KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN CASE STUDY (PENGKAJIAN KES) ARAHAN KEPADA PELATIH: Sediakan satu (1) Case Study

(Pengkajian Kes) mengenai mana-mana jenis penyakit/ keadaan/insiden/prosedur yang terdapat di kawasan penempatan. Objektif Am: Membolehkan pelatih mempelajari sesuatu penyakit/keadaan/insiden/prosedur yang dipilih dengan lebih mendalam serta menghayati kepentingan pembelajaran tajuk yang dipilih. Garis Panduan Penulisan: a. b. c. d. e. Jenis tugasan Bilangan perkataan : : Tugasan individu 1000 (± 10%) 3 (Minima) Sebelum atau pada hari terakhir penempatan yang berkenaan

Bilangan sumber rujukan : Tarikh Penghantaran Kandungan tugasan : :

1. Tajuk 2. Pengenalan 3. Penyataan masalah/isu/tujuan prosedur 4. Pencarian literatur 5. Penemuan/prosedur 6. Perbincangan/Hujah 7. Cadangan/Penyelesaian 8. Rumusan 9. Senarai Rujukan 10. Lampiran (Jika ada) 11. Mana-mana tajuk kecil yang relevan f. Format Penulisan: - Kertas - Saiz kertas - Font - Saiz font - Spacing - Margin - Penjilidan g. - Putih 80gm - A4 - Times New Roman/Arial - 12 - 1.5 - Kiri 1½ “ - Kanan, atas dan bawah - 1” - Simple staple binding

Penilaian adalah berasaskan kualiti hasil tugasan serta pematuhan kepada semua garis panduan yang ditetapkan.

kukuh serta menunjukkan keaslian Rumusan yang padat dan konklusif Sumber rujukan yang sesuai dan mencukupi Format: . Tandatangan Pemeriksa Nama Tarikh : ……………………………….……….Penjilidan yang kemas .Kulit pakej yang jelas .. 1 2 3 4 5 Perkara Pengenalan dan penyataan masalah yang jelas Pencarian literatur yang lengkap dan relevan Perbincangan & hujah yang jelas.………………………… Bil. Matrik: ………….……………… : ………………………………….Bilangan perkataan seperti ditetapkan . Tahun: …… Semester: ……… Kawasan Penempatan: .Kesilapan ejaan > 20 perkataan JUMLAH Wajaran 10 20 40 10 10 2 2 2 2 2 Skor Catatan 6 -5 Nota: Kelewatan penghantaran tugasan akan diperiksa berdasarkan wajaran 80%..…………… : …………………………….Format mengikut yang ditetapkan Demerit: .KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN FORMAT PEMARKAHAN CASE STUDY Nama Pelatih: ………………………………………… No.Cetakan yang jelas dan bersih .………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.