1

FAKULTI PEMBANGUNAN DAN SUMBER MANUSIA KBC 3013 PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT

TUGASAN INDIVIDU

KAJIAN KES

NAMA : N0RFAMILA A/P HARUN NO. MATRIK : D20101037257 PROGRAM : PENDIDIKAN KHAS (AT10) SEMESTER : SEMESTER 2 SESI : 2010/2011

NAMA PENSYARAH : DR. MD. NASIR BIN MASRAN

2

SENARAI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pengenalan 1.1 Definisi Pintar Cerdas 1.2 Definisi Berbakat 2.0 Pintar Cerdas 3.0 Teori Berdasarkan Pintar Cerdas 4.0 Latar belakang Keluarga 5.0 Perkembangan dari segi fizikal, dan emosi Sosial serta kognitif 6.0 Penilaian berdasarkan senarai semak 7.0 Cadangan 8.0 Penutup 19 -21 21 - 22 23 Halaman 3 3 4 5 5-7 12 - 14 15 - 18

. mereka mendapat keputusan semua gred „A‟ dalam peperiksaan awam seperti UPSR. abstrak atau gagasan. kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada lain atau keistimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. menghasilkan sesuatu yang baru.3 1. Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak – kanak atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinngi dari segi bidang seperti intelektual. kerana Negara kita sudah menlancarkan program untuk kanak –kanak yang pintar cerdas iaitu seperti MENSA dan permata Pintar di UKM Bangi untuk meningkatkan serta menyediakan program yang sesuai bagi kanak – kanak ini. atau muzik. Contohnya. PMR dan SPM. luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud. kreativiti. Kadang – kadang pencapaiannya dalam bidang tersebut belum terbukti cemerlang atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan. Sesetengah pihak beranggapan bahawa mendapat keputusan yang cemerlang adalah ciri utama untuk menyatakan bahawa seseorang itu adalah pintar cerdas. Seseorang itu dianggap berbakat dalam bidang – bidang tertentu apabila dia menampakkan potensinya dalam bidang tersebut. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang tidak ternilai kepada seseorang dari segi memiliki kelebihan kognitif dan juga bakat yang tersendiri contohnya dari segi kesenian. asli.0 PENGENALAN Istilah pintar cerdas dan berbakat bukan lagi suatu perkara yang baru kita dengar dalam negar ini. artistik. Menurut. Berbakat pula bermaksud keadaan seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi cemerlang dalam bidang – bidang tertentu sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik.

aras yang tinngi dalam tanggungjawab keoada tugas dan aras kreativiti yang tinggi. pandai. Stanford Binet (1916).Binet Test “ telah memberikan definisinpintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. masyarakat. Bakat lahir dari naluri asas manusia untuk .sekolah.cerdik licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997). Menurut Renzulli (1986). berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi. pintar cerdas bermaksud cekap. pandai pula didefinisikan sebagai sempurna akal. Pintar cerdas dapat dilihat sebagai satu konsep yang mempunyai dimensi dinamik yang terdiri daripada interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek umum yang atas purata. Kanak – kanak ini memerlukan program pendidikan yang berbeza . Manakala.1 DEFINISI BERBAKAT Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga (1997). proses dan hasil dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran iaitu rumah. kepintaran adalah satu tingkah laku yang perlu dikembangkan dan bukan secara semulajadi walaupun individu itu mempunyai skor IQ yang tinggi iaitu dalam model beliau yang dinamakan “The – Ring Conception of Giftedness” atau “Triat Model”.1 DEFINISI PINTAR CERDAS Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat. budaya dan jantina serta peluang. berbakat bermaksud mempunyai kebolehan semulajadi.4 1. Selain itu. 1. Persekutuan memberi maksud kanak – kanak pintar cerdas dan berbakat adalah mereka yang dikenalpasti sercara semulajadi kemampuan luar biasa dan berkebolehan yang tinngi dalam melakukan sesuatu. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “ The Stanford . Individu yang dikatakan pintar cerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya. Konsep Piirto‟s melihat bakat sebagai satu keperibadian. membuat pertimbangan serta penaakulan yang baik. banyak bercakap .

Biasanya tahap skor kanak adalah sebanyak 120 dan keatas. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikatm dalam laporannya yang bertajuk Kecemerlangan Kebangsaan: Kes Bakat Rakyat Amerika mendefinisikan kanak – kanak cemerlang adalah kanak – kanak yang mempamerkan potensi yang tinngi dalam menyelesaikan sesuatu jika dibandingkan dengan umur. mendefinisikan kreativiti sebagai yang menarik. Manakala dalam bahasa greek ianya membawa makna memenuhi.0 PINTAR CERDAS 2. pengalaman dan persekitaran mereka. Menurut Samson dan Vernon (1996). Ensiklopedia Malaysian (1996). tetapi dalam semua bidang (1999). kreativiti adalah kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu.sifat personaliti. pula menyatakan teori – teori peribadi dan persekitaran yang relative dengan amalan pengasuhan anak. . ada juga yang memeberi penekanan kepada pemikiran dan juga menekan kepada hasil usaha kriteria kreativiti.1 MENGENALPASTI PINTAR CERDAS Salah satu untuk mengenalpasti kanak – kanak pintar cerdas adalah melalui pelaksaan ujian kecerdasan terhadap mereka.5 menghasilkan sesuatu yang baru. keupayaan memimpin atau cemerlang dalam bidang akademik. 2. Pada tahun 1994. 1. menekankan sifat. kreatif dalam bidang seni.Bakat tidak hanya bertumpu pada kecerdasan minda atau kemahiran seni seseorang. Kreativiti adalah sesuatu misteri yang fenomena semulajadi. Mereka memperlihatkan keupayaan yang tinggi dari segi intelektual.” Gowen (1972). Mcnerney dan Mcnerney (1994).2 DEFINISI KREATIF Kreatif berasal dari bahasa latin “creare” yang bermaksud membuat.

Mereka selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. 7. 16.2 CIRI – CIRI PINTAR CERDAS 1. Menggemari aktiviti yang kompleks dan ada cabaran. Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa apabila sesuatu perkara tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Kebanyakan mereka dapat membaca sebelum umur 5 tahun. 6. Mereka kurang tidur berbanding dengan rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu mempunyai tenaga untuk meneruskan kehidupan. 15. 17. Konsep kendiri yang positif. hobi dan minat mengumpul sesuatu yang unik. 4. Mempunyai keupayaan berfikir aras tinggi dan mampu berfikir tentang abstrak. 10. Boleh menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. 3. yakin dan optimistik. Selalu yakin terhadap diri sendiri. 12. Mereka mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta menyatakan segala kebimbangannya. 13. berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. 14. Memiliki keinginan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu yang telah lama berlaku 5. . Mempunyai banyak kegemaran. Melakukan kerja dengan teliti 11.6 2. 9. Mempunyai daya ingatan yang tinggi. 8. Mempunyai pengetahuan tatabahasa yang lebih baik daripada umur kronologinya 2. Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminatikan dan kurang berminat dalam aktiviti lain.

penerbit filem. koleografi. Bersedia menyesuaikan diri dalam situasi baru. kimia dan penyajak.7 18. Renzulli mencadangkan bahawa kebolehan superior ini tidak semestinya bermaksud kepintaran yang tinggi. sains hayat dan seni pergerakan. 19. 20.0 TEORI BERDASARKAN PINTAR CERDAS 3. Mereka sangat sensitif dari segi emosi dan tingkah laku. Modelnya. Penguasaan terhadap salah satu ciri-ciri tidak menggambarkan bakat itu. Contohnya. yang juga dikenali sebagai „model bakat tiga cincin (Three-Ring Model of Giftedness)‟ yang banyak digunapakai di Amerika Syarikat. Renzulli menyatakan bahawa manusia terbahagi kepada tiga ciri-ciri. komitmen dan kreativiti. seni visual. Sebaliknya. Renzulli berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai atau berkebolehan membangunkan ciri-ciri ini dan mengaplikasikan ia ke dalam bidang yang berpotensi. beliau mencadangkan ia harus dipandang daripada perspektif intelligence quotients (IQ).seni bahasa. Mudah untuk menyesuaikan diri bersama rakan –rakannya dan tidak suka berkelahi. kebolehan yang lebih tinggi daripada purata. 3. Bidang khusus pula yang terdiri daripada astronomi. Setiap cirri – cirri seperti komitmen dan kreativiti akan menyumbang kepada bakat itu yang terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang umum seperti matematik. muzik. Ciri-ciri pertama ialah kebolehan superior. mudah kecewa walaupun dalam hal – hal yang kecil tetapi boleh mangalir air mata apabila melihat matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana simpati terhadap haiwan. .1 TEORI RENZULLI Teori kecerdasan lain yang diperolehi secara meluas adalah Teori Renzulli. interaksi antara ketiga-tiga ciri-ciri menyediakan ramuan untuk melahirkan insan kreatif dan produktif. sains fizikal. Australia dan negara-negara lain. undang – undang . agama. Memberi kerjasama kepada guru dan rakan sekelas 21. pemikiran dan tindakan fleksibel serta tidak mudah terganggu jika keadaan biasa diubah atau berubah. Tetapi.

domain psikomotor yang ditunjukkan dengan ciri-ciri kekuatan. artistic. pemerhatian dan andaian. Antara domain aplitud ataupun bakat semulajadi ini ialah intelektual. baru dan keaslian idea. Ciri-ciri intelektual adalah mahir dalam penaakulan induktif dan deduktif. Selain itu. Antara domain bakat utama ialah intelektual.refleks. Seterusnya. interpersonal dan bidang sukan.8 Seterusnya. Komitmen di sini bermaksud bahawa kesungguhan seseorang individu itu melakukan tugasan dalam bidang spesifik secara berterusan. domain yang lain ialah kreatif. dan psikomotor. pemangkin intrapersonal dan pemangkin persekitaran. kreatif. Gagne menegaskan bahawa domain aplitud keberbakatan berkembang melalui proses pembangunan menjadi bakat. berinovasi dan humor. Antara jenis pemangkin ialah pemangkin intrapersonal dan pemangkin . beliau menerangkan bahawa bakat ialah aplitud dalam pencapaian mereka dalam bidang ini. Proses ini dirangsang dengan dua jenis pemangkin. koordinasi. Antara ciri-cirinya ialah kepimpinan. Domain yang seterusnya ialah sosioaffektif. Individu boleh mempunyai bakat semulajadi dalam akademik. Renzulli menegaskan bahawa keseimbang ketiga-tiga ciri-ciri ini perlu. impati dan mempunyai kesedaran diri.2 TEORI MODEL KEBERBAKATAN DAN BAKAT (GAGNE‟S MODEL OF GIFTEDNESS AND TALENT) Ahli psikologi Kanada. sosioaffektif. Francoy Gagne telah mencadangkan model teorikal bakat. komitmen. 3. ketahanan dan kelenturan. Beliau mencadangkan bahawa bakat ialah interaksi antara aplitud dan pemangkin interpersonal dan persekitaran. Ini digambarkan melalui ciri-ciri keaslian. Proses ini antaranya seperti pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. latihan dan pratikal. Walaubagaimanapun. Ini bermaksud cara berfikir yang berbeza daripada orang lain. Bakat semulajadi ini berkembang menjadi bakat melalui proses pembangunan yang mengandungi proses pembelajaran. idea baru. memori. teknikal. Beliau telah menggariskan bahawa individu ini lahir dengan bakat semulajadi ataupun bakat yang tidak digarap atau dilatih. Sebaliknya. Ciri-ciri seterusnya kreativiti. Proses ini boleh dibantu atau dibantutkan oleh pemangkin.

Sebaliknya. Inisiatif pula seperti mengikuti aktiviti tertentu. perniagaan. Pemangkin seterusnya ialah persekitaran. Setelah melalui proses pembangunan ataupun mengasah bakat. sosial. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu sendiri. anugerah dan kemalangan. individu. Peristiwa pula merujuk kepada pertemuan. Seterusnya ialah motivasi seperti keperluan. Persekitaran sekeliling ialah seperti fizikal. kursus dan program. sendiri. kehendak.9 persekitaran. Pemangkin persekitaran ialah seperti pesekitaran sekeliling. permainan strategi. Pemangkin intrapersonal ialah pemangkin daripada dalaman individu itu Pemangkin persekitaran pula daripada faktor luaran individu itu. Manakala kehendak pula seperti daya tumpuan dan ketekunan. pemangkin ini juga boleh membantutkan lagi proses mengasah bakat. dan keperibadian. . Antara kemahiran-kemahiran ini dalam akademik. Pemangkin intrapersonal ini memainkan peranan penting dalam mengasah bakat ini. nilai ataupun minat. Personaliti pula seperti tingkahlaku. pengurusan diri. sifat-sifat dan kekurangan upaya. kecacatan ataupun kesihatan. teknologi. Pemangkin intrapersonal pula terbahagi kepada empat bahagian. motivasi. seni. budaya. rakan sebaya dan mentor. dan sukan. Individu juga memainkan peranan seperti ibu bapa. Fizikal bermaksud bentuk tubuh badan. guru-guru. barulah bakat semulajadi ini menjadi kemahiran yang telah dikembangkan. sosial dan kekeluargaan. fizikal. inisiatif dan peristiwa.

10 PIRAMID PEMBENTUKAN BAKAT PIIRTO (PIIRTO PYRAMID OF TALENT DEVELOPMENT) .

ketahanan mental. persekitaran awal kanak-kanak lebih penting semasa kita kanak-kanak berbanding apabila kita dewasa. Plomin (1997) menunjukkan bahawa apabila kita menjadi dewasa. tarian. Terdapat lima „matahari‟ pertama sekali ialah rumah (home). Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual. dan sebagainya. (predictive behaviours). Seterusnya ialah sekolah. Aspek yang seterusnya ialah aspek kognitif. kesempurnaan. sifat berhati-hati. Ini diterangkan sebagai perbezaan individu sebagai terma extraversion. Antara atribut personaliti ialah kreativiti. Atribut personaliti ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bakat. Aspek afektif atau emosi diperlukan untuk sesorang individu itu untuk berjaya dan sesetengah trait atau kesabaran dan lain-lain boleh dibangunkan dalam individu itu. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. kestabilan emosi dan keterbukaan pengalaman. sukan. Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap bernilai oleh masyarakat. Di dalam aspek ini ialah aspek-aspek seperti IQ. Individu yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian IQ dianggap berbeza kerana kebolehannya menyelesaikan masalah yang jarang diketengahkan. Rumah penting dalam menyediakan suasana yang positif dan mengasuh kanakkanak itu. sains. Personaliti ini penting dalam membantu pembentukan bakat. imaginasi. disiplin. kegigihan. matematik. berani mengambil risiko. Aspek seperti personaliti adalah perlu dan penting untuk pembangunan pembesaran. intuisi. genetik yang diturunkan akan menjadi lebih dominan. dan lain-lain. music. rekaan. keterbukaan. Sekolah ialah faktor penting khususnya mengesan bakat dan menyediakan situasi dan pengalaman kepada . lakonan. Kebanyakan bakat itu diramal daripada tingkahlaku ramalan. keramahan. kesusasteraan. Aspek yang seterusnya ialah aspek persekitaran yang digambarkan dengan „matahari‟. Aspek kedua yang ditekankan oleh Piirto adalah aspek emosi. Piirto menyedari daripada kajiannya bahawa setiap individu berjaya mempunyai persamaan dalam atribut personaliti. Menurut teori ini juga. Seterusnya ialah komuniti dan budaya (cummunity and culture) yang memainkan peranan dalam menyediakan institusi pendidikan yang bersesuaian dan menyediakan sokongan kepada rumah dan sekolah. Wiggins (1996) menyatakan bahawa bidang psikologi personaliti dalam domain psikologi telah menemui kebolehan personaliti yang dipanggil „big five’. Individu dewasa yang mencapai kejayaan mempunyai banyak ciri-ciri yang tersenarai.11 Firto menerangkan bahawa pembangunan bakat bermula dengan aspek genetik.

Pahang Darul Makmur Hobi : Menonton televisyen dan membaca buku Cita – cita : Doktor Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan. 26700 Muadzam Shah.1. Blok A Kampung RPS Runchang.( Tingkatan 4 sehingga sekarang) Aliran : Sains Tulen Bil Adik – Beradik: Anak ke 3 daripada 6 Pencapaian Akademik: UPSR . Pahang ( Tingkatan 1 – 3) dan Sekolah Sains Seri Puteri.0 LATAR BELAKANG RESPONDEN 4. . 4.4A1B. Pekan.12 kanak-kanak. PROFIL RESPONDEN Nama Umur Alamat : Zuriana A/P Law Wau Kong : 17 Tahun : N0 57. „Matahari seterusnya ialah jantina dan peluang. PMR -7A Kelebihan : Menguasai mata pelajaran matematik dan sains dengan baik dan cemerlang. Kehadiran ataupun ketiadaan „matahari‟ boleh melakukan perbezaan sama ada bakat dapat dibentuk ataupun tidak. Kuala Lumpur.

4 Sejarah kelahiran respondan Menurut ibunya.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN Latar belakang pendidikan respondan dapat dilihat di sekolah rendah lagi apabila dia mula bersekolah di sekelah rendah Kebangsaan Runchang ( SKRU) dari darjah 1 sampai darjah 6. Dia mempunyai ciri – ciri kepimpinan berbanding rakan perempuannya yang lain semasa berada di sekolah rendah. Kelebihan yang ketara dalam diri respondan adalah dia lebih kepada memilki kecerdasan logik matematik. dia juga normal dan tidak mempunyai sebarang kecacatan sejak lahir.2 LATAR BELAKANG KELUARGA Nama Ayah Umur Pekerjaan Pendapatan : Law Wau Kong : 62 Tahun : Sendiri : 500 sebulan Nama Ibu Umur Pekerjaan : Ramlah A/P Song Heng : 45 Tahun : Suri rumah 4. . responden juga mengalami tahap – tahap perkembangan kanak –kanak yang normal seperti kanak. Responden pernah memegang jawatan ketua kelas semasa di darjah 6 dan responden juga pernah menjadi penolong ketua pegawas sekolah. respondan adalah sama seperti kanak – kanak lain juga . Menurut ibunya. Kemudian dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan sehingga tingkatan 3 dan dia telah mendapat tawaran untuk menyambungkan pelajarannya ke sekolah Sains Seri Puteri di Kuala Lumpur.Dari segi fixikal pula. .kanak lain. 4.13 4.

14 4. 5 Ciri – ciri responden Ciri responden Seorang yang pendiam Penerangan Responden seorang yang pendiam ketika berada dalam kelas dan komunikasi yang kurang semasa berda di sekolah. . Sangat sensitif Responden akan menangis apabila sesuatu barang atau permainan yang diingini tidak dapat sewaktu dia masih kecil. Bertanggungjawab Tanggungjawab responden tunjukan apabila dia sentiasa menjalankan tugas sebagai pengawas pusat sumber berdasarkan jadual yang ditetapkan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang telah diberiakn oleh gurunya. usaha yang responden lakukan untuk mendapat 7A dalam PMR menjadi kenyataan. Tumpuan yang tinggi Tumpuan yang diberikan semasa guru mengajar amat tinggi dan mudah cepat memahami apa yang guru sampaikan. Ciri pemimpin Ciri ini dapat dlihat apabila responden pernah menjadi ketua kelas semasa di tahun 6 dan menjadi pengawas pusat sumber sekolah semasa di tingkatan 3 dan 4.Sebagai contohnya. Kematangan Kematangan dapat dilihat daripada fizikalnya yang menampakan responden seorang yang berpikiran matang dan cara responden bercakap dengan saya mengenai untuk dia mengejar cita – cita yang tinggi dan masa depan dengan penuh dedikasi seolah – olah saya bercakap dengan orang yang dewasa. ada sebarang kesulitan dalam pelajaran responden akan bertanya kepada guru atau merujuk buku rujukan sahaja. Sekiranya. Seorang yang berkeyakinan tinggi Responden percaya bahawa sesorang itu perlu berusaha dahulu untuk mendapat kejayaan dalam hidup .

1 Perkembangan kognitif Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahawa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. mengekalkan. memahami. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Sebenarnya kajian perkembangan kanakkanak oleh Piaget dan Inhelder (1969). kesediaan kognitif termasuk kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea. dan penaakulan yang dibawa oleh seseorang bersamanya ke dalam situasi pembelajaran yang baru. Responden juga responden lebih suka berkaitan angka dn mudah untuk memahami subjek berbanding subjek – subjek lain. Kesediaan kognitif berkaitan dengan kefahaman. Sebagai contohnya. responden saya hanya berminat dalam subjek matematik sahaja. Kanak-kanak yang mempunyai kebolehan intelek khusus ini biasanya akan menumpukan ke arah sesuatu bidang sahaja. kanak-kanak belum membuat pengkhususan minat mereka pada peringkat pra-formal.15 5. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka. Salah satu faktor saya memilih pelajar ini sebagai responden kerana saya mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan intelek yang khusus. tahap perkembangan terawal sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali. . Dengan kemampuan kognitif ini. dan mengingati kembali dengan mudah dan berkesan. teori kepelbagaian iaitu kecerdasan logik matematik .faktor pemilihan responden 5. maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Kebolehan intelek khusus juga berkaitan rapat dengan ciri kedua untuk mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas iaitu mereka mempunyai kecenderungan akademik yang khusus walaupun pada umum fizikal baru setahun jagung. Respondan juga menyatakan bahawa dia tidak berkebolahan dalam seni lukisan. Pada peringkat rendah. pemikiran. Lazimnya. Menurut.0 Faktor .

menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara.16 Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. yang ingin menjadi seorang doktor pada masa akan 5. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. menurutnya. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. dia lebih suka untuk meneroka alam semester dan mengkaji sesuatu yang bakal terjadi. Mereka juga sering memberi nilai. mereka lebih meminati eksperimen. Respondan menyatakan bahawa dia boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. repsondan juga mengatakan bahawa dia sememangnya tidak lari gari sifat cepat bosan dan kurang meminati bidang penghafalan dan pembacaan bahan lisan contohnya mata pelajaran sejarah yang memerlukan penghafalan. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut.2 Perkembangan fizikal Dari segi perkembangan fizikal. Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. Sebaliknya.mMereka mempunyai perkembangan tubuh badan yang sama dan normal seperti kanak – kanak biasa.citanya datang. dia . kanak –kanak pintar cerdas tidak begitu ketara jika dibanding dengan kanak. namun. Selain itu. respondan juga meminati subjek sains .Responden mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai berat badan 50 kg.kanak biasa. remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. Selain itu. dan mencipta kaedah baru dalam sebarang tugasan tambahan lagi selaras dengan cita.

5.dan perhubungan dengan rakan sebaya.17 hanya akan rapat dengan rakannya yang memahami dia dan mereka boleh berkongsi minat bersama. Ketika berada dalam kelas pula. Menurut Sullivan. dia hanya menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan jika terdapat maklumat dalam buku rujukan. Responden tidak mengalami sebarang kecacatan dari segi fizikal.persahabatan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanakkanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain.4 Perkembangan emosi Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar” atau satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya .aktiviti bermain. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. . Sullivan berpandangan. dia akan mencari 5. responden jarang bertanya kepada guru. keraguan tenetang pengajaran tersebut. responden juga kurang suka aktiviti yang melibatkan bersosial kerana dia seorang yang pendiam.3 Perkembangan sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya.perkembangan kongnisi sosial. Dari segi sosial pula. Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.

Responden juga seorang yang mudah bersimpati. Gemar bertanya pelbagai soalan mengenai bagaimana sesuatu itu berfungsi. Bil.2001) Menurut Santock ( 1998 ). Teori Perkembangan Psikososial Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik individu dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini. responden adalah seorang yang sukar untuk memarahi seseorang.0 Penilaian berdasarkan senarai semak SENARAI SEMAK Tandakan Ya atau Tidak sekiranya anak/murid-murid anda mempunyai ciri-ciri yang disenaraikan di bawah.18 Secara amnya. dia pernah berasa kasihan apabila melihat seorang tua yang buta berjalan di pekan. dia akan marah dengan penuh perasaan. emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois. 1 2 Ciri-ciri Mudah mengingati sesuatu nama tempat . mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum.orang dan juga nombor. Dari segi emosi. apabila dia berasa marah. Mempunyai kumpulan seperti kumpulan belajar dan sebagainya sendiri Mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya Tidak 3 Ya 4 Ya . namun. 6. contonhnya.

Tidak Tidak Tidak 20 21 Ya Ya 22 Ya 23 Tidak 24 Tidak . guru dan orang lain.gemar melakukan gerakan seperti menggoyangkan kaki apabila duduk lama di satu – satu tempat Mampu mengaitkan sesuatu sebab dan akibat bagi perkara tertentu . Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Memberi arahan dengan jelas dan berkesan Bertanya soalan provokasi. Suka mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. mencabar ibu bapa .19 5 6 Tidak senang duduk . Memberi perhatian yang teliti tentang sesuatu perkara . Menerima informasi dengan pantas Ya Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Kebolehan menyelesaikan masalah Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan. Pencapaian akademik sentiasa meningkat Sukar menerima pendapat orang lain Kreatif dan inovatif Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi Tidak Ya 7 8 Ya Ya 9 Ya 10 Ya 11 12 13 Tidak Tidak Ya 14 15 16 17 18 19 Boleh bergaul dengan orang yang Ya lebih tua denganya dengan lebih baik Mempunyai perbendaharaan kata yang Tidak baik . Tumpuan yang lama dalam satu bidang yang diminati.

orang dan dan juga nombor. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini. Walaupun begitu. dapt dikelaskan bahawa responden saya adalah seorang yang memiliki kecerdasn logik dalam subjek matematik. Suka dalam bidang pengetahuan Mampu belajar melebihi orang lain dalam bidang tertentu Berupaya menunjukkan perspektif yang luas dalam sesuatu subjek. responden boleh mengingati sesuatu nama. Responden kurang untuk berinteraksi dengan guru semasa berada di dalam kelas kerana responden sudah memberi tumpuan yang tinggi. dari segi pergaulan pula. Sebenarnya kajian perkembangan kanak-kanak oleh Piaget dan Inhelder (1969).20 25 Bertindak dengan spontan secara intuisi Belajar dengan cepat. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik responden mengalami peningkatan. Seterusnya. mudah memahami dan kurang pengulangan sesuatu subjek.tempat. sebagai contohnya subjek sejarah dan matematik. Fasih dalam mengeluarkan dan menghuraikan idea-idea Tidak Ya 26 Ya Ya Ya Ya 27 28 29 30 Berdasarkan kepada senarai semak diatas dapat kita lihat bahawa responden ini lebih mendalami bahagian pengiraan atau subjek matematik. responden juga akan memberikan tumpuan yang lama dalam matapelajaran yang disukai seperti matematik dan sains. responden tetap seorang individu yang memerlukan didikan disiplin yang betul sungguhpun beliau sangat bijak dalam bidang yang diminati. Selain itu. tahap perkembangan terawal . Oleh itu. Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka.

Pertandingan seperti ini boleh dilaksanakan sekurang – kurangnya dua kali setahun di sekolah. Pertandingan ini juga boleh dilakukan dengan membuka peluang pertandingan kepada pelajar yang bijak dalam matematik sahaja supaya mereka tidak berasa bosan untuk bertanding.21 sekarang yang kita panggil kecerdasan logika matematik ialah manipulasi dan permainan pelbagai jenis objek konkrit dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar dan memilih objek tersebut keluar daripada gambar-gambar yang banyak mengandungi objek lain yang tidak dikenali.0 Cadangan Pertandingan kuiz Matematik di sekolah Guru mestilah mencari inisiatif atau langkah yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka dengan menganjurkan pertandingan kuiz matematik diantara murid – murid yang dikenalpasti dan meningkatkan lagi potensi dalam bidang tersebut. Hal ini demikian dapat membantu pelajar ini mengetahui secara mendalam tentang bidang matematik. Mereka juga sering memberi nilai. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. . 7.

Sullivan berpandangan. mempunyai kawan rapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lain untuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikap menitiberatkan perasaan orang lain. Hal ini demikian kerana mereka boleh berkongsi masalah dan berkongsi pendapat berkaitan apa sahaja dengan mentor atau role model mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik.22 Program Mentor atau Role Model Kaedah in paling sesuai dilakukan terhadap kanak – kanak atau pelajar pintar yang selalu memerlukan sokongan serta dorongan daripada orang yang mereka sukai. memasak. Guru matematik atau pensyarah matematik boleh dijadikan mentor kepada responden saya supaya responden boleh membaiki kesilapan dalam ilmu matematik. . kawad kaki. kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubungan ini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Aktiviti – aktiviti sepeprti ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran sosial dan iktana persahabtan diantara pelajar ini sama ada dengan kawan yang mempunyai minata yang sama ataupun berlainan minat. ice – breaking dan sebagainya. Aktivit ini memerlukan mereka bekerja secara berkumpulan dalam melakukan pelbagai aktiviti seperti semasa aktiviti memasang khemah. Menurut Sullivan. Aktiviti perkemahan di sekolah Aktiviti ini sesuai dilaksanakan kepada kanak – kanak ini supaya dapat mengatasi maslah kekurangan kawan dalam kalangan kanak.kanak yang pintar cerdas .

tarian mahupun. Mereka mempunyai bakat dan kelebihan dalam bidang – bidang tertentu sama ada muzik. pintar cerdas adalah salah satu golongan atau kelompok yang mempunyai kelebihan yang tidak ternilai di dunia.23 8. tempat dan nombor dengan baik. Mereka mempunyai sifat yang boleh dikatakan berlainan iaitu seperti mempunyai penumpuan yang lama dalan sesuatu perkara. Sekiranya. maka kelebihan mereka adalah sia. mempunyai matlamat yang tinggi serta boleh mengingati nama. Oleh itu. matapelajaran yang khusus.0 Penutup Kesimpulannya. Walaubagaimanapun. meraka mengalami kegagalan. . kecerdasan yang dimiliki meraka haruslah dikekalkan atau ditambah lagi supaya mereka boleh berjaya pada masa akan datang.sia sahaja. mempunyai ciri kepimpinan. sebagai guru kita haruslah berusaha dan berganding bahu untuk membaiki kesilapan dan membantu meningkatkan kelebihan yang dimilki mereka supaya mereka boleh menerajui masa depan negara dengan cemerlang.

Ansary Ahmed. Eckert Mendidik anak genius . Purcell dan Rebecca D. (2006).24 Bibliografi Education the intelligent child by sere brikoff of MENSA (1990) Designing services and programs for high ability learners ( 2006) Jeanne H.org. Prof. Dr. Hamidah Sulaiman dan Farrah Dina Yusof Pengenalan Pendidikan khas.php .com.wicked.Piirto pyramid.nz/r/gifted/reading/theory/renzulli_e. Freenels. frusental WWW. Dr. Www. The piirto Pyramid of Talent Development http://www. Open Universiti Malaysia (2006) . Prof.ashland .personal . Mansor Fadzil .

25 .

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful