Terhad

Tajuk Umum Tugasan Tajuk 12.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik pepriksaan. III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Peringatan . Pengenalan Jelaskan secara ringlas tentang bentuk hubungan Malaysia dengan negaraIsi dan huraian Memahami faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia negara luar. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Bincangkan. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9) Soalan : Malaysia banyak memainkan peranan dan memberikan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. Format Pengenal an Aspek Memahami asasasas penggubalan dasar luar Malaysia Perincian 1. Peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Terangkan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. 2.Terhad Tajuk 12. Faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia i) Terangkan faktor-faktor Penggubalan dasar luar Malaysia (15M) ii) Perkembangan luar Menganalisis peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Malaysia (15M) 3. 15 30 Markah penuh 5 .

4.(5M) ii. 6. Nilai-nilai yang perlu ada ke arah negara maju 10 10 10 15 . Kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Berdasarkan pengetahuan anda.Terhad Mengaplikasikan hubungan Malaysia dengan negara luar. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Melalui pemerhatian anda. bagaimanakah Malaysia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara Menilai kejayaan negara di peringkat antrabangsa lain? 5. 7. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mencapai status negara maju. Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) Menghayati nilainilai murni/iktibar/patrioti sme dalam menjadi negara maju. Langkah ke arah menjaga hubungan baik Malaysia dengan negara luar. i. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita di peringkat antarabangsa. Nyatakan nilai-nilai yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin untuk membina negara maju.

bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.Terhad Kesimpul an Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. 8. Rumusan 5 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.