1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

asli. . Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. atau muzik. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. abstrak atau gagasan. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan. artistik. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik.3 1. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. Menurut. PMR dan SPM. Contohnya. kreativiti. menghasilkan sesuatu yang baru. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud.

Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. Stanford Binet (1916). berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. masyarakat. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. Selain itu.sekolah. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . budaya dan jantina serta peluang. banyak bercakap . membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. pintar cerdas bermaksud cekap. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997).Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya. aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi.1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat. 1. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk . pandai. Manakala. Menurut Renzulli (1986). proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”.4 1.

” Gowen (1972).sifat personaliti. 1. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. tetapi dalam semua bidang (1999). kreatif dalam bidang seni. Ensiklopedia Malaysian (1996).Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik.2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat. Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi. ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti. . Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi.5 menghasilkan sesuatu yang baru. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual. pengalaman dan persekitaran mereka. Menurut Samson dan Vernon (1996). Mcnerney dan Mcnerney (1994). 2. kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu.Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang. Pada tahun 1994.0 PINTAR CERDAS 2. mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik. menekankan sifat.

Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. 9.6 2. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. 12. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. Melakukan kerja dengan teliti 11. yakin dan optimistik. Selalu yakin terhadap diri sendiri. 17. 13. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. 15. 3. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. 4. 8. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. 6. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. Mempunyai banyak kegemaran. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. 16. . Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. 7. Konsep kendiri yang positif. 10. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. 14.

seni visual. penerbit filem.1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. 19. agama. komitmen dan kreativiti.seni bahasa. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. kebolehan yang lebih tinggi daripada purata. sains fizikal. Sebaliknya. Modelnya.7 18. Contohnya. undang – undang . pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi. 20. . koleografi. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ). kimia dan penyajak. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. Tetapi. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. muzik. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. 3. Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. Australia dan negara-negara lain. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. sains hayat dan seni pergerakan.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3.

teknikal. sosioaffektif. Sebaliknya. interpersonal dan bidang sukan. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. domain yang lain ialah kreatif. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. idea baru. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. koordinasi. baru dan keaslian idea. komitmen. Antara domain bakat utama ialah intelektual. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. Seterusnya. artistic. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. dan psikomotor. Walaubagaimanapun. memori. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih.8 Seterusnya. ketahanan dan kelenturan. pemerhatian dan andaian. 3. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. latihan dan pratikal. impati dan mempunyai kesedaran diri. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. Selain itu.refleks.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. berinovasi dan humor. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. kreatif. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini.

Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. seni. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. teknologi. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. inisiatif dan peristiwa. sosial dan kekeluargaan. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. anugerah dan kemalangan. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. individu. dan sukan. kehendak. dan keperibadian. Personaliti pula seperti tingkahlaku. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. kecacatan ataupun kesihatan. perniagaan. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. sifat-sifat dan kekurangan upaya. Sebaliknya. rakan sebaya dan mentor. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. sosial. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. budaya. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. guru-guru. pengurusan diri. permainan strategi. .9 persekitaran. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. motivasi. sendiri. fizikal. kursus dan program. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. nilai ataupun minat. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

sukan. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. (predictive behaviours). Antara atribut personaliti ialah kreativiti. ketahanan mental. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. imaginasi. dan sebagainya. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. matematik. kesusasteraan. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. sifat berhati-hati. sains. Seterusnya ialah sekolah. Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. Menurut teori ini juga. berani mengambil risiko. kesempurnaan.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. disiplin. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. keterbukaan. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. kegigihan. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. rekaan. dan lain-lain. music. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. tarian. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. intuisi. keramahan. lakonan.

1. Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. Blok A Kampung RPS Runchang.12 kanak-kanak. 4. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan.4A1B. Pekan.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang. Kuala Lumpur. . „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57. 26700 Muadzam Shah. Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR .

Dari segi fixikal pula. Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur.13 4.kanak lain.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4.4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya. .3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah. Menurut ibunya. 4. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga . responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. . Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah.

ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4. Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan.14 4. Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah.Sebagai contohnya. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup . Sekiranya. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan. .

Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung. teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali.0 Faktor . Sebagai contohnya.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak.15 5. . responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Lazimnya. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. Dengan kemampuan kognitif ini.faktor pemilihan responden 5. Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. Menurut. mengekalkan. memahami. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. Pada peringkat rendah. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea. pemikiran. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan.

kanak biasa. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan. Mereka juga sering memberi nilai. mereka lebih meminati eksperimen. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa. Selain itu.citanya datang. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal. Sebaliknya. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. menurutnya. namun. kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak. Selain itu.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. dia . respondan juga meminati subjek sains . Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat.

responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam. Ketika berada dalam kelas pula.3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. responden jarang bertanya kepada guru. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal.persahabatan. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.aktiviti bermain.dan perhubungan dengan rakan sebaya. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. 5. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain.17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya . Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. keraguan tenetang pengajaran tersebut. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. dia akan mencari 5. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. Menurut Sullivan. Dari segi sosial pula. .perkembangan kongnisi sosial. Sullivan berpandangan.

Dari segi emosi.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah. Bil. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . dia akan marah dengan penuh perasaan.orang dan juga nombor. contonhnya. Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang. apabila dia berasa marah. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois.2001) Menurut Santock ( 1998 ). Responden juga seorang yang mudah bersimpati. mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat . namun. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. 6.18 Secara amnya.

Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam.gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . guru dan orang lain. Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati.19 5 6 Tidak senang duduk . mencabar ibu bapa .

Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. Selain itu. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. Walaupun begitu. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan.20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. orang dan dan juga nombor. responden boleh mengingati sesuatu nama. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. tahap perkembangan terawal . mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek.tempat. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. dari segi pergaulan pula. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik. Seterusnya. Oleh itu. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati.

21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding. 7. Mereka juga sering memberi nilai. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. .

Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sullivan berpandangan. Menurut Sullivan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. ice – breaking dan sebagainya. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. . kawad kaki. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. memasak.kanak yang pintar cerdas .

tarian mahupun. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. Oleh itu.sia sahaja. Sekiranya. Walaubagaimanapun.0 Penutup Kesimpulannya. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang. kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang.23 8. tempat dan nombor dengan baik. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. . meraka mengalami kegagalan. maka kelebihan mereka adalah sia. mempunyai ciri kepimpinan. matapelajaran yang khusus. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia.

(2006).com. Dr. Eckert Mendidik anak genius . Purcell dan Rebecca D. Mansor Fadzil . Prof.24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H.org.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. The piirto Pyramid of Talent Development http://www.wicked. Ansary Ahmed. Open Universiti Malaysia (2006) .Piirto pyramid. Dr. Www. Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas.ashland . frusental WWW.php . Freenels. Prof.personal .

25 .

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful