SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem
Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993). Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. 1. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. pengguna yang pelbagai dan pengurai . karbon. nitrogen. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Air. Semak Kendiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. . Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahanbahan. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Soil Biology Primer [online]. Delmar Publishers.S.ants. 2. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. (2002) Introductory Ecology. http://soils.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . Cotgreave. 3. Blackwell 1. and Forseth. Science. earthworms and other creatures. Chapter 4 The macrofauna. P. I. M. Coyne.usda.

3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. ekosistem hutan gambut. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. ekosistem hutan hujan tropika.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. 2. anda dapat: 1.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan Perbezaan ini altitudnya masing-masing. 3. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. ekosistem kolam .Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.3. 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem.

Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Terumbu Karang (coral reefs) ix.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Muara (estuaries) vi. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Dasar laut (benthic). dan jerung. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Masalah alam sekitar yang 6 . Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. cephalopods. Paya Garam (salt marshes) vii.3. dinoflagellates. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :i . iv. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Bahagian air dalam (Profundal) iii.Bahagian cetek (oceanic) ii. karang. echinoderms.

1. Tanah Lembab (Wetlands). pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. 2. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.3.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. 7 . Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu.009% dari jumlah air dunia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. empangan. 3. 2. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.

dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika ini .2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. iklimnya adalah sangat panas. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . air bersih. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti Khatulistiwa. Ekosistem Kolam 2. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. kumbang air dan kura-kura.3.3.3. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.3.3. Sebagai contoh kitar nutrien. 2. Terdapat juga ular. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. penampung banjir.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.

Dianggarkan terdapat seluas 1. Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang pelbagai.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. Hutan Hujan Tropika 2. di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah kawalan iklim utama di hutan sepanjang tahun. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciri.ciri terendam air. Faktor latitud hujan tropika.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. Ekosistem Paya Gambut 9 . kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhtumbuhan setebal 20 meter.3. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.

sesuatu ekosistem . Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. 10 . Tumbuh- tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Serangga adalah antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.4. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. D.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Tumbuh-tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hujan mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di ekosistem . Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. lebih cepat 2. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D.4 Biodiversiti. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam.1 Biodiversiti. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan beberapa cara yang berbeza.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun.

Civet Otter. Aktiviti 1 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. harimau.2 Biodiversiti. gajah asia. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut.4. Proboscis Monkey. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . 2. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Sumatran Rhinoceros.

Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. air dan udara. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. merosakkan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. baja dan bahan buangan tanah. haiwan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan).1 Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. 2. habitat untuk perikanan. penggunaan per kapita. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. 3.memperkenalkan spesies bukan asli. air.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 PERKHIDMATAN EKOSISTEM 3. balak.Ekosistem semula jadi .mengitar dan menggerakkan nutrient.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. 3. makanan dan kesihatan kita. 12 . menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan ekosistem jangka panjang masyarakat . Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.

dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Dengan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan 13 . 3. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. penurasan. yang menyebabkan suhu berubah.3. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. pengaliran permukaan. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.1 Kajian Kes: Kitaran air terdapat tempat Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Rajah 3. Bertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. pepejal dan gas. kitar air kehidupan dan ekosistem di bumi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses pengewapan. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. Rajah kawasan tadahan ke kawasan air menerangkan kesignifikan lain. di atas dan dibawah permukaan tanah. pemendakan. kondensasi.

Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membekalkan tanah dengan air bersih .3. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .2.1 3. NH3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. 14 .1 Kitar Nitrogen. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). 3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Asid nitrik. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. HNO3.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. mengikatkan nitrogen di udara menukarnya kepada ammonia. dan memindahkan garam mineral ke bahagian bumi yang lain.3.

Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Amonia sebagai nutrien atau baja untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. 15 . juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Nitrogen digabungkan dalam juga seterusnya menghasilkan protein. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa .

protein dan makanan lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. Bila tumbuhan berfotosintesis . Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon.3. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. haiwan yang memakan tumbuhan. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. kanji. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.3. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. 16 .

5 Kitar Fosforus .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. 3.3.6 Kitar Kalium 17 .3.

(1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. and Forseth. Soil Biology Primer [online]. Cotgreave. http://soils. 3. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.usda.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3.S. Delmar Publishers. M. (2002) Introductory Ecology. I. Chapter 4 The macrofauna.ants. Coyne. P. 2.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . earthworms and other creatures. Blackwell Science.

Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. aman. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. laman dan lain-lain) dan ciri. kawasan tumbuhan asli.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. menyimpan dan memindahkan tenaga . buang ciri tersebut. 19 . Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik.ciri dalam jadual di bawah. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Pada setiap lokasi. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Walaupun begitu. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Sebagai contoh. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Pilih dari laman. hutan. paya. nutrien dan air. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana.

Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. hama dan lain-lain). Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. anggarkan jumlah yang sepatutnya. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. liat dll) Jadual 1 Lokasi 2 Kembali ke makmal. 20 . Jika terlalu banyak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. mengikut prosedur yang sama. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Biarkan selama 2 hari. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama.

dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. dan kenal pasti dalam kumpulan. individu seliter tanah/litupan 15 7 21 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI a. b. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.

Contoh. apa yang mereka lakukan (pemangsa. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. 22 . Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 3.fungi. nematod dan lain-lain).perbezaan tersebut? 2. 1. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan).

Dalam kumpulan 4 orang . 23 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. 3. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 b. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. http://soils. TAKSIRAN: 3.S. Coyne M. individu seliter tanah/litupan bil. http://soils. 4 The macrofauna. Menilai pelaporan.usda.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. B seliter tanah/litupan bil. RUJUKAN. 1999.usda. Delmar Publishers. Soil Biology Primer [online]. 3. 1. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2 contoh: bil individu kum. Ch. Soil Microbiology.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 25 . individu seliter tanah/litupan 15 7 4.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful