BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

Pada tahun 1964. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. Handbook II : Affective Domain”. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University. David R. .DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R.

membalas.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. menilai. organisasi. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. Oleh itu. emosi. penghargaan dan nilai. minat. dan perwatakan berdasarkan nilai. sikap. . Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya.

Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif. mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.Domain Afektif dalam Proses PnP . .

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Aras-aras domain afektif 1. Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4. Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2. Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3. Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5.

-Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. c) Perhatian terkawal/ terpilih . pada peringkat ini. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. reka bentuk. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. seni lukis. alat-alat rumah dan sebagainya. bahan pelajaran. lakonan. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. -Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri.1.

merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis . - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian. mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada.2. Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas.

dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup . menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai. tingkah laku. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih. murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. - ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda.3. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. fenomena.

- ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih. . b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. murid menemui beberapa nilai yang berkaitan.nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting.4. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya. Masa yang lain.

. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup.5. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya.

Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. Mendengar. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. 1. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. seni lukis dan lain-lain. dan adat resam agama lain. perabot. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara. meneliti. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. Menghormati agama.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. bangsa. pelbagai kaum dan bangsa. .

burung Menikmati alunan muzik. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. Merasa seronok membaca ketika masa senggang. kesihatan. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. bunga. berjalan kaki. . Menyiapkan kerja rumah yang diberi. dan keselamatan diri. Menghayati alam sekitar seperti pokok. Membaca buku apabila diarahkan. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. dan melintas jalan. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai.

Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . antara ibu bapa dan anak. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. antara guru dan murid.

minat. Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. dan keadaan fizikal .CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4.

Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). realistik. dan sabar. Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. .CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. organisasi. kefahaman.. penerimaan. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. dan perwatakan. lakonan………. pelaksanan. pelaksanaan. gerak balas. perwatakan. perwatakan. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. dan pelaksanaan C Penerimaan. penilaian. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. Bloom 2. tindak balas. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. D Pengetahuan. bahan pengajaran. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan . organisasi. penilaian.Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. 3. dan organisasi B Gerak balas. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. dan penilaian …. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4.

_________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. i. penghargaan dan nilai.Bahagian B Jawab semua soalan 1. emosi. Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan. _________________________________________________________________________________ ____ 2. minat. Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. sikap.

b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian. - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut.BAHAGIAN C Jawab semua soalan. [ 20 markah ] .

html akugpc.blogspot. edisi kedua 1998. edisi kedua 2009.com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.blogspot. Kumpulan Budiman Sdn.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.html pentaksiranbahasamelayu.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.blogspot. noorhainasulai.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. SJ.html . Bhd.Rujukan wnazri. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.blogspot.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful