MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

1. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. .1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. akhiran. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. sisipan dan apitan. 1. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya. Dalam kebanyakan bahasa. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu.2.

iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.2..1.dalam di+ambil.dalam t+el+unjuk.1. 1.. di-..1. dalam g+em+uruh.2. dan lain-lain.dan in-.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya. -in. Misalnya –el.1.2. 1.3 Apitan Imbuhan.2. mem-.1. yang hadir secara mengepit kata dasar. 1.1 .5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. me-. misalnya ke-.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.. 1. men-.-an dalam ke+cantik+an dan di-. ber-.-i dalam di+ikut+i.2. per-. meny. ke-.. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Misalnya ter-.2. se-. Misalnya ber... el-. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian.-erdalam s+er+uling dan –em-. em..dalam s+in+ambung. . pe-.1. 1. meng-.dalam ber+jalan dan di.

Namun.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.2. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.1.2. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini . Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.2.2.2.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. tiga kumpulan ini ialah : 1. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.

2. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Namun demikian. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.anti-.3 Imbuhan Yunani – Latin . terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.dan supra-.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. poli-. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik . Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. mono-.2. auto.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan... apitan..3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata..3. Imbuhan-imbuhan ini. Terdapat empat jenis imbuhan.Rajah 1.. pemajmukan.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat .-i Ke-. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. iaitu awalan.. kata terbitan.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. iaitu kata tunggal. dan kata adjektif.. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan... kata majmuk. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. penggandaan dan akronim Rajah 1. dan sisipan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja.-an Men-. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. dan kata ganda. akhiran..5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. Prosesproses ini ialah pengimbuhan.

tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. Sebagai contoh. maksudnya.3. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri..+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi ). dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.3.-an..Ber-. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. Daripada kata dasar karang..+ tapa ( bertapa ).1Pengimbuhan Kata Majmuk .. misalnya ber. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. misalnya. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini.2. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. menerbitkan kepengarangan. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. ke. 1. yang menghasilkan kata terbitan.-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.

2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.2.Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.3. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. . Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1.2.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan.3. ejaannya menjadi bercantum. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.1. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. iaitu : 1. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Dalam hal ini.1.3.2.

separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. Dengan kata lain. sama ada secara penuh. Terdapat dua jenis penggandaan penuh. iaitu . terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : .3.3.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. Penggandaan berentak. Penggandaan separa. 1. Penggandaan penuh. 2.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. dan 3. 1.3.

Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif. menjadikannya vokal e pepet. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.3. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.3.

seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Dalam penggandaan berentak.3. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal.setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini.3. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. . bunyi yang diulang ialah vokal.

3.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.Berita Nasional Malaysia .3. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. 1. .4. jika bukan kata nama khas. 1. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.Angkatan Belia Islam Malaysia . bergantung pada cara pembentukkannya.4.Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. jika ditulis *ipar duai.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Salah.3. misalnya. jika kata nama khas.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006).taman bimbingan kanak-kanak purata . Kuala Lumpur : PTS Profesional. 2. Abdullah Hassan. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Morfologi Bahasa Melayu. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. Selain itu.3. BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.Contohnya : tabika . . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.kumpulan gitar rancak 1. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. 1.4. Oleh itu.pukul rata kugiran . (2006).2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.

1: Kerangka Tajuk 1 . Sabran dan Rahim Sham. Selain itu. kata majmuk dan kata majmuk. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. kata terbitan.Raminah Hj. (1985). tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

rak. Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . asal. teks. wang.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . Dalam bahasa Melayu. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. am. tadika. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. ADUN. zink. dram. trak. mahasiswa. isyarat universiti. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. cahaya. berita. personifikasi ABIM. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. jauh. cenderamata. purata. bulat. sini. MAS. gembira. meja. 2. skru dia.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . sayembara.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . sana bahaya.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . almari. cam. bom. cat.2. pemajmukan dan penggandaan. akan. UMNO. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. golf. laksana. suka.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. dekat. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. taska.cas. das.Nama Khas) cerpen. skrip.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.

se-. ber. -is.bel-. pro-. per-. di-…kan. memper-…-kan. telemeN-. -an. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan.. - peN-. -an. ke-. -em- -el-. -wati. mikro-. pel-…-an. -in. -man. diper--. diper-…-kan. -ah. tata-. memper-.3 Kata . -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. juru. -an. ke-…-an meN-…-kan.. -em-. eka-. akhiran.anti. -at.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. -er-. sisipan dan apitan. per-. pel-. meN-…. kata kerja dan lain-lain. -isme. -ita. te- -an. ber-….Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. di-…. ter-. ko-. di-. maha. semi-. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. dwi-. ber-…-kan. sub-. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. infra-. pra-. -wan. makro-. -kan. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-.

terima kasih. olahraga. kaki ayam. sekumpulan. kerjasama. Perdana Menteri. warganegara. mengambil alih. sekumpulan guru penolong kanan. buah tangan. bumiputera. barisan. guru-guru besar. setiausaha. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. persatuan. semua Ketua Setiausaha. berat mulut. 2.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda . pertubuhan.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). tengah hari. kapalkapal terbang. jawatankuasa. beritahu. kereta lembu. telefon dail terus anak emas. Kata Majmuk Bebas bandar raya. dikenal pasti. kaki bola antarabangsa. tandatangan. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. Ketua Menteri. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . tanggungjawab alat-alat tulis. Contohnya seperti di bawah. suruhanjaya. Naib Canselor. lebuh raya. kakitangan. pengambilalihan.semua. garis pusat. lut sinar. matahari. sukarela. Persatuan Bekas Perajurit. Duta Besar model linear. cakera padat. pengenalpastian. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. banyak. para. pesuruhjaya. daya serapan mencampuradukkan.

jangan-jangan.lintang-pukang. Sudirman Sang Kancil. Dalam bahasa Melayu.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju. idaman. kupu-kupu. Mahathir. Si Belang. Alya Nabila. Rafeah. kucing. Allahyarham Tun Abdul Razak. lelayang.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. pemajmukan dan penggandaan. Comel. keadaan kemahuan. Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk. gunung-ganang 2. tertanya-tanya.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. cantik-cantik. . Contohnya seperti di bawah. Kata Ganda Penuh rama-rama. elok-elok. kehendak. Tompok. 2. tolong-menolong berlari-lari.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. kusut-masai. simpangperenang. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. masjid mimpi. seluar. pulau-pulau lelaki. perasaan. Kata Nama Khas (Hidup .5. kalau-kalau.

kamu. daku. sini. terduduk. mempererat. hamba. membesar. disiram bangun. berapa sana. beransur. kerkibaran. diabaikan. menguning. dipererat. dikau.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. tuanku. mendiami. dia. datang. Jin. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini.Kata Nama Khas (Hidup . patik. ia. Proton Perdana V6. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. didiami. kami. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. saya Nama (Diri anda. mana. mengabaikan. 2. digunakan. engkau.5. awak.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. siapa. tinggal. menyiram dibeli. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. tersenyum. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. menggunakan. Proton Waja. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) . beliau. kalian. beta. Kementah (Diri aku. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. ii. 3.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 3. 2004).1.HASIL PEMBELAJARAN i. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. Dua Suku Kata. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal .1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. Tahukah anda. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Empat Suku Kata dan Akronim. Tiga Suku Kata. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.

3.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. iaitu dipercayai kira-kira 500. VK Contohnya : yu. Contoh: i.1. iii. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3.3. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. Kamu.5): i. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Sudah? Ini? ii. 3. ru. KV 2. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. ya Contohnya : am . kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. ii. 1996). terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris.1.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. Berdasarakan rajah 1 di atas.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. iii. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing.1. ii.1.

bin.1. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. zink.3. KV + V Contohnya : dia. bau. KKKVK Contohnya : Skrip.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. liar.1. V + KVK Contohnya : izin. V + KV Contohnya : aku. asli. ria 7. teko 9. 3. aur.1. ini. unta 5. ulat 4. KV + KVK Contohnya : jarum. kuih 8. KVK + KV Contohnya : lampu. VK + KV Contohnya : undi. tetapi pola suku katanya agak banyak. dan. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. alat. cap 4. senda 11. bah. Iblis. skaf. binti. krim. apa. V + VK Contohnya : ais. KV + VK Contohnya : jauh. blok. 7. air 3. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. lap. tin.3.1. KVK + KVK Contohnya : sandar. KVKK Contohnya : bank. brek 5. acah. KKVK Contohnya : staf. 6. umpan 6. telur dan hiris 10. straw 3. .3. KV + KV Contohnya : jala. KVK Contohnya : cat. KKKV Contohnya : skru. draf. pasu. iaitu 19. VK + KVK Contohnya : ambil. gred. iri 2. golf. aib. jemput.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1.

4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. amaran. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. biasa. V + KV + KV Contohnya : utara. KV + V + KVK Contohnya : siuman. belukar. tempias. manfaat 8. V + KV + V Contohnya : usia. elaun 14. biduanda 2. mesteri. Teruna 12. urea 4. tualang 3. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. sandiwara 4. mentua. sembilan 17. KV + KV + VK Contohnya : tempua. soldadu 13.1. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga.1. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. akaun. asasi 9. terumbu keranda 18. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. Antaranya seperti berikut : 1. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. VK + KV + KV Contohnya : almari.3. KV + KV + V Contohnya : mulia. V + KV + VK Contohnya : ideal. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. KV + KV + KV Contohnya : seteru. KV + V + KV Contohnya : cuaca. V + KV + VK Contohnya : mendiang. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. selesema 6. kelemumur 7. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. cendawan. akliah 15. ilahi. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. isteri. budaya. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. biola 2. haluan 7. hikayat 16. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. idea.1. sanubari. ibarat 10. bijaksana 3. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. umpama 11. kelompok 3. singgahsana . seluar 6. barua 5. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.

KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. jika bukan kata nama khas.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Contohnya : .5. nasional 10.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.Berita Nasional Malaysia Kugiran . V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. maharajalela 3. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.1. bergantung pada cara pembentukkannya.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. jika kata nama khas.1. a. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.kumpulan gitar rancak 3. Contohnya : ABIM . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.9.3. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat.1.1.3.

-i dalam diikuti.. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Terdapat empat jenis imbuhan . misalnya ber. 2. akhiran. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.. yang hadir sesudah kata dasar. apitan. awalan.-an dalam keindahan dan di. .pukul rata kugiran .. misalnya ke-. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. iaitu: 1. yang hadir secara mengepit kata dasar..taman bimbingan kanak-kanak purata .dalam berjalan dan di. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan....tabika . yang hadir sebelum kata dasar.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. 3..dalam diambil. Oleh itu. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.kumpulan gitar rancak c.

kehendak.2. peguam ketua. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. membentuk kata nama. kelepek jurubahasa. perbara. subsistem.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang.1. pengukur pengebom. suprasistem.dalam sinambung. suprakategori ekabahasa.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. subkategori suprakelas. pengecat perasap. maharaja tatabahasa. yang hadir di celahan kata dasar. pencari. pekedai. penjual pengguna.2.dalam telunjuk dan -in. pewangi. apabila bergabung dengan kata dasar. ekasuku.4. Awalan kata adjektif 3. iaitu : 1. awalan kata nama 2. Imbuhan. pengayuh. pembeli. misalnya –el. tatanegara. 3. dwifungsi. jurujual. Dalam bahasa melayu. pemberi pendatang. sisipan.1. juruterbang mahasiswa. pengetin.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. pertapa pesara. prakata. prasangka subbidang. Awalan kata kerja 3.2. mahaguru. tatanama prasejarah. penyanyi pembalut. ekahala dwibahasa. . apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3.

memperbesar. termerah. terpanjang seputih. memperoleh berkata. sejernih 3. membentuk kata nama.2. akhiran kata kerja 3. bersetuju. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. sehalus.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. berbangga terkata.1.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. diperoleh 3. merasa membeli. akhiran kata nama. dibeli. menari. tersenyum diatur. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. membalut mendaki.1. mentadbir mengaji. terasa.1. membentuk kata adjektif . apabila bergabung dengan kata dasar. memberi. menghasut mengebom. apabila bergabung dengan kata dasar. mengetin. disuruh diperisteri.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. diperbesar.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. . dan 2. iaitu : 1. mengasuh.2. menduga.2. terdapat hanya dua awalan adjektif .

. sertai 3. pengeboman...-an Perkataan pelaksanaan. ambilkan...6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah.-an pem-. seniman seniwati. usahawan budiman..-an penge-. pemburuan.Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran.1. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja.2. jalani.. bacaan ilmuwan. muslimat ustazah. pengkhayalan pengesahan... silaan. apitan kata nama 2. membentuk kata kerja.. komunisme hadirin.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang. sosialisme. apabila bergabung dengan kata dasar...2......-an: pe-. pencucian. apitan kata kerja 3.2.. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. pengekodan . muslimin hadirat.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.1. iaitu –kan dan –i . budayawan. Contohnya : Apitan peN-. pentauliahan penguduran. pemfitnahan pendakian.1. penyuluhan pembukaan. penggandaan..-an pen-.-an peng-. akan membentuk kata nama. hulurkan ikuti. apitan kata adjektif 3. peragawati nasionalisme.. perusuhan.. sultanah 3. iaitu : 1.. apabila bergabung dengan kata dasar.

mengkhususkan mengehadkan. menjauhi membanjiri..-i mem-.-i men-.. menyedari..-i di-.. memfatwakan... didekati.....-kan mem-...... menanyakan membezakan.. perlumbaan kecantikan....kan me-. mencucuri.... mengepinkan beralaskan..-an di-.... petempatan perjumpaan.. membasahi menghendaki.. kepanasan..-i diper-. apabila digabungkan dengan kata dasar....... bergantungan.. berjudulkan bertaburan.. diperlihatkan.-kan men-. mengawasi.-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan. Contohnya: Apitan meN-.. membelakangi.. membentuk kata kerja. kecurian .. berbekalkan.pe-.-i me-...10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang. iaitu ke-...-an per-...-an 3.....-kan menge-... mengesyorkan.-kan meN-.... kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang....2..-an ke-.-i memper-.-an 3. membentuk kata adjektif..-an ke-.-kan ber-.. memberikan mendirikan..-i ke-.....-kan diper-... mengkhianati dianugerahi. persamaan.-kan meng-.. mentakrifkan.. apabila bergabungan dengan kata dasar. didorongkan.. mengelakkan.. memperlihatkan. mensyaratkan menggulingkan. kebijakan. mewarnai mendahului...-an ke-. Contohnya : Apitan ke-... digulingkan melalui.1...1.2. diperbahaskan diperingati memperdengarkan... melakukan. memperingati kehujanan. dianuti diperdengarkan...... pesisiran....-an.kan ber-.-i meng-..9 Apitan Kata Kerja pendalaman.. beratapan ditaburkan.-kan memper-... Hanya terdapat satu apitan kata adjektif ..

membentuk kata nama. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. sisipan kata adjektif.2. apabila hadir di celahan kata dasar. sisipan kata nama. gerodak gemilang. Maksudnya. apabila hadir di celahan kata dasar.3. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. membentuk kata adjektif. iaitu: 1. gelembung serabut.1. sementara sinambung Secara berkumpulan. kelemumur seruling.1. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. telapak.2.1. keruping kemuning. kemuncup 3. 3. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. dan 2.2. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. gemuruh. .

. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. (2006). Nik Safiah et. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1980). Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Al (1996). (1985).Bhd. Tatabahasa Dewan.Secara berkumpulan. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. LATIHAN 1. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.

1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. jenis dan perinciannya. 4. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu.TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 4. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi.

dan telefon dail terus.2. iii. Berdasarkan jenisnya. Antara rumah batu.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. 4. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Contoh kata majmuk : kerusi malas. ii. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. Ini berbeza dengan rumah besar. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. biru laut. jumlah kata majmuk adalah besar. iaitu : i. 1996). (Tatabahasa Dewan.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ).Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. contohnya : . yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama.sebuah frasa. terima kasih. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan.

2.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. Namun. misalnya kertas kerja dan urus setia.3. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.2. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. hulubalang . iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4.2. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi.

kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur.3. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan .2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Contohnya : Warganegara-warganegara. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. setiausaha-setiausaha 4. iaitu : a.3. Contohnya : Alat-alat tulis. gambar-gambar rajah. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah.2. Guruguru Besar Namun. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. tandatangan-tandatangan. Naib-naib Canselor. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. walhal.2.Kata Adjektif Contohnya : sukacita. Menteri-menteri besar.

3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. dan 3. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. 1996). kata ganda separa. 2.kata ganda penuh. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. kata ganda berentak 4. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian .1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.b. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar.3. iaitu : 1. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan.

kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar .4.3.3. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.

Saki-baki 2. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. e. Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN . kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . c. a. Kemudian. nyatakan kata terbitan tersebut. b. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. e. Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. d. d. kata ganda berentak bebas. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. b. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. Kemudian. a. c.

kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. iaitu frasa. Walaupun demikian. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2006). . Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.Bhd. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Raminah Sabran dan Rahim Syam. kriteria struktur fonologi atau bunyi. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kriteria struktur morfem. (1980). klausa dan ayat. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.al. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. (2006). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.al.Abdullah Hassan . (1985).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. Sehubungan itu. iaitu frasa nama (FN). mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . Seterusnya. Oleh itu. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). iaitu klausa dan frasa. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. 4. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. anda seharusnya dapat: 1. iaitu ayat. klausa dan frasa. 5. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. 2. 3. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. frasa kerja (FK). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.

Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan .al. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. kata kerja.Walaupun Nik Safiah Karim et. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan.2.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. 2010) seperti berikut: a. kata adjektif dan kata tugas. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. Sehubungan itu. tempat atau benda.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b.al. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. iaitu kata nama.

3. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan.(1996) menyatakan.6: Kata nama khas b. perkara atau konsep yang umum sifatnya. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. (ii) manusia atau . Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. bahasa. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. pangkat. haiwan. Rajah 5. benda. undang-undang. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. kata nama am dan kata ganti nama.1). Rajah 5.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. bangsa. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. iaitu kata nama khas.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. dan seumpamanya.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. perbadanan (institusi). iaitu manusia dan bukan manusia.berdasarkan ciri-ciri semantik. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. iaitu kata nama khas. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. 5. a.

Seterusnya.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. (iii) Institusi atau bukan institusi. iaitu (i) Kata ganti nama diri. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. dan (ii) kata ganti nama tunjuk.al. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et.3. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. iaitu kata ganti nama diri orang pertama.8: Kata Ganti Nama 5.7: Kata Nama Am c.3.2006) seperti berikut: Rajah 5.bukan manusia. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga.al (1996). iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. .

. dan bersendirian. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. terjatuh. jatuh. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. Gadis itu tersenyum. Pemuda itu sedang berbual. memper-…kan. berkereta. me-…i. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. ber-. duduk. Padi sedang menguning. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. ii) Pengarang itu menulis buku. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. Dalam ayat transitif ini. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.

seperti terangkat. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter.. kehujanan dan sebagainya. terbunuh. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). (iii) Kata kerja pasif ke …. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif.seperti berasah. tercapai dan sebagainya.Secara berpasangan. berlipat. AKTIVITI 1. kenal pasti kata nama am.(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: . kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. bertulis dan sebagainya.an seperti kecurian. kedinginan.

perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. v. i. iii. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. benda. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. ii. iv. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. nama______ nama _____dan nama_______. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. haiwan. BAHAN BACAAN . LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. ii. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________.i.

Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.al. Oleh itu. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.al (1996.Abdullah Hassan. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Ali Mahmood et. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Ali Mahmood et. 2006). Rencana Linguistik.Sabran dan Rahim Syam.al. (2010). Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. (1985). kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. (1980). (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. sungguh dan sangat. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. . (2007). Abdullah Hassan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. Sehubungan itu.

pendepan. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. pembantu.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. penguat. anda seharusnya dapat: 1. penafi. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif . seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. 6.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. klausa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. pembenar.al (1996. 2. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penerang. 3. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.Kata tugas pula hadir dalam ayat. pemeri dan tugas-tugas lain. penentu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penegas. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain.

dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. 6. sangat. atau sisipan (Ali Mahmood et. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. benar. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Pemuda itu baik sungguh. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . (ii) kata adjektif warna. Buah cempedak itu enak sekali. sungguh. paling.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. (viii) kata adjektif perasaan.al. apitan. sekali. (vi) kata adjektif jarak.al. agak. (v) kata adjektif waktu. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. (vii) kata adjektif cara. (iii) kata adjektif ukuran. masih lebat lagi. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. (iv) kata adjektif bentuk. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. sudah lama sungguh. sama ada imbuhan awalan.

iv. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. v. iv. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Peserta itu berdiri dengan cergas. iv. v. Badannya semakin kurus. Anaknya masih kecil lagi. Dia memiliki mata berwarna biru. Buku tebal itu sudah saya baca. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Adik suka pakai baju hijau. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. v. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. . Kereta merah itu kepunyaan abang.Contoh ayat: i. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. iii. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Anak Pak Kamar bijak sekali. iii. ii. ii. Dia lemah dalam matematik iii. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Budak nakal selalu kena marah ii. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih.

iv. ii. Mukanya bujur sirih. Dia berada di kampus sehari suntuk. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. v. v. iii. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Kedatangannya lewat hari ini. ii. iii. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh .Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. iv. Kenangan silam sukar dilupakan.

iii. Kereta itu dipandu dengan laju. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Dia masih marah kepada saya.Contoh ayat: i. Mereka amat rindu akan kampung halaman. iii. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Gasing itu berpusing ligat. Siapa cepat dia dapat. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. Arus sungai itu sangat deras. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. iv. ii. ii. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Dia cermat apabila berbelanja. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . iii. ii. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. v. v. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. Kanak-kanak itu takut akan kucing. iv.

Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. Kulit mukanya sangat halus. iii. Alunan musik itu mersik. pandang.  Suaranya merdu bagai buluh perindu.Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Kain yang kesat itu ialah kain lap. . iv. Kebanyakan lelaki bersuara garau. v. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. iii. ii. Pemuda segak itu guru saya. ii. dengar. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i. Buku itu berkulit keras. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Teriakannya nyaring sungguh. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. v. bau. iv.

v.ii. Kuih tradisional itu terlalu manis. vi. ii. Setiap hari dia memakai minyak wangi. iii. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. 6. Saya tidak suka minum ubat pahit. iii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. v. Pakaian pengantin itu molek sungguh. iv. iv. ii. Buah limau masam rasanya. Semua orang suka makanan lazat. iv. Setiap hari kita minum air tawar.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas .  Kakaknya suka berpakaian cantik. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.  Bunga ros itu harum baunya. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. iii. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i.

berfungsi sebagai kata praklausa. penegas. Dengan perkataan lain.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). dari. sudah. bawah. tolong. siapa sila. pun tidak. penerang. betul.cis apa. lah. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. tetapi wah. penguat. daripada ya. banyak atas. dalam. Sehubungan itu. frasa kerja.amboi. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. amat. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat.al. prafrasa.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . penghubung. paling juga. segala. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. atau. syahadan akan. tepi 6. benar dua. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. bukan ialah. dan frasa adjektif. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. harap hatta. tah. atau sebagai kata pascakata. maka. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. dan sebagainya. berapa. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. klausa. pernah sangat. kah. pembenar. adalah di. penentu.

Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak.1. atau. sambil. lalu.  Gabungan dan.   Komplemen bahawa   . serta.   (ii) Kata Hubung Pancangan 1. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. malahan. tetapi. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah.

meskipun. untuk. kata pembenar. tatkala. syabas. jikalau. celaka. andai kata. setelah. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. aduhai. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. supaya. petani itu menanam jagung. Keterangan kerana. kata tanya. cis. semasa. bila. mengapa. Kalau musuh menyerang. Sementara menanti padi masak. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. agar. ketika. kendatipun. wah. 2. kalau. kami akan melawan. eh. awak telah berjaya! Aduhai. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . kata perintah. pengiyaan.      (iii) Kata Praklausa 1. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. sementara. iaitu yang terdiri daripada kata seru. oh. amboi. semoga. sungguhpun. bagaimana. pertanyaan. sewaktu. hingga. dan kata pangkal ayat. apa. walaupun. siapa. wahai   Syabas. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. sekiranya. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan.

adapun. sila. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja.    Kata perintah jangan. Sebermula berburulah baginda bersama-   . jangan. Ya.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. Benar. sila. benar     Kata pembenar hatta. sekali peristiwa. Harap saudara dapat datang petang ini. sebermula. benar. harap. itulah cikgu baru di sekolah kita. alkisah. Janganlah bersusah hati. maka. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. syahadan.      Kata pembenar ya. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. Silalah masuk. arakian   Hatta istana itu pun siaplah. Betul. itulah orangnya. tolong. jemput. minta. kalakian. betul. usah.

masih. Adik masih membersihkan meja.     . baru. Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. Mereka pernah ke utara Malaysia. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer.  Kata bantu 1. frasa kerja. Murid-murid itu baru tiba. menafikan. menyendikan. sedang. 2. belum     Pekerja itu telah pulang. memerikan. akan. atau frasa adjektif. Semua kenderaan akan diperiksa esok. Bantu Aspek: telah. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. menegaskan.sama hulubalangnya. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. menunjukkan arah. (iv) Kata Prakfrasa 1. dan membilang. iaitu sama ada frasa nama. pernah. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. menguatkan.

harus. Bantu Ragam: hendak. sama ada di . mesti. benar. Penguat Hadapan: terlalu. Pendapatnya agak bernas. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. 3. boleh. paling. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik.    Lukisan di dinding itu cantik sekali.2. Bangau itu terlalu kurus. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. Penguat bebas: amat. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. Dia keluar sebentar nian. sangat. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. terlalu. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. paling.    2. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. Penguat belakang: sekali. mahu.       Kata penguat 1. agak. Lambat benar bas itu tiba.

pun. dan frasa sendi nama 1.hadapan atau di belakang kata adjektif. jua. Roti bukan diperbuat daripada besi. Itu bukan mereka.   3. Hujan hanya turun pada musim dingin. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Dia tidak berlari. -tah. lagi. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. -lah. Kami ingin juga ke pekan. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2.  . hanya. iaitu frasa nama. frasa kerja. 1.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita. hanya. Hujan turun hanya pada musim dingin. 1. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. frasa adjektif. Orang itulah bapanya. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. Penegas frasa predikat: kah.

Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. haiwan. Menunjukkan tempat: di  2. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. 1. Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. unsur mujarad. Menunjukkan: tempat. asal kejadian. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. sumber. 1. Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Perbezaan atau  2. Arah: Mereka menuju ke selatan. Menyatakan punca bagi manusia. Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. waktu atau masa: ke    3. perbezaan. Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. benda. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok.waktu atau masa: dari   4. dan perbandingan: daripada    . Menyatakan tempat atau arah. Kenyataan itu adalah tidak benar. arah dituju.

Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. bagi sedang   6. bagi   8. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. 10. 9. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. unsur mujarad. haiwan. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. . Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. Rumah pekerja dibaiki. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. 5.

bagai. umpama. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak. semenjak} dua tahun yang lalu. Membawa rujukan: terhadap maksud  15. memakai atau menggunakan. Hubungan yang membawa maksud    13. cara sesuatu dilakukan. laksana} batu. umpama. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16.11. bagai. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   . Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. semenjak  14. Membawa maksud perbandingan: seperti. Membawa maksud bersama-sama. 12.

sepuluh. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. barat. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. luar. Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. dalam. selatan. 17. tengah. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. Menunjukkan bilangan tentu: satu. Mereka bersembunyi bawah rumah. samping. tepi. di   Kata arah 1. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. belakang. Menunjukkan bilangan tak  . sisi. sejuta  2. antara. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. dua. segi. sampai} peringkat universiti. bawah. waktu. penjuru. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. atau tempat: hingga. 18. sudut. hadapan. timur. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. Buku itu ada di atas meja. Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. atas.

(ii) kata adjektif warna. para. (v) kata adjektif waktu. iaitu (i). (ii) kata hubung pancangan. semua. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat. Secara berpasangan. iaitu (i) kata hubung gabungan. seluruh.  Kata pembenda 1. 2. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. (iii) kata praklausa. .  Kata penekan 1. 2. (vi) kata adjektif jarak.tentu: segala. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. dan (ix) kata adjektif pancaindera. (iii) kata adjektif ukuran. banyak. Berdasarkan petikan di bawah. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. -nya yang hadir selepas perkataan. beberapa. 1. sekalian. Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. kata adjektif sifatan atau keadaan. AKTIVITI 1. (viii) kata adjektif perasaan. (vii) kata adjektif cara. (iv) kata adjektif bentuk. lajunya.

apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. Dalam ucapan perasmiannya.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Profesor Dr. pegawai kerajaan.dbp. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. iaitu. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan.pdf LATIHAN . dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat.gov. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Oleh itu. pendidikan dan di tempat awam. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. bakal pendidik.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. media massa. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. Di samping itu. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Sumber: http://www. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. Kuala Terengganu. guru. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. Tegas beliau.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa.my/klikdbp/klikdbp1apr7.

mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Aku masih diam. lalu menyuapkannya ke mulut. tapi maksud kau. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka." "Aku bukan mengajak bertekak. Hilwah." balasnya. Aku mencapai satu paket gula. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. Pandangannya menuntut jawapan. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. (1980). "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Rencana Linguistik.. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. "Hilwah.Berdasarkan petikan cerpen di bawah.. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Dia mengorak senyum. Menarik nafas. Tapi berkongsi pandangan. "Err. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). . dan tidak.. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya." Aku menjawab acuh tidak acuh. Kurang manis. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. "Ya..

al (1996. Ali Mahmood et.al. 2006).al. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Tatabahasa Dewan. (2010). Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia.Nik Safiah Karim et. (2007).Abdullah Hassan (2006). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2008).Bhd. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.al (1996. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Ali Mahmood et. 2006).