1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

Menurut. kreativiti. atau muzik. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. artistik. PMR dan SPM.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. abstrak atau gagasan. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR.3 1. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. Contohnya. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. menghasilkan sesuatu yang baru. . luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. asli. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan.

berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. budaya dan jantina serta peluang.sekolah. Menurut Renzulli (1986). berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. Selain itu. proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk . membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu.4 1.Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Stanford Binet (1916). Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya. pandai. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). pintar cerdas bermaksud cekap. Manakala.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal.1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat. masyarakat. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). 1. banyak bercakap .

Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik. 2. ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti. Ensiklopedia Malaysian (1996). Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi. tetapi dalam semua bidang (1999). Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi. mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak.2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat. .Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas. pengalaman dan persekitaran mereka.5 menghasilkan sesuatu yang baru. 1. Pada tahun 1994. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual. menekankan sifat.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka. kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. Menurut Samson dan Vernon (1996).sifat personaliti. Mcnerney dan Mcnerney (1994).Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang.” Gowen (1972).0 PINTAR CERDAS 2. kreatif dalam bidang seni.

Mempunyai banyak kegemaran. 17. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. 13. 8.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. Selalu yakin terhadap diri sendiri. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. 16. yakin dan optimistik. 9. 10. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. . Konsep kendiri yang positif. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. 14. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain. 7. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. 4. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5.6 2. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. 3. Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. 6. Melakukan kerja dengan teliti 11. 12. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. 15.

Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. muzik. Sebaliknya.1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. penerbit filem. 20. Modelnya. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi. undang – undang . sains fizikal. Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. 3. komitmen dan kreativiti. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ). yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. kebolehan yang lebih tinggi daripada purata.7 18. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. . Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. agama. Australia dan negara-negara lain.seni bahasa. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. kimia dan penyajak. 19. Contohnya. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. koleografi. sains hayat dan seni pergerakan. Tetapi. seni visual.

sosioaffektif. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan.8 Seterusnya. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. 3. artistic. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. Antara domain bakat utama ialah intelektual.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. Sebaliknya. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. Walaubagaimanapun. teknikal. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . kreatif. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. Selain itu. pemerhatian dan andaian. berinovasi dan humor. komitmen. idea baru.refleks. koordinasi. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin. domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. baru dan keaslian idea. latihan dan pratikal. memori. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. domain yang lain ialah kreatif. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. dan psikomotor. beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. ketahanan dan kelenturan. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. Seterusnya. interpersonal dan bidang sukan. impati dan mempunyai kesedaran diri.

Personaliti pula seperti tingkahlaku. sifat-sifat dan kekurangan upaya. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. permainan strategi. individu. nilai ataupun minat. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. pengurusan diri. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. kehendak. seni. rakan sebaya dan mentor. Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. Sebaliknya. . anugerah dan kemalangan. inisiatif dan peristiwa. teknologi. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. guru-guru. perniagaan. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. sosial dan kekeluargaan. kecacatan ataupun kesihatan. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. sosial. sendiri. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. kursus dan program. motivasi. dan sukan. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal.9 persekitaran. fizikal. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. dan keperibadian. budaya. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

matematik. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. dan sebagainya. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. rekaan. kegigihan. berani mengambil risiko. disiplin. keramahan. ketahanan mental. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. imaginasi. Menurut teori ini juga. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. kesempurnaan. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. (predictive behaviours). Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. sains. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai. intuisi. dan lain-lain. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. kesusasteraan. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. tarian. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. sifat berhati-hati. keterbukaan. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. lakonan. sukan. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. music. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. Seterusnya ialah sekolah. Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’.

4. 26700 Muadzam Shah. PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4. Blok A Kampung RPS Runchang. Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan.1. Pekan. . Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . Kuala Lumpur.4A1B. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri.12 kanak-kanak.

Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6.13 4. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah. Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga . Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4. Menurut ibunya.Dari segi fixikal pula.kanak lain. . 4. responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir. .4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya.

Sekiranya. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan.14 4. .Sebagai contohnya. Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4. Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa. Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup .

pemikiran. Lazimnya. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. memahami. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini.0 Faktor . Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal. Dengan kemampuan kognitif ini.1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Menurut. . Pada peringkat rendah. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka.faktor pemilihan responden 5. teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik . Sebagai contohnya. Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). mengekalkan. kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea. Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru.15 5. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali.

Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. mereka lebih meminati eksperimen. menurutnya. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. respondan juga meminati subjek sains . Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. Mereka juga sering memberi nilai. Selain itu. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara.kanak biasa. Selain itu.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. dia . kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita. Sebaliknya. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi. namun.citanya datang. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal.Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan.

dan perhubungan dengan rakan sebaya. Sullivan berpandangan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. . 5. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.perkembangan kongnisi sosial. Ketika berada dalam kelas pula.3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya.aktiviti bermain. responden jarang bertanya kepada guru. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam.persahabatan. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Menurut Sullivan.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya . Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. keraguan tenetang pengajaran tersebut. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama. dia akan mencari 5. Dari segi sosial pula.

18 Secara amnya. dia akan marah dengan penuh perasaan. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat .2001) Menurut Santock ( 1998 ). apabila dia berasa marah. mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum. Responden juga seorang yang mudah bersimpati. responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang. namun. Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini. 6. contonhnya. Dari segi emosi.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah. Bil.orang dan juga nombor. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois.

Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . mencabar ibu bapa . guru dan orang lain. Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati. Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak .19 5 6 Tidak senang duduk .gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi.

Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. orang dan dan juga nombor.20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). tahap perkembangan terawal . Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Seterusnya. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. responden boleh mengingati sesuatu nama. Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. dari segi pergaulan pula. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati.tempat. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. Selain itu. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. Walaupun begitu. Oleh itu.

. Mereka juga sering memberi nilai. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. 7. Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah.21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut.

Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. Sullivan berpandangan. kawad kaki. memasak.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. ice – breaking dan sebagainya. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. . Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak. Menurut Sullivan.kanak yang pintar cerdas .

. Walaubagaimanapun. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang. Sekiranya. maka kelebihan mereka adalah sia. matapelajaran yang khusus. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia. tempat dan nombor dengan baik.0 Penutup Kesimpulannya.sia sahaja. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. Oleh itu. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. mempunyai ciri kepimpinan. tarian mahupun.23 8. meraka mengalami kegagalan.

Prof. Open Universiti Malaysia (2006) . Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas. frusental WWW.php . Dr. The piirto Pyramid of Talent Development http://www.com.org. Www.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. Ansary Ahmed. Purcell dan Rebecca D.ashland . Eckert Mendidik anak genius .wicked. (2006).24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H. Prof.Piirto pyramid. Mansor Fadzil . Freenels. Dr.personal .

25 .

26 .