BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. Pada tahun 1964. Handbook II : Affective Domain”. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. David R.DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. . Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal.

Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. membalas. organisasi. minat. dan perwatakan berdasarkan nilai. . Oleh itu. menilai. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya. Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. emosi. sikap. penghargaan dan nilai.

.Domain Afektif dalam Proses PnP . Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif. mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3. Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5. Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4.Aras-aras domain afektif 1. Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2.

b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. seni lukis. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya.1. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. bahan pelajaran. -Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. pada peringkat ini. alat-alat rumah dan sebagainya. reka bentuk. lakonan. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. c) Perhatian terkawal/ terpilih . merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri.

Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis .2. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian. mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada.

- ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai. fenomena. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup . dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda.3. tingkah laku. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih.

Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai. murid menemui beberapa nilai yang berkaitan. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. .nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem.4. Masa yang lain. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya.

Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional.5. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. . - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi.

Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. 1. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara. bangsa. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. Mendengar. Menghormati agama.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. dan adat resam agama lain. . Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. meneliti. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. seni lukis dan lain-lain. perabot. pelbagai kaum dan bangsa.

Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. Menghayati alam sekitar seperti pokok. dan keselamatan diri. burung Menikmati alunan muzik. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Merasa seronok membaca ketika masa senggang. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. . Mengamalkan sikap menjaga kebersihan.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. Menyiapkan kerja rumah yang diberi. Membaca buku apabila diarahkan. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. kesihatan. dan melintas jalan. bunga. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. berjalan kaki.

Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. antara ibu bapa dan anak. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah. antara guru dan murid.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik.

CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. dan keadaan fizikal . Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. minat.

. Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). dan sabar. Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5. realistik.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

pelaksanan. pelaksanaan. perwatakan. D Pengetahuan. dan penilaian …. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan . lakonan………. dan perwatakan. penerimaan. gerak balas. 3.. organisasi. organisasi. dan pelaksanaan C Penerimaan. Bloom 2. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. penilaian. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. tindak balas.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. kefahaman. penilaian.Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. dan organisasi B Gerak balas. bahan pengajaran. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. perwatakan.

emosi.Bahagian B Jawab semua soalan 1. Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. minat. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. penghargaan dan nilai. sikap. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . _________________________________________________________________________________ ____ 2. i.

[ 20 markah ] . Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut. - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian. b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai.BAHAGIAN C Jawab semua soalan.

html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. edisi kedua 1998.blogspot.html akugpc.Rujukan wnazri. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.blogspot. Bhd.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan. noorhainasulai.html .html pentaksiranbahasamelayu. Kumpulan Budiman Sdn.blogspot. SJ. edisi kedua 2009.blogspot.com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful