P. 1
Linguistik

Linguistik

|Views: 196|Likes:
isi linguistik
isi linguistik

More info:

Published by: Kawashima De Magika Qawiemah on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PENDAHULUAN
 • 2.0 BIDANG LINGUISTIK
 • 2.1.1 Fonetik dan fonologi
 • 2.1.2 Morfologi
 • 2.1.3 Sintaksis
 • 2.1.4 Semantik
 • 2.2.1 Linguistik Teoritis
 • 2.2.2 Linguistik Deskriptif
 • 2.2.3 Linguistik Perbandingan
 • 2.2.4 Linguistik Diakronik
 • 2.2.5 Linguistik Sinkronik
 • 2.3 Linguistik Historis
 • 2.4 Linguistik Komparatif
 • 2.5 Linguistik Kontekstual
 • 3.0 SIFAT-SIFAT BAHASA
 • 3.1 Konsep dan takrif bahasa
 • 3.2.1 Bahasa sebagai sistem
 • 3.2.2 Bahasa sebagai lambang
 • 3.2.3 Bahasa adalah bunyi
 • 3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi
 • 3.2.5 Bahasa bersifat arbitrari
 • 3.2.6 Bahasa bersifat unik
 • 3.2.7 Bahasa itu universal
 • 3.2.8 Bahasa itu dinamis
 • 3.2.9 Bahasa itu bervariasi
 • 4.0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK
 • 4.1 Zaman Yunani
 • 4.2 Zaman Iskandariah
 • 4.3 Zaman Rom
 • 4.4 Zaman Pertengahan
 • 4.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya
 • 4.6 Zaman Arab
 • 4.7 Zaman India
 • 4.8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif)
 • 4.9 Zaman Moden
 • 5.0 TEORI BAHASA
 • 5.1.1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget
 • 5.1.2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner
 • 5.1.3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel
 • 5.2.1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov
 • 5.2.2 Teori Pelaziman Operan : B.F Skinner
 • 5.2.3 Teori Permodelan : Albert Bandura
 • 7.0 RUMUSAN
 • 8.0 REFLEKSI

1.0 PENDAHULUAN Pada semester ini kami telah mempelajari subjek PengantarLinguistik (BMM 3107).

Dalam pada itu kami telah dikehendaki membuat satu tugasan berkaitan tajukini. Antara aspek yang perlu dikaji ialah mengenai bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa, susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19 serta menganalisis tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Perkataan linguistik pada dasarnya berasal dari perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Linguistik dalam kata yang mudah ialah pengkajian ilmu bahasa. Tugasan ini sememangnya menepati perkara yang dipelajari kerana setiap aspek yang dinilai merupakan antara yang terkandung dalam bidang linguistik ini. Malah, melalui tugasan ini pelajar dapat memperdalam ilmu yang dipelajari. Selain itu, walaupun subjek pengantar linguistik lebih kepada teori, namun subjek ini mempunyai cabarannya tersendiri. Sebagai contoh, melalui pembacaannya sahaja memerlukan daya penumpuan yang tinggiserta daya pemahaman yang kritis. Hal ini kerana linguistik mengkaji bahasa secara mendalam sehingga perlu meneroka susur galur linguistik itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji secara saintifik. Maksudnya, ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara emprikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan ramalan, sentimen atau falsafah. Menerusi tugasan ini juga pelajar dapat meninggikan daya inkuiri untuk mengetahui bahasa secara lebih mendalam. Akhir sekali, tugasan ini menepati bidang-bidang linguistik seperti bunyibunyi bahasa itu dihasilkan sistem fonem, morfem, kata, frasa dan sebagainya yang sememangnya guru-guru perlu kuasai dalam mendidik pelajar, khasnya guru bahasa Melayu.

2

2.0 BIDANG LINGUISTIK Perkataan linguistik (linguistics dalam bahasa Inggeris) berasal dari bahasa Latin iaitu “lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis pula, bahasa disebut sebagai “langage-langue” manakala Italia menyebutnya sebagai “lingua”. Di Sepanyol, bahasa dikenali sebagai “lengua” dan “language” ialah dalam bahasa Inggeris. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bermaksud ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (1984), linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik juga ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik Selain itu,

memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews:1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics,

comparative linguistics, and structural linguistics.”

Oleh itu, bidang linguistik merupakan satu bidang yang sangat luas. Terdapat beberapa bidang yang merupakan cabang kepada bidanga linguistik seperti linguistik am, linguistik terapan, linguistik teoritis, linguistik komparatif dan linguuistik kontestual. Setiap bidang ini mempunyai beberapa lagi pecahan subbidang.

3

Linguistik Am dan Linguistik Gunaan

Linguistik Terapan

Bidang Linguistik

Linguistik Historis

Linguistik Komparatif

Linguistik Kontekstual

4

Bukan itu sahaja.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan Linguistik umum disebut juga dikenali sebagai linguistik am. Linguistik ini juga bertindak sebagai suatu disiplin ilmu bahasa yang merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan 5 . Kaedah inimengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. iaitu secara deskriptif. ejaan. deskripsi. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. Bidang ini mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. Bidang linguistik gunaan juga memperkenalkan kaedah pengajaran bahasa dan bahan-bahan untuk mengajar bahasa. bentuk kata.2. linguistik gunaan juga menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. ialah terjemahan dan perkamusan. Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Selain itu. aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta ialah kaedah terus . cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. Linguistik gunaan pula dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks.

1.1. bukan bunyi bahasa. Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan menyatakan menyatakan bahawa fonetik ialah kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. Pragmatik Wacana Sintaksis Morfologi Fonologi Fonetik Rajah 2. iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia. Fonetik juga menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihat bagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerja untuk menghasilkan bunyibunyi bahasa tersebut.1 Fonetik dan fonologi Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara). didengar dan diintepretasikan. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. 6 .1 Kedudukan fonetik dalam tatatingkat linguistik. mahupun bunyi-bunyi marginal.2. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Selain itu. baik bunyi manusia. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada „fon‟ atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan.

Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM. Bidang ini memerlukan pengetahuan khusus tentang aspek-aspek yang diliputinya seperti morfologi dan sintaksis. perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Kajian ini dilakukan proses-proses membentuk 7 . Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Bahasa merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa.Fonologi pula ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa. Parker (1974:112) mendefinisikan fonologi sebagai suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. F. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Menurut Abdullah Hassan (2007) dalam bukunya Linguistik Am. bentuk. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada kata proses ialah pengimbuhan. Kamus Linguistik hasil penulisan Harimurti Kridalaksana (1984:61) pula menyebut fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.2 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Penggolongan pula menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. proses pemajmukan dan penggandaan. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan. fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. bentuk dan penggolong kata. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.1. 2.

semantikos yang bermaksud penting atau bererti. Al (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. Secara ringkasnya. Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya. Selain itu. Akmajian et. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. Kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat. bidang sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.3 Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim (2008). 2. Dalam bidang logik. Maklumat semantic merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana tatabahasa digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. Secara umumnya. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Melibatkan kajian tentang bentuk. Hal ini kerana pragmatik mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. Asal perkataan semantik ialah daripada kata adjektif Yunani. manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran.1. semantik mempunyai kaitan dengan bidang pragmatik. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. 8 .1. sintaksis dapat didefinisikan sebagai:    Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.4 Semantik Menurut Palmer (1992). Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna.2. istilah semantik merujuk kepada kajian makna.

Sebagai contohnya.Semantik juga bermakna satu kajian yang teorikal tentang makna dalam sistem tanda.4. Hubungan pernyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsure (tanda). benda dan keadaan dalam dunia sebenar. ii. Kedudukan semantik dalam ilmu linguistik dapat digambarkan seperti dalam Rajah 2.1. ayat „Guru Sejarah saya Puan Rini‟ menunjukkan: i. Hubungan pada tanda-tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep. Fonetik Tatabahasa Semantik Sintaksis Morfologi 9 .

(Kamus Linguistik. mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik khususnya bidang fonetik. linguistik terapan memanfaatkan teori. linguistik terapan merupakan salah satu bidang baru yang kajian penting tentang sifat-sifat: kemanusiaan. 2005) Linguistik terapan merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menullis buku-buku teks. dan terjemahan. 2005) 10 . Antara disiplin yang terdapat dalam linguistik terapan ialah integrasi sains. psikolinguistik.1997) Linguistik terapan ialah apabila seseorang pengkaji itu berusaha menggunakan teori linguistik untuk menyatakan sumbangannya terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. dan kemanusiaan. ( Nik Hassan Basri. Linguistik terapan bukanlah mengkaji pelbagai bahasa tetapi mengkaji bahasa secara umum seperti sifat asas mana-mana bahasa manusia. membentuk bahan mengajar. sains sosial. (Abdullah Hassan. fonemik dan digunakan juga untuk menolong mengatasi masalah gagap di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-kanak.2 Linguistik Terapan Secara umumnya. Linguistik terapan dapat didefinisikan kepada: Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti linguistik pedagogi. (Arbak Othman. mengkaji kaedah mengajar bahasa. leksikografi. 1986) Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa.2. deskripsi. menguji kemahiran bahasa.

dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak.   Perancangan Bahasa : : Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa. bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan. Ilmu ini juga dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan. Misalnya aspek pembakuan bahasa. Leksikografi : Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus.   Mekanolinguistik : Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik. kaedah dan teknik tertentu. Pembinaan Bahasa : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati. dan tesaurus.The study of language teaching. nasib. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik. Grafonomi atau Ortografi : Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. seperti:  Fonetik Terapan : Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius. ensiklopedia. Penterjemahan : Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. kesesuaian dan keberuntungan penulis. You will sometimes find that stylistics and comparative linguistics are treated as sub-brunches of applied linguistics. (Geoffrey Finch. 11 .      Pengajaran Bahasa : Mempelajari bahasa ibunda. Medikolinguistik : Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. Grafologi : Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat.2005) Bidang linguistik merangkumi beberapa subbidang.

iaitu dengan mengambil kira situasi. status penutur. dapat digunakan sebagai „leksikografi‟ atau penyusunan kamus. Sebagai contohnya. watak.2 Linguistik Deskriptif Linguistik deskriptif merupakan satu cabang linguistik yang menghuraikan sesuatu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. linguistik ini juga menghuraikan bentuk dan sistem bahasa secara empirical iaitu 12 . hubungan dengan sesame manusia dan sebagainya. ilmu psikologi meneliti pengalaman manusia menurut perkembangan. Selain itu.1 Linguistik Teoritis Lazimnya. kebanyakkan ilmu dibezakan mengikut aspek teoritisnya dan manfaatnya secara praktis.2. linguistik deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasabahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu.2. maksud. 2. Ilmu ini penting untuk menentukan bahasa induk atau proto. contohnya. 2. dalam bidang kaunseling. leksikografi disebut leksikologi terapan. ilmu linguistik yang menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Oleh itu.  Leksikostatistik : Ilmu yang mempelajari usia kata sejak kewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. psikologi diterapkan pada persoalan konkrit dan disebut psikologi terapan. Walaubagaimanapun. emosi. perasaan. Linguistik ini tidak mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu sebaliknya menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif. Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik) : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Dalam bidang leksikologi pula (penelitian semantik tentang perbendaharaan kata.

Kajian perlu dilakukan secara sinkronik dan diakronik.3 Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Linguistik deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan sebarang bahasa yang terdapat di dunia sama ada bahasa Melayu. dan perubahan-perubahan sistematik. Linguistik hubungan pula memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. bahasa Jawa. 2. sintaksis. morfologi. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem seperti fonologi. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. bahasa Perancis dan sebagainya. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman.seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. Kajian secara sinkronik merupakan satu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu manakala kajian secara diakronik pula membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Pada dasarnya. 13 . Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. dijangka amat tetap. dan leksikon.2. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. bahasa Tamil.

2.5 Linguistik Sinkronik Menurut Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generale. Lazimnya. Linguistik sinkronik atau linguistik huraian adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu. beliau telah menganjurkan satu bidang kajian bahasa yang tidak hanya meneliti perkaraperkara yang historis.2. sedangkan kajian diakronik tidak begitu. Linguistik diakronik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah struktural sesuatu bahasa beserta dengan segala bentuk dan perubahannya. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasabahasa yang lebih kurang serupa. Kajian sinkronik bahasa mengandungi sistem yang tinggi.2. kajian linguistik bersifat historis dan komparatif.  Kaedah glotokronologi Kaedah ini mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. tetapi juga struktur bahasa tertentu tanpa memperlihatkan aspek diakroniknya. Bidang kajian tersebut dikenali sebagai sinkronik. 2. Linguistik ini juga memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa yang kadangkala selama berabad-abad lamanya.4 Linguistik Diakronik Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa yang tidak terbatas. meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronik.Terdapat 2 kaedah dalam linguistik perbandingan iaitu:  Kaedah leksikal massa Kaedah ini menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembanganperkembangan. Beliau juga menyatakan bahawa kajian bahasa secara sinkronik amat perlu. 14 .

Sebagai contohnya. bahasa Iban.3 Linguistik Historis Bidang linguistik historis menyelidik.4 Linguistik Komparatif Linguistik komparatif merupakan satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Linguistik ini juga dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparatif. 15 . Selain itu. Perbandigan juga dilakukan untuk membandingkan bidang fonologi. Linguistik ini juga mengkaji sejarah perkamusa bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Terdapat juga ahli bahasa yang membandingkan struktur bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. dialek Negeri Sembilan. ahli-ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. morfologi. dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.2. linguistik historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. sintaksis dan seumpamanya. bahasa Tagalog. 2. linguistik komparatif turut membuat perbandingan antara dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Terengganu. mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dulu dan kewujudannya hingga kini. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain sama ada dari segi fonologi. bahasa Kadazan dan bahasa Murut. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Lazimnya. menganalisis. Perkara yang diutamakan dalam bidang kajian linguistik historis ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain.

Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. linguistik antropologi dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksiinteraksi linguistik dengan masyarakat secara keseluruhannya. Sosiolinguistik. Sosiolinguistik.2. linguistik antropologi.5 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. 16 . Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. linguistik pengiraan. linguistik evolusi. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. serta sains kognitif. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya.

1 Konsep dan takrif bahasa Bahasa diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi yang ada pada mereka. pemikiran dan memberikan arahan.3. buah fikiran dan maklumat kepada orang lain. Lambang-lambang yang diujarkan mempunyai makna tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat yang menuturkannya. Terdapat beberapa konsep dan takrif bahasa yang dipetik daripada beberapa naskhah kamus seperti: Bahasa ialah satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu.0 SIFAT-SIFAT BAHASA 3. terutamanya melahirkan perasaan. Antara fungsi bahasa yang paling ketara ialah sebagai alat komunikasi. Bloch dan Trager (1942) mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. iaitu membantu manusia untuk menyampaikan percakapan. (Oxford University Press) 17 . (The American Heritage Science Dictionary) Bahasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia kepada suku dan etnik tertentu. Proses komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan pendengar. Chomsky (1957) menyatakan bahawa kecekapan berbahasa berada dalam otak manusia dan ia diertikan sebagai satu sistem rumus bahasa yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya. cara ini juga pernah digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan asal-usul manusia dan pengelompokan manusia kepada kaum-kaum tertentu.

Bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan teks bertulis atau lisan. (Etymology Dictionary) 18 . Bahasa juga melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik.

3.2 Huraian Sifat Bahasa

bahasa sebagai sistem bahasa itu bervariasi bahasa sebagai lambang

bahasa itu dinamis

bahasa adalah bunyi

Sifat Bahasa

bahasa itu universal

bahasa sebagai alat komunikasi

bahasa itu unik

bahasa bersifat arbitrari

19

3.2.1 Bahasa sebagai sistem Bahasa sebagai satu sistem bermaksud bahasa itu mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan. Sistem itu pula bersifat berperaturan. Setiap bahasa

mempunyai susunan tertentu, sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan, susunan perkataan, nahu atau struktur sintaksis. Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Bentuk dan kedudukan perkataan dalam ayat dapat memberikan makna kepada sesuatu bahasa. Semua bahasa mempunyai sistem, namun sistem setiap bahasa mempunyai beberapa bentuk dan pola yang berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sebagai contohnya, jika diminta untuk menerangkan struktur bahasa Melayu, kita mungkin tidak dapat menerangkan peraturan dan strukturnya dengan terperinci. Walaupun begitu, kita masih mengetahui dan menerangkan strukturnya secara automatik. Hal ini dapat dirumuskan bahasa setiap bahasa itu bersistem dan apabila bertutur, secara automatik kita dapat menyusun struktur bahasa dengan betul. 3.2.2 Bahasa sebagai lambang Pada zaman awal, manusia menggunakan gambar dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang untuk menerangkan sesuatu. Kemudian, manusia menggunakan

kombinasi bunyi sebagai simbol. Bunyi yang sistematik disusun secara berurutan untuk menghasilkan perkataan yang seterusnya digunakan sebagai simbol untuk semua perkara yang dilakukan dan difikirkan oleh manusia. Contohnya, simbol # mempunyai pelbagai nama yang mengelirukan mengikut tempat seperti simbol ukuran berat – Amerika, simbol pound iaitu mata wang – British dan sharp – dalam muzik.. Lazimnya, simbol ini disebut hash. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai simbol isyarat bersuara yang dihantar oleh penutur kepada pendengar dalam proses interaksi. Simbol yang digunakan merujuk kepada perkataan atau ungkapan yang membentuk simbol tersebut

20

3.2.3 Bahasa adalah bunyi Menurut Kridalaksana(1983:27), bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bertindak balas kerana perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran (speech sound) adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terdapat dalam fonetik dikenali sebagai “fon” dan dalam fonemik sebagai “fonem”. Oleh itu, bahasa adalah bunyi bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan menghasilkan bahasa. Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang

dikonsepsikan melalui pendengaran. Tulisan pula bukanlah merupakan bahasa, tetapi tulisan merupakan pemetaan pertuturan.

3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku sosial dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menitikberatkan beberapa faktor seperti:   Penutur - Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan tepat oleh pendengar. Pendengar – pendengar yang berbeza seperti rakan, ibu bapa, orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza.   Latar belakang/ komunikasi – hal ini termasuklah masa, tempat, situasi dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Topik pembicaraan – topic yang dibicarakan perlu mudah difahami oleh pendengar supaya adanya tindak balas komunikasi.

21

iaitu bukanlah seperti mewarisi ciri-ciri fizikal keluarga.2. Contohnya dalam Bahasa Melayu jatuh dan terjatuh mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. Contohnya.3. Semua bahasa mempunyai bentuk dan struktur tetapi mempunyai huraian yang tersendiri.6 Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu seperti binaan ayat. Bahasa merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari secara tidak langsung daripada ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. kuda disebut sebagai horse. Semua simbol bahasa mempunyai bentuk yang dapat dilihat. Sebaliknya dalam bahasa Inggeris. Bahasa bersifat unik juga dikaitkan dengan cara kita memperolehi bahasa itu. jika seorang bayi Cina yang sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Melayu. Sifat arbitrari inilah yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia mempunyai perkataan berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. maka bahasa yang diperolehnya ialah bahasa Melayu dan bukanlah bahasa Cina. Dalam bahasa Melayu kita akan menyebut perkataan [kuda] untuk menamakan binatang tersebut. 22 . 3. dalam bahasa Sepanyol disebut caballo. apabila ditunjukkan gambar seekor kuda.2. susunan huruf yang membentuk perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. bahasa Perancis membunyikan sebagai cheval dan bahasa Jerman menyebutnya sebagai pferd.5 Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermakna tidak semestinya terdapat hubungan antara bunyibunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. sebaliknya makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut. Sebagai contohnya.

23 . Bahasa merupakan satu sistem Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaran Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari Bahasa terbina daripada kebiasaan Bahasa merupakan alat perhubungan Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan Bahasa sentiasa berubah-ubah Bahasa mempunyai sifat khas dan unik 3. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Secara alamiah. terdapat lapan ciri yang berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa di dunia ini. v.7 Bahasa itu universal Setiap bahasa mempunyai sifat sejagat atau universal yang bermaksud sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja. vii.3. Walaupun begitu. bahasa berpotensi untuk berbeza dan beraneka. vi. ii.8 Bahasa itu dinamis Bahasa bersifat dinamis bermaksud sesuatu bahasa itu berpotensi untuk berkembang. Pertembungan kebudayaan dan manusia dengan manusia yang lain menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa itu lazimnya tidak akan berubah. iii. Sifat bahasa sedemikian akan terus berlaku selagi penuturnya bergaul dan beinteraksi dengan manusia yang lain.2. iv. Menurut Anderson (1972). Setiap bahasa mempunyai penuturnya dan tidak ada peraturan yang melarang individu lain mempelajari manamana bahasa di dunia ini. iaitu: i.2. viii.

istilah-istilah khusus yang digunakan dan struktur sintaksis bagi sesuatu variasi bahasa itu. Kepelbagaian itu termasuklah cara dan gaya mengajarkannya. 24 .9 Bahasa itu bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud terdapat kepelbagaian bagi suatu bahasa itu.3.2. Maksud bervariasi juga adalah sesuatu bahasa mempunyai dialek yang pelbagai diujarkan oleh satu-satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu.

iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. zaman Arab. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu 25 . Kehebatan tamadun ini terawal yang wujud di atas muka merangkumi semua aspek seperti bahasa. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah tamadun orang-orang Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. zaman Iskandariah. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. zaman Peralihan (Renaissance). maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. ekonomi. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik.Tamadun Yunani merupakan satu bumi ini. Dalam sejarah ilmu linguistik.4. zaman India. zaman pertengahan. zaman Rom.

4. dan logis dengan kumpulan anamolis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. iaitu antara kumpulan analogis yang mempecayai bahawa bahasa bersifat alamiah. keterangan-keterangan tentang gejala bahasa dan huraian-huraian mengenai bahasa yang dilandaskan kepada bahasa bertulis. ekonomi. iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. Falsafah bahasa bermula zaman pra-Socrates. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu fasafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Plato (427-347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidiki bahasa sebagai satu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Akibatnya. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau 26 . lalu tidak harus pula diperbaiki kerana bahasa mereka itu sudah sempurna dan termulia. budaya dan politik. iaitu murid Plato. dan harus dipatuhioleh setiap pemakai jika mereka inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa bahasa ialah orang-orang Yunani. orang-orang Yunani tidak menggunakan mana-mana dialek yang dituturkan. Tamaduan Yunani merupakan satu pengkajian bahasa terawal yang wujud di atas muka bumi ini. maka huraian-huraian mereka terlalu dipengaruhi oleh keangkuhan mereka dengan kemegahan falsafahnya bahawa bahasa Yunani bertulis itu adalah termulia dan semuelajadi. Tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristostle. Dalam pengkajian tentang bunyi.1 Zaman Yunani Dalam sejarah linguistik. Dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai dasar dan sumber penghuraian. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. iaitu Cratylus. Antara perkara-perkara yang disentuh mereka adalah soal-soal mengenai asal usul perkataan. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. Dialog Cartylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. bahasa itu dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum Masihi.

participal. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan dalam teks mereka dikatakan suatu yang paling tulin. Aristostle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskripstif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. ganti nama dan kata depan. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. khususnya untuk retorik dan puisi. berbanding dengan bahasa Koloquil 27 . iaitu kata penghubung. Para sarjana turut memperkenal bidang sintaksis. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristostle ialah fungsi bahasa sebagai alat.2 Zaman Iskandariah Zaman Iskandariah bermulapada abad ketiga tahun Masihi.konvensyen. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. iaitu pertuturan. Beliau juga menyelidiki tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Alexanderia adalah satu daripada tanah jajahan Negara Yunani yang sejak permulaan abad ke-3 telah berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik. 4. betul dan murni. iaitu berdasarkan persutujuan masyarakat. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum Masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa.

Tatabahasa tradisional Yunani itu dikatakan telah dikodifikasikan. sarjana Iskandariah adalah golongan analogis dan penyelidikan mereka mengenai keseragaman dalam bahasa telah menyebabkan mereka menubuhkan pola-pola fleksi. Hubungan di antara bahasa tulisan dengan bahasa yang dituturkan sebenarnya erat sekali. Berbeza dengan sarjana Stoik. Buku nahu yang ditulis oleh Dionysius Thrax. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem 28 . 4. adalah satu-satunya yang paling baik. melainkan jika dibandingkan dengan bahasa orang-orang Iskandariah yag buta huruf pada ketika itu.mereka sehari-sehari. Apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Iskandariah adalah melanjutkan usaha ahli tatabahasa Stoik. Sarjana-sarjana Iskandariah tidak membuat pembaharuan dalam hal ini. Anggapan serupa ini tidak sekali-sekali betul melainkan jika kita merujukannya kepada suatu bentuk bahasa yang dipilih sebagai paling standard. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Pada masa ini belum ada lagi usaha untuk memberikan perbezaan yang konsisten antara bunyi-bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi itu. tetapi hanyalah melanjutkan sahaja usaha-usaha seperti ini oleh orang-orang Yunani. iaitu Techne. Bahasa Plato yang dikatakan bahasa Yunani yang sempurna dan tulin itupun tidak seluruhnya benar. bahasa yang bertulis oleh orang-orang Attik adalah lebih sempurna dan tulin daripada bahasa pertuturan mereka ketikaitu.3 Zaman Rom Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Istilah tatabahasa yang diamalkan oleh orang-orang Yunani selama ini sebenarnya berpokok kepada bahasa bertuli. komprehensif dan sistematik pernah diketahui tercetak di Eropah Barat. Malahan.

dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaianterhadap bahasa. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. Setelah runtuhnya zaman Iskandariah. Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya.bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. sistem kala. nombor. bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya. persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan. 29 . kasus. manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. jelas sekali terlihat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani. Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. pusat pengajian berpindah ke Rom. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah diakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin.

Selain dari itu. Sebenarnya. khusunya dalam bidang tatabahasa tradisional. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius ini adalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedari akan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian. Appolonius Discollus Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orangorang Yunani yang terdahulu.T. apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma itu hanya mengubahsuai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. 30 . Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyak membuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik. pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. M. Varro dan Priscian. di samping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. Mereka itu ialah Appolonius Discollus. Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan di zaman Roma ini.Dalam zaman ini juga. Dengan kata lain.

Princian (500 TM) Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten.T. Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. Anomalia yang bermaksud „tidak seragam‟ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangan kepada jenis-jenisnya. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik. 31 . Dalam bidang morfologi.M. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam. bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama. Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usahausaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan dan penentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistik bahasa Roma. cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik. malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam. Dalam pada itu. Dalam banyak hal. Di sinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu. Oleh yang demikian. Varro (116-27 SM) Varro hidup semasa dengan Thrax. bahkan hingga sekarang.

4 Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan juga dikenali zaman Renaissance. tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. Dalam bidang morfologi. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. 32 . 4. beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya. Dalam bidang morfologi pula. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa.Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin. Golonan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. kelainan logka dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan imu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti suesuatu bahasa. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas.

Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih ini sebagai tatabahasa tradisional. dipengaruhi oleh bahasa Latin. adalah didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. yang kita anggap selama ini sebagai tatabahasa tradisional. kedudukan bahasa Latin tetap kita akui sebagai suatu faktor yang penting dalam perkembangan taabahasa semua bahasa di dunia.Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih memberikan pertimbangan-pertimbangan falsafah yang digalurkan kepada kajian bahasa Segala ramalan-ramalan mereka mengenai bahasa yang kita anggap tidak benar adalah sebenarnya benar pada zaman itu sekalipun tidak muasabah pada masa ini. iaitu termasuk sebagai bahasa penantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan.Bahasa Latin tetap mengambil tempat yang terpenting sebagai alat yang dipakai dalam seluruh sistem pendidikan di zaman ini bahasa Latin yang telah terpakai sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. mencurahkan minat mereka terhadap bahasa Latin semula. Pandangan mereka terhadap sifat-sifat bahasa yang dikatakan universal itu sebenarnya tumbuh kerana kedudukannya bahasa Latin itu sendiri yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang jikapun ada pada ketika itu. iaitu yang menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Dalam pada itu. Sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja-kerja analisa tentang bahasa Latin khususnya mengenai tatabahasanya. iaitu termasuk sebagai bahasa pengantar yang mesti dikuasai oleh semua pelajar-pelajar di sekolah. Dalam abad pertengan orang-orang Eropah. 33 . Bahasa Latin pada ketika itu merupakan bahasa pengantar asing dalam bentuk tulisan.

Erasmus (1513) telah menerbitkan satu kajian mengenai sintaksis bahasa Latin iaitu dengan berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Donatus itu. akademi ini telah menerbitkan karangan yang paling terkenal iaitu Grammaire generale et raisonnee (tatabahasa umum berurai) dengan tujuan untuk memperlihat bahawa struktur bahasa itu merupakan hasil daripada sebab musabab.4. Antara kerja-kerja ini termasuklah kajian mengenai catitan-catitan purba bahasa Inggeris dan hubungannya dengan bahasa Fristian. Dengan mulanya zaman peralihan dan sesudahnya. Scandinavia dan bahasa Ghotik. baik di sekolah-sekolah mahupun di university masih bersifat tradisional. Kerja ini telah dilaksanakan oleh Franciscus Junius (1589-1677) yang kemudiannya disambung usahanya ini oleh Geoge Hickes (1642-1715) yang telah menerbitkan tatabasa Gothik dan Anglo-Saxon. Zaman peralihan telah banyak menarik minat ahli-ahli bijak pandai melakukan kahian terhadap catatan-catatan bahasa mereka yang lebih tua. Pada zaman ini telah bermula minat ahli bahasa vernacular dan tatabahasatatabahasa vernikular telah banyak diterbitkan. tatabahasa merupakan satu alat panduan bagi memahami kesusasteraan kesusasteraan dan menuliskan bahasa Latin yang baik dan bermutu. Pada umumnya. Pada tahun 1660. Tatabahasa normatif kemudiannya disuburkan kembali di Perancis (abad ke-17) oleh guru-guru di Port Royal. yakni sesudah terciptanya De vulgaria eloquenta oleh Dante. Kebanyakan tatabahasa yang dihuraikan pada zaman ini bersifat spekulatif. pengkajian terhadap bahasa-bahasa vernikular telah mula berkembang dengan pesat dan jumlah tatabahasa semakin bertambah. kajian mengenai tatabahasa pada zaman ini. Jerman.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya Pada zaman ini. Belanda. 34 . Bahkan konsep-konsep tradisional telah diperluas kepada bahasa-bahasa di Eropah.

6 Zaman Arab Dengan runtuhnya zaman Roma. Eropah pada waktu itu mengalami sejarah gelap dan ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam seperti Al-Khalil di Basrah. terdapat perkembangan yang penting dalam zaman ini. Dalam bahagian tatabahasa. Pada mulanya minat mereka tertumpu dalam bidang perbendaharaan kata. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Thrax dan Techne diterjemahkan ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempunyai pengaruh langsung terhadap bahasa Arab yang pada mulanya dipengaruhi oleh bahasa Syria terjemahan daripada buku tatabahasa tradisi Yunani-Latin Thrax. Kajian mereka sudah agak maju. maka mereka melanjutkan kerja-kerja mereka dalam bidang leksikografi sehingga dapat mereka menerbitkan kamus yang lengkap dan memuakan dalam bhasa Arab. mereka telah menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa. 35 . Tradisi Yunani dan Roma mempengaruhi penghuraian Eropah yang lain-lain. Dalam pada itu.4. Sejarah gelap yang melanda Eropah dalam zaman pertengahan menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam hidup ilmu linguistik menjadi terhad. Bahasa Hebrew juga telah dopengaruhi oleh buku ini melalui tatabahasa Arab. Hebrew dan Arab dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Latin. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. kerja-kerja menyelidiki bahasa telah dijalankan oleh paderi-paderi di gereja-gereja dengan penumpuan diberi kepada perkembangan perkataan-perkataan. Al-Masri dan lain-lain. Syria. Dalam masa inilah ilmu linguistik berkembang di Negara Arab dengan agak pesat. Kesemua nahu Eropah dan bukan Eropah seperti Armenia. merangkumi penghuraian fonetik yang agak lengkap dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul.

Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda.7 Zaman India Zaman India pula telah menggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada imu linguistik. Mengetahui tatabahasa Sankrit Panini itu. Mereka telah pun memulakan kerja-kerja yang melibatkan penyusunan rumus-rumus yang teknikal sifatnya pernah dibuat sebelumnya. khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni. Dalam bidang morfologi. morfologi dan sintaksis.4. maka sikap ahli-ahli bahasa Eropah terhadap bahasa turut berubah. iaitu bahasa suci yang terpakai dalam kitab sucinya Rig-Veda. 36 . yang dianggap paling lengkap berbanding dengan hasil tatabahasa India yang lain mengandungi lebih kurang seribu makalah yang masih lagi tersimpan jelas memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistikstruktural oleh orang-orang Hindu. di mana sekurang-kurangnya tradisi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. iaitu seawal lebih kurang 300 SM. tetapi juga bahasa sebutan kontemporari yang diketepikan oleh orang-orang Yunani. bahkan juga morfologi. Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani. akan tetapi isinya sudah diketahui lebih dahulu daripada naskah India. Kitab ini diterbitkan kembai di Eropah oleh Otto Bohtlingk dalam abad ke-19. Kajian yang telah dibuat adalah mengenai bahasa Sanskrit. Hasil Panini (kira-kira kurun ke-4 SM). Tradisi linguistik India tidak pula kurang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu linguistic moden. mereka telah menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit mereka sehingga perkara-perkara ini begitu mempengaruhi sarjana-sarjana Barat di Eropah. Panini tidak sahaja mengkaji teks agama. demi kepentingan ekonomi ruang. Selanjutnya. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Ahli bahasa India melebihi kejayaan ahli tatabahasa linguistik Yunani dan Roma dalam bidang bukan sahaja fonetik.

4. Malinowski.Pendek kata. Ahli anthoropologi dan sosiologi seperti Dirkhymes. yang penting sekali ialah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik mahupun struktur tatabahasanya antara beberapa bahasa yang dibanding. Pendekatan yang agak objektif dan saintifik terhadap pengkajian bahasa bermula dengan pengaruh zaman baru yang diterokai melalui pengkajian ilmu anthropologi dan sosiologi. Ilmu perbandingan bahasa adalah cabang ilmu linguistik yang mengadakan perbandingan antara bahaa-bahasa. iaitu bidang yang menkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalam usaha ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari dan 37 .8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif) Sejarah perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke-19. Kesedaran telah mulai timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan antara bahasa-bahasa yang berhubungan yang telah melahirkan bahasa-bahasa di dunia. Penemuan dengan huraian yang lengkap tentang bahasa Sanskrit itu telah membuka jalan kepada bidang baru dalam sejarah ilmu linguistic iaitu ilmu perbandingan bahasa. Ahli-ahli linguistik dalam abad ke-19 telah terpengaruh dengan pendekatan bidang ini dalam pengkajian bahasa kerana pendekatan yang dibuat dalam ilmu kemasyarakatan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. ahli tatabahasa Hindu telah banyak mengajar orang-orang Eropah cara-cara menganalisa bentuk-bentuk bahasa yang memerlihatkan kesamaan tertentu antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Kajian bahasa dalam kurun ke-19 memperlihat kegiatan-kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. Von Humboldt dan lainlain adalah orang-orang yang mengkaji ilmu kemasyarakatan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah talah membuktikan kekeluargaan golongan bahasa-bahasa Indo-Eropah.

bidang ini merupakan ukuran yang paling tepat bagi menentukan pertalian antara bahasa-bahasa yang sekeluarga. perubahan-perubahan itu sebenarnya perbezaan-perbeaan bunyi yang berlainan itu sebenarnya dapat diterngkan melalui hukum-hukum bunyi. Sekalipun telah berlaku perubahan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagaiya. Austro-Asia. Finno-Ugrla. Pada umumnya. kajian lebih banyak ditumpukan pada bidang fonetik kerana inya. Hokum baru mula wujud yang dikenali sebagau hokum R-G-L dan R-D-L. iaitu bahasa berisolasi. antaranya termasuklah bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropah. iaitu antropologi dan sosiologi. Hasil daripada kajian mereka itu terdapatlah rumpun-rumpun bahasa sedunia. Kesan daripada ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia.menentukan kekerabatan antara bahasa-bahasa. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpum yang sama. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Austroneis.9 Zaman Moden Zaman ini dikatakan sebagai permuaan kepada linguistik moden. linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha kea rah menentukan rumpun-rumpun bahasa di dunia melalui perbandingan. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. Bantu. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. iaitu sekitar abad ke19. 38 . Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. TibetoChina. Japhetit dan lain-lain yang masing-masing rumpun itu mempunyai golongan bahasa yang kecil. 4. Jika sesuatu bahasa tergolong kepada satu rumpun tertentu yang sama. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Pada peringkat permulaan zaman ilmu perbandingan ini. ciri-ciri persamaan tetap ada pada sekumpulan perkataan yang menjadi dasar bahasa itu dengan bahasa-bahasa lain yang tergolong ke dalam keluarga yang sama. Hamito-Semit.

abad ke-20 lebih dikenali sebagai zaman linguistik deskriptif. Bukunya ini merpakan daya usaha murid-muridnya juga. beliau telah mengemukakan bahawa linguitik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistic historis dan masing-masingnya menggunakan pendekatan yang berlainan dalam usaha menganalisa bahasa. Kajian ini berminat khususnya kepada „keadaan‟ bahasa pada satu masa dan mengenepikan sama sekali proses-proses yang terlibat dalam menubuhkan „keadaan‟ bahasa itu sendiri pada masa-masa lampau. lenguistik sinkronis bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada satu waktu yang tertentu.Sejarah perkembangan linguistik zaman moden abad ke-20 pula memberi penekanan kepada „linguistik deskriptif‟. beliaulah orang yang pertama mengemukakan malahan menekankan tentang pentingnya tinjauan megenai bahasa itu dilakukan dari sudut yang berbeza iaitu kajian sinkronis dan kajian diakronis. Oleh yang demikian. Ketokohan beliau sebagai „bapa ilmu linguistik moden‟ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa cara moden. iaitu bidang yang mempelajari perkembangan 39 . Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistic diakronis. iaitu yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah beliau itu sehingga terhasilnya bentuk buku dengan nama Course in General Linguiscs itu.Antara lain. menghuraikannya tanpa sebarang pertimbangan diberi dari segi sejarah perkembangan yang dilaluinya. Seorang ahli bahasa mengumpulkan contoh-contoh yang terdapat pada suatu masa. Dalam sejarah ilmu linguistik moden. Penekanan ini tidak lain adalah merupakan prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah. yang wujud sebagai satu „keadaan‟ pada sesuatu masa yang tertentu.Tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Sassure yang telah menjadi terkenal dengan hasilnya „Cours de linguistique generale’ yang telah diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1915 dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Wade Baskin pada tahun 1959. Dengan kata lain. Linguistik sinkronis meninjau bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup. Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama yang telah mengasaskan ilmu linguistik moden.

Linguistik diakronis pada hakikatnya merupakan kajian yang merangkum linguistic perbandingan (komparatif) dan linguistik sejarah atau salah satu daripanya. perubahanperubahan bahasa dan sebagainya. Linguistik lomparatif-historis bertugas antaranya membandingkan berbagai bentuk bahasa yang berkerabat. Dengan kata lain.yang dilalui oleh bahasa melalui masa. 40 . linguistik diakronis bermaksud kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa. di samping berusaha mencari dan merekonstruktursi bahasa induk yang daripadanya berbagai bahasa itu diturunkan.

yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Teori-teori ini ialah teori mekanis yang mewakili aliran behaviorisme dan teori mentalis yang mewakili aliran kognitif. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. 41 . Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 1996:87 ) bahawa bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. 1984 : 2 ). Selain itu.0 TEORI BAHASA Dalam berbagai kamus umum. Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku dan menghasilkan beberapa teori. Tetapi. teori bahasa ialah segala pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari. Tuntasnya. Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. hanya terdapat dua teori sahaja yang dianggap penting yang tiap-tiap satunya mendasari perkaedahan dalam pengajaran bahasa. Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung pada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „belajar ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997).5. linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa ( Abdullah Hassan.

Teori mentalis mengutarakan beberapa ciri penting iaitu manusia sejak lahir sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana telah dilengkapi oleh peranti pemerolehan bahasa ( Language Acquisition Device ) atau LAD dan perkara ini adalah semula jadi.1 TEORI MENTALIS Teori mentalis menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. aspek pemikiran. Teori ini sangat menegaskan „makna‟ dan proses-proses yang tersembunyi yang terlibat dalam penghasilan bahasa. pengetahuan dan makna adalah ditekankan dan bukan latihan-latihan yang membentuk kebiasaan. Mengikut teori ini. Penguasaan bahasa ada kaitannya dengan keupayaan mental. dalam proses penguasaan bahasa. teori ini menekankan kepada pengetahuan seseorang itu. 42 . Selain itu. Dari segi pembelajaran bahasa. teori ini memandang bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi. Selain itu. Bahasa mempunyai pertalian yang erat dengan pemikiran. Apa yang perlu dikaji ialah proses yang terjadi di dalam otak dan saraf yang membolehkan pembentukan dan penghasilan bahasa tersebut. Selain itu. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. terdapat dua bahagian penting iaitu bahagian pertama ialah kemampuan atau kecekapan dan yang kedua disebut prestasi.5. teori ini menganggap pengetahuan seseorang pelajar tentang struktur-struktur bahasa yang hendak dipelajari itu penting kerana dipercayai pengetahuan ini memudahkan pembelajaran bahasa itu. kerana sesuatu yang tidak dapat difahami adalah tidak bermakna dan tidak dapat diterima. semua bidang penghuraian bahasa mestilah berdasarkan logik. Teori ini juga menyatakan bahawa kesalahan pelajar bukanlah merupakan kegagalan mereka tetapi adalah satu percubaan hipotesis. Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf dan ini boleh berlaku setelah ia menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada telinga. mata dan lain-lain alat pancaindera.

43 . 2000). Pada tahap ini kanak-kanak mula matang dan mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah termasuklah masalah secara abstrak. Kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. Peringkat pertama melibatkan tahap motor .1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget Teori ini berlandaskan pandangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. Semasa berumur dalam lingkungan lima hingga tujuh tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas. Mengikut Piaget. Perlakuan kanakkanak pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal). Peringkat ketiga iaitu tahap operasi konkrit dari umur tujuh hinggalah sebelas tahun. Talib. Aziz Abd. manipulasi bahan yang berubah bentuk seperti menuang cecair dari sebuah bikar ke dalam tabung uji.sensori iaitu bermula umur 0 hinggalah dua tahun. Soalan yang diutarakan ialah adakah kuantiti cecair itu masih sama apabila aras air yang diperhatikan telah berubah.kanak boleh dibahagikan kepada empat peringkat ( Abd. pola pemikiran murid boleh ditentukan dengan menganalisis respons mereka terhadap soalan yang melibatkan manipulasi bahan biasa. Menurut Piaget (1963) perkembangan mental kanak. Perkembangan bahasa bermula seawal umur dua tahun.5. Walaupun perkembangan kognitif sudah bermula sedikit namun kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik.1. Peringkat terakhir melibatkan tahap operasi formal dari umur sebelas hinggalah 15 tahun. Contohnya. Apabila memasuki peringkat kedua iaitu tahap pemikiran pra-operasi dari umur dua hinggalah tujuh tahun.

Dalam peringkat ini. 44 . Kemajuan besar dalam perkembangan kognitif kanak-kanak semasa berumur 6 atau 7 tahun ialah memahami konsep keabadian. Apabila umur murid meningkat iaitu 11-12 tahun. Murid itu dikatakan telah memulakan pemikiran yang agak kognitif. Melalui pencapaian kognitif ini. Perkara ini boleh menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. iaitu operasi pemikiran formal seperti membuat kesimpulan. iaitu kebolehan memikirkan bentuk yang telah diubah boleh berbalik semula ke bentuk asal. rumusan dan hipotesis. Oleh sebab murid terpengaruh dengan tingginya cecair dalam bekas yang sempit. Murid itu tidak dapat membuat hubungan antara perubahan dalam satu dimensi dengan dimensi yang lain. iaitu kebolehan membuat perhatian terhadap dua aspek persepsi dalam satu masa. iaitu kuantiti masih sama walaupun perubahan persepsi berlaku pada bentuk. murid dapat membuat pembalikan. Selain itu. murid tidak perlu menjalankan tindakan fizikal yang menghasilkan perubahan yang berbalik itu. Pada peringkat umur ini. Perubahan proses pemikiran daripada operasi pemikiran konkrit kepada pemikiran formal melambangkan kemajuan dalam pemikiran dan kebolehan menyelesaikan masalah. murid cuba mengurangkan penggantungannya kepada pengalaman konkrit untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak. sistem pemikiran operasi konkrit berkembang sepenuhnya.Pandangan kanak-kanak dalam apa yang dikatakan masa pemikiran instuisi ( 47 tahun ) akan dipengaruhi oleh kesan persepsi. pencapaian kognitif yang dapat dikuasai oleh murid ialah kebolehan menyelaraskan hubungan . mereka mengandaikan bahawa terdapat lebih banyak cecair di dalamnya.

ahli psikologi ini memberi penekanan kepada proses induktif di mana aktiviti pembelajaran yang bermula daripada pemerhatian yang umum dan menjurus kepada pemerhatian yang spesifik. Jika ia terlalu mudah. mereka hilang minat dan jika terlalu sukar akan menyebabkan kekeliruan. seseorang guru harus menyajikan masalah yang sesuai dari tahap kesukarannya untuk merangsangkan motivasi intrinsik untuk menggiatkan penerokaan. Bruner juga menyarankan satu sistem pengekodan di mana manusia membina susunan berhierarki terhadap sesuatu kategori yang terlibat iaitu pembentukan konsep dan pencapaian konsep. pengekalan dan arahan. Prinsip motivasi menetapkan syarat – syarat yang membolehkan seseorang belajar iaitu persoalannya ialah tentang apakah pemboleh ubah penting yang membantu dalam memotivasikan seseorang untuk belajar. Dari perspektif pembelajaran pula. Fasa penggiatan di mana untuk menggiatkan penerokaan. Beliau lebih mengutamakan motivasi intrinsik daripada ekstrinsik. kreatif serta analitis. justeru itu pembelajaran dan penyelesaian masalah melibatkan penerokaan pelbagai alternatif.5.2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas dan berpandu atau latihan penyiasatan. Struktur . Motivasi intrinsik berkait rapat dengan naluri ingin tahu seseorang individu. Selain itu. Sesuatu penerokaan haruslah dikekalkan setelah dimulakan. Motivasi intrinsik terbahagi kepada tiga fasa iaitu fasa penggiatan. Sekuen (Turutan) dan Peneguhan ‟. ini dikenali sebagai fasa pengekalan dan melibatkan proses meyakinkan kanak –kanak bahawa penerokaan tidak berbahaya atau menyakitkan. Bruner menggalakkan kanak – kanak berfikir secara logik dan membuat ramalan. Oleh itu. beliau mementingkan pemikiran intuitif. Teori pembelajaran Bruner terdiri daripada empat prinsip utama iaitu „Motivasi.1. kanak – kanak perlu menghadapi sesuatu asas ketidaktentuan. 45 .

kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Menurut prinsip pertamanya. adalah punca utama mengapa guru tidak berjaya menyampaikan maklumat –maklumat yang hendak disalurkan. Contoh. sebarang pengetahuan boleh disusun dengan cara tertentu yang membolehkan penyampaiannya difahami oleh hampir semua pelajar. menurut Bruner. guru harus mengurus dan tingkatkan motivasi tersebut supaya kanak –kanak jelas bahawa penerokaan terbimbing lebih efektif dan memuaskan daripada belajar sendiri. Pada peringkat ini digunakan kepada kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringkat pembentukan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. Maka. Peringkat kedua iaitu Ikonik berlaku pada usia 2. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperoleh pengertian. 46 . Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Struktur sesuatu pengetahuan mencakupi tiga aspek utama iaitu kaedah penyampaian. Prinsip kedua Bruner adalah struktur. Bruner merumuskan kanak – kanak mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar. Fasa arahan memberi penerokaan terbimbing supaya kanak – kanak tahu matlamatnya dan kedudukan mereka berbanding dengan matlamatnya. Prinsip ini menyarankan bahawa dalam semua bidang mata pelajaran. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Faktor Kaedah Penyampaian. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas dan melecurkan dan melontarkan bola untuk mengetahui boleh melambung. Misalnya. Peringkat pertama iaitu Enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa.4 tahun. ekonomi dan kuasa. Faktor ini berkait rapat dengan pendapat Bruner bahawa seseorang individu memiliki tiga peringkat untuk mencapai kefahaman.Arah adalah penentu penerokaan yang bermakna. Contohnya. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka.

Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor. Faktor kedua dalam Prinsip Struktur ialah ekonomi. Lazimnya. Maksudnya. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Pada peringkat ini. Peringkat akhir iaitu pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Ringkasan yang padat dalam pengajaran mewujudkan ekonomi yang baik. Dalam peringkat pembelajaran simbolik.walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. guru menyebabkan perkara yang senang. Faktor Kuasa adalah faktor ketiga dalam prinsip ini. simbol seperti perkataan. kanak-kanak tersebut mengetahui bahan itu boleh melukakan tangan sekiranya tidak digunakan dengan betul. Penyampaian yang berkuasa atau berpengaruh merupakan penyampaian yang ringkas dan mudah 47 . pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperoleh pengalaman pada permulaan. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Semakin kurang maklumat yang perlu disimpan dalam minda. Kuantiti maklumat yang perlu disimpan dalam minda murid untuk meneruskan pembelajaran adalah dianggap sebagai faktor ekonomi dalam penyampaian sesuatu pengetahuan. akhirnya ke idea abstrak (simbolik). sukar untuk difahami oleh murid.sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak.Kemahiran berbasikal Ikonik . maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. maka semakin tinggi ekonominya. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya.

Selain itu. Tahap kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran bergantung kepada turutan atau sekuen sesuatu bahan itu disampaikan. tahap pencapaian penguasaan sesuatu pelajaran atau masalah hanya boleh diukur melalui maklum balas kemajuann yang dikecapi. Manakala. Menurutnya. Peneguhan yang dibuat sebelum penilaian prestasi murid diketahui akan akibatkan kekeliruan. Lantaran. jenis pembelajaran ini juga memupuk pemikiran kreatif yang penting untuk perkembangan minda serta boleh menyumbang kepada penghasilan pelbagai rekaan atau produk baru melalui pemikiran logik. sesuatu pelajaran harus berpandukan turutan ini. Sebarang fakta serta perkaitan yang ditemui oleh kanak – kanak secara penerokaannya sendiri adalah lebih efisien dan akan lebih kekal dalam minda berbanding dengan cara hafalan. Prinsip keempat beliau adalah Peneguhan. Menurut beliau.S Bruner melalui teori pembelajaran penemuan telah menyarankan bahawa pembelajaran yang bermakna memerlukan penemuan sebenar.difahami supaya murid dapat melihat perkaitan baru dan imbanginya antara fakta awalnya yang mungkin kabur. Peneguhan pada masa yang tepat adalah sangat penting untuk kejayaan pembelajaran. peneguhan terlewat pula akan menyukarkan pembetulan mana –mana maklumat yang salah yang telah diaplikasikan. Bruner juga menyatakan aktiviti soal jawab antara pengajar dan murid juga boleh menjana pelbagai bentuk penemuan. Penyediaan persekitaran yang kondusif dengan pembelajaran penemuan boleh menjadi pemangkin jenis pembelajaran ini. 48 . Prinsip Bruner yang ketiga adalah turutan (sekuen). Ahli psikologi ini percaya bahawa perkembangan intelek adalah mengikut turutan tiga peringkat iaitu enaktif. ikonik dan simbolik. J.

Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning). sehingga 49 . 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori.1. dan meningkatkan kualiti proses pembelajaran tersebut. subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki murid. Sesuatu bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan murid dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki mereka. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. termasuk pentingnya maklumat lisan. Oleh itu. Bagaimanapun. Dengan demikian. sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh mereka. Teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam „cooperative learning‟. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekadar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka.3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel David Ausubel (1963.5. Suparno (1997) mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Struktur kognitif ialah fakta. tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya. Menurut Ausubel bahan subjek yang dipelajari murid mestilah “bermakna” (meaningfull). idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh murid. faktor intelektual-emosional murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bermakna terjadi apabila murid boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna.

konsep murid. Belajar akan bermakna bila murid mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. iaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). Oleh itu. Kekuatan dan makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. Bagi melancarkan proses tersebut maka bimbingan secara langsung diperlukan daripada guru. pembelajaran koperatif akan dapat mengusir rasa jemu dan bosan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Ausubel menegaskan . Ausubel mengatakan bahawa terdapat dua jenis belajar. Hal ini merupakan penekanan dalam pembelajaran koperatif atau cooperative learning. melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatih dalam situasi nyata dan terlibat dalam penyelesaian masalah. sama ada secara lisan mahupun dengan tingkah laku. Menurut Ausubel. dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh (a) Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta 50 yang lengkap. Melalui pembelajaran koperatif. penyelesaian masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi murid dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. khasnya pembelajaran sejarah yang sukar dikuasai oleh murid selama ini. tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat. Struktur kognitif ialah fakta. manakala murid diberi kebebasan untuk membangunkan pengetahuannya sendiri.

menjelaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitan yang telah dipelajari. (b) Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. supaya pembelajaran optimal berlaku. iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. 51 . Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. Oleh itu. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”.pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif iaitu am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. Kaedah ini merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut. Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua aspek iaitu pertama. Aspek kedua pula ialah menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. 1998).

tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terlahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar dan sebaliknya. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan. Tegasnya. Boas.1988).ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan bahasa lisan. 52 .F Skinner. Mengikut teori behaviorisme. Ahli . perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. Sapir. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak.2 TEORI BEHAVIORISME Di antara ahli-ahli bahasa yang menganuti teori ini ialah Bloomfield. Fries.5. Brooks dan B. bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Hal ini diikuti pula dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi golongan behaviorisme. Prinsip pertama ialah bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua terpenting. Seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulang sejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi. Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Terdapat lima prinsip yang dikemukakan daripada pendapat ahli-ahli psikolinguistik dan linguistik aliran Behaviorisme (Kamaruddin Hj Husin . Behavioris ialah nama ahli teori yang mengemukakan pelbagai prinsip berdasarkan teori yang sama iaitu teori psikologi behaviorisme.

Kanak . Oleh itu. pembelajaran hendaklah mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. keistimewaan.kanak menguasai daripada apa yang didengar dan dialami. maklum balik. 53 . Prinsip behaviorisme yang kelima ialah model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan. Hal ini kerana pengukuhan merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. contoh pengukuhan adalah pujian.satu rangsangan. Latihan dan latih tubi hendaklah dijalankan secara bermakna. Bahasa adalah hasil operasi dan tindak balas. Prinsip keempat ialah latihan pembelajaran. dari segi pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika sekiranya kedua.Prinsip seterusnya ialah bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ketiga ialah pengukuhan di mana salah satu syarat penting dalam pembelajaran. Bagi membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan. Latihan ini merupakan latihan yang dikukuhkan dan dilakukan secara ulangan satu-satu gerak balas dengan satu. Pembelajaran bahasa kedua mestilah dilaksanakan secara intensif dan bukan secara berselang seli.dua unsur ini dapat diwujudkan. bahasa guru adalah model yang mutlak yang diikuti oleh pelajar-pelajar tanpa banyak bicara. pengiktirafan. Hal ini akan memudahkan pembentukan kebiasaan yang diingini itu. Selain itu. Prinsip ini amat sesuai sekali diterapkan ke dalam proses pembelajaran bahasa kedua di mana tabiat bahasa yang baru perlu diajar kepada murid-murid itu. galakan dan sebagainya. Dalam situasi pembelajaran bahasa.

Contohnya. Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan. air liur haiwan itu keluar. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan dinamakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan dinamakan pelaziman klasik. Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing.5. mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997). Beliau membuat kesimpulan bahawa 54 . setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas.1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov Menurut teori pelaziman klasik. Eksperimen Pelaziman Klasik Pavlov Berdasarkan hukum perkaitan ini. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee Ah Meng 1994).2. Pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. Arahan ialah rangsangan. Beliau mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G). manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerak balas. mengaitkan nama dengan watak. Hasil daripada kajiannya. apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya.

Ali juga risau satiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan. Prinsip tersebut terbahagi kepada empat iaitu generalisasi. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. penguasaan berkenaan. Tindak balas akhir akan terhapus. Sebagai contoh. terdapat beberapa prinsip penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. Dalam kajian terhadap anjing.anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. 55 Lebih kerap organisma itu mencuba. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Konsep terakhir iaitu penguasaan atau pembelajaran semula ialah bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim (daging). didapati anjing tersebut hanya bertindk balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. diskriminasi. penghapusan dan pembelajaran semula. Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain iaitu biologi. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. semakin kukuh . Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Dalam kajian Pavlov. Dalam hal ini. Prinsip Asas Pelaziman Klasik Pavlov Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini. Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan.

semakin kukuh gerak balas terlazim itu. 56 . Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. Dalam pembelajaran. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Contohnya.Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Implikasi teori ini ke atas pengajaran dan pembelajaran ialah guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). Perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Hal ini bermakna.

biji-biji makanan akan terkeluar. Pada permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. Contohnya.5. Contohnya.F Skinner berpendapat bahawa kebanyakan tingkah laku manusia dan haiwan adalah dikuasai oleh ganjaran yang diterima apabila melakukannya. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut. Kemudian secara tidak sengaja. biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman.2 Teori Pelaziman Operan : B. Seterusnya Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. Ini menyebabkan makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam Kotak Skinner.2.F Skinner B. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa jika alat penekan dipijak maka makanan akan diperoleh. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Dalam eksperimennya. 57 . Eksperimen Pelaziman Operan Skinner Dalam eksperimennya. Hal ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapat makanan di dalam kotak. gerak balas itu akan terhapus juga. Apabila alat itu ditekan. seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya tingkah laku tersebut akan diikuti dengan makanan. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. Skinner telah memajukan cara membentuk tingkah laku yang disebut sebagai pelaziman operan. Sekiranya ganjaran dihentikan. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu bertindak balas ke atas persekitarannya. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas.

Menurut Rachlin (1991). Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. memberikan senyuman. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau dikukuhkan lagi. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. menepuk bahu pelajar. denda (punishment).Prinsip Asas Pelaziman Operan Skinner Menurut Skinner. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan dan merangsang otak. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan positif dan peneguhan negatif. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. memberi hadiah dan sebagainya. 58 . seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Dalam bilik darjah. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Contohnya. prinsip Premack dan pelupusan.

peneguhan itu tidak lagi digunakan. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. Keadaan ini dapat di atasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. peneguhan hendaklah diterapkan iaitu peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. kemahiran atau teknik yang baru dipelajari perlu diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuhkan dan dikekalkan. Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. Selain itu. kita boleh menerapkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma‟s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”. 59 .Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Seseorang guru juga sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Contohnya. Selain itu. Sebagai guru. Implikasi Teori Skinner ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran. Tegasnya. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.

Contohnya. teori ini membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. Peneguhan negatif wajar diterapkan dalam sesuatu perkara iaitu untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. 60 . menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Penggunaan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuhkan dan dikekalkan. Tambahan pula.Prinsip penghapusan pula sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini.

Selain itu. Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju. individu dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain. 61 . Bandura menggunakan sekumpulan kanak. pembelajaran boleh berlaku melalui peneguhan.3 Teori Permodelan : Albert Bandura Teori permodelan yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan „permodelan‟. contohnya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar . Hal ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku.6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak .2.kanak tadika berumur 3 . teori ini juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian. Melalui ganjaran.kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan. Pertama.5. persaingan.pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain.

Satu kumpulan memerhati contoh sebenar. Hasil kajian menunjukkan murid dalam setiap kumpulan eksperimen melakukan satu set tindakan agresif terhadap anak patung. model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. cara yang betul meletakkan tangan untuk bermain piano tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. penyimpanan. Tumpuan ( Attention ) Tingkah laku model hendaklah diperhatikan bagi membolehkan subjek meniru perlakuan yang dilakukan oleh model. Bandura dan Walters telah mengkaji peniruan tingkah laku agresif dalam kalangan kanak-kanak. satu kumpulan menonton filem kartun yang agresif dan satu kumpulan lagi dijadikan sebagai kawalan yang tidak terdedah kepada contoh agresif. Contohnya. satu kumpulan memerhati contoh dalam filem. penghasilan dan peneguhan atau motivasi. Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Peniruan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu tumpuan. 62 . Empat kumpulan kanak – kanak berumur 3 -6 tahun telah didedahkan kepada pelbagai contoh agresif.Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan. Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Social Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. Pada kebiasaannya. Eksperimen Permodelan Bandura Dalam suatu eksperimen.

kata seperti ‟syabas‟. Penghasilan ( Reproduction ) Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku. Terdapat lima jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru. Peneguhan kedua. Hal ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. memandu kereta. pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan meniru tingkah laku orang yang diperhatikan. bermain tenis dan sebagainya. pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung. Motivasi ( Motivation ) Peneguhan atau motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pemerhatian. Peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan . subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Bagi sesetengah tingkah laku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponenkomponen tingkah laku yang telah diperhatikan. seorang ahli gimnastik menunjukkan pergerakan badan yang baik dan dia dipuji oleh jurulatihnya dengan kata.kanak yang melihat program televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkah laku keganasan model melalui program tersebut. Ketiga ialah peniruan melalui proses elisitasi. Contohnya.rakan dan peniruan tersebut akan dihentikan.Penyimpanan ( Retention ) Subjek yang memerhati harus menyimpan peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Dalam proses ini seseorang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan. Sebagai contoh. Contohnya kanak.cara melakukan tingkah laku tersebut. Pertama. Contohnya. 63 .

Sebagai contoh. selain itu. Oleh itu. lukisan atau alat bantu mengajar hendaklah bermutu tinggi. Hasilan guru seperti kraftangan. Dalam proses ini seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain.Sebagai contoh timbul keinginan di hati Ali untuk membantu ibunya memotong rumput setelah melihat Rahman membantu ibunya. guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Keempat peniruan sekat lakuan. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model.apa jua situasi. Sebagai contoh. 64 . tunjuk cara guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat dan berkesan. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi „role model‟ kepada pelajar. murid boleh meniru kawan mereka yang bising semasa kelas pendidikan jasmani di padang tetapi tidak boleh meniru tingkah laku ini di dalam kelas. Implikasi Teori Bandura ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini memberi penekanan kepada permodalan atau prose peniruan oleh murid terhadap apa yang diperhatikan. Kelima iaitu peniruan tak sekat lakuan. Tambahan pula. Murid lain yang kagum dengan pencapaian yang memberangsangkan akan cuba memerhati dan meniru tingkah laku yang dilakukan. Guru juga boleh menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai seperti memberi hadiah atau pengiktirafan dan sebagainya. Radzi yang menyertai satu kumpulan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula.

Sebagai seorang guru. linguistik menunjukkan perkembangannya yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Setiap bidang dipelopori ada dipelopori oleh tokoh-tokoh linguistik. linguistik terapan. bidang linguistik mempunyai beberapa bahagian seperti pembahagian bidang linguistik. Tambahan lagi. peranan dan fungsinya. bahasa mempunyai sifat atau cirinya sendiri. 65 . Linguistik merupakan satu bidang kajian yang mengkaji bahasa secara saintifik. Bukan itu sahaja. bahasa juga telah didefinisikan mengikut pelbagai cara seperti sifat semula jadi. bahasa memainkan peranan penting. Perkembangan bidang linguistik bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sehingga ke zaman moden. Jika sebelum ini. perkembangan linguistik juga telah dikaji sejak zaman-berzaman bermula dari zaman Yunani lagi sehinggalah ke zaman moden. kami kurang faham berkenaan ilmu linguistik. Secara ringkasnya. linguistik historis dan linguistik komparatif. Selain itu. linguistik telah berkembang sejak zaman-berzaman. kami banyak mendapat manfaat dan ilmu baru berkenaan dengan linguistik ini sendiri.0 RUMUSAN Setelah melaksanakan tugasan BMM 3108 Pengantar Linguistik ini. Setiap bidang kajian mempunyai pecahannya yang tersendiri seperti linguistik terapan. Oleh itu. Antara bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik umum. Dalam setiap perlakuan manusia. namun setelah melaksanakan tugasan ini. Pada setiap zaman. adalah amat penting untuk mengetahui teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa untuk mengajar bahasa Melayu kepada murid-murid kelak.7. Teori bahasa pula menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. kami memperoleh banyak ilmu baru.

menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga ke abad ke – 19 dan menganalisis pemikiran tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. morfologi. beliau juga turut memberi penekanan dalam aspek penulisan supaya menepati format 66 . Kajian bahasa ini dikaji secara terperinci dan menyeluruh iaitu mencakupi struktur dalaman bahasa seperti fonologi. saya telah melakukan perbincangan dengan pensyarah Bahasa Melayu iaitu Puan Fazilah supaya lebih memahami tugasan ini dengan lebih terperinci.8. Pada mulanya. K/P : 900913 – 11 – 5368 Alhamdulillah. Selain itu. Dalam tugasan ini. beliau memberi keringanan kepada kami untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan. Saya telah mengambil beberapa inisiatif dalam menyiapkan tugasan ini supaya dapat menyempurnakannya dengan sebaik mungkin. Setelah mendapat tugasan ini.0 REFLEKSI NAMA : NURASYIDAH BT MOHD RASID NO. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan pada semester empat ini menuntut saya mempelajari Pengantar Linguistik Bahasa Melayu. semantik dan leksikologi. sintaksis. Pembelajaran ini adalah mengenai kajian terhadap bahasa. tugasan ini adalah berdasarkan individu tetapi pensyarah pembimbing iaitu Puan Fazilah binti Mat Zain menyedari bahawa tugasan yang diperlukan mempunyai subtajuk yang banyak. saya dikehendaki memahami segala struktur bahasa dengan jelas dan menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat melaksanakan P & P dengan berkesan. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Antara aspek yang perlu diberi perhatian dan penegasan ialah menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa. Oleh itu. atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. Hal ini amat menggembirakan kami kerana dapat memberi sepenuh tumpuan terhadap tugasan yang telah ditetapkan.

saya dan rakan-rakan telah membuat rujukan di perpustakaan. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini dan atas kerjasama yang diberikan. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Selain itu. berkat kesabaran dan usaha yang gigih. Akhirnya. Dalam mencari maklumat berkaitan linguistik. Sesungguhnya. 67 .penulisan yang sebenarnya. teknologi yang canggih pada masa kini iaitu penggunaan internet turut memudahkan kami dalam mencari maklumat yang berkaitan. Pengalaman seperti ini sudah pastinya menjadi titik tolak bagi membina guru yang berkualiti pada masa akan datang. Ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. Hal ini boleh membantu saya dalam menghasilkan satu tugasan yang menepati aspek-aspek yang berkaitan. kami turut menemu bual beberapa pelajar yang lebih mahir iaitu pelajar semester lain dan pensyarah pengajian Bahasa Melayu. Kami bernasib baik kerana perpustakaan menyediakan banyak bahan mengenai linguistik dan ini amat membantu kami dalam menyiapkan tugasan. Tambahan pula. kursus dan tugasan ini memberi saya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru. Puan Fazilah binti Mat Zain atas segala ilmu yang dicurahkan serta bantuan yang diberikan ketika menjalani kursus BMM 3107 dan semasa proses menyiapkan tugasan ini.

yang demikian. susur galur perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19. Sepanjang tempoh ini saya telah mendapat palbagai pengalaman. dan perkara-perkara tambahan yang bersesuaian untuk dimuatkan ke dalam kerja khusus ini dengan cara mencari bahan di perpuastakaan. iaitu perkembangan ilmu linguistik dan sifat-sifat bahasa. rujukan.K/P : 900520 – 06 – 5398 Alhamdulillah. Antara masalah yang saya alami ialah bahan rujukan yang dijumpai dalam bentuk bahasa Melayu Indonesia.NAMA : RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN NO. dan pengetahuan dalam pelbagai aspek. Kami juga saling bertukar-tukar Oleh bagi pendapat dan saling membantu agar hasil kerja ini tidak sekadar melepaskan batuk ditangga. saya telah membuat draf terlebih dahulu dan membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing agar hasil kerja saya menepati kriteria yang dinilai. dan seterusnya memperbanyak membaca mengenai topik yang dikaji. Saya tidak mengalami masalah besar dalam menyiapkan tugasan ini. 68 . istilah yang digunakan kebanyakannya sukar untuk difahami. Saya telah melakukan pencarian isi. serta turut mengkaji tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. terdapat juga masalah-masalah kecil tetapi berjaya diatasi. Namun begitu. saya telah berusaha memuat turun perisian kamus Indonesia mengatasi masalah ini. syukur ke hadrat Ilahi ahirnya kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan. ilmu. Seterusnya. bertanya kepada pensyarah pembimbing. mengakses maklumat dari internet. Malah. Secara tidak langsung melalui tugas ini saya telah berjaya mendalamkan ilmu mengenai linguistik terutamanya aspek-aspek yang dikaji. khusnya mengenai bidang linguistik itu sendiri. cara pelaksaan tugas ini. Saya juga menunjukkan hasil kerja saya dengan rakan sekumpulan agar kesalahan yang saya lakukan dapat dibetulkan terlebih dahulu sebelum merujuk ke pensyarah pembimbing.

Saya juga mendapati bahawa subjek ini memerlukan pengahayatan ketika membacanya. Hasil titik peluh selama sebulan ini saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kriteria yang dinilai. 69 . Kerja khusus ini juga telah saya jadikan rujukan tambahan saya terutama dalam menghadapi peperiksaan akhir semester nanti Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Fazilah selaku pensyarah pembimbing serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung.Menerusi kerja khusus ini saya mendapati subjek Pengantar Linguistik merupakan satu subjek yang mencabar kerana memerlukan kesabaran dalam memahaminya terutama mengenai susur galur perkembangannya. Mempelajari dan mengkaji mengenai linguistik membuatkan rasa cinta mengenai bahasa semakin meninggi.

Tugasan ini menghendaki kumpulan kami menyediakan beberapa perkara berkaitan seperti pembahagian bidang linguistik. 70 . Setiap bidang linguistik mempunyai cara kajian yang tersendiri. kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya. Sebelum tugasan ini dilaksanakan. Pensyarah kami. Puan Fazilah bt. Setiap tokoh linguistik ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ilmu linguistik. Antara kesulitan yang dialami ialah kurangnya buku berkaitan linguistik di perpustakaan. Selain itu. Kami juga telah mendapatkan maklumat dari pada pelbagai sumber seperti buku dan internet. Bahan yang diperoleh dari internet juga adalah dalam bahasa Indonesia. saya dapat mengetahui bagaimana sesuatu bidang itu dibahagikan dan subbidang yang terdapat di dalamnya. setelah memperoleh maklumat yang berkaitan. Walaubagaimanapun. kami menghadapi sedikit kesulitan semasa mengumpulkan bahan untuk dibuat rujukan.K/P : 901112-06-5342 Bersyukur saya ke hadrat Ilahi. dapat juga saya menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik (BMM3107) ini. Hal ini menyukarkan kami untuk menterjemahkan bahan tersebut. saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang linguistik seperti Edward Sapir. Ferdinand de Saussure dan beberapa orang lagi. melalui sejarah perkembangan ilmu linguistik.NAMA : NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK NO. Bloomfield. saya dapat mengetahui perkembangan bidang tersebut sejak zaman mula diperkenalkan sehingga ke zaman moden. Namun. Saya telah menerima tugasan ini pada 27 Julai 2011 dan perlu menghantar tugasan pada 29 Ogos 2011. Ilmu linguistik telah berkembang sejak zaman Yunani lagi. Dalam bahagian bidang linguistik. kami mengadakan perbincangan untuk menyediakan tugasan ini. Bukan itu sahaja. Mat Zain telah memberi taklimat kepada kami mengenai penyediaan tugasan seperti yang dikehendaki soalan. saya dan rakan sekumpulan telah membina jadual kerja bagi memudahkan kami melaksanakan tugasan. sejarah perkembangan linguistik dan teori bahasa serta teori pemerolehan bahasa.

Pada mulanya. setelah menempuh banyak dugaan dan cabaran. penyediaan tugasan ini turut memberikan penambahan ilmu kepada diri saya berkenaan teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa. tugasan ini. saya kurang faham mengenai teori bahasa. saya dapat memahaminya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fazilah kerana banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lengkap. Saya juga banyak memperoleh pengalaman dan ilmu baru melalui 71 . Saya dan rakan sekumpulan turut berjumpa dengan pensyarah subjek bagi mendapatkan bimbingan beliau untuk menyiapkan tugasan ini.Tambahan lagi. Akhirnya. tetapi setelah diterangkan oleh rakan sekumpulan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->