Gunakan Strategi Untuk Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Sumber Manusia merupakan cara pengurusan pekerja yang mula digunakan dalam pengurusan pekerja lebih kurang dua puluh tahun yang lalu. Pengurusan pekerja sebelum itu adalah mengikut cara yang lama. Cara tersebut dinamakan 'Pengurusan Personel'. Apakah pengurusan personel? Pengurusan personel adalah cara pengurusan hal ehwal pekerja mengikut cara tradisional. Ini bermaksud bahawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan personel dijalankan secara pentadbiran. Tidak terdapat tumpuan kepada pencapaian objektif-objektif pekerja sebagai tenaga manusia dengan menggunakan strategi. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dibawah pengurusan personel termasuklah:
             

Pengisian jawatan Kenaikan pangkat Skim perkhidmatan Pentadbiran gaji dan elaun Pentadbiran pelbagai kemudahan dan keistimewaan Latihan pekerja Perjalanan rasmi dan penginapan Pentadbiran pelbagai cuti Penilaian prestasi pekerja Kesihatan dan keselamatan pekerja Disiplin Penamatan perkhidmatan Persaraan Penyimpanan rekod dan sebagainya

Cara pengurusan mengikut pengurusan personel selalunya "reactive". Ini bermaksud bahawa tindakan akan diambil jika dan apabila sesuatu kejadian berlaku atau sesuatu masalah timbul. Sebagai pekerja di Jabatan Sumber Manusia, anda mengetahui bahawa pengurusan sumber manusia juga berkaitan dengan tugas-tugas sepertimana yang disenaraikan. Tetapi terdapat perbezaan yang jelas di antara dua cara pengurusan ini.

Ini memberi keberkesanan kepada semua urusan sumber manusia. Tanya sama ada setiap aktiviti pengurusan pekerja anda sejajar atau sehaluan dengan matlamat organisasi anda. terutama sekali yang mempunyai matlamat berbentuk komersial. Sebahagian daripada maklumat yang diperlukan boleh didapati di bawah "Consultancy Services. Tanpa pekerja. tenaga pekerja anda dapat membantu memajukan dan meningkatkan prestasi organisasi. . Pengurusan personel tertumpu kepada aktiviti-aktiviti pekerja tetapi fokus pengurusan sumber manusia adalah perancangan menyeluruh di mana pencapaian misi dan matlamat organisasi diutamakan. Perancangan strategik adalah perlu di dalam pengurusan tenaga manusia yang mana ia dikaitkan dengan pencapaian misi dan objektif-objektif organisasi. Sumber manusia dengan kebolehan dan pengetahuan mereka adalah sumber utama anda yang boleh membantu mencapai kejayaan organisasi anda." Pekerja Anda Adalah Aset Terpenting Segolongan daripada organisasi-organisasi besar di beberapa negara telah pun menerima hakikat bahawa pekerja adalah aset terpenting mereka. Objektif-objektif pengurusan tenaga manusia adalah sejajar dengan objektif keseluruhan organisasi. alat-alat. Organisasi. hartanah. Penggunaan perancangan strategik membandingkan pengurusan sumber manusia daripada pengurusan personel. Ia bertujuan untuk menjayakan perancangan strategik organisasi anda. Kaji sama ada semua urusan pengurusan pekerja anda berkesan. Ini memerlukan sumber-sumber seperti kewangan.Objektif Pengurusan Sumber Manusia Berkaitan Dengan Objektif Organisasi Perancangan dilakukan di bawah pengurusan personel tetapi perancangan tidak dilakukan secara sistematik atau menyeluruh. Mengikut prinsip ini. tidak ada organisasi yang mampu melaksanakan apa-apa aktiviti. ingin berjaya di dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. teknologi dan sebagainya. Organisasi-organisasi menjalankan aktiviti-aktiviti setiap hari berasaskan kepada objektifobjektif yang dirancang.

dan perhubungan" adalah berkaitan dengan kualiti tenaga manusia. Globalisasi dan kebolehan sumber tenaga pekerja yang berasal dari negara-negara lain perlu diambilkira. teknologi dan sebagainya hanya bernilai jika pekerja menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran mereka dalam pengurusannya. Fungsi pengurusan pekerja adalah untuk membantu meningkatkan keberkesanan aktivitiakitiviti ini. perakaunan. .Teknologi adalah penting. dan pengurusan sistem maklumat adalah penting. o Anda perlu menentukan bilangan dan kualiti. Tetapi ia tidak dapat mengambil alih peranan pekerja anda. bangunan. "Version" pengurusan sumber manusia strategik di dalam Bahasa Inggeris (English Language) adalah terdapat di "strategic human resources management. kewangan. o Ia juga berasaskan kepada kemajuan teknologi dan saingan daripada organisasi-organisasi lain. Apakah langkah yang organisasi anda akan ambil mengenai perkara yang sangat penting ini? Organisasi anda tidak mempunyai banyak pilihan jika ia ingin terus bersaing dalam suasana perniagaan yang semakin menjadi rumit dan kompetitif. komitmen. pengetahuan. Aset-aset lain seperti kewangan. Sila klik di sini mengenai maklumat bagaimana strategi PSM boleh dikaitkan dengan strategi perniagaan. Bagaimana pengurusan tenaga manusia dapat menyumbangkan untuk menjayakan pencapaian objektif-objektif organisasi? Perancangan strategik perlu digunakan dalam pengurusan perkara-perkara seperti berikut: 1. kepakaran. Adalah jelas bahawa faktor-faktor seperti "peribadi. pengeluaran. Pekerja anda akan dapat membantu dalam aspirasi ini. Perkara-perkara seperti pemasaran. kajian dan pembangunan. alat-alat. kebolehan dan pengetahuan pekerja yang diperlukan. Sebagai contoh strategi pengurusan sumber manusia harus digunakan di dalam pengurusan perniagaan." Aktiviti-Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan pekerja berhubung-kait dengan aktiviti-aktiviti lain yang perlu dilaksanakan oleh organisasi. pengalaman. Pengambilan pekerja hendaklah mengikut keperluan semasa oleh organisasi atau dalam jangka pendek atau jangka panjang.

kedua-dua pihak. akan rugi. organisasi anda akan kehilangan kepakaran serta pengetahuan. 5. iaitu. Bagi jawatan eksekutif. pengetahuan. mempunyai tujuan yang sama. 3. keupayaan dan tingkahlakunya. Jika organisasi menjadi muflis atau mengalami kerugian.2. dan mempengaruhi mereka untuk kekal dalam perkhidmatan. o Juga tidak ada jaminan bahawa anda akan dapat cari pengganti yang berkebolehan. o Perhubungan pekerja juga dipanggil sebagai 'perhubungan perindustrian' yang menunjukkan peranan kesatuan pekerja dalam hubungan di antara pekerja dan majikan. o Setiap kali ada di antara pekerja anda yang meletakkan jawatan. Kewujudan suasana demikian memberi keselesaan pekerja untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. jika ada. kualiti lain seperti kepimpinan adalah berkaitan. . 4. pekerja dan majikan. o Ia juga bertujuan memberi pengetahuan yang lebih mendalam. o Majikan dan pihak kesatuan pekerja. o Ia bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pekerja baru agar mereka dapat menjalankan tugas jawatan yang di sandang. Gaji dan kemudahan-kemudahan adalah diurus untuk menarik bakal pekerja yang berkebolehan. Latihan dan pembangunan perlu diurus berasaskan kepada keperluan pekerja dan organisasi. o Penilaian prestasi adalah salah satu daripada langkah-langkah dalam proses pengurusan prestasi. 6. Ia adalah salah satu daripada perkara-perkara yang terpenting. Aktiviti pengambilan pekerja memakan masa dan melibatkan kos. Ia dapat memajukan kerjaya pekerja selain daripada memberi motivasi kepada mereka. kejayaan dan keuntungan organisasi. Kenaikan pangkat hendaklah diuruskan dengan mengesan pekerja atau eksekutif yang sangat sesuai dengan mengambilkira kemahiran. mengekalkan atau meningkatkan motivasi pekerja. o Latihan juga menyediakan pekerja untuk menjalankan tugas yang lebih bertanggungjawab. Pengurusan prestasi pekerja dihubungkaitkan dengan produktiviti pekerja dan juga produktiviti organisasi. Perhubungan di antara majikan dan pekerja adalah bertujuan mewujudkan suasana harmoni dalam pekerjaan. Proses pengurusan prestasi perlu disediakan dengan teratur dan dilaksanakan secara sistematik. atau meningkatakan kompentensi pekerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka.

hal ehwal pekerja dan segala perancangan organisasi. Semua urusan disiplin perlu dikendalikan mengikut prinsip 'Law of Natural Justice' yang boleh difahamkan sebagai princip keadilan semulajadi. Cara Terkini Dalam Pengurusan Tenaga Pekerja Cara pengurusan tenaga pekerja mengikut cara lama.o o Perkara yang serius seperti disiplin pekerja adalah ditangani dengan tujuan mengekalkan nama baik organisasi sebagai "Employer of Choice. Saluran komunikasi yang efektif adalah dilaksanakan secara menyeluruh. Semua perkara ini adalah terkandung dalam fungsi-fungsi Jabatan Sumber Manusia. Mereka mempunyai pekerja bawahan masing-masing yang harus dijaga dan diurus dengan berkesan. Walau bagaimanapun. 4. Panduan tersebut akan menerangkan segala dasar organisasi. 7. 2. Ia juga membantu pengurus-pengurus termaksuk Pengurus Sumber Manusia mempertahankan keputusan mereka. 8. 3. Kemudahan dan keistimewaan lain adalah diberikan dengan tujuan memperkukuhkan nama organisasi sebagai "Employer of Choice". iaitu pengurusan personel. Cara ini adalah seperti "memadam api" di mana tindakan akan diambil apabila masalah timbul atau sesuatu perkara telahpun berlaku. sebenarnya telah berlalu. Tetapi banyak lagi bilangan organisasi yang menggunakan cara lama ini. semua pengurus dan penyelia barisan hadapan juga mempunyai tugastugas berbentuk pengurusan sumber manusia. Ini dapat membantu dalam pemberian penerangan lebih mendalam mengenai perkara-perkara berkaitan dengan dasar organisasi. o Salah satu daripada saluran komunikasi adalah Buku Panduan Pekerja. Pengurus barisan hadapan serta penyelia mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap perkara berkaitan dengan sumber manusia seperti berikut: 1." Gunakan cara mengikut proses dan prosidur tertentu dalam penyelesaian isu-isu disiplin. merancang keperluan tenaga manusia bagi jabatan atau bahagian masing-masing menemuduga calon-calon bagi kekosongan di jabatan atau bahagiannya mengadakan program latihan dan pembangunan bagi pekerja di bawah jagaannya membuat penilaian prestasi pekerja bawahan mengurus perkara lain yang berkaitan dengan sumber manusia bagi jabatan atau bahagiannya Jabatan Pengurusan Sumber Manusia anda perlu membantu mereka dengan memberi panduan dan sokongan yang mencukupi. . 5.

Ulrich menyatakan: "Semua pakar sumber manusia memainkan peranan rakan strategik (strategic partner) apabila mereka mempunyai kebolehan mewujudkan strategi perniagaan komersial". Tenaga manusia telahpun diterima sebagai "partner" dalam menjalankan aktiviti-aktiviti organisasi.Cara baru memerlukan penggunaan strategi dalam pengurusan sumber manusia. pengetahuan tentang implikasiisu-isu tenaga pekerja harus diperolehi. Organisasi anda perlu peka ke atas keperluan setiap pekerja di jabatan sumber manusia. Di bawah cara ini. Definasi Untuk menekankan berapa pentingnya pengurusan sumber manusia. Sediakan perancangan strategik dan majukan kepada pengurusan tinggi untuk kelulusan. langkah-langkah diambil sebelum sesuatu perkara atau masalah berlaku. semua eksekutif yang bertanggungjawab perlu ingat setiap masa bahawa cara pengurusan tenaga pekerja ini . Anda boleh belajar daripada organisasi-organisasi yabg telahpun melaksanakannya dengan jayanya. Setiap aktiviti pengurusan tenaga pekerja dikaitkan dengan pencapaian matlamat organisasi. Tugas-tugas pekerja perlu diurus secara strategik agar ia dapat menyumbangkan kepada kejayaan organisasi. Tenaga pekerja dapat meningkatkan daya saing organisasi anda jika pengurusan strategik digunakan. Cabaran kepada Pengurusan Organisasi Pengurus-pengurus sumber manusia harus menjadikan diri mereka sebagai penyumbang strategik kepada organisasi. Penyumbangan anda kepada kejayaan organisasi disekat sekiranya pengurusan kanan tidak bersedia untuk menerima pengurusan sumber manusia sebagai salah satu penyumbang utama kepada sukses dan keuntungan organisasi. Peningkatan keuntungan perlu dicapai melalui peningkatan produktiviti pekerja. tindakan atau keputusan diambil secara "pro-active. iaitu. Apakah kedudukan di dalam organisasi anda? Apakah yang harus dilakukan? Organisasi anda mempunyai banyak peluang untuk melaksanakan pengurusan sumber manusia secara strategik. berorientasi kepada pelanggan dan dapat mengaitkan strategi perniagaan dengan dasar dan amalan pengurusan sumber manusia. Mereka harus memajukan kebolehan atau pengetahuan di dalam perniagaan. Jika anda berkedudukan yang sama.

perkara-perkara lain yang harus diurus termasuklah: 1. Strategi perlu digunakan agar dapat memberi perkhidmatan yang lebih berkesan kepada pengguna atau masyarakat. memberi sert mengurus cuti dan kemudahan lain secara berkesan untuk mengelakkannya daripada menjada sumber pertikaian di antara organisasi dan pekerja Pengurusan sumber manusia menggunakan strategi di dalam perkara tersebut. dan seterusnya penyediaan insentif yang memberi motivasi kepada pekerja agar mereka akan lebih komited kepada organisasi dan terus kekal dalam perkhidmatan sehingga bersara. Badan-badan sukarela atau organisasi bukan kerajaan perlu mencapai matlamat mereka dengan menggunakan cara yang "cost-effective".menggunakan perancangan strategik untuk menjadikan pekerja lebih produktif agar dapat mencapai matlamat komersial organisasi. Selain daripada yang telahpun dinyatakan. memberi kemudahan perubatan yang munasabah untuk menjaga kesihatan pekerja dan tanggungan agar pekerja dapat menumpuhkan tenaga dan masa dalam menjalankan tugas 4. Di dalam aspek pengurusan tenaga pekerja. membuat perancangan dengan tujuan meningkatakan motivasi pekerja dalam urusan setiap hari 2. cara pengurusan ini juga bertujuan dan harus dapat menunaikan keperluan-keperluan pekerja. Inilah sebab ia dipanggil "Pengurusan Sumber Manusia Strategik. mengurus secara sistemaik segala perkara berhubungkait dengan hal ehwal bakal pesara dengan tujuan memperkukuhkan imej "majikan pilihan" 3. ia mengandungi pelan tindakan di mana setiap aktiviti pengurusan pekerja disalurkan untuk membantu mencapai objektif-objektif tenaga pekerja dan seterusnya menjayakan setiap aktiviti organisasi." Sediakan Kemudahan Persaraan serta Insentif-Insentif Lain Agar Dapat Meningkatkan Komitmen Pekerja dan Memberi Mereka Motivasi Untuk Terus Kekal Dalam Perkhidmatan Adalah jelas bahawa organisasi anda harus menggunakan strategi bagi setiap perkara berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia bermula pada masa pengambilan pekerja. . Strategi adalah difahamkan sebagai pelan tindakan terperinci untuk mencapai sesuatu objektif. Di dalam masa yang sama.

Pengurus Sumber Manusia dan "HR professionals" perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi.Realiti Baru Dalam Pengurusan Sumber Manusia Adalah diperakukan oleh sebilangan 'proponents' atau penyokong-penyokong pengurusan sumber manusia. kemajuan teknologi yang tidak dapat dijangkakan. dan ekpektasi yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas kejayaan organisasi. Aktiviti-aktiviti pengurusan pekerja hanya dapat di jalankan dengan pengetahuan yang mencukupi. . bukan mengurangkan kos. Langkah Yang Harus Diambil Seterusnya Sumber manusia adalah satu-satunya aset yang dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif. tidak mempunyai kebolehan dan pengetahuan yang mencukupi. Tenaga pekerja adalah aset terpenting untuk menjayakan aktiviti-aktiviti komersial organisasi anda. Pengurus-pengurus barisan hadapan mempunyai tanggungjawab ke atas tugas-tugas berkaitan dengan sumber manusia. bahawa:        Jabatan Sumber Manusia wujud untuk meningkatkan daya saing tenaga pekerja. Kedudukan yang sama wujud sama ada matlamat organisasi adalah keuntungan atau sebaliknya seperti dalam kes organisasi bukan kerajaan ('NGO'). Pakar-pakar sumber manusia (HR professionals) harus mencabar serta menyokong pihak pengurusan dalam semua aspek pengurusan. Dasar-Dasar Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Adalah dipertutunkan oleh beberapa penulis bahawa:   Dasar-dasar PSM bertujuan untuk memberi panduan dalam membuat keputusan dengan cepat dan konsisten Ia juga menyokong dengan memberi asas kepada keputusan pengurus-pengurus serta membantu mereka mempertahankan keputusan-keputusan mereka berasaskna kepada dasar yang diluluskan dan diketahui oleh semua pekerja. Amalan pengurusan pekerja wujud untuk membantu setiap pekerja menjadi lebih komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tahap kebolehan pekerja haruslah dipertingkatkan untuk menambah nilai. Sumbangan daripada amalan-amalan pengurusan pekerja kepada keuntungan hendaklah diukur. Keupayaan organisasi anda disekat jika pekerja tidak komited. Ini adalah kritikal oleh sebabkan kesan globalisasi. Ia bukan untuk membuat pekerja lebih selesa.

Dengan kesdearan ini. proses dan prosedur dapat memenuhi keperluan organisasi dalam jangka masa pendek dan panjang. Perkara seperti persaraan pekerja. klik nama buku yang disenaraikan di bawah: 1. objektif strategik organisasi anda dapat dicapai. . Dengan demikian. dan dapat bertahan dan berjaya dalam masa panjang demi untuk kebaikan organisasi dan pekerja. Keadaan ekonomi dan kedudukan kewangan organisasi juga perlu diambilkira. Adakah organisasi anda bersedia mengambil langkah menuju ke pengurusan sumber manusia secara strategik? AMBIL tindakan bijak sekarang! Jika anda sedang mencari buku-buku berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Mereka akan mengetahui peranan mereka dengan lebih jelas. pekerja akan menjadi sasaran utama. Adalah menjadi tanggungjawab penting Jabatan Sumber Manusia untuk merancang keperluan pekerja mengikut masa dan perancangan organisasi. pemberhentian pekerja. kenaikan pangkat. perancangan kemajuan organisasi. Mengurus Sumber Manusia dan Sistem Gaji 2. peletakan jawatan.Dengan menggunakan strategi dalam pengurusan sumber manusia. Selalunya jika organisasi mengalami masalah kewangan oleh kerana kemelesatan ekonomi dan perlu mengurangkan kos. dan keadaan persekitaran perlu diambilkira. mereka akan dapat menyalurkan tenaga mereka dengan lebih efektif dalam menjalankan tugas masing-masing. Pekerja akan diberhentikanmengikut keputusan yang mungkin tidak dapat ditukar. Organisasi anda berkemampuan untuk berjaya. Maintaining Relationships with Human Resource Aktiviti-Aktiviti lain yang dijalankan di bawah Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Pengambilan Pekerja Pengambilan pekerja memainkan peranan penting untuk mencari pekerja yang berkebolehan. Pengoditan Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Sebagai Pengurus Sumber Manusia anda harus menjalankan odit ke atas fungsi sumber manusia (human resource audit) sekali setahun untuk mengetahui sama ada dasar. pekerja anda akan berkemampuan yang lebih tinggi.

Terdapat beberapa cara menangani perhubungan dengan kesatuan pekerja iaitu: 1. meningkatkan motivasi pekerja agar menumpukan perhatian kepada tugas serta tanggungjawab. Ini akan dapat mengesan jenis latihan dan pembangunan yang tepat. Latihan dan pembangunan pekerja perlu diurus secara strategik. Maklumat Tambahan Kepada "Pengurusan Sumber Manusia" Matlamat Pengurusan Strategik Sumber Manusia Berbagai matlamat pengurusan strategik sumber manusia seperti: 1. Bajet latihan tidak akan disia-siakan dan kedudukan bajet pada tahun kemudiannya tidak terjejas.Latihan dan Pembangunan Pekerja Kemahiran dan pengetahuan pekerja harus dipertingkatkan pada setiap masa agar pengurusan sumber manusia dapat memberi perkhidmatan berkesan kepada setiap sektor organisasi. dan mencari jalan untuk meningkatkan prestasi jabatan sumber manusia agar dapat menjadi rakan strategik untuk menjayakan perniagaan organisasi. cara marxist Penggajian dan Kemudahan Untuk mengekalkan imej sebagai majikan pilihan ("Employer of Choice") sistem penggajian dan kemudahan harus disediakan dengan tujuan menarik pekerja-pekerja yang berbakat. Ekoran daripada ini kedudukan pendapatan akan meningkat. Perlu diingat bahawa penilaian prestasi 'bukan' pengurusan prestasi tetapi sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di dalam pengurusan prestasi. mengesan cara efektif untuk meningkatkan produktiviti pekerja . Perhubungan Majikan-Pekerja Ini juga dirujuk sebagai 'perhubungan perindustrian' jika wujud kesatuan pekerja di dalam organisasi. mencari pekerja yang sangat sesuai bagi jawatan yang perlu diisi 2. Pekerja yang mahir dan berkebolehan dapat membantu organisasi anda untuk meningkatkan prestasi. Pengurusan Prestasi Pengurusan prestasi pekerja bertujuan meningkatkan prestasinya serta prestasi organisasi. cara persefahaman ("unitarist approach") 3. Ini bermaksud bahawa ia dirancang dengan tujuan mencapai objektif organisasi dan juga objektif pekerja. dll Terdapat aktiviti lain seperti mencari teknologi yang amat sesuai dalam pengurusan pekerja. Perancangan ini dibuat dengan membuat analisa keperluan latihan semua pekerja serta organisasi. cara bertentangan ("adversarial approach") 2. melaksanakan saluran perhuhungan yang efektif. dan mengekalkan minat mereka untuk terus berkhidmat dengan organisasi anda. Rakan Strategik Perniagaan.

kepada objektif-objektif organisasi anda. dasar dan prosedur 2. Sebagai rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana kepakarannya 4. Mempastikan perubahan dilaksanakan dengan teratur dan diterima oleh semua pekerja 3. Menjadikan dirinya dan setiap pekerja terutama sekali pekerja berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan organisasi Sila klik di sini bagi matlumat mengenai "Human Resource Manager" . Yang penting sekali adalah untuk menghubung-kaitkan setiap matlamat sumber manusia iaitu pekerja anda . Peranan Pengurus Sumber Manusia Terdapat beberapa peranan Pengurus Sumber Manusia termasuklah: 1.3. dan banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan mencapai ketiga-tiga perkara di atas. mengekalkan pekerja di dalam perkhidmatan 4. Ini bermaksud bahawa hak pekerja perlu dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang. Menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful