DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN
TAHUN SATU
2010

DRAF KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Objektif Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pelaksanaan Modul KAIMaL Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 – 15 iii .

DRAF iv .

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. 1 . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA `KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. rohani. memelihara satu cara hidup demokratik.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. 2 . emosi. harmonis dan berakhlak mulia. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan supaya mereka menjadi insan yang seimbang. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. perkembangan individu secara menyeluruh. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Bagi memenuhi keperluan individu. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani.

menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya. rohani dan intelek. viii. iii. menghargai keindahan alam dan warisan budaya. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. iv. x. ii. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. v. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk. Komunikasi Kerohanian. vi. melibatkan diri dalam aktiviti riadah. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian.DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid: i. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. ix. ii. emosi. Sikap dan Nilai 3 . vii.

DRAF iii. vi. iv. Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 . v.

. 5 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti Penglihatan dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. 5. 5.DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN Kurikulum KAIMaL sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: i. Modul ini berupaya meningkatkan kemahiran serta rasa kesyukuran kepada Tuhan dan menghargai persekitaran ke arah melahirkan insan yang seimbang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. selesa dan selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti. ii. v. 6 . iv.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Modul teras asas Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) ini adalah untuk melahirkan dan membentuk jati diri murid bermasalah penglihatan supaya mempunyai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. vi. iii. Meningkatkan kemahiran sosialisasi. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin. Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan peralatan khas Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah penglihatan Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan persekitaran.

Asas TMK masalah penglihatan Standard yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid Tahun 1 pendidikan khas masalah penglihatan. Tajuk-tajuk yang disediakan mengambil masa antara 1/2 jam atau 3 jam bergantung pada standard pembelajaran yang ditentukan. kemahiran Kod Braille dan penggunaan peralatan khas serta kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) masalah penglihatan. murid didedahkan dengan ilmu pengetahuan. Guru-guru boleh mengadaptasi cadangan dan mengolah aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan murid. KAIMaL dilaksanakan sebagai kurikulum modular yang terbahagi kepada 3 modul iaitu : i. kemahiran serta nilai bagi menguasai kemahiran-kemahiran dalam menjalani kehidupan harian sebagai insan kurang upaya penglihatan. Orientasi dan Mobiliti ii. Di dalam modul ini. Komposisi Modul Teras Asas KAIMaL terdiri daripada disiplin ilmu dan kemahiran meliputi Orientasi dan Mobiliti. PELAKSANAAN MODUL KAIMaL Modul ini diajar 60 minit seminggu di sekolah dan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan (rendah). Kemahiran kod Braille dan penggunaan peralatan khas iii. 7 .DRAF ORGANISASI KANDUNGAN Modul Teras Asas: Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL).

Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya bagi merancang dan menyediakan bahan P&P yang sesuai. 8 . Pentaksiran berasaskan sekolah berbentuk formatif. folio murid dan pemerhatian untuk ditaksir. Guru boleh menggunakan hasil kerja murid seperti lembaran kerja.DRAF PENTAKSIRAN Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran itu telah selesai dijalankan.

1 Mengenal pasti anggota badan. tangan kanan. Contoh: telinga. tangan kiri.1 Menyatakan fungsi deria.0 Anggota Badan dan Deria Saya Murid dapat : i) Memaksimumkan penggunaan deria penglihatan yang masih ada. mata. 1.2 Bergerak di dalam bilik darjah tanpa bantuan guru. STANDARD KANDUNGAN 1. 2.3 Menggunakan deria-deria dalam menentukan kedudukan dan arah.3 Menyatakan petunjuk yang dilalui semasa bergerak di dalam bilik darjah.4 Menceritakan perasaan selepas melakukan pergerakan di dalam bilik darjah.2 Membezakan ransangan yang diterima oleh organ deria. lidah.1 Bergerak di dalam bilik darjah dengan bantuan guru. Contoh: kepala.0 Saya dan Bilik Darjah Murid dapat : i) Bergerak dalam bilik darjah dengan selesa dan selamat. 1. Contoh: bau masakan-kantin.2.2 Mengenal pasti organ deria.DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Bidang 1 : Orientasi dan Mobiliti. 2. 1. kaki kiri. kaki kanan. *(dengan langkah keselamatan) 2. 9 . hidung. 1. 1. dewan makan dll STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. badan. ii) Memaksimumkan penggunaan deriaderia lain iii) Memahami dan mempraktikkan penggunaan anggota badan dan deria yang masih ada dalam membantu kehidupan seharian.2. kulit.

i) Mengetahui dan mempraktikan tatacara pengurusan diri dengan baik. 5.0 Pengurusan Diri Saya 3.2 Menggunakan tandas dan bilik air dengan cara yang betul. 5. Contoh: sentuh. pegang. bergerak. 10 . waktu bangun tidur. Murid dapat : 5. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. pengadang bawah (lower hand) jika perlu.0 Pratongkat. 3. i) Bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan pemandu celik dengan selesa 4. Murid dapat : 3.DRAF STANDARD KANDUNGAN 3.3 Menyatakan waktu aktiviti harian Contoh: waktu tidur.2 Mengayun tongkat putih dengan cara yang betul. 4. 4. Murid dapat : 4. 5. i) Berjalan menggunakan tongkat putih dengan selesa dan selamat.1.0 Saya danTongkat Putih 5.1 Bergerak dengan teknik pemanduan celik.2 Bergerak menggunakan teknik pengadang atas (upper hand) dan dan selamat.1 Menyatakan bahagian tongkat. waktu sarapan.2.1 Bergerak dengan pemandu celik.3 Bergerak menggunakan teknik menyusur (trailling). waktu ke sekolah.1 Menjaga kebersihan diri dan anggota badan. waktu riadah dsb.2 Menggunakan teknik asas tongkat putih dengan cara yang betul.1 Memegang tongkat putih dengan cara yang betul.

6.2 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah tanpa bantuan pemandu celik. STANDARD PEMBELAJARAN i) Bergerak di dalam persekitaran sekolah dengan selesa dan selamat.3 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah dengan menggunakan tongkat putih.1 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam persekitaran sekolah dengan bantuan pemandu celik.0 Persekitaran Sekolah Saya Murid dapat : 6. *(dengan langkah keselamatan) 6. 11 .DRAF STANDARD KANDUNGAN 6.

DRAF 12 .

0 Saya dan Peralatan Khas 2. 1.DRAF Bidang 2 : Kemahiran Kod Braille dan Peralatan Khas STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 13 .5 Menggunakan mesin Braille dengan betul.1 Mengenal “slate and stylus.” Murid dapat : 2.4 Mengenal bahagian mesin Braille. 2.” i) Mengenal dan menggunakan “slate and stylus” serta mesin Braille dengan betul.2 Mengenal pasti enam kedudukan titik-titik Braille dengan betul.2 Menyatakan kegunaan “slate and stylus.3 Menggunakan ”slate and stylus” dengan betul. 2.1 Mengenal titik-titik Braille. 1. 2.0 Saya dan Titik-titik Braille Murid dapat : i) Mengenal dan mengetahui kedudukan titik Braille.

DRAF 14 .

papan kekunci. 2. Delete dan kekunci Arrow.0 Saya dan Perisian Pembaca Skrin Murid dapat : i) Menggunakan Perisian Pembaca Skrin. Enter. Spacebar (Bar Ruang ). 2.3 Menggunakan peralatan komputer secara berhemah 2. pembesar suara.2 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk Tab.2 Mendengar dan mengenal pasti setiap kekunci (huruf dan nombor) dengan menggunakan perisian pembaca skrin 3. Backspace.1.0 Ceria bersama-sama papan kekunci i) Menggunakan papan kekunci untuk memantapkan kemahiran jari. 3.1 Membina kemahiran mengecam bunyi dan kedudukan kekunci 2.1. 15 .DRAF Bidang 3: Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Masalah Penglihatan Kandungan Standard 1.1.1 Penggunaan jari yang betul pada papan kekunci.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer (monitor.0 Saya dan Komputer Murid dapat : i) Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pelajaran Tahun 1 1.1 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk huruf dan nombor 3. tetikus. 3.1.2 Menghidup dan mematikan (menutup) komputer dengan kaedah yang betul 1. mesin pencetak dan unit pemprosesan pusat ) 1.1 Mengenal bunyi setiap kekunci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful