Terhad

Tajuk Umum Tugasan Tajuk 12.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik pepriksaan. III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Terangkan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. 15 30 Markah penuh 5 . Format Pengenal an Aspek Memahami asasasas penggubalan dasar luar Malaysia Perincian 1. Faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia i) Terangkan faktor-faktor Penggubalan dasar luar Malaysia (15M) ii) Perkembangan luar Menganalisis peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Malaysia (15M) 3. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 bab 9) Soalan : Malaysia banyak memainkan peranan dan memberikan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa. 2. Pengenalan Jelaskan secara ringlas tentang bentuk hubungan Malaysia dengan negaraIsi dan huraian Memahami faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia negara luar.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. Bincangkan. Peringatan .Terhad Tajuk 12.

Langkah ke arah menjaga hubungan baik Malaysia dengan negara luar. Nilai-nilai yang perlu ada ke arah negara maju 10 10 10 15 . jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita di peringkat antarabangsa. 4. Melalui pemerhatian anda.(5M) ii. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mencapai status negara maju. Nyatakan nilai-nilai yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin untuk membina negara maju. Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) Menghayati nilainilai murni/iktibar/patrioti sme dalam menjadi negara maju. Kejayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. i. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 6. 7.Terhad Mengaplikasikan hubungan Malaysia dengan negara luar. bagaimanakah Malaysia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara Menilai kejayaan negara di peringkat antrabangsa lain? 5. Berdasarkan pengetahuan anda.

8. Rumusan 5 .Terhad Kesimpul an Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.