HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012

HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : MOHD SYADAT YAP BIN YAHYA YAP

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 1

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

Isi Kandungan
PERKARA 1.0 Pengenalan MUKA SURAT 3

2.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa

4-5

3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas

5-8

4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas

9-22

5.0 Penutup Rujukan

23

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 2

Membincangkan penggolongan kata tugas dalam bahasa Melayu. kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmubahasa yang mengkaji bentuk. dan kata adjektif. Menurut Nik Safiah Karim (2008). 2. iaitu kata nama. pemajmukan dan penggandaan. Manakala sintaksis pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk struktur. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu. Mengetahui secara terperinci tentang kajian tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis . yang jikalau tidak hadir dalam ayat. ( Edisi Baharu. Kata tugas hadir dalam ayat. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 3 . Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Menurut Tatabahasa Dewan. Mendefinisi dan konsep kata tugas . Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. kata kerja. 4. iaitu kata nama. Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. kata adjektif.. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. kata kerja. Menghuraikan setiap jenis kata tugas. bentuk dan penggolongan kata. 3. Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. struktur. dan kata tugas. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu. dan binaan atau konstuksi ayat serta hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. di bahagian hadapan frasa. dan golongan kata. muka surat 237 ).HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 1. Pada akhir penulisan tugasan ini adalah diharapkan saya akan dapat : 1. Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur. sama ada di bahagian hadapan ayat. sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukmembentuk ayat dalam sesuatu bahasa. pembentukan kata.0 Pengenalan Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis. dan binaan atau konstruksi ayat.

namun kata tugas amat berguna dalam mendukung sebarang tugas sintaksis. frasa kerja atau frasa adjektif. Nik Safiah Karim dan Norlidza Shamsuddin (2008) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. Lain pula halnya dengan kata nama seperti 'kasut' ataupun kata kerja seperti 'makan'. perkataan tersebut amatlah tidak munasabah. penegas. Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan ( 2006 ) Kata tugas adalah perkataan yang mempunyai fungsi tatabahasa. Asmah Hj. Walaubagaimanapun. pendepan. Asraf ( 2007 ) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. mari kita lihat definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa dan akademik . Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti bagi mana-mana frasa nama. pembantu. Omar Kata tugas tidak mempunyai makna atau berdiri sendiri tetapi mempunyai fungsi yang amat penting dalam sesuatu ayat dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Kata Penuh dan Kata Partikel d. kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Jika kita guna secara tunggal. penentu. Siti Hajar Hj Abdul Aziz ( 2008 ) ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 4 . klausa dan frasa.Walaupun tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang frasa. penafi. Sebagai contoh salah satu jenis kata tugas ialah kata sendi. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. penerang. b. a. penguat. pembenar pemeri atau tugastugas lain.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 2. antara perkataannya ialah 'dari' dan kata hubung seperti 'yang'. Ini bermaksud kata tugas tidak mempunyai makna tetapi digunakan dalam ayat dan frasa bagi menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa dan Akademik Secara mudahnya. c. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. klausa dan frasa. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. e. Jika kita guna kata 'kasut' atau kata 'makan' secara solonya pun sudah memberi makna yang lengkap. kata tugas ialah perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri kecuali apabila digunakan dalam ayat sahaja.

Kata bilangan 15. jenis-jenis kata tugas ini bolehlah dikelompokkan kepada empat kelompok berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat seperti berikut : a. Kata nafi 10. Kata bantu 7. penegas.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata tugas dapat dikelaskan kepada sepuluh tugasan iaitu penghubung.0 Kelompok Jenis Kata Tugas Terdapat 17 jenis kata tugas iaitu : 1. penerang. penafi. Kata seru 3. penguat. Kata pangkal ayat 6. Kata penekanan 17. Kata adverba 16. pembenar. Kata penguat 8. Kata pemeri 11. 3. pendepan. Kata pembenar 13. Kata pasca kata 3. Kata praklausa c. Kata perintah 5. Kata penegas 9. Kata sendi nama 12. pembantu. pemeri. Kata pembenda Oleh yang demikian. bagi memudahkan penghuraian. Kata arah 14. penentu. Kata hubung 2. Kata prafrasa dan pascafrasa d. Kata penyambug ayat b.1 Kata Penyambung Ayat ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 5 . Kata tanya 4.

Pelajar lelaki menjalani kursus tahan lasak dan pelajar wanita menjalani kursus sukan mempertahankan diri . Kata Tanya Contoh : Apakah maksud kata-kata awak tadi? c. dan komplemen Contoh : i.2 Kata Praklausa Kata praklausa hadir di hadapan klausa bagi tujuan menimbulkan seruan. b. pengiyaan. ( perkataan hingga adalah kata hubung keterangan ) iii. relatif.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata hubung penyambung ayat ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk.( perkataan dan adalah penggabung ayat ) b. Kata praklausa terdiri daripada jenis-jenis kata yang berikut : a. Kata pembenar Contoh : ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 6 . ( perkataan yang adalah kata hubung relatif ) ii. Mereka tahu bahawa pekerjaan semakin sukar didapati ( perkataan bahawa adalah kata hubung komplemen ) 3. Kata hubung gabungan Contoh : i. atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. Pelajar yang keracunan makanan itu dimasukkan ke hospital. pertanyaan. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. Kata perintah Contoh : Harap saudari dapat datang petang ini. Kata seru Contoh : Aduhai. Kata hubung pancangan : keterangan. Kata penyambung ayat terdiri daripada jenis kata hubung berikut : a. sukanya dia ! d.

seperti membantu. b. g. Kata penguat Contoh : Bayi itu sangat comel. Kata adverb Contoh : Mereka meninggalkan majlis itu cepat benar . dan membilang. 3. Kata sendi Contoh : Dia pergi ke kantin. f. itu adalah kenyataan beliau tadi. Kata pemeri Contoh : Angin ialah udara yang bergerak. memerikan. Kata arah Contoh : Mereka menuju ke tepi sungai. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 7 . frasa kerja. menafikan. dan frasa sendi.3 Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata prafrasa dan pascafrasa hadir sebelum dan sesudah frasa nama. c. e. menguatkan. e. menegas. 1. frasa adjektif. d. Kata bantu Contoh : Kakak sedang menyiapkan tugasan itu. Kata-kata ini berfungsi menekankan maksud yang terkandung dalam ayat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Ya. menunjukkan arah. Kata penegas Contoh : Kami juga ingin ke bandar. baginda yang sekian lama gering itu pun mangkat. Kata pangkal ayat Contoh : Maka. Kata prafrasa terdiri daripada jenis kata berikut : a.

c. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 8 .4 Kata Pascakata Kata pascakata hadir sesudah perkataan tertentu bagi membuat penekanan dan juga menerbitkan kata benda. Kata nafi Contoh : Dia bukan teman lelaki saya. 3. Kata penguat Contoh : Bunga itu cantik sungguh. Kata pembenda Contohnya : Bukan kepalang sakitnya. Kata adverba Contoh : Ibu pulang lewat. Kata penegas Contoh : Dia datang juga.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 h. 2. Kata penekan Contoh : Pokok rambutan itu nampak berbuah lebat. Kata pascakata terdiri daripada dua jenis kata berikut : a. b. b. Kata pascafrasa yang hadir sesudah frasa terdiri daripada jenis kata yang berikut : a. Kata bilangan Contoh : Dia meminjam beberapa buah buku di perpustakaan. i.

iaitu : i.1 Kata Hubung Kata hubung atau kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat selapis atau ayat majmuk. ii. Terdapat dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Puan Rohana seorang guru yang berdedikasi. 2. yang baik itu budi (ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 9 . 4. a. (i) Kata hubung pancangan relatif.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas Berikut merupakan perincian setiap jenis kata tugas yang terdapat dalam bahasa melayu. Contoh ayat : 1. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung gabungan disebut ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan ialah : dan lalu atau malahan tetapi sambil serta kemudian b. Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. iii. Yang indah itu bahasa. Kata Hubung Pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa tak setara pada klausa utama. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis. Kata Hubung Gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya.

4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata Hubung Pancangan Komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap pada klausa utama. Celaka.habis tanamanku dimusnahkannya ! celaka wah aduhai amboi oh eh syabas wahai ketika sementara hingga walaupun agar semoga setelah tatkala semasa sebab untuk apabila jika(jikalau) sungguhpun kendatipun andai kata meskipun supaya ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 10 . kami akan melawan. Tuhanku. Kami akan membuat rayuan andai kata permohonan kami ditolak.berbaktilah kepada negara ! 2. 4. seseorang itu perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Sementara menanti padi masak. Dua contoh kata komplemen ialah bahawa dan untuk.Contoh kata keterangan adalah seperti berikut : kerana sekiranya C kalau o Contoh ayat : 1. Contoh ayat : 1. Kalau musuh menyerang. Wahai anak-anaku. (iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan Kata Hubung Pancangan Keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama.2 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan.Contoh kata seru ialah : aduh cis Contoh ayat : 1. petani itu menanam jagung. selamatkanlah mereka ! 3. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. 2. 3. Oh. Semua pihak perlu mengetahui bahawa perkara yang sedang dihadapi adalah amat mencabar. 2. Untuk menguruskan badan.

Contoh kata perintah ialah : jangan usah sila jemput minta tolong harap Contoh ayat : 1. 3. arahan.bagaimana dan sebagainya. Penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut : 1.bila.itulah guru yang baharu. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 11 .contohnya mengapa.4 Kata Perintah Kata perintah ialah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. Ya.berapa. Siapakah nama ayah kamu ? 4.3 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu. sayalah orang yang dimaksudkan itu. Tolong temankan adik saya ini. Betul. Jangan berludah di sini.5 Kata Pembenar Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan .itulah orangnya. 3. silaan. Harga jam tangan itu berapa ? 2. Benar. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada prdikat. 4. 2. Contoh kata pembenar ialah : ya benar betul Contoh ayat : 1. larangan. Sila ambil makanan di sana.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Sekiranya kata tanya didepankan. atau permintaan. maka partikel –kah hendaklah disertakan. 2.

7 Kata Bantu Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang membantu frasa kerja. 4. Maka panglima itu pun diberi persalinan. atau masa hadapan. 4.6 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Oleh yang demikian. Bentuk-bentuk kata bantu aspek ialah : telah sudah baru pernah sedang masih akan mula belum Contoh ayat : 1. 2. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti berikut : hatta kalakian maka sebermula syahdan alkisah adapun arakian Contoh ayat : 1. masa kini . 3.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Hatta istana itu pun siaplah. kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan. Kami pernah melawat ke Batu Tulug. iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek dan ragam. Pekerja itu telah pulang. Emak belum pulang dari kebun. 4. Syahdan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. dan frasa sendi nama. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Arakian bersemayamlah baginda di istana baharu itu. frasa adjektif. (i) Kata Bantu Aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan semasa. iaitu sama ada masa lampau. 2. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 12 . Murid-murid itu baru tiba. 3.

8 Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi untuk di panjat. 2. (i) Kata Penguat Hadapan Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif. Contoh kata penguat hadapan ialah : terlalu paling agak cukup makin kurang Contoh ayat : 1. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan. Mereka mesti ke balai raya sekarang. 3. kata penguat belakang. Harga komoditi sawit makin menurun. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas. dan kata penguat bebas. Pemandangan di kampung itu cukup indah. Sungai itu agak dalam.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Bantu Ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. 4. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 13 . Kanak-kanak itu enggan makan ubat. Contoh kata bantu aspek ragam ialah : hendak dapat mahu enggan harus patut mesti mungkin boleh Contoh ayat : 1. 4. 3. 2. Kita boleh masuk ke dewan itu sekarang.

9 Kata Penegas Kata penegas yang juga disebut sebagai partikel atau penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. dan -lah. (iii) Kata Penguat Bebas Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. Keputusan UPSR pada tahun ini teruk betul. Contoh kata penguat bebas ialah : amat sangat sungguh Contoh ayat : 1.Contohnya. iaitu : (i) Yang menegaskan hanya frasa predikat . (a) Pemandangan di kampung sungguh indah. (b) Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. Lambat benar kura-kura itu berjalan. 2. tah. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 14 . (a) Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Indah nian pemandangan di waktu senja.-kah. Terdapat dua jenis kata penegas. 3. Disiplin pelajar-pelajar itu baik sekali. 4. (b) Pemandangan di kampung indah sungguh. 2. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Penguat Belakang Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. 4. Contoh kata penguat belakang ialah : sekali benar betul nian Contoh ayat : 1.

ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Ucapannya bukan menghina kita. 4. pun. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 15 . Rombongan pengantin lelaki belum tiba lagi. Contoh ayat : 1. sahaja. Pemerihalan tersebut boleh dilakukan melalui dua cara iaitu : (i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. 2.10 Kata Nafi Kata nafi hanya hadir sebelum frasa. Makanan itu bukan untuk saya. Contoh ayat : 1. Ketua saya yang sentiasa sibuk itu datang jua ke majlis pertunangan saya. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. 2. dengan menggunakan kata pemeri ialah. iaitu frasa nama sebagai subjek atau frasa predikat. dan memang. jua. 4. iaitu bukan dan tidak. frasa adjektif.Contohnya. Contoh ayat : 1. juga. Hanya dia sahabat karibku. Terdapat dua bentuk kata nafi. Contoh ayat : 1. 3. Saya tidak akan datang lagi.11 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. 4. dan frasa sendi nama. lagi. Apatah daya kita. frasa kerja. iaitu frasa nama. dengan menggunakan kata pemeri adalah . 3.sebaliknya hanya menegur. (ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat. Bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat.

 Perubahan keadaan : Pastikan anakanak kita tidak terdedah kepada bahaya dadah. asal kejadian. waktu atau masa Dari  Menyatakan arah atau tempat. haiwan. arah di tuju.  Sasaran : Sila kembalikan borang itu kepada kerani.  Tempat : Mereka akan ke Sandakan esok. masa waktu atau  Angin bertiup dari arah selatan  Tempoh kempen pilihanraya bermula dari esok. Daripada  Menyatakan punca bagi manusia. haiwan. menyatakan dan menyatakan perubahan.  Perbezaan atau perbandigan : Ana lebih pandai daripada Rita.  Arah : Mereka menuju ke Utara.  Waktu : Ali menunggu dari pagi ke petang.  Sumber atau asal kejadian : Ukiran itu diperbuat daripada logam. Pada  Menunjukkan  Waktu : Bas itu bertolak pada pukul ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 16 . perbandingan.12 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.  Punca : Dia menerima surat itu daripada kakaknya. Huraian kata sendi nama dan contoh ayat adalah seperti berikut : Kata Sendi Nama Di Ke Penerangan  Menujukkan tempat  Menunjukkan tempat Contoh Ayat  Ibunya mengajar di sekolah itu. unsur mujarad. pecahan.  Pecahan : Para peserta dibahagikan kepada dua kumpulan.  Menyatakan dan Kepada sasaran yang merujuk manusia. perbezaan.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4.

Demi  Bertugas  Membawa rujukan Seperti. Akan  Mendahului kata itu sangat rindu akan adjektif yang bersifat emotif .Umpama. Bagai. Laksana  Membawa maksud membawa tujuh pagi. Bagi  Rumah untuk/bagi pekerja sedang diperbaiki.  Mereka berbincang tentang masalah negara.  Cara sesuatu dilakukan : Dia memulakan majlis dengan doa.  Memakai atau menggunakan : Ani melukis potret itu dengan cat air. Untuk.  Hatinya keras (seperti. bagai.  Membawa penanda masa. menyatakan perbandingan yang serupa. Tentang maksud perbandingan : Seperti. cara sesuatu dilakukan.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 keterangan waktu dan tempat  Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau diperuntukan.  Kuih itu dibeli olehnya. makna tujuan.  Tempat : Tuliskan nama anda pada kertas ini. memakai atau menggunakan.Umpama. Semenjak maksud waktu atau tinggal di kampung itu sejak/semenjak dua tahun lepas. laksana ) batu Dengan  Bersama-sama : Ayah ke pekan dengan ibu.  Wanita anaknya.  Kami Sejak. Oleh  Membawa maksud ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 17 . Laksana  Membawa maksud bersama-sama.  Kita hendaklah bersatu demi Negara.  Menyatakan perbandingan : Dia sentiasa bercanggah pendapat dengan ayahnya. Bagai. umpama.  Hadiah ini untukmu.

4. Dia duduk di antara Ramli dan Ramlah. 2.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 pembuat hubungan  Pemain bola baling itu kalah sebab kurang latihan. Contoh kata arah yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah : atas dalam selatan antara luar samping bawah sisi timur tepi penjuru barat belakang sudut hadapan tengah segi utara Contoh ayat : 1. Antara  Membawa pengertian  Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan. lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. dalam ayat pasif. waktu. Hingga.13 Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. dan hubungan membawa sebab. sampai ) ke universiti. Ali menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 18 . 3. perihal peringkat dan had masa.  Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dan pendapat saya. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. atau tempat. Dalam. Sampai  Membawa maksud yang maksud  Anaknya belajar ( hingga.

3. 2. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 19 .  Beratus-ratus orang telah kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kata bilangan segala. Kata yang bilangan beratus-ratus. dan sebagainya. Kata yang bilangan Masing-masing. sekalian.14 Kata Bilangan Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Kata bilangan dapat di bahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya seperti yang tertera di dalam jadual berikut : Kata Bilangan Contoh Kata Bilangan Contoh Ayat 1. maksud himpunan.  Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjarakan.  Jumlah penduduk di Bandar itu mencecah angka sejuta ringgit.  Setiap pelajar dikehendaki membawa makanan masingmasing. pegawai tidak seluruh. sifatnya disebut bilangan kardinal.  Dua hari lagi saya akan berangkat ke Rusia. sedikit sebagainya. setiap maksud pisahan.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. membawa ketigatiga. dan sebagainya. dua puluh. beberapa. sejuta. bilangan tak tentu. persiapan pilihan untuk raya yang menunjukkan para.  Segala yang menunjukkan tiga ratus.berabad-abad. menghadapi  Semua telah di laksanakan. membawa tiap-tiap. semua. Kata bilangan dua. jumlah yang tentu dan sebagainya.banyak. dan dibenarkan mengambil cuti esok. 4.

kadangkala. nanti. pertiga sebagainya.sempat. kata nama. Kata yang bilangan setengah. begitu.agaknya. masa.  Pakatan Rakyat akan dapat mengambil pemerintahan alih teraju sekiranya maksud pecahan dapat memenagi dua pertiga kerusi di parlimen. Kata Adverba Jati Penerangan  Terdiri perkataan sememangnya Contoh Kata Contoh Ayat  Sejak peristiwa itu dia sering sakit. dan tempat . berfungsi sebagai dahulu. frasa sendi nama. frasa adjektif atau nyaris.julung daripada kata kerja kali.  Pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand.15 Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. lusa. Kata adverba dapat digolongkan kepada empat bentuk seperti berikut : Bentuk Kata Adverba a.sepertiga. yang esok. kata adjektif.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5.acap terdiri kali. dan frasa kerja. kata barangkali.  Orang yang begitu pandai pun boleh tertipu. tulat. daripada semalam. tadi. penerang golongan yang kepada kemudian.kelmarin. sekali gus. jarang kata adjektif dan sekali.sekarang. 4. dan yang tidak sebagainya. kelak. dua dan  Setengah-setengah penduduk bandar tinggal di rumah pangsa. dan frasa sendi dari segi cara. membawa seperempat. termasuk ke dalam ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 20 .

 Ketam ialah haiwan yang mengiring.  Layang-layang tinggi melangit.( sedan. atau frasa kurang sendi nama.teresakesak.tinggi mengawan sebagainya.  Dia gembira kepulangan anaknya sekian terpisah. dikejar bingar. adverba seduhingar- akhirnya jatuh ke tanah jua. kerja. tinggi lampai dan sebagainya. itu berjalan c. penerang kata kepada merah kata hitam menyala. Kata Adverba dari Kata Adjektif  Berfungsi sebagai Berjalan penerang kata kepada ketawa kata hampir laju.  Perkataan terhasil proses dan  Kulit tuan puteri itu putih berseri.gilagilaan. b.Kata adverba daripada penggandaan penuh.laju-laju) menerangkan kata ii.habishabisan) iii. menyidai kain.serta- ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 21 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 mana-mana golongan kata lain. atau frasa putih sendi nama berseri. terjatuh.(betul- penggandaan yang betul. kata adjektif penggandaan atau frasa nama.(berdikitdikit.jarangberfungsi jarang. Kata adverba kerja. berkilat. separa.  Pencuri itu lari lintang-pukang kerana orang ramai. hati. adjektif. besar.  Sepandai-pandai tupai melompat setelah lama betul-betul dengan d. panjang.Kata berentak. Kata Adverba yang Asalnya Kata Kerja  Berfungsi sebagai Terbang meninggi. berhati Fatimah terjatuh hampir ketika kerja.  Anak bongsu Pak Mat sudah besar adjektif. Kata Adverba Bentuk Gandaan yang i.

lantangnya.16 Kata Penekan Kata penekan ialah bentuk yang member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Contoh ayat : 1. sakitnya. Lajunya ialah 100 km sejam. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 22 . 4.17 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Contoh ayat : 1. 2. lajunya. Sokongan kepada Pakatan Rakyat sesungguhnya semakin padu. Misalnya. Bukan kepalang sakitnya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 merta) 4.

kata prafrasa dan pascafrasa. kata praklausa. menegas ( kata penegas ). menguatkan ( kata penguat ). menunjukkan arah ( kata sendi ). ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 23 . Manakala.0 Penutup Secara keseluruhannya. Kata penyambung ayat ataupun kata hubung berfungsi untuk menyambung ayat ataupun klausa.bagi memudahkan pemahaman tentang kata tugas. menafikan ( kata nafi ). Kata pascakata pula ialah kata yang hadir sesudah perkataan tertentu agar dapat membuat penekanan atau penegasan kepada kata yang digandinginya ( kata penekanan ). walaupun kata tugas dari segi konsepnya tidak mempunyai makna. dan membilang ( kata bilangan ). keterangan. Kata hubung ini terdiri daripada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan relatif. Oleh yang demikian. kata tugas ini bolehlah di pecahkan kepada empat ketegori iaitu kata penyambung ayat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. dan komplemen. dan yang terakhir kata pasca kata. tetapi perkataan-perkataan itu penting kerana tugas-tugas yang dimainkan oleh kata tugas ini sangat mustahak. kata praklausa pula ialah kata yang hadir di hadapan klausa bagi tujuan pertanyaan ( kata tanya ). memerikan ( kata pemeri ). dan penerang ( kata pangkal ayat ). Kata prafrasa dan kata pascafrasa pula berfungsi sebagai penekanan kepada maksud yang terdapat dalam ayat seperti membantu ( kata bantu ). dan juga menerbitkan kata benda iaitu menjadikan kata bukan kata nama sebagai kata nama ( kata pembenda ). maka semasa memperincikannya. seruan ( kata seru ). pengiyaan ( kata pembenar ).

(2004). Hashim Hj. Bhd.com/doc/14660563/Morfologi-Bahasa-Melayu 2012 .01. Omar. Laman Web http://www. Abdul Hamid Mahmood.00pm http://www. (1968).scribd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.my/stpm/indeks. Bhd. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.tutor. Omar. Onn.Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis).htm Capaian 27 Oktober 2012. Asmah Hj. (1996). Farid M.00pm Capaian 8 November http://www. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.com/doc/27764365/Hbml2103-Pembelajaran-Morfo-Sintaksis-BahasaMelayu-1-Definisi Capaian 8 November 2012 . Morfologi-Sintaksis Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Rujukan Buku Abdullah Hassan. Musa. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). (1993). 2. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. Nik Safiah Karim.com. Abdul Aziz.00 pm ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 24 .scribd. Siti Hajar Hj. 8. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful