia Seni Visual. Modul Elektif pula ialah Bahasa Arab. Setiap kandungan kurikulum telah diperkukuh dan ditambah baik. Manakala Modul Teras Tema melibatkan Dunia Kesenian. Matematik. Modul Teras Asas merangkumi sembilan mata pelajaran iaitu Bahasa Malaysia. kurikulum disusun dalam bentuk Modul Teras Asas. Dunia Muzik. la juga meliputi perlaksanaan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam modul efektif mengikut kesediaan sekolah terutama dalam penyediaan guru. permintaan daripada murid dan prasarana sekolah.380 minit seminggu iaitu mengikut satu waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) 30 minit. Sehubungan itu. Semua sekolah perlu menyediakan jadual waktu mengikut masa ditetapkan KSSR. Bahasa Inggeris. Dunia Sains dan Teknologi.

Arab/BCSK/BTSK/B.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 16. Kadazandusun Perhimpunan Jumlah 10 Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 21 . lban/B. Peruntukan masa KSSR TAHUN 2011 BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 180 180 60 30 180 60 30 60 90 30 1380 SJKC 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 SJKT 300 150 360 120 120 60 30 180 60 30 60 30 1380 MODUL TERUS ASAS 1 Bahasa Malaysia 2 Bahasa Inggeris 3 Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam 5 Pendidikan Moral 6 Pendidikan Jasmani 7 Pendidikan Kesihatan 8 Matematik MODUL TERUS TEMA 9 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan kurikulum yang dinamik dan digubal bagi memastikan anak didik di sekolah dibekalkan dengan ilmu yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke. dibekalkan dengan pengetahuan. kandungan. kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. bahan dan pengurusan kunkulum di sekolah. kaedah pentaksiran. KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip-prinsip KBSR. keusahawanan. menulis dan mengira. organisasi. Transformasi kurikulum adalah untuk memastikan round. Fokus juga diberikan kepada penguasaan kernahiran membaca. pedagogi. bersikap patriotik. mempunyai keyakinan dm. Penghayatan serta pengukuhan nilai seperti perpaduan. TAHUN 2011 Soal jawab mengenai KSSR Mengapa KSSR perlu diperkenalkan ? Adakah kurikulum yang sedia ada tidak cukup baik? Transformasi kurikulum kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sedia ada. menghayati dan mengamalkan semangat perpaduan dan cintakan negara. (3M) dan kemahiran yang keempat iaitu kemahiran menaakul.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 17. pengurangan bilangan mata pelajaran. KSSR juga diperkenalkan untuk menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu. KSSR juga memastikan murid berupaya menguasai kemahiran nilai tambah seperti kreativiti dan inovasi. serta memberi perhatian kepada pentaksiran berasaskan sekolah. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik.21. KSSR merupakan penambahbaikan dalam aspek reka bentuk. Murid juga digalakkan meningkatkan penglibatan dalam kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah. dan kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). peruntukan masa. alam sekitar dan patriotisme juga diberi tumpuan. Kurikulum transformasi ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). beretika. KSSR member penekanan kepada pembelajaran menyeronokkan. Selain itu murid juga boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 22 .

Dalam konteks ini. Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan bagi memastikan murid mencapai standard yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. guru perlu mengambil kira keperluan murid yang mempunyai Tatar belakang berbeza. idea kreatif dan pemikiran kreatif    kebolehan untuk menghasilkan idea yang tulen. kecerdasan yang pelbagai dan lokasi sekolah untuk disesuaikan dengan kandungan kurikulum. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif  kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. Antara ciri murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan inovatif adalah seperti berikut:  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana pihak sekolah akan menilai inovasi dan kreativiti pelajar di luar konteks Buku Teks? Adakah guru diberi kebebasan untuk mentafsir KSSR menurut fahaman masing-masing? KSSR memastikan proses kreatif dan inovatif diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah supaya menjadi amalan dan budaya dalam kalangan murid. Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 23 . ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari jawapan yang bukan konvensional   kebolehan mencerna idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan imaginasi & visualisasi Guru perlu memahami hasrat KSSR dan berupaya mentafsir dan menterjemahkan kandungan kurikulum sewaktu proses P&P.

masalah Konstruktivisme Kontekstual Pengajaran Berasaskan Masa Depan Pembelajaran Berasaskan Projek Pendekatan pengajaran. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif      kebolehan untuk menggunakan daya imaginasi. yang tulen. bagaimana guru dapat menonjolkan unsur kreatif dan kritis pelajar melalui P&P? Guru perlu menggunakan pendekatan seperti berikut:       Inkuiri penemuan Penyelesaian. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.  kebolehan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. idea kreatif dan pemikiran kreatif kebolehan untuk menghasilkan idea. bersifat 'hands-on" dan "experiencial learning" yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dapat menonjolkan kemahiran menaakul untuk meningkatkan keberkesanan murid membuat interpretasi. sintesis. analisis. pengitlakan dan kesimpulan serta. ash atau baru kebolehan meneroka bidang & teknologi baru kebolehan mencari kebolehan mencema idea bagi menyelesaikan tugasan kebolehan mencari penyelesaian berdasarkan penaakuIan imaginasi & visualisasi Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 24 . kriteria murid yang boleh dinilai sebagai seorang yang kreatif dan Inovatif adalah seperti.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Dalam KSSR. penilaian. Apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kreativiti pelajar? Antara.

KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Bagaimana KSSR dapat memupuk kepimpinan dan sahsiah diri pelajar sama ada melalui kurikulum mahupun kokurikulum? Tunjang Keterampilan Diri dalam KSSR (rujuk gambarajah Reka Bentuk KSSR) memastikan murid dididik dan dibimbing agar memiliki daya kepimpinan dan sahsiah diri yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum. 6 Tunjang Gambarajah Reka Bentuk KSSR Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 25 .

BPG. Strategi yang akan dijalankan untuk pendedahan masyarakat umum. NGO & Warga Pendidik. buku penerangan. ibu bapa. Antara strategi yang dijalankan adalah seperti berikut:- A. PPD Bahagian KPM — IPGM. masyarakat. Penyebaran Umum kepada. Hari temu Pelanggan. Kursus Pendedahan KSSR    Guru Besar dan pentadbir sekolah Jabatan Pelajaran Negeri. majalah. Program Jom Heboh TV3. iklan Media Elektronik: ASTRO. JNJK. IAB. ialah:  Interaksi bersemuka: Perayaan Hari Guru. BBT C.KSSR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Apakah persiapan yang telah dilakukan untuk melaksanakan KSSR? Sudahkah guru-guru yang terbabit dilatih? KPM menjalankan pelbagai strategi dan persiapan bagi memastikan KSSR dapat dilaksanakan sebagaimana dihasratkan. RTM. TV3 Penerbitan bahan: brosur. laman web BPK Media Cetak: akhbar. BPSH. cd Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 26 . LPM. taklimat     Teknologi Maklumat dan Komunikasi: laman web KSSR. Kursus Orientasi KSSR kepada:   Jurulatih Utama .semua mata pelajaran Guru mata pelajaran B. Perhimpunan Kebangsaan Guru 1Malaysia. pameran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->