BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal. Pada tahun 1964. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. David R.DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Handbook II : Affective Domain”. .

organisasi. . Oleh itu. minat.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya. menilai. Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. sikap. emosi. membalas. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. penghargaan dan nilai. dan perwatakan berdasarkan nilai.

.Domain Afektif dalam Proses PnP . Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif. mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2.Aras-aras domain afektif 1. Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3. Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5. Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4.

seni lukis. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. c) Perhatian terkawal/ terpilih . b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. -Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. alat-alat rumah dan sebagainya.1. pada peringkat ini. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. bahan pelajaran. lakonan. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri. reka bentuk.

mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis .2. Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa.

tingkah laku. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik. dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda. - ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. fenomena. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup .3. menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai.

nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. . Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya.4. murid menemui beberapa nilai yang berkaitan. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Masa yang lain. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai. - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting.

Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah.5. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. . b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup.

Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. perabot. seni lukis dan lain-lain. 1. pelbagai kaum dan bangsa. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. meneliti. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. bangsa. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. dan adat resam agama lain.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. Menghormati agama. Mendengar. . Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara.

Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. Merasa seronok membaca ketika masa senggang. bunga. Membaca buku apabila diarahkan. dan keselamatan diri. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. kesihatan. burung Menikmati alunan muzik. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. . Mengamalkan sikap menjaga kebersihan.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. berjalan kaki. Menghayati alam sekitar seperti pokok. dan melintas jalan. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Menyiapkan kerja rumah yang diberi.

b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. antara ibu bapa dan anak. antara guru dan murid. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri.

CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. minat. Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. dan keadaan fizikal . Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan.

Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). realistik.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5. Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. dan sabar. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif. .

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

bahan pengajaran. kefahaman. penerimaan. D Pengetahuan. dan perwatakan. Bloom 2. perwatakan. dan pelaksanaan C Penerimaan. organisasi. pelaksanan. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan . dan organisasi B Gerak balas. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. organisasi. pelaksanaan. perwatakan.. tindak balas. gerak balas. 3.Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. dan penilaian …. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. penilaian. penilaian. lakonan………. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif…….

_________________________________________________________________________________ ____ 2.Bahagian B Jawab semua soalan 1. i. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan. emosi. minat. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. penghargaan dan nilai. sikap.

- Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian. [ 20 markah ] . Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut.BAHAGIAN C Jawab semua soalan. b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai.

com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.html pentaksiranbahasamelayu.blogspot.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. edisi kedua 1998.Rujukan wnazri.html akugpc. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan. Kumpulan Budiman Sdn.blogspot.html . edisi kedua 2009.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.blogspot. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. SJ. noorhainasulai.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful