MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. sisipan dan apitan. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan.2. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. . 1.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. Di dalam pemakaiannya. Dalam kebanyakan bahasa. 1.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Raminah Hj. akhiran. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri.

dalam s+in+ambung. pe-.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya.2. me-. 1.-an dalam ke+cantik+an dan di-. 1. yang hadir secara mengepit kata dasar.2..dan in-.dalam di+ambil.-erdalam s+er+uling dan –em-. 1. 1...3 Apitan Imbuhan. di-.2.1..1 .2. dalam g+em+uruh. meng-. per-.. Misalnya ber. el-. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. 1. mem-.. . se-.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.1. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. -in. meny.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. Misalnya –el. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. misalnya ke-.2. ke-.1.1. men-.dalam t+el+unjuk.2.dalam ber+jalan dan di.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.. em. ber-.1. Misalnya ter-. dan lain-lain.1..-i dalam di+ikut+i.

2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. Namun. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini .1.2. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. Sebagai bahasa rasmi agama Islam. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2. tiga kumpulan ini ialah : 1.2.2.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.2.

dan supra-.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.3 Imbuhan Yunani – Latin . Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.2. mono-. poli-. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik . auto. Namun demikian.2. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.anti-.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

penggandaan dan akronim Rajah 1.-i Ke-. Prosesproses ini ialah pengimbuhan. iaitu awalan...5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. pemajmukan.. dan kata adjektif.. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. dan kata ganda. Imbuhan-imbuhan ini. kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan. apitan..Rajah 1. iaitu kata tunggal. akhiran..3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat . dan sisipan.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. kata majmuk.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan... Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan.3.-an Men-... apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja.

. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.2. ke. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. yang menghasilkan kata terbitan.+ tapa ( bertapa ).3.-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.1Pengimbuhan Kata Majmuk . 1.. misalnya. menerbitkan kepengarangan.. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. Daripada kata dasar karang.-an. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. Sebagai contoh.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. misalnya ber.Ber-. maksudnya. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.3.+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi )..

penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.2.2. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. Dalam hal ini. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.1. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1.1. ejaannya menjadi bercantum. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.3.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. iaitu : 1.2.3.3.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. .

3. terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : .1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. 2. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.3. sama ada secara penuh.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. Penggandaan berentak. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. dan 3. Terdapat dua jenis penggandaan penuh.3. Penggandaan penuh. iaitu . Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. 1. Penggandaan separa. Dengan kata lain. 1.

3. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . menjadikannya vokal e pepet. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.3. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.

setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. . iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. Dalam penggandaan berentak. bunyi yang diulang ialah vokal.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.3.3.

Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. jika bukan kata nama khas.Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.3.3. 1. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Salah.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. . misalnya.Angkatan Belia Islam Malaysia .3. 1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.4. bergantung pada cara pembentukkannya.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. jika kata nama khas. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.4.Berita Nasional Malaysia . jika ditulis *ipar duai.

2.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.pukul rata kugiran . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Selain itu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. (2006). Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.kumpulan gitar rancak 1.Contohnya : tabika . anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Morfologi Bahasa Melayu.3. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. . Kuala Lumpur : PTS Profesional.4. 1. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. Oleh itu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.taman bimbingan kanak-kanak purata . (2006). BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan.

kata terbitan. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan.1: Kerangka Tajuk 1 . tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. (1985). kata majmuk dan kata majmuk.Raminah Hj. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Sabran dan Rahim Sham. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2.

Nama Khas) cerpen. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. cenderamata. personifikasi ABIM.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. das. sini. isyarat universiti. cam. tadika. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. bom.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . asal. rak. taska. MAS. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. bulat.2. sayembara. jauh. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. zink. laksana. Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . mahasiswa. ADUN. 2. akan. dekat. purata. skru dia.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . wang. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. almari. suka. meja. teks. am. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. gembira.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. cat. golf. berita. UMNO. Dalam bahasa Melayu. cahaya. dram.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . pemajmukan dan penggandaan. sana bahaya. skrip.cas.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . trak. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had.

memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. ber-…-kan. ber-…. -man.3 Kata .bel-. sub-. -in. -is.. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. maha. ke-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. -an. kata kerja dan lain-lain. pra-. telemeN-. -er-. mikro-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-. dwi-. -wati. pel-…-an. - peN-. -an. tata-. se-. di-…. -ita. semi-. te- -an. -kan. juru. akhiran. -em-. memper-. meN-….anti. -ah. di-. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. pel-. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. -em- -el-. pro-. ber.Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. di-…kan. eka-. diper-…-kan. per-. memper-…-kan. sisipan dan apitan. diper--. ke-…-an meN-…-kan.. -wan. -at. per-. makro-. ter-. infra-. -isme. ko-. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. -an.

para. semua Ketua Setiausaha. kakitangan. 2. lut sinar. setiausaha.semua. Perdana Menteri. bumiputera. kapalkapal terbang.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). mengambil alih. berat mulut. matahari. beritahu. persatuan. tanggungjawab alat-alat tulis. Naib Canselor. Ketua Menteri. cakera padat. kereta lembu. sekumpulan guru penolong kanan. tengah hari. dikenal pasti. Duta Besar model linear. telefon dail terus anak emas. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. pengambilalihan. kaki bola antarabangsa. olahraga. terima kasih. kerjasama. Kata Majmuk Bebas bandar raya. pertubuhan. guru-guru besar. warganegara. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. pengenalpastian. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . banyak. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. sekumpulan. buah tangan. lebuh raya. Contohnya seperti di bawah. sukarela. tandatangan. garis pusat. suruhanjaya. kaki ayam. pesuruhjaya. daya serapan mencampuradukkan. barisan. jawatankuasa. Persatuan Bekas Perajurit.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda .

2. Kata Ganda Penuh rama-rama. kupu-kupu. seluar. masjid mimpi. Tompok. Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk. kucing. Alya Nabila. perasaan. Mahathir. Contohnya seperti di bawah.5. Comel. kehendak. kusut-masai. pemajmukan dan penggandaan. lelayang. idaman.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. tertanya-tanya. gunung-ganang 2.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.lintang-pukang. simpangperenang. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. elok-elok. cantik-cantik. keadaan kemahuan. . Sudirman Sang Kancil. Allahyarham Tun Abdul Razak. tolong-menolong berlari-lari. Kata Nama Khas (Hidup .1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju. pulau-pulau lelaki. jangan-jangan. Rafeah. Dalam bahasa Melayu. kalau-kalau. Si Belang.Manusia) YAB Datuk Seri Dr.

terduduk. sini. menguning. mengabaikan. patik.Kata Nama Khas (Hidup . berapa sana. kalian.5. mana. digunakan. diabaikan. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. saya Nama (Diri anda. menyiram dibeli. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) . Proton Perdana V6. dikau.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. ia. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. hamba. menggunakan. disiram bangun. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda. Jin. didiami. tuanku. dia. mendiami. 2. tinggal. Kementah (Diri aku. beliau. awak. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. datang. kerkibaran. Proton Waja. siapa. dipererat.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. mempererat. kamu. beta. daku. kami. beransur. engkau. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. membesar. tersenyum.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. 3.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 2004). Dua Suku Kata. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal . Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. Tahukah anda. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.HASIL PEMBELAJARAN i. 3. ii.1. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. Empat Suku Kata dan Akronim. Tiga Suku Kata. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan.

5): i. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. 1996). Contoh: i. 3.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. ya Contohnya : am . di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3.1. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3.3. iii. iii.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i.1. ii.1. Sudah? Ini? ii. ii. VK Contohnya : yu. Kamu. KV 2. Berdasarakan rajah 1 di atas. ru. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan.3.1. iaitu dipercayai kira-kira 500.

KKKV Contohnya : skru. tin. V + VK Contohnya : ais. bah. skaf. Iblis. iri 2. bau. umpan 6. KV + KV Contohnya : jala. draf. . pasu. asli.3. 6. KKKVK Contohnya : Skrip. KV + KVK Contohnya : jarum.3. apa. acah. iaitu 19. KV + V Contohnya : dia. liar. KVK + KVK Contohnya : sandar. VK + KVK Contohnya : ambil. blok. KVKK Contohnya : bank. jemput. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. teko 9. tetapi pola suku katanya agak banyak. unta 5. 7. 3. straw 3.1. KVK + KV Contohnya : lampu. gred. kuih 8. senda 11.1. air 3. VK + KV Contohnya : undi. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. cap 4.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. aib. dan. KVK Contohnya : cat.3. V + KV Contohnya : aku. brek 5.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. golf. binti. alat. V + KVK Contohnya : izin. krim. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. bin. zink. KKVK Contohnya : staf. telur dan hiris 10. lap. ini. aur.1.1. ulat 4. KV + VK Contohnya : jauh. ria 7.

mesteri. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. idea. V + KV + VK Contohnya : ideal. akliah 15.1. biola 2. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. hikayat 16. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. V + KV + KV Contohnya : utara. tempias. cendawan. manfaat 8. barua 5. KV + KV + V Contohnya : mulia. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. isteri. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. terumbu keranda 18. VK + KV + KV Contohnya : almari. tualang 3. KV + V + KV Contohnya : cuaca.3. elaun 14. sembilan 17. ibarat 10. KV + KV + VK Contohnya : tempua. urea 4. Teruna 12. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. bijaksana 3. singgahsana . V + KV + V Contohnya : usia. budaya. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana.1.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. kelompok 3. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. mentua. Antaranya seperti berikut : 1. selesema 6. KV + KV + KV Contohnya : seteru. umpama 11. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. soldadu 13. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. haluan 7. biasa. sandiwara 4. seluar 6. belukar. amaran. biduanda 2.1. KV + V + KVK Contohnya : siuman. ilahi. kelemumur 7. sanubari. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. akaun. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. V + KV + VK Contohnya : mendiang. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. asasi 9. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.

3.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. jika bukan kata nama khas. nasional 10. bergantung pada cara pembentukkannya.1.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . Contohnya : . KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. maharajalela 3.kumpulan gitar rancak 3. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat.1.1.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.3. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. jika kata nama khas.5. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11.1. Contohnya : ABIM . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. a.Berita Nasional Malaysia Kugiran . KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya .9.

Terdapat empat jenis imbuhan . iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar..-an dalam keindahan dan di. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti.....kumpulan gitar rancak c. iaitu: 1. 3.taman bimbingan kanak-kanak purata . yang hadir sesudah kata dasar.. misalnya ber. yang hadir secara mengepit kata dasar.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. akhiran.dalam berjalan dan di. 2. . misalnya ke-.pukul rata kugiran .. apitan. yang hadir sebelum kata dasar. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.dalam diambil.-i dalam diikuti. Oleh itu. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. awalan.tabika ..

Imbuhan.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. pembeli. suprakategori ekabahasa. dwifungsi. jurujual. misalnya –el. subkategori suprakelas. ekasuku. mahaguru. pertapa pesara. pekedai. suprasistem.2. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. awalan kata nama 2. 3. juruterbang mahasiswa. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis.1. .imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. pencari. peguam ketua.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. Awalan kata kerja 3. apabila bergabung dengan kata dasar. tatanegara. Awalan kata adjektif 3. tatanama prasejarah.dalam telunjuk dan -in. iaitu : 1. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. maharaja tatabahasa. pewangi. pemberi pendatang.2.4.1. Dalam bahasa melayu. ekahala dwibahasa. kehendak. perbara. penyanyi pembalut. pengayuh. pengecat perasap.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang. penjual pengguna. yang hadir di celahan kata dasar. pengukur pengebom.dalam sinambung.2. prasangka subbidang. membentuk kata nama. subsistem. kelepek jurubahasa. sisipan. prakata. pengetin.

memperbesar.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. menduga. diperbesar. membentuk kata adjektif . disuruh diperisteri.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai.1. berbangga terkata. membentuk kata nama.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. iaitu : 1. dibeli. merasa membeli. apabila bergabung dengan kata dasar. terasa.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. akhiran kata kerja 3. tersenyum diatur. diperoleh 3. dan 2. . membalut mendaki.1. mengetin.2.2.1. terpanjang seputih. memperoleh berkata. termerah. menghasut mengebom. mentadbir mengaji. apabila bergabung dengan kata dasar.2. sejernih 3. bersetuju. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. terdapat hanya dua awalan adjektif . mengasuh. menari. memberi. akhiran kata nama. sehalus.

. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja.. silaan. pencucian.-an pen-. sosialisme. perusuhan. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan.Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran... penggandaan. pengekodan . usahawan budiman. sultanah 3.....2.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. bacaan ilmuwan. muslimin hadirat. hulurkan ikuti. membentuk kata kerja.. jalani...-an penge-...1.2. apitan kata adjektif 3. apabila bergabung dengan kata dasar...8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang.. akan membentuk kata nama.. penyuluhan pembukaan. pemfitnahan pendakian.-an: pe-. Contohnya : Apitan peN-. peragawati nasionalisme. apabila bergabung dengan kata dasar.-an peng-. sertai 3. pengeboman. seniman seniwati. pengkhayalan pengesahan. budayawan. ambilkan.. pemburuan.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.2. iaitu –kan dan –i ... pentauliahan penguduran. apitan kata nama 2. muslimat ustazah..1.1. iaitu : 1. apitan kata kerja 3. komunisme hadirin.-an pem-.-an Perkataan pelaksanaan..

-an ke-.. menanyakan membezakan.-kan ber-.. diperlihatkan.. kebijakan.-i men-.....-kan mem-. memfatwakan. didorongkan..-kan menge-.1..2.-kan meN-..-i me-.. didekati... mentakrifkan... mengkhususkan mengehadkan.. kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang. apabila digabungkan dengan kata dasar.... menjauhi membanjiri.-kan men-..-an ke-. membelakangi.... menyedari.. mengepinkan beralaskan.. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif .... dianuti diperdengarkan. petempatan perjumpaan...-kan memper-.-i memper-.-an.10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang.-i meng-.kan ber-.-an ke-..kan me-.-kan diper-. memperingati kehujanan. mencucuri.-i diper-....... mengawasi.pe-...-i mem-. berjudulkan bertaburan.-kan meng-..... mensyaratkan menggulingkan..-an di-....... persamaan. membasahi menghendaki.. memperlihatkan.-i ke-....1. melakukan...... mewarnai mendahului.-an per-..-an 3. beratapan ditaburkan... kecurian ..... digulingkan melalui.. berbekalkan.. Contohnya : Apitan ke-...-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan...2. pesisiran. Contohnya: Apitan meN-.....-i di-.. membentuk kata kerja... memberikan mendirikan.. mengesyorkan. iaitu ke-... diperbahaskan diperingati memperdengarkan.. apabila bergabungan dengan kata dasar. kepanasan.-an 3....9 Apitan Kata Kerja pendalaman... mengelakkan.. mengkhianati dianugerahi.. membentuk kata adjektif.. perlumbaan kecantikan.. bergantungan..

Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.2. sementara sinambung Secara berkumpulan. keruping kemuning.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.1. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. 3. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. . Maksudnya.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. gelembung serabut. gemuruh. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.2.1.3. kelemumur seruling. membentuk kata adjektif. dan 2. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. membentuk kata nama.2. iaitu: 1. apabila hadir di celahan kata dasar.1. sisipan kata nama. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. sisipan kata adjektif. telapak. apabila hadir di celahan kata dasar. kemuncup 3. gerodak gemilang. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980). Nik Safiah et. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan.Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Abdullah Hassan.Bhd. (2006). Raminah Sabran dan Rahim Syam. . Al (1996). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. LATIHAN 1. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. (1985).

Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. 4. 4. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. jenis dan perinciannya.TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.

2.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. (Tatabahasa Dewan. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa.Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. ii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Berdasarkan jenisnya.sebuah frasa. Ini berbeza dengan rumah besar. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). Contoh kata majmuk : kerusi malas. iaitu : i. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. biru laut. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). 4. Antara rumah batu. jumlah kata majmuk adalah besar. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. iii. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. contohnya : . dan telefon dail terus. 1996). iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. terima kasih.

3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.2. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. misalnya kertas kerja dan urus setia. Namun. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.2.3. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.2.Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. hulubalang .

gambar-gambar rajah.2. walhal. tandatangan-tandatangan. Contohnya : Warganegara-warganegara.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Guruguru Besar Namun. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan.3.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk.2. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.3. Naib-naib Canselor. setiausaha-setiausaha 4. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. Menteri-menteri besar. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur.Kata Adjektif Contohnya : sukacita. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Contohnya : Alat-alat tulis. iaitu : a.

kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan.3. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. kata ganda separa.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar.b.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. iaitu : 1. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. dan 3. 2. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4.kata ganda penuh. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . 1996). kata ganda berentak 4.

kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan.3. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar .3.4.

c. Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. Kemudian. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. Kemudian. b. b. e. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. c. a. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. e. a. d. nyatakan kata terbitan tersebut. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi.Saki-baki 2. d. kata ganda berentak bebas. Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN .

perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. iaitu frasa. (2006). Raminah Sabran dan Rahim Syam. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?.al. (2006). Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Walaupun demikian. (1985). SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. .Bhd. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan.al. kriteria struktur fonologi atau bunyi. (1980). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.Abdullah Hassan . Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. kriteria struktur morfem. klausa dan ayat.

iaitu klausa dan frasa. frasa kerja (FK). menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. 4. iaitu ayat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Seterusnya. 5. Sehubungan itu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. anda seharusnya dapat: 1. iaitu frasa nama (FN). Oleh itu. klausa dan frasa. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. 3.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. 2. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang.al. kata adjektif dan kata tugas.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.2. tempat atau benda.al. iaitu kata nama.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. 2010) seperti berikut: a.Walaupun Nik Safiah Karim et. Sehubungan itu. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan . kata kerja.

bangsa.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. a. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. pangkat. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. haiwan. dan seumpamanya. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. (ii) manusia atau . Rajah 5. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. bahasa. benda. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. perbadanan (institusi). Nik Safiah Karim et al. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata nama am dan kata ganti nama. 5. undang-undang.berdasarkan ciri-ciri semantik.3. perkara atau konsep yang umum sifatnya. iaitu kata nama khas. iaitu manusia dan bukan manusia. iaitu kata nama khas. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua.6: Kata nama khas b. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.1). iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang.(1996) menyatakan. Rajah 5.

3. kedua dan ketiga. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.3. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5.7: Kata Nama Am c.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dan (ii) kata ganti nama tunjuk.2006) seperti berikut: Rajah 5. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. (iii) Institusi atau bukan institusi.bukan manusia. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Seterusnya. .8: Kata Ganti Nama 5. iaitu (i) Kata ganti nama diri.al (1996). iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.al. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.

(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. terjatuh. jatuh. duduk. me-…i. Pemuda itu sedang berbual. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. ii) Pengarang itu menulis buku. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. Padi sedang menguning. Dalam ayat transitif ini. . dan bersendirian. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. berkereta. ber-. Gadis itu tersenyum. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. memper-…kan. ber…an dan ter seperti perkataan menangis.

. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. bertulis dan sebagainya.seperti terangkat.seperti berasah. terbunuh. AKTIVITI 1. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: . kedinginan. (iii) Kata kerja pasif ke ….Secara berpasangan. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. kenal pasti kata nama am. kehujanan dan sebagainya. berlipat. tercapai dan sebagainya.an seperti kecurian. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang).(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.

Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. iii. BAHAN BACAAN . Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. ii.i. benda. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. haiwan. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. v. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. iv. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. ii. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. nama______ nama _____dan nama_______. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. i.

Abdullah Hassan. Sehubungan itu. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. sungguh dan sangat. Ali Mahmood et. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Oleh itu. 2006). TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. (2010). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Sabran dan Rahim Syam. . Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda.al (1996.al. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan. (1985). Rencana Linguistik. Tatabahasa Dewan.al. Ali Mahmood et. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. (2007). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. (1980). kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. (2006). Abdullah Hassan (penyunting) (1983).

penguat. penafi. penerang. 2. penentu. penegas. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif . pendepan.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. 6. pemeri dan tugas-tugas lain.Kata tugas pula hadir dalam ayat. klausa. pembantu. anda seharusnya dapat: 1.al (1996. 3. pembenar.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.

(iii) kata adjektif ukuran. (iv) kata adjektif bentuk. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. (viii) kata adjektif perasaan. sungguh. benar. (vi) kata adjektif jarak. atau sisipan (Ali Mahmood et. masih lebat lagi. apitan. Buah cempedak itu enak sekali. sama ada imbuhan awalan.al. (v) kata adjektif waktu. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. 6.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. agak. sudah lama sungguh. (vii) kata adjektif cara. sekali.al. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . paling. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Pemuda itu baik sungguh.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. (ii) kata adjektif warna. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sangat.

Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Badannya semakin kurus. Budak nakal selalu kena marah ii. Buku tebal itu sudah saya baca. Dia memiliki mata berwarna biru. v. Adik suka pakai baju hijau. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. Anak Pak Kamar bijak sekali. Peserta itu berdiri dengan cergas. ii. Kereta merah itu kepunyaan abang. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. v. iii. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. iv. ii. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran.Contoh ayat: i. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. iv. iv. Dia lemah dalam matematik iii. Anaknya masih kecil lagi. iii. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. v. .

Kedatangannya lewat hari ini. v. iii. v. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. ii. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh . seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i.Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. iii. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Dia berada di kampus sehari suntuk. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. ii. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. iv. Mukanya bujur sirih. iv. Kenangan silam sukar dilupakan.

ii. v. ii. iii.Contoh ayat: i. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Siapa cepat dia dapat. Kereta itu dipandu dengan laju. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Mereka amat rindu akan kampung halaman. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. iv. iv. Gasing itu berpusing ligat. v. Dia cermat apabila berbelanja. Arus sungai itu sangat deras. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. iii. Dia masih marah kepada saya. iii. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. ii. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i.

Kulit mukanya sangat halus. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. Kebanyakan lelaki bersuara garau.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. Alunan musik itu mersik. ii.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. pandang. iii. v. bau. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. v. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i. dengar. Kain yang kesat itu ialah kain lap. .Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Buku itu berkulit keras. iv. Pemuda segak itu guru saya. iv. Teriakannya nyaring sungguh. iii. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. ii.

iii. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. ii.  Kakaknya suka berpakaian cantik. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. Setiap hari kita minum air tawar. vi. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. iv. Pakaian pengantin itu molek sungguh.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas . iv. v. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. iv. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Saya tidak suka minum ubat pahit. Semua orang suka makanan lazat. iii.ii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. v.  Bunga ros itu harum baunya. ii. Kuih tradisional itu terlalu manis. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Buah limau masam rasanya. iii. 6.

paling juga. frasa kerja. tetapi wah. tah. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. benar dua. tolong. dan frasa adjektif. betul. syahadan akan.cis apa. Sehubungan itu.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . atau. harap hatta. adalah di. lah. tepi 6. pun tidak. penegas. daripada ya. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. bukan ialah. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. maka. amat. segala. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. penentu. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. berfungsi sebagai kata praklausa. prafrasa. siapa sila. penguat.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. berapa.amboi. kah. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. dan sebagainya. Dengan perkataan lain. penerang. atau sebagai kata pascakata. klausa. bawah. dari. pernah sangat. penghubung.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). pembenar.al. banyak atas. dalam. sudah.

tetapi.1. malahan. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. atau.   Komplemen bahawa   . Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah.  Gabungan dan. lalu.   (ii) Kata Hubung Pancangan 1.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. sambil. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. serta.

atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. jikalau. celaka. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. supaya. aduhai. iaitu yang terdiri daripada kata seru. Keterangan kerana. bila. sementara. sewaktu. oh. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. agar. meskipun. bagaimana. wah. ketika. siapa. amboi. kata pembenar. awak telah berjaya! Aduhai. sekiranya. hingga. untuk. Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. kata tanya. cis. apa. petani itu menanam jagung. dan kata pangkal ayat. pengiyaan. sungguhpun. kalau. Sementara menanti padi masak. kami akan melawan. mengapa. kata perintah. syabas. kendatipun. semasa. eh. wahai   Syabas. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. pertanyaan. Kalau musuh menyerang. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. 2. tatkala. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . walaupun.      (iii) Kata Praklausa 1. andai kata. semoga. setelah.

kalakian. sila. alkisah. Ya. adapun.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. Sebermula berburulah baginda bersama-   . Harap saudara dapat datang petang ini. usah.    Kata perintah jangan. arakian   Hatta istana itu pun siaplah. benar. itulah orangnya. syahadan.      Kata pembenar ya. betul. maka. harap. sila. minta. Silalah masuk. Janganlah bersusah hati. jemput. itulah cikgu baru di sekolah kita. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. sekali peristiwa. Benar. jangan. benar     Kata pembenar hatta. Betul. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja. sebermula. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. tolong.

Bantu Aspek: telah.  Kata bantu 1. Murid-murid itu baru tiba. menguatkan. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. menyendikan. (iv) Kata Prakfrasa 1. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. menunjukkan arah. Adik masih membersihkan meja. menafikan. baru. memerikan. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. sedang. menegaskan. iaitu sama ada frasa nama.sama hulubalangnya. Mereka pernah ke utara Malaysia. masih. Semua kenderaan akan diperiksa esok. akan. frasa kerja. belum     Pekerja itu telah pulang.     . Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. atau frasa adjektif. dan membilang. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. pernah. 2.

dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Bantu Ragam: hendak. Dia keluar sebentar nian. sama ada di .    Lukisan di dinding itu cantik sekali. Bangau itu terlalu kurus. Pendapatnya agak bernas.    2. sangat.       Kata penguat 1. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. terlalu.2. benar. Penguat bebas: amat. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. 3. Penguat Hadapan: terlalu. harus. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. mahu. paling. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. Lambat benar bas itu tiba. Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. agak. mesti. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. Penguat belakang: sekali. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. paling. boleh.

1. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. iaitu frasa nama. frasa adjektif. dan frasa sendi nama 1.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. pun.   3. Hujan hanya turun pada musim dingin. Hujan turun hanya pada musim dingin. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2. -tah.hadapan atau di belakang kata adjektif.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. hanya. jua.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita. Roti bukan diperbuat daripada besi. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. frasa kerja. lagi. Itu bukan mereka.  . Kami ingin juga ke pekan. Orang itulah bapanya. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar. Penegas frasa predikat: kah. -lah. Dia tidak berlari. 1. hanya.

1. Menunjukkan: tempat. Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Kenyataan itu adalah tidak benar. dan perbandingan: daripada    .waktu atau masa: dari   4. benda. sumber. Menyatakan punca bagi manusia. unsur mujarad. arah dituju. Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. asal kejadian. Menyatakan tempat atau arah. Arah: Mereka menuju ke selatan. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Perbezaan atau  2. waktu atau masa: ke    3. Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. Menunjukkan tempat: di  2. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. haiwan. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. 1. Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. perbezaan. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok.

Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara. bagi   8. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. 9. Rumah pekerja dibaiki. unsur mujarad. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. haiwan. . Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. 10. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. bagi sedang   6. 5. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7.

umpama. bagai. memakai atau menggunakan. laksana} batu. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. Membawa maksud perbandingan: seperti. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   .11. bagai. laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. Hubungan yang membawa maksud    13. semenjak  14. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak. 12. Membawa maksud bersama-sama. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16. semenjak} dua tahun yang lalu. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa rujukan: terhadap maksud  15. Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. umpama. cara sesuatu dilakukan.

Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. segi. di   Kata arah 1. waktu. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. selatan. dalam. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. 17. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. atau tempat: hingga. Menunjukkan bilangan tentu: satu. sisi. atas. tepi. penjuru. sejuta  2. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. hadapan. 18. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. barat. luar. belakang. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. samping. bawah. antara. Buku itu ada di atas meja.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. sudut. Mereka bersembunyi bawah rumah. tengah. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. sampai} peringkat universiti. timur. dua. sepuluh. Menunjukkan bilangan tak  . Dia duduk di antara Ramli dan Salmah.

(viii) kata adjektif perasaan. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda.  Kata pembenda 1. banyak. (v) kata adjektif waktu. 1. (iii) kata adjektif ukuran. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. 2. iaitu (i). Secara berpasangan. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. (ii) kata hubung pancangan. Berdasarkan petikan di bawah. beberapa. (vi) kata adjektif jarak. lajunya. (vii) kata adjektif cara. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. (iii) kata praklausa.tentu: segala. sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. semua. kata adjektif sifatan atau keadaan. iaitu (i) kata hubung gabungan. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat. seluruh. sekalian. (ii) kata adjektif warna. (iv) kata adjektif bentuk. . -nya yang hadir selepas perkataan. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata.  Kata penekan 1. para. Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. AKTIVITI 1. 2. dan (ix) kata adjektif pancaindera.

Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. Dalam ucapan perasmiannya. Kuala Terengganu. Di samping itu. Tegas beliau. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. iaitu. pendidikan dan di tempat awam. Sumber: http://www. Profesor Dr. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. pegawai kerajaan.dbp. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.my/klikdbp/klikdbp1apr7. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan.pdf LATIHAN . Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. media massa. Oleh itu. guru.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.gov. bakal pendidik.

Kurang manis. lalu menyuapkannya ke mulut. "Hilwah. "Ya. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. Hilwah. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tapi berkongsi pandangan. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat.. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. .Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Rencana Linguistik. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.. dan tidak." "Aku bukan mengajak bertekak. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring." balasnya. Aku masih diam.. tapi maksud kau. Dia mengorak senyum. Pandangannya menuntut jawapan.. "Err. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut." Aku menjawab acuh tidak acuh. Menarik nafas. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". (1980). Aku mencapai satu paket gula. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bhd. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .al. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. 2006). Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.Abdullah Hassan (2006).al (1996. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan (2008). (2007). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Nik Safiah Karim et.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Ali Mahmood et.al (1996. Tatabahasa Dewan. 2006).al. (2010). Ali Mahmood et.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful