KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN CASE STUDY (PENGKAJIAN KES) ARAHAN KEPADA PELATIH: Sediakan satu (1) Case Study

(Pengkajian Kes) mengenai mana-mana jenis penyakit/ keadaan/insiden/prosedur yang terdapat di kawasan penempatan. Objektif Am: Membolehkan pelatih mempelajari sesuatu penyakit/keadaan/insiden/prosedur yang dipilih dengan lebih mendalam serta menghayati kepentingan pembelajaran tajuk yang dipilih. Garis Panduan Penulisan: a. b. c. d. e. Jenis tugasan Bilangan perkataan : : Tugasan individu 1000 (± 10%) 3 (Minima) Sebelum atau pada hari terakhir penempatan yang berkenaan

Bilangan sumber rujukan : Tarikh Penghantaran Kandungan tugasan : :

1. Tajuk 2. Pengenalan 3. Penyataan masalah/isu/tujuan prosedur 4. Pencarian literatur 5. Penemuan/prosedur 6. Perbincangan/Hujah 7. Cadangan/Penyelesaian 8. Rumusan 9. Senarai Rujukan 10. Lampiran (Jika ada) 11. Mana-mana tajuk kecil yang relevan f. Format Penulisan: - Kertas - Saiz kertas - Font - Saiz font - Spacing - Margin - Penjilidan g. - Putih 80gm - A4 - Times New Roman/Arial - 12 - 1.5 - Kiri 1½ “ - Kanan, atas dan bawah - 1” - Simple staple binding

Penilaian adalah berasaskan kualiti hasil tugasan serta pematuhan kepada semua garis panduan yang ditetapkan.

Cetakan yang jelas dan bersih .………… . Tandatangan Pemeriksa Nama Tarikh : ……………………………….KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN FORMAT PEMARKAHAN CASE STUDY Nama Pelatih: ………………………………………… No.Penjilidan yang kemas .Kesilapan ejaan > 20 perkataan JUMLAH Wajaran 10 20 40 10 10 2 2 2 2 2 Skor Catatan 6 -5 Nota: Kelewatan penghantaran tugasan akan diperiksa berdasarkan wajaran 80%. Tahun: …… Semester: ……… Kawasan Penempatan: . 1 2 3 4 5 Perkara Pengenalan dan penyataan masalah yang jelas Pencarian literatur yang lengkap dan relevan Perbincangan & hujah yang jelas. Matrik: ………….Bilangan perkataan seperti ditetapkan .………………………… Bil.……….Format mengikut yang ditetapkan Demerit: ..…………… : ……………………………. kukuh serta menunjukkan keaslian Rumusan yang padat dan konklusif Sumber rujukan yang sesuai dan mencukupi Format: ..Kulit pakej yang jelas .……………… : ………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.