BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU MORFOLOGI TAKRIF MORFOLOGI  Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk

perkataan. (Abdullah Hassan, Morfologi, 2006)  Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan ayat. (Siti Hajar Abdullah, Bahasa Melayu 1, 2008)

UNSUR-UNSUR MORFOLOGI 1. Secara umumnya, setiap struktur terbina dari unsur-unsur yang lebih kecil. 2. Struktur bahasa juga mempunyai unsurnya yang dicantum agar menjadi satu perkataan. 3. Kajian struktur perkataan dipanggil Morfologi manakala kajian mengenai binaan ayat pula dipanggil Sintaksis. 4. Ada 2 unsur yang terlibat dalam membina perkataan iaitu Morfem dan kata.

MORFEM 1. Morfem ialah unit bahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan fungsi bahasa. 2. Antara unsur-unsur bahasa seperti ber-, ter-, ke-, me-, -nya, -kah, -lah, -pun, -an tidak boleh diperkecilkan lagi namun mempunyai fungsi seandainya digabungkan dengan perkataan lain seperti bertanya, memaafkan. 3. Oleh yang demikian, unsur-unsur di atas merupakan morfem.

KATA 1. Unsur-unsur lain seperti rumah, kereta, pokok, udara, jalan dan duduk tidak boleh diperkecilkan lagi kerana ianya tidak akan memberi makna. 2. Jika kata itu tidak boleh diperkecilkan lagi dan akan menjadi tidak bermakna maka perkataan itu juga adalah unit yang terkecil dan morfem. 3. Kata juga merupakan unsur morfologi yang digunakan untuk membentuk perkataan lain.

dan disarankan.  Kaedah pembentukan bahasa Melayu tidak sama dengan bahasa Arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. baik. Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan. sekolah dan panjat. Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis. penyerap.  Secara umumnya.  Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : Perkataan tunggal seperti satu. gambar rajah. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. perkataan bahasa Melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa Melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti : a) Akronim Pembentukan melalui proses memendekkan dan meringkaskan perkataan yang kebanyakan terdiri dari kata nama supaya memudahkan untuk ditulis dan dilafazkan sebagai contoh  JAIS – Jabatan Agama Islam Selangor  IPG – Institut Pendidikan Guru  UPSI – Universiti Pendidikan Sultan Idris .  Proses pembentukan yang bersifat derivative dapat menerbitkan banyak perkataan iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa Melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepada serapan. terjunam. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya. bahan. bukit-bukau dan bantu-membantu. diserap dan sebagainya.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU TEORI PEMBENTUKAN KATA  Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa.  Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan.

Seperti perkataan Family yang diperluas maknanya menjadi famili yang boleh digunakan kepada manusia termasuk haiwan. Bahasa melayu banyak meminjam perkataan dari bahasa Arab dan Inggeris sehingga perkataan tersebut telah sebati dengan penutur bahasa Melayu. rerambut c) Peleburan Fonem Peleburan kata melalui proses ini adalah dengan menggabungkan perkataan agar kelihatan satu kata dengan menggugurkan fonem-fonem tertentu. Misalnya perkataan tatabahasa memang telah ada. juruaudit. f) Peminjaman Kata Proses ini sangat luas digunakan dalam bahasa Melayu malah bahasa lain juga. e) Pemberian Makna Khusus Perkataan itu dibentuk dengan mengambil kata-kata yang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. prauniversiti  Jurunikah – juruwang. Misalnya perkataan surih pada asalnya bermaksud bekas atau kesan yang dilalui siput di atas daun. terbentuk setelah satu fonem vokal /a/ digugurkan. dan melalui proses analogi diciptakan pula perkataan tatatertib. tatacara dan tatahias. juruacara  Lelabah – gegelang. jejari. prasekolah.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU b) Analogi Pembentukan melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentuk kata yang telah sedia ada. Misalnya perkataan benda + alir menjadi bendalir. Namun setelah dilakukan proses ini surih juga bermaksud meniru atau melukis peta. Proses ini . Antara contoh lain ialah :  Prasangka – Prasarana. d) Perluasan Makna Pembentukan perkataan dengan cara ini adalah dengan mengambil kata-kata yang telah sedia ada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dengan hal-hal lain.

Seperti perkataan tuan puteri yang merujuk kepada wanita berketurunan raja namun kini perkataan tuan . namun digugurkan bahagian lain dalam perkataan tersebut. Sebagai contohnya ialah :  BERNAMA – Berita Nasional Malaysia  PROTON – Perusahaan Otomobil Malaysia j) Penyempitan Makna Pembentukan melalui mengambil perkataan yang telah sedia ada namun disempitkan maknanya kepada sesuatu yang lebih umum. Bentuk perkataan ini telah sebati dengan penutur bahasa Melayu. Seperti perkataan kiwi iaitu sejenis burung di Australia tetapi diciptakan pula perkataan mengiwi yang bermaksud mengilapkan kasut menggunakan bahan khas.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU disebabkan oleh ketiadaan pembendaharaan kata untuk sesuatu makna tersebut. Antara contohnya ialah :  Bu + kit = bukit  Bu + lan = bulan  Bu + luh = buluh h) Penciptaan Pembentukan kata melalui proses ini bermaksud penciptaan perkataan baru tanpa disandarkan kepada perbendaharaan kata yang sedia ada. Antara contohnya ialah :  Element – elemen  Magistrate – majistret  Diplomat – diplomat g) Penambahan Proses ini adalah melalui penambahan kepada kata akar satu suku kata dengan perkataan yang lain yang terdiri dari satu suku kata juga. i) Penggemblengan Perkataan ini dicipta dengan menggabungkan dua perkataan atau lebih.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU telah diambil dan disempitkan makna merujuk kepada seorang lelaki yang patut dihormati malah boleh digunakan kepada kedua jantina.  Perkataan golong pula bermaksud pengasingan ke dalam kumpulan tertentu. lengkung atau ikal seperti rotan. golong dan gulung tidak boleh disalahguna dalam struktur ayat kerana sudah member makna yang berbeza. tali dan rambut. k) Penyingkatan Melalui proses ini.  Sebagai contoh perkataan gelung.  Perkataan gulung pula benda yang melembar-lembar atau berutas-utas yang dilipat hingga berbentuk bulat atau bulat panjang . perkataan tersebut dipendekkan apabila ditulis namun sering dianggap 1 perkataan sahaja seperti :  Dr – Doktor  Tv – Televisyen  Prof – Professor  Setiap bentuk perkataan mempunyai cara pengejaan yang tersendiri dan membawa makna yang khusus.  Perkataan gelung bermaksud benda yang berlingkar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful