Bengkel Teknik Jawab Soalan Sains UPSR SKLSB2

PEMBOLEHUBAH
BAHAGIAN-2
1.

Jika maklumat dalam bentuk graf atau jadual, murid senang mengenalpasti PEMBOLEHUBAH.
Contoh : GRAF

PB

PM
Uji Diri Anda:
Suhu
air
( C)

Bilangan
tikus

: _____________________
: _____________________

Masa (minit)

Masa (minit)

Bilangan tahun
PM
PB

Isipadu air
yang tinggal
(ml)

PM
PB

: ________________________
: ________________________

PM
PB

: ______________________
: ______________________