SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Air. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. . 1. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. karbon. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. nitrogen.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar.

(1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.usda. (2002) Introductory Ecology. http://soils. I. 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Cotgreave. P. Science. Chapter 4 The macrofauna.S.ants. Soil Biology Primer [online]. earthworms and other creatures. 2. M. Coyne. Delmar Publishers. and Forseth.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . Blackwell 1.

ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. ekosistem hutan gambut.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . anda dapat: 1.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. 2. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. ekosistem kolam .1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. ekosistem hutan hujan tropika. 2. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing. 3. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2.3.

3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. dinoflagellates. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Paya Garam (salt marshes) vii. karang.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Dasar laut (benthic).Bahagian cetek (oceanic) ii. Masalah alam sekitar yang 6 . Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. echinoderms. iv. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Muara (estuaries) vi. Bahagian air dalam (Profundal) iii. dan jerung. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Terumbu Karang (coral reefs) ix. cephalopods. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i .

3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 7 . Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Tanah Lembab (Wetlands). empangan. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.009% dari jumlah air dunia.1.3. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. 3.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. 2. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. 2. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.

3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. iklimnya adalah sangat panas. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . Sebagai contoh kitar nutrien. air bersih. 2. Ekosistem Kolam 2. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai.3.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Terdapat juga ular. kumbang air dan kura-kura.3. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.3.3.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini . Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. penampung banjir.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.

Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Ekosistem Paya Gambut 9 . Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun.3.ciri terendam air. Faktor latitud hujan tropika. Dianggarkan terdapat seluas 1.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Hutan Hujan Tropika 2. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun.

Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.1 Biodiversiti. 10 .4 Biodiversiti. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. lebih cepat 2. Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem . Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. sesuatu ekosistem . D.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini.4. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Proboscis Monkey. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . 2.4. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. harimau. Civet Otter. gajah asia. Sumatran Rhinoceros. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. Aktiviti 1 1.2 Biodiversiti. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai.

Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. habitat untuk perikanan. balak. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . makanan dan kesihatan kita. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. air dan udara. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. Membincangkan perkhidmatan ekosistem.1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. 3. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak.mengitar dan menggerakkan nutrient.Ekosistem semula jadi .3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . 3. merosakkan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat .memperkenalkan spesies bukan asli.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. baja dan bahan buangan tanah. 12 . haiwan. penggunaan per kapita. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3. 2. pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. air.

pemendakan.1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 . Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. di atas dan dibawah permukaan tanah. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. kondensasi. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. 3. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi.3. pepejal dan gas. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain. pengaliran permukaan. yang menyebabkan suhu berubah. penurasan.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. Rajah 3. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya.

Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen.1 Kitar Nitrogen.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .1 3.3. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. HNO3. 3. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. NH3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih .2. 14 . Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan.3. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Asid nitrik.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. 15 . Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein.

Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon.3. kanji.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. 16 . Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. protein dan makanan lain. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. haiwan yang memakan tumbuhan. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.3. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Bila tumbuhan berfotosintesis .

3.6 Kitar Kalium 17 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.5 Kitar Fosforus .3. 3.

Soil Biology Primer [online]. Delmar Publishers. Coyne.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. M.usda. I. 2.ants.3. Blackwell Science. Chapter 4 The macrofauna.S. earthworms and other creatures. P. Cotgreave.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . http://soils.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. 3. (2002) Introductory Ecology. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. and Forseth.

rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh.ciri dalam jadual di bawah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. menyimpan dan memindahkan tenaga . Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Sebagai contoh. aman. Pilih dari laman. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. Pada setiap lokasi. paya. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. hutan. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. nutrien dan air. 19 . laman dan lain-lain) dan ciri. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Walaupun begitu. buang ciri tersebut.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). kawasan tumbuhan asli.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain.

Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Biarkan selama 2 hari. liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. mengikut prosedur yang sama. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. hama dan lain-lain). Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Jika terlalu banyak. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. 20 . anggarkan jumlah yang sepatutnya. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel .

dan kenal pasti dalam kumpulan. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. b. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 .

perbezaan tersebut? 2.fungi. Contoh. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. 22 . pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 1. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). apa yang mereka lakukan (pemangsa. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. 3. nematod dan lain-lain). individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk.

23 . pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. Dalam kumpulan 4 orang .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. 3. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b.

3. individu seliter tanah/litupan 15 7 4. 1999. Soil Microbiology. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 1. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. http://soils.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum.usda.S. Soil Biology Primer [online]. Coyne M. Ch.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 . http://soils. TAKSIRAN: 3. Menilai pelaporan. RUJUKAN. individu seliter tanah/litupan bil. B seliter tanah/litupan bil.usda. 4 The macrofauna. Delmar Publishers.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful