Contohsuratpermohonanbantuanpendidikan NursizukaBintiHamzah No-4,p23,tingkat 2 keluangjaya,tamanpolen 048700,kelanajaya,ampangjohor

PengarahUrusan Syarikat perkapalan holding Selangor darulehsan.14 Oktober 2014 Tuan/puan, PER:PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN Merujukmaklumat yang terteradiatas,bertarikh 14/10/2014. Dukacitanya,sayasepertinamadiatas ,inginmemohonbantuankewangandaripadapihaktuandiatastawaranlanjutanpendidikan yang sayaterimabaru-baruini. 2.Untukmaklumantuan,tujuanutamasayamemohonbantuanpendidikandaripihaktuanadalahdisebabkanr entetantuntutanhidupsaya yang takseberapa ,disusulidengankospengajian yang tinggidanfaktorjarak yang takmugkinsayabayangkanuntukmenanggungkostersebutdenganpendapatankeluargasaya yang takmenentu. Pendapatanbapasayasebagaiperkerjaperbandaranhanyasekadarmemenuhikeperluanasas kami sekeluargasepertimakanandansewarumah,manakalaperuntukanuntuklanjutanpendidikanadalahjauhsek ali,disusulidenganbilanganadik-beradiksaya yang ramai,impianuntukmelanjutkanpendidikanhanyalahtinggalankenanganmanispadamasahadapan. 3.Denganbantuanini,impiansayauntukmengejarcita-citamungkintercapai,darisegikeluarga ,ibubapasayatidakakanmenghadapikebimbanganuntukmenyalurkanbantuankewangandimanakehidupan merakatidakakanterjejas demi saya. Sayaakhiri kata-kata inidenganucapanterimakasihdarisayadiatasmasadanketelusanbudibicaratuanmembacasuratpermohona nsayaini. Sekian,terimakasih. Yang Benar. ……………………………………. (NursizukaBintiHamzah)