MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. Raminah Hj. Di dalam pemakaiannya. 1. sisipan dan apitan. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. .2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. Dalam kebanyakan bahasa. akhiran.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. 1.2. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan.

Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. me-.-erdalam s+er+uling dan –em-.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. 1..dan in-. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. em.1. 1. dalam g+em+uruh. Misalnya ber. di-. men-... 1.1 .2.-i dalam di+ikut+i.2.1.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. meng-. dan lain-lain.1.dalam ber+jalan dan di. .4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. 1.dalam di+ambil.-an dalam ke+cantik+an dan di-. per-.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.dalam t+el+unjuk.. se-.2.1.1. meny. 1.1. ber-.. yang hadir secara mengepit kata dasar. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.. Misalnya ter-.2.2. ke-. Misalnya –el. mem-.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya.2. misalnya ke-.. el-..dalam s+in+ambung. -in. pe-.3 Apitan Imbuhan.

2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.2. Namun.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.2. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini . Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.2. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.2. tiga kumpulan ini ialah : 1.1.

anti-. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.2. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik . Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. poli-.dan supra-. auto. Namun demikian.3 Imbuhan Yunani – Latin . mono-. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.2.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-.. dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini. iaitu awalan. penggandaan dan akronim Rajah 1.Rajah 1. iaitu kata tunggal. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.... kata majmuk. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja..4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.-i Ke-. apitan.. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. akhiran. Terdapat empat jenis imbuhan...1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. kata terbitan. pemajmukan.. dan kata adjektif..-an Men-.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat . Prosesproses ini ialah pengimbuhan.3. dan kata ganda.

2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas.3.. Daripada kata dasar karang. ke.. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. misalnya. Sebagai contoh.1Pengimbuhan Kata Majmuk .-an.+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi )... 1. menerbitkan kepengarangan.-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.2. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar. misalnya ber.+ tapa ( bertapa ). yang menghasilkan kata terbitan. maksudnya.Ber-. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.3.

3.3.1.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran.2. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1.2. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.1. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. .Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.2. iaitu : 1. ejaannya menjadi bercantum.3. Dalam hal ini. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.

Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. 1. sama ada secara penuh. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. Penggandaan separa. 2.3. iaitu .3.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. terdapat tiga jenis penggandaan. dan 3. Penggandaan berentak.3. Penggandaan penuh. Contohnya : . Terdapat dua jenis penggandaan penuh. 1. Dengan kata lain.

Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif.3. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar.3. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. menjadikannya vokal e pepet.

3. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. . seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. bunyi yang diulang ialah vokal. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis.3. Dalam penggandaan berentak.

Berita Nasional Malaysia .3. jika bukan kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. .2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.Angkatan Belia Islam Malaysia .4.3.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. misalnya.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.4. 1.3. 1.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika kata nama khas. jika ditulis *ipar duai. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Salah. bergantung pada cara pembentukkannya. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .

2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Oleh itu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan. Morfologi Bahasa Melayu.Contohnya : tabika . (2006).kumpulan gitar rancak 1. Kuala Lumpur : PTS Profesional. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. 1. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. . Abdullah Hassan.taman bimbingan kanak-kanak purata .4.pukul rata kugiran . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.3. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (2006). 2. Selain itu.

1: Kerangka Tajuk 1 . TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. kata terbitan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. kata majmuk dan kata majmuk. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2.Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan.

isyarat universiti.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. cenderamata.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . berita.2.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal .2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . asal. cam. pemajmukan dan penggandaan. am. taska.Nama Khas) cerpen. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. bulat. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. suka. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. akan. purata. cahaya. meja. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. cat. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. gembira. MAS.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . tadika. mahasiswa. das. sayembara. skru dia. teks. dram. personifikasi ABIM. golf. bom. wang. UMNO. zink. dekat. 2. skrip. Dalam bahasa Melayu. sini. jauh. ADUN. sana bahaya. laksana.cas. trak. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. rak. almari.

infra-.Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. makro-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-. di-…kan. kata kerja dan lain-lain. di-…. ter-. memper-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. -at. diper-…-kan. ko-.bel-. -em-. tata-. pra-. -wati. ber-…. pel-…-an. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas.3 Kata . -er-. -ita. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. -is. mikro-. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. ke-. per-. -an. -an. -in. meN-…. diper--. -wan.anti. se-. memper-…-kan. juru. eka-. - peN-. pro-. akhiran. -kan. -ah. pel-. -em- -el-. dwi-. -an.. telemeN-. ber-…-kan. sisipan dan apitan. -man. te- -an. semi-. -isme. sub-.. per-. ke-…-an meN-…-kan. ber. di-. maha.

persatuan. sekumpulan guru penolong kanan. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. para. daya serapan mencampuradukkan. garis pusat.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda . Kata Majmuk Bebas bandar raya. matahari. Duta Besar model linear. pertubuhan. suruhanjaya. banyak. tengah hari. Naib Canselor. sukarela. kaki ayam. berat mulut. warganegara. pesuruhjaya. jawatankuasa. kereta lembu. buah tangan. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . dikenal pasti. pengambilalihan. tanggungjawab alat-alat tulis. pengenalpastian. cakera padat.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). lebuh raya. mengambil alih. tandatangan. terima kasih. olahraga. bumiputera.semua. guru-guru besar. kapalkapal terbang. Contohnya seperti di bawah. Persatuan Bekas Perajurit. sekumpulan. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. telefon dail terus anak emas. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. 2. barisan. kerjasama. kakitangan. beritahu. lut sinar. setiausaha. Perdana Menteri. kaki bola antarabangsa. Ketua Menteri. semua Ketua Setiausaha.

. simpangperenang. kalau-kalau. tolong-menolong berlari-lari. Contohnya seperti di bawah. Rafeah. Sudirman Sang Kancil. masjid mimpi. lelayang. Alya Nabila. kehendak. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. kucing. seluar.5. gunung-ganang 2.lintang-pukang. jangan-jangan. keadaan kemahuan. 2. idaman. Kata Ganda Penuh rama-rama. kupu-kupu. Si Belang. Comel. Dalam bahasa Melayu. Allahyarham Tun Abdul Razak. Tompok. pulau-pulau lelaki. elok-elok. pemajmukan dan penggandaan. Mahathir.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. tertanya-tanya. Kata Nama Khas (Hidup . perasaan. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. cantik-cantik.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. kusut-masai. Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk.

tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. kerkibaran. digunakan.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. menyiram dibeli. Proton Perdana V6. tinggal. mengabaikan. mendiami. dikau.Kata Nama Khas (Hidup . kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. kami. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. siapa. sini. tuanku. beta. terduduk.5. 2. membesar. beransur. menggunakan. tersenyum. Jin. engkau. disiram bangun. berapa sana. patik. dipererat. Proton Waja. dia. diabaikan. ia. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) .2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. beliau. daku. mempererat. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. Kementah (Diri aku. awak. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. saya Nama (Diri anda. menguning. hamba. didiami. kamu. mana. kalian. datang.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. ii. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata.1. 2004). Tahukah anda.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. 3. Empat Suku Kata dan Akronim. Dua Suku Kata. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. 3. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.HASIL PEMBELAJARAN i. Tiga Suku Kata.

5): i. Kamu.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. Contoh: i.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. ya Contohnya : am .1. iii.1. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. iii. ru. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. Berdasarakan rajah 1 di atas. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3.3. ii. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.1. VK Contohnya : yu. 3. iaitu dipercayai kira-kira 500. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. KV 2.3. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. 1996). Sudah? Ini? ii. ii.1.

1. KKVK Contohnya : staf. cap 4. krim. iaitu 19. 3. acah.3. 6. aur. liar. V + KV Contohnya : aku. blok. VK + KVK Contohnya : ambil. zink. pasu. 7. umpan 6. golf. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. unta 5. tetapi pola suku katanya agak banyak. air 3. KVK Contohnya : cat. VK + KV Contohnya : undi. straw 3. KVK + KV Contohnya : lampu. Iblis. kuih 8. aib. ini. asli. KV + V Contohnya : dia. jemput.1.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. iri 2. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. ria 7. bah. KV + VK Contohnya : jauh.3. gred. V + VK Contohnya : ais.1. telur dan hiris 10. KKKV Contohnya : skru. KVKK Contohnya : bank.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. . bin. binti. apa. skaf.1. lap. V + KVK Contohnya : izin. senda 11. ulat 4. alat. KV + KV Contohnya : jala. KVK + KVK Contohnya : sandar. dan. brek 5. bau. teko 9. KV + KVK Contohnya : jarum. KKKVK Contohnya : Skrip. draf. tin.3.

VK + KV + KV Contohnya : almari. urea 4. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. amaran. belukar. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. singgahsana . mesteri. asasi 9. elaun 14. V + KV + KV Contohnya : utara. akliah 15. KV + KV + VK Contohnya : tempua. kelemumur 7. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. tualang 3. KV + V + KVK Contohnya : siuman. manfaat 8. KV + KV + V Contohnya : mulia. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.1. Teruna 12. V + KV + V Contohnya : usia. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. V + KV + VK Contohnya : ideal. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. V + KV + VK Contohnya : mendiang. sembilan 17. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. biduanda 2. Antaranya seperti berikut : 1.3. selesema 6. budaya. ilahi. akaun.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata.1. sanubari. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. soldadu 13. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. biola 2. sandiwara 4. mentua. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. seluar 6. biasa. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. KV + KV + KV Contohnya : seteru. hikayat 16. ibarat 10.1. barua 5. terumbu keranda 18. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. idea. umpama 11. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. KV + V + KV Contohnya : cuaca. cendawan. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. bijaksana 3. tempias. kelompok 3. isteri. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. haluan 7.

KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya .1. jika bukan kata nama khas. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.5. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.3.kumpulan gitar rancak 3. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama .Berita Nasional Malaysia Kugiran .1. bergantung pada cara pembentukkannya. Contohnya : ABIM . KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.3.1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika kata nama khas.9. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. nasional 10. a.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.1.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. Contohnya : . Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. maharajalela 3.

2. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas.dalam berjalan dan di.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. apitan. misalnya ber..tabika .pukul rata kugiran . Oleh itu. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.-an dalam keindahan dan di. yang hadir secara mengepit kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan ... awalan... iaitu: 1. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.taman bimbingan kanak-kanak purata . akhiran. misalnya ke-. yang hadir sebelum kata dasar. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.-i dalam diikuti.kumpulan gitar rancak c. . yang hadir sesudah kata dasar. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. 3. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas... kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.dalam diambil..

ekahala dwibahasa. perbara.2. pemberi pendatang. tatanegara. peguam ketua. Dalam bahasa melayu.dalam sinambung. pencari.1.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang. Awalan kata adjektif 3. pengecat perasap.1. jurujual. pengetin. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis. prakata. yang hadir di celahan kata dasar. maharaja tatabahasa. 3. membentuk kata nama. apabila bergabung dengan kata dasar. penjual pengguna. pekedai. sisipan. ekasuku.dalam telunjuk dan -in. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. kehendak. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. pembeli. pengukur pengebom.2.2. .1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. subsistem. tatanama prasejarah.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. kelepek jurubahasa. misalnya –el. dwifungsi. awalan kata nama 2. pewangi. Imbuhan. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. pengayuh.4. iaitu : 1. suprasistem. suprakategori ekabahasa. pertapa pesara. prasangka subbidang. mahaguru. Awalan kata kerja 3. juruterbang mahasiswa.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. subkategori suprakelas. penyanyi pembalut.

sejernih 3. membentuk kata nama. mentadbir mengaji.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang.2. apabila bergabung dengan kata dasar. terasa. membentuk kata adjektif .3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. tersenyum diatur. menduga.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. diperoleh 3. mengasuh.2. menghasut mengebom. memperoleh berkata. merasa membeli. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. memberi. mengetin. memperbesar.2. membalut mendaki. dibeli. terdapat hanya dua awalan adjektif .1. berbangga terkata. sehalus.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. akhiran kata nama. menari.1. . diperbesar. disuruh diperisteri. termerah. terpanjang seputih. bersetuju. apabila bergabung dengan kata dasar. iaitu : 1. akhiran kata kerja 3. dan 2.1.

-an: pe-.-an penge-. budayawan..-an pen-. pengkhayalan pengesahan. pengeboman..7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. apitan kata nama 2. usahawan budiman.. Contohnya : Apitan peN-. sosialisme.. muslimin hadirat. apabila bergabung dengan kata dasar. pencucian. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja. ambilkan. sertai 3. apitan kata kerja 3.. sultanah 3. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. peragawati nasionalisme. apabila bergabung dengan kata dasar. penyuluhan pembukaan. apitan kata adjektif 3.1.. silaan.1. perusuhan. muslimat ustazah. membentuk kata kerja... pemburuan.. bacaan ilmuwan. hulurkan ikuti.Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran. pemfitnahan pendakian.. akan membentuk kata nama...-an peng-. jalani.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah.. iaitu : 1.. pentauliahan penguduran.2..2.-an pem-. penggandaan. iaitu –kan dan –i .. seniman seniwati..2. pengekodan ....1.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang...-an Perkataan pelaksanaan. komunisme hadirin.

pe-. kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang.. mensyaratkan menggulingkan. melakukan. membentuk kata kerja.. membasahi menghendaki.. menyedari. apabila bergabungan dengan kata dasar.-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan... iaitu ke-. Contohnya: Apitan meN-.-i me-.. memperingati kehujanan....-i memper-..-kan menge-.-an 3..kan me-...-an ke-.. mencucuri. beratapan ditaburkan....-i ke-. menanyakan membezakan.-an di-.... mentakrifkan.... berbekalkan. apabila digabungkan dengan kata dasar.........-i mem-.-an ke-. mengesyorkan.-kan ber-..-i men-.2... mengepinkan beralaskan.. kecurian ......1. mewarnai mendahului. mengkhususkan mengehadkan.. membentuk kata adjektif.kan ber-... persamaan.-kan men-.-an.. diperlihatkan.... pesisiran. bergantungan.. Contohnya : Apitan ke-.. menjauhi membanjiri... dianuti diperdengarkan.10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang. digulingkan melalui.. mengelakkan.... memberikan mendirikan...-kan mem-.. kebijakan.-i meng-....-an per-. mengawasi. kepanasan.2.. petempatan perjumpaan.9 Apitan Kata Kerja pendalaman..-kan meng-.. perlumbaan kecantikan. didekati...-kan meN-.... Hanya terdapat satu apitan kata adjektif ...-kan diper-...1. memfatwakan...-an ke-.. didorongkan.. berjudulkan bertaburan.. mengkhianati dianugerahi.-kan memper-. memperlihatkan...........-an 3....-i di-. diperbahaskan diperingati memperdengarkan..-i diper-. membelakangi..

1. sementara sinambung Secara berkumpulan. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. gemuruh.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. sisipan kata adjektif. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang. 3. keruping kemuning.1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.2. gerodak gemilang. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. . dan 2. apabila hadir di celahan kata dasar. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan. sisipan kata nama.1. Maksudnya. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. iaitu: 1. kemuncup 3. telapak. membentuk kata nama. Terdapat dua sisipan yang masih wujud.2. kelemumur seruling. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. gelembung serabut.2. apabila hadir di celahan kata dasar. membentuk kata adjektif.3.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Secara berkumpulan.Bhd. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (1980). Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Nik Safiah et. Tatabahasa Dewan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. . BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. (2006). Raminah Sabran dan Rahim Syam. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Al (1996). LATIHAN 1. Abdullah Hassan. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1985). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.

Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . 4.TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. jenis dan perinciannya.

1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. iaitu : i. Antara rumah batu. contohnya : . kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori.sebuah frasa. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. 4. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. iii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Ini berbeza dengan rumah besar. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4.2. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. jumlah kata majmuk adalah besar. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. terima kasih. ii.Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Contoh kata majmuk : kerusi malas. (Tatabahasa Dewan. dan telefon dail terus. 1996). biru laut. Berdasarkan jenisnya.

2. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann.3. misalnya kertas kerja dan urus setia.2.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. hulubalang . Namun.2.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.

tandatangan-tandatangan. Menteri-menteri besar. setiausaha-setiausaha 4. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Contohnya : Alat-alat tulis. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk.Kata Adjektif Contohnya : sukacita. Naib-naib Canselor. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. iaitu : a. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah.3. Guruguru Besar Namun. walhal.2. Contohnya : Warganegara-warganegara.3. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan .3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. gambar-gambar rajah.2.

kata ganda berentak 4.kata ganda penuh. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian .b.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. 1996). kata ganda separa. dan 3. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. iaitu : 1. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. 2. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2.3. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis.

2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif.3. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar . kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.3. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4.4. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.

Kemudian. b. a. kata ganda berentak bebas. d. e. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. c. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. d. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. Kemudian. Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN . Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. c. nyatakan kata terbitan tersebut.Saki-baki 2. b. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. a. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. e.

(1980). TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Walaupun demikian. Tatabahasa Dewan. kriteria struktur fonologi atau bunyi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. (1985). . kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu frasa. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. (2006).al. klausa dan ayat. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. kriteria struktur morfem.Abdullah Hassan .Bhd.al. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Raminah Sabran dan Rahim Syam. (2006).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 2. anda seharusnya dapat: 1. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Oleh itu. frasa kerja (FK). menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Seterusnya. iaitu frasa nama (FN). Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. iaitu ayat. 3. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. 4. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Sehubungan itu.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . 5. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. iaitu klausa dan frasa. klausa dan frasa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza.

ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. 2010) seperti berikut: a.Walaupun Nik Safiah Karim et.al.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. Sehubungan itu. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan .4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. kata kerja.2. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. iaitu kata nama.al. tempat atau benda.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5. kata adjektif dan kata tugas. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.

jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. bangsa.(1996) menyatakan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. iaitu kata nama khas.3. Rajah 5.1). Rajah 5.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. perbadanan (institusi).berdasarkan ciri-ciri semantik. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. benda. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. haiwan.6: Kata nama khas b. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. iaitu kata nama khas. bahasa. undang-undang. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. pangkat. (ii) manusia atau . kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. Nik Safiah Karim et al. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. dan seumpamanya. 5. iaitu manusia dan bukan manusia. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. kata nama am dan kata ganti nama. perkara atau konsep yang umum sifatnya. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. a.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5.

kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.3.8: Kata Ganti Nama 5. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.7: Kata Nama Am c. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. .bukan manusia. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Seterusnya.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis.al.3. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya.al (1996). kedua dan ketiga.2006) seperti berikut: Rajah 5. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. (iii) Institusi atau bukan institusi. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. iaitu (i) Kata ganti nama diri. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Pemuda itu sedang berbual. memper-…kan. Dalam ayat transitif ini. . Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. ii) Pengarang itu menulis buku. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Gadis itu tersenyum. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Padi sedang menguning. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. duduk. jatuh. dan bersendirian. me-…i. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam.(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. berkereta. ber-. terjatuh.

berlipat. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). AKTIVITI 1. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber.(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kedinginan..seperti berasah. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. terbunuh. kehujanan dan sebagainya.an seperti kecurian. kenal pasti kata nama am. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: .seperti terangkat. (iii) Kata kerja pasif ke …. bertulis dan sebagainya. tercapai dan sebagainya.Secara berpasangan.

Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. nama______ nama _____dan nama_______. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut.i. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. i. ii. v. haiwan. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. iii. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. benda. ii. LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. iv. BAHAN BACAAN . iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________.

Rencana Linguistik. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Sehubungan itu. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. (1985). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. sungguh dan sangat. 2006). (2010). . Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. (1980). Ali Mahmood et. Abdullah Hassan (penyunting) (1983).Abdullah Hassan.Sabran dan Rahim Syam. Abdullah Hassan. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Ali Mahmood et. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda.al. (2007). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al. Tatabahasa Dewan. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj.al (1996. Oleh itu. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. (2006).

1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. 3. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penguat. pembenar. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif . pembantu. klausa. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. penegas.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.Kata tugas pula hadir dalam ayat. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.al (1996. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penentu. penafi. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. penerang. 6. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. pendepan. pemeri dan tugas-tugas lain. anda seharusnya dapat: 1.

agak. (iv) kata adjektif bentuk. (vi) kata adjektif jarak. (iii) kata adjektif ukuran. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. (v) kata adjektif waktu. atau sisipan (Ali Mahmood et. apitan.al. paling. benar. sungguh.al. Pemuda itu baik sungguh. sangat. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . (ii) kata adjektif warna. masih lebat lagi. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. Buah cempedak itu enak sekali. sama ada imbuhan awalan. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sudah lama sungguh. 6.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. (vii) kata adjektif cara. (viii) kata adjektif perasaan. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. sekali. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et.

Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. v. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. ii. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Anaknya masih kecil lagi. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Adik suka pakai baju hijau.Contoh ayat: i. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Dia memiliki mata berwarna biru. . Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. iii. iv. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. v. Peserta itu berdiri dengan cergas. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. v. iv. Kereta merah itu kepunyaan abang. Buku tebal itu sudah saya baca. ii. Badannya semakin kurus. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. iii. iv. Anak Pak Kamar bijak sekali. Dia lemah dalam matematik iii. Budak nakal selalu kena marah ii.

ii. Mukanya bujur sirih. Dia berada di kampus sehari suntuk. iii. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. v. seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. Kedatangannya lewat hari ini. ii. v. iv. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh . Bentuk buah kelapa itu lonjong. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. iv. Kenangan silam sukar dilupakan. iii.

Dia masih marah kepada saya. iii. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. iii. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Siapa cepat dia dapat. Dia berdiri hampir dengan kereta saya.Contoh ayat: i. ii. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Kereta itu dipandu dengan laju. v. v. iv. Dia cermat apabila berbelanja. ii. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Arus sungai itu sangat deras. Mereka amat rindu akan kampung halaman. iii. iv. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. ii. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. Gasing itu berpusing ligat.

. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i. iii. Pemuda segak itu guru saya. dengar. iv. bau. pandang. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. iv. v. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. ii. iii. ii. Alunan musik itu mersik. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. v. Kulit mukanya sangat halus.Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Kain yang kesat itu ialah kain lap. Kebanyakan lelaki bersuara garau.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. Teriakannya nyaring sungguh. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Buku itu berkulit keras.  Suaranya merdu bagai buluh perindu.

ii. Buah limau masam rasanya. iv. ii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i.  Kakaknya suka berpakaian cantik. v. iv. iii. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas . Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. iii. v. iii. iv.  Bunga ros itu harum baunya. Saya tidak suka minum ubat pahit. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Setiap hari kita minum air tawar. vi. 6. Semua orang suka makanan lazat. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Kuih tradisional itu terlalu manis.ii.

penentu. Sehubungan itu. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. penerang.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan).4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. pernah sangat. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. benar dua. tetapi wah. frasa kerja. banyak atas. lah. segala. berfungsi sebagai kata praklausa. bawah. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. tah. klausa. Dengan perkataan lain. amat. atau. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. daripada ya. adalah di. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. maka. penguat.amboi. bukan ialah. pembenar. siapa sila. prafrasa. kah. sudah. penegas. tepi 6. dari. berapa.cis apa. penghubung. dalam.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . paling juga. harap hatta. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. tolong.al. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. dan sebagainya. pun tidak. syahadan akan. atau sebagai kata pascakata. betul. dan frasa adjektif.

  (ii) Kata Hubung Pancangan 1. sambil. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. malahan.1.  Gabungan dan. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. lalu. serta. atau. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. tetapi. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain.   Komplemen bahawa   .

Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. kata pembenar. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. untuk. hingga. bagaimana. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. kami akan melawan. apa. iaitu yang terdiri daripada kata seru. Sementara menanti padi masak. kalau. bila. sungguhpun. Kalau musuh menyerang. kata perintah. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. agar. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. sewaktu. dan kata pangkal ayat. awak telah berjaya! Aduhai.      (iii) Kata Praklausa 1. sementara. sekiranya. setelah. meskipun. cis. aduhai. celaka. wahai   Syabas. siapa. Keterangan kerana. syabas. mengapa. eh. supaya. kendatipun. petani itu menanam jagung. 2. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. tatkala. kata tanya. semasa. semoga. jikalau. amboi. pengiyaan. andai kata. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . pertanyaan. ketika. wah. oh. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. walaupun.

Betul.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. usah.      Kata pembenar ya. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja. betul. jangan. itulah orangnya. sila. syahadan.    Kata perintah jangan. Benar. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. benar     Kata pembenar hatta. sebermula. tolong. Ya. itulah cikgu baru di sekolah kita. benar. sila. arakian   Hatta istana itu pun siaplah. Harap saudara dapat datang petang ini. maka. sekali peristiwa. alkisah. Sebermula berburulah baginda bersama-   . Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. Janganlah bersusah hati. minta. adapun. kalakian. harap. jemput. Silalah masuk.

Adik masih membersihkan meja. frasa kerja. Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja.  Kata bantu 1. belum     Pekerja itu telah pulang. masih. akan. Semua kenderaan akan diperiksa esok. menguatkan. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. (iv) Kata Prakfrasa 1.     . 2. atau frasa adjektif. Mereka pernah ke utara Malaysia. sedang. iaitu sama ada frasa nama. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. memerikan. menyendikan. pernah. menunjukkan arah. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. Murid-murid itu baru tiba. menegaskan. baru. dan membilang. menafikan.sama hulubalangnya. Bantu Aspek: telah. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.

   Lukisan di dinding itu cantik sekali.    2. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. paling. agak. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. Bangau itu terlalu kurus. Lambat benar bas itu tiba. boleh.       Kata penguat 1. 3. Penguat belakang: sekali. mahu. Bantu Ragam: hendak. paling. terlalu. sama ada di . Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. benar.2. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. mesti. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. Dia keluar sebentar nian. Penguat bebas: amat. harus. Pendapatnya agak bernas. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. sangat. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. Penguat Hadapan: terlalu. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan.

-lah. dan frasa sendi nama 1. hanya. -tah. 1. iaitu frasa nama. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. jua. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2. Penegas frasa predikat: kah. hanya.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. Hujan turun hanya pada musim dingin. Roti bukan diperbuat daripada besi. lagi. Kami ingin juga ke pekan.hadapan atau di belakang kata adjektif. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. Dia tidak berlari. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Orang itulah bapanya.  . pun. Itu bukan mereka.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. frasa adjektif. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar.   3. 1. frasa kerja.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita. Hujan hanya turun pada musim dingin. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya.

Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. 1. Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. 1. Menyatakan tempat atau arah. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. dan perbandingan: daripada    . Kenyataan itu adalah tidak benar.waktu atau masa: dari   4. waktu atau masa: ke    3. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. benda. Perbezaan atau  2. Menyatakan punca bagi manusia. Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. asal kejadian. perbezaan. Arah: Mereka menuju ke selatan. Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Menunjukkan: tempat. Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. sumber. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. unsur mujarad. arah dituju. Menunjukkan tempat: di  2. haiwan.

Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. bagi sedang   6. unsur mujarad. 9. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7. bagi   8. Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. . Menyatakan sasaran yang merujuk manusia.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu. haiwan. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. 5. Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. Rumah pekerja dibaiki. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. 10.

cara sesuatu dilakukan. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. semenjak  14. memakai atau menggunakan. bagai. umpama. Hubungan yang membawa maksud    13. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak.11. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. Membawa maksud bersama-sama. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   . laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. laksana} batu. Membawa maksud perbandingan: seperti. bagai. semenjak} dua tahun yang lalu. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. 12. umpama. Membawa rujukan: terhadap maksud  15. menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu.

Menunjukkan bilangan tak  . Kami mendirikan khemah di belakang rumah. dua. timur. Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. waktu. belakang. Buku itu ada di atas meja. antara. 18. tengah.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. tepi. atau tempat: hingga. bawah. sejuta  2. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. selatan. segi. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. samping. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. atas. dalam. sampai} peringkat universiti. penjuru. Menunjukkan bilangan tentu: satu. sudut. barat. di   Kata arah 1. sisi. Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. sepuluh. luar. Mereka bersembunyi bawah rumah. 17. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. hadapan.

 Kata penekan 1. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat. iaitu (i) kata hubung gabungan.tentu: segala. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. (iii) kata praklausa. (ii) kata hubung pancangan. sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. 1. (iv) kata adjektif bentuk. dan (ix) kata adjektif pancaindera. Berdasarkan petikan di bawah. para. banyak. seluruh. 2. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. (ii) kata adjektif warna. lajunya. kata adjektif sifatan atau keadaan.  Kata pembenda 1. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. (vi) kata adjektif jarak. (iii) kata adjektif ukuran. (viii) kata adjektif perasaan. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (vii) kata adjektif cara. 2. (v) kata adjektif waktu. -nya yang hadir selepas perkataan. . Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. Secara berpasangan. iaitu (i). semua. sekalian. beberapa. AKTIVITI 1.

pendidikan dan di tempat awam.gov. Oleh itu. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof.dbp.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. pegawai kerajaan.my/klikdbp/klikdbp1apr7. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. Profesor Dr. media massa. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Di samping itu. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. Dalam ucapan perasmiannya. bakal pendidik. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Kuala Terengganu. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.pdf LATIHAN . guru. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. iaitu. Sumber: http://www. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Tegas beliau.

Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan (penyunting) (1983).." "Aku bukan mengajak bertekak. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Kurang manis. dan tidak. (1980). Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. tapi maksud kau. Aku mencapai satu paket gula. . Menarik nafas. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Ya. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". "Hilwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pandangannya menuntut jawapan. Tapi berkongsi pandangan. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.." balasnya.. Rencana Linguistik. lalu menyuapkannya ke mulut. Hilwah. Dia mengorak senyum.." Aku menjawab acuh tidak acuh. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Aku masih diam. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. "Err. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Kopi yang masih panas kucicip perlahan.

Tatabahasa Dewan. (2010). (2007).al (1996.Nik Safiah Karim et.al (1996. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Tatabahasa Dewan.al. Abdullah Hassan (2008). 2006).Abdullah Hassan (2006). 2006). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.al. Ali Mahmood et. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.Bhd. Ali Mahmood et. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful