1.0 PENDAHULUAN Pada semester ini kami telah mempelajari subjek PengantarLinguistik (BMM 3107).

Dalam pada itu kami telah dikehendaki membuat satu tugasan berkaitan tajukini. Antara aspek yang perlu dikaji ialah mengenai bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa, susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19 serta menganalisis tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. Perkataan linguistik pada dasarnya berasal dari perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Linguistik dalam kata yang mudah ialah pengkajian ilmu bahasa. Tugasan ini sememangnya menepati perkara yang dipelajari kerana setiap aspek yang dinilai merupakan antara yang terkandung dalam bidang linguistik ini. Malah, melalui tugasan ini pelajar dapat memperdalam ilmu yang dipelajari. Selain itu, walaupun subjek pengantar linguistik lebih kepada teori, namun subjek ini mempunyai cabarannya tersendiri. Sebagai contoh, melalui pembacaannya sahaja memerlukan daya penumpuan yang tinggiserta daya pemahaman yang kritis. Hal ini kerana linguistik mengkaji bahasa secara mendalam sehingga perlu meneroka susur galur linguistik itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji secara saintifik. Maksudnya, ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara emprikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan ramalan, sentimen atau falsafah. Menerusi tugasan ini juga pelajar dapat meninggikan daya inkuiri untuk mengetahui bahasa secara lebih mendalam. Akhir sekali, tugasan ini menepati bidang-bidang linguistik seperti bunyibunyi bahasa itu dihasilkan sistem fonem, morfem, kata, frasa dan sebagainya yang sememangnya guru-guru perlu kuasai dalam mendidik pelajar, khasnya guru bahasa Melayu.

2

2.0 BIDANG LINGUISTIK Perkataan linguistik (linguistics dalam bahasa Inggeris) berasal dari bahasa Latin iaitu “lingua” yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis pula, bahasa disebut sebagai “langage-langue” manakala Italia menyebutnya sebagai “lingua”. Di Sepanyol, bahasa dikenali sebagai “lengua” dan “language” ialah dalam bahasa Inggeris. Akhiran “ics” dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bermaksud ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (1984), linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik juga ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik Selain itu,

memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.

linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan empirikal berdasarkan sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews:1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics,

comparative linguistics, and structural linguistics.”

Oleh itu, bidang linguistik merupakan satu bidang yang sangat luas. Terdapat beberapa bidang yang merupakan cabang kepada bidanga linguistik seperti linguistik am, linguistik terapan, linguistik teoritis, linguistik komparatif dan linguuistik kontestual. Setiap bidang ini mempunyai beberapa lagi pecahan subbidang.

3

Linguistik Am dan Linguistik Gunaan

Linguistik Terapan

Bidang Linguistik

Linguistik Historis

Linguistik Komparatif

Linguistik Kontekstual

4

Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. linguistik gunaan juga menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. Linguistik ini juga bertindak sebagai suatu disiplin ilmu bahasa yang merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan 5 . Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. iaitu secara deskriptif. Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Bidang ini mengkaji aspekaspek teori Ilmu linguistik secara umum. ejaan. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta ialah kaedah terus . deskripsi. bentuk kata. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Linguistik gunaan pula dikenali sebagai linguistik terapan. Kaedah inimengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. Selain itu.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan Linguistik umum disebut juga dikenali sebagai linguistik am. Bukan itu sahaja.2. ialah terjemahan dan perkamusan. Bidang linguistik gunaan juga memperkenalkan kaedah pengajaran bahasa dan bahan-bahan untuk mengajar bahasa. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan.

didengar dan diintepretasikan. Selain itu. baik bunyi manusia. iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia.1 Fonetik dan fonologi Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara). mahupun bunyi-bunyi marginal. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada „fon‟ atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Fonetik juga menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihat bagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerja untuk menghasilkan bunyibunyi bahasa tersebut.2. Pragmatik Wacana Sintaksis Morfologi Fonologi Fonetik Rajah 2. Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan menyatakan menyatakan bahawa fonetik ialah kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat.1 Kedudukan fonetik dalam tatatingkat linguistik.1. bukan bunyi bahasa. 6 . dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi.1.

bentuk dan penggolong kata. fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. proses pemajmukan dan penggandaan. perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Penggolongan pula menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Parker (1974:112) mendefinisikan fonologi sebagai suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Bahasa merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Kajian ini dilakukan proses-proses membentuk 7 . Bidang ini memerlukan pengetahuan khusus tentang aspek-aspek yang diliputinya seperti morfologi dan sintaksis. F.Fonologi pula ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa. Kamus Linguistik hasil penulisan Harimurti Kridalaksana (1984:61) pula menyebut fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Menurut Abdullah Hassan (2007) dalam bukunya Linguistik Am. dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.1. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada kata proses ialah pengimbuhan. bentuk. 2. Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM.2 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.

Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya.4 Semantik Menurut Palmer (1992). Dalam bidang logik.3 Sintaksis Menurut Nik Safiah Karim (2008). Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.1. Melibatkan kajian tentang bentuk. Maklumat semantic merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana tatabahasa digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. 2. manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda. Akmajian et. Secara umumnya. Al (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. Kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat.1. bidang sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran. semantik mempunyai kaitan dengan bidang pragmatik. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna.2. Hal ini kerana pragmatik mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. semantikos yang bermaksud penting atau bererti. Secara ringkasnya. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Asal perkataan semantik ialah daripada kata adjektif Yunani. Selain itu. sintaksis dapat didefinisikan sebagai:    Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. 8 . istilah semantik merujuk kepada kajian makna.

ayat „Guru Sejarah saya Puan Rini‟ menunjukkan: i. Sebagai contohnya. Hubungan pada tanda-tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep. ii.4. Hubungan pernyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsure (tanda). benda dan keadaan dalam dunia sebenar.Semantik juga bermakna satu kajian yang teorikal tentang makna dalam sistem tanda.1. Kedudukan semantik dalam ilmu linguistik dapat digambarkan seperti dalam Rajah 2. Fonetik Tatabahasa Semantik Sintaksis Morfologi 9 .

fonemik dan digunakan juga untuk menolong mengatasi masalah gagap di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-kanak. menguji kemahiran bahasa. mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik khususnya bidang fonetik. linguistik terapan merupakan salah satu bidang baru yang kajian penting tentang sifat-sifat: kemanusiaan. mengkaji kaedah mengajar bahasa. ( Nik Hassan Basri. Linguistik terapan dapat didefinisikan kepada: Penerapan ilmu linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti linguistik pedagogi. Linguistik terapan bukanlah mengkaji pelbagai bahasa tetapi mengkaji bahasa secara umum seperti sifat asas mana-mana bahasa manusia.2. (Abdullah Hassan. leksikografi. 2005) 10 .2 Linguistik Terapan Secara umumnya. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajar bahasa dan menullis buku-buku teks. deskripsi. membentuk bahan mengajar. (Arbak Othman. psikolinguistik. 1986) Ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. sains sosial. dan terjemahan. dan kemanusiaan. (Kamus Linguistik.1997) Linguistik terapan ialah apabila seseorang pengkaji itu berusaha menggunakan teori linguistik untuk menyatakan sumbangannya terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. Antara disiplin yang terdapat dalam linguistik terapan ialah integrasi sains. 2005) Linguistik terapan merujuk kepada penggunaan penyelidikan linguistik dalam pengajaran bahasa. linguistik terapan memanfaatkan teori.

Grafologi : Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat.The study of language teaching. Pembinaan Bahasa : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. seperti:  Fonetik Terapan : Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. ensiklopedia. Leksikografi : Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus. You will sometimes find that stylistics and comparative linguistics are treated as sub-brunches of applied linguistics. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. Ilmu ini juga dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan. dan tesaurus. bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan.2005) Bidang linguistik merangkumi beberapa subbidang. Medikolinguistik : Mempelajari bahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius. Penterjemahan : Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. kesesuaian dan keberuntungan penulis. 11 . Grafonomi atau Ortografi : Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. nasib. (Geoffrey Finch. Misalnya aspek pembakuan bahasa.   Mekanolinguistik : Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik.      Pengajaran Bahasa : Mempelajari bahasa ibunda. kaedah dan teknik tertentu. dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak.   Perancangan Bahasa : : Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik.

Walaubagaimanapun.2. ilmu psikologi meneliti pengalaman manusia menurut perkembangan. 2.2. ilmu linguistik yang menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. 2. linguistik deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasabahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik) : Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Oleh itu. kebanyakkan ilmu dibezakan mengikut aspek teoritisnya dan manfaatnya secara praktis. Dalam bidang leksikologi pula (penelitian semantik tentang perbendaharaan kata. watak. Selain itu. dapat digunakan sebagai „leksikografi‟ atau penyusunan kamus. Linguistik ini tidak mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu sebaliknya menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif. leksikografi disebut leksikologi terapan.1 Linguistik Teoritis Lazimnya. linguistik ini juga menghuraikan bentuk dan sistem bahasa secara empirical iaitu 12 . emosi. hubungan dengan sesame manusia dan sebagainya. perasaan. contohnya. iaitu dengan mengambil kira situasi. maksud. dalam bidang kaunseling.2 Linguistik Deskriptif Linguistik deskriptif merupakan satu cabang linguistik yang menghuraikan sesuatu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. status penutur. psikologi diterapkan pada persoalan konkrit dan disebut psikologi terapan. Ilmu ini penting untuk menentukan bahasa induk atau proto.  Leksikostatistik : Ilmu yang mempelajari usia kata sejak kewujudannya dengan menggunakan rumus statistik. Sebagai contohnya.

Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. dan leksikon. dijangka amat tetap.2.3 Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Linguistik deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan sebarang bahasa yang terdapat di dunia sama ada bahasa Melayu. sintaksis. bahasa Jawa. 2.seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. morfologi. 13 . Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem seperti fonologi. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. Pada dasarnya. Kajian secara sinkronik merupakan satu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu manakala kajian secara diakronik pula membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. dan perubahan-perubahan sistematik. Linguistik hubungan pula memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik dan diakronik. bahasa Tamil. Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. bahasa Perancis dan sebagainya. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi.

beliau telah menganjurkan satu bidang kajian bahasa yang tidak hanya meneliti perkaraperkara yang historis. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasabahasa yang lebih kurang serupa.4 Linguistik Diakronik Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa yang tidak terbatas.5 Linguistik Sinkronik Menurut Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generale. Linguistik ini juga memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa yang kadangkala selama berabad-abad lamanya. Bidang kajian tersebut dikenali sebagai sinkronik. Lazimnya. tetapi juga struktur bahasa tertentu tanpa memperlihatkan aspek diakroniknya. Kajian sinkronik bahasa mengandungi sistem yang tinggi. kajian linguistik bersifat historis dan komparatif.Terdapat 2 kaedah dalam linguistik perbandingan iaitu:  Kaedah leksikal massa Kaedah ini menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembanganperkembangan. 14 . 2.  Kaedah glotokronologi Kaedah ini mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Linguistik diakronik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah struktural sesuatu bahasa beserta dengan segala bentuk dan perubahannya. sedangkan kajian diakronik tidak begitu. Linguistik sinkronik atau linguistik huraian adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu.2. meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronik. 2. Beliau juga menyatakan bahawa kajian bahasa secara sinkronik amat perlu.2.

Sebagai contohnya. Linguistik ini juga mengkaji sejarah perkamusa bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Perkara yang diutamakan dalam bidang kajian linguistik historis ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. morfologi. menganalisis. bahasa Kadazan dan bahasa Murut.3 Linguistik Historis Bidang linguistik historis menyelidik. mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dulu dan kewujudannya hingga kini. Terdapat juga ahli bahasa yang membandingkan struktur bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. Linguistik ini juga dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparatif. bahasa Iban. Lazimnya. Perbandigan juga dilakukan untuk membandingkan bidang fonologi. bahasa Tagalog. linguistik komparatif turut membuat perbandingan antara dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Terengganu. 2. dialek Negeri Sembilan. Selain itu. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. linguistik historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. sintaksis dan seumpamanya. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain sama ada dari segi fonologi.4 Linguistik Komparatif Linguistik komparatif merupakan satu cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan.2. 15 . ahli-ahli bahasa membanding-bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa.

Sosiolinguistik. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. serta sains kognitif. linguistik pengiraan. linguistik evolusi. Sosiolinguistik. 16 . linguistik antropologi dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksiinteraksi linguistik dengan masyarakat secara keseluruhannya. linguistik antropologi.2.5 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik.

1 Konsep dan takrif bahasa Bahasa diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi yang ada pada mereka. Chomsky (1957) menyatakan bahawa kecekapan berbahasa berada dalam otak manusia dan ia diertikan sebagai satu sistem rumus bahasa yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya. Proses komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan pendengar. terutamanya melahirkan perasaan. Antara fungsi bahasa yang paling ketara ialah sebagai alat komunikasi. (The American Heritage Science Dictionary) Bahasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia kepada suku dan etnik tertentu. iaitu membantu manusia untuk menyampaikan percakapan. cara ini juga pernah digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan asal-usul manusia dan pengelompokan manusia kepada kaum-kaum tertentu. Bloch dan Trager (1942) mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. (Oxford University Press) 17 .0 SIFAT-SIFAT BAHASA 3. Lambang-lambang yang diujarkan mempunyai makna tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat yang menuturkannya. buah fikiran dan maklumat kepada orang lain.3. Terdapat beberapa konsep dan takrif bahasa yang dipetik daripada beberapa naskhah kamus seperti: Bahasa ialah satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu. pemikiran dan memberikan arahan.

Bahasa juga melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan teks bertulis atau lisan.Bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. (Etymology Dictionary) 18 .

3.2 Huraian Sifat Bahasa

bahasa sebagai sistem bahasa itu bervariasi bahasa sebagai lambang

bahasa itu dinamis

bahasa adalah bunyi

Sifat Bahasa

bahasa itu universal

bahasa sebagai alat komunikasi

bahasa itu unik

bahasa bersifat arbitrari

19

3.2.1 Bahasa sebagai sistem Bahasa sebagai satu sistem bermaksud bahasa itu mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan. Sistem itu pula bersifat berperaturan. Setiap bahasa

mempunyai susunan tertentu, sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan, susunan perkataan, nahu atau struktur sintaksis. Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Bentuk dan kedudukan perkataan dalam ayat dapat memberikan makna kepada sesuatu bahasa. Semua bahasa mempunyai sistem, namun sistem setiap bahasa mempunyai beberapa bentuk dan pola yang berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sebagai contohnya, jika diminta untuk menerangkan struktur bahasa Melayu, kita mungkin tidak dapat menerangkan peraturan dan strukturnya dengan terperinci. Walaupun begitu, kita masih mengetahui dan menerangkan strukturnya secara automatik. Hal ini dapat dirumuskan bahasa setiap bahasa itu bersistem dan apabila bertutur, secara automatik kita dapat menyusun struktur bahasa dengan betul. 3.2.2 Bahasa sebagai lambang Pada zaman awal, manusia menggunakan gambar dan objek tertentu sebagai simbol atau lambang untuk menerangkan sesuatu. Kemudian, manusia menggunakan

kombinasi bunyi sebagai simbol. Bunyi yang sistematik disusun secara berurutan untuk menghasilkan perkataan yang seterusnya digunakan sebagai simbol untuk semua perkara yang dilakukan dan difikirkan oleh manusia. Contohnya, simbol # mempunyai pelbagai nama yang mengelirukan mengikut tempat seperti simbol ukuran berat – Amerika, simbol pound iaitu mata wang – British dan sharp – dalam muzik.. Lazimnya, simbol ini disebut hash. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai simbol isyarat bersuara yang dihantar oleh penutur kepada pendengar dalam proses interaksi. Simbol yang digunakan merujuk kepada perkataan atau ungkapan yang membentuk simbol tersebut

20

3.2.3 Bahasa adalah bunyi Menurut Kridalaksana(1983:27), bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bertindak balas kerana perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran (speech sound) adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terdapat dalam fonetik dikenali sebagai “fon” dan dalam fonemik sebagai “fonem”. Oleh itu, bahasa adalah bunyi bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan menghasilkan bahasa. Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang

dikonsepsikan melalui pendengaran. Tulisan pula bukanlah merupakan bahasa, tetapi tulisan merupakan pemetaan pertuturan.

3.2.4 Bahasa sebagai alat komunikasi Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku sosial dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menitikberatkan beberapa faktor seperti:   Penutur - Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan tepat oleh pendengar. Pendengar – pendengar yang berbeza seperti rakan, ibu bapa, orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza.   Latar belakang/ komunikasi – hal ini termasuklah masa, tempat, situasi dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Topik pembicaraan – topic yang dibicarakan perlu mudah difahami oleh pendengar supaya adanya tindak balas komunikasi.

21

susunan huruf yang membentuk perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. Bahasa merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari secara tidak langsung daripada ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. kuda disebut sebagai horse. Sifat arbitrari inilah yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia mempunyai perkataan berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. maka bahasa yang diperolehnya ialah bahasa Melayu dan bukanlah bahasa Cina. apabila ditunjukkan gambar seekor kuda. Sebaliknya dalam bahasa Inggeris.3. bahasa Perancis membunyikan sebagai cheval dan bahasa Jerman menyebutnya sebagai pferd. Contohnya dalam Bahasa Melayu jatuh dan terjatuh mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. 3.2. Dalam bahasa Melayu kita akan menyebut perkataan [kuda] untuk menamakan binatang tersebut.5 Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermakna tidak semestinya terdapat hubungan antara bunyibunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. 22 .2. Semua bahasa mempunyai bentuk dan struktur tetapi mempunyai huraian yang tersendiri. Semua simbol bahasa mempunyai bentuk yang dapat dilihat. dalam bahasa Sepanyol disebut caballo.6 Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud tiap-tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu seperti binaan ayat. sebaliknya makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut. Bahasa bersifat unik juga dikaitkan dengan cara kita memperolehi bahasa itu. Contohnya. Sebagai contohnya. iaitu bukanlah seperti mewarisi ciri-ciri fizikal keluarga. jika seorang bayi Cina yang sejak kecil dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Melayu.

Bahasa merupakan satu sistem Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaran Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari Bahasa terbina daripada kebiasaan Bahasa merupakan alat perhubungan Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan Bahasa sentiasa berubah-ubah Bahasa mempunyai sifat khas dan unik 3. Pertembungan kebudayaan dan manusia dengan manusia yang lain menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa.8 Bahasa itu dinamis Bahasa bersifat dinamis bermaksud sesuatu bahasa itu berpotensi untuk berkembang.7 Bahasa itu universal Setiap bahasa mempunyai sifat sejagat atau universal yang bermaksud sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja. ii. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa itu lazimnya tidak akan berubah. 23 . iaitu: i.2. Secara alamiah. terdapat lapan ciri yang berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa di dunia ini. Walaupun begitu. viii. iv. Menurut Anderson (1972). bahasa berpotensi untuk berbeza dan beraneka. Sifat bahasa sedemikian akan terus berlaku selagi penuturnya bergaul dan beinteraksi dengan manusia yang lain. Setiap bahasa mempunyai penuturnya dan tidak ada peraturan yang melarang individu lain mempelajari manamana bahasa di dunia ini. iii.2.3. vii. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. v. vi.

3. istilah-istilah khusus yang digunakan dan struktur sintaksis bagi sesuatu variasi bahasa itu.9 Bahasa itu bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud terdapat kepelbagaian bagi suatu bahasa itu. Maksud bervariasi juga adalah sesuatu bahasa mempunyai dialek yang pelbagai diujarkan oleh satu-satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. Kepelbagaian itu termasuklah cara dan gaya mengajarkannya. 24 .2.

Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu 25 . iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. zaman Arab.0 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. budaya dan politik. Dalam sejarah ilmu linguistik. zaman Peralihan (Renaissance). golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah tamadun orang-orang Yunani. zaman Iskandariah.4. zaman Rom. Kehebatan tamadun ini terawal yang wujud di atas muka merangkumi semua aspek seperti bahasa. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik. Walau bagaimanapun. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. zaman India.Tamadun Yunani merupakan satu bumi ini. titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. ekonomi. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. zaman pertengahan.

golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa bahasa ialah orang-orang Yunani. Dialog Cartylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau 26 . Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa.4.1 Zaman Yunani Dalam sejarah linguistik. Dalam pengkajian tentang bunyi. Antara perkara-perkara yang disentuh mereka adalah soal-soal mengenai asal usul perkataan. Tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristostle. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula zaman pra-Socrates. maka huraian-huraian mereka terlalu dipengaruhi oleh keangkuhan mereka dengan kemegahan falsafahnya bahawa bahasa Yunani bertulis itu adalah termulia dan semuelajadi. bahasa itu dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah. keterangan-keterangan tentang gejala bahasa dan huraian-huraian mengenai bahasa yang dilandaskan kepada bahasa bertulis. Plato (427-347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidiki bahasa sebagai satu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai dasar dan sumber penghuraian. budaya dan politik. orang-orang Yunani tidak menggunakan mana-mana dialek yang dituturkan. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu fasafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Akibatnya. iaitu Cratylus. Tamaduan Yunani merupakan satu pengkajian bahasa terawal yang wujud di atas muka bumi ini. iaitu antara kumpulan analogis yang mempecayai bahawa bahasa bersifat alamiah. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. dan harus dipatuhioleh setiap pemakai jika mereka inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum Masihi. iaitu murid Plato. ekonomi. dan logis dengan kumpulan anamolis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. lalu tidak harus pula diperbaiki kerana bahasa mereka itu sudah sempurna dan termulia.

iaitu kata penghubung. Para sarjana turut memperkenal bidang sintaksis. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. 4. berbanding dengan bahasa Koloquil 27 . iaitu ayat yang merupakan satu unit deskripstif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. participal. betul dan murni. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristostle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Aristostle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum Masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. khususnya untuk retorik dan puisi. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. ganti nama dan kata depan. Beliau juga menyelidiki tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja.2 Zaman Iskandariah Zaman Iskandariah bermulapada abad ketiga tahun Masihi. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya suatu kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan dalam teks mereka dikatakan suatu yang paling tulin. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Alexanderia adalah satu daripada tanah jajahan Negara Yunani yang sejak permulaan abad ke-3 telah berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. iaitu pertuturan. iaitu berdasarkan persutujuan masyarakat.konvensyen.

Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem 28 .Tatabahasa tradisional Yunani itu dikatakan telah dikodifikasikan. bahasa yang bertulis oleh orang-orang Attik adalah lebih sempurna dan tulin daripada bahasa pertuturan mereka ketikaitu. 4.3 Zaman Rom Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. sarjana Iskandariah adalah golongan analogis dan penyelidikan mereka mengenai keseragaman dalam bahasa telah menyebabkan mereka menubuhkan pola-pola fleksi. adalah satu-satunya yang paling baik. Hubungan di antara bahasa tulisan dengan bahasa yang dituturkan sebenarnya erat sekali. Pada masa ini belum ada lagi usaha untuk memberikan perbezaan yang konsisten antara bunyi-bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi itu.mereka sehari-sehari. Sarjana-sarjana Iskandariah tidak membuat pembaharuan dalam hal ini. tetapi hanyalah melanjutkan sahaja usaha-usaha seperti ini oleh orang-orang Yunani. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. komprehensif dan sistematik pernah diketahui tercetak di Eropah Barat. melainkan jika dibandingkan dengan bahasa orang-orang Iskandariah yag buta huruf pada ketika itu. Buku nahu yang ditulis oleh Dionysius Thrax. Istilah tatabahasa yang diamalkan oleh orang-orang Yunani selama ini sebenarnya berpokok kepada bahasa bertuli. Anggapan serupa ini tidak sekali-sekali betul melainkan jika kita merujukannya kepada suatu bentuk bahasa yang dipilih sebagai paling standard. Bahasa Plato yang dikatakan bahasa Yunani yang sempurna dan tulin itupun tidak seluruhnya benar. iaitu Techne. Berbeza dengan sarjana Stoik. Apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Iskandariah adalah melanjutkan usaha ahli tatabahasa Stoik. Malahan.

Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. sistem kala. jelas sekali terlihat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya. Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. pusat pengajian berpindah ke Rom. kasus. 29 . persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani.bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. nombor. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya. dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah diakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaianterhadap bahasa. Setelah runtuhnya zaman Iskandariah. bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa.

Dalam zaman ini juga. M. apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma itu hanya mengubahsuai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. Selain dari itu. pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan di zaman Roma ini. pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Appolonius Discollus Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orangorang Yunani yang terdahulu. Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax. di samping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi. khusunya dalam bidang tatabahasa tradisional. Sebenarnya. beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedari akan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius ini adalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. 30 . Mereka itu ialah Appolonius Discollus. Varro dan Priscian.T. Dengan kata lain. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyak membuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik.

Princian (500 TM) Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistik bahasa Roma. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam.M. Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usahausaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan dan penentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. Dalam bidang morfologi. 31 . malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. bahkan hingga sekarang. tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. Anomalia yang bermaksud „tidak seragam‟ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangan kepada jenis-jenisnya. Oleh yang demikian. bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama.T. Varro (116-27 SM) Varro hidup semasa dengan Thrax. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. Dalam pada itu. Di sinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten. Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. Dalam banyak hal. cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik.

penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. Dalam bidang morfologi pula. mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya. 4. Dalam bidang morfologi. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Golonan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan imu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti suesuatu bahasa. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. 32 . kelainan logka dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang.4 Zaman Pertengahan Zaman Pertengahan juga dikenali zaman Renaissance. Bahasa pada era ini juga teori sebab musabab. tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular.Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin. beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya.

33 . kedudukan bahasa Latin tetap kita akui sebagai suatu faktor yang penting dalam perkembangan taabahasa semua bahasa di dunia. Bahasa Latin pada ketika itu merupakan bahasa pengantar asing dalam bentuk tulisan. Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih ini sebagai tatabahasa tradisional. yang kita anggap selama ini sebagai tatabahasa tradisional. Dalam pada itu. iaitu termasuk sebagai bahasa pengantar yang mesti dikuasai oleh semua pelajar-pelajar di sekolah.Bahasa Latin tetap mengambil tempat yang terpenting sebagai alat yang dipakai dalam seluruh sistem pendidikan di zaman ini bahasa Latin yang telah terpakai sebagai bahasa pengantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. Pandangan mereka terhadap sifat-sifat bahasa yang dikatakan universal itu sebenarnya tumbuh kerana kedudukannya bahasa Latin itu sendiri yang dianggap sempurna dengan mengenepikan taraf bahasa-bahasa vernikular yang jikapun ada pada ketika itu. iaitu termasuk sebagai bahasa penantar untuk semua bidang perhubungan dalam kebudayaan. adalah didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. Sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja-kerja analisa tentang bahasa Latin khususnya mengenai tatabahasanya. dipengaruhi oleh bahasa Latin. iaitu yang menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Dalam abad pertengan orang-orang Eropah. mencurahkan minat mereka terhadap bahasa Latin semula.Kajian-kajian mereka mengenai tatabahasa itu masih memberikan pertimbangan-pertimbangan falsafah yang digalurkan kepada kajian bahasa Segala ramalan-ramalan mereka mengenai bahasa yang kita anggap tidak benar adalah sebenarnya benar pada zaman itu sekalipun tidak muasabah pada masa ini.

Antara kerja-kerja ini termasuklah kajian mengenai catitan-catitan purba bahasa Inggeris dan hubungannya dengan bahasa Fristian. Belanda.5 Zaman peralihan (Renaissance) dan Selepasnya Pada zaman ini. kajian mengenai tatabahasa pada zaman ini. Tatabahasa normatif kemudiannya disuburkan kembali di Perancis (abad ke-17) oleh guru-guru di Port Royal. Kerja ini telah dilaksanakan oleh Franciscus Junius (1589-1677) yang kemudiannya disambung usahanya ini oleh Geoge Hickes (1642-1715) yang telah menerbitkan tatabasa Gothik dan Anglo-Saxon. Kebanyakan tatabahasa yang dihuraikan pada zaman ini bersifat spekulatif. Pada tahun 1660.4. Scandinavia dan bahasa Ghotik. Erasmus (1513) telah menerbitkan satu kajian mengenai sintaksis bahasa Latin iaitu dengan berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Donatus itu. Pada zaman ini telah bermula minat ahli bahasa vernacular dan tatabahasatatabahasa vernikular telah banyak diterbitkan. Pada umumnya. 34 . Jerman. akademi ini telah menerbitkan karangan yang paling terkenal iaitu Grammaire generale et raisonnee (tatabahasa umum berurai) dengan tujuan untuk memperlihat bahawa struktur bahasa itu merupakan hasil daripada sebab musabab. pengkajian terhadap bahasa-bahasa vernikular telah mula berkembang dengan pesat dan jumlah tatabahasa semakin bertambah. Zaman peralihan telah banyak menarik minat ahli-ahli bijak pandai melakukan kahian terhadap catatan-catatan bahasa mereka yang lebih tua. yakni sesudah terciptanya De vulgaria eloquenta oleh Dante. Dengan mulanya zaman peralihan dan sesudahnya. tatabahasa merupakan satu alat panduan bagi memahami kesusasteraan kesusasteraan dan menuliskan bahasa Latin yang baik dan bermutu. baik di sekolah-sekolah mahupun di university masih bersifat tradisional. Bahkan konsep-konsep tradisional telah diperluas kepada bahasa-bahasa di Eropah.

merangkumi penghuraian fonetik yang agak lengkap dengan tujuan mengekalkan pengucapan al-Quran dengan betul.4. 35 . Syria. Kesemua nahu Eropah dan bukan Eropah seperti Armenia. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad iaitu pusat pengajian tinggi zaman Islam. Sejarah gelap yang melanda Eropah dalam zaman pertengahan menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam hidup ilmu linguistik menjadi terhad. Kajian mereka sudah agak maju. Dalam bahagian tatabahasa. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan perkataan dalam bahasa Arab. Pada mulanya minat mereka tertumpu dalam bidang perbendaharaan kata. Dalam pada itu. Tradisi Yunani dan Roma mempengaruhi penghuraian Eropah yang lain-lain. Dalam masa inilah ilmu linguistik berkembang di Negara Arab dengan agak pesat. kerja-kerja menyelidiki bahasa telah dijalankan oleh paderi-paderi di gereja-gereja dengan penumpuan diberi kepada perkembangan perkataan-perkataan. Bahasa Hebrew juga telah dopengaruhi oleh buku ini melalui tatabahasa Arab. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Thrax dan Techne diterjemahkan ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempunyai pengaruh langsung terhadap bahasa Arab yang pada mulanya dipengaruhi oleh bahasa Syria terjemahan daripada buku tatabahasa tradisi Yunani-Latin Thrax. mereka telah menggunakan dasar paradigm dalam analisa bahasa. Eropah pada waktu itu mengalami sejarah gelap dan ilmu linguistik terus berkembang melalui sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli bahasa dalam sejarah Islam seperti Al-Khalil di Basrah. Al-Masri dan lain-lain. maka mereka melanjutkan kerja-kerja mereka dalam bidang leksikografi sehingga dapat mereka menerbitkan kamus yang lengkap dan memuakan dalam bhasa Arab. terdapat perkembangan yang penting dalam zaman ini. Hebrew dan Arab dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Latin.6 Zaman Arab Dengan runtuhnya zaman Roma.

4. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Panini tidak sahaja mengkaji teks agama. morfologi dan sintaksis. iaitu seawal lebih kurang 300 SM. Dalam bidang morfologi. di mana sekurang-kurangnya tradisi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah dalam abad ke-18. Ahli bahasa India melebihi kejayaan ahli tatabahasa linguistik Yunani dan Roma dalam bidang bukan sahaja fonetik. Kitab ini diterbitkan kembai di Eropah oleh Otto Bohtlingk dalam abad ke-19.7 Zaman India Zaman India pula telah menggunakan bahasa Sanskrit dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada imu linguistik. khususnya tentang struktural kata dengan tujuan mengekalkan penggunaan bahasa agama yang murni. akan tetapi isinya sudah diketahui lebih dahulu daripada naskah India. Hasil Panini (kira-kira kurun ke-4 SM). Tradisi linguistik India tidak pula kurang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu linguistic moden. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. Kajian yang telah dibuat adalah mengenai bahasa Sanskrit. demi kepentingan ekonomi ruang. Mengetahui tatabahasa Sankrit Panini itu. tetapi juga bahasa sebutan kontemporari yang diketepikan oleh orang-orang Yunani. Mereka telah pun memulakan kerja-kerja yang melibatkan penyusunan rumus-rumus yang teknikal sifatnya pernah dibuat sebelumnya. 36 . maka sikap ahli-ahli bahasa Eropah terhadap bahasa turut berubah. iaitu bahasa suci yang terpakai dalam kitab sucinya Rig-Veda. bahkan juga morfologi. yang dianggap paling lengkap berbanding dengan hasil tatabahasa India yang lain mengandungi lebih kurang seribu makalah yang masih lagi tersimpan jelas memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistikstruktural oleh orang-orang Hindu. Pengetahuan linguistik atau tradisi tatabahasa di India adalah lebih awal dari yang diketahui berlaku di Yunani. mereka telah menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan dalam penghuraian tatabahasa Sanskrit mereka sehingga perkara-perkara ini begitu mempengaruhi sarjana-sarjana Barat di Eropah. Selanjutnya.

yang penting sekali ialah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik mahupun struktur tatabahasanya antara beberapa bahasa yang dibanding. Sebagai contoh persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah talah membuktikan kekeluargaan golongan bahasa-bahasa Indo-Eropah. iaitu bidang yang menkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Von Humboldt dan lainlain adalah orang-orang yang mengkaji ilmu kemasyarakatan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu perbandingan bahasa adalah cabang ilmu linguistik yang mengadakan perbandingan antara bahaa-bahasa.Pendek kata. 4. Kajian bahasa dalam kurun ke-19 memperlihat kegiatan-kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. Dalam usaha ini. Malinowski. Ahli-ahli linguistik dalam abad ke-19 telah terpengaruh dengan pendekatan bidang ini dalam pengkajian bahasa kerana pendekatan yang dibuat dalam ilmu kemasyarakatan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. Pendekatan yang agak objektif dan saintifik terhadap pengkajian bahasa bermula dengan pengaruh zaman baru yang diterokai melalui pengkajian ilmu anthropologi dan sosiologi. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari dan 37 . Ahli anthoropologi dan sosiologi seperti Dirkhymes. Penemuan dengan huraian yang lengkap tentang bahasa Sanskrit itu telah membuka jalan kepada bidang baru dalam sejarah ilmu linguistic iaitu ilmu perbandingan bahasa. Kesedaran telah mulai timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan antara bahasa-bahasa yang berhubungan yang telah melahirkan bahasa-bahasa di dunia.8 Zaman Linguistik Perbandingan (komparatif) Sejarah perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke-19. ahli tatabahasa Hindu telah banyak mengajar orang-orang Eropah cara-cara menganalisa bentuk-bentuk bahasa yang memerlihatkan kesamaan tertentu antara bahasa-bahasa yang berhubungan.

menentukan kekerabatan antara bahasa-bahasa. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. antaranya termasuklah bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropah. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. 4. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha kea rah menentukan rumpun-rumpun bahasa di dunia melalui perbandingan. Hasil daripada kajian mereka itu terdapatlah rumpun-rumpun bahasa sedunia.9 Zaman Moden Zaman ini dikatakan sebagai permuaan kepada linguistik moden. iaitu sekitar abad ke19. Bantu. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpum yang sama. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. 38 . TibetoChina. iaitu bahasa berisolasi. Austro-Asia. berimbuhan dan bahasa berfleksi. iaitu antropologi dan sosiologi. Pada peringkat permulaan zaman ilmu perbandingan ini. ciri-ciri persamaan tetap ada pada sekumpulan perkataan yang menjadi dasar bahasa itu dengan bahasa-bahasa lain yang tergolong ke dalam keluarga yang sama. Austroneis. bidang ini merupakan ukuran yang paling tepat bagi menentukan pertalian antara bahasa-bahasa yang sekeluarga. Japhetit dan lain-lain yang masing-masing rumpun itu mempunyai golongan bahasa yang kecil. Hokum baru mula wujud yang dikenali sebagau hokum R-G-L dan R-D-L. Pada umumnya. Finno-Ugrla. Sekalipun telah berlaku perubahan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagai akibat pemisahan oleh batas geografi dan sebagaiya. perubahan-perubahan itu sebenarnya perbezaan-perbeaan bunyi yang berlainan itu sebenarnya dapat diterngkan melalui hukum-hukum bunyi. Kesan daripada ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. kajian lebih banyak ditumpukan pada bidang fonetik kerana inya. Jika sesuatu bahasa tergolong kepada satu rumpun tertentu yang sama. Hamito-Semit.

yang wujud sebagai satu „keadaan‟ pada sesuatu masa yang tertentu. Ferdinand de Saussure adalah orang yang pertama yang telah mengasaskan ilmu linguistik moden. Seorang ahli bahasa mengumpulkan contoh-contoh yang terdapat pada suatu masa. Tinjauan dari segi sejarah dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sejarah merupakan bidang linguistic diakronis. Oleh yang demikian. Linguistik sinkronis meninjau bahasa sebagai satu keseluruhan yang hidup. abad ke-20 lebih dikenali sebagai zaman linguistik deskriptif. beliau telah mengemukakan bahawa linguitik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistic historis dan masing-masingnya menggunakan pendekatan yang berlainan dalam usaha menganalisa bahasa. Kajian ini berminat khususnya kepada „keadaan‟ bahasa pada satu masa dan mengenepikan sama sekali proses-proses yang terlibat dalam menubuhkan „keadaan‟ bahasa itu sendiri pada masa-masa lampau.Sejarah perkembangan linguistik zaman moden abad ke-20 pula memberi penekanan kepada „linguistik deskriptif‟. menghuraikannya tanpa sebarang pertimbangan diberi dari segi sejarah perkembangan yang dilaluinya. iaitu bidang yang mempelajari perkembangan 39 . Ketokohan beliau sebagai „bapa ilmu linguistik moden‟ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa cara moden. iaitu yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah beliau itu sehingga terhasilnya bentuk buku dengan nama Course in General Linguiscs itu.Tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan teori deskriptif ialah Ferdinand de Sassure yang telah menjadi terkenal dengan hasilnya „Cours de linguistique generale’ yang telah diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1915 dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Wade Baskin pada tahun 1959.Antara lain. Dalam sejarah ilmu linguistik moden. Dengan kata lain. Bukunya ini merpakan daya usaha murid-muridnya juga. lenguistik sinkronis bermaksud kajian mengenai sesuatu bahasa pada satu waktu yang tertentu. beliaulah orang yang pertama mengemukakan malahan menekankan tentang pentingnya tinjauan megenai bahasa itu dilakukan dari sudut yang berbeza iaitu kajian sinkronis dan kajian diakronis. Penekanan ini tidak lain adalah merupakan prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah.

40 . perubahanperubahan bahasa dan sebagainya. di samping berusaha mencari dan merekonstruktursi bahasa induk yang daripadanya berbagai bahasa itu diturunkan.yang dilalui oleh bahasa melalui masa. Linguistik diakronis pada hakikatnya merupakan kajian yang merangkum linguistic perbandingan (komparatif) dan linguistik sejarah atau salah satu daripanya. Linguistik lomparatif-historis bertugas antaranya membandingkan berbagai bentuk bahasa yang berkerabat. linguistik diakronis bermaksud kajian mengenai perkembangan dan sejarah yang dilalui oleh bahasa. Dengan kata lain.

Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku dan menghasilkan beberapa teori. 1984 : 2 ). yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „belajar ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 1996:87 ) bahawa bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Tetapi. 41 . Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung pada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran.5. linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa ( Abdullah Hassan. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari. Selain itu.0 TEORI BAHASA Dalam berbagai kamus umum. Teori-teori ini ialah teori mekanis yang mewakili aliran behaviorisme dan teori mentalis yang mewakili aliran kognitif. Tuntasnya. hanya terdapat dua teori sahaja yang dianggap penting yang tiap-tiap satunya mendasari perkaedahan dalam pengajaran bahasa. teori bahasa ialah segala pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa.

teori ini menekankan kepada pengetahuan seseorang itu. dalam proses penguasaan bahasa. terdapat dua bahagian penting iaitu bahagian pertama ialah kemampuan atau kecekapan dan yang kedua disebut prestasi. Bahasa mempunyai pertalian yang erat dengan pemikiran. Apa yang perlu dikaji ialah proses yang terjadi di dalam otak dan saraf yang membolehkan pembentukan dan penghasilan bahasa tersebut. Penguasaan bahasa ada kaitannya dengan keupayaan mental. Selain itu. Mengikut teori ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. semua bidang penghuraian bahasa mestilah berdasarkan logik. Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf dan ini boleh berlaku setelah ia menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada telinga. pengetahuan dan makna adalah ditekankan dan bukan latihan-latihan yang membentuk kebiasaan.5. Teori mentalis mengutarakan beberapa ciri penting iaitu manusia sejak lahir sudah mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana telah dilengkapi oleh peranti pemerolehan bahasa ( Language Acquisition Device ) atau LAD dan perkara ini adalah semula jadi. teori ini menganggap pengetahuan seseorang pelajar tentang struktur-struktur bahasa yang hendak dipelajari itu penting kerana dipercayai pengetahuan ini memudahkan pembelajaran bahasa itu. Teori ini juga menyatakan bahawa kesalahan pelajar bukanlah merupakan kegagalan mereka tetapi adalah satu percubaan hipotesis. Selain itu. kerana sesuatu yang tidak dapat difahami adalah tidak bermakna dan tidak dapat diterima. Selain itu. Teori ini sangat menegaskan „makna‟ dan proses-proses yang tersembunyi yang terlibat dalam penghasilan bahasa. Dari segi pembelajaran bahasa. mata dan lain-lain alat pancaindera.1 TEORI MENTALIS Teori mentalis menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. teori ini memandang bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi. aspek pemikiran. 42 .

sensori iaitu bermula umur 0 hinggalah dua tahun. Aziz Abd. Peringkat pertama melibatkan tahap motor . manipulasi bahan yang berubah bentuk seperti menuang cecair dari sebuah bikar ke dalam tabung uji. 43 . Peringkat terakhir melibatkan tahap operasi formal dari umur sebelas hinggalah 15 tahun. Walaupun perkembangan kognitif sudah bermula sedikit namun kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik. pola pemikiran murid boleh ditentukan dengan menganalisis respons mereka terhadap soalan yang melibatkan manipulasi bahan biasa. Pada tahap ini kanak-kanak mula matang dan mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah termasuklah masalah secara abstrak. 2000).1. Perkembangan bahasa bermula seawal umur dua tahun.1 Teori Perkembangan Kognitif : Jean Piaget Teori ini berlandaskan pandangan Jean Piaget iaitu seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. Soalan yang diutarakan ialah adakah kuantiti cecair itu masih sama apabila aras air yang diperhatikan telah berubah. Menurut Piaget (1963) perkembangan mental kanak. Peringkat ketiga iaitu tahap operasi konkrit dari umur tujuh hinggalah sebelas tahun. Apabila memasuki peringkat kedua iaitu tahap pemikiran pra-operasi dari umur dua hinggalah tujuh tahun. Kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. Contohnya. Talib. Semasa berumur dalam lingkungan lima hingga tujuh tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas. Perlakuan kanakkanak pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal).5.kanak boleh dibahagikan kepada empat peringkat ( Abd. Mengikut Piaget.

iaitu operasi pemikiran formal seperti membuat kesimpulan. iaitu kebolehan memikirkan bentuk yang telah diubah boleh berbalik semula ke bentuk asal. Selain itu. Perubahan proses pemikiran daripada operasi pemikiran konkrit kepada pemikiran formal melambangkan kemajuan dalam pemikiran dan kebolehan menyelesaikan masalah. Melalui pencapaian kognitif ini. pencapaian kognitif yang dapat dikuasai oleh murid ialah kebolehan menyelaraskan hubungan . Dalam peringkat ini. 44 .Pandangan kanak-kanak dalam apa yang dikatakan masa pemikiran instuisi ( 47 tahun ) akan dipengaruhi oleh kesan persepsi. sistem pemikiran operasi konkrit berkembang sepenuhnya. murid dapat membuat pembalikan. Murid itu dikatakan telah memulakan pemikiran yang agak kognitif. Perkara ini boleh menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. Murid itu tidak dapat membuat hubungan antara perubahan dalam satu dimensi dengan dimensi yang lain. iaitu kuantiti masih sama walaupun perubahan persepsi berlaku pada bentuk. murid cuba mengurangkan penggantungannya kepada pengalaman konkrit untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak. Oleh sebab murid terpengaruh dengan tingginya cecair dalam bekas yang sempit. Apabila umur murid meningkat iaitu 11-12 tahun. Pada peringkat umur ini. rumusan dan hipotesis. Kemajuan besar dalam perkembangan kognitif kanak-kanak semasa berumur 6 atau 7 tahun ialah memahami konsep keabadian. murid tidak perlu menjalankan tindakan fizikal yang menghasilkan perubahan yang berbalik itu. iaitu kebolehan membuat perhatian terhadap dua aspek persepsi dalam satu masa. mereka mengandaikan bahawa terdapat lebih banyak cecair di dalamnya.

Dari perspektif pembelajaran pula. Struktur . Oleh itu. ahli psikologi ini memberi penekanan kepada proses induktif di mana aktiviti pembelajaran yang bermula daripada pemerhatian yang umum dan menjurus kepada pemerhatian yang spesifik. Motivasi intrinsik terbahagi kepada tiga fasa iaitu fasa penggiatan. Sesuatu penerokaan haruslah dikekalkan setelah dimulakan. 45 . pengekalan dan arahan. Bruner menggalakkan kanak – kanak berfikir secara logik dan membuat ramalan. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan naluri ingin tahu seseorang individu. Teori pembelajaran Bruner terdiri daripada empat prinsip utama iaitu „Motivasi. Fasa penggiatan di mana untuk menggiatkan penerokaan. justeru itu pembelajaran dan penyelesaian masalah melibatkan penerokaan pelbagai alternatif. mereka hilang minat dan jika terlalu sukar akan menyebabkan kekeliruan. Sekuen (Turutan) dan Peneguhan ‟. Jika ia terlalu mudah. kreatif serta analitis. Bruner juga menyarankan satu sistem pengekodan di mana manusia membina susunan berhierarki terhadap sesuatu kategori yang terlibat iaitu pembentukan konsep dan pencapaian konsep. beliau mementingkan pemikiran intuitif. Beliau lebih mengutamakan motivasi intrinsik daripada ekstrinsik.1. kanak – kanak perlu menghadapi sesuatu asas ketidaktentuan. Prinsip motivasi menetapkan syarat – syarat yang membolehkan seseorang belajar iaitu persoalannya ialah tentang apakah pemboleh ubah penting yang membantu dalam memotivasikan seseorang untuk belajar.5. seseorang guru harus menyajikan masalah yang sesuai dari tahap kesukarannya untuk merangsangkan motivasi intrinsik untuk menggiatkan penerokaan. ini dikenali sebagai fasa pengekalan dan melibatkan proses meyakinkan kanak –kanak bahawa penerokaan tidak berbahaya atau menyakitkan. Selain itu.2 Teori Pembelajaran Penemuan : Jerome Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas dan berpandu atau latihan penyiasatan.

Peringkat kedua iaitu Ikonik berlaku pada usia 2. Bruner merumuskan kanak – kanak mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar. menurut Bruner. Faktor Kaedah Penyampaian. sebarang pengetahuan boleh disusun dengan cara tertentu yang membolehkan penyampaiannya difahami oleh hampir semua pelajar. Pada peringkat ini digunakan kepada kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringkat pembentukan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. Maka. Struktur sesuatu pengetahuan mencakupi tiga aspek utama iaitu kaedah penyampaian. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. 46 . Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperoleh pengertian. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Faktor ini berkait rapat dengan pendapat Bruner bahawa seseorang individu memiliki tiga peringkat untuk mencapai kefahaman. Misalnya. Prinsip ini menyarankan bahawa dalam semua bidang mata pelajaran. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. ekonomi dan kuasa. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas dan melecurkan dan melontarkan bola untuk mengetahui boleh melambung. Peringkat pertama iaitu Enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Prinsip kedua Bruner adalah struktur.4 tahun. adalah punca utama mengapa guru tidak berjaya menyampaikan maklumat –maklumat yang hendak disalurkan. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Contoh. Contohnya. Fasa arahan memberi penerokaan terbimbing supaya kanak – kanak tahu matlamatnya dan kedudukan mereka berbanding dengan matlamatnya.Arah adalah penentu penerokaan yang bermakna. Menurut prinsip pertamanya. guru harus mengurus dan tingkatkan motivasi tersebut supaya kanak –kanak jelas bahawa penerokaan terbimbing lebih efektif dan memuaskan daripada belajar sendiri.

pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperoleh pengalaman pada permulaan. Peringkat akhir iaitu pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. guru menyebabkan perkara yang senang.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya.sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. Penyampaian yang berkuasa atau berpengaruh merupakan penyampaian yang ringkas dan mudah 47 . Semakin kurang maklumat yang perlu disimpan dalam minda. Maksudnya. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. sukar untuk difahami oleh murid. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. kanak-kanak tersebut mengetahui bahan itu boleh melukakan tangan sekiranya tidak digunakan dengan betul. Pada peringkat ini. akhirnya ke idea abstrak (simbolik). Kuantiti maklumat yang perlu disimpan dalam minda murid untuk meneruskan pembelajaran adalah dianggap sebagai faktor ekonomi dalam penyampaian sesuatu pengetahuan. Lazimnya. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Ringkasan yang padat dalam pengajaran mewujudkan ekonomi yang baik. Faktor kedua dalam Prinsip Struktur ialah ekonomi. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik.Kemahiran berbasikal Ikonik .Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Faktor Kuasa adalah faktor ketiga dalam prinsip ini.walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. simbol seperti perkataan. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. maka semakin tinggi ekonominya.

Prinsip keempat beliau adalah Peneguhan. 48 . Penyediaan persekitaran yang kondusif dengan pembelajaran penemuan boleh menjadi pemangkin jenis pembelajaran ini. Ahli psikologi ini percaya bahawa perkembangan intelek adalah mengikut turutan tiga peringkat iaitu enaktif. Menurut beliau. sesuatu pelajaran harus berpandukan turutan ini. Prinsip Bruner yang ketiga adalah turutan (sekuen). Peneguhan yang dibuat sebelum penilaian prestasi murid diketahui akan akibatkan kekeliruan. tahap pencapaian penguasaan sesuatu pelajaran atau masalah hanya boleh diukur melalui maklum balas kemajuann yang dikecapi. Bruner juga menyatakan aktiviti soal jawab antara pengajar dan murid juga boleh menjana pelbagai bentuk penemuan. jenis pembelajaran ini juga memupuk pemikiran kreatif yang penting untuk perkembangan minda serta boleh menyumbang kepada penghasilan pelbagai rekaan atau produk baru melalui pemikiran logik. J. Tahap kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran bergantung kepada turutan atau sekuen sesuatu bahan itu disampaikan. ikonik dan simbolik. Peneguhan pada masa yang tepat adalah sangat penting untuk kejayaan pembelajaran. peneguhan terlewat pula akan menyukarkan pembetulan mana –mana maklumat yang salah yang telah diaplikasikan.S Bruner melalui teori pembelajaran penemuan telah menyarankan bahawa pembelajaran yang bermakna memerlukan penemuan sebenar. Lantaran. Sebarang fakta serta perkaitan yang ditemui oleh kanak – kanak secara penerokaannya sendiri adalah lebih efisien dan akan lebih kekal dalam minda berbanding dengan cara hafalan. Manakala. Selain itu.difahami supaya murid dapat melihat perkaitan baru dan imbanginya antara fakta awalnya yang mungkin kabur. Menurutnya.

subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki murid. Bagaimanapun. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekadar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka. Sesuatu bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan murid dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki mereka. Teori pembelajaran Ausubel merupakan salah satu dari teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam „cooperative learning‟. Suparno (1997) mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Struktur kognitif ialah fakta. sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh mereka. Oleh itu. faktor intelektual-emosional murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. sehingga 49 . Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning). 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori.5.3 Teori Pembelajaran Bermakna : David Ausubel David Ausubel (1963. konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh murid. dan meningkatkan kualiti proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian. hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi apabila murid boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka.1. idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. Menurut Ausubel bahan subjek yang dipelajari murid mestilah “bermakna” (meaningfull). tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya. termasuk pentingnya maklumat lisan.

Belajar akan bermakna bila murid mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Menurut Ausubel. dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh (a) Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta 50 yang lengkap.pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. penyelesaian masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi murid dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. pembelajaran koperatif akan dapat mengusir rasa jemu dan bosan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekpositori. khasnya pembelajaran sejarah yang sukar dikuasai oleh murid selama ini. Kekuatan dan makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. Hal ini merupakan penekanan dalam pembelajaran koperatif atau cooperative learning. manakala murid diberi kebebasan untuk membangunkan pengetahuannya sendiri. melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatih dalam situasi nyata dan terlibat dalam penyelesaian masalah. tentu bahan sejarah yang dipelajarinya tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat. Ausubel menegaskan . Struktur kognitif ialah fakta. Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Melalui pembelajaran koperatif. sama ada secara lisan mahupun dengan tingkah laku. Bagi melancarkan proses tersebut maka bimbingan secara langsung diperlukan daripada guru. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Ausubel mengatakan bahawa terdapat dua jenis belajar. iaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). Oleh itu. konsep murid.

Kaedah ini merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut. Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. menjelaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitan yang telah dipelajari. Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua aspek iaitu pertama. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran.pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif iaitu am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”. Aspek kedua pula ialah menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. (b) Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. 51 . Oleh itu. iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. supaya pembelajaran optimal berlaku. 1998).

Sekiranya tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas maka bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Tegasnya.ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan dengan bahasa lisan.5. Prinsip pertama ialah bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua terpenting.2 TEORI BEHAVIORISME Di antara ahli-ahli bahasa yang menganuti teori ini ialah Bloomfield. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi satu kebiasaan. Brooks dan B. Teori ini berasaskan kepada cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Mengikut teori behaviorisme.1988). perkataan-perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. Behavioris ialah nama ahli teori yang mengemukakan pelbagai prinsip berdasarkan teori yang sama iaitu teori psikologi behaviorisme. tingkah laku bahasa wujud ketika ucapan terlahir daripada mulut seseorang dan ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar dan sebaliknya. Ahli . bahasa adalah sesuatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Sapir. Fries. Hal ini diikuti pula dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua penting dalam pengajaran dan pembelajaran.F Skinner. Seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulang sejak dia mula belajar menyebut bunyi-bunyi. 52 . Boas. Terdapat lima prinsip yang dikemukakan daripada pendapat ahli-ahli psikolinguistik dan linguistik aliran Behaviorisme (Kamaruddin Hj Husin . Bagi golongan behaviorisme.

Dalam situasi pembelajaran bahasa. maklum balik. contoh pengukuhan adalah pujian. Pembelajaran bahasa kedua mestilah dilaksanakan secara intensif dan bukan secara berselang seli.kanak menguasai daripada apa yang didengar dan dialami. Hal ini kerana pengukuhan merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki.Prinsip seterusnya ialah bahasa adalah satu tabiat.dua unsur ini dapat diwujudkan. Latihan dan latih tubi hendaklah dijalankan secara bermakna. 53 . Prinsip ini amat sesuai sekali diterapkan ke dalam proses pembelajaran bahasa kedua di mana tabiat bahasa yang baru perlu diajar kepada murid-murid itu. keistimewaan. Prinsip ketiga ialah pengukuhan di mana salah satu syarat penting dalam pembelajaran. Selain itu. Hal ini akan memudahkan pembentukan kebiasaan yang diingini itu. pengiktirafan. Bahasa adalah hasil operasi dan tindak balas. Oleh itu. Bagi membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika sekiranya kedua. Prinsip keempat ialah latihan pembelajaran. Kanak . Latihan ini merupakan latihan yang dikukuhkan dan dilakukan secara ulangan satu-satu gerak balas dengan satu. bahasa guru adalah model yang mutlak yang diikuti oleh pelajar-pelajar tanpa banyak bicara. dari segi pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah. Prinsip behaviorisme yang kelima ialah model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan.satu rangsangan. galakan dan sebagainya. pembelajaran hendaklah mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran.

apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. Arahan ialah rangsangan. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan dinamakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan dinamakan pelaziman klasik. Hasil daripada kajiannya. Eksperimen Pelaziman Klasik Pavlov Berdasarkan hukum perkaitan ini.2. mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997). Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. Pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan. setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Contohnya. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing.1 Teori Pelaziman Klasik : Ivan Pavlov Menurut teori pelaziman klasik. mengaitkan nama dengan watak. air liur haiwan itu keluar. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee Ah Meng 1994). Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerak balas. Beliau mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan.5. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G). Beliau membuat kesimpulan bahawa 54 . Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerak balas.

Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain iaitu biologi. penghapusan dan pembelajaran semula. Dalam kajian Pavlov. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. terdapat beberapa prinsip penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh beliau. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. semakin kukuh . diskriminasi. Dalam hal ini.anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Prinsip Asas Pelaziman Klasik Pavlov Dalam teori pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini. Prinsip tersebut terbahagi kepada empat iaitu generalisasi. penguasaan berkenaan. Ali juga risau satiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. 55 Lebih kerap organisma itu mencuba. Tindak balas akhir akan terhapus. Dalam kajian terhadap anjing. Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim (daging). Sebagai contoh. didapati anjing tersebut hanya bertindk balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Konsep terakhir iaitu penguasaan atau pembelajaran semula ialah bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat.

apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). Hal ini bermakna. semakin kukuh gerak balas terlazim itu. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. 56 . Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas. Perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Contohnya. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Dalam pembelajaran.Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Implikasi teori ini ke atas pengajaran dan pembelajaran ialah guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari.

biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. biji-biji makanan akan terkeluar. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan.2 Teori Pelaziman Operan : B. Pada permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. Apabila alat itu ditekan. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu bertindak balas ke atas persekitarannya. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut.5. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Ini menyebabkan makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. gerak balas itu akan terhapus juga. Dalam eksperimennya. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. Seterusnya Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Contohnya. 57 . Skinner telah memajukan cara membentuk tingkah laku yang disebut sebagai pelaziman operan. Eksperimen Pelaziman Operan Skinner Dalam eksperimennya. seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya tingkah laku tersebut akan diikuti dengan makanan. Hal ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapat makanan di dalam kotak. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan. beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam Kotak Skinner. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas.2. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa jika alat penekan dipijak maka makanan akan diperoleh. Contohnya.F Skinner B. Kemudian secara tidak sengaja.F Skinner berpendapat bahawa kebanyakan tingkah laku manusia dan haiwan adalah dikuasai oleh ganjaran yang diterima apabila melakukannya.

Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. 58 . peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menepuk bahu pelajar. pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan positif dan peneguhan negatif. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Contohnya.Prinsip Asas Pelaziman Operan Skinner Menurut Skinner. denda (punishment). Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Menurut Rachlin (1991). Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau dikukuhkan lagi. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. memberi hadiah dan sebagainya. pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan dan merangsang otak. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. prinsip Premack dan pelupusan. Dalam bilik darjah. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. memberikan senyuman. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis.

Selain itu. Sebagai guru. Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati.Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. 59 . kemahiran atau teknik yang baru dipelajari perlu diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuhkan dan dikekalkan. peneguhan itu tidak lagi digunakan. Contohnya. Tegasnya. Selain itu. Seseorang guru juga sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma‟s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”. kita boleh menerapkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. peneguhan hendaklah diterapkan iaitu peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Implikasi Teori Skinner ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. Keadaan ini dapat di atasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.

Tambahan pula. Peneguhan negatif wajar diterapkan dalam sesuatu perkara iaitu untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Penggunaan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuhkan dan dikekalkan.Prinsip penghapusan pula sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. 60 . Contohnya. teori ini membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah.

pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. Pertama. pembelajaran boleh berlaku melalui peneguhan. individu dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian.5. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju. contohnya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar .6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak . Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain.kanak tadika berumur 3 .3 Teori Permodelan : Albert Bandura Teori permodelan yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan „permodelan‟. Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama. Bandura menggunakan sekumpulan kanak. 61 .2. Melalui ganjaran. Hal ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. Selain itu. persaingan. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan.kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. teori ini juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran.

penyimpanan. Hasil kajian menunjukkan murid dalam setiap kumpulan eksperimen melakukan satu set tindakan agresif terhadap anak patung. Satu kumpulan memerhati contoh sebenar. model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. cara yang betul meletakkan tangan untuk bermain piano tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. Bandura dan Walters telah mengkaji peniruan tingkah laku agresif dalam kalangan kanak-kanak. satu kumpulan menonton filem kartun yang agresif dan satu kumpulan lagi dijadikan sebagai kawalan yang tidak terdedah kepada contoh agresif. Tumpuan ( Attention ) Tingkah laku model hendaklah diperhatikan bagi membolehkan subjek meniru perlakuan yang dilakukan oleh model. Pada kebiasaannya. Empat kumpulan kanak – kanak berumur 3 -6 tahun telah didedahkan kepada pelbagai contoh agresif. penghasilan dan peneguhan atau motivasi. Contohnya. Eksperimen Permodelan Bandura Dalam suatu eksperimen. Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Peniruan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu tumpuan. 62 .Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan. Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Social Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. satu kumpulan memerhati contoh dalam filem.

bermain tenis dan sebagainya. Dalam proses ini seseorang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara. Bagi sesetengah tingkah laku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponenkomponen tingkah laku yang telah diperhatikan. Hal ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini.kata seperti ‟syabas‟. memandu kereta. Pertama. Peneguhan kedua. subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya. Ketiga ialah peniruan melalui proses elisitasi. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan.Penyimpanan ( Retention ) Subjek yang memerhati harus menyimpan peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Sebagai contoh. Peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Terdapat lima jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru. Motivasi ( Motivation ) Peneguhan atau motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pemerhatian. seorang ahli gimnastik menunjukkan pergerakan badan yang baik dan dia dipuji oleh jurulatihnya dengan kata. Contohnya. pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan meniru tingkah laku orang yang diperhatikan. pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung.cara melakukan tingkah laku tersebut.kanak yang melihat program televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkah laku keganasan model melalui program tersebut.rakan dan peniruan tersebut akan dihentikan. seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan . 63 . Contohnya kanak. Penghasilan ( Reproduction ) Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku.

Keempat peniruan sekat lakuan.apa jua situasi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Implikasi Teori Bandura ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini memberi penekanan kepada permodalan atau prose peniruan oleh murid terhadap apa yang diperhatikan. murid boleh meniru kawan mereka yang bising semasa kelas pendidikan jasmani di padang tetapi tidak boleh meniru tingkah laku ini di dalam kelas. Dalam proses ini seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. tunjuk cara guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat dan berkesan. guru boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Radzi yang menyertai satu kumpulan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula. Hasilan guru seperti kraftangan.Sebagai contoh timbul keinginan di hati Ali untuk membantu ibunya memotong rumput setelah melihat Rahman membantu ibunya. Murid lain yang kagum dengan pencapaian yang memberangsangkan akan cuba memerhati dan meniru tingkah laku yang dilakukan. Guru juga boleh menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai seperti memberi hadiah atau pengiktirafan dan sebagainya. Sebagai contoh. 64 . Kelima iaitu peniruan tak sekat lakuan. Oleh itu. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi „role model‟ kepada pelajar. Tambahan pula. selain itu. lukisan atau alat bantu mengajar hendaklah bermutu tinggi. Sebagai contoh.

Jika sebelum ini. bahasa mempunyai sifat atau cirinya sendiri. linguistik telah berkembang sejak zaman-berzaman. bahasa memainkan peranan penting. Linguistik merupakan satu bidang kajian yang mengkaji bahasa secara saintifik. kami memperoleh banyak ilmu baru. Perkembangan bidang linguistik bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sehingga ke zaman moden. linguistik terapan. bidang linguistik mempunyai beberapa bahagian seperti pembahagian bidang linguistik. bahasa juga telah didefinisikan mengikut pelbagai cara seperti sifat semula jadi. Dalam setiap perlakuan manusia.7. namun setelah melaksanakan tugasan ini.0 RUMUSAN Setelah melaksanakan tugasan BMM 3108 Pengantar Linguistik ini. peranan dan fungsinya. Selain itu. Teori bahasa pula menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik yang dianggap sebagai asas penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Oleh itu. Tambahan lagi. perkembangan linguistik juga telah dikaji sejak zaman-berzaman bermula dari zaman Yunani lagi sehinggalah ke zaman moden. 65 . Setiap bidang dipelopori ada dipelopori oleh tokoh-tokoh linguistik. Bukan itu sahaja. Antara bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik umum. Setiap bidang kajian mempunyai pecahannya yang tersendiri seperti linguistik terapan. linguistik historis dan linguistik komparatif. adalah amat penting untuk mengetahui teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa untuk mengajar bahasa Melayu kepada murid-murid kelak. linguistik menunjukkan perkembangannya yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Sebagai seorang guru. Secara ringkasnya. kami banyak mendapat manfaat dan ilmu baru berkenaan dengan linguistik ini sendiri. kami kurang faham berkenaan ilmu linguistik. Pada setiap zaman.

morfologi. beliau memberi keringanan kepada kami untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan. beliau juga turut memberi penekanan dalam aspek penulisan supaya menepati format 66 . Hal ini amat menggembirakan kami kerana dapat memberi sepenuh tumpuan terhadap tugasan yang telah ditetapkan. atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. Pembelajaran ini adalah mengenai kajian terhadap bahasa. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan pada semester empat ini menuntut saya mempelajari Pengantar Linguistik Bahasa Melayu. saya dikehendaki memahami segala struktur bahasa dengan jelas dan menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat melaksanakan P & P dengan berkesan. Setelah mendapat tugasan ini. K/P : 900913 – 11 – 5368 Alhamdulillah. Kajian bahasa ini dikaji secara terperinci dan menyeluruh iaitu mencakupi struktur dalaman bahasa seperti fonologi. menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga ke abad ke – 19 dan menganalisis pemikiran tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. sintaksis. Dalam tugasan ini. Oleh itu. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Selain itu.0 REFLEKSI NAMA : NURASYIDAH BT MOHD RASID NO. Antara aspek yang perlu diberi perhatian dan penegasan ialah menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat-sifat bahasa.8. saya telah melakukan perbincangan dengan pensyarah Bahasa Melayu iaitu Puan Fazilah supaya lebih memahami tugasan ini dengan lebih terperinci. tugasan ini adalah berdasarkan individu tetapi pensyarah pembimbing iaitu Puan Fazilah binti Mat Zain menyedari bahawa tugasan yang diperlukan mempunyai subtajuk yang banyak. semantik dan leksikologi. Saya telah mengambil beberapa inisiatif dalam menyiapkan tugasan ini supaya dapat menyempurnakannya dengan sebaik mungkin. Pada mulanya.

teknologi yang canggih pada masa kini iaitu penggunaan internet turut memudahkan kami dalam mencari maklumat yang berkaitan. Kami bernasib baik kerana perpustakaan menyediakan banyak bahan mengenai linguistik dan ini amat membantu kami dalam menyiapkan tugasan. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini dan atas kerjasama yang diberikan. kami turut menemu bual beberapa pelajar yang lebih mahir iaitu pelajar semester lain dan pensyarah pengajian Bahasa Melayu. Dalam mencari maklumat berkaitan linguistik. 67 . Hal ini boleh membantu saya dalam menghasilkan satu tugasan yang menepati aspek-aspek yang berkaitan. kursus dan tugasan ini memberi saya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru. Tambahan pula. Pengalaman seperti ini sudah pastinya menjadi titik tolak bagi membina guru yang berkualiti pada masa akan datang. Puan Fazilah binti Mat Zain atas segala ilmu yang dicurahkan serta bantuan yang diberikan ketika menjalani kursus BMM 3107 dan semasa proses menyiapkan tugasan ini. Ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. berkat kesabaran dan usaha yang gigih. Sesungguhnya.penulisan yang sebenarnya. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. saya dan rakan-rakan telah membuat rujukan di perpustakaan. Akhirnya. Selain itu.

Antara masalah yang saya alami ialah bahan rujukan yang dijumpai dalam bentuk bahasa Melayu Indonesia. khusnya mengenai bidang linguistik itu sendiri. rujukan. dan perkara-perkara tambahan yang bersesuaian untuk dimuatkan ke dalam kerja khusus ini dengan cara mencari bahan di perpuastakaan. Saya juga menunjukkan hasil kerja saya dengan rakan sekumpulan agar kesalahan yang saya lakukan dapat dibetulkan terlebih dahulu sebelum merujuk ke pensyarah pembimbing. saya telah membuat draf terlebih dahulu dan membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing agar hasil kerja saya menepati kriteria yang dinilai. Malah. dan pengetahuan dalam pelbagai aspek. Namun begitu. saya telah berusaha memuat turun perisian kamus Indonesia mengatasi masalah ini. Secara tidak langsung melalui tugas ini saya telah berjaya mendalamkan ilmu mengenai linguistik terutamanya aspek-aspek yang dikaji. terdapat juga masalah-masalah kecil tetapi berjaya diatasi.NAMA : RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN NO. susur galur perkembangan ilmu linguistik bermula dari zaman Yunani sehingga abad ke-19. mengakses maklumat dari internet. yang demikian. syukur ke hadrat Ilahi ahirnya kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan. cara pelaksaan tugas ini. ilmu. Saya tidak mengalami masalah besar dalam menyiapkan tugasan ini. Seterusnya. Saya telah melakukan pencarian isi. Sepanjang tempoh ini saya telah mendapat palbagai pengalaman. dan seterusnya memperbanyak membaca mengenai topik yang dikaji. bertanya kepada pensyarah pembimbing. Kami juga saling bertukar-tukar Oleh bagi pendapat dan saling membantu agar hasil kerja ini tidak sekadar melepaskan batuk ditangga. iaitu perkembangan ilmu linguistik dan sifat-sifat bahasa.K/P : 900520 – 06 – 5398 Alhamdulillah. istilah yang digunakan kebanyakannya sukar untuk difahami. serta turut mengkaji tentang teori-teori bahasa dan teori-teori pemerolehan bahasa. 68 .

Kerja khusus ini juga telah saya jadikan rujukan tambahan saya terutama dalam menghadapi peperiksaan akhir semester nanti Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Fazilah selaku pensyarah pembimbing serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Hasil titik peluh selama sebulan ini saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kriteria yang dinilai. 69 . Saya juga mendapati bahawa subjek ini memerlukan pengahayatan ketika membacanya. Mempelajari dan mengkaji mengenai linguistik membuatkan rasa cinta mengenai bahasa semakin meninggi.Menerusi kerja khusus ini saya mendapati subjek Pengantar Linguistik merupakan satu subjek yang mencabar kerana memerlukan kesabaran dalam memahaminya terutama mengenai susur galur perkembangannya.

K/P : 901112-06-5342 Bersyukur saya ke hadrat Ilahi. saya dan rakan sekumpulan telah membina jadual kerja bagi memudahkan kami melaksanakan tugasan. Hal ini menyukarkan kami untuk menterjemahkan bahan tersebut. dapat juga saya menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik (BMM3107) ini. Saya telah menerima tugasan ini pada 27 Julai 2011 dan perlu menghantar tugasan pada 29 Ogos 2011. Bahan yang diperoleh dari internet juga adalah dalam bahasa Indonesia. saya dapat mengetahui perkembangan bidang tersebut sejak zaman mula diperkenalkan sehingga ke zaman moden. Sebelum tugasan ini dilaksanakan. melalui sejarah perkembangan ilmu linguistik. kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya. Puan Fazilah bt. Selain itu. Bukan itu sahaja. Kami juga telah mendapatkan maklumat dari pada pelbagai sumber seperti buku dan internet. setelah memperoleh maklumat yang berkaitan. sejarah perkembangan linguistik dan teori bahasa serta teori pemerolehan bahasa. Pensyarah kami. saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang linguistik seperti Edward Sapir. Walaubagaimanapun. kami menghadapi sedikit kesulitan semasa mengumpulkan bahan untuk dibuat rujukan. Dalam bahagian bidang linguistik. kami mengadakan perbincangan untuk menyediakan tugasan ini. 70 . Setiap bidang linguistik mempunyai cara kajian yang tersendiri. Ferdinand de Saussure dan beberapa orang lagi. saya dapat mengetahui bagaimana sesuatu bidang itu dibahagikan dan subbidang yang terdapat di dalamnya. Mat Zain telah memberi taklimat kepada kami mengenai penyediaan tugasan seperti yang dikehendaki soalan. Namun. Tugasan ini menghendaki kumpulan kami menyediakan beberapa perkara berkaitan seperti pembahagian bidang linguistik. Setiap tokoh linguistik ini mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ilmu linguistik.NAMA : NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK NO. Antara kesulitan yang dialami ialah kurangnya buku berkaitan linguistik di perpustakaan. Ilmu linguistik telah berkembang sejak zaman Yunani lagi. Bloomfield.

setelah menempuh banyak dugaan dan cabaran. saya dapat memahaminya. Pada mulanya. tetapi setelah diterangkan oleh rakan sekumpulan. tugasan ini. Saya dan rakan sekumpulan turut berjumpa dengan pensyarah subjek bagi mendapatkan bimbingan beliau untuk menyiapkan tugasan ini. Akhirnya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fazilah kerana banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada saya dan rakan-rakan. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lengkap. penyediaan tugasan ini turut memberikan penambahan ilmu kepada diri saya berkenaan teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa.Tambahan lagi. saya kurang faham mengenai teori bahasa. Saya juga banyak memperoleh pengalaman dan ilmu baru melalui 71 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful