SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. karbon. nitrogen. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. pengguna yang pelbagai dan pengurai . fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. . perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Air. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

Soil Biology Primer [online]. http://soils. Coyne.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. 2. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Cotgreave. P. and Forseth. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. M. (2002) Introductory Ecology. Science.usda.ants.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . earthworms and other creatures.S. Chapter 4 The macrofauna. 3. I. Delmar Publishers. Blackwell 1.

2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. ekosistem hutan gambut.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. anda dapat: 1.3. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. ekosistem hutan hujan tropika. 3. ekosistem kolam . Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . echinoderms. Bahagian air dalam (Profundal) iii. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Paya Garam (salt marshes) vii. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i .Bahagian cetek (oceanic) ii. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Muara (estuaries) vi. dan jerung. cephalopods. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. karang. Masalah alam sekitar yang 6 . Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin.3. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Dasar laut (benthic). Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. dinoflagellates. iv. Terumbu Karang (coral reefs) ix. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar .

Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. 3. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan.3.1. Tanah Lembab (Wetlands). Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.009% dari jumlah air dunia. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. 2. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. 2. 7 . Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. empangan.

Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini . air bersih. Terdapat juga ular. penampung banjir. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . Ekosistem Kolam 2.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. kumbang air dan kura-kura.3.3. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 .3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa.3.3. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. 2.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. iklimnya adalah sangat panas. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. Sebagai contoh kitar nutrien. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan.

Dianggarkan terdapat seluas 1. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.ciri terendam air. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Hutan Hujan Tropika 2. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun. Ekosistem Paya Gambut 9 . Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Faktor latitud hujan tropika.3. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.

D. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. 10 . Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. sesuatu ekosistem . Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem .4 Biodiversiti. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah.4. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini.1 Biodiversiti. lebih cepat 2. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu.

harimau. Sumatran Rhinoceros.4. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . gajah asia. Aktiviti 1 1. 2. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Proboscis Monkey. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan.2 Biodiversiti. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Civet Otter. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill.

1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. 12 . penggunaan per kapita.mengitar dan menggerakkan nutrient. habitat untuk perikanan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . air dan udara. 3.Ekosistem semula jadi .memperkenalkan spesies bukan asli.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. 2. baja dan bahan buangan tanah. pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. makanan dan kesihatan kita. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. haiwan. 3. merosakkan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. balak. air.

pemendakan. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 . pepejal dan gas. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan. 3. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. kondensasi. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair.3. pengaliran permukaan. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. penurasan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. yang menyebabkan suhu berubah. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Rajah 3. dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. di atas dan dibawah permukaan tanah. kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih . Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. NH3.2. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. 14 . Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.1 3. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-).3. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. HNO3. Asid nitrik. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini.1 Kitar Nitrogen. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain. 3.

Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. 15 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat.

Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. haiwan yang memakan tumbuhan. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. 16 . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Bila tumbuhan berfotosintesis . Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida.3. kanji. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. protein dan makanan lain.

3.6 Kitar Kalium 17 .3.5 Kitar Fosforus .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3.

M. Coyne. (2002) Introductory Ecology. Delmar Publishers. earthworms and other creatures. Cotgreave. 2. Chapter 4 The macrofauna.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 .ants. http://soils.usda. I.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. and Forseth. Blackwell Science. 3. P. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.S.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3. Soil Biology Primer [online].

Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi.ciri dalam jadual di bawah. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. menyimpan dan memindahkan tenaga . paya. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. nutrien dan air. laman dan lain-lain) dan ciri. aman. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. 19 . kawasan tumbuhan asli. Pada setiap lokasi. hutan. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Walaupun begitu. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Pilih dari laman. Sebagai contoh. buang ciri tersebut. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana.

Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. hama dan lain-lain). periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Jika terlalu banyak. anggarkan jumlah yang sepatutnya. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. mengikut prosedur yang sama. 20 . Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Biarkan selama 2 hari. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren.

Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. b.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. dan kenal pasti dalam kumpulan. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 . B seliter tanah/litupan bil. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan.

Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. nematod dan lain-lain). dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul.fungi. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan.perbezaan tersebut? 2. 22 . 1. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. 3. Contoh. apa yang mereka lakukan (pemangsa.

23 . Dalam kumpulan 4 orang . pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1.

Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. 3. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b.

individu seliter tanah/litupan 15 7 4. RUJUKAN.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Coyne M.usda. TAKSIRAN: 3. 1999.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 .usda. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. Soil Biology Primer [online]. 4 The macrofauna. http://soils. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. Soil Microbiology. Delmar Publishers. 1. http://soils. 3. Ch. individu seliter tanah/litupan bil. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.S. Menilai pelaporan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .