DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN
TAHUN SATU
2010

DRAF KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Objektif Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pelaksanaan Modul KAIMaL Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 – 15 iii .

DRAF iv .

rohani. 1 . masyarakat dan negara. berakhlak mulia. MAKA KAMI. berketerampilan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA `KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia.

seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. 2 . mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. emosi. perkembangan individu secara menyeluruh. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan supaya mereka menjadi insan yang seimbang. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi memenuhi keperluan individu.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik. harmonis dan berakhlak mulia. proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh.

mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna. ii. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. viii. iii. rohani dan intelek. iv. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna. x. emosi. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. vi.DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid: i. vii. ii. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk. menghargai keindahan alam dan warisan budaya. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. ix. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Komunikasi Kerohanian. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam. Sikap dan Nilai 3 . v. melibatkan diri dalam aktiviti riadah. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya.

DRAF iii. Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 . vi. v. iv.

2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti Penglihatan dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. 5 . 5.DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.. 5. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Modul ini berupaya meningkatkan kemahiran serta rasa kesyukuran kepada Tuhan dan menghargai persekitaran ke arah melahirkan insan yang seimbang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meningkatkan kemahiran sosialisasi. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin. 6 . v.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Modul teras asas Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) ini adalah untuk melahirkan dan membentuk jati diri murid bermasalah penglihatan supaya mempunyai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. iv. selesa dan selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti. OBJEKTIF MATA PELAJARAN Kurikulum KAIMaL sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: i. ii. Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan peralatan khas Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah penglihatan Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan persekitaran. iii. vi.

Asas TMK masalah penglihatan Standard yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid Tahun 1 pendidikan khas masalah penglihatan. Kemahiran kod Braille dan penggunaan peralatan khas iii. murid didedahkan dengan ilmu pengetahuan.DRAF ORGANISASI KANDUNGAN Modul Teras Asas: Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL). kemahiran serta nilai bagi menguasai kemahiran-kemahiran dalam menjalani kehidupan harian sebagai insan kurang upaya penglihatan. KAIMaL dilaksanakan sebagai kurikulum modular yang terbahagi kepada 3 modul iaitu : i. 7 . Tajuk-tajuk yang disediakan mengambil masa antara 1/2 jam atau 3 jam bergantung pada standard pembelajaran yang ditentukan. Di dalam modul ini. kemahiran Kod Braille dan penggunaan peralatan khas serta kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) masalah penglihatan. PELAKSANAAN MODUL KAIMaL Modul ini diajar 60 minit seminggu di sekolah dan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan (rendah). Komposisi Modul Teras Asas KAIMaL terdiri daripada disiplin ilmu dan kemahiran meliputi Orientasi dan Mobiliti. Guru-guru boleh mengadaptasi cadangan dan mengolah aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan murid. Orientasi dan Mobiliti ii.

8 .DRAF PENTAKSIRAN Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran itu telah selesai dijalankan. Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya bagi merancang dan menyediakan bahan P&P yang sesuai. Pentaksiran berasaskan sekolah berbentuk formatif. folio murid dan pemerhatian untuk ditaksir. Guru boleh menggunakan hasil kerja murid seperti lembaran kerja.

2. STANDARD KANDUNGAN 1.2. 1.2 Bergerak di dalam bilik darjah tanpa bantuan guru. *(dengan langkah keselamatan) 2.1 Menyatakan fungsi deria. kaki kiri. hidung. kulit. Contoh: bau masakan-kantin. Contoh: telinga. 1. mata.0 Anggota Badan dan Deria Saya Murid dapat : i) Memaksimumkan penggunaan deria penglihatan yang masih ada. tangan kiri. ii) Memaksimumkan penggunaan deriaderia lain iii) Memahami dan mempraktikkan penggunaan anggota badan dan deria yang masih ada dalam membantu kehidupan seharian. 2.4 Menceritakan perasaan selepas melakukan pergerakan di dalam bilik darjah.2 Mengenal pasti organ deria. dewan makan dll STANDARD PEMBELAJARAN 2. lidah. 1.DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Bidang 1 : Orientasi dan Mobiliti.2.1 Mengenal pasti anggota badan. tangan kanan. badan.3 Menyatakan petunjuk yang dilalui semasa bergerak di dalam bilik darjah. 1. Contoh: kepala.3 Menggunakan deria-deria dalam menentukan kedudukan dan arah.2 Membezakan ransangan yang diterima oleh organ deria. 9 . 2. 1.1 Bergerak di dalam bilik darjah dengan bantuan guru.0 Saya dan Bilik Darjah Murid dapat : i) Bergerak dalam bilik darjah dengan selesa dan selamat. kaki kanan.

pegang.3 Menyatakan waktu aktiviti harian Contoh: waktu tidur. pengadang bawah (lower hand) jika perlu. 5. 4. Murid dapat : 3. waktu sarapan. i) Bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan pemandu celik dengan selesa 4.1.1 Memegang tongkat putih dengan cara yang betul. bergerak. waktu ke sekolah. i) Berjalan menggunakan tongkat putih dengan selesa dan selamat.1 Menjaga kebersihan diri dan anggota badan.2 Menggunakan tandas dan bilik air dengan cara yang betul.2.0 Saya danTongkat Putih 5. 10 . Murid dapat : 4. 5.0 Pratongkat.2 Bergerak menggunakan teknik pengadang atas (upper hand) dan dan selamat.2. waktu riadah dsb. Contoh: sentuh.1 Menyatakan bahagian tongkat. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.2 Mengayun tongkat putih dengan cara yang betul. Murid dapat : 5. 5. waktu bangun tidur. i) Mengetahui dan mempraktikan tatacara pengurusan diri dengan baik.2 Menggunakan teknik asas tongkat putih dengan cara yang betul.1 Bergerak dengan pemandu celik. 3.3 Bergerak menggunakan teknik menyusur (trailling).1 Bergerak dengan teknik pemanduan celik.0 Pengurusan Diri Saya 3.DRAF STANDARD KANDUNGAN 3.

3 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah dengan menggunakan tongkat putih.DRAF STANDARD KANDUNGAN 6. STANDARD PEMBELAJARAN i) Bergerak di dalam persekitaran sekolah dengan selesa dan selamat. 6.0 Persekitaran Sekolah Saya Murid dapat : 6. *(dengan langkah keselamatan) 6.2 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah tanpa bantuan pemandu celik. 11 .1 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam persekitaran sekolah dengan bantuan pemandu celik.

DRAF 12 .

DRAF Bidang 2 : Kemahiran Kod Braille dan Peralatan Khas STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 13 . 2.3 Menggunakan ”slate and stylus” dengan betul.1 Mengenal titik-titik Braille. 2.5 Menggunakan mesin Braille dengan betul.” Murid dapat : 2.2 Menyatakan kegunaan “slate and stylus.” i) Mengenal dan menggunakan “slate and stylus” serta mesin Braille dengan betul. 1.1 Mengenal “slate and stylus. 2.0 Saya dan Titik-titik Braille Murid dapat : i) Mengenal dan mengetahui kedudukan titik Braille.4 Mengenal bahagian mesin Braille. 1. 2.0 Saya dan Peralatan Khas 2.2 Mengenal pasti enam kedudukan titik-titik Braille dengan betul.

DRAF 14 .

1 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk huruf dan nombor 3.1.1 Mengenal bunyi setiap kekunci. 3.1.2 Mendengar dan mengenal pasti setiap kekunci (huruf dan nombor) dengan menggunakan perisian pembaca skrin 3. 2. Delete dan kekunci Arrow.1. pembesar suara. tetikus.0 Saya dan Perisian Pembaca Skrin Murid dapat : i) Menggunakan Perisian Pembaca Skrin.1. 2. 3.0 Ceria bersama-sama papan kekunci i) Menggunakan papan kekunci untuk memantapkan kemahiran jari.0 Saya dan Komputer Murid dapat : i) Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pelajaran Tahun 1 1.2 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk Tab. 15 .1 Penggunaan jari yang betul pada papan kekunci.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer (monitor. Backspace.3 Menggunakan peralatan komputer secara berhemah 2. mesin pencetak dan unit pemprosesan pusat ) 1.2 Menghidup dan mematikan (menutup) komputer dengan kaedah yang betul 1.DRAF Bidang 3: Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Masalah Penglihatan Kandungan Standard 1.1 Membina kemahiran mengecam bunyi dan kedudukan kekunci 2. Enter. Spacebar (Bar Ruang ). papan kekunci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful