HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012

HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : MOHD SYADAT YAP BIN YAHYA YAP

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 1

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

Isi Kandungan
PERKARA 1.0 Pengenalan MUKA SURAT 3

2.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa

4-5

3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas

5-8

4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas

9-22

5.0 Penutup Rujukan

23

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 2

4. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmubahasa yang mengkaji bentuk. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Pada akhir penulisan tugasan ini adalah diharapkan saya akan dapat : 1. pembentukan kata.. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. 2.0 Pengenalan Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu. ( Edisi Baharu. dan kata adjektif. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu. iaitu kata nama. Manakala sintaksis pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk struktur. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Mendefinisi dan konsep kata tugas . Menurut Tatabahasa Dewan. kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. dan binaan atau konstuksi ayat serta hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Menurut Nik Safiah Karim (2008). sama ada di bahagian hadapan ayat. yang jikalau tidak hadir dalam ayat. Menghuraikan setiap jenis kata tugas. pemajmukan dan penggandaan. kata adjektif. Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur. sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukmembentuk ayat dalam sesuatu bahasa. bentuk dan penggolongan kata. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 3 . struktur. dan binaan atau konstruksi ayat. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Kata tugas hadir dalam ayat. iaitu kata nama. 3. di bahagian hadapan frasa. kata kerja. sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. dan kata tugas. Membincangkan penggolongan kata tugas dalam bahasa Melayu.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 1. kata kerja. muka surat 237 ). Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata. dan golongan kata. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Mengetahui secara terperinci tentang kajian tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis .

frasa kerja atau frasa adjektif. Jika kita guna kata 'kasut' atau kata 'makan' secara solonya pun sudah memberi makna yang lengkap. b. mari kita lihat definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa dan akademik . Asraf ( 2007 ) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. namun kata tugas amat berguna dalam mendukung sebarang tugas sintaksis. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. pendepan. kata tugas ialah perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri kecuali apabila digunakan dalam ayat sahaja. penentu. Walaubagaimanapun. penegas. penguat. antara perkataannya ialah 'dari' dan kata hubung seperti 'yang'.Walaupun tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang frasa. Nik Safiah Karim dan Norlidza Shamsuddin (2008) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. Lain pula halnya dengan kata nama seperti 'kasut' ataupun kata kerja seperti 'makan'.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 2. Siti Hajar Hj Abdul Aziz ( 2008 ) ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 4 . penafi. Asmah Hj. Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti bagi mana-mana frasa nama. c. pembenar pemeri atau tugastugas lain. Sebagai contoh salah satu jenis kata tugas ialah kata sendi. perkataan tersebut amatlah tidak munasabah. Ini bermaksud kata tugas tidak mempunyai makna tetapi digunakan dalam ayat dan frasa bagi menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan ( 2006 ) Kata tugas adalah perkataan yang mempunyai fungsi tatabahasa. klausa dan frasa.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa dan Akademik Secara mudahnya. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. pembantu. klausa dan frasa. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. Jika kita guna secara tunggal. kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. e. penerang. Omar Kata tugas tidak mempunyai makna atau berdiri sendiri tetapi mempunyai fungsi yang amat penting dalam sesuatu ayat dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Kata Penuh dan Kata Partikel d. a.

pembantu.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata tugas dapat dikelaskan kepada sepuluh tugasan iaitu penghubung. Kata sendi nama 12. Kata pangkal ayat 6. Kata seru 3. penguat. Kata pasca kata 3. Kata perintah 5. jenis-jenis kata tugas ini bolehlah dikelompokkan kepada empat kelompok berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat seperti berikut : a. pemeri. penegas. penafi. Kata bilangan 15. 3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas Terdapat 17 jenis kata tugas iaitu : 1. Kata tanya 4. penentu. Kata penguat 8. pendepan. Kata penyambug ayat b. bagi memudahkan penghuraian. Kata nafi 10. Kata pemeri 11. penerang. Kata penegas 9. Kata prafrasa dan pascafrasa d. Kata hubung 2. Kata arah 14. Kata pembenda Oleh yang demikian. Kata adverba 16. Kata praklausa c. pembenar. Kata pembenar 13. Kata bantu 7. Kata penekanan 17.1 Kata Penyambung Ayat ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 5 .

Kata praklausa terdiri daripada jenis-jenis kata yang berikut : a. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. ( perkataan hingga adalah kata hubung keterangan ) iii. Pelajar lelaki menjalani kursus tahan lasak dan pelajar wanita menjalani kursus sukan mempertahankan diri . pertanyaan. Kata perintah Contoh : Harap saudari dapat datang petang ini. b. relatif. ( perkataan yang adalah kata hubung relatif ) ii. Kata penyambung ayat terdiri daripada jenis kata hubung berikut : a.( perkataan dan adalah penggabung ayat ) b. Kata hubung pancangan : keterangan. dan komplemen Contoh : i.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata hubung penyambung ayat ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk. Kata seru Contoh : Aduhai. pengiyaan. Pelajar yang keracunan makanan itu dimasukkan ke hospital. sukanya dia ! d. atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. Kata hubung gabungan Contoh : i. Kata Tanya Contoh : Apakah maksud kata-kata awak tadi? c. Mereka tahu bahawa pekerjaan semakin sukar didapati ( perkataan bahawa adalah kata hubung komplemen ) 3. Kata pembenar Contoh : ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 6 .2 Kata Praklausa Kata praklausa hadir di hadapan klausa bagi tujuan menimbulkan seruan.

dan membilang. g. seperti membantu. Kata bantu Contoh : Kakak sedang menyiapkan tugasan itu. c. 1. Kata prafrasa terdiri daripada jenis kata berikut : a.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Ya. baginda yang sekian lama gering itu pun mangkat. Kata adverb Contoh : Mereka meninggalkan majlis itu cepat benar . d. frasa kerja. 3. memerikan. frasa adjektif. Kata pemeri Contoh : Angin ialah udara yang bergerak. Kata sendi Contoh : Dia pergi ke kantin. Kata penguat Contoh : Bayi itu sangat comel.3 Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata prafrasa dan pascafrasa hadir sebelum dan sesudah frasa nama. e. menafikan. dan frasa sendi. itu adalah kenyataan beliau tadi. Kata-kata ini berfungsi menekankan maksud yang terkandung dalam ayat. menegas. menguatkan. f. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 7 . Kata pangkal ayat Contoh : Maka. Kata arah Contoh : Mereka menuju ke tepi sungai. menunjukkan arah. e. b. Kata penegas Contoh : Kami juga ingin ke bandar.

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 8 . 3. Kata nafi Contoh : Dia bukan teman lelaki saya. c. Kata pascafrasa yang hadir sesudah frasa terdiri daripada jenis kata yang berikut : a.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 h. Kata pascakata terdiri daripada dua jenis kata berikut : a. b. i. Kata adverba Contoh : Ibu pulang lewat. Kata penegas Contoh : Dia datang juga. Kata pembenda Contohnya : Bukan kepalang sakitnya. Kata penguat Contoh : Bunga itu cantik sungguh. 2.4 Kata Pascakata Kata pascakata hadir sesudah perkataan tertentu bagi membuat penekanan dan juga menerbitkan kata benda. Kata bilangan Contoh : Dia meminjam beberapa buah buku di perpustakaan. b. Kata penekan Contoh : Pokok rambutan itu nampak berbuah lebat.

Kata Hubung Pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa tak setara pada klausa utama. (i) Kata hubung pancangan relatif. Terdapat dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. iii. Puan Rohana seorang guru yang berdedikasi. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis. iaitu : i. 4. ii. Contoh ayat : 1.1 Kata Hubung Kata hubung atau kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat selapis atau ayat majmuk. yang baik itu budi (ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 9 .0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas Berikut merupakan perincian setiap jenis kata tugas yang terdapat dalam bahasa melayu.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. a. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung gabungan disebut ayat majmuk gabungan. Kata Hubung Gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Contoh kata hubung gabungan ialah : dan lalu atau malahan tetapi sambil serta kemudian b. Yang indah itu bahasa. 2. Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain.

Tuhanku. Wahai anak-anaku. 2. Dua contoh kata komplemen ialah bahawa dan untuk. kami akan melawan.habis tanamanku dimusnahkannya ! celaka wah aduhai amboi oh eh syabas wahai ketika sementara hingga walaupun agar semoga setelah tatkala semasa sebab untuk apabila jika(jikalau) sungguhpun kendatipun andai kata meskipun supaya ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 10 . 4. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Kalau musuh menyerang. Kami akan membuat rayuan andai kata permohonan kami ditolak. Semua pihak perlu mengetahui bahawa perkara yang sedang dihadapi adalah amat mencabar. Sementara menanti padi masak.berbaktilah kepada negara ! 2. petani itu menanam jagung.Contoh kata seru ialah : aduh cis Contoh ayat : 1. Celaka.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata Hubung Pancangan Komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap pada klausa utama. 3.2 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. (iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan Kata Hubung Pancangan Keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. 4. 2. Oh.Contoh kata keterangan adalah seperti berikut : kerana sekiranya C kalau o Contoh ayat : 1. Untuk menguruskan badan. Contoh ayat : 1. selamatkanlah mereka ! 3. seseorang itu perlu mempunyai disiplin yang tinggi.

itulah guru yang baharu. Sekiranya kata tanya didepankan. 4. 3.3 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu. Harga jam tangan itu berapa ? 2. larangan. Betul. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 11 . 3. Ya.bila. silaan.berapa. Contoh kata pembenar ialah : ya benar betul Contoh ayat : 1. Benar.itulah orangnya. 2. 2. Tolong temankan adik saya ini.contohnya mengapa. Jangan berludah di sini.5 Kata Pembenar Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan . Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada prdikat. sayalah orang yang dimaksudkan itu. Sila ambil makanan di sana. Penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut : 1. atau permintaan. Siapakah nama ayah kamu ? 4. arahan. Contoh kata perintah ialah : jangan usah sila jemput minta tolong harap Contoh ayat : 1. maka partikel –kah hendaklah disertakan.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4.4 Kata Perintah Kata perintah ialah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah.bagaimana dan sebagainya.

frasa adjektif.6 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Murid-murid itu baru tiba. Bentuk-bentuk kata bantu aspek ialah : telah sudah baru pernah sedang masih akan mula belum Contoh ayat : 1. (i) Kata Bantu Aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan semasa. 2. Pekerja itu telah pulang. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 12 . atau masa hadapan. 4. 4. iaitu sama ada masa lampau. Maka panglima itu pun diberi persalinan. dan frasa sendi nama.7 Kata Bantu Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang membantu frasa kerja. 3. iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek dan ragam. Syahdan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. masa kini . kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan. 4. Arakian bersemayamlah baginda di istana baharu itu.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti berikut : hatta kalakian maka sebermula syahdan alkisah adapun arakian Contoh ayat : 1. Hatta istana itu pun siaplah. 2. 3. Oleh yang demikian. Kami pernah melawat ke Batu Tulug. Emak belum pulang dari kebun. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.

3. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 13 . 2. 4. 4. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas. Pemandangan di kampung itu cukup indah. kata penguat belakang. 4.8 Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. dan kata penguat bebas. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan. Harga komoditi sawit makin menurun. Contoh kata penguat hadapan ialah : terlalu paling agak cukup makin kurang Contoh ayat : 1.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Bantu Ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. 3. Contoh kata bantu aspek ragam ialah : hendak dapat mahu enggan harus patut mesti mungkin boleh Contoh ayat : 1. Sungai itu agak dalam. 2. (i) Kata Penguat Hadapan Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif. Mereka mesti ke balai raya sekarang. Kita boleh masuk ke dewan itu sekarang. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi untuk di panjat. Kanak-kanak itu enggan makan ubat.

Disiplin pelajar-pelajar itu baik sekali.-kah. tah. iaitu : (i) Yang menegaskan hanya frasa predikat . dan -lah. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 14 . (b) Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. Contoh kata penguat belakang ialah : sekali benar betul nian Contoh ayat : 1. 3. 4.Contohnya. 2. Terdapat dua jenis kata penegas. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat bebas ialah : amat sangat sungguh Contoh ayat : 1. Indah nian pemandangan di waktu senja. (a) Pemandangan di kampung sungguh indah. Keputusan UPSR pada tahun ini teruk betul. 2.9 Kata Penegas Kata penegas yang juga disebut sebagai partikel atau penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Penguat Belakang Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. (iii) Kata Penguat Bebas Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. (a) Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. (b) Pemandangan di kampung indah sungguh. 4. Lambat benar kura-kura itu berjalan.

Contoh ayat : 1. Apatah daya kita. iaitu bukan dan tidak. frasa adjektif. (ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat. dengan menggunakan kata pemeri ialah.Contohnya. Contoh ayat : 1. Terdapat dua bentuk kata nafi. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 15 . iaitu frasa nama sebagai subjek atau frasa predikat. juga. Ketua saya yang sentiasa sibuk itu datang jua ke majlis pertunangan saya. Makanan itu bukan untuk saya. pun.11 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. lagi. 4. Ucapannya bukan menghina kita. dengan menggunakan kata pemeri adalah . sahaja. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. Hanya dia sahabat karibku. jua. Pemerihalan tersebut boleh dilakukan melalui dua cara iaitu : (i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. 4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Saya tidak akan datang lagi.sebaliknya hanya menegur. dan memang. Contoh ayat : 1. dan frasa sendi nama. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. iaitu frasa nama. frasa kerja. 2. 3.10 Kata Nafi Kata nafi hanya hadir sebelum frasa. Contoh ayat : 1. Rombongan pengantin lelaki belum tiba lagi. 4. 2. Bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia. 3.

Daripada  Menyatakan punca bagi manusia.  Tempat : Mereka akan ke Sandakan esok. menyatakan dan menyatakan perubahan. haiwan. pecahan. masa waktu atau  Angin bertiup dari arah selatan  Tempoh kempen pilihanraya bermula dari esok.  Sasaran : Sila kembalikan borang itu kepada kerani. unsur mujarad.  Arah : Mereka menuju ke Utara.  Waktu : Ali menunggu dari pagi ke petang. asal kejadian.  Punca : Dia menerima surat itu daripada kakaknya. arah di tuju.  Perubahan keadaan : Pastikan anakanak kita tidak terdedah kepada bahaya dadah.  Pecahan : Para peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. perbezaan.  Sumber atau asal kejadian : Ukiran itu diperbuat daripada logam.12 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.  Menyatakan dan Kepada sasaran yang merujuk manusia. Huraian kata sendi nama dan contoh ayat adalah seperti berikut : Kata Sendi Nama Di Ke Penerangan  Menujukkan tempat  Menunjukkan tempat Contoh Ayat  Ibunya mengajar di sekolah itu.  Perbezaan atau perbandigan : Ana lebih pandai daripada Rita. perbandingan. waktu atau masa Dari  Menyatakan arah atau tempat. Pada  Menunjukkan  Waktu : Bas itu bertolak pada pukul ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 16 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. haiwan.

 Wanita anaknya. bagai.  Kita hendaklah bersatu demi Negara. makna tujuan. Tentang maksud perbandingan : Seperti.  Memakai atau menggunakan : Ani melukis potret itu dengan cat air.  Hatinya keras (seperti. Bagai.  Kuih itu dibeli olehnya. Bagai. Akan  Mendahului kata itu sangat rindu akan adjektif yang bersifat emotif . cara sesuatu dilakukan. Oleh  Membawa maksud ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 17 .Umpama.  Kami Sejak.  Hadiah ini untukmu.  Cara sesuatu dilakukan : Dia memulakan majlis dengan doa. memakai atau menggunakan. umpama. Bagi  Rumah untuk/bagi pekerja sedang diperbaiki. laksana ) batu Dengan  Bersama-sama : Ayah ke pekan dengan ibu. Untuk.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 keterangan waktu dan tempat  Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau diperuntukan. Laksana  Membawa maksud membawa tujuh pagi. Laksana  Membawa maksud bersama-sama. menyatakan perbandingan yang serupa.  Menyatakan perbandingan : Dia sentiasa bercanggah pendapat dengan ayahnya.  Membawa penanda masa. Demi  Bertugas  Membawa rujukan Seperti.  Mereka berbincang tentang masalah negara. Semenjak maksud waktu atau tinggal di kampung itu sejak/semenjak dua tahun lepas.Umpama.  Tempat : Tuliskan nama anda pada kertas ini.

 Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dan pendapat saya. waktu.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 pembuat hubungan  Pemain bola baling itu kalah sebab kurang latihan. perihal peringkat dan had masa. Antara  Membawa pengertian  Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan. Hingga. 4. Ali menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia. Dalam. 2. atau tempat. Dia duduk di antara Ramli dan Ramlah. dalam ayat pasif.13 Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. Sampai  Membawa maksud yang maksud  Anaknya belajar ( hingga. sampai ) ke universiti. dan hubungan membawa sebab. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 18 . Contoh kata arah yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah : atas dalam selatan antara luar samping bawah sisi timur tepi penjuru barat belakang sudut hadapan tengah segi utara Contoh ayat : 1. lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. 3.

dua puluh. dan sebagainya. persiapan pilihan untuk raya yang menunjukkan para.14 Kata Bilangan Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Kata yang bilangan beratus-ratus. Kata yang bilangan Masing-masing.  Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjarakan. Kata bilangan dapat di bahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya seperti yang tertera di dalam jadual berikut : Kata Bilangan Contoh Kata Bilangan Contoh Ayat 1. beberapa. dan dibenarkan mengambil cuti esok. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 19 . maksud himpunan. sedikit sebagainya. sifatnya disebut bilangan kardinal.  Beratus-ratus orang telah kehilangan tempat tinggal akibat banjir. pegawai tidak seluruh.banyak.  Jumlah penduduk di Bandar itu mencecah angka sejuta ringgit. membawa tiap-tiap. dan sebagainya. semua. 3. 4. membawa ketigatiga. bilangan tak tentu.  Setiap pelajar dikehendaki membawa makanan masingmasing. setiap maksud pisahan. Kata bilangan segala. Kata bilangan dua.berabad-abad. sekalian.  Segala yang menunjukkan tiga ratus. menghadapi  Semua telah di laksanakan.  Dua hari lagi saya akan berangkat ke Rusia. sejuta. jumlah yang tentu dan sebagainya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. 2.

kadangkala. dan frasa sendi dari segi cara. penerang golongan yang kepada kemudian. jarang kata adjektif dan sekali. 4.sepertiga.  Orang yang begitu pandai pun boleh tertipu. Kata yang bilangan setengah.  Pakatan Rakyat akan dapat mengambil pemerintahan alih teraju sekiranya maksud pecahan dapat memenagi dua pertiga kerusi di parlimen.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. Kata adverba dapat digolongkan kepada empat bentuk seperti berikut : Bentuk Kata Adverba a. tadi.kelmarin. termasuk ke dalam ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 20 . pertiga sebagainya. dan tempat . daripada semalam. masa. dan yang tidak sebagainya.julung daripada kata kerja kali. frasa adjektif atau nyaris. dan frasa kerja. kelak.agaknya.  Pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand.acap terdiri kali. kata adjektif. Kata Adverba Jati Penerangan  Terdiri perkataan sememangnya Contoh Kata Contoh Ayat  Sejak peristiwa itu dia sering sakit. kata barangkali.sempat. frasa sendi nama. nanti. yang esok. berfungsi sebagai dahulu. begitu. lusa. kata nama. sekali gus. membawa seperempat. dua dan  Setengah-setengah penduduk bandar tinggal di rumah pangsa.sekarang. tulat.15 Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja.

(betul- penggandaan yang betul. Kata Adverba yang Asalnya Kata Kerja  Berfungsi sebagai Terbang meninggi.  Sepandai-pandai tupai melompat setelah lama betul-betul dengan d. berkilat. adverba seduhingar- akhirnya jatuh ke tanah jua.  Dia gembira kepulangan anaknya sekian terpisah. itu berjalan c. atau frasa putih sendi nama berseri.serta- ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 21 .habishabisan) iii. hati.  Anak bongsu Pak Mat sudah besar adjektif.tinggi mengawan sebagainya.  Ketam ialah haiwan yang mengiring.Kata adverba daripada penggandaan penuh. b.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 mana-mana golongan kata lain.  Pencuri itu lari lintang-pukang kerana orang ramai. besar.( sedan.(berdikitdikit. Kata Adverba Bentuk Gandaan yang i.gilagilaan. penerang kata kepada merah kata hitam menyala.teresakesak. adjektif. dikejar bingar. menyidai kain.  Layang-layang tinggi melangit. Kata Adverba dari Kata Adjektif  Berfungsi sebagai Berjalan penerang kata kepada ketawa kata hampir laju. kerja.laju-laju) menerangkan kata ii. separa.jarangberfungsi jarang. berhati Fatimah terjatuh hampir ketika kerja. panjang.Kata berentak. kata adjektif penggandaan atau frasa nama. Kata adverba kerja.  Perkataan terhasil proses dan  Kulit tuan puteri itu putih berseri. tinggi lampai dan sebagainya. terjatuh. atau frasa kurang sendi nama.

Sokongan kepada Pakatan Rakyat sesungguhnya semakin padu.17 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. 2.16 Kata Penekan Kata penekan ialah bentuk yang member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 22 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 merta) 4. Lajunya ialah 100 km sejam. sakitnya. Contoh ayat : 1. Misalnya. lantangnya. Bukan kepalang sakitnya. Contoh ayat : 1. lajunya.

tetapi perkataan-perkataan itu penting kerana tugas-tugas yang dimainkan oleh kata tugas ini sangat mustahak.bagi memudahkan pemahaman tentang kata tugas. Oleh yang demikian. Manakala. dan komplemen. kata tugas ini bolehlah di pecahkan kepada empat ketegori iaitu kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat ataupun kata hubung berfungsi untuk menyambung ayat ataupun klausa. menunjukkan arah ( kata sendi ). dan penerang ( kata pangkal ayat ). dan juga menerbitkan kata benda iaitu menjadikan kata bukan kata nama sebagai kata nama ( kata pembenda ). maka semasa memperincikannya. dan membilang ( kata bilangan ). pengiyaan ( kata pembenar ). menguatkan ( kata penguat ). dan yang terakhir kata pasca kata. Kata pascakata pula ialah kata yang hadir sesudah perkataan tertentu agar dapat membuat penekanan atau penegasan kepada kata yang digandinginya ( kata penekanan ). keterangan. kata praklausa pula ialah kata yang hadir di hadapan klausa bagi tujuan pertanyaan ( kata tanya ). menafikan ( kata nafi ). kata praklausa.0 Penutup Secara keseluruhannya. menegas ( kata penegas ). kata prafrasa dan pascafrasa. walaupun kata tugas dari segi konsepnya tidak mempunyai makna. seruan ( kata seru ). memerikan ( kata pemeri ).HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. Kata prafrasa dan kata pascafrasa pula berfungsi sebagai penekanan kepada maksud yang terdapat dalam ayat seperti membantu ( kata bantu ). ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 23 . Kata hubung ini terdiri daripada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan relatif.

Asmah Hj.com.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Rujukan Buku Abdullah Hassan. Morfologi-Sintaksis Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj.com/doc/14660563/Morfologi-Bahasa-Melayu 2012 . (1968). Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Farid M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003).00pm Capaian 8 November http://www.htm Capaian 27 Oktober 2012.01. Laman Web http://www. Omar.scribd. Abdul Aziz. (1996). Bhd.my/stpm/indeks. Nik Safiah Karim. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Omar.00 pm ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 24 . Musa.00pm http://www. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis). Onn. 8.com/doc/27764365/Hbml2103-Pembelajaran-Morfo-Sintaksis-BahasaMelayu-1-Definisi Capaian 8 November 2012 . Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Hashim Hj.scribd. (2004). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat. (1993). Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. Siti Hajar Hj. 2.tutor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful