P. 1
modul bmm 3109

modul bmm 3109

|Views: 962|Likes:
Published by Deent Dang

More info:

Published by: Deent Dang on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

. Dalam kebanyakan bahasa. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Di dalam pemakaiannya.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. sisipan dan apitan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. akhiran.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. 1. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.2. Raminah Hj. 1.

1. el-.3 Apitan Imbuhan. 1.1. ke-.2. meny. em. meng-. di-. me-. 1..1. Misalnya –el.2. 1. -in.2.dan in-. pe-.1.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.. misalnya ke-.-erdalam s+er+uling dan –em-..1 ..1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya.. mem-. Misalnya ter-. dalam g+em+uruh.. dan lain-lain. ber-.-an dalam ke+cantik+an dan di-.dalam ber+jalan dan di.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian.1.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2. Misalnya ber.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. se-. yang hadir secara mengepit kata dasar. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.dalam di+ambil. men-. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-.2.dalam t+el+unjuk. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.-i dalam di+ikut+i. 1. .1.. per-.dalam s+in+ambung..1.2.

Namun.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.2.2. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.2.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini . Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.1.2. tiga kumpulan ini ialah : 1. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.

Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik .3 Imbuhan Yunani – Latin . terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.anti-. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.2.dan supra-.2. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. auto. mono-.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. poli-. Namun demikian.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

.-an Men-.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. apitan.... dan kata adjektif... penggandaan dan akronim Rajah 1.-i Ke-. kata terbitan. pemajmukan. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. Prosesproses ini ialah pengimbuhan.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.Rajah 1. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. kata majmuk. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. akhiran. dan sisipan. iaitu awalan..3... dan kata ganda. iaitu kata tunggal.. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat . Terdapat empat jenis imbuhan. Imbuhan-imbuhan ini.

dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas. Sebagai contoh. Daripada kata dasar karang. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini.+ tapa ( bertapa ). Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar.+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi ). Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.-an.Ber-. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.2. maksudnya. misalnya. menerbitkan kepengarangan. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. yang menghasilkan kata terbitan. misalnya ber. ke.3..1Pengimbuhan Kata Majmuk . Berikut ialah beberapa contoh lain : 1...2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-..3. 1..-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.

Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. . Contohnya : ejaannya tetap terpisah. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. ejaannya menjadi bercantum.Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.2.2.1. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.3.2. iaitu : 1.1.3. Dalam hal ini. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan.3.

Penggandaan berentak. Dengan kata lain. 2. iaitu . Terdapat dua jenis penggandaan penuh. dan 3.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. Contohnya : . Penggandaan separa. 1.3.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar.3. 1. Penggandaan penuh.3. sama ada secara penuh.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. terdapat tiga jenis penggandaan.

menjadikannya vokal e pepet. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.3.3. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar.

iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. bunyi yang diulang ialah vokal.3. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini.3. Dalam penggandaan berentak. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. . Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis.setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.

1.Angkatan Belia Islam Malaysia .3.3. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. Salah.3. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.Berita Nasional Malaysia . .4. 1. jika kata nama khas. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.4. jika ditulis *ipar duai. jika bukan kata nama khas. misalnya.Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. bergantung pada cara pembentukkannya. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.

proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu.kumpulan gitar rancak 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). (2006). Kuala Lumpur : PTS Profesional. 2.3. Oleh itu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata .4. . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.pukul rata kugiran . Abdullah Hassan. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.Contohnya : tabika . Morfologi Bahasa Melayu. 1. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan. Selain itu.

1: Kerangka Tajuk 1 . Sabran dan Rahim Sham. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. (1985).Raminah Hj. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Selain itu. kata terbitan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. kata majmuk dan kata majmuk. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan.

cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. sayembara.2. 2. rak. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. das. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. cat. bulat. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. teks. skrip. cenderamata. almari. tadika.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . mahasiswa. personifikasi ABIM. Dalam bahasa Melayu.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . ADUN. wang. jauh. sini. golf. skru dia.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . cam. trak. isyarat universiti. cahaya. bom. berita. suka. akan. dram. laksana. pemajmukan dan penggandaan. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. zink.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. sana bahaya. meja.Nama Khas) cerpen. am. purata.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. asal. gembira. Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . MAS.cas. dekat. UMNO. taska.

ke-. akhiran. -kan. juru. -is. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. semi-. per-. di-…. memper-…-kan.anti. telemeN-. -ita. ber. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. -at.. per-. -in. -wan. -er-. maha. ber-…-kan. pel-…-an.3 Kata . pel-. dwi-. -an. -ah. se-.Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. sisipan dan apitan. tata-. infra-. memper-. -isme. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. ke-…-an meN-…-kan. pro-. - peN-. mikro-. ber-….bel-. kata kerja dan lain-lain. pra-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. -wati. sub-. diper-…-kan. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-. ko-. -em- -el-. -an. -em-. di-. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. eka-. -man.. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. diper--. ter-. te- -an. -an. meN-…. di-…kan. makro-.

banyak. pesuruhjaya. pertubuhan. daya serapan mencampuradukkan. para. sekumpulan. lebuh raya. olahraga. Duta Besar model linear. Perdana Menteri. garis pusat. tandatangan. jawatankuasa. Contohnya seperti di bawah. buah tangan.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda . sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. telefon dail terus anak emas. suruhanjaya. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. terima kasih. pengenalpastian. kapalkapal terbang. guru-guru besar. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. Naib Canselor.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). barisan. kerjasama. pengambilalihan. kakitangan. cakera padat.semua. semua Ketua Setiausaha. kaki ayam. bumiputera. tanggungjawab alat-alat tulis. setiausaha. kaki bola antarabangsa. berat mulut. matahari. warganegara. beritahu. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . Kata Majmuk Bebas bandar raya. dikenal pasti. persatuan. Ketua Menteri. 2. Persatuan Bekas Perajurit. sekumpulan guru penolong kanan. tengah hari. mengambil alih. sukarela. kereta lembu. lut sinar.

Comel. 2. Mahathir. pulau-pulau lelaki. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. keadaan kemahuan. idaman. gunung-ganang 2. cantik-cantik. kalau-kalau.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. kusut-masai. Dalam bahasa Melayu. Sudirman Sang Kancil. kucing. Si Belang. masjid mimpi.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. perasaan. lelayang. . kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. Contohnya seperti di bawah. Tompok.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju. kupu-kupu.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. elok-elok.lintang-pukang. Rafeah. simpangperenang. Kata Nama Khas (Hidup . Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk. tertanya-tanya. pemajmukan dan penggandaan. kehendak. Allahyarham Tun Abdul Razak. Alya Nabila. Kata Ganda Penuh rama-rama. seluar. jangan-jangan. tolong-menolong berlari-lari.5.

menggunakan. didiami. 2. saya Nama (Diri anda. kamu. tinggal. dipererat. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) . Jin. daku. diabaikan. Proton Waja. beliau. mengabaikan. ia. dikau.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. kami. engkau. awak. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. terduduk. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. Proton Perdana V6. hamba. tersenyum.5. sini. patik. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. digunakan. berapa sana. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. tuanku. beta. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. kerkibaran. mana. membesar. Kementah (Diri aku.Kata Nama Khas (Hidup . dia. menyiram dibeli. menguning. disiram bangun. siapa. mendiami. beransur. kalian. datang. mempererat.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

Tiga Suku Kata. ii.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. 2004).1.HASIL PEMBELAJARAN i. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. 3.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. Empat Suku Kata dan Akronim. Tahukah anda. 3. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Dua Suku Kata. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.

1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. 3. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris.5): i.1.1. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. ya Contohnya : am . dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. 1996).3. VK Contohnya : yu.1. Contoh: i. Berdasarakan rajah 1 di atas. Sudah? Ini? ii. ru. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. ii. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. Kamu. iii. ii. iii.1. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i.3. KV 2.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. iaitu dipercayai kira-kira 500.

sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. aib. . pasu. 3. acah. KKKVK Contohnya : Skrip. asli. KV + KV Contohnya : jala. binti. bau.1. VK + KV Contohnya : undi. iaitu 19. VK + KVK Contohnya : ambil. KVK Contohnya : cat. apa. lap. unta 5. brek 5. krim.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. draf. umpan 6.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. skaf. air 3. tin. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. cap 4.3.3. ulat 4. ria 7. liar. ini. V + KV Contohnya : aku.1. KVKK Contohnya : bank. KVK + KVK Contohnya : sandar. straw 3. tetapi pola suku katanya agak banyak. gred. aur. iri 2.1. telur dan hiris 10. KV + KVK Contohnya : jarum. senda 11. KV + V Contohnya : dia. KKKV Contohnya : skru. Iblis. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman.1. blok. 7. jemput. bah. KVK + KV Contohnya : lampu. zink. dan. V + KVK Contohnya : izin. alat. teko 9. V + VK Contohnya : ais.3. 6. KV + VK Contohnya : jauh. golf. bin. kuih 8. KKVK Contohnya : staf.

isteri. hikayat 16. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KV + KV Contohnya : seteru. asasi 9. KV + V + KVK Contohnya : siuman. KV + KV + V Contohnya : mulia. barua 5. urea 4. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. amaran.1. selesema 6. manfaat 8. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. umpama 11. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. sembilan 17. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. budaya.1. ibarat 10. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. VK + KV + KV Contohnya : almari. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. bijaksana 3. mesteri. biasa. cendawan. akliah 15. kelemumur 7. V + KV + VK Contohnya : mendiang. tualang 3. tempias. soldadu 13. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. kelompok 3. sanubari. Teruna 12. belukar. mentua. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. V + KV + KVK Contohnya : ijazah.1. biola 2. biduanda 2. haluan 7. KV + V + KV Contohnya : cuaca. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. ilahi. V + KV + KV Contohnya : utara. seluar 6. V + KV + VK Contohnya : ideal. singgahsana . akaun. sandiwara 4. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. V + KV + V Contohnya : usia. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga.3. Antaranya seperti berikut : 1. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. elaun 14. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. terumbu keranda 18. idea. KV + KV + VK Contohnya : tempua.

5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. maharajalela 3. jika bukan kata nama khas.kumpulan gitar rancak 3.5.3. jika kata nama khas. a.9. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.3. bergantung pada cara pembentukkannya. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . Contohnya : .1.Berita Nasional Malaysia Kugiran . KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. nasional 10. Contohnya : ABIM . Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.1.1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.1. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.

misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti.kumpulan gitar rancak c.taman bimbingan kanak-kanak purata . misalnya ber. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. apitan. misalnya ke-. .dalam berjalan dan di. yang hadir sebelum kata dasar...tabika .. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar... Terdapat empat jenis imbuhan .-an dalam keindahan dan di. yang hadir sesudah kata dasar. 3. akhiran.. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.. awalan. 2.pukul rata kugiran . Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.-i dalam diikuti. yang hadir secara mengepit kata dasar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas.dalam diambil. iaitu: 1.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.. Oleh itu.

3.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. penyanyi pembalut. membentuk kata nama.1. Dalam bahasa melayu. suprasistem. prakata. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. pencari. kehendak. misalnya –el.1. subsistem. prasangka subbidang. tatanama prasejarah. yang hadir di celahan kata dasar. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. Awalan kata kerja 3. iaitu : 1. pengecat perasap.2. pengetin. maharaja tatabahasa. pengukur pengebom. juruterbang mahasiswa. apabila bergabung dengan kata dasar. pekedai.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang. penjual pengguna. ekahala dwibahasa. mahaguru.4. ekasuku. pembeli.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. suprakategori ekabahasa. pemberi pendatang.2. tatanegara. pengayuh. Imbuhan. dwifungsi. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. peguam ketua. sisipan.dalam sinambung.dalam telunjuk dan -in. subkategori suprakelas. . perbara. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis. kelepek jurubahasa. jurujual. pertapa pesara. pewangi.2. Awalan kata adjektif 3.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. awalan kata nama 2.

sehalus.2. menghasut mengebom. memberi. tersenyum diatur. bersetuju. menari. mentadbir mengaji. .4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. diperoleh 3. terasa. termerah. memperbesar. dan 2. menduga. membalut mendaki. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. membentuk kata nama. terdapat hanya dua awalan adjektif . apabila bergabung dengan kata dasar.1. dibeli.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. mengasuh. disuruh diperisteri.2. terpanjang seputih.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. berbangga terkata. diperbesar. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai.2. mengetin. akhiran kata nama. membentuk kata adjektif . akhiran kata kerja 3. merasa membeli. iaitu : 1.1. sejernih 3. apabila bergabung dengan kata dasar.1. memperoleh berkata.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang.

pengeboman. seniman seniwati.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. akan membentuk kata nama. pemburuan..1. muslimin hadirat.2. membentuk kata kerja... iaitu –kan dan –i . apabila bergabung dengan kata dasar.. budayawan...6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. Contohnya : Apitan peN-.-an: pe-.-an penge-. sultanah 3. penggandaan.2. jalani...-an pem-. sosialisme. hulurkan ikuti... apitan kata nama 2. iaitu : 1. sertai 3. bacaan ilmuwan. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja..-an Perkataan pelaksanaan.1. silaan. usahawan budiman. komunisme hadirin.-an peng-. pengkhayalan pengesahan.Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran.. penyuluhan pembukaan.. pengekodan ... peragawati nasionalisme.. apitan kata adjektif 3. apabila bergabung dengan kata dasar.. ambilkan.-an pen-. pentauliahan penguduran.. apitan kata kerja 3....1. pencucian. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. muslimat ustazah. perusuhan. pemfitnahan pendakian.2.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang..

....-i me-...kan ber-. kecurian . mengepinkan beralaskan..-an per-. didekati..-kan men-...... Hanya terdapat satu apitan kata adjektif . mengesyorkan.-kan menge-.-kan memper-.-an 3. mengkhianati dianugerahi. mentakrifkan.-i di-.-i ke-...... didorongkan. apabila bergabungan dengan kata dasar...10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang.. beratapan ditaburkan.. dianuti diperdengarkan.... membentuk kata kerja.. Contohnya: Apitan meN-..-i men-.. berbekalkan....... menjauhi membanjiri..-an 3. menyedari..-an... berjudulkan bertaburan.1.kan me-. membasahi menghendaki.. membelakangi....... Contohnya : Apitan ke-. petempatan perjumpaan.-i meng-.... mengkhususkan mengehadkan.pe-.1..... mengelakkan.-kan ber-. perlumbaan kecantikan..-i memper-.. membentuk kata adjektif... iaitu ke-.-kan diper-.. memperlihatkan.. diperlihatkan. menanyakan membezakan.. memberikan mendirikan....-an ke-.-an di-.9 Apitan Kata Kerja pendalaman..-i mem-. mencucuri... mewarnai mendahului... kebijakan. kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang.. pesisiran.-an ke-.....-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan.... apabila digabungkan dengan kata dasar.. mengawasi.... diperbahaskan diperingati memperdengarkan... persamaan. digulingkan melalui.....-kan meng-.-kan meN-. mensyaratkan menggulingkan.. memperingati kehujanan.2.. melakukan. bergantungan. kepanasan.-an ke-... memfatwakan....-i diper-.2.-kan mem-..

membentuk kata adjektif. sementara sinambung Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza.1. 3. iaitu: 1.1. telapak.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan.2. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. sisipan kata nama. kemuncup 3. apabila hadir di celahan kata dasar. .12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang. Maksudnya. membentuk kata nama. apabila hadir di celahan kata dasar.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. gelembung serabut. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. sisipan kata adjektif.3. keruping kemuning. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta.2. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.1. dan 2. kelemumur seruling.2. gemuruh. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gerodak gemilang.

Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Nik Safiah et. (1985). . (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN 1. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Raminah Sabran dan Rahim Syam.Secara berkumpulan. Al (1996). (2006). berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.

4. 4. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. jenis dan perinciannya.TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi.

contohnya : . Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. Antara rumah batu. terima kasih.Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. ii. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). biru laut.2. Ini berbeza dengan rumah besar. Contoh kata majmuk : kerusi malas. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. (Tatabahasa Dewan. 4. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Berdasarkan jenisnya. jumlah kata majmuk adalah besar.sebuah frasa. iii. iaitu : i. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. dan telefon dail terus. 1996). Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4.

Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.2.2. misalnya kertas kerja dan urus setia. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. Namun.3.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. hulubalang .Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4.2. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.

Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. iaitu : a.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. tandatangan-tandatangan. Contohnya : Alat-alat tulis. Contohnya : Warganegara-warganegara. walhal.3. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Naib-naib Canselor. Menteri-menteri besar. setiausaha-setiausaha 4. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.3. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah.2.Kata Adjektif Contohnya : sukacita.2. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. gambar-gambar rajah.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Guruguru Besar Namun.

kata ganda separa.kata ganda penuh. 1996).3. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. dan 3. kata ganda berentak 4. 2. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu : 1.b. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1.

Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.3. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar . Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu.3. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1.4. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.

b. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. a. e.Saki-baki 2. Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN . kata ganda berentak bebas. nyatakan kata terbitan tersebut. c. a. d. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. Kemudian. e. c. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. Kemudian. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. b. d.

iaitu frasa. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). klausa dan ayat. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.al. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan.Abdullah Hassan . Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1980). Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.Bhd. Walaupun demikian. TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. (2006).al. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. . kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. kriteria struktur morfem. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. kriteria struktur fonologi atau bunyi.

iaitu klausa dan frasa. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. klausa dan frasa. Seterusnya. 3. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Sehubungan itu. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. anda seharusnya dapat: 1. Oleh itu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . 5. iaitu frasa nama (FN). perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. 2.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. iaitu ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 4. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. frasa kerja (FK).

kata adjektif dan kata tugas. Sehubungan itu.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d.al.Walaupun Nik Safiah Karim et. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan . kata kerja.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan.2. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. 2010) seperti berikut: a. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et.al. iaitu kata nama.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. tempat atau benda. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.

jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas.1).berdasarkan ciri-ciri semantik. bahasa. dan seumpamanya. perbadanan (institusi). kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. 5. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. perkara atau konsep yang umum sifatnya. Nik Safiah Karim et al. a. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang.(1996) menyatakan. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. iaitu kata nama khas. iaitu kata nama khas. undang-undang. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. kata nama am dan kata ganti nama. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. benda. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. pangkat. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Rajah 5.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu.6: Kata nama khas b. Rajah 5. haiwan. bangsa. iaitu manusia dan bukan manusia. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya.3. (ii) manusia atau .

dan (ii) kata ganti nama tunjuk. kedua dan ketiga. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.bukan manusia.8: Kata Ganti Nama 5. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.3. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya.al (1996). (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Seterusnya.3.7: Kata Nama Am c.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. (iii) Institusi atau bukan institusi.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.al. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. .2006) seperti berikut: Rajah 5. iaitu (i) Kata ganti nama diri.

(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. ii) Pengarang itu menulis buku. ber-. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. memper-…kan. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. Dalam ayat transitif ini. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. Padi sedang menguning. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. jatuh. duduk. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. me-…i. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. berkereta. dan bersendirian. Pemuda itu sedang berbual. terjatuh. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. . Gadis itu tersenyum. ber…an dan ter seperti perkataan menangis.

(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: . iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. berlipat.Secara berpasangan. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. tercapai dan sebagainya. bertulis dan sebagainya. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. (iii) Kata kerja pasif ke ….an seperti kecurian. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. kenal pasti kata nama am. AKTIVITI 1.seperti terangkat. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). kedinginan.. terbunuh.seperti berasah. kehujanan dan sebagainya.

benda. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. BAHAN BACAAN . Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. nama______ nama _____dan nama_______. iii. ii. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. i. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. v. iv.i. ii. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. haiwan. LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja.

Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (2007). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 2006). Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980). . Sehubungan itu. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama.Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. Rencana Linguistik. Ali Mahmood et. Abdullah Hassan (penyunting) (1983).Sabran dan Rahim Syam. (2006). Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. sungguh dan sangat.al (1996. (1985). Abdullah Hassan. (2010). TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Oleh itu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Ali Mahmood et.al.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. penafi. pendepan. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. 2.al (1996. 3. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 6. klausa.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. anda seharusnya dapat: 1. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. pembantu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda.Kata tugas pula hadir dalam ayat. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. pemeri dan tugas-tugas lain. pembenar. penentu. penguat. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif . penegas. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. penerang.

al. (viii) kata adjektif perasaan. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. sangat. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . benar. atau sisipan (Ali Mahmood et. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. 6. Buah cempedak itu enak sekali. Pemuda itu baik sungguh. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. (iv) kata adjektif bentuk. (vi) kata adjektif jarak. (v) kata adjektif waktu. sama ada imbuhan awalan. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. (vii) kata adjektif cara. sudah lama sungguh. apitan. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.al.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. agak. sungguh. masih lebat lagi. (ii) kata adjektif warna. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. sekali. (iii) kata adjektif ukuran.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. paling.

Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. v.Contoh ayat: i. ii. Dia memiliki mata berwarna biru. Buku tebal itu sudah saya baca. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. iv. iv. ii. Baju kesukaan saya berwarna kuning. . Anak Pak Kamar bijak sekali. Kereta merah itu kepunyaan abang. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. iii. Badannya semakin kurus. Peserta itu berdiri dengan cergas. v. iii. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Anaknya masih kecil lagi. Dia lemah dalam matematik iii. iv. Adik suka pakai baju hijau. v. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Budak nakal selalu kena marah ii. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Pokok itu semakin hari semakin tinggi.

Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. iv. iv. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh . ii. iii. Kenangan silam sukar dilupakan. seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Dia berada di kampus sehari suntuk. v. iii. Kedatangannya lewat hari ini. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i.Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. ii. Bentuk buah kelapa itu lonjong. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. Mukanya bujur sirih. v.

Mereka amat rindu akan kampung halaman. Dia cermat apabila berbelanja. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii. Gasing itu berpusing ligat.Contoh ayat: i. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . Siapa cepat dia dapat. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. iv. Dia masih marah kepada saya. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. v. Arus sungai itu sangat deras. iv. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. ii. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. iii. iii. Kereta itu dipandu dengan laju. ii. iii. v.

 Lantai itu licin kerana baru dicuci. ii.Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. . iv. Alunan musik itu mersik. iii. ii. Kebanyakan lelaki bersuara garau. dengar. v. Buku itu berkulit keras. pandang. Kain yang kesat itu ialah kain lap. Teriakannya nyaring sungguh. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. Pemuda segak itu guru saya. v. Kulit mukanya sangat halus. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. bau.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. iii. iv. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i.

iii. Buah limau masam rasanya. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. v.  Bunga ros itu harum baunya. ii. Saya tidak suka minum ubat pahit. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. iv. Semua orang suka makanan lazat. iv. 6. iii. iii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Kuih tradisional itu terlalu manis.ii. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Setiap hari kita minum air tawar. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas . ii. v. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. vi.  Kakaknya suka berpakaian cantik. iv.

pun tidak. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. harap hatta. klausa. segala. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. atau. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. berfungsi sebagai kata praklausa. benar dua. adalah di. dalam. dan frasa adjektif. penerang.cis apa.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). prafrasa. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. maka. betul. bukan ialah. dari. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu.al. Dengan perkataan lain. penguat.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. lah. siapa sila. berapa. bawah. Sehubungan itu. banyak atas. atau sebagai kata pascakata. dan sebagainya. tepi 6. amat. pembenar. sudah. pernah sangat.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . penentu. paling juga.amboi. tetapi wah. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. daripada ya. penegas. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. tah. tolong. penghubung. kah. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. frasa kerja. syahadan akan.

  (ii) Kata Hubung Pancangan 1. malahan.  Gabungan dan. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. lalu. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. serta. sambil.1. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. atau.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.   Komplemen bahawa   . tetapi. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya.

eh. semasa. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini.      (iii) Kata Praklausa 1. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. 2. cis. mengapa. kalau. tatkala. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. oh. celaka. dan kata pangkal ayat. kata tanya. Kalau musuh menyerang. awak telah berjaya! Aduhai. sungguhpun. ketika. apa. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. supaya. andai kata. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. untuk. wah. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. pertanyaan. siapa. meskipun. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. Sementara menanti padi masak. Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. kendatipun. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . wahai   Syabas. bagaimana. syabas. pengiyaan. amboi. petani itu menanam jagung. bila. setelah. kata perintah. aduhai. sementara. iaitu yang terdiri daripada kata seru. semoga. Keterangan kerana. sewaktu. jikalau. kata pembenar. walaupun. agar. sekiranya. kami akan melawan. hingga.

     Kata pembenar ya. benar     Kata pembenar hatta. itulah orangnya. arakian   Hatta istana itu pun siaplah.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. sekali peristiwa. Harap saudara dapat datang petang ini. Benar. benar. itulah cikgu baru di sekolah kita. alkisah. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. Silalah masuk. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja. harap. sebermula. betul. sila. Sebermula berburulah baginda bersama-   . Betul.    Kata perintah jangan. usah. syahadan. Janganlah bersusah hati. jemput. kalakian. jangan. tolong. adapun. sila. minta. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. Ya. maka.

Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. Bantu Aspek: telah. menegaskan. belum     Pekerja itu telah pulang. menunjukkan arah. iaitu sama ada frasa nama. menafikan. akan. frasa kerja. menguatkan. baru. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. atau frasa adjektif. Murid-murid itu baru tiba. Mereka pernah ke utara Malaysia. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. dan membilang.  Kata bantu 1. 2. memerikan. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. sedang. (iv) Kata Prakfrasa 1. Semua kenderaan akan diperiksa esok.sama hulubalangnya. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. menyendikan. masih.     . pernah. Adik masih membersihkan meja.

agak. Lambat benar bas itu tiba.       Kata penguat 1. Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. mesti. harus. sama ada di . paling. Pendapatnya agak bernas. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka.    Lukisan di dinding itu cantik sekali.2. mahu. Bangau itu terlalu kurus. paling. Penguat belakang: sekali.    2. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. benar. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. sangat. Penguat Hadapan: terlalu. terlalu. Bantu Ragam: hendak. Penguat bebas: amat. Dia keluar sebentar nian. 3. Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. boleh.

Kami ingin juga ke pekan.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. hanya. -lah. hanya. lagi.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. Hujan turun hanya pada musim dingin. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2. frasa kerja. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. Dia tidak berlari. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. 1. 1. pun. frasa adjektif. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar. Orang itulah bapanya. iaitu frasa nama. -tah. dan frasa sendi nama 1. Penegas frasa predikat: kah.   3.hadapan atau di belakang kata adjektif.  . Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. Itu bukan mereka. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. jua. Roti bukan diperbuat daripada besi.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita. Hujan hanya turun pada musim dingin.

Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. perbezaan. Perbezaan atau  2. Menyatakan punca bagi manusia.waktu atau masa: dari   4. sumber. 1. Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. benda. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Menunjukkan tempat: di  2. asal kejadian. unsur mujarad. arah dituju. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Arah: Mereka menuju ke selatan. waktu atau masa: ke    3. Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Menunjukkan: tempat. 1. haiwan. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. dan perbandingan: daripada    . Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Kenyataan itu adalah tidak benar. Menyatakan tempat atau arah. Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan.

. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. 10. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7. unsur mujarad. Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. Rumah pekerja dibaiki. bagi sedang   6. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. haiwan. 5. bagi   8. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu. 9.

menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. semenjak  14. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak. semenjak} dua tahun yang lalu. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. bagai. Membawa maksud perbandingan: seperti. laksana} batu. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   . Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. umpama. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. bagai. Hubungan yang membawa maksud    13. laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. 12. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya.11. cara sesuatu dilakukan. Membawa maksud bersama-sama. umpama. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16. memakai atau menggunakan. Membawa rujukan: terhadap maksud  15.

sepuluh. sampai} peringkat universiti. Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. dua. bawah. atau tempat: hingga. tengah. Menunjukkan bilangan tentu: satu. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. belakang. Menunjukkan bilangan tak  . Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. sisi. tepi. Mereka bersembunyi bawah rumah. Dia duduk di antara Ramli dan Salmah.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. timur. sudut. selatan. waktu. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. segi. Buku itu ada di atas meja. sejuta  2. 17. 18. samping. penjuru. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. dalam. antara. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. atas. hadapan. di   Kata arah 1. luar. barat.

Secara berpasangan. . (vi) kata adjektif jarak. (v) kata adjektif waktu. banyak. (ii) kata adjektif warna. -nya yang hadir selepas perkataan. (iv) kata adjektif bentuk. (iii) kata adjektif ukuran. seluruh. Berdasarkan petikan di bawah. semua. (iii) kata praklausa. (viii) kata adjektif perasaan.  Kata pembenda 1. 1. AKTIVITI 1. sekalian. dan (ix) kata adjektif pancaindera. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. kata adjektif sifatan atau keadaan. para. iaitu (i) kata hubung gabungan. 2. iaitu (i). sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis.tentu: segala. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (vii) kata adjektif cara. beberapa. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. lajunya.  Kata penekan 1. (ii) kata hubung pancangan. 2. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat.

bakal pendidik. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa.dbp.pdf LATIHAN . Dalam ucapan perasmiannya. media massa. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk.my/klikdbp/klikdbp1apr7. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Kuala Terengganu. Oleh itu. Sumber: http://www. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah.gov. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. pendidikan dan di tempat awam.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. guru. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. iaitu. Tegas beliau. Profesor Dr. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Di samping itu.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. pegawai kerajaan.

." Aku menjawab acuh tidak acuh. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Rencana Linguistik. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Menarik nafas. tapi maksud kau. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh." balasnya. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Ya. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. Hilwah. (1980)... Aku mencapai satu paket gula. Aku masih diam. Tapi berkongsi pandangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan tidak. "Err. "Hilwah. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Dia mengorak senyum. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. Kurang manis. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. .Berdasarkan petikan cerpen di bawah.. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. Kopi yang masih panas kucicip perlahan." "Aku bukan mengajak bertekak. lalu menyuapkannya ke mulut. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Pandangannya menuntut jawapan.

Tatabahasa Dewan.Bhd.Nik Safiah Karim et. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .al (1996. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. (2010).al.al (1996.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2007).Abdullah Hassan (2006). Ali Mahmood et. Abdullah Hassan (2008). 2006). Ali Mahmood et. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.al.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->