MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

1. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. akhiran. Dalam kebanyakan bahasa.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. Raminah Hj. Di dalam pemakaiannya. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.2. sisipan dan apitan.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. . Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. 1.

men-.dalam ber+jalan dan di. meny.2. Misalnya ber.dalam di+ambil. di-.1 . meng-. pe-.. Misalnya ter-.1..2.2. 1. em. mem-...dan in-.1. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. 1. dan lain-lain.3 Apitan Imbuhan..1. misalnya ke-.-an dalam ke+cantik+an dan di-.dalam s+in+ambung. el-. yang hadir secara mengepit kata dasar. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. per-. 1. . Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.-i dalam di+ikut+i. ke-.1..1. 1.dalam t+el+unjuk. me-. -in. dalam g+em+uruh.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. se-.2. Misalnya –el.1.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. 1.2..2. ber-.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya.-erdalam s+er+uling dan –em-..

1.2.2. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Namun.2.2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini .1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1. tiga kumpulan ini ialah : 1. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.2.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.

mono-.anti-. auto. poli-. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik . terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.3 Imbuhan Yunani – Latin .dan supra-.2.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.2. Namun demikian. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

pemajmukan. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1... Terdapat empat jenis imbuhan.Rajah 1. kata terbitan.-i Ke-.. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.-an Men-. akhiran.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat . dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.3. penggandaan dan akronim Rajah 1. Prosesproses ini ialah pengimbuhan. dan sisipan. iaitu kata tunggal. apitan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. kata majmuk.... Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan... Imbuhan-imbuhan ini.. iaitu awalan.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. dan kata adjektif..

ke.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-... misalnya.-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap..+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi ).2. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.3.3. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1.+ tapa ( bertapa ). 1.. misalnya ber.. menerbitkan kepengarangan. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri. Sebagai contoh.Ber-.-an. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini. maksudnya. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. yang menghasilkan kata terbitan.1Pengimbuhan Kata Majmuk . Daripada kata dasar karang.

Dalam hal ini.Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. iaitu : 1.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1.3.2. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.2. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.3.1. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.3. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. . ejaannya menjadi bercantum.2. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.

dan 3. 1. Terdapat dua jenis penggandaan penuh.3. Penggandaan berentak.3.3. 1. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. iaitu . 2. Penggandaan separa.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. Penggandaan penuh. Contohnya : . sama ada secara penuh. Dengan kata lain. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar.

3.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1.3. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. menjadikannya vokal e pepet.

iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini.3.setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak.3. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu. bunyi yang diulang ialah vokal. . penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.

Berita Nasional Malaysia . misalnya. jika kata nama khas. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . bergantung pada cara pembentukkannya.3. jika ditulis *ipar duai.3.4.3. 1.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.4. . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. jika bukan kata nama khas.Angkatan Belia Islam Malaysia .1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Salah. 1.Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang.

Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.Contohnya : tabika . 1. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Morfologi Bahasa Melayu. (2006).kumpulan gitar rancak 1.3. . Kuala Lumpur : PTS Profesional. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.pukul rata kugiran . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Selain itu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Abdullah Hassan.taman bimbingan kanak-kanak purata . proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu. 2.4. (2006).

Selain itu. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.1: Kerangka Tajuk 1 .Raminah Hj. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. kata majmuk dan kata majmuk. kata terbitan. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Sabran dan Rahim Sham. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2.

zink.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . trak.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. UMNO. cenderamata. cahaya. 2. skrip. isyarat universiti. meja. sini. akan. golf. skru dia. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. laksana. das. am. personifikasi ABIM.2. dekat. berita.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . asal.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . dram.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . rak. bom. ADUN. gembira. cat. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. MAS. suka. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. sana bahaya. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. taska. tadika. teks. pemajmukan dan penggandaan. bulat. Dalam bahasa Melayu. almari. wang. Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . purata. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. jauh.Nama Khas) cerpen. cam. sayembara. mahasiswa.cas.

Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. -wati. meN-….3 Kata . mikro-. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. memper-…-kan. -kan. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. diper--. per-.bel-.. diper-…-kan. -at. tata-. pro-. pel-…-an. ber-…-kan. maha.. -em- -el-. ko-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-. ber. -is. te- -an. - peN-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. pel-. di-. akhiran. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. semi-. infra-. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. ber-…. -ah. -er-. -in. kata kerja dan lain-lain. -man. -an. pra-. sub-. se-. telemeN-. makro-. sisipan dan apitan. di-…kan. ke-. -an. di-…. ter-. -wan. -isme. -ita. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. per-. juru.anti. eka-. dwi-. -an. memper-. ke-…-an meN-…-kan. -em-.

pengambilalihan. berat mulut. Perdana Menteri. pengenalpastian. tanggungjawab alat-alat tulis. lebuh raya.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). kereta lembu. telefon dail terus anak emas. dikenal pasti. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. guru-guru besar. suruhanjaya. jawatankuasa. buah tangan. Naib Canselor. terima kasih. 2. Kata Majmuk Bebas bandar raya. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. para. kerjasama. Contohnya seperti di bawah. lut sinar. tandatangan. kaki bola antarabangsa. Duta Besar model linear. Persatuan Bekas Perajurit. kapalkapal terbang. warganegara. persatuan. banyak. pesuruhjaya. kaki ayam. tengah hari. sekumpulan guru penolong kanan. mengambil alih. cakera padat.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda . pertubuhan.semua. beritahu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. Ketua Menteri. setiausaha. bumiputera. daya serapan mencampuradukkan. sukarela. semua Ketua Setiausaha. garis pusat. barisan. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . matahari. sekumpulan. olahraga. kakitangan.

keadaan kemahuan. gunung-ganang 2. kalau-kalau. tertanya-tanya. cantik-cantik. 2. pemajmukan dan penggandaan. Kata Nama Khas (Hidup . pulau-pulau lelaki. Sudirman Sang Kancil. masjid mimpi. Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. kehendak. Rafeah. jangan-jangan. Comel.5. elok-elok. Tompok. kucing. Kata Ganda Penuh rama-rama. idaman. perasaan.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju. lelayang. Contohnya seperti di bawah. seluar. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. Mahathir.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Allahyarham Tun Abdul Razak. Alya Nabila. tolong-menolong berlari-lari. kupu-kupu. simpangperenang. Dalam bahasa Melayu.lintang-pukang. .Manusia) YAB Datuk Seri Dr. Si Belang. kusut-masai.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.

Kementah (Diri aku. kerkibaran. ia. sini. berapa sana. didiami. saya Nama (Diri anda. 2. mempererat. mengabaikan. siapa. tuanku. Jin. engkau. disiram bangun. Proton Perdana V6. tinggal. menyiram dibeli. beransur. mana. kamu. diabaikan. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) . membesar. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda. awak. patik. kami. dipererat.5.Kata Nama Khas (Hidup . datang. tersenyum. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. kalian. mendiami. Proton Waja.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. beliau. dia. digunakan. daku. terduduk. menguning. menggunakan. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. hamba.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. dikau. beta.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

3. Dua Suku Kata. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Empat Suku Kata dan Akronim.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal .HASIL PEMBELAJARAN i. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 2004). 3. Tahukah anda. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. ii. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. Tiga Suku Kata.1. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.

di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. 1996). ya Contohnya : am .1. ru. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. Contoh: i. KV 2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. iii. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Berdasarakan rajah 1 di atas.1.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. 3. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. iaitu dipercayai kira-kira 500.3.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad.1. Kamu.1. VK Contohnya : yu. ii.3. Sudah? Ini? ii. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. ii. iii.5): i.

KKVK Contohnya : staf. cap 4.3. umpan 6. 6. liar. aib. 3. golf. KVK + KVK Contohnya : sandar. jemput. tetapi pola suku katanya agak banyak.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. V + KV Contohnya : aku. KV + VK Contohnya : jauh. krim. asli. blok. bin. telur dan hiris 10. zink. KVKK Contohnya : bank. brek 5. pasu.3. senda 11. unta 5. Iblis. aur. tin. KV + KVK Contohnya : jarum. KVK + KV Contohnya : lampu. VK + KV Contohnya : undi. air 3.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. skaf. apa. ria 7. VK + KVK Contohnya : ambil. kuih 8. alat. iri 2. bau. KKKV Contohnya : skru. acah.1. .1. KVK Contohnya : cat. binti. V + VK Contohnya : ais. KV + V Contohnya : dia. dan. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. iaitu 19. draf. straw 3.1. lap. ini. bah. KKKVK Contohnya : Skrip. V + KVK Contohnya : izin.3. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. gred. KV + KV Contohnya : jala. teko 9.1. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. 7. ulat 4.

KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. KV + V + KVK Contohnya : siuman.1.1. KV + KV + VK Contohnya : tempua. amaran. kelompok 3. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. sembilan 17. cendawan. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. biola 2. hikayat 16. KV + KV + V Contohnya : mulia. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. urea 4. sandiwara 4. mesteri. terumbu keranda 18. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. V + KV + V Contohnya : usia. singgahsana . elaun 14. belukar. seluar 6. tempias. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. tualang 3. isteri. biasa. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. barua 5. ibarat 10. V + KV + VK Contohnya : ideal. selesema 6. mentua. soldadu 13. budaya. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. KV + KV + KV Contohnya : seteru. V + KV + VK Contohnya : mendiang. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. manfaat 8. bijaksana 3. umpama 11. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. VK + KV + KV Contohnya : almari. KVK + KV + KV Contohnya : menteri.1. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. V + KV + KV Contohnya : utara. akliah 15.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. asasi 9. biduanda 2. KV + V + KV Contohnya : cuaca. kelemumur 7. Teruna 12.3. ilahi. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. sanubari. idea. haluan 7. akaun. Antaranya seperti berikut : 1. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari.

a. Contohnya : . jika bukan kata nama khas. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11.1. jika kata nama khas. Contohnya : ABIM .3.kumpulan gitar rancak 3. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. nasional 10.1.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . maharajalela 3. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.3. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.9. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. bergantung pada cara pembentukkannya.5. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Berita Nasional Malaysia Kugiran .1.1.

. 2.-i dalam diikuti. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. awalan. misalnya ber. iaitu: 1. Terdapat empat jenis imbuhan .pukul rata kugiran ..dalam berjalan dan di. Oleh itu. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.. . Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. yang hadir secara mengepit kata dasar..taman bimbingan kanak-kanak purata . misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. yang hadir sebelum kata dasar.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.. misalnya ke-. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.-an dalam keindahan dan di.kumpulan gitar rancak c.. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar..tabika .dalam diambil. apitan. 3. akhiran. yang hadir sesudah kata dasar..

pemberi pendatang. kehendak. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. suprasistem. penyanyi pembalut. pencari. ekahala dwibahasa. pembeli. pengetin. apabila bergabung dengan kata dasar. pewangi. Awalan kata adjektif 3. suprakategori ekabahasa. subkategori suprakelas. dwifungsi. iaitu : 1. Imbuhan. sisipan.2. perbara. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis. prasangka subbidang.2. .1. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. juruterbang mahasiswa. misalnya –el.4. Awalan kata kerja 3. penjual pengguna.2. subsistem. kelepek jurubahasa. membentuk kata nama. pengukur pengebom.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang. pekedai.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. pengecat perasap. Dalam bahasa melayu.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. maharaja tatabahasa. pertapa pesara. mahaguru.dalam sinambung. pengayuh. peguam ketua. jurujual.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. yang hadir di celahan kata dasar. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. 3.1. tatanegara. tatanama prasejarah. ekasuku.dalam telunjuk dan -in. awalan kata nama 2. prakata.

memperoleh berkata. sejernih 3. diperbesar. terasa.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang.2. memberi. dibeli. merasa membeli.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. menduga. tersenyum diatur. membentuk kata adjektif . apabila bergabung dengan kata dasar. diperoleh 3.1. mengasuh.2. dan 2. bersetuju. terdapat hanya dua awalan adjektif . akhiran kata kerja 3. iaitu : 1. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. membentuk kata nama. . mentadbir mengaji.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis.1. apabila bergabung dengan kata dasar. membalut mendaki. terpanjang seputih.1. sehalus. menari. menghasut mengebom. akhiran kata nama. memperbesar. berbangga terkata. termerah. disuruh diperisteri. mengetin.2.

.-an pem-.. iaitu : 1. perusuhan. pengeboman. apabila bergabung dengan kata dasar. penggandaan. hulurkan ikuti.1. seniman seniwati. sertai 3.. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan.. apitan kata kerja 3. penyuluhan pembukaan.. sosialisme. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja... budayawan. pencucian... membentuk kata kerja.1.2... peragawati nasionalisme. muslimin hadirat... apitan kata adjektif 3. pengkhayalan pengesahan.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang.2.2. pengekodan .-an pen-.-an Perkataan pelaksanaan. muslimat ustazah.1.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan..6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. jalani.-an: pe-. sultanah 3.. Contohnya : Apitan peN-.. komunisme hadirin. usahawan budiman..Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran. akan membentuk kata nama. pentauliahan penguduran.. apitan kata nama 2. bacaan ilmuwan. silaan.-an peng-. ambilkan.. apabila bergabung dengan kata dasar. pemburuan..-an penge-.. pemfitnahan pendakian.. iaitu –kan dan –i .

... melakukan.... bergantungan. membentuk kata kerja.. apabila bergabungan dengan kata dasar. berjudulkan bertaburan. membelakangi..kan ber-.-kan meN-. kebijakan..-i di-.-an.... memperlihatkan. menanyakan membezakan.-kan ber-. persamaan..1.-an per-.-i ke-. mengelakkan.. beratapan ditaburkan.. perlumbaan kecantikan.-i men-.... menyedari.. pesisiran..-an di-... membentuk kata adjektif.-i meng-... dianuti diperdengarkan.. diperlihatkan. kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang..... memperingati kehujanan.-an ke-...... iaitu ke-...-kan menge-.. mengepinkan beralaskan..... mengkhianati dianugerahi.-kan diper-.-i diper-..-kan men-..... berbekalkan....-i me-. didekati..-an 3. memfatwakan. mengesyorkan..kan me-.-i mem-..pe-. memberikan mendirikan.. digulingkan melalui........ petempatan perjumpaan..2..-an ke-.-i memper-. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif .9 Apitan Kata Kerja pendalaman.-kan memper-.. mentakrifkan... mensyaratkan menggulingkan. mencucuri...-an ke-.... diperbahaskan diperingati memperdengarkan.... mengawasi.. kecurian ..-kan meng-..1.10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang.. mengkhususkan mengehadkan.. menjauhi membanjiri..2...... apabila digabungkan dengan kata dasar...-kan mem-.... Contohnya: Apitan meN-.-an 3. Contohnya : Apitan ke-. kepanasan.-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan.. membasahi menghendaki.. didorongkan... mewarnai mendahului.

keruping kemuning. gemuruh. apabila hadir di celahan kata dasar. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.1.1. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. membentuk kata adjektif. dan 2. sisipan kata nama. Maksudnya. . kelemumur seruling. sementara sinambung Secara berkumpulan.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. membentuk kata nama.3. telapak.2. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. 3. gerodak gemilang. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. sisipan kata adjektif. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan. kemuncup 3. apabila hadir di celahan kata dasar.2.1. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. iaitu: 1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gelembung serabut.2.

(2006). Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah et. (1980). Abdullah Hassan. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. . Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Tatabahasa Dewan. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. LATIHAN 1.Secara berkumpulan. (1985). Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Al (1996). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Bhd.

jenis dan perinciannya. 4. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi.

Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Contoh kata majmuk : kerusi malas.Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). dan telefon dail terus. contohnya : . jumlah kata majmuk adalah besar. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. iaitu : i. terima kasih. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. biru laut. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. (Tatabahasa Dewan. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. iii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Berdasarkan jenisnya. Antara rumah batu. 4. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama.2. 1996).sebuah frasa. Ini berbeza dengan rumah besar. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). ii.

misalnya kertas kerja dan urus setia.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. hulubalang . terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.2. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Namun.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.3.2.2. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4.

2. Guruguru Besar Namun. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. iaitu : a. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. Contohnya : Warganegara-warganegara. walhal. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala.3.3.Kata Adjektif Contohnya : sukacita.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. gambar-gambar rajah. tandatangan-tandatangan. Naib-naib Canselor.2. setiausaha-setiausaha 4. Menteri-menteri besar. Contohnya : Alat-alat tulis.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.

1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. 1996).3. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. iaitu : 1. kata ganda berentak 4. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum.kata ganda penuh. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar.b. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. kata ganda separa. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian .3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. 2. dan 3.

kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar .4. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2.3. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4.3.

e. Kemudian. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. a.Saki-baki 2. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN . nyatakan kata terbitan tersebut. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. c. a. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. c. d. Kemudian. d. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. e. b. b. kata ganda berentak bebas.

Abdullah Hassan . perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (2006). klausa dan ayat. (1980). kriteria struktur fonologi atau bunyi. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. . TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan.al. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.Bhd. Walaupun demikian. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. kriteria struktur morfem.al. Nik Safiah Karim et. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. (1985). iaitu frasa. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Raminah Sabran dan Rahim Syam.

3. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. iaitu klausa dan frasa. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Sehubungan itu. Seterusnya. klausa dan frasa.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . 2. anda seharusnya dapat: 1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Oleh itu. 5. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. iaitu frasa nama (FN). 4. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. frasa kerja (FK).0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza.

kata adjektif dan kata tugas. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. kata kerja. 2010) seperti berikut: a.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. iaitu kata nama. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang.al. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et.Walaupun Nik Safiah Karim et. tempat atau benda.al.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan . Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5.2. Sehubungan itu.

perbadanan (institusi). iaitu manusia dan bukan manusia. perkara atau konsep yang umum sifatnya. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. benda. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. dan seumpamanya. haiwan. 5.1). (ii) manusia atau . Nik Safiah Karim et al. bangsa.berdasarkan ciri-ciri semantik. pangkat. kata nama am dan kata ganti nama. Rajah 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. undang-undang. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.6: Kata nama khas b. a. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. iaitu kata nama khas.(1996) menyatakan. iaitu kata nama khas.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. bahasa. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Rajah 5.3. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.

Seterusnya.3.bukan manusia. (iii) Institusi atau bukan institusi. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5.8: Kata Ganti Nama 5. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. iaitu (i) Kata ganti nama diri.3. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif.7: Kata Nama Am c.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5.2006) seperti berikut: Rajah 5. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.al (1996).2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. kedua dan ketiga. .al. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.

iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Dalam ayat transitif ini. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. terjatuh. ber-. Pemuda itu sedang berbual. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. jatuh. . memper-…kan. Gadis itu tersenyum. berkereta. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. duduk. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Padi sedang menguning. me-…i. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. ii) Pengarang itu menulis buku. dan bersendirian.(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.

. (iii) Kata kerja pasif ke …. terbunuh. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: .(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.an seperti kecurian.seperti berasah. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. berlipat. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter.Secara berpasangan. kehujanan dan sebagainya. tercapai dan sebagainya.seperti terangkat. kedinginan. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). kenal pasti kata nama am. AKTIVITI 1. bertulis dan sebagainya.

nama______ nama _____dan nama_______. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. ii. LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. i. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. benda. haiwan. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. v. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr.i. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. iv. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. BAHAN BACAAN . ii. iii.

Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Ali Mahmood et. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. Oleh itu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.al. (1985). 2006). Sehubungan itu. (1980). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan.Abdullah Hassan. Rencana Linguistik. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Abdullah Hassan. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. (2006).al (1996. sungguh dan sangat. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.al. Ali Mahmood et. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). (2010). . Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat.

2. pembenar. penguat.Kata tugas pula hadir dalam ayat. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penentu. klausa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. penegas.al (1996. 3. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. pembantu. pemeri dan tugas-tugas lain. penerang. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif .1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. penafi. pendepan. 6. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda.

(2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. (ii) kata adjektif warna. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sama ada imbuhan awalan. apitan.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. (vii) kata adjektif cara. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. (vi) kata adjektif jarak. Pemuda itu baik sungguh. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sekali. sangat.al.al. (v) kata adjektif waktu. (iii) kata adjektif ukuran. (viii) kata adjektif perasaan. benar. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. (iv) kata adjektif bentuk. Buah cempedak itu enak sekali. sudah lama sungguh. agak.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . sungguh. atau sisipan (Ali Mahmood et. masih lebat lagi. 6. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. paling.

iv. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. Dia memiliki mata berwarna biru. ii.Contoh ayat: i. v. Buku tebal itu sudah saya baca. Adik suka pakai baju hijau. Kereta merah itu kepunyaan abang. Dia lemah dalam matematik iii. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. iii. v. iv. Anak Pak Kamar bijak sekali. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. Budak nakal selalu kena marah ii. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. ii. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Anaknya masih kecil lagi. Badannya semakin kurus. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Peserta itu berdiri dengan cergas. iii. v. . iv. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i.

ii. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. Mukanya bujur sirih. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Kenangan silam sukar dilupakan. Bentuk buah kelapa itu lonjong. iii. iii. seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh .Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. v. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Kedatangannya lewat hari ini. ii. Dia berada di kampus sehari suntuk. iv. iv. v. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i.

iv. Mereka amat rindu akan kampung halaman. iii. Siapa cepat dia dapat. Kereta itu dipandu dengan laju. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Dia cermat apabila berbelanja. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. ii. iii. ii. Dia masih marah kepada saya. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Arus sungai itu sangat deras. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Kanak-kanak itu takut akan kucing. v. iv. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. Gasing itu berpusing ligat. iii. ii.Contoh ayat: i. v. Dia berdiri hampir dengan kereta saya.

Saya suka mendengar suaranya yang lembut. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. Kain yang kesat itu ialah kain lap. dengar. Kebanyakan lelaki bersuara garau. ii. Pemuda segak itu guru saya. . Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i.  Suaranya merdu bagai buluh perindu.Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. v. Teriakannya nyaring sungguh. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. iv. Alunan musik itu mersik. iv. iii. ii. iii. Buku itu berkulit keras. Kulit mukanya sangat halus. v. bau.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. pandang.

ii. iv. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Setiap hari kita minum air tawar. iii.  Bunga ros itu harum baunya. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. v. v. 6. iii.  Kakaknya suka berpakaian cantik. iii.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas . Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Saya tidak suka minum ubat pahit. iv. ii. Pakaian pengantin itu molek sungguh. vi. Semua orang suka makanan lazat. Kuih tradisional itu terlalu manis. ii. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. iv. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. Buah limau masam rasanya.

golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. tetapi wah. benar dua. lah. siapa sila. atau sebagai kata pascakata. bawah. frasa kerja. penghubung. penentu. Sehubungan itu. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. dalam. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. penguat. tah. paling juga. bukan ialah.cis apa. segala.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. sudah. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. amat. banyak atas. pembenar. berapa. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat.amboi.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . kah. daripada ya. Dengan perkataan lain. klausa. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. atau. maka. berfungsi sebagai kata praklausa.al. dan sebagainya. pernah sangat. betul. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. adalah di. dan frasa adjektif. penerang. dari. prafrasa. harap hatta. syahadan akan. penegas.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). pun tidak. tepi 6. tolong.

serta. malahan. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. tetapi. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer.  Gabungan dan. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin.1. lalu. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. atau.   Komplemen bahawa   . Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.   (ii) Kata Hubung Pancangan 1. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. sambil.

kata perintah.      (iii) Kata Praklausa 1. celaka. petani itu menanam jagung. sekiranya. kata tanya. wah. tatkala. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. supaya. dan kata pangkal ayat. siapa. syabas. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. agar. cis. jikalau. awak telah berjaya! Aduhai. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. sewaktu. sungguhpun. untuk. eh. amboi. sementara. wahai   Syabas. 2. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. andai kata. hingga. aduhai. walaupun. Sementara menanti padi masak. ketika. bila. Kalau musuh menyerang. kendatipun. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . apa. semoga. bagaimana. kalau. iaitu yang terdiri daripada kata seru. kami akan melawan. pertanyaan. semasa. oh. kata pembenar. pengiyaan. meskipun. setelah. mengapa. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. Keterangan kerana.

   Kata perintah jangan. adapun.      Kata pembenar ya. benar. arakian   Hatta istana itu pun siaplah. sila. itulah orangnya. sebermula. sila. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. sekali peristiwa. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. syahadan. Sebermula berburulah baginda bersama-   . usah. jemput. kalakian. betul. Benar. Betul. Janganlah bersusah hati. maka.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. minta. alkisah. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja. tolong. harap. itulah cikgu baru di sekolah kita. Ya. Silalah masuk. Harap saudara dapat datang petang ini. jangan. benar     Kata pembenar hatta.

baru. dan membilang.  Kata bantu 1. iaitu sama ada frasa nama. menafikan. (iv) Kata Prakfrasa 1. memerikan. sedang. menguatkan. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. menegaskan. menunjukkan arah. akan. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. atau frasa adjektif. 2. Bantu Aspek: telah. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. Semua kenderaan akan diperiksa esok. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. Adik masih membersihkan meja. Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. masih. Murid-murid itu baru tiba. frasa kerja. pernah.     . menyendikan. belum     Pekerja itu telah pulang. Mereka pernah ke utara Malaysia.sama hulubalangnya.

paling. Bangau itu terlalu kurus. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. Penguat belakang: sekali. Bantu Ragam: hendak.    Lukisan di dinding itu cantik sekali. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. Pendapatnya agak bernas.       Kata penguat 1. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. terlalu. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. harus. boleh. sangat. Penguat bebas: amat. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. Lambat benar bas itu tiba. mahu. mesti. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif.    2. sama ada di . 3.2. Dia keluar sebentar nian. agak. benar. Penguat Hadapan: terlalu. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. paling. Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga.

dan frasa sendi nama 1. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. frasa kerja. 1. Hujan hanya turun pada musim dingin. Hujan turun hanya pada musim dingin. -lah. hanya. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita. iaitu frasa nama. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. Orang itulah bapanya. Dia tidak berlari. -tah.  . Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. hanya. lagi.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. frasa adjektif. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Penegas frasa predikat: kah. pun. Roti bukan diperbuat daripada besi. 1. jua.hadapan atau di belakang kata adjektif.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Kami ingin juga ke pekan. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2. Itu bukan mereka.   3.

waktu atau masa: ke    3. Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. sumber. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. 1. arah dituju. dan perbandingan: daripada    . Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham.waktu atau masa: dari   4. Arah: Mereka menuju ke selatan. perbezaan. Kenyataan itu adalah tidak benar. benda. Perbezaan atau  2. Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Menunjukkan: tempat. 1. Menunjukkan tempat: di  2. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Menyatakan punca bagi manusia. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Menyatakan tempat atau arah. haiwan. Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. asal kejadian. unsur mujarad.

Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. haiwan. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. unsur mujarad. . Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. Rumah pekerja dibaiki. Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7. 9. 10. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. 5. bagi   8. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. bagi sedang   6.

bagai. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16. Membawa maksud perbandingan: seperti. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. cara sesuatu dilakukan. menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu.11. Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. bagai. 12. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   . laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. laksana} batu. Membawa rujukan: terhadap maksud  15. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. Hubungan yang membawa maksud    13. memakai atau menggunakan. semenjak  14. semenjak} dua tahun yang lalu. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. umpama. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa maksud bersama-sama. umpama.

Menunjukkan bilangan tak  . segi. dua. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. penjuru. waktu. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. timur. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. sisi. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. luar. sepuluh. Mereka bersembunyi bawah rumah. Menunjukkan bilangan tentu: satu. atas. sampai} peringkat universiti. Buku itu ada di atas meja. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. 18. Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. atau tempat: hingga. Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. sudut. samping. hadapan. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. antara. di   Kata arah 1. 17. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. tengah. selatan. dalam. tepi. sejuta  2. belakang. bawah.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. barat.

tentu: segala. (iii) kata adjektif ukuran.  Kata pembenda 1. (v) kata adjektif waktu.  Kata penekan 1. (ii) kata adjektif warna. (ii) kata hubung pancangan. AKTIVITI 1. beberapa. iaitu (i). . para. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. dan (ix) kata adjektif pancaindera. (iv) kata adjektif bentuk. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. (vi) kata adjektif jarak. 1. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. sekalian. 2. (vii) kata adjektif cara. (iii) kata praklausa. Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. semua. Berdasarkan petikan di bawah. Secara berpasangan. -nya yang hadir selepas perkataan. seluruh. sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. lajunya. iaitu (i) kata hubung gabungan. banyak. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat. kata adjektif sifatan atau keadaan. (viii) kata adjektif perasaan. 2.

my/klikdbp/klikdbp1apr7. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Di samping itu. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. Dalam ucapan perasmiannya. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Profesor Dr.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. bakal pendidik.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. Kuala Terengganu.pdf LATIHAN . dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Oleh itu. pendidikan dan di tempat awam. guru.gov. media massa. iaitu.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Sumber: http://www. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. Tegas beliau. pegawai kerajaan.dbp.

mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Kurang manis. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. "Err. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). dan tidak." Aku menjawab acuh tidak acuh. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Aku masih diam. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring.Berdasarkan petikan cerpen di bawah." "Aku bukan mengajak bertekak. tapi maksud kau. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. Dia mengorak senyum. (1980). lalu menyuapkannya ke mulut. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. Pandangannya menuntut jawapan.. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. Rencana Linguistik. Hilwah. Menarik nafas. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. . "Hilwah.. Aku mencapai satu paket gula. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan." balasnya. Tapi berkongsi pandangan. "Ya. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat..

Ali Mahmood et. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Ali Mahmood et. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. (2010). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 2006). Abdullah Hassan (2008). Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia.Bhd.al.al.al (1996.al (1996. Tatabahasa Dewan. (2007). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Nik Safiah Karim et.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Tatabahasa Dewan.Abdullah Hassan (2006). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. 2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful