SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

nitrogen. Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. pengguna yang pelbagai dan pengurai . karbon. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. . fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Air. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik.

ants.S. Science. M. 2. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.usda. I. Cotgreave. 3. (2002) Introductory Ecology. Blackwell 1. Delmar Publishers. Coyne. earthworms and other creatures. http://soils.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Soil Biology Primer [online]. P. and Forseth. Chapter 4 The macrofauna.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 .

3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. 2. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. 3. ekosistem kolam . ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. ekosistem hutan gambut.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.3.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . ekosistem hutan hujan tropika.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. 2. anda dapat: 1.

Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar .Bahagian cetek (oceanic) ii. cephalopods. Dasar laut (benthic). iv. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. dinoflagellates. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. echinoderms. Bahagian air dalam (Profundal) iii. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .3. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i . Paya Garam (salt marshes) vii.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Muara (estuaries) vi. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. dan jerung. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Terumbu Karang (coral reefs) ix. karang. Masalah alam sekitar yang 6 .

Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia.1. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Tanah Lembab (Wetlands). Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. 7 . pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. 3.3. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. 2. 2. empangan.009% dari jumlah air dunia.

Sebagai contoh kitar nutrien.3. Terdapat juga ular. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. iklimnya adalah sangat panas.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. 2.3. kumbang air dan kura-kura.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini .3. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. penampung banjir. Ekosistem Kolam 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. air bersih.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa.3.3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .

Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter.ciri terendam air. Faktor latitud hujan tropika. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun.3. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri. Dianggarkan terdapat seluas 1.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Ekosistem Paya Gambut 9 . Hutan Hujan Tropika 2. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia.

katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem . sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. 10 . leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D.1 Biodiversiti.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. lebih cepat 2.4. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. D. Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini.4 Biodiversiti. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza. sesuatu ekosistem . Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan.

2 Biodiversiti. Proboscis Monkey. Aktiviti 1 1. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. gajah asia. 2. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Sumatran Rhinoceros.4.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. harimau. Civet Otter. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill.

air. merosakkan.Ekosistem semula jadi . balak. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan.1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. makanan dan kesihatan kita. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.memperkenalkan spesies bukan asli. 12 . mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak.mengitar dan menggerakkan nutrient. baja dan bahan buangan tanah. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. haiwan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat . habitat untuk perikanan. 2. penggunaan per kapita. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. 3. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. air dan udara. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . 3. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.

pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. pemendakan. Rajah 3.3. 3.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 . kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi.1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. kondensasi. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. pepejal dan gas. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan. penurasan. yang menyebabkan suhu berubah. di atas dan dibawah permukaan tanah. pengaliran permukaan. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan.

Asid nitrik. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. 14 . Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini .3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. HNO3. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen.3. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. 3. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .2.1 3. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih . kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. NH3. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen.1 Kitar Nitrogen. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini.

15 . Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan.

16 .ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. protein dan makanan lain. haiwan yang memakan tumbuhan.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. kanji. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.3. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan.3. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Bila tumbuhan berfotosintesis . Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3.3.6 Kitar Kalium 17 .5 Kitar Fosforus . 3.

Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . M. earthworms and other creatures. Chapter 4 The macrofauna. 2. http://soils. Soil Biology Primer [online].S. and Forseth.ants. Blackwell Science. 3.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1.usda. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Cotgreave. P. Delmar Publishers.3. I.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. (2002) Introductory Ecology. Coyne.

dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. Pada setiap lokasi. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Pilih dari laman. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . menyimpan dan memindahkan tenaga . haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. hutan. laman dan lain-lain) dan ciri. 19 . paya.ciri dalam jadual di bawah.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. Sebagai contoh. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Walaupun begitu. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. nutrien dan air. buang ciri tersebut. kawasan tumbuhan asli. aman. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer).

Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. hama dan lain-lain). Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. 20 . kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Biarkan selama 2 hari. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. mengikut prosedur yang sama. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. anggarkan jumlah yang sepatutnya. Jika terlalu banyak. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan.

b. B seliter tanah/litupan bil. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 . Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. dan kenal pasti dalam kumpulan.

22 . Contoh. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut.fungi. dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). 1. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. apa yang mereka lakukan (pemangsa.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan.perbezaan tersebut? 2. individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. nematod dan lain-lain). Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 3. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.

Dalam kumpulan 4 orang . pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. 23 .

liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. 3. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut.

gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Soil Microbiology.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 . Menilai pelaporan. Delmar Publishers.usda. B seliter tanah/litupan bil. http://soils. TAKSIRAN: 3. individu seliter tanah/litupan 15 7 4. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. http://soils. Ch. Soil Biology Primer [online]. 1. RUJUKAN.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.S. individu seliter tanah/litupan bil. 1999. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. 4 The macrofauna. 3. Coyne M.usda.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful