DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN
TAHUN SATU
2010

DRAF KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Objektif Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pelaksanaan Modul KAIMaL Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 – 15 iii .

DRAF iv .

memelihara satu cara hidup demokratik. 1 . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. masyarakat dan negara. rakyat Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. rohani. MAKA KAMI. berketerampilan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA `KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan supaya mereka menjadi insan yang seimbang. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. harmonis dan berakhlak mulia. 2 . Bagi memenuhi keperluan individu. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. perkembangan individu secara menyeluruh. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. emosi.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian. emosi. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya. Sikap dan Nilai 3 . ii. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. x. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. iv.DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid: i. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. ix. Komunikasi Kerohanian. melibatkan diri dalam aktiviti riadah. viii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. iii. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna. ii. vii. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. v. menghargai keindahan alam dan warisan budaya. rohani dan intelek. vi.

Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 . vi. v.DRAF iii. iv.

kemahiran dan nilai. 5. 5 .2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti Penglihatan dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. 5. kemahiran dan nilai.DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN Kurikulum KAIMaL sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: i. vi. Meningkatkan kemahiran sosialisasi. iv. selesa dan selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin. Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan peralatan khas Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah penglihatan Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan persekitaran. 6 . v. Modul ini berupaya meningkatkan kemahiran serta rasa kesyukuran kepada Tuhan dan menghargai persekitaran ke arah melahirkan insan yang seimbang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Modul teras asas Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) ini adalah untuk melahirkan dan membentuk jati diri murid bermasalah penglihatan supaya mempunyai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. ii. iii.

PELAKSANAAN MODUL KAIMaL Modul ini diajar 60 minit seminggu di sekolah dan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan (rendah). Asas TMK masalah penglihatan Standard yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid Tahun 1 pendidikan khas masalah penglihatan. Tajuk-tajuk yang disediakan mengambil masa antara 1/2 jam atau 3 jam bergantung pada standard pembelajaran yang ditentukan. Kemahiran kod Braille dan penggunaan peralatan khas iii. Di dalam modul ini. murid didedahkan dengan ilmu pengetahuan. KAIMaL dilaksanakan sebagai kurikulum modular yang terbahagi kepada 3 modul iaitu : i.DRAF ORGANISASI KANDUNGAN Modul Teras Asas: Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL). Orientasi dan Mobiliti ii. Komposisi Modul Teras Asas KAIMaL terdiri daripada disiplin ilmu dan kemahiran meliputi Orientasi dan Mobiliti. Guru-guru boleh mengadaptasi cadangan dan mengolah aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan murid. kemahiran serta nilai bagi menguasai kemahiran-kemahiran dalam menjalani kehidupan harian sebagai insan kurang upaya penglihatan. 7 . kemahiran Kod Braille dan penggunaan peralatan khas serta kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) masalah penglihatan.

Guru boleh menggunakan hasil kerja murid seperti lembaran kerja.DRAF PENTAKSIRAN Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran itu telah selesai dijalankan. Pentaksiran berasaskan sekolah berbentuk formatif. 8 . folio murid dan pemerhatian untuk ditaksir. Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya bagi merancang dan menyediakan bahan P&P yang sesuai.

*(dengan langkah keselamatan) 2.0 Saya dan Bilik Darjah Murid dapat : i) Bergerak dalam bilik darjah dengan selesa dan selamat. hidung. Contoh: telinga. Contoh: bau masakan-kantin. 9 .2.2 Membezakan ransangan yang diterima oleh organ deria. tangan kiri. 1. kaki kiri.2 Bergerak di dalam bilik darjah tanpa bantuan guru. 1.2.1 Bergerak di dalam bilik darjah dengan bantuan guru. tangan kanan.4 Menceritakan perasaan selepas melakukan pergerakan di dalam bilik darjah.3 Menggunakan deria-deria dalam menentukan kedudukan dan arah. mata. kulit. 2. STANDARD KANDUNGAN 1. 1.DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Bidang 1 : Orientasi dan Mobiliti. 2.3 Menyatakan petunjuk yang dilalui semasa bergerak di dalam bilik darjah. badan. 2.1 Mengenal pasti anggota badan. dewan makan dll STANDARD PEMBELAJARAN 2. lidah. 1. Contoh: kepala.1 Menyatakan fungsi deria. 1. kaki kanan.0 Anggota Badan dan Deria Saya Murid dapat : i) Memaksimumkan penggunaan deria penglihatan yang masih ada. ii) Memaksimumkan penggunaan deriaderia lain iii) Memahami dan mempraktikkan penggunaan anggota badan dan deria yang masih ada dalam membantu kehidupan seharian.2 Mengenal pasti organ deria.

2.1 Bergerak dengan pemandu celik.0 Pengurusan Diri Saya 3. i) Mengetahui dan mempraktikan tatacara pengurusan diri dengan baik.3 Bergerak menggunakan teknik menyusur (trailling). Contoh: sentuh.1. waktu ke sekolah.2 Bergerak menggunakan teknik pengadang atas (upper hand) dan dan selamat. STANDARD PEMBELAJARAN 4. i) Bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan pemandu celik dengan selesa 4. i) Berjalan menggunakan tongkat putih dengan selesa dan selamat. 10 . pegang. bergerak. 4.2 Mengayun tongkat putih dengan cara yang betul. waktu bangun tidur.2 Menggunakan teknik asas tongkat putih dengan cara yang betul.2. 5.1 Bergerak dengan teknik pemanduan celik.1 Menjaga kebersihan diri dan anggota badan. 3. Murid dapat : 4.1 Memegang tongkat putih dengan cara yang betul.DRAF STANDARD KANDUNGAN 3. waktu sarapan. pengadang bawah (lower hand) jika perlu. Murid dapat : 3.2 Menggunakan tandas dan bilik air dengan cara yang betul.0 Saya danTongkat Putih 5. waktu riadah dsb.0 Pratongkat. Murid dapat : 5.3 Menyatakan waktu aktiviti harian Contoh: waktu tidur. 5.1 Menyatakan bahagian tongkat. 5. 4.

3 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah dengan menggunakan tongkat putih. *(dengan langkah keselamatan) 6.2 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah tanpa bantuan pemandu celik. 6.1 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam persekitaran sekolah dengan bantuan pemandu celik. 11 .0 Persekitaran Sekolah Saya Murid dapat : 6. STANDARD PEMBELAJARAN i) Bergerak di dalam persekitaran sekolah dengan selesa dan selamat.DRAF STANDARD KANDUNGAN 6.

DRAF 12 .

13 .2 Mengenal pasti enam kedudukan titik-titik Braille dengan betul.3 Menggunakan ”slate and stylus” dengan betul.5 Menggunakan mesin Braille dengan betul.” Murid dapat : 2. 2.2 Menyatakan kegunaan “slate and stylus.1 Mengenal titik-titik Braille.” i) Mengenal dan menggunakan “slate and stylus” serta mesin Braille dengan betul.0 Saya dan Peralatan Khas 2. 1.0 Saya dan Titik-titik Braille Murid dapat : i) Mengenal dan mengetahui kedudukan titik Braille. 2. 2. 1. 2.DRAF Bidang 2 : Kemahiran Kod Braille dan Peralatan Khas STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal “slate and stylus.4 Mengenal bahagian mesin Braille.

DRAF 14 .

1. papan kekunci.0 Saya dan Perisian Pembaca Skrin Murid dapat : i) Menggunakan Perisian Pembaca Skrin. Delete dan kekunci Arrow.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer (monitor.0 Ceria bersama-sama papan kekunci i) Menggunakan papan kekunci untuk memantapkan kemahiran jari. mesin pencetak dan unit pemprosesan pusat ) 1.1.1 Penggunaan jari yang betul pada papan kekunci. 15 .1.DRAF Bidang 3: Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Masalah Penglihatan Kandungan Standard 1. 3.0 Saya dan Komputer Murid dapat : i) Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pelajaran Tahun 1 1. Backspace. Enter. 2. 3. tetikus.2 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk Tab.1 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk huruf dan nombor 3.1 Membina kemahiran mengecam bunyi dan kedudukan kekunci 2. pembesar suara.2 Menghidup dan mematikan (menutup) komputer dengan kaedah yang betul 1.3 Menggunakan peralatan komputer secara berhemah 2.2 Mendengar dan mengenal pasti setiap kekunci (huruf dan nombor) dengan menggunakan perisian pembaca skrin 3.1 Mengenal bunyi setiap kekunci. 2. Spacebar (Bar Ruang ).1.