Terhad

Tajuk Umum Tugasan Tajuk 12.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik pepriksaan. III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Peringatan . 2. Format Pengenal an Aspek Memahami asasasas penggubalan dasar luar Malaysia Perincian 1. 15 30 Markah penuh 5 .Terhad Tajuk 12. Faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia i) Terangkan faktor-faktor Penggubalan dasar luar Malaysia (15M) ii) Perkembangan luar Menganalisis peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Malaysia (15M) 3. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9) Soalan : Malaysia banyak memainkan peranan dan memberikan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa. Peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Terangkan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. Bincangkan. Pengenalan Jelaskan secara ringlas tentang bentuk hubungan Malaysia dengan negaraIsi dan huraian Memahami faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia negara luar.

4. bagaimanakah Malaysia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara Menilai kejayaan negara di peringkat antrabangsa lain? 5. Nyatakan nilai-nilai yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin untuk membina negara maju. i. Berdasarkan pengetahuan anda. Nilai-nilai yang perlu ada ke arah negara maju 10 10 10 15 . Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mencapai status negara maju. Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) Menghayati nilainilai murni/iktibar/patrioti sme dalam menjadi negara maju. Kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Langkah ke arah menjaga hubungan baik Malaysia dengan negara luar. 7.(5M) ii. Melalui pemerhatian anda. jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita di peringkat antarabangsa. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 6.Terhad Mengaplikasikan hubungan Malaysia dengan negara luar.

Terhad Kesimpul an Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang. Rumusan 5 . 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful