RASM UTHMANI;

RASM UTHMANI;
HUBUNGANNYA DALAM
HUBUNGANNYA DALAM
BIDANG ILMU QIRAAT
BIDANG ILMU QIRAAT
Oleh:
Oleh:
Norazman bin Alias
Norazman bin Alias
Abdul Muhaimin bin Ahmad
Abdul Muhaimin bin Ahmad
Muhammad Hafiz bin Saleh
Muhammad Hafiz bin Saleh

¸,,' ·, ¸, ¸ ,· ,,
¸,,' ·, ¸, ¸ ,· ,,

¸,·' _ ,,, ¸_. _ _, ._
¸,·' _ ,,, ¸_. _ _, ._
_,· ,,, _ ¸· ·· ¸-,
_,· ,,, _ ¸· ·· ¸-,
Abstrak:
Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-Quran mengikut gaya penulisan
yang telah ditetapkan oleh Khalifah Islam yang ketiga, Uthman ibn Affan r.a.
Kaedah penulisan al-Quran ini mempunyai kaitan dengan ilmu Qiraat di mana
setiap kalimah al-Quran itu ditulis dengan mengambil kira aspek perbezaan
bacaan al-Quran atau lebih dikenali dengan ilmu Qiraat. Ilmu Qiraat pula
merupakan ilmu yang memberikan penjelasan dan penerangan tentang
perbezaan bacaan al-Quran mengikut bacaan imam-imam Qiraat yang masyhur.
Berdasarkan kepada definisi kedua-dua ilmu tersebut, sedikit-sebanyak telah
menunjukkan bahawa hubungan dua bidang ilmu ini saling berkait rapat dalam
bacaan al-Quran dan pemeliharaan al-Quran itu sendiri. Hubungan antara
kedua-dua ilmu tersebut lebih jelas lagi apabila sejarah penulisan al-Quran pada
zaman Saidina Uthman ibn Affan r.a. telah menunjukkan bahawa penulisan al-
Quran pada zaman beliau bermula disebabkan oleh kekhilafan dan perbezaan
pendapat di kalangan umat Islam terhadap ilmu Qiraat yang berbeza antara satu
sama lain. Justeru, kertas kerja ini akan mengupas lebih lanjut dan terperinci
tentang hubungkait antara Ilmu Rasm Uthmani dan ilmu Qiraat dengan
membawa contoh-contoh sejarah daripada beberapa buah kitab untuk
menonjolkan kelebihan mempelajari kedua-dua bidang ilmu ini dalam konteks
memelihara kesucian al-Quran. Kertas kerja ini juga akan mengemukakan
beberapa contoh ayat al-Quran mengikut Rasm Uthmani yang berkaitan dengan
perbezaan bacaan al-Quran yang mutawatir.
Apakah ilmu Rasm Uthmani ?
Apakah ilmu Rasm Uthmani ?
Definisi
Syeikh Abd al-Mun’im Kamil Syair:
“kaedah atau cara penulisan perkataan-
perkataan al-Quran pada mushaf-mushaf
yang ditulis oleh para sahabat di zaman
pemerintahan Uthman ibn Affan r.a, dan
dihantar ke negara-negara Islam”
Sejarah Rasm Uthmani
Sejarah Rasm Uthmani
Talaqqi Sahabat
Para sahabat talaqqi al-Quran di
hadapan Rasulullah S.A.W. dengan
huruf dan bacaan yang berbeza
Talaqqi Tabiin dan Orang Awam
Para tabiin pula mempelajari bacaan
yang berbeza daripada para sahabat
tadi dan mengajarkannya kepada
penduduk di negara Islam yang lain.
Sejarah Rasm Uthmani
Sejarah Rasm Uthmani
Perselisihan
Lalu berlakulah perselisihan di kalangan
umat Islam terhadap bacaan al-Quran
sehinggakan ada yang sanggup mengatakan
bacaan si fulan adalah salah
Cadangan Sahabat
Maka seorang sahabat Rasulullah S.A.W.
iaitu Huzaifah al-Yamani mencadangkan agar
dikumpul suhuf menjadi mushaf yang
disepakati penulisannya
Sejarah Rasm Uthmani
Sejarah Rasm Uthmani
Permuafakatan Sahabat
Hasil permuafakatan untuk menghimpunkan
semula ayat-ayat al-Quran, maka Khalifah
Uthman melantik empat orang sahabat
sebagai penulis wahyu
Masahif al-Amsar
Kemudian, mushaf yang telah ditulis dihantar
ke negara-negara Islam sebagai rujukan
utama bagi bacaan al-Quran
Faktor Pengumpulan al
Faktor Pengumpulan al
-
-
Quran
Quran
Perbezaan Bacaan Umat Islam
Bacaan yang pelbagai tanpa mengetahui
qiraat mutawatirah yang lain telah membawa
kepada perpecahan di kalangan umat Islam
Perbezaan Bacaan Guru
Riwayat Abi Ayyub bahawa ada di kalangan
umat Islam yang sanggup mengkafirkan
saudara Islam yang lain akibat perbezaan
bacaan al-Quran yang diajar oleh guru-guru
mereka
Faktor Pengumpulan al
Faktor Pengumpulan al
-
-
Quran
Quran
Penulisan Mushaf Khas
Para sahabat menulis mushaf sendiri untuk
bacaan mereka di mana mushaf tersebut
mempunyai ketujuh-tujuh huruf yang
diturunkan kepada Rasulillah S.A.W.
termasuk huruf-huruf yang telah dihapuskan
ketika al-‘Irdhoh al-Akhirah
Namun begitu, para sahabat r.a.h.
sememangnya mengetahui akan perbezaan
antara ayat al-Quran dan ayat tafsiran/ ayat
mansukh
Bilangan Mushaf
Bilangan Mushaf
Abu Bakr al-Sajastani dan al-Qurtubi
Tujuh buah mushaf termasuk mushaf Imam
Al-Qurtubi
Empat buah mushaf termasuk mushaf Imam
Abu Amr al-Dani
Enam buah mushaf (tanpa menyebut mushaf Imam)
Al-Suyuti
Lima buah mushaf tidak termasuk mushaf Imam
Pendapat ulama tentang Rasm
Uthmani:
Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Darastawaih, Abu al-
Baqa’, Al-Qadhi ‘Iyadh :
Rasm Uthmani ialah TAUQIFI dan tidak boleh
mengubahnya, haram menyalahi (penulisan) nya
serta penyusunannya adalah termaktub mengikut
surah dan ayat
Abu Bakr al-Baqillani, Ibn Khaldun:
Rasm Uthmani ini adalah BUKAN TAUQIFI dan tidak
salah sekiranya mengubah penulisan mengikut
kaedah penulisan bahasa Arab (selagi mana tidak
berubah ayat al-Quran)
Pendapat ulama tentang Rasm
Uthmani:
Izzuddin Abd al-Salam, Badruddin al-Zarkashi :
Harus hukumnya untuk menulis al-Quran dengan
penulisan bahasa Arab kini bagi masyarakat awam,
namun juga dengan menjaga dan mengekalkan Rasm
Uthmani oleh para ulama dan orang-orang tertentu
(pakar al-Quran)
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Mushaf pada zaman Khalifah Uthman bin
Affan r.a. adalah tidak bertitik dan tidak
berbaris
Namun begitu, Rasm Uthmani pada mushaf-
mushaf tersebut meliputi tujuh huruf yang
diturunkan ke atas baginda S.A.W serta
qira’at
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Rasm Uthmani; Beza Bacaan, Satu Penulisan
Terdapat dua qira’at iaitu pada huruf sod di mana ia
dibaca dengan sod dan sin
Meskipun ia ditulis dengan sod, namun asal hurufnya
ialah sin
Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir
=·¸= / ==,, / .¸¸=,='·
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Rasm Uthmani; Beza Bacaan, Sama Penulisan
Perkataan yang bergaris di atas, dibaca dengan dua
qira’at iaitu huruf ba’ dan huruf tha’.
Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir
Rasm Uthmani pada zaman tersebut merangkumi
kedua-dua bacaan ini di mana ia ditulis tanpa titik
dan tanpa baris
_·-· -|,| · ` , · , · « ,, · ¸ | ¸ . , « |· ¸ ¸ « ¬ |· ¸ - c ·, | | . , ` _ , ·
¸··· | _ ·· · - ¸
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Contoh lain:
Perkataan c ·. - dibaca dengan dua qira’at iaitu
‘mengekalkan’ huruf alif soghirah selepas huruf mim
atau membuangkannya
Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir
Rasm Uthmani pada zaman tersebut merangkumi
kedua-dua bacaan ini di mana ia ditulis tanpa titik
dan tanpa baris
_·-· -|,| · c ·. - ¸,`=|· ; , ,
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Rasm Uthmani Yang Berkaitan Dengan Buang dan
Tambah (Huruf dan Baris)
Perkataan bergaris, bacaan yang pertama _= ¸ ¸
(oleh Ibn Kathir, Abu Amr, ‘Asim, Hamzah, al-Kisaie,
Ya’qub, Khalaf al-‘Asyir) ditulis pada mushaf al-Kufah
dan al-Basrah
Bacaan yang kedua pula ialah _ = ¸ | ¸ (oleh Nafi’, Ibn
‘Amir, Abu Ja’far) ditulis pada mushaf al-Madinah
dan al-Syam
_·-· -|,| · _= ¸ ¸ -·|· . , _ · , · , =, « - , ¸ -, · , ,, ·· ¸ , , · , , _ « = =·
¸,`=|· , ´ |
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Contoh lain:
Terdapat dua qira’at yang berbeza dari segi
penambahan perkataan dan pembuangan perkataan
iaitu penduduk Makkah sahaja yang membaca
dengan menambah ¸ - pada ayat ¸ ¸ ¬ · ¸ - ¸ =·· -
mengikut bacaan Imam Ibn Kathir
Adapun penduduk di negara Islam yang lain
membacanya dengan membuang ¸ -
_·-· -|,| · ¸ _· =· v· ¸ ¸, ¸ -· , « |· ¸ - ., |¸ v· ., « ,·.|· ¸ , ·, - ,·· ¸, =|·
| = - | ¸ - · - ·, = _ ¸ , , · - -·|· _ =_ ¸ .· . - , , , , ¸ ¸ ¬ · ¸ =·· - _· , · v· · , · ¬ ·
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Rasm Uthmani; Beza Bacaan Dari Sudut Taqdim
dan Ta’khir
Perkataan yang bergaris di atas, dibaca dengan tiga
qira’at iaitu Imam Hamzah, al-Kisaie dan Khalaf al-
‘Asyir membacanya dengan mendahulukan ·, · · | ¸
daripada ·, · ·· | ¸
Qira’at yang kedua oleh Imam Ibn Kathir dan Ibn
‘Amir pula membacanya dengan mengakhirkan ·, · · | ¸
dan dibaca dengan tashdid (bersabdu)
_·-· -|,| · _ ·, , = _ · ·¸ .¸ | ¸ ·, · · | ¸ ·, · ·· | ¸ , , · - . ¸« · v
, , ·· ·`, =
Qira’at ketiga yang dibaca oleh Imam Nafi’, Abu Amr,
‘Asim, Abu Ja’far dan Ya’qub pula membacanya
sebagaimana pada ayat di atas
Maka terdapat mushaf yang ditulis dengan
mendahulukan ·, · · | ¸ dan juga terdapat mushaf yang
mendahulukan ·, · ·· | ¸
Hubungan Rasm Uthmani dengan
Hubungan Rasm Uthmani dengan
ilmu Qiraat
ilmu Qiraat
Penutup
Rasm Uthmani yang telah ‘diasaskan’ oleh Khalifah
Uthman bin Affan r.a. merupakan satu kaedah
penulisan ayat-ayat suci al-Quran yang amat hebat
dan tinggi nilainya
Keagungan Rasm Uthmani ini dapat dilihat menerusi
hubungkaitnya dengan perbezaan qira’at yang
pelbagai di dalam al-Quran al-Karim
Justeru, pemeliharan Rasm Uthmani ini perlu
diteruskan dan dikekalkan dalam usaha
memartabatkan al-Quran dan qira’at demi
melahirkan generasi celik al-Quran pada zaman
akan datang
Thank you for
your attention