1.0 PENDAHULUAN Pada semester ini kami telah mempelajari subjek PengantarLinguistik (BMM 3107).

Dalam pada itu kami telah dikehendaki membuat satu tugasan berkaitan tajukini. Antara aspek yang perlu dikaji ialah mengenai bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa, susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19 serta menganalisis tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Perkataan linguistik pada dasarnya berasal dari perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Linguistik dalam kata yang mudah ialah pengkajian ilmu bahasa. Tugasan ini sememangnya menepati perkara yang dipelajari kerana setiap aspek yang dinilai merupakan antara yang terkandung dalam bidang linguistik ini. Malah, melalui tugasan ini pelajar dapat memperdalam ilmu yang dipelajari. Selain itu, walaupun subjek pengantar linguistik lebih kepada teori, namun subjek ini mempunyai cabarannya tersendiri. Sebagai contoh, melalui pembacaannya sahaja memerlukan daya penumpuan yang tinggiserta daya pemahaman yang kritis. Hal ini kerana linguistik mengkaji bahasa secara mendalam sehingga perlu meneroka susur galur linguistik itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji secara saintifik. Maksudnya, ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara emprikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan ramalan, sentimen atau falsafah. Menerusi tugasan ini juga pelajar dapat meninggikan daya inkuiri untuk mengetahui bahasa secara lebih mendalam. Akhir sekali, tugasan ini menepati bidang-bidang linguistik seperti bunyibunyi bahasa itu dihasilkan sistem fonem, morfem, kata, frasa dan sebagainya yang sememangnya guru-guru perlu kuasai dalam mendidik pelajar, khasnya guru bahasa Melayu.

2

2.0 BIDANG LINGUISTIK Perkataan linguistik (linguistics dalam bahasa Inggeris) berasal dari bahasa Latin iaitu “lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis pula, bahasa disebut sebagai “langage-langue” manakala Italia menyebutnya sebagai “lingua”. Di Sepanyol, bahasa dikenali sebagai “lengua” dan “language” ialah dalam bahasa Inggeris. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bermaksud ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (1984), linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik juga ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik Selain itu,

memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews:1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics,

comparative linguistics, and structural linguistics.”

Oleh itu, bidang linguistik merupakan satu bidang yang sangat luas. Terdapat beberapa bidang yang merupakan cabang kepada bidanga linguistik seperti linguistik am, linguistik terapan, linguistik teoritis, linguistik komparatif dan linguuistik kontestual. Setiap bidang ini mempunyai beberapa lagi pecahan subbidang.

3

Linguistik Am dan Linguistik Gunaan

Linguistik Terapan

Bidang Linguistik

Linguistik Historis

Linguistik Komparatif

Linguistik Kontekstual

4

Selain itu. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta ialah kaedah terus . Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. bentuk kata.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan Linguistik umum disebut juga dikenali sebagai linguistik am. Kaedah inimengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. Linguistik ini juga bertindak sebagai suatu disiplin ilmu bahasa yang merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan 5 . Bidang linguistik gunaan juga memperkenalkan kaedah pengajaran bahasa dan bahan-bahan untuk mengajar bahasa. Linguistik gunaan pula dikenali sebagai linguistik terapan. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. Bidang ini mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Bukan itu sahaja. linguistik gunaan juga menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa.2. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. ejaan. iaitu secara deskriptif. ialah terjemahan dan perkamusan. deskripsi.

Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan menyatakan menyatakan bahawa fonetik ialah kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada „fon‟ atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. 6 .2.1.1. iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia.1 Kedudukan fonetik dalam tatatingkat linguistik.1 Fonetik dan fonologi Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara). Selain itu. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Pragmatik Wacana Sintaksis Morfologi Fonologi Fonetik Rajah 2. didengar dan diintepretasikan. bukan bunyi bahasa. Fonetik juga menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihat bagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerja untuk menghasilkan bunyibunyi bahasa tersebut. mahupun bunyi-bunyi marginal. baik bunyi manusia.

F.1. Kajian ini dilakukan proses-proses membentuk 7 . morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Penggolongan pula menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan. bentuk dan penggolong kata. Menurut Abdullah Hassan (2007) dalam bukunya Linguistik Am. proses pemajmukan dan penggandaan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada kata proses ialah pengimbuhan. Kamus Linguistik hasil penulisan Harimurti Kridalaksana (1984:61) pula menyebut fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM.2 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Bahasa merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa. 2. Bidang ini memerlukan pengetahuan khusus tentang aspek-aspek yang diliputinya seperti morfologi dan sintaksis. bentuk. perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata.Fonologi pula ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa. fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Parker (1974:112) mendefinisikan fonologi sebagai suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa.

Selain itu. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya. Asal perkataan semantik ialah daripada kata adjektif Yunani. bidang sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.1. Dalam bidang logik. istilah semantik merujuk kepada kajian makna. semantik mempunyai kaitan dengan bidang pragmatik. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna. 2. semantikos yang bermaksud penting atau bererti. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Melibatkan kajian tentang bentuk.2.3 Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim (2008). Kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat.1. 8 . semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran. Hal ini kerana pragmatik mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. Secara ringkasnya. Akmajian et. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Al (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. Maklumat semantic merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana tatabahasa digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. sintaksis dapat didefinisikan sebagai:    Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. Secara umumnya.4 Semantik Menurut Palmer (1992). struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat.

1.Semantik juga bermakna satu kajian yang teorikal tentang makna dalam sistem tanda. Hubungan pada tanda-tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep. Hubungan pernyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsure (tanda). ayat „Guru Sejarah saya Puan Rini‟ menunjukkan: i. Kedudukan semantik dalam ilmu linguistik dapat digambarkan seperti dalam Rajah 2. Fonetik Tatabahasa Semantik Sintaksis Morfologi 9 .4. Sebagai contohnya. benda dan keadaan dalam dunia sebenar. ii.

( Nik Hassan Basri. membentuk bahan mengajar. mengkaji kaedah mengajar bahasa. linguistik terapan merupakan salah satu bidang baru yang kajian penting tentang sifat-sifat: kemanusiaan. leksikografi. 2005) 10 . deskripsi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menullis buku-buku teks. mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik khususnya bidang fonetik. (Arbak Othman. linguistik terapan memanfaatkan teori. 2005) Linguistik terapan merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa.1997) Linguistik terapan ialah apabila seseorang pengkaji itu berusaha menggunakan teori linguistik untuk menyatakan sumbangannya terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. Linguistik terapan dapat didefinisikan kepada: Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti linguistik pedagogi. Antara disiplin yang terdapat dalam linguistik terapan ialah integrasi sains. sains sosial. Linguistik terapan bukanlah mengkaji pelbagai bahasa tetapi mengkaji bahasa secara umum seperti sifat asas mana-mana bahasa manusia. (Abdullah Hassan.2 Linguistik Terapan Secara umumnya. psikolinguistik. (Kamus Linguistik. dan terjemahan. dan kemanusiaan. 1986) Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. fonemik dan digunakan juga untuk menolong mengatasi masalah gagap di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-kanak. menguji kemahiran bahasa.2.

You will sometimes find that stylistics and comparative linguistics are treated as sub-brunches of applied linguistics. dan tesaurus.   Perancangan Bahasa : : Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik.The study of language teaching. Leksikografi : Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus. Medikolinguistik : Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. ensiklopedia. dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius.      Pengajaran Bahasa : Mempelajari bahasa ibunda. Ilmu ini juga dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan.2005) Bidang linguistik merangkumi beberapa subbidang. bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan. 11 . Grafonomi atau Ortografi : Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. kesesuaian dan keberuntungan penulis. seperti:  Fonetik Terapan : Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. Misalnya aspek pembakuan bahasa. Grafologi : Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat. nasib. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. kaedah dan teknik tertentu. Pembinaan Bahasa : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati.   Mekanolinguistik : Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. (Geoffrey Finch. Penterjemahan : Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain.

 Leksikostatistik : Ilmu yang mempelajari usia kata sejak kewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. Dalam bidang leksikologi pula (penelitian semantik tentang perbendaharaan kata. contohnya.2. 2. Selain itu. Linguistik ini tidak mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu sebaliknya menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif. dapat digunakan sebagai „leksikografi‟ atau penyusunan kamus. maksud. ilmu linguistik yang menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. psikologi diterapkan pada persoalan konkrit dan disebut psikologi terapan. Sebagai contohnya. Oleh itu.1 Linguistik Teoritis Lazimnya. dalam bidang kaunseling. 2. Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik) : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Walaubagaimanapun. linguistik ini juga menghuraikan bentuk dan sistem bahasa secara empirical iaitu 12 .2 Linguistik Deskriptif Linguistik deskriptif merupakan satu cabang linguistik yang menghuraikan sesuatu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. iaitu dengan mengambil kira situasi. status penutur. emosi. leksikografi disebut leksikologi terapan. hubungan dengan sesame manusia dan sebagainya. ilmu psikologi meneliti pengalaman manusia menurut perkembangan.2. Ilmu ini penting untuk menentukan bahasa induk atau proto. watak. perasaan. linguistik deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasabahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. kebanyakkan ilmu dibezakan mengikut aspek teoritisnya dan manfaatnya secara praktis.

bahasa Perancis dan sebagainya.3 Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. morfologi. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. dan perubahan-perubahan sistematik. dijangka amat tetap. Pada dasarnya. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa.2. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik dan diakronik. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. bahasa Jawa. dan leksikon. Kajian secara sinkronik merupakan satu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu manakala kajian secara diakronik pula membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Linguistik hubungan pula memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. 2. 13 . sintaksis. Linguistik deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan sebarang bahasa yang terdapat di dunia sama ada bahasa Melayu. bahasa Tamil. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem seperti fonologi.seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu.

Linguistik sinkronik atau linguistik huraian adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasabahasa yang lebih kurang serupa.2.4 Linguistik Diakronik Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa yang tidak terbatas. Linguistik diakronik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah struktural sesuatu bahasa beserta dengan segala bentuk dan perubahannya. 2. Beliau juga menyatakan bahawa kajian bahasa secara sinkronik amat perlu. Lazimnya. Bidang kajian tersebut dikenali sebagai sinkronik. Kajian sinkronik bahasa mengandungi sistem yang tinggi.2. 2.  Kaedah glotokronologi Kaedah ini mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Linguistik ini juga memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa yang kadangkala selama berabad-abad lamanya. meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronik. 14 .Terdapat 2 kaedah dalam linguistik perbandingan iaitu:  Kaedah leksikal massa Kaedah ini menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembanganperkembangan. beliau telah menganjurkan satu bidang kajian bahasa yang tidak hanya meneliti perkaraperkara yang historis. kajian linguistik bersifat historis dan komparatif.5 Linguistik Sinkronik Menurut Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generale. tetapi juga struktur bahasa tertentu tanpa memperlihatkan aspek diakroniknya. sedangkan kajian diakronik tidak begitu.

Perbandigan juga dilakukan untuk membandingkan bidang fonologi. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain sama ada dari segi fonologi. bahasa Tagalog. Linguistik ini juga mengkaji sejarah perkamusa bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. dialek Negeri Sembilan. bahasa Iban. ahli-ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. linguistik komparatif turut membuat perbandingan antara dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Terengganu. Sebagai contohnya. mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dulu dan kewujudannya hingga kini. Perkara yang diutamakan dalam bidang kajian linguistik historis ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Terdapat juga ahli bahasa yang membandingkan struktur bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. morfologi.4 Linguistik Komparatif Linguistik komparatif merupakan satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. bahasa Kadazan dan bahasa Murut. dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Linguistik ini juga dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparatif. Lazimnya. linguistik historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini.3 Linguistik Historis Bidang linguistik historis menyelidik.2. 2. Selain itu. sintaksis dan seumpamanya. menganalisis. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. 15 .

2.5 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. serta sains kognitif. linguistik antropologi. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. linguistik pengiraan. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. 16 . Sosiolinguistik. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. Sosiolinguistik. linguistik antropologi dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksiinteraksi linguistik dengan masyarakat secara keseluruhannya. linguistik evolusi.

Lambang-lambang yang diujarkan mempunyai makna tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat yang menuturkannya.0 SIFAT-SIFAT BAHASA 3. pemikiran dan memberikan arahan. (Oxford University Press) 17 . Chomsky (1957) menyatakan bahawa kecekapan berbahasa berada dalam otak manusia dan ia diertikan sebagai satu sistem rumus bahasa yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya.1 Konsep dan takrif bahasa Bahasa diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi yang ada pada mereka. Antara fungsi bahasa yang paling ketara ialah sebagai alat komunikasi. terutamanya melahirkan perasaan. iaitu membantu manusia untuk menyampaikan percakapan. (The American Heritage Science Dictionary) Bahasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia kepada suku dan etnik tertentu. cara ini juga pernah digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan asal-usul manusia dan pengelompokan manusia kepada kaum-kaum tertentu. Bloch dan Trager (1942) mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat beberapa konsep dan takrif bahasa yang dipetik daripada beberapa naskhah kamus seperti: Bahasa ialah satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu. Proses komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan pendengar. buah fikiran dan maklumat kepada orang lain.3.

Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan teks bertulis atau lisan.Bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. Bahasa juga melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. (Etymology Dictionary) 18 .

3.2 Huraian Sifat Bahasa

bahasa sebagai sistem bahasa itu bervariasi bahasa sebagai lambang

bahasa itu dinamis

bahasa adalah bunyi

Sifat Bahasa

bahasa itu universal

bahasa sebagai alat komunikasi

bahasa itu unik

bahasa bersifat arbitrari

19

3.2.1 Bahasa sebagai sistem Bahasa sebagai satu sistem bermaksud bahasa itu mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan. Sistem itu pula bersifat berperaturan. Setiap bahasa

mempunyai susunan tertentu, sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan, susunan perkataan, nahu atau struktur sintaksis. Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Bentuk dan kedudukan perkataan dalam ayat dapat memberikan makna kepada sesuatu bahasa. Semua bahasa mempunyai sistem, namun sistem setiap bahasa mempunyai beberapa bentuk dan pola yang berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sebagai contohnya, jika diminta untuk menerangkan struktur bahasa Melayu, kita mungkin tidak dapat menerangkan peraturan dan strukturnya dengan terperinci. Walaupun begitu, kita masih mengetahui dan menerangkan strukturnya secara automatik. Hal ini dapat dirumuskan bahasa setiap bahasa itu bersistem dan apabila bertutur, secara automatik kita dapat menyusun struktur bahasa dengan betul. 3.2.2 Bahasa sebagai lambang Pada zaman awal, manusia menggunakan gambar dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang untuk menerangkan sesuatu. Kemudian, manusia menggunakan

kombinasi bunyi sebagai simbol. Bunyi yang sistematik disusun secara berurutan untuk menghasilkan perkataan yang seterusnya digunakan sebagai simbol untuk semua perkara yang dilakukan dan difikirkan oleh manusia. Contohnya, simbol # mempunyai pelbagai nama yang mengelirukan mengikut tempat seperti simbol ukuran berat – Amerika, simbol pound iaitu mata wang – British dan sharp – dalam muzik.. Lazimnya, simbol ini disebut hash. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai simbol isyarat bersuara yang dihantar oleh penutur kepada pendengar dalam proses interaksi. Simbol yang digunakan merujuk kepada perkataan atau ungkapan yang membentuk simbol tersebut

20

3.2.3 Bahasa adalah bunyi Menurut Kridalaksana(1983:27), bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bertindak balas kerana perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran (speech sound) adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terdapat dalam fonetik dikenali sebagai “fon” dan dalam fonemik sebagai “fonem”. Oleh itu, bahasa adalah bunyi bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan menghasilkan bahasa. Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang

dikonsepsikan melalui pendengaran. Tulisan pula bukanlah merupakan bahasa, tetapi tulisan merupakan pemetaan pertuturan.

3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku sosial dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menitikberatkan beberapa faktor seperti:   Penutur - Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan tepat oleh pendengar. Pendengar – pendengar yang berbeza seperti rakan, ibu bapa, orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza.   Latar belakang/ komunikasi – hal ini termasuklah masa, tempat, situasi dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Topik pembicaraan – topic yang dibicarakan perlu mudah difahami oleh pendengar supaya adanya tindak balas komunikasi.

21

3. 22 . Semua bahasa mempunyai bentuk dan struktur tetapi mempunyai huraian yang tersendiri. jika seorang bayi Cina yang sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Melayu. iaitu bukanlah seperti mewarisi ciri-ciri fizikal keluarga. Semua simbol bahasa mempunyai bentuk yang dapat dilihat.2. maka bahasa yang diperolehnya ialah bahasa Melayu dan bukanlah bahasa Cina. Sebaliknya dalam bahasa Inggeris. Bahasa bersifat unik juga dikaitkan dengan cara kita memperolehi bahasa itu. Bahasa merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari secara tidak langsung daripada ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. apabila ditunjukkan gambar seekor kuda. Dalam bahasa Melayu kita akan menyebut perkataan [kuda] untuk menamakan binatang tersebut. Contohnya dalam Bahasa Melayu jatuh dan terjatuh mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. kuda disebut sebagai horse. 3. bahasa Perancis membunyikan sebagai cheval dan bahasa Jerman menyebutnya sebagai pferd.5 Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermakna tidak semestinya terdapat hubungan antara bunyibunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Sebagai contohnya. dalam bahasa Sepanyol disebut caballo. Sifat arbitrari inilah yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia mempunyai perkataan berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. susunan huruf yang membentuk perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. Contohnya.2.6 Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu seperti binaan ayat. sebaliknya makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut.

iaitu: i. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa itu lazimnya tidak akan berubah. terdapat lapan ciri yang berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa di dunia ini. ii. iv. Secara alamiah. iii. Sifat bahasa sedemikian akan terus berlaku selagi penuturnya bergaul dan beinteraksi dengan manusia yang lain. vii. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. vi. Setiap bahasa mempunyai penuturnya dan tidak ada peraturan yang melarang individu lain mempelajari manamana bahasa di dunia ini.7 Bahasa itu universal Setiap bahasa mempunyai sifat sejagat atau universal yang bermaksud sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja. Menurut Anderson (1972). Bahasa merupakan satu sistem Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaran Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari Bahasa terbina daripada kebiasaan Bahasa merupakan alat perhubungan Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan Bahasa sentiasa berubah-ubah Bahasa mempunyai sifat khas dan unik 3. Walaupun begitu. v.2. Pertembungan kebudayaan dan manusia dengan manusia yang lain menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa. 23 . viii.8 Bahasa itu dinamis Bahasa bersifat dinamis bermaksud sesuatu bahasa itu berpotensi untuk berkembang.3. bahasa berpotensi untuk berbeza dan beraneka.2.

3. 24 .9 Bahasa itu bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud terdapat kepelbagaian bagi suatu bahasa itu. Kepelbagaian itu termasuklah cara dan gaya mengajarkannya.2. Maksud bervariasi juga adalah sesuatu bahasa mempunyai dialek yang pelbagai diujarkan oleh satu-satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. istilah-istilah khusus yang digunakan dan struktur sintaksis bagi sesuatu variasi bahasa itu.

maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. zaman Arab. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Walau bagaimanapun. zaman Iskandariah. iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah tamadun orang-orang Yunani. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. zaman Rom. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates.4. Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik. zaman Peralihan (Renaissance). ekonomi. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. Kehebatan tamadun ini terawal yang wujud di atas muka merangkumi semua aspek seperti bahasa. zaman India. Dalam sejarah ilmu linguistik. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini.Tamadun Yunani merupakan satu bumi ini. zaman pertengahan. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu 25 . titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. budaya dan politik.

bahasa itu dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah.1 Zaman Yunani Dalam sejarah linguistik. Tamaduan Yunani merupakan satu pengkajian bahasa terawal yang wujud di atas muka bumi ini. iaitu murid Plato. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau 26 . Dialog Cartylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. Akibatnya. lalu tidak harus pula diperbaiki kerana bahasa mereka itu sudah sempurna dan termulia. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum Masihi. orang-orang Yunani tidak menggunakan mana-mana dialek yang dituturkan. iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi.4. maka huraian-huraian mereka terlalu dipengaruhi oleh keangkuhan mereka dengan kemegahan falsafahnya bahawa bahasa Yunani bertulis itu adalah termulia dan semuelajadi. Plato (427-347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidiki bahasa sebagai satu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. iaitu antara kumpulan analogis yang mempecayai bahawa bahasa bersifat alamiah. dan logis dengan kumpulan anamolis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. budaya dan politik. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu fasafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristostle. dan harus dipatuhioleh setiap pemakai jika mereka inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Antara perkara-perkara yang disentuh mereka adalah soal-soal mengenai asal usul perkataan. iaitu Cratylus. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa bahasa ialah orang-orang Yunani. Dalam pengkajian tentang bunyi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. Dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai dasar dan sumber penghuraian. keterangan-keterangan tentang gejala bahasa dan huraian-huraian mengenai bahasa yang dilandaskan kepada bahasa bertulis. ekonomi. Falsafah bahasa bermula zaman pra-Socrates.

konvensyen. iaitu kata penghubung. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. ganti nama dan kata depan. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskripstif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Alexanderia adalah satu daripada tanah jajahan Negara Yunani yang sejak permulaan abad ke-3 telah berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik. Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan dalam teks mereka dikatakan suatu yang paling tulin. participal. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. 4. Aristostle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Para sarjana turut memperkenal bidang sintaksis. Beliau juga menyelidiki tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. iaitu pertuturan. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. khususnya untuk retorik dan puisi. berbanding dengan bahasa Koloquil 27 . Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum Masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. betul dan murni. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristostle ialah fungsi bahasa sebagai alat. iaitu berdasarkan persutujuan masyarakat. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika.2 Zaman Iskandariah Zaman Iskandariah bermulapada abad ketiga tahun Masihi. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan.

Sarjana-sarjana Iskandariah tidak membuat pembaharuan dalam hal ini. Pada masa ini belum ada lagi usaha untuk memberikan perbezaan yang konsisten antara bunyi-bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi itu. Malahan. iaitu Techne. tetapi hanyalah melanjutkan sahaja usaha-usaha seperti ini oleh orang-orang Yunani. adalah satu-satunya yang paling baik.3 Zaman Rom Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh.Tatabahasa tradisional Yunani itu dikatakan telah dikodifikasikan. bahasa yang bertulis oleh orang-orang Attik adalah lebih sempurna dan tulin daripada bahasa pertuturan mereka ketikaitu. 4. Hubungan di antara bahasa tulisan dengan bahasa yang dituturkan sebenarnya erat sekali. melainkan jika dibandingkan dengan bahasa orang-orang Iskandariah yag buta huruf pada ketika itu. Istilah tatabahasa yang diamalkan oleh orang-orang Yunani selama ini sebenarnya berpokok kepada bahasa bertuli. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. sarjana Iskandariah adalah golongan analogis dan penyelidikan mereka mengenai keseragaman dalam bahasa telah menyebabkan mereka menubuhkan pola-pola fleksi. komprehensif dan sistematik pernah diketahui tercetak di Eropah Barat.mereka sehari-sehari. Berbeza dengan sarjana Stoik. Apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Iskandariah adalah melanjutkan usaha ahli tatabahasa Stoik. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem 28 . Anggapan serupa ini tidak sekali-sekali betul melainkan jika kita merujukannya kepada suatu bentuk bahasa yang dipilih sebagai paling standard. Bahasa Plato yang dikatakan bahasa Yunani yang sempurna dan tulin itupun tidak seluruhnya benar. Buku nahu yang ditulis oleh Dionysius Thrax.

dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia.bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. jelas sekali terlihat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah diakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani. pusat pengajian berpindah ke Rom. Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaianterhadap bahasa. nombor. Setelah runtuhnya zaman Iskandariah. kasus. bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. 29 . Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya. Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. sistem kala. persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan.

M. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyak membuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik. Varro dan Priscian. di samping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi.Dalam zaman ini juga. Dengan kata lain. Appolonius Discollus Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orangorang Yunani yang terdahulu. Selain dari itu. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma itu hanya mengubahsuai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. Mereka itu ialah Appolonius Discollus. Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax.T. pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedari akan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian. 30 . Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius ini adalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. Sebenarnya. pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan di zaman Roma ini. khusunya dalam bidang tatabahasa tradisional.

Dalam banyak hal. beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik. Oleh yang demikian. 31 . Princian (500 TM) Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama. Di sinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu.T. Varro (116-27 SM) Varro hidup semasa dengan Thrax. malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten. Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usahausaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan dan penentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. Anomalia yang bermaksud „tidak seragam‟ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangan kepada jenis-jenisnya. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistik bahasa Roma. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam.M. bahkan hingga sekarang. Dalam bidang morfologi. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. Dalam pada itu. Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik.

Golonan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. 4. mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan imu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti suesuatu bahasa. Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab. Dalam bidang morfologi pula.4 Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan juga dikenali zaman Renaissance. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. kelainan logka dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Dalam bidang morfologi. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas. penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. 32 .Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin.

adalah didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. iaitu yang menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. iaitu termasuk sebagai bahasa penantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan.Bahasa Latin tetap mengambil tempat yang terpenting sebagai alat yang dipakai dalam seluruh sistem pendidikan di zaman ini bahasa Latin yang telah terpakai sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. mencurahkan minat mereka terhadap bahasa Latin semula. 33 . yang kita anggap selama ini sebagai tatabahasa tradisional. Dalam abad pertengan orang-orang Eropah. Dalam pada itu. iaitu termasuk sebagai bahasa pengantar yang mesti dikuasai oleh semua pelajar-pelajar di sekolah.Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih memberikan pertimbangan-pertimbangan falsafah yang digalurkan kepada kajian bahasa Segala ramalan-ramalan mereka mengenai bahasa yang kita anggap tidak benar adalah sebenarnya benar pada zaman itu sekalipun tidak muasabah pada masa ini. kedudukan bahasa Latin tetap kita akui sebagai suatu faktor yang penting dalam perkembangan taabahasa semua bahasa di dunia. Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih ini sebagai tatabahasa tradisional. Sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja-kerja analisa tentang bahasa Latin khususnya mengenai tatabahasanya. dipengaruhi oleh bahasa Latin. Pandangan mereka terhadap sifat-sifat bahasa yang dikatakan universal itu sebenarnya tumbuh kerana kedudukannya bahasa Latin itu sendiri yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang jikapun ada pada ketika itu. Bahasa Latin pada ketika itu merupakan bahasa pengantar asing dalam bentuk tulisan.

Scandinavia dan bahasa Ghotik. Kerja ini telah dilaksanakan oleh Franciscus Junius (1589-1677) yang kemudiannya disambung usahanya ini oleh Geoge Hickes (1642-1715) yang telah menerbitkan tatabasa Gothik dan Anglo-Saxon. pengkajian terhadap bahasa-bahasa vernikular telah mula berkembang dengan pesat dan jumlah tatabahasa semakin bertambah. Bahkan konsep-konsep tradisional telah diperluas kepada bahasa-bahasa di Eropah.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya Pada zaman ini.4. Belanda. Kebanyakan tatabahasa yang dihuraikan pada zaman ini bersifat spekulatif. akademi ini telah menerbitkan karangan yang paling terkenal iaitu Grammaire generale et raisonnee (tatabahasa umum berurai) dengan tujuan untuk memperlihat bahawa struktur bahasa itu merupakan hasil daripada sebab musabab. Zaman peralihan telah banyak menarik minat ahli-ahli bijak pandai melakukan kahian terhadap catatan-catatan bahasa mereka yang lebih tua. tatabahasa merupakan satu alat panduan bagi memahami kesusasteraan kesusasteraan dan menuliskan bahasa Latin yang baik dan bermutu. Antara kerja-kerja ini termasuklah kajian mengenai catitan-catitan purba bahasa Inggeris dan hubungannya dengan bahasa Fristian. Erasmus (1513) telah menerbitkan satu kajian mengenai sintaksis bahasa Latin iaitu dengan berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Donatus itu. Pada zaman ini telah bermula minat ahli bahasa vernacular dan tatabahasatatabahasa vernikular telah banyak diterbitkan. 34 . Jerman. Dengan mulanya zaman peralihan dan sesudahnya. kajian mengenai tatabahasa pada zaman ini. yakni sesudah terciptanya De vulgaria eloquenta oleh Dante. Tatabahasa normatif kemudiannya disuburkan kembali di Perancis (abad ke-17) oleh guru-guru di Port Royal. Pada umumnya. baik di sekolah-sekolah mahupun di university masih bersifat tradisional. Pada tahun 1660.

Tradisi Yunani dan Roma mempengaruhi penghuraian Eropah yang lain-lain. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. Bahasa Hebrew juga telah dopengaruhi oleh buku ini melalui tatabahasa Arab. Sejarah gelap yang melanda Eropah dalam zaman pertengahan menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam hidup ilmu linguistik menjadi terhad. terdapat perkembangan yang penting dalam zaman ini. kerja-kerja menyelidiki bahasa telah dijalankan oleh paderi-paderi di gereja-gereja dengan penumpuan diberi kepada perkembangan perkataan-perkataan. 35 . Pada mulanya minat mereka tertumpu dalam bidang perbendaharaan kata. Syria.6 Zaman Arab Dengan runtuhnya zaman Roma. Kajian mereka sudah agak maju. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Thrax dan Techne diterjemahkan ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempunyai pengaruh langsung terhadap bahasa Arab yang pada mulanya dipengaruhi oleh bahasa Syria terjemahan daripada buku tatabahasa tradisi Yunani-Latin Thrax. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab.4. Dalam masa inilah ilmu linguistik berkembang di Negara Arab dengan agak pesat. Al-Masri dan lain-lain. Eropah pada waktu itu mengalami sejarah gelap dan ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam seperti Al-Khalil di Basrah. maka mereka melanjutkan kerja-kerja mereka dalam bidang leksikografi sehingga dapat mereka menerbitkan kamus yang lengkap dan memuakan dalam bhasa Arab. Dalam pada itu. merangkumi penghuraian fonetik yang agak lengkap dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul. Hebrew dan Arab dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Latin. mereka telah menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa. Dalam bahagian tatabahasa. Kesemua nahu Eropah dan bukan Eropah seperti Armenia.

Hasil Panini (kira-kira kurun ke-4 SM). khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni.7 Zaman India Zaman India pula telah menggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada imu linguistik. Mengetahui tatabahasa Sankrit Panini itu. iaitu seawal lebih kurang 300 SM. mereka telah menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit mereka sehingga perkara-perkara ini begitu mempengaruhi sarjana-sarjana Barat di Eropah. yang dianggap paling lengkap berbanding dengan hasil tatabahasa India yang lain mengandungi lebih kurang seribu makalah yang masih lagi tersimpan jelas memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistikstruktural oleh orang-orang Hindu. Panini tidak sahaja mengkaji teks agama. tetapi juga bahasa sebutan kontemporari yang diketepikan oleh orang-orang Yunani. morfologi dan sintaksis. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. demi kepentingan ekonomi ruang. Ahli bahasa India melebihi kejayaan ahli tatabahasa linguistik Yunani dan Roma dalam bidang bukan sahaja fonetik. Tradisi linguistik India tidak pula kurang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu linguistic moden. Dalam bidang morfologi. 36 . bahkan juga morfologi. Kitab ini diterbitkan kembai di Eropah oleh Otto Bohtlingk dalam abad ke-19. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. maka sikap ahli-ahli bahasa Eropah terhadap bahasa turut berubah. Mereka telah pun memulakan kerja-kerja yang melibatkan penyusunan rumus-rumus yang teknikal sifatnya pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya.4. iaitu bahasa suci yang terpakai dalam kitab sucinya Rig-Veda. di mana sekurang-kurangnya tradisi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. Kajian yang telah dibuat adalah mengenai bahasa Sanskrit. Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani. akan tetapi isinya sudah diketahui lebih dahulu daripada naskah India.

Kajian bahasa dalam kurun ke-19 memperlihat kegiatan-kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. Ahli anthoropologi dan sosiologi seperti Dirkhymes.8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif) Sejarah perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke-19. ahli tatabahasa Hindu telah banyak mengajar orang-orang Eropah cara-cara menganalisa bentuk-bentuk bahasa yang memerlihatkan kesamaan tertentu antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Pendekatan yang agak objektif dan saintifik terhadap pengkajian bahasa bermula dengan pengaruh zaman baru yang diterokai melalui pengkajian ilmu anthropologi dan sosiologi. Malinowski. Penemuan dengan huraian yang lengkap tentang bahasa Sanskrit itu telah membuka jalan kepada bidang baru dalam sejarah ilmu linguistic iaitu ilmu perbandingan bahasa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari dan 37 . Ahli-ahli linguistik dalam abad ke-19 telah terpengaruh dengan pendekatan bidang ini dalam pengkajian bahasa kerana pendekatan yang dibuat dalam ilmu kemasyarakatan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. iaitu bidang yang menkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan.Pendek kata. Kesedaran telah mulai timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan antara bahasa-bahasa yang berhubungan yang telah melahirkan bahasa-bahasa di dunia. Sebagai contoh persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah talah membuktikan kekeluargaan golongan bahasa-bahasa Indo-Eropah. 4. yang penting sekali ialah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik mahupun struktur tatabahasanya antara beberapa bahasa yang dibanding. Ilmu perbandingan bahasa adalah cabang ilmu linguistik yang mengadakan perbandingan antara bahaa-bahasa. Von Humboldt dan lainlain adalah orang-orang yang mengkaji ilmu kemasyarakatan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam usaha ini.

menentukan kekerabatan antara bahasa-bahasa. iaitu bahasa berisolasi. Finno-Ugrla. bidang ini merupakan ukuran yang paling tepat bagi menentukan pertalian antara bahasa-bahasa yang sekeluarga. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpum yang sama. iaitu antropologi dan sosiologi. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. antaranya termasuklah bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropah. kajian lebih banyak ditumpukan pada bidang fonetik kerana inya. 4. ciri-ciri persamaan tetap ada pada sekumpulan perkataan yang menjadi dasar bahasa itu dengan bahasa-bahasa lain yang tergolong ke dalam keluarga yang sama. Bantu. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Japhetit dan lain-lain yang masing-masing rumpun itu mempunyai golongan bahasa yang kecil. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Kesan daripada ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia.9 Zaman Moden Zaman ini dikatakan sebagai permuaan kepada linguistik moden. linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha kea rah menentukan rumpun-rumpun bahasa di dunia melalui perbandingan. Austroneis. TibetoChina. Pada umumnya. Austro-Asia. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. Sekalipun telah berlaku perubahan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagaiya. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. 38 . Hamito-Semit. perubahan-perubahan itu sebenarnya perbezaan-perbeaan bunyi yang berlainan itu sebenarnya dapat diterngkan melalui hukum-hukum bunyi. Pada peringkat permulaan zaman ilmu perbandingan ini. iaitu sekitar abad ke19. Hasil daripada kajian mereka itu terdapatlah rumpun-rumpun bahasa sedunia. Jika sesuatu bahasa tergolong kepada satu rumpun tertentu yang sama. Hokum baru mula wujud yang dikenali sebagau hokum R-G-L dan R-D-L.

Penekanan ini tidak lain adalah merupakan prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah. Dalam sejarah ilmu linguistik moden. yang wujud sebagai satu „keadaan‟ pada sesuatu masa yang tertentu.Antara lain. menghuraikannya tanpa sebarang pertimbangan diberi dari segi sejarah perkembangan yang dilaluinya. Oleh yang demikian. lenguistik sinkronis bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada satu waktu yang tertentu. Linguistik sinkronis meninjau bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup. Seorang ahli bahasa mengumpulkan contoh-contoh yang terdapat pada suatu masa. iaitu bidang yang mempelajari perkembangan 39 .Sejarah perkembangan linguistik zaman moden abad ke-20 pula memberi penekanan kepada „linguistik deskriptif‟. Dengan kata lain. Ketokohan beliau sebagai „bapa ilmu linguistik moden‟ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa cara moden. beliau telah mengemukakan bahawa linguitik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistic historis dan masing-masingnya menggunakan pendekatan yang berlainan dalam usaha menganalisa bahasa. Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistic diakronis. abad ke-20 lebih dikenali sebagai zaman linguistik deskriptif. Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama yang telah mengasaskan ilmu linguistik moden. Kajian ini berminat khususnya kepada „keadaan‟ bahasa pada satu masa dan mengenepikan sama sekali proses-proses yang terlibat dalam menubuhkan „keadaan‟ bahasa itu sendiri pada masa-masa lampau. Bukunya ini merpakan daya usaha murid-muridnya juga. beliaulah orang yang pertama mengemukakan malahan menekankan tentang pentingnya tinjauan megenai bahasa itu dilakukan dari sudut yang berbeza iaitu kajian sinkronis dan kajian diakronis.Tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Sassure yang telah menjadi terkenal dengan hasilnya „Cours de linguistique generale’ yang telah diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1915 dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Wade Baskin pada tahun 1959. iaitu yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah beliau itu sehingga terhasilnya bentuk buku dengan nama Course in General Linguiscs itu.

perubahanperubahan bahasa dan sebagainya. linguistik diakronis bermaksud kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa. di samping berusaha mencari dan merekonstruktursi bahasa induk yang daripadanya berbagai bahasa itu diturunkan.yang dilalui oleh bahasa melalui masa. Linguistik lomparatif-historis bertugas antaranya membandingkan berbagai bentuk bahasa yang berkerabat. Dengan kata lain. 40 . Linguistik diakronis pada hakikatnya merupakan kajian yang merangkum linguistic perbandingan (komparatif) dan linguistik sejarah atau salah satu daripanya.

Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung pada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. Selain itu. Teori-teori ini ialah teori mekanis yang mewakili aliran behaviorisme dan teori mentalis yang mewakili aliran kognitif. 1984 : 2 ). Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 1996:87 ) bahawa bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari. hanya terdapat dua teori sahaja yang dianggap penting yang tiap-tiap satunya mendasari perkaedahan dalam pengajaran bahasa.0 TEORI BAHASA Dalam berbagai kamus umum. teori bahasa ialah segala pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „belajar ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). Tuntasnya. Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku dan menghasilkan beberapa teori. 41 .5. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Tetapi. linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa ( Abdullah Hassan.

aspek pemikiran. terdapat dua bahagian penting iaitu bahagian pertama ialah kemampuan atau kecekapan dan yang kedua disebut prestasi. Bahasa mempunyai pertalian yang erat dengan pemikiran. teori ini menekankan kepada pengetahuan seseorang itu. pengetahuan dan makna adalah ditekankan dan bukan latihan-latihan yang membentuk kebiasaan. mata dan lain-lain alat pancaindera. Selain itu. Dari segi pembelajaran bahasa. dalam proses penguasaan bahasa. Selain itu.5. teori ini memandang bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf dan ini boleh berlaku setelah ia menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada telinga. semua bidang penghuraian bahasa mestilah berdasarkan logik. Penguasaan bahasa ada kaitannya dengan keupayaan mental. Selain itu. 42 . Apa yang perlu dikaji ialah proses yang terjadi di dalam otak dan saraf yang membolehkan pembentukan dan penghasilan bahasa tersebut. Teori ini juga menyatakan bahawa kesalahan pelajar bukanlah merupakan kegagalan mereka tetapi adalah satu percubaan hipotesis. teori ini menganggap pengetahuan seseorang pelajar tentang struktur-struktur bahasa yang hendak dipelajari itu penting kerana dipercayai pengetahuan ini memudahkan pembelajaran bahasa itu. Teori ini sangat menegaskan „makna‟ dan proses-proses yang tersembunyi yang terlibat dalam penghasilan bahasa. kerana sesuatu yang tidak dapat difahami adalah tidak bermakna dan tidak dapat diterima.1 TEORI MENTALIS Teori mentalis menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Teori mentalis mengutarakan beberapa ciri penting iaitu manusia sejak lahir sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana telah dilengkapi oleh peranti pemerolehan bahasa ( Language Acquisition Device ) atau LAD dan perkara ini adalah semula jadi. Mengikut teori ini.

2000). Perkembangan bahasa bermula seawal umur dua tahun.sensori iaitu bermula umur 0 hinggalah dua tahun. Walaupun perkembangan kognitif sudah bermula sedikit namun kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik. Peringkat terakhir melibatkan tahap operasi formal dari umur sebelas hinggalah 15 tahun. Menurut Piaget (1963) perkembangan mental kanak. manipulasi bahan yang berubah bentuk seperti menuang cecair dari sebuah bikar ke dalam tabung uji. Apabila memasuki peringkat kedua iaitu tahap pemikiran pra-operasi dari umur dua hinggalah tujuh tahun. Contohnya.kanak boleh dibahagikan kepada empat peringkat ( Abd. Mengikut Piaget. Kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. Peringkat ketiga iaitu tahap operasi konkrit dari umur tujuh hinggalah sebelas tahun. 43 . Aziz Abd.1. Peringkat pertama melibatkan tahap motor . Perlakuan kanakkanak pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal).5. Soalan yang diutarakan ialah adakah kuantiti cecair itu masih sama apabila aras air yang diperhatikan telah berubah. Pada tahap ini kanak-kanak mula matang dan mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah termasuklah masalah secara abstrak. pola pemikiran murid boleh ditentukan dengan menganalisis respons mereka terhadap soalan yang melibatkan manipulasi bahan biasa. Talib. Semasa berumur dalam lingkungan lima hingga tujuh tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas.1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget Teori ini berlandaskan pandangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi berbangsa Swiss.

Melalui pencapaian kognitif ini. iaitu kebolehan membuat perhatian terhadap dua aspek persepsi dalam satu masa. Murid itu tidak dapat membuat hubungan antara perubahan dalam satu dimensi dengan dimensi yang lain. sistem pemikiran operasi konkrit berkembang sepenuhnya. rumusan dan hipotesis. Apabila umur murid meningkat iaitu 11-12 tahun. pencapaian kognitif yang dapat dikuasai oleh murid ialah kebolehan menyelaraskan hubungan . Perubahan proses pemikiran daripada operasi pemikiran konkrit kepada pemikiran formal melambangkan kemajuan dalam pemikiran dan kebolehan menyelesaikan masalah.Pandangan kanak-kanak dalam apa yang dikatakan masa pemikiran instuisi ( 47 tahun ) akan dipengaruhi oleh kesan persepsi. iaitu operasi pemikiran formal seperti membuat kesimpulan. Kemajuan besar dalam perkembangan kognitif kanak-kanak semasa berumur 6 atau 7 tahun ialah memahami konsep keabadian. Oleh sebab murid terpengaruh dengan tingginya cecair dalam bekas yang sempit. Dalam peringkat ini. murid tidak perlu menjalankan tindakan fizikal yang menghasilkan perubahan yang berbalik itu. iaitu kuantiti masih sama walaupun perubahan persepsi berlaku pada bentuk. 44 . Selain itu. Pada peringkat umur ini. iaitu kebolehan memikirkan bentuk yang telah diubah boleh berbalik semula ke bentuk asal. murid dapat membuat pembalikan. Perkara ini boleh menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. mereka mengandaikan bahawa terdapat lebih banyak cecair di dalamnya. Murid itu dikatakan telah memulakan pemikiran yang agak kognitif. murid cuba mengurangkan penggantungannya kepada pengalaman konkrit untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak.

Prinsip motivasi menetapkan syarat – syarat yang membolehkan seseorang belajar iaitu persoalannya ialah tentang apakah pemboleh ubah penting yang membantu dalam memotivasikan seseorang untuk belajar.5. seseorang guru harus menyajikan masalah yang sesuai dari tahap kesukarannya untuk merangsangkan motivasi intrinsik untuk menggiatkan penerokaan. kanak – kanak perlu menghadapi sesuatu asas ketidaktentuan. Teori pembelajaran Bruner terdiri daripada empat prinsip utama iaitu „Motivasi. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan naluri ingin tahu seseorang individu. 45 . beliau mementingkan pemikiran intuitif. kreatif serta analitis. Oleh itu. Sekuen (Turutan) dan Peneguhan ‟. Beliau lebih mengutamakan motivasi intrinsik daripada ekstrinsik.1. Selain itu. mereka hilang minat dan jika terlalu sukar akan menyebabkan kekeliruan. Fasa penggiatan di mana untuk menggiatkan penerokaan. Struktur . ahli psikologi ini memberi penekanan kepada proses induktif di mana aktiviti pembelajaran yang bermula daripada pemerhatian yang umum dan menjurus kepada pemerhatian yang spesifik.2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas dan berpandu atau latihan penyiasatan. Jika ia terlalu mudah. Bruner menggalakkan kanak – kanak berfikir secara logik dan membuat ramalan. pengekalan dan arahan. Bruner juga menyarankan satu sistem pengekodan di mana manusia membina susunan berhierarki terhadap sesuatu kategori yang terlibat iaitu pembentukan konsep dan pencapaian konsep. ini dikenali sebagai fasa pengekalan dan melibatkan proses meyakinkan kanak –kanak bahawa penerokaan tidak berbahaya atau menyakitkan. justeru itu pembelajaran dan penyelesaian masalah melibatkan penerokaan pelbagai alternatif. Dari perspektif pembelajaran pula. Sesuatu penerokaan haruslah dikekalkan setelah dimulakan. Motivasi intrinsik terbahagi kepada tiga fasa iaitu fasa penggiatan.

Maka. Fasa arahan memberi penerokaan terbimbing supaya kanak – kanak tahu matlamatnya dan kedudukan mereka berbanding dengan matlamatnya. ekonomi dan kuasa. sebarang pengetahuan boleh disusun dengan cara tertentu yang membolehkan penyampaiannya difahami oleh hampir semua pelajar.4 tahun. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Misalnya. Peringkat kedua iaitu Ikonik berlaku pada usia 2. Peringkat pertama iaitu Enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Prinsip kedua Bruner adalah struktur. menurut Bruner. Faktor Kaedah Penyampaian. Contohnya. guru harus mengurus dan tingkatkan motivasi tersebut supaya kanak –kanak jelas bahawa penerokaan terbimbing lebih efektif dan memuaskan daripada belajar sendiri. Struktur sesuatu pengetahuan mencakupi tiga aspek utama iaitu kaedah penyampaian. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Bruner merumuskan kanak – kanak mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. adalah punca utama mengapa guru tidak berjaya menyampaikan maklumat –maklumat yang hendak disalurkan. 46 . Pada peringkat ini digunakan kepada kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringkat pembentukan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. Faktor ini berkait rapat dengan pendapat Bruner bahawa seseorang individu memiliki tiga peringkat untuk mencapai kefahaman. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas dan melecurkan dan melontarkan bola untuk mengetahui boleh melambung.Arah adalah penentu penerokaan yang bermakna. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperoleh pengertian. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Prinsip ini menyarankan bahawa dalam semua bidang mata pelajaran. Contoh. Menurut prinsip pertamanya. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu.

maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Lazimnya. kanak-kanak tersebut mengetahui bahan itu boleh melukakan tangan sekiranya tidak digunakan dengan betul. Kuantiti maklumat yang perlu disimpan dalam minda murid untuk meneruskan pembelajaran adalah dianggap sebagai faktor ekonomi dalam penyampaian sesuatu pengetahuan. sukar untuk difahami oleh murid. Penyampaian yang berkuasa atau berpengaruh merupakan penyampaian yang ringkas dan mudah 47 .walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Maksudnya. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . simbol seperti perkataan. Semakin kurang maklumat yang perlu disimpan dalam minda. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. akhirnya ke idea abstrak (simbolik). Faktor kedua dalam Prinsip Struktur ialah ekonomi.sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). maka semakin tinggi ekonominya. guru menyebabkan perkara yang senang. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperoleh pengalaman pada permulaan. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Faktor Kuasa adalah faktor ketiga dalam prinsip ini. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa.Kemahiran berbasikal Ikonik . Peringkat akhir iaitu pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Ringkasan yang padat dalam pengajaran mewujudkan ekonomi yang baik. Pada peringkat ini.

Peneguhan yang dibuat sebelum penilaian prestasi murid diketahui akan akibatkan kekeliruan.S Bruner melalui teori pembelajaran penemuan telah menyarankan bahawa pembelajaran yang bermakna memerlukan penemuan sebenar. Penyediaan persekitaran yang kondusif dengan pembelajaran penemuan boleh menjadi pemangkin jenis pembelajaran ini. Selain itu. Menurutnya. tahap pencapaian penguasaan sesuatu pelajaran atau masalah hanya boleh diukur melalui maklum balas kemajuann yang dikecapi. Prinsip keempat beliau adalah Peneguhan. sesuatu pelajaran harus berpandukan turutan ini. Tahap kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran bergantung kepada turutan atau sekuen sesuatu bahan itu disampaikan.difahami supaya murid dapat melihat perkaitan baru dan imbanginya antara fakta awalnya yang mungkin kabur. Sebarang fakta serta perkaitan yang ditemui oleh kanak – kanak secara penerokaannya sendiri adalah lebih efisien dan akan lebih kekal dalam minda berbanding dengan cara hafalan. Peneguhan pada masa yang tepat adalah sangat penting untuk kejayaan pembelajaran. Ahli psikologi ini percaya bahawa perkembangan intelek adalah mengikut turutan tiga peringkat iaitu enaktif. ikonik dan simbolik. Manakala. peneguhan terlewat pula akan menyukarkan pembetulan mana –mana maklumat yang salah yang telah diaplikasikan. Menurut beliau. jenis pembelajaran ini juga memupuk pemikiran kreatif yang penting untuk perkembangan minda serta boleh menyumbang kepada penghasilan pelbagai rekaan atau produk baru melalui pemikiran logik. Bruner juga menyatakan aktiviti soal jawab antara pengajar dan murid juga boleh menjana pelbagai bentuk penemuan. J. Prinsip Bruner yang ketiga adalah turutan (sekuen). 48 . Lantaran.

Dengan demikian. Struktur kognitif ialah fakta.1. subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki murid. Bagaimanapun. termasuk pentingnya maklumat lisan. Teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam „cooperative learning‟. idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh murid. sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh mereka.3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel David Ausubel (1963. tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya. 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. sehingga 49 . hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning). Sesuatu bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan murid dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki mereka. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekadar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Menurut Ausubel bahan subjek yang dipelajari murid mestilah “bermakna” (meaningfull). Pembelajaran bermakna terjadi apabila murid boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Suparno (1997) mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran.5. faktor intelektual-emosional murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Oleh itu. dan meningkatkan kualiti proses pembelajaran tersebut.

dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh (a) Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta 50 yang lengkap. konsep murid. Ausubel menegaskan . tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat. Hal ini merupakan penekanan dalam pembelajaran koperatif atau cooperative learning. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Bagi melancarkan proses tersebut maka bimbingan secara langsung diperlukan daripada guru. Menurut Ausubel. Kekuatan dan makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. penyelesaian masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi murid dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. Ausubel mengatakan bahawa terdapat dua jenis belajar. melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatih dalam situasi nyata dan terlibat dalam penyelesaian masalah. khasnya pembelajaran sejarah yang sukar dikuasai oleh murid selama ini. Belajar akan bermakna bila murid mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. manakala murid diberi kebebasan untuk membangunkan pengetahuannya sendiri. Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. iaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). pembelajaran koperatif akan dapat mengusir rasa jemu dan bosan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori. sama ada secara lisan mahupun dengan tingkah laku. Struktur kognitif ialah fakta. Oleh itu.pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. Melalui pembelajaran koperatif.

Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua aspek iaitu pertama. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”. iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. Aspek kedua pula ialah menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. Oleh itu. 51 . Kaedah ini merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut. terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari.pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif iaitu am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. menjelaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitan yang telah dipelajari. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. supaya pembelajaran optimal berlaku. (b) Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. 1998).

bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan.1988). bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Mengikut teori behaviorisme. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Bagi golongan behaviorisme. Seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulang sejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi. perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat.5. Sapir.F Skinner. Hal ini diikuti pula dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua penting dalam pengajaran dan pembelajaran.ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan bahasa lisan. Ahli . Brooks dan B. Behavioris ialah nama ahli teori yang mengemukakan pelbagai prinsip berdasarkan teori yang sama iaitu teori psikologi behaviorisme. Tegasnya. 52 . tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terlahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar dan sebaliknya. Prinsip pertama ialah bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua terpenting.2 TEORI BEHAVIORISME Di antara ahli-ahli bahasa yang menganuti teori ini ialah Bloomfield. Boas. Terdapat lima prinsip yang dikemukakan daripada pendapat ahli-ahli psikolinguistik dan linguistik aliran Behaviorisme (Kamaruddin Hj Husin . Fries.

satu rangsangan. pembelajaran hendaklah mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran.kanak menguasai daripada apa yang didengar dan dialami. Latihan dan latih tubi hendaklah dijalankan secara bermakna. 53 . Selain itu. Bagi membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika sekiranya kedua. galakan dan sebagainya. Kanak .dua unsur ini dapat diwujudkan. maklum balik. pengiktirafan. Prinsip behaviorisme yang kelima ialah model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan. Bahasa adalah hasil operasi dan tindak balas. Oleh itu. Prinsip keempat ialah latihan pembelajaran. Hal ini akan memudahkan pembentukan kebiasaan yang diingini itu. Latihan ini merupakan latihan yang dikukuhkan dan dilakukan secara ulangan satu-satu gerak balas dengan satu. keistimewaan. dari segi pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah. Pembelajaran bahasa kedua mestilah dilaksanakan secara intensif dan bukan secara berselang seli. Dalam situasi pembelajaran bahasa. Prinsip ini amat sesuai sekali diterapkan ke dalam proses pembelajaran bahasa kedua di mana tabiat bahasa yang baru perlu diajar kepada murid-murid itu. bahasa guru adalah model yang mutlak yang diikuti oleh pelajar-pelajar tanpa banyak bicara. contoh pengukuhan adalah pujian. Prinsip ketiga ialah pengukuhan di mana salah satu syarat penting dalam pembelajaran.Prinsip seterusnya ialah bahasa adalah satu tabiat. Hal ini kerana pengukuhan merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki.

Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Beliau mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee Ah Meng 1994). mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997).1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov Menurut teori pelaziman klasik. setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas.5. Beliau membuat kesimpulan bahawa 54 . Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya. Pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. air liur haiwan itu keluar. manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerak balas. Eksperimen Pelaziman Klasik Pavlov Berdasarkan hukum perkaitan ini. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G). Contohnya.2. Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan. mengaitkan nama dengan watak. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan dinamakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan dinamakan pelaziman klasik. Hasil daripada kajiannya. Arahan ialah rangsangan.

Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Prinsip tersebut terbahagi kepada empat iaitu generalisasi. Dalam kajian terhadap anjing. terdapat beberapa prinsip penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim (daging). penghapusan dan pembelajaran semula. diskriminasi.anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Ali juga risau satiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan. 55 Lebih kerap organisma itu mencuba. didapati anjing tersebut hanya bertindk balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain iaitu biologi. Konsep terakhir iaitu penguasaan atau pembelajaran semula ialah bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. Sebagai contoh. Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Dalam hal ini. semakin kukuh . Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Dalam kajian Pavlov. Tindak balas akhir akan terhapus. penguasaan berkenaan. Prinsip Asas Pelaziman Klasik Pavlov Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini.

Hal ini bermakna. Perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan.Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Implikasi teori ini ke atas pengajaran dan pembelajaran ialah guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. 56 . Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. Contohnya. semakin kukuh gerak balas terlazim itu. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). Dalam pembelajaran.

F Skinner B. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa jika alat penekan dipijak maka makanan akan diperoleh. Apabila alat itu ditekan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman.2 Teori Pelaziman Operan : B. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu bertindak balas ke atas persekitarannya.5. Pada permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. Kemudian secara tidak sengaja. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas. Contohnya. Contohnya. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. Dalam eksperimennya. Eksperimen Pelaziman Operan Skinner Dalam eksperimennya. seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya tingkah laku tersebut akan diikuti dengan makanan. tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Skinner telah memajukan cara membentuk tingkah laku yang disebut sebagai pelaziman operan.2. biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut. gerak balas itu akan terhapus juga. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. 57 . Sekiranya ganjaran dihentikan. Ini menyebabkan makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam Kotak Skinner. Seterusnya Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan.F Skinner berpendapat bahawa kebanyakan tingkah laku manusia dan haiwan adalah dikuasai oleh ganjaran yang diterima apabila melakukannya. Hal ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapat makanan di dalam kotak. biji-biji makanan akan terkeluar.

Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Dalam bilik darjah. pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. 58 . Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. prinsip Premack dan pelupusan. Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. denda (punishment). Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. memberi hadiah dan sebagainya. Contohnya. Menurut Rachlin (1991). iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau dikukuhkan lagi. pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan positif dan peneguhan negatif. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa).Prinsip Asas Pelaziman Operan Skinner Menurut Skinner. menepuk bahu pelajar. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. memberikan senyuman.

Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Tegasnya. peneguhan hendaklah diterapkan iaitu peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. kita boleh menerapkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Selain itu. kemahiran atau teknik yang baru dipelajari perlu diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuhkan dan dikekalkan. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Contohnya. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. Sebagai guru. peneguhan itu tidak lagi digunakan. Keadaan ini dapat di atasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti.Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Seseorang guru juga sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. 59 . Implikasi Teori Skinner ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma‟s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. Selain itu. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik.

Tambahan pula. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Contohnya.Prinsip penghapusan pula sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. teori ini membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. 60 . Peneguhan negatif wajar diterapkan dalam sesuatu perkara iaitu untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Penggunaan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuhkan dan dikekalkan.

Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.kanak tadika berumur 3 . Pertama. Selain itu. Melalui ganjaran. individu dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. teori ini juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. 61 .3 Teori Permodelan : Albert Bandura Teori permodelan yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan „permodelan‟. Bandura menggunakan sekumpulan kanak. Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain. Hal ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku.6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak . Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan.pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain.kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. persaingan. pembelajaran boleh berlaku melalui peneguhan.2. Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama. contohnya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar . Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian.5. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan.

penghasilan dan peneguhan atau motivasi. Bandura dan Walters telah mengkaji peniruan tingkah laku agresif dalam kalangan kanak-kanak.Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan. Contohnya. satu kumpulan memerhati contoh dalam filem. cara yang betul meletakkan tangan untuk bermain piano tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Peniruan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu tumpuan. penyimpanan. Eksperimen Permodelan Bandura Dalam suatu eksperimen. Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Social Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. Empat kumpulan kanak – kanak berumur 3 -6 tahun telah didedahkan kepada pelbagai contoh agresif. Satu kumpulan memerhati contoh sebenar. satu kumpulan menonton filem kartun yang agresif dan satu kumpulan lagi dijadikan sebagai kawalan yang tidak terdedah kepada contoh agresif. Pada kebiasaannya. Hasil kajian menunjukkan murid dalam setiap kumpulan eksperimen melakukan satu set tindakan agresif terhadap anak patung. 62 . Tumpuan ( Attention ) Tingkah laku model hendaklah diperhatikan bagi membolehkan subjek meniru perlakuan yang dilakukan oleh model.

Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan. pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan meniru tingkah laku orang yang diperhatikan. seorang ahli gimnastik menunjukkan pergerakan badan yang baik dan dia dipuji oleh jurulatihnya dengan kata. pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung. subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Motivasi ( Motivation ) Peneguhan atau motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pemerhatian.cara melakukan tingkah laku tersebut. Dalam proses ini seseorang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara. Peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Penghasilan ( Reproduction ) Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku.kanak yang melihat program televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkah laku keganasan model melalui program tersebut. Peneguhan kedua. memandu kereta.kata seperti ‟syabas‟. Sebagai contoh. Pertama. 63 . seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan .rakan dan peniruan tersebut akan dihentikan.Penyimpanan ( Retention ) Subjek yang memerhati harus menyimpan peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Terdapat lima jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru. Contohnya. Hal ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Bagi sesetengah tingkah laku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponenkomponen tingkah laku yang telah diperhatikan. bermain tenis dan sebagainya. Ketiga ialah peniruan melalui proses elisitasi. Contohnya. Contohnya kanak.

selain itu. Kelima iaitu peniruan tak sekat lakuan. Radzi yang menyertai satu kumpulan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula. Keempat peniruan sekat lakuan. Guru juga boleh menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai seperti memberi hadiah atau pengiktirafan dan sebagainya. lukisan atau alat bantu mengajar hendaklah bermutu tinggi. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi „role model‟ kepada pelajar. Sebagai contoh.Sebagai contoh timbul keinginan di hati Ali untuk membantu ibunya memotong rumput setelah melihat Rahman membantu ibunya. Implikasi Teori Bandura ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini memberi penekanan kepada permodalan atau prose peniruan oleh murid terhadap apa yang diperhatikan. Sebagai contoh. tunjuk cara guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat dan berkesan. Murid lain yang kagum dengan pencapaian yang memberangsangkan akan cuba memerhati dan meniru tingkah laku yang dilakukan. Dalam proses ini seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa. Hasilan guru seperti kraftangan. guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. 64 . Oleh itu. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. murid boleh meniru kawan mereka yang bising semasa kelas pendidikan jasmani di padang tetapi tidak boleh meniru tingkah laku ini di dalam kelas. Tambahan pula.apa jua situasi.

namun setelah melaksanakan tugasan ini.7. Tambahan lagi. bidang linguistik mempunyai beberapa bahagian seperti pembahagian bidang linguistik. bahasa memainkan peranan penting. Sebagai seorang guru. Linguistik merupakan satu bidang kajian yang mengkaji bahasa secara saintifik. Dalam setiap perlakuan manusia. Secara ringkasnya. perkembangan linguistik juga telah dikaji sejak zaman-berzaman bermula dari zaman Yunani lagi sehinggalah ke zaman moden. kami memperoleh banyak ilmu baru.0 RUMUSAN Setelah melaksanakan tugasan BMM 3108 Pengantar Linguistik ini. Selain itu. Oleh itu. Teori bahasa pula menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. linguistik historis dan linguistik komparatif. Perkembangan bidang linguistik bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sehingga ke zaman moden. Setiap bidang dipelopori ada dipelopori oleh tokoh-tokoh linguistik. Bukan itu sahaja. 65 . kami kurang faham berkenaan ilmu linguistik. peranan dan fungsinya. Setiap bidang kajian mempunyai pecahannya yang tersendiri seperti linguistik terapan. Jika sebelum ini. linguistik terapan. Antara bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik umum. linguistik telah berkembang sejak zaman-berzaman. Pada setiap zaman. kami banyak mendapat manfaat dan ilmu baru berkenaan dengan linguistik ini sendiri. bahasa mempunyai sifat atau cirinya sendiri. linguistik menunjukkan perkembangannya yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tertentu. bahasa juga telah didefinisikan mengikut pelbagai cara seperti sifat semula jadi. adalah amat penting untuk mengetahui teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa untuk mengajar bahasa Melayu kepada murid-murid kelak.

Kajian bahasa ini dikaji secara terperinci dan menyeluruh iaitu mencakupi struktur dalaman bahasa seperti fonologi.0 REFLEKSI NAMA : NURASYIDAH BT MOHD RASID NO. Pembelajaran ini adalah mengenai kajian terhadap bahasa. beliau memberi keringanan kepada kami untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan.8. Dalam tugasan ini. Antara aspek yang perlu diberi perhatian dan penegasan ialah menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa. Hal ini amat menggembirakan kami kerana dapat memberi sepenuh tumpuan terhadap tugasan yang telah ditetapkan. saya telah melakukan perbincangan dengan pensyarah Bahasa Melayu iaitu Puan Fazilah supaya lebih memahami tugasan ini dengan lebih terperinci. tugasan ini adalah berdasarkan individu tetapi pensyarah pembimbing iaitu Puan Fazilah binti Mat Zain menyedari bahawa tugasan yang diperlukan mempunyai subtajuk yang banyak. morfologi. menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga ke abad ke – 19 dan menganalisis pemikiran tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Pada mulanya. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Saya telah mengambil beberapa inisiatif dalam menyiapkan tugasan ini supaya dapat menyempurnakannya dengan sebaik mungkin. K/P : 900913 – 11 – 5368 Alhamdulillah. beliau juga turut memberi penekanan dalam aspek penulisan supaya menepati format 66 . sintaksis. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan pada semester empat ini menuntut saya mempelajari Pengantar Linguistik Bahasa Melayu. saya dikehendaki memahami segala struktur bahasa dengan jelas dan menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat melaksanakan P & P dengan berkesan. atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. Setelah mendapat tugasan ini. Selain itu. semantik dan leksikologi. Oleh itu.

Dalam mencari maklumat berkaitan linguistik. Pengalaman seperti ini sudah pastinya menjadi titik tolak bagi membina guru yang berkualiti pada masa akan datang. Hal ini boleh membantu saya dalam menghasilkan satu tugasan yang menepati aspek-aspek yang berkaitan. Tambahan pula. Puan Fazilah binti Mat Zain atas segala ilmu yang dicurahkan serta bantuan yang diberikan ketika menjalani kursus BMM 3107 dan semasa proses menyiapkan tugasan ini.penulisan yang sebenarnya. Ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. Kami bernasib baik kerana perpustakaan menyediakan banyak bahan mengenai linguistik dan ini amat membantu kami dalam menyiapkan tugasan. berkat kesabaran dan usaha yang gigih. Sesungguhnya. saya dan rakan-rakan telah membuat rujukan di perpustakaan. 67 . Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini dan atas kerjasama yang diberikan. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Selain itu. kursus dan tugasan ini memberi saya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru. Akhirnya. kami turut menemu bual beberapa pelajar yang lebih mahir iaitu pelajar semester lain dan pensyarah pengajian Bahasa Melayu. teknologi yang canggih pada masa kini iaitu penggunaan internet turut memudahkan kami dalam mencari maklumat yang berkaitan.

ilmu. susur galur perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19. mengakses maklumat dari internet.K/P : 900520 – 06 – 5398 Alhamdulillah.NAMA : RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN NO. Sepanjang tempoh ini saya telah mendapat palbagai pengalaman. khusnya mengenai bidang linguistik itu sendiri. Secara tidak langsung melalui tugas ini saya telah berjaya mendalamkan ilmu mengenai linguistik terutamanya aspek-aspek yang dikaji. terdapat juga masalah-masalah kecil tetapi berjaya diatasi. Saya juga menunjukkan hasil kerja saya dengan rakan sekumpulan agar kesalahan yang saya lakukan dapat dibetulkan terlebih dahulu sebelum merujuk ke pensyarah pembimbing. saya telah berusaha memuat turun perisian kamus Indonesia mengatasi masalah ini. iaitu perkembangan ilmu linguistik dan sifat-sifat bahasa. rujukan. 68 . syukur ke hadrat Ilahi ahirnya kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan. saya telah membuat draf terlebih dahulu dan membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing agar hasil kerja saya menepati kriteria yang dinilai. bertanya kepada pensyarah pembimbing. serta turut mengkaji tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Antara masalah yang saya alami ialah bahan rujukan yang dijumpai dalam bentuk bahasa Melayu Indonesia. Saya telah melakukan pencarian isi. Saya tidak mengalami masalah besar dalam menyiapkan tugasan ini. cara pelaksaan tugas ini. Kami juga saling bertukar-tukar Oleh bagi pendapat dan saling membantu agar hasil kerja ini tidak sekadar melepaskan batuk ditangga. istilah yang digunakan kebanyakannya sukar untuk difahami. dan perkara-perkara tambahan yang bersesuaian untuk dimuatkan ke dalam kerja khusus ini dengan cara mencari bahan di perpuastakaan. dan pengetahuan dalam pelbagai aspek. Malah. dan seterusnya memperbanyak membaca mengenai topik yang dikaji. Namun begitu. yang demikian. Seterusnya.

Hasil titik peluh selama sebulan ini saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kriteria yang dinilai. Saya juga mendapati bahawa subjek ini memerlukan pengahayatan ketika membacanya. Kerja khusus ini juga telah saya jadikan rujukan tambahan saya terutama dalam menghadapi peperiksaan akhir semester nanti Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Fazilah selaku pensyarah pembimbing serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung.Menerusi kerja khusus ini saya mendapati subjek Pengantar Linguistik merupakan satu subjek yang mencabar kerana memerlukan kesabaran dalam memahaminya terutama mengenai susur galur perkembangannya. 69 . Mempelajari dan mengkaji mengenai linguistik membuatkan rasa cinta mengenai bahasa semakin meninggi.

Dalam bahagian bidang linguistik. sejarah perkembangan linguistik dan teori bahasa serta teori pemerolehan bahasa. saya dan rakan sekumpulan telah membina jadual kerja bagi memudahkan kami melaksanakan tugasan. 70 .K/P : 901112-06-5342 Bersyukur saya ke hadrat Ilahi. Ilmu linguistik telah berkembang sejak zaman Yunani lagi. Mat Zain telah memberi taklimat kepada kami mengenai penyediaan tugasan seperti yang dikehendaki soalan. Bloomfield. Saya telah menerima tugasan ini pada 27 Julai 2011 dan perlu menghantar tugasan pada 29 Ogos 2011. melalui sejarah perkembangan ilmu linguistik. kami mengadakan perbincangan untuk menyediakan tugasan ini. Setiap tokoh linguistik ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ilmu linguistik. kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya. Bahan yang diperoleh dari internet juga adalah dalam bahasa Indonesia. saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang linguistik seperti Edward Sapir. dapat juga saya menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik (BMM3107) ini. saya dapat mengetahui bagaimana sesuatu bidang itu dibahagikan dan subbidang yang terdapat di dalamnya. Setiap bidang linguistik mempunyai cara kajian yang tersendiri. Pensyarah kami. setelah memperoleh maklumat yang berkaitan. Bukan itu sahaja. saya dapat mengetahui perkembangan bidang tersebut sejak zaman mula diperkenalkan sehingga ke zaman moden. Antara kesulitan yang dialami ialah kurangnya buku berkaitan linguistik di perpustakaan. Tugasan ini menghendaki kumpulan kami menyediakan beberapa perkara berkaitan seperti pembahagian bidang linguistik. Selain itu. Walaubagaimanapun. Sebelum tugasan ini dilaksanakan. Puan Fazilah bt. Namun. Hal ini menyukarkan kami untuk menterjemahkan bahan tersebut. Ferdinand de Saussure dan beberapa orang lagi. Kami juga telah mendapatkan maklumat dari pada pelbagai sumber seperti buku dan internet.NAMA : NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK NO. kami menghadapi sedikit kesulitan semasa mengumpulkan bahan untuk dibuat rujukan.

tetapi setelah diterangkan oleh rakan sekumpulan. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lengkap. Saya juga banyak memperoleh pengalaman dan ilmu baru melalui 71 . setelah menempuh banyak dugaan dan cabaran. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fazilah kerana banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan. Saya dan rakan sekumpulan turut berjumpa dengan pensyarah subjek bagi mendapatkan bimbingan beliau untuk menyiapkan tugasan ini.Tambahan lagi. Akhirnya. penyediaan tugasan ini turut memberikan penambahan ilmu kepada diri saya berkenaan teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa. tugasan ini. Pada mulanya. saya dapat memahaminya. saya kurang faham mengenai teori bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful