BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

. Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University.DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. Pada tahun 1964. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal. David R. Handbook II : Affective Domain”.

menilai. sikap.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. Oleh itu. dan perwatakan berdasarkan nilai. emosi. organisasi. membalas. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. penghargaan dan nilai. . Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. minat.

mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik. . Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.Domain Afektif dalam Proses PnP .

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4. Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2. Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3.Aras-aras domain afektif 1. Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5.

-Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. lakonan. pada peringkat ini. bahan pelajaran. b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. seni lukis.1. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. reka bentuk. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. alat-alat rumah dan sebagainya. c) Perhatian terkawal/ terpilih .

Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis .2. mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas.

murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik.3. tingkah laku. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup . fenomena. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. - ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda. menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai.

Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. Masa yang lain. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai. - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih.4. . murid menemui beberapa nilai yang berkaitan.nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya.

wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri.5. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional. b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. .

. bangsa. 1. meneliti. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. dan adat resam agama lain. perabot. Mendengar. pelbagai kaum dan bangsa. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. seni lukis dan lain-lain. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. Menghormati agama. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara.

kesihatan. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. Merasa seronok membaca ketika masa senggang. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. dan melintas jalan. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan. berjalan kaki. Menyiapkan kerja rumah yang diberi. Membaca buku apabila diarahkan.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. Menghayati alam sekitar seperti pokok. bunga. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. . burung Menikmati alunan muzik. dan keselamatan diri. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri.

Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri. antara guru dan murid. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan .CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah. antara ibu bapa dan anak.

Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. dan keadaan fizikal . minat.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama.

realistik. Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). . dan sabar. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif. Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

perwatakan. D Pengetahuan. perwatakan. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. dan pelaksanaan C Penerimaan. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai.Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. penilaian. bahan pengajaran. penilaian. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. kefahaman. dan penilaian …. gerak balas. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan .. pelaksanaan. penerimaan.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. tindak balas. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. Bloom 2. organisasi. dan perwatakan. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. pelaksanan. 3. lakonan………. dan organisasi B Gerak balas. organisasi.

sikap. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. emosi. Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan.Bahagian B Jawab semua soalan 1. _________________________________________________________________________________ ____ 2. penghargaan dan nilai. i. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. minat.

b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai. Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut. [ 20 markah ] . - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian.BAHAGIAN C Jawab semua soalan.

edisi kedua 2009.blogspot.blogspot.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan.html pentaksiranbahasamelayu.com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. edisi kedua 1998. SJ.html .html akugpc.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan.blogspot.blogspot.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.Rujukan wnazri. Kumpulan Budiman Sdn.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan. noorhainasulai. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful