Gunakan Strategi Untuk Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Sumber Manusia merupakan cara pengurusan pekerja yang mula digunakan dalam pengurusan pekerja lebih kurang dua puluh tahun yang lalu. Pengurusan pekerja sebelum itu adalah mengikut cara yang lama. Cara tersebut dinamakan 'Pengurusan Personel'. Apakah pengurusan personel? Pengurusan personel adalah cara pengurusan hal ehwal pekerja mengikut cara tradisional. Ini bermaksud bahawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan personel dijalankan secara pentadbiran. Tidak terdapat tumpuan kepada pencapaian objektif-objektif pekerja sebagai tenaga manusia dengan menggunakan strategi. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dibawah pengurusan personel termasuklah:
             

Pengisian jawatan Kenaikan pangkat Skim perkhidmatan Pentadbiran gaji dan elaun Pentadbiran pelbagai kemudahan dan keistimewaan Latihan pekerja Perjalanan rasmi dan penginapan Pentadbiran pelbagai cuti Penilaian prestasi pekerja Kesihatan dan keselamatan pekerja Disiplin Penamatan perkhidmatan Persaraan Penyimpanan rekod dan sebagainya

Cara pengurusan mengikut pengurusan personel selalunya "reactive". Ini bermaksud bahawa tindakan akan diambil jika dan apabila sesuatu kejadian berlaku atau sesuatu masalah timbul. Sebagai pekerja di Jabatan Sumber Manusia, anda mengetahui bahawa pengurusan sumber manusia juga berkaitan dengan tugas-tugas sepertimana yang disenaraikan. Tetapi terdapat perbezaan yang jelas di antara dua cara pengurusan ini.

Organisasi. Ini memberi keberkesanan kepada semua urusan sumber manusia. Sumber manusia dengan kebolehan dan pengetahuan mereka adalah sumber utama anda yang boleh membantu mencapai kejayaan organisasi anda. Pengurusan personel tertumpu kepada aktiviti-aktiviti pekerja tetapi fokus pengurusan sumber manusia adalah perancangan menyeluruh di mana pencapaian misi dan matlamat organisasi diutamakan. Ia bertujuan untuk menjayakan perancangan strategik organisasi anda. teknologi dan sebagainya. Sebahagian daripada maklumat yang diperlukan boleh didapati di bawah "Consultancy Services. hartanah. Tanpa pekerja. Ini memerlukan sumber-sumber seperti kewangan. . tidak ada organisasi yang mampu melaksanakan apa-apa aktiviti. Tanya sama ada setiap aktiviti pengurusan pekerja anda sejajar atau sehaluan dengan matlamat organisasi anda. Penggunaan perancangan strategik membandingkan pengurusan sumber manusia daripada pengurusan personel. tenaga pekerja anda dapat membantu memajukan dan meningkatkan prestasi organisasi. alat-alat. Organisasi-organisasi menjalankan aktiviti-aktiviti setiap hari berasaskan kepada objektifobjektif yang dirancang. Perancangan strategik adalah perlu di dalam pengurusan tenaga manusia yang mana ia dikaitkan dengan pencapaian misi dan objektif-objektif organisasi. ingin berjaya di dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Kaji sama ada semua urusan pengurusan pekerja anda berkesan." Pekerja Anda Adalah Aset Terpenting Segolongan daripada organisasi-organisasi besar di beberapa negara telah pun menerima hakikat bahawa pekerja adalah aset terpenting mereka. Mengikut prinsip ini. Objektif-objektif pengurusan tenaga manusia adalah sejajar dengan objektif keseluruhan organisasi.Objektif Pengurusan Sumber Manusia Berkaitan Dengan Objektif Organisasi Perancangan dilakukan di bawah pengurusan personel tetapi perancangan tidak dilakukan secara sistematik atau menyeluruh. terutama sekali yang mempunyai matlamat berbentuk komersial.

Aset-aset lain seperti kewangan. Sila klik di sini mengenai maklumat bagaimana strategi PSM boleh dikaitkan dengan strategi perniagaan. dan perhubungan" adalah berkaitan dengan kualiti tenaga manusia. teknologi dan sebagainya hanya bernilai jika pekerja menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran mereka dalam pengurusannya. Pengambilan pekerja hendaklah mengikut keperluan semasa oleh organisasi atau dalam jangka pendek atau jangka panjang." Aktiviti-Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan pekerja berhubung-kait dengan aktiviti-aktiviti lain yang perlu dilaksanakan oleh organisasi. Fungsi pengurusan pekerja adalah untuk membantu meningkatkan keberkesanan aktivitiakitiviti ini. o Anda perlu menentukan bilangan dan kualiti. Perkara-perkara seperti pemasaran. kewangan. o Ia juga berasaskan kepada kemajuan teknologi dan saingan daripada organisasi-organisasi lain. perakaunan. Pekerja anda akan dapat membantu dalam aspirasi ini. kepakaran. "Version" pengurusan sumber manusia strategik di dalam Bahasa Inggeris (English Language) adalah terdapat di "strategic human resources management. Sebagai contoh strategi pengurusan sumber manusia harus digunakan di dalam pengurusan perniagaan. Adalah jelas bahawa faktor-faktor seperti "peribadi. Globalisasi dan kebolehan sumber tenaga pekerja yang berasal dari negara-negara lain perlu diambilkira. pengeluaran. pengalaman. . kebolehan dan pengetahuan pekerja yang diperlukan. Tetapi ia tidak dapat mengambil alih peranan pekerja anda. Bagaimana pengurusan tenaga manusia dapat menyumbangkan untuk menjayakan pencapaian objektif-objektif organisasi? Perancangan strategik perlu digunakan dalam pengurusan perkara-perkara seperti berikut: 1. kajian dan pembangunan. dan pengurusan sistem maklumat adalah penting. pengetahuan. Apakah langkah yang organisasi anda akan ambil mengenai perkara yang sangat penting ini? Organisasi anda tidak mempunyai banyak pilihan jika ia ingin terus bersaing dalam suasana perniagaan yang semakin menjadi rumit dan kompetitif. bangunan.Teknologi adalah penting. alat-alat. komitmen.

pekerja dan majikan. Kenaikan pangkat hendaklah diuruskan dengan mengesan pekerja atau eksekutif yang sangat sesuai dengan mengambilkira kemahiran. o Juga tidak ada jaminan bahawa anda akan dapat cari pengganti yang berkebolehan. Latihan dan pembangunan perlu diurus berasaskan kepada keperluan pekerja dan organisasi. o Ia juga bertujuan memberi pengetahuan yang lebih mendalam. o Majikan dan pihak kesatuan pekerja. Kewujudan suasana demikian memberi keselesaan pekerja untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. 4. kejayaan dan keuntungan organisasi. o Latihan juga menyediakan pekerja untuk menjalankan tugas yang lebih bertanggungjawab. organisasi anda akan kehilangan kepakaran serta pengetahuan. 3. o Setiap kali ada di antara pekerja anda yang meletakkan jawatan. Jika organisasi menjadi muflis atau mengalami kerugian. atau meningkatakan kompentensi pekerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. o Penilaian prestasi adalah salah satu daripada langkah-langkah dalam proses pengurusan prestasi. mengekalkan atau meningkatkan motivasi pekerja. mempunyai tujuan yang sama.2. dan mempengaruhi mereka untuk kekal dalam perkhidmatan. o Perhubungan pekerja juga dipanggil sebagai 'perhubungan perindustrian' yang menunjukkan peranan kesatuan pekerja dalam hubungan di antara pekerja dan majikan. Ia dapat memajukan kerjaya pekerja selain daripada memberi motivasi kepada mereka. Aktiviti pengambilan pekerja memakan masa dan melibatkan kos. 5. Perhubungan di antara majikan dan pekerja adalah bertujuan mewujudkan suasana harmoni dalam pekerjaan. . Ia adalah salah satu daripada perkara-perkara yang terpenting. Gaji dan kemudahan-kemudahan adalah diurus untuk menarik bakal pekerja yang berkebolehan. iaitu. jika ada. o Ia bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pekerja baru agar mereka dapat menjalankan tugas jawatan yang di sandang. akan rugi. Pengurusan prestasi pekerja dihubungkaitkan dengan produktiviti pekerja dan juga produktiviti organisasi. kedua-dua pihak. Bagi jawatan eksekutif. kualiti lain seperti kepimpinan adalah berkaitan. pengetahuan. Proses pengurusan prestasi perlu disediakan dengan teratur dan dilaksanakan secara sistematik. 6. keupayaan dan tingkahlakunya.

Cara Terkini Dalam Pengurusan Tenaga Pekerja Cara pengurusan tenaga pekerja mengikut cara lama. Pengurus barisan hadapan serta penyelia mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap perkara berkaitan dengan sumber manusia seperti berikut: 1. Mereka mempunyai pekerja bawahan masing-masing yang harus dijaga dan diurus dengan berkesan. Ini dapat membantu dalam pemberian penerangan lebih mendalam mengenai perkara-perkara berkaitan dengan dasar organisasi. 2. Saluran komunikasi yang efektif adalah dilaksanakan secara menyeluruh. iaitu pengurusan personel. Semua urusan disiplin perlu dikendalikan mengikut prinsip 'Law of Natural Justice' yang boleh difahamkan sebagai princip keadilan semulajadi.o o Perkara yang serius seperti disiplin pekerja adalah ditangani dengan tujuan mengekalkan nama baik organisasi sebagai "Employer of Choice. o Salah satu daripada saluran komunikasi adalah Buku Panduan Pekerja." Gunakan cara mengikut proses dan prosidur tertentu dalam penyelesaian isu-isu disiplin. 5. Kemudahan dan keistimewaan lain adalah diberikan dengan tujuan memperkukuhkan nama organisasi sebagai "Employer of Choice". 8. 3. hal ehwal pekerja dan segala perancangan organisasi. sebenarnya telah berlalu. 7. Semua perkara ini adalah terkandung dalam fungsi-fungsi Jabatan Sumber Manusia. merancang keperluan tenaga manusia bagi jabatan atau bahagian masing-masing menemuduga calon-calon bagi kekosongan di jabatan atau bahagiannya mengadakan program latihan dan pembangunan bagi pekerja di bawah jagaannya membuat penilaian prestasi pekerja bawahan mengurus perkara lain yang berkaitan dengan sumber manusia bagi jabatan atau bahagiannya Jabatan Pengurusan Sumber Manusia anda perlu membantu mereka dengan memberi panduan dan sokongan yang mencukupi. Cara ini adalah seperti "memadam api" di mana tindakan akan diambil apabila masalah timbul atau sesuatu perkara telahpun berlaku. Ia juga membantu pengurus-pengurus termaksuk Pengurus Sumber Manusia mempertahankan keputusan mereka. semua pengurus dan penyelia barisan hadapan juga mempunyai tugastugas berbentuk pengurusan sumber manusia. Panduan tersebut akan menerangkan segala dasar organisasi. Walau bagaimanapun. . 4. Tetapi banyak lagi bilangan organisasi yang menggunakan cara lama ini.

pengetahuan tentang implikasiisu-isu tenaga pekerja harus diperolehi. Setiap aktiviti pengurusan tenaga pekerja dikaitkan dengan pencapaian matlamat organisasi. Penyumbangan anda kepada kejayaan organisasi disekat sekiranya pengurusan kanan tidak bersedia untuk menerima pengurusan sumber manusia sebagai salah satu penyumbang utama kepada sukses dan keuntungan organisasi. Sediakan perancangan strategik dan majukan kepada pengurusan tinggi untuk kelulusan. Cabaran kepada Pengurusan Organisasi Pengurus-pengurus sumber manusia harus menjadikan diri mereka sebagai penyumbang strategik kepada organisasi. Tugas-tugas pekerja perlu diurus secara strategik agar ia dapat menyumbangkan kepada kejayaan organisasi.Cara baru memerlukan penggunaan strategi dalam pengurusan sumber manusia. langkah-langkah diambil sebelum sesuatu perkara atau masalah berlaku. semua eksekutif yang bertanggungjawab perlu ingat setiap masa bahawa cara pengurusan tenaga pekerja ini . Di bawah cara ini. Definasi Untuk menekankan berapa pentingnya pengurusan sumber manusia. tindakan atau keputusan diambil secara "pro-active. Peningkatan keuntungan perlu dicapai melalui peningkatan produktiviti pekerja. Anda boleh belajar daripada organisasi-organisasi yabg telahpun melaksanakannya dengan jayanya. Ulrich menyatakan: "Semua pakar sumber manusia memainkan peranan rakan strategik (strategic partner) apabila mereka mempunyai kebolehan mewujudkan strategi perniagaan komersial". Tenaga pekerja dapat meningkatkan daya saing organisasi anda jika pengurusan strategik digunakan. Jika anda berkedudukan yang sama. Tenaga manusia telahpun diterima sebagai "partner" dalam menjalankan aktiviti-aktiviti organisasi. Organisasi anda perlu peka ke atas keperluan setiap pekerja di jabatan sumber manusia. iaitu. berorientasi kepada pelanggan dan dapat mengaitkan strategi perniagaan dengan dasar dan amalan pengurusan sumber manusia. Apakah kedudukan di dalam organisasi anda? Apakah yang harus dilakukan? Organisasi anda mempunyai banyak peluang untuk melaksanakan pengurusan sumber manusia secara strategik. Mereka harus memajukan kebolehan atau pengetahuan di dalam perniagaan.

Pengurusan sumber manusia bermula pada masa pengambilan pekerja. Di dalam masa yang sama. Inilah sebab ia dipanggil "Pengurusan Sumber Manusia Strategik. memberi sert mengurus cuti dan kemudahan lain secara berkesan untuk mengelakkannya daripada menjada sumber pertikaian di antara organisasi dan pekerja Pengurusan sumber manusia menggunakan strategi di dalam perkara tersebut. Strategi perlu digunakan agar dapat memberi perkhidmatan yang lebih berkesan kepada pengguna atau masyarakat. Di dalam aspek pengurusan tenaga pekerja." Sediakan Kemudahan Persaraan serta Insentif-Insentif Lain Agar Dapat Meningkatkan Komitmen Pekerja dan Memberi Mereka Motivasi Untuk Terus Kekal Dalam Perkhidmatan Adalah jelas bahawa organisasi anda harus menggunakan strategi bagi setiap perkara berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. . Strategi adalah difahamkan sebagai pelan tindakan terperinci untuk mencapai sesuatu objektif. ia mengandungi pelan tindakan di mana setiap aktiviti pengurusan pekerja disalurkan untuk membantu mencapai objektif-objektif tenaga pekerja dan seterusnya menjayakan setiap aktiviti organisasi. membuat perancangan dengan tujuan meningkatakan motivasi pekerja dalam urusan setiap hari 2. Badan-badan sukarela atau organisasi bukan kerajaan perlu mencapai matlamat mereka dengan menggunakan cara yang "cost-effective". memberi kemudahan perubatan yang munasabah untuk menjaga kesihatan pekerja dan tanggungan agar pekerja dapat menumpuhkan tenaga dan masa dalam menjalankan tugas 4. perkara-perkara lain yang harus diurus termasuklah: 1.menggunakan perancangan strategik untuk menjadikan pekerja lebih produktif agar dapat mencapai matlamat komersial organisasi. dan seterusnya penyediaan insentif yang memberi motivasi kepada pekerja agar mereka akan lebih komited kepada organisasi dan terus kekal dalam perkhidmatan sehingga bersara. Selain daripada yang telahpun dinyatakan. mengurus secara sistemaik segala perkara berhubungkait dengan hal ehwal bakal pesara dengan tujuan memperkukuhkan imej "majikan pilihan" 3. cara pengurusan ini juga bertujuan dan harus dapat menunaikan keperluan-keperluan pekerja.

Dasar-Dasar Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Adalah dipertutunkan oleh beberapa penulis bahawa:   Dasar-dasar PSM bertujuan untuk memberi panduan dalam membuat keputusan dengan cepat dan konsisten Ia juga menyokong dengan memberi asas kepada keputusan pengurus-pengurus serta membantu mereka mempertahankan keputusan-keputusan mereka berasaskna kepada dasar yang diluluskan dan diketahui oleh semua pekerja. Keupayaan organisasi anda disekat jika pekerja tidak komited. . Langkah Yang Harus Diambil Seterusnya Sumber manusia adalah satu-satunya aset yang dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif. Aktiviti-aktiviti pengurusan pekerja hanya dapat di jalankan dengan pengetahuan yang mencukupi. Tahap kebolehan pekerja haruslah dipertingkatkan untuk menambah nilai. Pengurus-pengurus barisan hadapan mempunyai tanggungjawab ke atas tugas-tugas berkaitan dengan sumber manusia. bukan mengurangkan kos. Pengurus Sumber Manusia dan "HR professionals" perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi. Ini adalah kritikal oleh sebabkan kesan globalisasi.Realiti Baru Dalam Pengurusan Sumber Manusia Adalah diperakukan oleh sebilangan 'proponents' atau penyokong-penyokong pengurusan sumber manusia. Pakar-pakar sumber manusia (HR professionals) harus mencabar serta menyokong pihak pengurusan dalam semua aspek pengurusan. dan ekpektasi yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas kejayaan organisasi. Tenaga pekerja adalah aset terpenting untuk menjayakan aktiviti-aktiviti komersial organisasi anda. tidak mempunyai kebolehan dan pengetahuan yang mencukupi. Amalan pengurusan pekerja wujud untuk membantu setiap pekerja menjadi lebih komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. bahawa:        Jabatan Sumber Manusia wujud untuk meningkatkan daya saing tenaga pekerja. Kedudukan yang sama wujud sama ada matlamat organisasi adalah keuntungan atau sebaliknya seperti dalam kes organisasi bukan kerajaan ('NGO'). Sumbangan daripada amalan-amalan pengurusan pekerja kepada keuntungan hendaklah diukur. kemajuan teknologi yang tidak dapat dijangkakan. Ia bukan untuk membuat pekerja lebih selesa.

mereka akan dapat menyalurkan tenaga mereka dengan lebih efektif dalam menjalankan tugas masing-masing.Dengan menggunakan strategi dalam pengurusan sumber manusia. Pengoditan Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Sebagai Pengurus Sumber Manusia anda harus menjalankan odit ke atas fungsi sumber manusia (human resource audit) sekali setahun untuk mengetahui sama ada dasar. Pekerja akan diberhentikanmengikut keputusan yang mungkin tidak dapat ditukar. Keadaan ekonomi dan kedudukan kewangan organisasi juga perlu diambilkira. klik nama buku yang disenaraikan di bawah: 1. perancangan kemajuan organisasi. Perkara seperti persaraan pekerja. pekerja anda akan berkemampuan yang lebih tinggi. pekerja akan menjadi sasaran utama. pemberhentian pekerja. Selalunya jika organisasi mengalami masalah kewangan oleh kerana kemelesatan ekonomi dan perlu mengurangkan kos. peletakan jawatan. Adakah organisasi anda bersedia mengambil langkah menuju ke pengurusan sumber manusia secara strategik? AMBIL tindakan bijak sekarang! Jika anda sedang mencari buku-buku berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. kenaikan pangkat. Organisasi anda berkemampuan untuk berjaya. dan keadaan persekitaran perlu diambilkira. Maintaining Relationships with Human Resource Aktiviti-Aktiviti lain yang dijalankan di bawah Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Pengambilan Pekerja Pengambilan pekerja memainkan peranan penting untuk mencari pekerja yang berkebolehan. . Dengan demikian. Mengurus Sumber Manusia dan Sistem Gaji 2. Dengan kesdearan ini. Adalah menjadi tanggungjawab penting Jabatan Sumber Manusia untuk merancang keperluan pekerja mengikut masa dan perancangan organisasi. Mereka akan mengetahui peranan mereka dengan lebih jelas. proses dan prosedur dapat memenuhi keperluan organisasi dalam jangka masa pendek dan panjang. dan dapat bertahan dan berjaya dalam masa panjang demi untuk kebaikan organisasi dan pekerja. objektif strategik organisasi anda dapat dicapai.

Latihan dan Pembangunan Pekerja Kemahiran dan pengetahuan pekerja harus dipertingkatkan pada setiap masa agar pengurusan sumber manusia dapat memberi perkhidmatan berkesan kepada setiap sektor organisasi. Ini bermaksud bahawa ia dirancang dengan tujuan mencapai objektif organisasi dan juga objektif pekerja. mencari pekerja yang sangat sesuai bagi jawatan yang perlu diisi 2. Ekoran daripada ini kedudukan pendapatan akan meningkat. Ini akan dapat mengesan jenis latihan dan pembangunan yang tepat. dan mencari jalan untuk meningkatkan prestasi jabatan sumber manusia agar dapat menjadi rakan strategik untuk menjayakan perniagaan organisasi. Perancangan ini dibuat dengan membuat analisa keperluan latihan semua pekerja serta organisasi. dan mengekalkan minat mereka untuk terus berkhidmat dengan organisasi anda. Perlu diingat bahawa penilaian prestasi 'bukan' pengurusan prestasi tetapi sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di dalam pengurusan prestasi. meningkatkan motivasi pekerja agar menumpukan perhatian kepada tugas serta tanggungjawab. Bajet latihan tidak akan disia-siakan dan kedudukan bajet pada tahun kemudiannya tidak terjejas. mengesan cara efektif untuk meningkatkan produktiviti pekerja . Pekerja yang mahir dan berkebolehan dapat membantu organisasi anda untuk meningkatkan prestasi. cara bertentangan ("adversarial approach") 2. Latihan dan pembangunan pekerja perlu diurus secara strategik. Perhubungan Majikan-Pekerja Ini juga dirujuk sebagai 'perhubungan perindustrian' jika wujud kesatuan pekerja di dalam organisasi. melaksanakan saluran perhuhungan yang efektif. Terdapat beberapa cara menangani perhubungan dengan kesatuan pekerja iaitu: 1. cara marxist Penggajian dan Kemudahan Untuk mengekalkan imej sebagai majikan pilihan ("Employer of Choice") sistem penggajian dan kemudahan harus disediakan dengan tujuan menarik pekerja-pekerja yang berbakat. Rakan Strategik Perniagaan. Pengurusan Prestasi Pengurusan prestasi pekerja bertujuan meningkatkan prestasinya serta prestasi organisasi. Maklumat Tambahan Kepada "Pengurusan Sumber Manusia" Matlamat Pengurusan Strategik Sumber Manusia Berbagai matlamat pengurusan strategik sumber manusia seperti: 1. cara persefahaman ("unitarist approach") 3. dll Terdapat aktiviti lain seperti mencari teknologi yang amat sesuai dalam pengurusan pekerja.

Menjadikan dirinya dan setiap pekerja terutama sekali pekerja berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan organisasi Sila klik di sini bagi matlumat mengenai "Human Resource Manager" . Peranan Pengurus Sumber Manusia Terdapat beberapa peranan Pengurus Sumber Manusia termasuklah: 1. mengekalkan pekerja di dalam perkhidmatan 4.kepada objektif-objektif organisasi anda. dasar dan prosedur 2. dan banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan mencapai ketiga-tiga perkara di atas. Yang penting sekali adalah untuk menghubung-kaitkan setiap matlamat sumber manusia iaitu pekerja anda . Mempastikan perubahan dilaksanakan dengan teratur dan diterima oleh semua pekerja 3. Sebagai rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana kepakarannya 4. Ini bermaksud bahawa hak pekerja perlu dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang. Menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan.3.