HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012

HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : MOHD SYADAT YAP BIN YAHYA YAP

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 1

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012

Isi Kandungan
PERKARA 1.0 Pengenalan MUKA SURAT 3

2.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa

4-5

3.0 Kelompok Jenis Kata Tugas

5-8

4.0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas

9-22

5.0 Penutup Rujukan

23

ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001

Page 2

pemajmukan dan penggandaan. iaitu kata nama. kata kerja. sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmubahasa yang mengkaji bentuk. Menurut Nik Safiah Karim (2008). Manakala sintaksis pula ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk struktur. Menurut Tatabahasa Dewan. kata kerja. struktur.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 1. Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata. Membincangkan penggolongan kata tugas dalam bahasa Melayu. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. dan binaan atau konstruksi ayat. Pada akhir penulisan tugasan ini adalah diharapkan saya akan dapat : 1. sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. 2. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. muka surat 237 ). dan binaan atau konstuksi ayat serta hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. sama ada di bahagian hadapan ayat. 3. dan kata adjektif. dan kata tugas. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. di bahagian hadapan frasa. ( Edisi Baharu. dan golongan kata. Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur. pembentukan kata. sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukmembentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. kata adjektif. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu.. Mendefinisi dan konsep kata tugas . Kata tugas hadir dalam ayat. 4. atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Menghuraikan setiap jenis kata tugas.0 Pengenalan Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis. kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. iaitu kata nama. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 3 . Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. yang jikalau tidak hadir dalam ayat. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu. bentuk dan penggolongan kata. Mengetahui secara terperinci tentang kajian tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis . Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur.

frasa kerja atau frasa adjektif. Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti bagi mana-mana frasa nama. Siti Hajar Hj Abdul Aziz ( 2008 ) ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 4 . penerang. Nik Safiah Karim dan Norlidza Shamsuddin (2008) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama.0 Definisi dan Konsep Kata Tugas Berpandukan Ahli Bahasa dan Akademik Secara mudahnya. b. Jika kita guna secara tunggal. pembenar pemeri atau tugastugas lain. namun kata tugas amat berguna dalam mendukung sebarang tugas sintaksis. Walaubagaimanapun. penafi. perkataan tersebut amatlah tidak munasabah.Walaupun tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang frasa. penegas. klausa dan frasa. penguat. Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan ( 2006 ) Kata tugas adalah perkataan yang mempunyai fungsi tatabahasa. pembantu. c. antara perkataannya ialah 'dari' dan kata hubung seperti 'yang'. e. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Lain pula halnya dengan kata nama seperti 'kasut' ataupun kata kerja seperti 'makan'. penentu. Sebagai contoh salah satu jenis kata tugas ialah kata sendi. Asmah Hj. pendepan. a. klausa dan frasa. kata kerja dan kata adjektif yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Asraf ( 2007 ) Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. mari kita lihat definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa dan akademik . Jika kita guna kata 'kasut' atau kata 'makan' secara solonya pun sudah memberi makna yang lengkap. Omar Kata tugas tidak mempunyai makna atau berdiri sendiri tetapi mempunyai fungsi yang amat penting dalam sesuatu ayat dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Kata Penuh dan Kata Partikel d. kata tugas ialah perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri kecuali apabila digunakan dalam ayat sahaja. Ini bermaksud kata tugas tidak mempunyai makna tetapi digunakan dalam ayat dan frasa bagi menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 2. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung.

pendepan. Kata pasca kata 3. pembantu. penentu. Kata penekanan 17. Kata penyambug ayat b. 3. bagi memudahkan penghuraian. Kata bantu 7. Kata pangkal ayat 6. penerang. pemeri. Kata penegas 9. Kata pembenda Oleh yang demikian. Kata praklausa c. Kata perintah 5.0 Kelompok Jenis Kata Tugas Terdapat 17 jenis kata tugas iaitu : 1. Kata penguat 8. penguat. jenis-jenis kata tugas ini bolehlah dikelompokkan kepada empat kelompok berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat seperti berikut : a. Kata pemeri 11. penafi. Kata sendi nama 12. Kata arah 14. Kata pembenar 13. Kata adverba 16. pembenar. Kata nafi 10. penegas.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata tugas dapat dikelaskan kepada sepuluh tugasan iaitu penghubung. Kata hubung 2.1 Kata Penyambung Ayat ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 5 . Kata seru 3. Kata bilangan 15. Kata prafrasa dan pascafrasa d. Kata tanya 4.

atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. dan komplemen Contoh : i. Pelajar lelaki menjalani kursus tahan lasak dan pelajar wanita menjalani kursus sukan mempertahankan diri . Kata pembenar Contoh : ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 6 . pengiyaan. Kata perintah Contoh : Harap saudari dapat datang petang ini.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata hubung penyambung ayat ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan dua atau lebih binaan ayat sehingga menjadi ayat majmuk. relatif. Kata hubung pancangan : keterangan. sukanya dia ! d. Kata Tanya Contoh : Apakah maksud kata-kata awak tadi? c. Kata praklausa terdiri daripada jenis-jenis kata yang berikut : a. Kata penyambung ayat terdiri daripada jenis kata hubung berikut : a. ( perkataan hingga adalah kata hubung keterangan ) iii. ( perkataan yang adalah kata hubung relatif ) ii. Pelajar yang keracunan makanan itu dimasukkan ke hospital.2 Kata Praklausa Kata praklausa hadir di hadapan klausa bagi tujuan menimbulkan seruan. Mereka tahu bahawa pekerjaan semakin sukar didapati ( perkataan bahawa adalah kata hubung komplemen ) 3. Kata hubung gabungan Contoh : i. pertanyaan. Kata seru Contoh : Aduhai. b.( perkataan dan adalah penggabung ayat ) b. Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan.

Kata adverb Contoh : Mereka meninggalkan majlis itu cepat benar . f. memerikan. seperti membantu. e. c. Kata-kata ini berfungsi menekankan maksud yang terkandung dalam ayat. Kata prafrasa terdiri daripada jenis kata berikut : a. Kata sendi Contoh : Dia pergi ke kantin. Kata penegas Contoh : Kami juga ingin ke bandar. menafikan. baginda yang sekian lama gering itu pun mangkat. frasa kerja. Kata pangkal ayat Contoh : Maka. Kata arah Contoh : Mereka menuju ke tepi sungai. 1. menegas. e. Kata bantu Contoh : Kakak sedang menyiapkan tugasan itu. Kata penguat Contoh : Bayi itu sangat comel. Kata pemeri Contoh : Angin ialah udara yang bergerak.3 Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata prafrasa dan pascafrasa hadir sebelum dan sesudah frasa nama. itu adalah kenyataan beliau tadi. g. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 7 . b. menguatkan. d. menunjukkan arah. dan frasa sendi. frasa adjektif. 3. dan membilang.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Ya.

4 Kata Pascakata Kata pascakata hadir sesudah perkataan tertentu bagi membuat penekanan dan juga menerbitkan kata benda. 2. Kata bilangan Contoh : Dia meminjam beberapa buah buku di perpustakaan. Kata nafi Contoh : Dia bukan teman lelaki saya. c. 3. Kata penegas Contoh : Dia datang juga. i. Kata pascakata terdiri daripada dua jenis kata berikut : a. Kata penguat Contoh : Bunga itu cantik sungguh. Kata pembenda Contohnya : Bukan kepalang sakitnya. Kata adverba Contoh : Ibu pulang lewat. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 8 . Kata penekan Contoh : Pokok rambutan itu nampak berbuah lebat. Kata pascafrasa yang hadir sesudah frasa terdiri daripada jenis kata yang berikut : a. b.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 h. b.

Yang indah itu bahasa.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. (i) Kata hubung pancangan relatif. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung gabungan disebut ayat majmuk gabungan.1 Kata Hubung Kata hubung atau kata penyambung ayat ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat selapis atau ayat majmuk. 2. a. Terdapat dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. iii. Contoh ayat : 1. Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. iaitu : i. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis. Kata Hubung Pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa tak setara pada klausa utama. Contoh kata hubung gabungan ialah : dan lalu atau malahan tetapi sambil serta kemudian b. ii. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. yang baik itu budi (ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 9 .0 Huraian Setiap Jenis Kata Tugas Berikut merupakan perincian setiap jenis kata tugas yang terdapat dalam bahasa melayu. Kata Hubung Gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. 4. Puan Rohana seorang guru yang berdedikasi.

habis tanamanku dimusnahkannya ! celaka wah aduhai amboi oh eh syabas wahai ketika sementara hingga walaupun agar semoga setelah tatkala semasa sebab untuk apabila jika(jikalau) sungguhpun kendatipun andai kata meskipun supaya ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 10 . Oh. 2. petani itu menanam jagung.berbaktilah kepada negara ! 2. Semua pihak perlu mengetahui bahawa perkara yang sedang dihadapi adalah amat mencabar. kami akan melawan.Contoh kata seru ialah : aduh cis Contoh ayat : 1. Celaka. Untuk menguruskan badan.Contoh kata keterangan adalah seperti berikut : kerana sekiranya C kalau o Contoh ayat : 1. Contoh ayat : 1.2 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. 4. selamatkanlah mereka ! 3. 2. Sementara menanti padi masak. Kalau musuh menyerang. 3. Wahai anak-anaku. seseorang itu perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Kami akan membuat rayuan andai kata permohonan kami ditolak. 4. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. (iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan Kata Hubung Pancangan Keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Kata Hubung Pancangan Komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap pada klausa utama. Tuhanku. Dua contoh kata komplemen ialah bahawa dan untuk.

Penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut : 1. 3. Jangan berludah di sini. Harga jam tangan itu berapa ? 2.5 Kata Pembenar Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan .3 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada prdikat. maka partikel –kah hendaklah disertakan. sayalah orang yang dimaksudkan itu.bagaimana dan sebagainya. 3.itulah orangnya.4 Kata Perintah Kata perintah ialah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah. 2. silaan. Benar.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. Ya. 4.berapa. Contoh kata perintah ialah : jangan usah sila jemput minta tolong harap Contoh ayat : 1. Betul.bila. Contoh kata pembenar ialah : ya benar betul Contoh ayat : 1. Tolong temankan adik saya ini. 2. Siapakah nama ayah kamu ? 4. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 11 .itulah guru yang baharu. Sekiranya kata tanya didepankan. Sila ambil makanan di sana. arahan. larangan.contohnya mengapa. atau permintaan.

7 Kata Bantu Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang membantu frasa kerja.6 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. masa kini . Emak belum pulang dari kebun. 2. Oleh yang demikian. dan frasa sendi nama. Pekerja itu telah pulang. kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 12 . Syahdan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. 4. Arakian bersemayamlah baginda di istana baharu itu. 3. Maka panglima itu pun diberi persalinan. atau masa hadapan. Hatta istana itu pun siaplah. Murid-murid itu baru tiba. (i) Kata Bantu Aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan semasa.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. frasa adjektif. 3. iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek dan ragam. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti berikut : hatta kalakian maka sebermula syahdan alkisah adapun arakian Contoh ayat : 1. 4. 2. iaitu sama ada masa lampau. 4. Kami pernah melawat ke Batu Tulug. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Bentuk-bentuk kata bantu aspek ialah : telah sudah baru pernah sedang masih akan mula belum Contoh ayat : 1.

Contoh kata bantu aspek ragam ialah : hendak dapat mahu enggan harus patut mesti mungkin boleh Contoh ayat : 1. 3.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Bantu Ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Kita boleh masuk ke dewan itu sekarang. Sungai itu agak dalam. 3. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi untuk di panjat. dan kata penguat bebas. 2. Kanak-kanak itu enggan makan ubat. 4.8 Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. 4. Harga komoditi sawit makin menurun. Pemandangan di kampung itu cukup indah. Contoh kata penguat hadapan ialah : terlalu paling agak cukup makin kurang Contoh ayat : 1. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 13 . 4. (i) Kata Penguat Hadapan Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif. 2. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas. Mereka mesti ke balai raya sekarang. kata penguat belakang.

4. Contoh kata penguat belakang ialah : sekali benar betul nian Contoh ayat : 1. tah. (b) Pakaian seragam pasukan itu kemas amat.9 Kata Penegas Kata penegas yang juga disebut sebagai partikel atau penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. (b) Pemandangan di kampung indah sungguh. (a) Pemandangan di kampung sungguh indah. Contoh kata penguat bebas ialah : amat sangat sungguh Contoh ayat : 1. Keputusan UPSR pada tahun ini teruk betul. (a) Pakaian seragam pasukan itu amat kemas.-kah. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. 4. Disiplin pelajar-pelajar itu baik sekali. Terdapat dua jenis kata penegas. Lambat benar kura-kura itu berjalan. 2. iaitu : (i) Yang menegaskan hanya frasa predikat . (iii) Kata Penguat Bebas Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. 2. dan -lah. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 14 .HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Kata Penguat Belakang Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. 3. Indah nian pemandangan di waktu senja.Contohnya.

pun. iaitu bukan dan tidak. Ketua saya yang sentiasa sibuk itu datang jua ke majlis pertunangan saya. dan memang. dengan menggunakan kata pemeri adalah . Hanya dia sahabat karibku. 3. 3. Terdapat dua bentuk kata nafi. Makanan itu bukan untuk saya. Ucapannya bukan menghina kita. 4. 2. 2. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 15 . 4. Contoh ayat : 1. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. Bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia.11 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Contoh ayat : 1. Apatah daya kita.10 Kata Nafi Kata nafi hanya hadir sebelum frasa. dan frasa sendi nama. Contoh ayat : 1. sahaja. frasa kerja. Saya tidak akan datang lagi. dengan menggunakan kata pemeri ialah. 4. juga. iaitu frasa nama. Pemerihalan tersebut boleh dilakukan melalui dua cara iaitu : (i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat.sebaliknya hanya menegur. frasa adjektif.Contohnya. Rombongan pengantin lelaki belum tiba lagi. lagi. jua. Contoh ayat : 1. iaitu frasa nama sebagai subjek atau frasa predikat. (ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 (ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat.

 Menyatakan dan Kepada sasaran yang merujuk manusia.12 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.  Sumber atau asal kejadian : Ukiran itu diperbuat daripada logam.  Perubahan keadaan : Pastikan anakanak kita tidak terdedah kepada bahaya dadah. arah di tuju. haiwan. pecahan.  Pecahan : Para peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. perbezaan. perbandingan. menyatakan dan menyatakan perubahan.  Waktu : Ali menunggu dari pagi ke petang.  Perbezaan atau perbandigan : Ana lebih pandai daripada Rita.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. masa waktu atau  Angin bertiup dari arah selatan  Tempoh kempen pilihanraya bermula dari esok. Huraian kata sendi nama dan contoh ayat adalah seperti berikut : Kata Sendi Nama Di Ke Penerangan  Menujukkan tempat  Menunjukkan tempat Contoh Ayat  Ibunya mengajar di sekolah itu.  Tempat : Mereka akan ke Sandakan esok.  Punca : Dia menerima surat itu daripada kakaknya. haiwan. Daripada  Menyatakan punca bagi manusia.  Sasaran : Sila kembalikan borang itu kepada kerani. waktu atau masa Dari  Menyatakan arah atau tempat. unsur mujarad. Pada  Menunjukkan  Waktu : Bas itu bertolak pada pukul ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 16 . asal kejadian.  Arah : Mereka menuju ke Utara.

memakai atau menggunakan.Umpama. menyatakan perbandingan yang serupa.  Memakai atau menggunakan : Ani melukis potret itu dengan cat air.  Wanita anaknya. Laksana  Membawa maksud bersama-sama. Bagi  Rumah untuk/bagi pekerja sedang diperbaiki.  Cara sesuatu dilakukan : Dia memulakan majlis dengan doa. Untuk.  Kami Sejak. Bagai.  Mereka berbincang tentang masalah negara.  Tempat : Tuliskan nama anda pada kertas ini.  Kita hendaklah bersatu demi Negara.  Kuih itu dibeli olehnya. makna tujuan. umpama.  Membawa penanda masa. Bagai. cara sesuatu dilakukan.  Menyatakan perbandingan : Dia sentiasa bercanggah pendapat dengan ayahnya. bagai. Semenjak maksud waktu atau tinggal di kampung itu sejak/semenjak dua tahun lepas.  Hadiah ini untukmu. laksana ) batu Dengan  Bersama-sama : Ayah ke pekan dengan ibu. Oleh  Membawa maksud ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 17 . Tentang maksud perbandingan : Seperti. Demi  Bertugas  Membawa rujukan Seperti.  Hatinya keras (seperti.Umpama.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 keterangan waktu dan tempat  Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau diperuntukan. Laksana  Membawa maksud membawa tujuh pagi. Akan  Mendahului kata itu sangat rindu akan adjektif yang bersifat emotif .

HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 pembuat hubungan  Pemain bola baling itu kalah sebab kurang latihan. Dalam.  Tidak ada perbezaan besar antara pendapatnya dan pendapat saya. 2. 3. dan hubungan membawa sebab. Antara  Membawa pengertian  Kita harus bertutur dalam bahasa kebangsaan. perihal peringkat dan had masa. Sampai  Membawa maksud yang maksud  Anaknya belajar ( hingga. lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contoh kata arah yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah : atas dalam selatan antara luar samping bawah sisi timur tepi penjuru barat belakang sudut hadapan tengah segi utara Contoh ayat : 1. Hingga. sampai ) ke universiti.13 Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Dia duduk di antara Ramli dan Ramlah. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 18 . Ali menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia. 4. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. atau tempat. dalam ayat pasif. waktu.

14 Kata Bilangan Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumah pada frasa nama dan hadir sebelum frasa tersebut. sejuta. Kata yang bilangan Masing-masing.berabad-abad. 3. dan dibenarkan mengambil cuti esok.  Segala yang menunjukkan tiga ratus. setiap maksud pisahan. Kata yang bilangan beratus-ratus. sekalian. Kata bilangan dapat di bahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya seperti yang tertera di dalam jadual berikut : Kata Bilangan Contoh Kata Bilangan Contoh Ayat 1. Kata bilangan dua. jumlah yang tentu dan sebagainya. semua.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 4. persiapan pilihan untuk raya yang menunjukkan para. menghadapi  Semua telah di laksanakan.banyak. 4. bilangan tak tentu. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 19 . dan sebagainya. dua puluh. dan sebagainya.  Dua hari lagi saya akan berangkat ke Rusia.  Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjarakan. Kata bilangan segala. membawa ketigatiga.  Setiap pelajar dikehendaki membawa makanan masingmasing. maksud himpunan.  Beratus-ratus orang telah kehilangan tempat tinggal akibat banjir. 2.  Jumlah penduduk di Bandar itu mencecah angka sejuta ringgit. pegawai tidak seluruh. sedikit sebagainya. sifatnya disebut bilangan kardinal. membawa tiap-tiap. beberapa.

penerang golongan yang kepada kemudian. masa.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. frasa sendi nama. termasuk ke dalam ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 20 .15 Kata Adverba Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja.sempat. dan yang tidak sebagainya.sepertiga.acap terdiri kali. membawa seperempat. dan frasa sendi dari segi cara. pertiga sebagainya. yang esok. berfungsi sebagai dahulu. 4. kata adjektif. jarang kata adjektif dan sekali.  Pakatan Rakyat akan dapat mengambil pemerintahan alih teraju sekiranya maksud pecahan dapat memenagi dua pertiga kerusi di parlimen.agaknya. nanti. begitu. sekali gus.julung daripada kata kerja kali. dan tempat .  Orang yang begitu pandai pun boleh tertipu.sekarang. Kata yang bilangan setengah. kelak. Kata adverba dapat digolongkan kepada empat bentuk seperti berikut : Bentuk Kata Adverba a. tulat. frasa adjektif atau nyaris. lusa. dua dan  Setengah-setengah penduduk bandar tinggal di rumah pangsa.  Pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand. Kata Adverba Jati Penerangan  Terdiri perkataan sememangnya Contoh Kata Contoh Ayat  Sejak peristiwa itu dia sering sakit. kata nama. kata barangkali. dan frasa kerja. daripada semalam.kadangkala.kelmarin. tadi.

terjatuh. adverba seduhingar- akhirnya jatuh ke tanah jua. kerja. tinggi lampai dan sebagainya.  Sepandai-pandai tupai melompat setelah lama betul-betul dengan d. b. kata adjektif penggandaan atau frasa nama.tinggi mengawan sebagainya.  Perkataan terhasil proses dan  Kulit tuan puteri itu putih berseri.  Layang-layang tinggi melangit. adjektif.(berdikitdikit.habishabisan) iii.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 mana-mana golongan kata lain.Kata adverba daripada penggandaan penuh. atau frasa putih sendi nama berseri.  Anak bongsu Pak Mat sudah besar adjektif. berkilat. panjang. dikejar bingar. hati.serta- ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 21 . Kata Adverba dari Kata Adjektif  Berfungsi sebagai Berjalan penerang kata kepada ketawa kata hampir laju. besar.  Dia gembira kepulangan anaknya sekian terpisah. separa. Kata Adverba yang Asalnya Kata Kerja  Berfungsi sebagai Terbang meninggi. berhati Fatimah terjatuh hampir ketika kerja.teresakesak. penerang kata kepada merah kata hitam menyala. Kata adverba kerja.  Pencuri itu lari lintang-pukang kerana orang ramai. atau frasa kurang sendi nama.( sedan.gilagilaan.Kata berentak.(betul- penggandaan yang betul.laju-laju) menerangkan kata ii. itu berjalan c. Kata Adverba Bentuk Gandaan yang i. menyidai kain.jarangberfungsi jarang.  Ketam ialah haiwan yang mengiring.

sakitnya. Contoh ayat : 1. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 22 . Lajunya ialah 100 km sejam. 4.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 merta) 4. lantangnya.16 Kata Penekan Kata penekan ialah bentuk yang member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. lajunya. Sokongan kepada Pakatan Rakyat sesungguhnya semakin padu. Bukan kepalang sakitnya. 2.17 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Contoh ayat : 1. Misalnya.

Kata penyambung ayat ataupun kata hubung berfungsi untuk menyambung ayat ataupun klausa. ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 23 . menegas ( kata penegas ). tetapi perkataan-perkataan itu penting kerana tugas-tugas yang dimainkan oleh kata tugas ini sangat mustahak. kata praklausa pula ialah kata yang hadir di hadapan klausa bagi tujuan pertanyaan ( kata tanya ). kata prafrasa dan pascafrasa. dan penerang ( kata pangkal ayat ). Oleh yang demikian. seruan ( kata seru ). maka semasa memperincikannya.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 5. dan juga menerbitkan kata benda iaitu menjadikan kata bukan kata nama sebagai kata nama ( kata pembenda ). pengiyaan ( kata pembenar ). kata tugas ini bolehlah di pecahkan kepada empat ketegori iaitu kata penyambung ayat. Manakala. memerikan ( kata pemeri ).bagi memudahkan pemahaman tentang kata tugas. menunjukkan arah ( kata sendi ).0 Penutup Secara keseluruhannya. Kata prafrasa dan kata pascafrasa pula berfungsi sebagai penekanan kepada maksud yang terdapat dalam ayat seperti membantu ( kata bantu ). dan yang terakhir kata pasca kata. kata praklausa. dan membilang ( kata bilangan ). walaupun kata tugas dari segi konsepnya tidak mempunyai makna. Kata hubung ini terdiri daripada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan relatif. keterangan. dan komplemen. menguatkan ( kata penguat ). menafikan ( kata nafi ). Kata pascakata pula ialah kata yang hadir sesudah perkataan tertentu agar dapat membuat penekanan atau penegasan kepada kata yang digandinginya ( kata penekanan ).

Asmah Hj.00pm Capaian 8 November http://www.scribd. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan).scribd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.00 pm ROHANA BT JUKARNA OUM PPT SANDAKAN 750620126206001 Page 24 . 8.com/doc/14660563/Morfologi-Bahasa-Melayu 2012 .01. Omar. Nik Safiah Karim. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. 2.Tatabahasa Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis).com. Laman Web http://www. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1968). Farid M. (1993).tutor.my/stpm/indeks. (1996). Abdul Hamid Mahmood. Siti Hajar Hj. Bhd. Omar. Bhd. Abdul Aziz. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). Musa. (2004). Hashim Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.com/doc/27764365/Hbml2103-Pembelajaran-Morfo-Sintaksis-BahasaMelayu-1-Definisi Capaian 8 November 2012 . Asmah Hj.00pm http://www. Morfologi-Sintaksis Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola.HBML2103 M0RFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2012 Rujukan Buku Abdullah Hassan.htm Capaian 27 Oktober 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful