MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang

terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Di dalam pemakaiannya.2.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. akhiran. 1.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan. sisipan dan apitan.Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa. . Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. 1. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

-an dalam ke+cantik+an dan di-. Misalnya ber.dalam s+in+ambung.2. -in.1 . pe-. el-.dalam di+ambil.1. Misalnya ter-.1. dalam g+em+uruh. . Misalnya –el.1. 1. yang hadir secara mengepit kata dasar..dalam ber+jalan dan di.. meng-.dan in-.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. em. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar..2. ber-. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-.. se-.1. ke-. me-. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. dan lain-lain. 1. misalnya ke-..2. 1.1. 1. di-.1. meny. per-. mem-.-i dalam di+ikut+i.-erdalam s+er+uling dan –em-.3 Apitan Imbuhan..2.2.dalam t+el+unjuk.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu...2. men-.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya. 1.

Sebagai bahasa rasmi agama Islam.2.2. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini . Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. Namun. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.1. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.2 Imbuhan Arab Parsi Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.2.2. tiga kumpulan ini ialah : 1.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.

3 Imbuhan Yunani – Latin .2.memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Namun demikian. mono-. poli-.2. Awalan proantipoliprobarat antikerajaan poliklinik -isme -isme -ik Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik . terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.anti-. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.dan supra-. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. auto. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.

autosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -ik -si -si -al -al -is -is saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

-i Ke-... Prosesproses ini ialah pengimbuhan. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan.-an Men-. apitan. kata majmuk. Imbuhan-imbuhan ini..3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata.. penggandaan dan akronim Rajah 1.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1..-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan nasional dekat isytihar ikut sihat . iaitu awalan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. dan kata adjektif. akhiran. pemajmukan. Terdapat empat jenis imbuhan. iaitu kata tunggal. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu..5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.3.Rajah 1. dan kata ganda.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan... Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-.. dan sisipan.. kata terbitan.

.3. ke. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar ini. misalnya. Sebagai contoh. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.-an. menerbitkan kepengarangan. misalnya ber.Ber-. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. yang menghasilkan kata terbitan. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.2. 1.3. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. maksudnya.+ tapa ( bertapa ). kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.. Daripada kata dasar karang.. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.+ tawa ( ketawa ) dan ke+ mudi ( kemudi ).-an -er-emKata Dasar libat lanjur balik sambung lari gigi gilang Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung berlarian gerigi gemilang Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Prose s pengi mbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.1Pengimbuhan Kata Majmuk ..2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

1.2. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor - Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.3.1. . Contohnya : ejaannya tetap terpisah.2. iaitu : 1. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. Dalam hal ini.3.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1.2. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. ejaannya menjadi bercantum.3.

Contohnya : . iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar.3. terdapat tiga jenis penggandaan.3. Penggandaan berentak. Penggandaan penuh. Dengan kata lain. Contohnya : Sekolah makan besar baju     sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. 1.3. iaitu . dan 3. Penggandaan separa. sama ada secara penuh.Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. Terdapat dua jenis penggandaan penuh. 1. 2. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar.

iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.3. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap . Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.3. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. menjadikannya vokal e pepet. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan.

penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. .setinggi membantu mencuit menari mengejar setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini. bunyi yang diulang ialah vokal.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.3. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.3. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. Dalam penggandaan berentak.

3. Salah. 1. jika bukan kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. jika kata nama khas.Angkatan Belia Islam Malaysia . jika ditulis *ipar duai. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.4.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.4.3. bergantung pada cara pembentukkannya. misalnya. . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. 1. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.3.Berita Nasional Malaysia .Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang.

2. Oleh itu. Abdullah Hassan.Contohnya : tabika . (2006).kumpulan gitar rancak 1. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata . Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.4. BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan. Morfologi Bahasa Melayu. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu.3. (2006). Kuala Lumpur : PTS Profesional. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. . Selain itu.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.

Raminah Hj. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Sabran dan Rahim Sham. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.1: Kerangka Tajuk 1 . kata majmuk dan kata majmuk. kata terbitan. Selain itu. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 2. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan.

Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . sini. wang. tadika. Dalam bahasa Melayu. sana bahaya. cam. pemajmukan dan penggandaan.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan . das. asal. taska. gembira. cat. cahaya. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. 2. am.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. skru dia. akan. bulat. UMNO. almari. golf.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . isyarat universiti. ADUN. teks. suka. bom. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. skrip. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. zink.cas. sayembara. berita.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . trak. meja.2. personifikasi ABIM. dram. dekat. purata.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . mahasiswa. laksana. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. MAS. rak. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. jauh. cenderamata.Nama Khas) cerpen.

Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. dwi-. te- -an.anti. juru. infra-. -ah. meN-…. sisipan dan apitan. per-. di-…. -ita. -in. pel-. maha. pra-. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. di-…kan. -an. -at. -an.. ber-….3 Kata . pro-. -er-. semi-. -em- -el-. ber. -wati. -wan. tata-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. diper--. -is. pel-…-an. sub-. -man. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. - peN-. memper-…-kan.bel-. memper-. mikro-. se-. makro-. ter-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) ter-. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. diper-…-kan. ke-. -em-. -an. di-. ber-…-kan. per-. kata kerja dan lain-lain. ke-…-an meN-…-kan. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. eka-. -kan. akhiran. -isme.. ko-. telemeN-.

Duta Besar model linear. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . setiausaha. kereta lembu. sekumpulan guru penolong kanan. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. tandatangan. banyak. kerjasama. jawatankuasa. beritahu. pengambilalihan. Contohnya seperti di bawah. semua Ketua Setiausaha. pengenalpastian. Perdana Menteri. garis pusat. Kata Majmuk Bebas bandar raya.Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). Persatuan Bekas Perajurit. tengah hari.semua. berat mulut. persatuan. guru-guru besar. matahari. barisan. kaki bola antarabangsa. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. kaki ayam. terima kasih. suruhanjaya. pertubuhan. pesuruhjaya. sukarela. bumiputera. dikenal pasti.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda . lebuh raya. kakitangan. cakera padat. Naib Canselor. warganegara. 2. lut sinar. mengambil alih. Ketua Menteri. daya serapan mencampuradukkan. para. telefon dail terus anak emas. buah tangan. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. sekumpulan. olahraga. tanggungjawab alat-alat tulis. kapalkapal terbang.

keadaan kemahuan. lelayang. elok-elok. pemajmukan dan penggandaan.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) baju. kehendak. kupu-kupu. seluar. pulau-pulau lelaki.lintang-pukang.5. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. Comel. kalau-kalau. Rafeah. jangan-jangan. tertanya-tanya. Kata Ganda Penuh rama-rama.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. simpangperenang. . Kata Nama Khas (Hidup . Si Belang. Mahathir. masjid mimpi. Sudirman Sang Kancil. 2. Allahyarham Tun Abdul Razak. Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak lauk-pauk.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. cantik-cantik. Tompok. Dalam bahasa Melayu. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. Alya Nabila. perasaan. gunung-ganang 2. idaman. tolong-menolong berlari-lari. kucing. Contohnya seperti di bawah. kusut-masai.Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.

dikau. Proton Waja. Jin. datang. tuanku. menguning. saya Nama (Diri anda. ia. mendiami. beta. diabaikan. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri baginda. patik.5. mereka Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. digunakan. tinggal. siapa. kamu. membesar. 2.Kata Nama Khas (Hidup . dia. beliau. itu Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) apa. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. menggunakan.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Pertama) Kata Ganti Kedua) Nama Vanda Diana (orkid) Jibrail. sini. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. dipererat. disiram bangun. kami. Proton Perdana V6.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. menyiram dibeli. didiami. daku. awak. kalian. terduduk. berapa sana. beransur. Kementah (Diri aku. mengabaikan. tersenyum. mempererat. kerkibaran. berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) . engkau. hamba. mana.

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. 2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera berani, cerdik, cerdas, gopoh hitam, putih, merah, biru cetek, dalam, kecil, nipis, tebal bukur, bundar, bulat, leper ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus Baru, lama, spontan, segera cepat, deras, laju, perlahan benci, cinta, ghairah, ingin

Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. 2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2.5.4.4 Kata Pascakata akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

Kata Pascakata Kata Pembenda yang, -nya

Kata Penekan

-nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3  
SINOPSIS

Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan

Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.

3. ii. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. Tahukah anda. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.HASIL PEMBELAJARAN i. 3.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Dua Suku Kata.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. Empat Suku Kata dan Akronim. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. 2004).1. Tiga Suku Kata. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu.

VK Contohnya : yu. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. Sudah? Ini? ii. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Kamu. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan.3.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad.5): i.1.suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. KV 2. ru.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. iaitu dipercayai kira-kira 500. iii.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. ya Contohnya : am . 1996). terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Berdasarakan rajah 1 di atas. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. 3. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.1.1. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. ii.3. Contoh: i.1. ii. iii.

acah. gred. KVK + KVK Contohnya : sandar. KV + V Contohnya : dia. iaitu 19.1. brek 5. KKKV Contohnya : skru. senda 11. iri 2. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. liar.1. tetapi pola suku katanya agak banyak. KVK + KV Contohnya : lampu. alat. Iblis. straw 3. ulat 4. skaf. V + VK Contohnya : ais. unta 5. VK + KV Contohnya : undi. KV + VK Contohnya : jauh. dan. teko 9.1. bin.3. binti. KKKVK Contohnya : Skrip. kuih 8. V + KV Contohnya : aku. 6. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. telur dan hiris 10. zink. aur. KVK Contohnya : cat. asli.3. 3. . KKVK Contohnya : staf.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. VK + KVK Contohnya : ambil. bah. air 3.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. krim. cap 4. V + KVK Contohnya : izin. umpan 6. ini. draf. ria 7. KV + KV Contohnya : jala. KV + KVK Contohnya : jarum. blok. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. bau. pasu. aib. apa. lap.3. 7. golf. KVKK Contohnya : bank. jemput. tin.1.

KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. sembilan 17. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. idea.3. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. Antaranya seperti berikut : 1. biola 2. KV + V + KVK Contohnya : siuman. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. selesema 6. bijaksana 3. elaun 14. VK + KV + KV Contohnya : almari. KV + KV + KV Contohnya : seteru. asasi 9. KV + KV + VK Contohnya : tempua.1. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. V + KV + KV Contohnya : utara. manfaat 8. akliah 15. hikayat 16. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. terumbu keranda 18. amaran. soldadu 13. ilahi. KV + V + KV Contohnya : cuaca. akaun. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. Teruna 12. kelemumur 7. urea 4. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. cendawan. V + KV + VK Contohnya : ideal. haluan 7. tempias. KV + KV + V Contohnya : mulia. sanubari. mentua. singgahsana . KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. umpama 11. barua 5. biasa. V + KV + KVK Contohnya : ijazah.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata.1. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah.1. budaya. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. ibarat 10. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. V + KV + VK Contohnya : mendiang. mesteri. tualang 3. belukar. seluar 6. biduanda 2. V + KV + V Contohnya : usia. sandiwara 4. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. kelompok 3. isteri.

turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : . maharajalela 3. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya .1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Berita Nasional Malaysia Kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . Contohnya : ABIM . KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.kumpulan gitar rancak 3. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. a.9. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.3.1. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. nasional 10.3.1. bergantung pada cara pembentukkannya.1. jika bukan kata nama khas.1. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11.5. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika kata nama khas.

yang hadir secara mengepit kata dasar. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. iaitu: 1. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. ...dalam diambil. 2.pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata .. misalnya ber... Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti..-i dalam diikuti. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. 3.-an dalam keindahan dan di..dalam berjalan dan di. misalnya ke-.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. yang hadir sesudah kata dasar. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. apitan. Oleh itu..kumpulan gitar rancak c. yang hadir sebelum kata dasar.tabika . awalan. akhiran. Terdapat empat jenis imbuhan . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.

dwifungsi. pengukur pengebom.1. subsistem. subkategori suprakelas. ekasuku. Imbuhan.2. pengayuh. Dalam bahasa melayu. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. tatanegara.dalam sinambung. yang hadir di celahan kata dasar. pewangi. ekahala dwibahasa.4. mahaguru. kelepek jurubahasa. penjual pengguna. juruterbang mahasiswa. maharaja tatabahasa. prasangka subbidang. Awalan kata adjektif 3. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. pembeli. pemberi pendatang. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. iaitu : 1. . penyanyi pembalut. pertapa pesara. pekedai. 3. suprakategori ekabahasa.1.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. sisipan. Awalan kata kerja 3. membentuk kata nama. pencari.2.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. pengetin. misalnya –el. suprasistem.dalam telunjuk dan -in. kehendak. jurujual. tatanama prasejarah. perbara.2. prakata. apabila bergabung dengan kata dasar. peguam ketua.2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. pengecat perasap. awalan kata nama 2. Contohnya : Awalan peN= pepempenpengpengePerkataan pelukis.

memperoleh berkata. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. memperbesar.2.2. iaitu : 1. disuruh diperisteri. sehalus.1.2. menari. diperoleh 3. terasa.1.1. apabila bergabung dengan kata dasar. diperbesar. .4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. termerah.Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. dibeli. menghasut mengebom. akhiran kata nama. membentuk kata adjektif . membalut mendaki. mentadbir mengaji. memberi. bersetuju.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. terdapat hanya dua awalan adjektif . iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. dan 2. berbangga terkata. menduga. mengetin. apabila bergabung dengan kata dasar. sejernih 3. merasa membeli. terpanjang seputih. akhiran kata kerja 3. membentuk kata nama.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. tersenyum diatur. mengasuh.

1. apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. muslimat ustazah.. akan membentuk kata nama...-an peng-. budayawan.2. komunisme hadirin. pengekodan . jalani..8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang..6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. hulurkan ikuti. penggandaan... iaitu –kan dan –i . apitan kata kerja 3..-an pen-. membentuk kata kerja. pemfitnahan pendakian. apitan kata nama 2. seniman seniwati... sertai 3.Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran.. sosialisme. pengeboman.-an penge-.. muslimin hadirat.. bacaan ilmuwan. peragawati nasionalisme. usahawan budiman. sultanah 3. pencucian. apabila bergabung dengan kata dasar. pemburuan.2. apitan kata adjektif 3. pentauliahan penguduran. Contohnya : Apitan peN-.-an: pe-....2. ambilkan. perusuhan.-an Perkataan pelaksanaan.1. pengkhayalan pengesahan.-an pem-. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja.... iaitu : 1..1. penyuluhan pembukaan. silaan...7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.

... membentuk kata kerja.. kecurian .-an ke-.. mengkhianati dianugerahi. mentakrifkan..... mengepinkan beralaskan. apabila digabungkan dengan kata dasar...... menjauhi membanjiri... mengelakkan.... kebijakan.-an 3..-kan menge-.......1. kepanasan. mensyaratkan menggulingkan....... memfatwakan. memberikan mendirikan. mencucuri.. Contohnya : Apitan ke-.-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban perkataan memajukan.-i ke-. kelurusan Apitan kata kerja ialah apitan yang.. Contohnya: Apitan meN-. mengesyorkan. beratapan ditaburkan. bergantungan.-i me-..10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang.....9 Apitan Kata Kerja pendalaman.-kan meng-..........-kan ber-.-i mem-. digulingkan melalui... melakukan. membelakangi.. menanyakan membezakan..-i meng-.-an..kan ber-. diperlihatkan....kan me-. mengkhususkan mengehadkan... menyedari. iaitu ke-. dianuti diperdengarkan.. perlumbaan kecantikan. pesisiran.-an ke-.-kan memper-.. membasahi menghendaki..-i di-... membentuk kata adjektif.. apabila bergabungan dengan kata dasar.-an per-.-an ke-.-an 3.....-kan men-..-kan mem-.... mengawasi. petempatan perjumpaan.. memperingati kehujanan. persamaan...-i men-. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif ..2.. berjudulkan bertaburan...-kan meN-.pe-.-an di-. mewarnai mendahului... diperbahaskan diperingati memperdengarkan... didekati..-i memper-. didorongkan..-kan diper-. berbekalkan..-i diper-...2..1.... memperlihatkan..

2. membentuk kata adjektif.3. gerodak gemilang. iaitu: 1.1. Maksudnya. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. sisipan kata nama. apabila hadir di celahan kata dasar. sisipan kata adjektif. dan 2. gemuruh. apabila hadir di celahan kata dasar.2. Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.1. telapak. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. 3.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. kelemumur seruling.1. gelembung serabut. membentuk kata nama. . kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. keruping kemuning.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. sementara sinambung Secara berkumpulan. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang. kemuncup 3.2.

Nik Safiah et. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Al (1996). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. . (1980). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. LATIHAN 1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (2006).Secara berkumpulan.Bhd. Abdullah Hassan. (1985). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2.

TAJUK 4   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. jenis dan perinciannya. 4.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu . (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4.

2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. jumlah kata majmuk adalah besar. ii. Ini berbeza dengan rumah besar. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. iaitu : i. contohnya : .sebuah frasa. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Antara rumah batu. Berdasarkan jenisnya. terima kasih. 4. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). (Tatabahasa Dewan. 1996). dan telefon dail terus. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). Contoh kata majmuk : kerusi malas. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit.Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. iii. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. biru laut.2.

Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. misalnya kertas kerja dan urus setia.2. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. Namun. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.2.2.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.3. hulubalang . iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.

3. walhal.Kata Adjektif Contohnya : sukacita. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. Contohnya : Alat-alat tulis. Menteri-menteri besar. Guruguru Besar Namun. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Contohnya : Warganegara-warganegara.3.2.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan.2. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. tandatangan-tandatangan. gambar-gambar rajah. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . iaitu : a. setiausaha-setiausaha 4.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Naib-naib Canselor.

kata ganda berentak 4.b.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar.3. 1996). Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. iaitu : 1.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. 2. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. dan 3. kata ganda separa. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2.kata ganda penuh.

kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.4. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 4. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 1.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.3. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.3. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar .

Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN . iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . a. e. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. c. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. kata ganda berentak bebas. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. e. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. c. b. d.Saki-baki 2. Kemudian. Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. Contohnya : kusut-masai ipar-duai LATIHAN 1. nyatakan kata terbitan tersebut. Kemudian. b. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan rempah-ratus lintang-pukang 2. d. a.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.Abdullah Hassan . Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Bhd. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. (2006). Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. klausa dan ayat. Nik Safiah Karim et. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Walaupun demikian. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. kriteria struktur morfem. (2006).al. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. kriteria struktur fonologi atau bunyi. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu frasa. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (1985).al. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1980). .

iaitu ayat.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Seterusnya. 4. 2. 3. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu klausa dan frasa. frasa kerja (FK). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 5. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. Oleh itu. iaitu frasa nama (FN). Sehubungan itu. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. klausa dan frasa. anda seharusnya dapat: 1.

Sehubungan itu.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. iaitu kata nama.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. kata adjektif dan kata tugas. 2010) seperti berikut: a. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan.al. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5. tempat atau benda. kata kerja. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu.Walaupun Nik Safiah Karim et. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan .4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.al. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5.2.

1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. a. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. pangkat. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. benda. iaitu kata nama khas. undang-undang. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. dan seumpamanya. bahasa. kata nama am dan kata ganti nama. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2.6: Kata nama khas b.1).5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5.(1996) menyatakan. Nik Safiah Karim et al.berdasarkan ciri-ciri semantik. perbadanan (institusi). iaitu manusia dan bukan manusia. 5. iaitu kata nama khas. Rajah 5. Rajah 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas.3. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. bangsa. (ii) manusia atau . perkara atau konsep yang umum sifatnya. haiwan.

Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. iaitu (i) Kata ganti nama diri.2006) seperti berikut: Rajah 5. iaitu kata ganti nama diri orang pertama.7: Kata Nama Am c. (iii) Institusi atau bukan institusi.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.al.al (1996).5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. . Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.3. Seterusnya. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.3. kedua dan ketiga. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.bukan manusia. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.8: Kata Ganti Nama 5. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga.

me-…i. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. Pemuda itu sedang berbual. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. ii) Pengarang itu menulis buku. memper-…kan. berkereta. Dalam ayat transitif ini. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. . Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. dan bersendirian. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. ber-. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. terjatuh. jatuh. duduk. Padi sedang menguning. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Gadis itu tersenyum.

kedinginan. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). tercapai dan sebagainya. kehujanan dan sebagainya.seperti terangkat.Secara berpasangan..(c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. kenal pasti kata nama am. bertulis dan sebagainya.an seperti kecurian. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: .seperti berasah. (iii) Kata kerja pasif ke …. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. AKTIVITI 1. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. berlipat. terbunuh.

ii. iv. iii. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. ii. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. nama______ nama _____dan nama_______. benda. LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. BAHAN BACAAN . haiwan. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______.i. i. v. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan.

Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. (1980). Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. (2006). (2010). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (1985). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.al. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Ali Mahmood et. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. Oleh itu. Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti.Sabran dan Rahim Syam. . 2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rencana Linguistik.al (1996. (2007). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj.al. Tatabahasa Dewan. Ali Mahmood et. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. sungguh dan sangat. Sehubungan itu. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.Abdullah Hassan. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia.

atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. penafi. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. penerang.al (1996. pembenar. 6. penegas. pemeri dan tugas-tugas lain. pendepan. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. penguat. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. penentu. 2. klausa. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. 3.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif .Kata tugas pula hadir dalam ayat.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. pembantu.

Buah cempedak itu enak sekali. (ii) kata adjektif warna. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Pemuda itu baik sungguh. paling. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. benar. (iii) kata adjektif ukuran. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. (viii) kata adjektif perasaan. sekali. masih lebat lagi.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. (vii) kata adjektif cara.al. (v) kata adjektif waktu. apitan. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. (iv) kata adjektif bentuk. atau sisipan (Ali Mahmood et. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. sama ada imbuhan awalan.al. sungguh.dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. 6. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat . sangat. (vi) kata adjektif jarak. agak. sudah lama sungguh.

Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Baju kesukaan saya berwarna kuning. iii. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Anaknya masih kecil lagi. Badannya semakin kurus. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Peserta itu berdiri dengan cergas. . v. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. Dia memiliki mata berwarna biru. Anak Pak Kamar bijak sekali. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. iii. ii. Budak nakal selalu kena marah ii. v. Dia lemah dalam matematik iii. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. iv. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Buku tebal itu sudah saya baca.Contoh ayat: i. Kereta merah itu kepunyaan abang. v. iv. iv. Adik suka pakai baju hijau. ii.

Mukanya bujur sirih. v. iv. Kenangan silam sukar dilupakan. seperti contoh berikut: lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Kedatangannya lewat hari ini. leper buncit bulat bundar tajam bujur Jalan lurus mudah dilalui. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. iii. iii. iv. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Dia berada di kampus sehari suntuk. ii. ii. v.Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh .

Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. Dia cermat apabila berbelanja. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Pemuda itu masih malu untuk bersuara . v. iii. iv. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Dia masih marah kepada saya. iv. Siapa cepat dia dapat. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii. iii. ii. Mereka amat rindu akan kampung halaman. ii.Contoh ayat: i. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. v. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Arus sungai itu sangat deras. Gasing itu berpusing ligat. Kereta itu dipandu dengan laju. iii.

Kain yang kesat itu ialah kain lap. Alunan musik itu mersik.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. v. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh lembik halus kasar kesat licin keras i. iii. Teriakannya nyaring sungguh. dengar. iv. Kebanyakan lelaki bersuara garau. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. Kulit mukanya sangat halus. pandang. Pemuda segak itu guru saya. bau. v.Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. ii.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. iii. Buku itu berkulit keras. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. . ii. iv. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian.

v. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. Kuih tradisional itu terlalu manis. iii. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.ii.  Kakaknya suka berpakaian cantik. Semua orang suka makanan lazat. ii. iv. ii. Buah limau masam rasanya. iv. iii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Setiap hari kita minum air tawar. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. vi. iv. Saya tidak suka minum ubat pahit. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah.  Bunga ros itu harum baunya. iii.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas . v. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. 6.

atau sebagai kata pascakata. tah. lah. tetapi wah. pembenar. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu.2010) Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat . tepi 6. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. pernah sangat. dalam. penghubung. klausa.amboi. Sehubungan itu. bukan ialah. betul. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat.al. pun tidak. harap hatta. penentu. kah. berapa.cis apa. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. paling juga. daripada ya. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. dari.Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. penerang. frasa kerja. adalah di. penegas. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. maka. atau. bawah. benar dua. berfungsi sebagai kata praklausa. segala. sudah. dan frasa adjektif. penguat. siapa sila. Dengan perkataan lain. tolong.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. prafrasa. syahadan akan. dan sebagainya. banyak atas. amat.

Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. tetapi.   Komplemen bahawa   . Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. atau.  Gabungan dan. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. lalu. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. serta. sambil. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer.   (ii) Kata Hubung Pancangan 1. malahan.1. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain.

hingga. wah. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. sungguhpun. celaka. kendatipun. semoga. mana   Harga barang itu berapa? Mengapakah dia menangis semalam? Kesihatannya sekarang  . apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. kalau. kata tanya. aduhai. tatkala. siapa. cis. supaya. awak telah berjaya! Aduhai. bagaimana. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. sekiranya. sewaktu. kata pembenar. kata perintah. pengiyaan. setelah. Orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. apa. Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. ketika. 2. walaupun. eh. wahai   Syabas.      (iii) Kata Praklausa 1. sementara. oh. kami akan melawan. semasa. untuk. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. meskipun. syabas. bila. Sementara menanti padi masak. pertanyaan. petani itu menanam jagung. dan kata pangkal ayat. Kalau musuh menyerang. mengapa. amboi. Keterangan kerana. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. iaitu yang terdiri daripada kata seru. andai kata. agar. jikalau.

Ya. arakian   Hatta istana itu pun siaplah. sebermula. Harap saudara dapat datang petang ini. itulah cikgu baru di sekolah kita. adapun. Silalah masuk. kalakian. Sebermula berburulah baginda bersama-   . syahadan. benar     Kata pembenar hatta. sila. Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara Paduka Raja. Benar. itulah orangnya. tolong. sekali peristiwa. minta. benar. harap. usah.    Kata perintah jangan. sila. jangan.      Kata pembenar ya. Janganlah bersusah hati. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. jemput. maka. alkisah. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu.bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? Manakah baju baharu saya? Siapakah yang datang semalam? Jangan buang sampah di sini. Betul. betul.

menegaskan. masih. Mereka pernah ke utara Malaysia. Semua kenderaan akan diperiksa esok. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.sama hulubalangnya. Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. menyendikan. frasa kerja. Bantu Aspek: telah. Adik masih membersihkan meja. Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer.  Kata bantu 1. atau frasa adjektif. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. 2. sedang. memerikan. menguatkan. baru.     . iaitu sama ada frasa nama. menafikan. belum     Pekerja itu telah pulang. (iv) Kata Prakfrasa 1. dan membilang. akan. pernah. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. menunjukkan arah. Murid-murid itu baru tiba.

agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Penguat Hadapan: terlalu. sama ada di . Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. mahu. agak. Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. sangat. benar. Bantu Ragam: hendak. mesti. harus. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. paling. Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. Dia keluar sebentar nian. Bangau itu terlalu kurus. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. terlalu. Penguat belakang: sekali.2.       Kata penguat 1. Lambat benar bas itu tiba. boleh. Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri.    2. paling. Pendapatnya agak bernas. Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka.    Lukisan di dinding itu cantik sekali. 3. Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. Penguat bebas: amat.

jua. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Kami ingin juga ke pekan. lagi. -lah. iaitu frasa nama. Hujan hanya turun pada musim dingin. Hujan turun hanya pada musim dingin. Penegas frasa subjek atau frasa predikat: juga. 1. pun. hanya. frasa adjektif. Roti bukan diperbuat daripada besi. Orang itulah bapanya. Itu bukan mereka. Rumah lama itu tidak besar sangat   Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. frasa kerja. hanya.    Siapakah majikan kamu itu? Apatah daya kita.  .   3.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    Kami juga ingin ke bandar. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   2. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak.hadapan atau di belakang kata adjektif. 1.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. dan frasa sendi nama 1. Dia tidak berlari. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. Penegas frasa predikat: kah. -tah.

Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. unsur mujarad. Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Arah: Mereka menuju ke selatan. Kata pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. perbezaan. Kenyataan itu adalah tidak benar. Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Menyatakan tempat atau arah. 1. Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. 1. Punca: Dia menerima surat daripada kakak. sumber. arah dituju. Menunjukkan: tempat. Perbezaan atau  2. haiwan. benda. Menyatakan punca bagi manusia. Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam.waktu atau masa: dari   4. asal kejadian. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah    Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. dan perbandingan: daripada    . Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. waktu atau masa: ke    3. Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Hadir di hadapan frasa nama: ialah  Yang dapat dilihat ialah usaha dan kerajinannya. Menunjukkan tempat: di  2.

Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu: untuk. Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: Mereka berbincang tentang masalah negara. Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. 5.perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. bagi   8. unsur mujarad. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Kegunaan untuk sesuatu: Rumah untuk pekerja sedang dibaiki. Tempat: Tuliskan nama anda pada kertas ini. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. 9. 10. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk  Bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: Hadiah ini untukmu. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada   7. Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Bertugas membawa makna tujuan: demi  Tujuan: Kita mesti bersatu demi keadilan negara. bagi sedang   6. Rumah pekerja dibaiki. haiwan. .

Hubungan pembuat dalam ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. Hubungan yang membawa maksud    13. Membawa rujukan: terhadap maksud  15. semenjak  14. umpama. umpama. Cara sesuatu dilakukan: Dia memulakan majlis dengan doa. Membawa maksud hubungan pembuat dalam ayat pasif. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air.11. 12. cara sesuatu dilakukan. menyatakan perbandingan yang serupa: dengan  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. Membawa maksud penanda waktu atau masa: sejak. Membawa maksud bersama-sama. Membawa maksud perbandingan: seperti. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  16. Rujukan: Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: Wanita itu amat rindu akan anaknya. semenjak} dua tahun yang lalu. laksana  Perbandingan: Hatinya keras {seperti. Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. laksana} batu. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh   . bagai. Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. bagai. memakai atau menggunakan.

atau tempat: hingga. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. 17. hadapan. 18. timur. belakang. waktu. Bilangan tak tentu: Segala persiapan  Kata bilangan 1. penjuru. atas. sampai  Perihal peringkat dan had masa: Anaknya belajar {hingga. barat. selatan. sepuluh. di   Kata arah 1. sejuta  2. Mereka bersembunyi bawah rumah. antara  Lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. luar. Menunjukkan bilangan tak  . segi. Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. samping. Buku itu ada di atas meja. sisi. bawah. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. dua. sudut. tepi. utara      Petani itu berjalan di tepi danau. Bilangan tentu: Dua hari lagi dia akan sampai. Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak: dalam. sampai} peringkat universiti. antara. dalam. tengah. Menunjukkan bilangan tentu: satu.sebab: Pemain badminton itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. Dia duduk di antara Ramli dan Salmah.

sakitnya  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. 2. . para. iaitu (i). 1.  Kata penekan 1. iaitu (i) kata hubung gabungan. lajunya. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. sekalian. (iii) kata praklausa. sedikit (v) Kata Pascakata telah dibuat. (ii) kata adjektif warna. AKTIVITI 1. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. -nya yang hadir selepas perkataan. semua. kata adjektif sifatan atau keadaan. 2. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. Secara berpasangan. Menjadikan  Lajunya ialah 100 km sejam. (vii) kata adjektif cara. (iii) kata adjektif ukuran. Berdasarkan petikan di bawah. Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya: nya sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. (vi) kata adjektif jarak. beberapa. (v) kata adjektif waktu. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. (iv) kata adjektif bentuk.  Kata pembenda 1. (viii) kata adjektif perasaan. banyak. (ii) kata hubung pancangan. dan (ix) kata adjektif pancaindera.tentu: segala. seluruh.

gov.dbp. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Dalam ucapan perasmiannya. pegawai kerajaan. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. Kuala Terengganu. bakal pendidik. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan.pdf LATIHAN . beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. Di samping itu. Tegas beliau. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. iaitu. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Oleh itu.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. Sumber: http://www. pendidikan dan di tempat awam. guru.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. media massa. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa.my/klikdbp/klikdbp1apr7. Profesor Dr. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan.

Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.. Hilwah. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan..Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. . Aku masih diam. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. dan tidak. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). tapi maksud kau. Dia mengorak senyum. Menarik nafas. Kurang manis.. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Hilwah. Rencana Linguistik. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. Aku mencapai satu paket gula. (1980). "Err." "Aku bukan mengajak bertekak. Pandangannya menuntut jawapan. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon." balasnya." Aku menjawab acuh tidak acuh. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. lalu menyuapkannya ke mulut. "Ya. Tapi berkongsi pandangan.

Abdullah Hassan (2006).Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Ali Mahmood et.al.Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan (2008). Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. 2006). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. 2006). Ali Mahmood et. (2007).al. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.al (1996. (2010).al (1996. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful