SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

pengguna yang pelbagai dan pengurai . perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. 1. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. nitrogen.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. karbon. Air. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. . Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar.

Soil Biology Primer [online]. and Forseth. Science. 2. I.usda. (2002) Introductory Ecology. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1.S. Chapter 4 The macrofauna. Cotgreave. Delmar Publishers. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.ants. Blackwell 1. Coyne. earthworms and other creatures. P.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . 3. M. http://soils.

ekosistem kolam . Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. 2. anda dapat: 1. ekosistem hutan hujan tropika. 2. 3.3. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . ekosistem hutan gambut.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2.

Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i . Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia.3. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Terumbu Karang (coral reefs) ix. Muara (estuaries) vi.Bahagian cetek (oceanic) ii. cephalopods. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. iv. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Paya Garam (salt marshes) vii. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. karang. dinoflagellates.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. dan jerung. echinoderms. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Masalah alam sekitar yang 6 . Dasar laut (benthic). Bahagian air dalam (Profundal) iii.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.

Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 3. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.3. empangan. Tanah Lembab (Wetlands). 2.1. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. 7 . Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous.009% dari jumlah air dunia. 2.

4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa. Terdapat juga ular. Ekosistem Kolam 2. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. Sebagai contoh kitar nutrien.3. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .3. kumbang air dan kura-kura. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. iklimnya adalah sangat panas.3. air bersih. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini .3.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. 2.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.3. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . penampung banjir.

Faktor latitud hujan tropika.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Ekosistem Paya Gambut 9 .ciri terendam air. Dianggarkan terdapat seluas 1. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Hutan Hujan Tropika 2.3.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup.4 Biodiversiti. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem . Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.4. D. sesuatu ekosistem . leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. 10 . Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka.1 Biodiversiti. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. lebih cepat 2. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini.

Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. 2. Aktiviti 1 1. gajah asia. Civet Otter. Proboscis Monkey. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Sumatran Rhinoceros. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. harimau.2 Biodiversiti.4. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 .

Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. air dan udara. 2. 3. mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak.mengitar dan menggerakkan nutrient. baja dan bahan buangan tanah.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. 3. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi.Ekosistem semula jadi . air. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . habitat untuk perikanan. merosakkan. 12 . makanan dan kesihatan kita.memperkenalkan spesies bukan asli. haiwan. penggunaan per kapita.1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat . Membincangkan perkhidmatan ekosistem. balak. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.

3. yang menyebabkan suhu berubah. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. pemendakan. kondensasi. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan. kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi. penurasan. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 .1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. pengaliran permukaan. 3. di atas dan dibawah permukaan tanah. pepejal dan gas. Rajah 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran.

Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal.1 3. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.3. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. HNO3. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.1 Kitar Nitrogen. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. NH3. 3.2. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. 14 . Asid nitrik. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .3. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia.

Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. 15 . Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein.

2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. kanji. 16 . Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . dan menggunakannya untuk membina molekul gula. protein dan makanan lain. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Bila tumbuhan berfotosintesis . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. haiwan yang memakan tumbuhan.3. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.3.

3.3.5 Kitar Fosforus .3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.6 Kitar Kalium 17 .

2. earthworms and other creatures. and Forseth.ants. http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . M. (2002) Introductory Ecology.3. Soil Biology Primer [online]. Delmar Publishers.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Coyne. P.S. Blackwell Science. I. Cotgreave.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. 3. Chapter 4 The macrofauna.

haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri.ciri dalam jadual di bawah. menyimpan dan memindahkan tenaga . Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. aman. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. paya. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. buang ciri tersebut. 19 . hutan. Pilih dari laman. Sebagai contoh. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. nutrien dan air. Walaupun begitu.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Pada setiap lokasi. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. kawasan tumbuhan asli. laman dan lain-lain) dan ciri. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain.

20 . liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. hama dan lain-lain). Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Biarkan selama 2 hari.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Jika terlalu banyak. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. mengikut prosedur yang sama. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. anggarkan jumlah yang sepatutnya. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel .

dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. B seliter tanah/litupan bil. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 . Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. b.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. dan kenal pasti dalam kumpulan. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. apa yang mereka lakukan (pemangsa. 1. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka.fungi. 22 . 3. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.perbezaan tersebut? 2. nematod dan lain-lain). pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Contoh. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan).

pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. Dalam kumpulan 4 orang . 23 .

Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. 3. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Menilai pelaporan. 4 The macrofauna. B seliter tanah/litupan bil.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 .usda. 1999. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum.usda. Soil Microbiology. individu seliter tanah/litupan 15 7 4. Ch. 1. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan bil. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. Coyne M.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Delmar Publishers. RUJUKAN. http://soils. http://soils. TAKSIRAN: 3. Soil Biology Primer [online]. 3.S.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful