DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN
TAHUN SATU
2010

DRAF KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Objektif Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pelaksanaan Modul KAIMaL Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 – 15 iii .

DRAF iv .

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA `KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. MAKA KAMI. berakhlak mulia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. masyarakat dan negara. rohani. rakyat Malaysia. 1 .

yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. emosi. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan supaya mereka menjadi insan yang seimbang. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. Bagi memenuhi keperluan individu. perkembangan individu secara menyeluruh. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. harmonis dan berakhlak mulia. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. 2 . ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

vi. rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. v. viii. ix. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. melibatkan diri dalam aktiviti riadah. menghargai keindahan alam dan warisan budaya. iii. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk. Komunikasi Kerohanian. Sikap dan Nilai 3 . x. ii. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna. ii.DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid: i. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna. iv. emosi. vii. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam.

Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 .DRAF iii. vi. iv. v.

5 .DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti Penglihatan dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. kemahiran dan nilai.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. 5.. 5.

ii. vi. Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan peralatan khas Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah penglihatan Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan persekitaran. Meningkatkan kemahiran sosialisasi.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Modul teras asas Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) ini adalah untuk melahirkan dan membentuk jati diri murid bermasalah penglihatan supaya mempunyai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. iii. selesa dan selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti. OBJEKTIF MATA PELAJARAN Kurikulum KAIMaL sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: i. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin. Modul ini berupaya meningkatkan kemahiran serta rasa kesyukuran kepada Tuhan dan menghargai persekitaran ke arah melahirkan insan yang seimbang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v. iv. 6 .

Orientasi dan Mobiliti ii. Komposisi Modul Teras Asas KAIMaL terdiri daripada disiplin ilmu dan kemahiran meliputi Orientasi dan Mobiliti. PELAKSANAAN MODUL KAIMaL Modul ini diajar 60 minit seminggu di sekolah dan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan (rendah). Di dalam modul ini. kemahiran serta nilai bagi menguasai kemahiran-kemahiran dalam menjalani kehidupan harian sebagai insan kurang upaya penglihatan. Tajuk-tajuk yang disediakan mengambil masa antara 1/2 jam atau 3 jam bergantung pada standard pembelajaran yang ditentukan. 7 . kemahiran Kod Braille dan penggunaan peralatan khas serta kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) masalah penglihatan. Guru-guru boleh mengadaptasi cadangan dan mengolah aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan murid. Asas TMK masalah penglihatan Standard yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid Tahun 1 pendidikan khas masalah penglihatan.DRAF ORGANISASI KANDUNGAN Modul Teras Asas: Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL). murid didedahkan dengan ilmu pengetahuan. KAIMaL dilaksanakan sebagai kurikulum modular yang terbahagi kepada 3 modul iaitu : i. Kemahiran kod Braille dan penggunaan peralatan khas iii.

Pentaksiran berasaskan sekolah berbentuk formatif. Guru boleh menggunakan hasil kerja murid seperti lembaran kerja. Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya bagi merancang dan menyediakan bahan P&P yang sesuai.DRAF PENTAKSIRAN Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran itu telah selesai dijalankan. folio murid dan pemerhatian untuk ditaksir. 8 .

3 Menyatakan petunjuk yang dilalui semasa bergerak di dalam bilik darjah.2 Membezakan ransangan yang diterima oleh organ deria. 1. lidah.2 Mengenal pasti organ deria.3 Menggunakan deria-deria dalam menentukan kedudukan dan arah.4 Menceritakan perasaan selepas melakukan pergerakan di dalam bilik darjah. 2.0 Saya dan Bilik Darjah Murid dapat : i) Bergerak dalam bilik darjah dengan selesa dan selamat.1 Menyatakan fungsi deria. 9 . badan. dewan makan dll STANDARD PEMBELAJARAN 2. STANDARD KANDUNGAN 1. ii) Memaksimumkan penggunaan deriaderia lain iii) Memahami dan mempraktikkan penggunaan anggota badan dan deria yang masih ada dalam membantu kehidupan seharian. kaki kanan. 2. Contoh: kepala.2 Bergerak di dalam bilik darjah tanpa bantuan guru.2. kaki kiri. 1. *(dengan langkah keselamatan) 2.2.1 Mengenal pasti anggota badan. 1. 1.DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Bidang 1 : Orientasi dan Mobiliti. tangan kanan. Contoh: bau masakan-kantin.0 Anggota Badan dan Deria Saya Murid dapat : i) Memaksimumkan penggunaan deria penglihatan yang masih ada. 2. kulit. mata. 1. Contoh: telinga. hidung. tangan kiri.1 Bergerak di dalam bilik darjah dengan bantuan guru.

1 Memegang tongkat putih dengan cara yang betul.0 Saya danTongkat Putih 5. STANDARD PEMBELAJARAN 4. waktu bangun tidur. 10 . 4. Murid dapat : 4. i) Mengetahui dan mempraktikan tatacara pengurusan diri dengan baik.1 Bergerak dengan pemandu celik. 5.1 Menyatakan bahagian tongkat. i) Berjalan menggunakan tongkat putih dengan selesa dan selamat.0 Pengurusan Diri Saya 3. pegang. waktu riadah dsb. bergerak.1.2.2 Mengayun tongkat putih dengan cara yang betul.0 Pratongkat. 5.1 Bergerak dengan teknik pemanduan celik. 3.3 Bergerak menggunakan teknik menyusur (trailling).2 Bergerak menggunakan teknik pengadang atas (upper hand) dan dan selamat.DRAF STANDARD KANDUNGAN 3. Murid dapat : 3. waktu sarapan.2. 4.3 Menyatakan waktu aktiviti harian Contoh: waktu tidur.2 Menggunakan teknik asas tongkat putih dengan cara yang betul.2 Menggunakan tandas dan bilik air dengan cara yang betul.1 Menjaga kebersihan diri dan anggota badan. i) Bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan pemandu celik dengan selesa 4. Contoh: sentuh. Murid dapat : 5. waktu ke sekolah. 5. pengadang bawah (lower hand) jika perlu.

2 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah tanpa bantuan pemandu celik.DRAF STANDARD KANDUNGAN 6.1 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam persekitaran sekolah dengan bantuan pemandu celik. 11 . STANDARD PEMBELAJARAN i) Bergerak di dalam persekitaran sekolah dengan selesa dan selamat. *(dengan langkah keselamatan) 6.3 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah dengan menggunakan tongkat putih. 6.0 Persekitaran Sekolah Saya Murid dapat : 6.

DRAF 12 .

2.” Murid dapat : 2. 2.DRAF Bidang 2 : Kemahiran Kod Braille dan Peralatan Khas STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 13 .2 Menyatakan kegunaan “slate and stylus.” i) Mengenal dan menggunakan “slate and stylus” serta mesin Braille dengan betul.2 Mengenal pasti enam kedudukan titik-titik Braille dengan betul.1 Mengenal titik-titik Braille.1 Mengenal “slate and stylus. 2.5 Menggunakan mesin Braille dengan betul.0 Saya dan Peralatan Khas 2.0 Saya dan Titik-titik Braille Murid dapat : i) Mengenal dan mengetahui kedudukan titik Braille.4 Mengenal bahagian mesin Braille.3 Menggunakan ”slate and stylus” dengan betul. 1. 1. 2.

DRAF 14 .

Spacebar (Bar Ruang ).3 Menggunakan peralatan komputer secara berhemah 2. Delete dan kekunci Arrow.0 Saya dan Perisian Pembaca Skrin Murid dapat : i) Menggunakan Perisian Pembaca Skrin.1 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk huruf dan nombor 3. Backspace.DRAF Bidang 3: Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Masalah Penglihatan Kandungan Standard 1. Enter. mesin pencetak dan unit pemprosesan pusat ) 1.1 Mengenal bunyi setiap kekunci. papan kekunci. 3. 15 .0 Saya dan Komputer Murid dapat : i) Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pelajaran Tahun 1 1.2 Menghidup dan mematikan (menutup) komputer dengan kaedah yang betul 1.0 Ceria bersama-sama papan kekunci i) Menggunakan papan kekunci untuk memantapkan kemahiran jari.1. 2.1 Membina kemahiran mengecam bunyi dan kedudukan kekunci 2.2 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk Tab. tetikus.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer (monitor.1. 3.1 Penggunaan jari yang betul pada papan kekunci.2 Mendengar dan mengenal pasti setiap kekunci (huruf dan nombor) dengan menggunakan perisian pembaca skrin 3. pembesar suara.1. 2.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful