P. 1
fonetik

fonetik

|Views: 53|Likes:
Published by dyan76
hbls
hbls

More info:

Published by: dyan76 on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

FONETIK DAN FONOLOGI Dalam bidang Linguistik, kajian tentang bunyi-bunyi bahasa terbahagi kepada dua cabang

, iaitu fonetik dan fonologi. Secara umum kajian fonetik berkisar tentang bagaimana sesuatu bunyi bahasa itu dihasilkan, manakala fonologi pula mengkaji fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi yang terhasil itu. Di dalam Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1997), fonetik ditakrifkan sebagai pengkajian tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, iaitu bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa, dan pinggiran, dan pengkajian itu memberikan lambang fonetik untuk bunyi-bunyi tersebut. Secara amnya terdapat tiga bentuk pendekatan dalam menjalankan kajian fonetik ini:
  

fonetik artikulasi yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah dan organ-organ manusia lainnya yang menghasilkan suara atau bunyi bahasa, fonetik auditori yang mempelajari persepsi bunyi yang dihasilkan fonetik akustik yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia, (Abdullah Hassan, 2005: 40)

Sebagai contoh kepada pendekatan kajian fonetik ialah penghasilan bunyi letupan bibir [p] dan [b]. Kedua-dua bunyi ini dihasilkan dengan cara yang sama iaitu bibir bawah dirapatkan ke bibir atas dan udara dari paru-paru akan tertahan. Penahanan ini kemudiannya dilepaskan serta merta. Sekiranya bunyi letupan bibir itu dilepaskan dengan pita suara tidak bergetar maka terhasillah bunyi letupan dua bibir tidak bersuara iaitu [p] , sebaliknya jika pita suara bergetar maka yang terhasil ialah bunyi letupan dua bibir bersuara [b]. Dalam kajian fonetik pengenalpastian organ penghasilan bunyi atau artikulasi sangat penting. Organ sebutan yang betul-betul terlibat dalam penghasilan bunyi adalah bibir, gigi, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, rongga hidung, pita suara dan lidah. Sementara itu terdapat juga beberapa organ penting yang membantu dalam menghasilkan bunyi tetapi tidak bertindak sebagai artikulasi iaitu paru-paru, rongga rengkung, epiglotis dan rongga tekak. Bunyi-bunyi yang terhasil lazimnya dibahagi kepada dua iaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kajian terhadap bunyi-bunyi vokal menghasilkan dapatan beberapa pecahan vokal antaranya volak depan sempit [i], vokal tengah . [ә] dan volak belakang sempit [u]. Sentara itu kajian bunyi-bunyi konsonan pula menghasilkan beberapa pecahan bunyi seperti konsonan letupan, letusan, sengauan/nasal, geseran, getaran, sisian dan separuh vokal. Semua bunyi-bunyi yang berjaya dikaji akan dideskripsi akan kemudiannya diberikan lambang untuk memudahkan penggunaannya khususnya dalam tulisan. Lambang-lambang tersebut dibuat secara arbitrari atau lewa, sebagai contohnya bunyi [t] dilambangkan /t/ dalam ejaan rumi sementara /‫ /ﺖ‬dalam bahasa Arab. Seperti yang dinyatakan kajian fonologi adalah kajian tentang sistem bunyi dan fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi. Kajian fonologi sebenarnya secara khususnya adalah mengkaji fonemfonem. Fonem ditakrifkan sebagai unit terkecil abstrak yang membezakan makna, jika

Secara tepatnya kajian morfologi ialah kajian terhadap morfem. /p/ dan /g/ dianggap dua fonem berbeza. Dalam perbualan atau percakapan terdapat banyak unsur bahasa yang bukan bunyi tetapi penggunaannya mampu mengubah makna atau bersifat fonemis. /seronok/. Contohnya . sapa dan atap. intonasi. secara amnya menggolongkan bentuk kata bahasa Melayu kepada empat iaitu. Dalam kajian morfologi bahasa Melayu kenyakan pengkaji seperti peara penulis buku Tatabahasa Dewan. kata kerja. wajib. /palaŋ/ palang. Gabungan beberapa bunyi bahasa akan menghasilkan kata. dalam kajian morfologi pula konsep terpenting ialah morfem. akhiran dan morfem kosong. terdiri daripada kata dasar. Asmah Hj. (Kamus Linguistik. lihat sahaja sebutan dan kedudukan bunyi /p/ dalam paya. /makan/. Kata dasar ialah kata akar yang menjadi . Penentuan golongan kata dalam tatabahasa Melayu kebanyakannya ditentukan oleh proses pengimbuhan. /teR/ dan lain-lain. Omar pula menambah dua entiti lagi iatu kata gabungan dan kata akronim. apitan. sisipan. dan /galaŋ/ galang. Dari segi bentuk. tetapi dalam sebutan atap /p/ tidak diletupkan dengan sempurna sebaliknya kedua-dua bibir tetap tertutup menghasilkan satu bunyi lain iaitu [p>]. Imbuhan dalam bahasa Melayu adalah bertaraf morfem yang bermaksud kewujudan imbuhan boleh mengubah penggolongan kata. tidak wajib. dasar. yang juga salah satu kajian bidang morfologi. kata terbitan. contohnya bunyi [s] + [a] + [y] + [a] menghasilkan kata /saya/. kata majmuk dan kata ganda. panjangpendek. Sebagai contoh. Dalam menghasilkan perkataan paya dan sapa bunyi [p] diujarkan dengan sempurna iaitu sebagai bunyi letupan dua bibir bersuara. morfem bebas morfem bebas. dan kosong. Dalam tatabahasa penentuan atau penggolongan kelas kata seperti kata nama. kata berimbuhan. Walau bagaimanapun bunyi [p>] tidaklah dianggap satu fonem baru tetapi hanya sebagai satu variasi bagi bunyi [p]. antaranya tekanan. tona dan persendian. kata tunggal. Hal ini kerana lingkungan kehadiran /p/ dan /g/ secara jelas memberikan makna yang berbeza yang bermaksud /palaŋ/ berbeza maknanya dengan /galaŋ/. Contoh morfem bebas ialah /saya/. terbuka. Morfem terbahagi kepada beberapa bentuk iatuu. Ilmu fonologi juga mengkaji penggalan-penggalan bunyi serta mengenalpasti penyebaran sesuatu bunyi. Kajian terhadap elemen-elemen tersebut disebut juga sebagai kajian fonem supra-penggalan dan termasuk juga sebagai salah satu kajian fonologi. Morfem terikat pula lazimnya terdiri daripada imbuhan seperti /beR/. kata adjektif dan kata sendi nama adalah sebenarnya kajian morfologi. contohnya kata langgan merupakan kata kerja tetapi penambahan imbuhan pe menjadi pelanggan menghasilkan satu kata nama. berulang (ganda) dan majmuk. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugas nahu. 1997). Jika dalam kajian fonologi fonem menjadi konsep terpenting. /meN/.berdasarkan fungsi. Dalam kajian fonologi [p>] dikelaskan sebagai alofon bagi fonem [p]. Terdapat beberapa imbuhan dalam bahasa Melayu seperti imbuhan awalan. terikat. ‘perkatan’. MORFOLOGI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata.

Bhd. Pengantar Linguistik Sistematik 2. 1995. 1989. Linguistik Am untuk guru Bahasa Malaysia. atau akhir sama ada secara gabungan atau apitan (contoh: makanan. air mata. tidur rumah). keibubapaan. Sebutan Baku Hahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik. geletar. 1995. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn.dasar kepada sesuatu kata (contoh: makan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. meja makan). Asraf. Kata majmuk pula ialah dua atau lebih kata dasar yang membentuk satu perkataan (contoh: Setiausaha. John T. Bibliografi Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Kamus Linguistik. 1989. ______________. Kata berimbuhan ialah kata yang mengalami perubahan bentuk akibat kehadiran imbuhan pada awal. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya (contoh: makan-makan. pepohon. Jensen. makanan). Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Rencana Linguistik. tengah. Kajian morfologi bahasa Melayu khususnya masih lagi berhadapan dengan beberapa masalah yang menyukarkan terhasilnya satu bahasa yang betul-betul baku atau standard. Berry. Nik Safiah Karim dll. 1997. semak-samun). Justeru usaha berterusan untuk memeri bahasa Melayu menggunakan pendekatan yang betul sangat diperlukan agar bahasa Melayu dapat diangkat menjadi salah satu bahasa utama dunia. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . 2006. 2005. Morfologi Struktur Kata dalam nahu Generatif. Margaret. 1988..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->