KONSEP DAKWAH MASA KINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Seminar Pendidikan Agama Islam

Disusun Oleh :

ACERRY MOVALINO DWI PRATAMA MULYA PRIMAYUDHA OGANTARA

0907333 0900276 0902111

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2012

Kita dapat membayangkan apabila kegiatan dakwah mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh berbagai factor terlebih sekarang ini di era globalisasi. agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang.Oleh karena itu. Era Globalisasi . dan lain-lain. misalnya pergaulan bebas yang juga muncul adalah dampak negatif dari nilai-nilai di atas.ABSTRAKSI Islam adalah agama dakwah. karena itu alQuran menyebut kegiatan dakwah dengan perkataan Ahsanul Qaula. Dengan kata lain dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Dampak globalisasi dalam dunia dakwah sangat dirasakan dampaknya. maka tentunya diperlukan suatu konsep dakwah Kata Kunci : Metode Dakwah. Kita sebagai umat Islam harus dapat memilih dan menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. di mana berbagai informasi masuk secara cepat instan yang tidak dapat dibendung lagi. Persoalan miras. dikarenakan sebuah pemujaan terhadap kebebasan pribadi yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Banyak kasus yang muncul. Sehingga dampaknya ternyata bukan hanya menimpa dirinya sendiri. tetapi juga terhadap masyarakat dan siswa yang lain. artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. narkoba. Nilai-nilai negatif tersebut haruslah dinetralisir dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang sangat menekankan keseimbangan kehidupan. Bahkan maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya.

3: 104) 1. dalam pengertian selanjutnya dakwah bukan hanya menjadi kewajiban setiap individu/Muslim tetapi menjadi kewajiban kolektif umat Islam. Mengingat pentingnya peran dakwah tersebut. 41:33) Dakwah dalam ajaran Islam adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah. Apa kelebihan dan kekurangan dakwah di masa kini? .2 Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Singkatnya. mengerjakan amal yang saleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orangorang yang berserah diri?” (QS. Sedangkan jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan kebenaran ialah jalan menuju Islam. Globalisasi dalam teori ilmu sosial adalah proses mengecilnya dunia untuk menjadi satu. dan berbagai hal negatif yang muncul akibat globalisasi harus kita hadapi dengan dakwah. Perubahan nilai. Era bercampurnya nilai-nilai yang satu dengan yang lain. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. dakwah dapat dikatakan sebagai tanggung jawab setiap individu yang mengikrarkan diri beragama Islam sejak seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. yang berarti perubahan bentuk dan perilaku dari yang tidak/belum Islami berubah menjadi islami. pengalihan nilai. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur’an (3: 104): Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.BAB I PENDAHULUAN 1. Bagaimana konsep dakwah pada zaman Rasulullah? 2. untuk mengarahkan generasi ke depan untuk menjadi lebih bagus lagi. merekalah orang-orang yang beruntung. Dari sisi lain. Yang semakin gencar untuk merangkul kita. dakwah berfungsi sebagai transformasi nilai. Akan tetapi. Bagaimana konsep dakwah masa kini? 3.1 Latar Belakang Masalah Era global adalah era yang penuh keterbukaan. (QS. dakwah dapat dipahami sebagai sebuah upaya setiap muslim untuk merealisasikan fungsi kerisalahan yang dibawa Muhammad SAW yang harus disebarluaskan ke seluruh umat manusia. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. kegiatan dakwah merupakan suatu yang sangat penting dan merupakan unsur vital dalam Islam. Oleh karena itu.

untuk mengetahui apakah konsep dakwah sekarang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu.3 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui konsep dakwah yang sering digunakan oleh para ulama dan efeknya terhadap kehidupan sehari-hari.1. .

1981 : 23). dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-rasul-Nya (Ya’kub. 1993 : 17). kesadaran. tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain. 2. memahami dan melaksanakan pesan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.BAB II KONSEP DAKWAH MASA KINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN 2. dan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Hamzah Ya’kub. Globalisasi Globalisasi atau globalization dalam bahasa arab disebut dengan al-‘aulamah yaitu masdar dari al-‘ālam berdasarkan timbangan atau wazan fau’alah yang memiliki arti alam atau dunia yang dalam bahasa arab disebut dengan al-‘ālamiah. semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia. sikap. (Yusuf al-Qardhawi. tulisan. Dakwah Pengertian dakwah menurut beberapa pendapat para tokoh: 1. baik secara individual maupun kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian. M. baik dalam bentuk lisan.1 Pengertian Dakwah dan Globalisasi A. Hal ini berbeda dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (al-‘aulamah) . H. Sebahagian orang menginterpretasikan globalisasi sebagai upaya melenyapkan dinding dan jarak antara satu bangsa dengan bangsa lain. pernghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message (pesan) yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Arifin. Dengan kata lain globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan. Arifin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Dakwah mengungkapkan bahwa dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan. Sehingga. yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses menjadikan negara-negara di dunia bagaikaan satu unit. Berdasarkan beberapa pengertian tentang dakwah di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dakwah merupakan serangkaian aktivitas mensosialisasikan ajaran-ajaran dan nilainilai yang terkandung dalam Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan agar mereka mengerti. pasar dunia dan keluarga dunia. Globalisasi atau al-‘ālamiah yang dipahami oleh Islam adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia.(QS. Al-Isra: 70) bahwa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah swt. B. 2001: 21).

Dengan demikian sebenarnya dakwah merupakan kewajiban dan tugas setiap individu. dengan menisbatkan pada lokasi-lokasi yang didiami para dai dan muballigh. Dakwah ini dilaksanakan Nabi selama tiga tahun. Penguasaan tersebut kemudian diarahkan lebih fokus lagi pada penguasaan Barat terhadap tatanan dunia Islam. amar ma‟ruf nahi munkar. Secara global dakwah Islamiyah pada zaman Rasul dapat dikategorikan kepada empat tahapan : 1. Penyampaian dakwah Islamiyah haruslah disempurnakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dibanding mereka. Jadi pada dasarnya setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah. Artinya. yang mengartikannya sebagai keharusan untuk menguasai secara politik. sehingga cahaya hidayah Allah SWT tidak terputus sepanjang masa. Ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardhu kifayah. Konsekuensi dari pilihan itu kita harus senantiasa berusaha mengikuti jejak para nabi dan rasul dalam menggerakkan dakwah. 2. Hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan.sekarang ini. diantaranya dari sejarah awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Allah. kita memang belum apa-apa. Akan tetapi sebagai dai dan muballigh. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. kebudayaan. ekonomi. Dakwah dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa sudut.2 Dakwah Pada Zaman Rasulullah Metode dakwah Rasulullah SAW pada awalnya dilakukan melalui pendekatan individual (personal approach) dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di bukit Shafa. karena merupakan tugas ‘ubudiyah dan bukti keikhlasan kepada Allah SWT. Dakwah ini berlangsung sampai hijrah Rasulullah. Dakwah secara terang-terangan hanya dengan lisan saja. 2. jika pada satu kawasan sudah ada yang melakukan dakwah. Para rasul dan nabi adalah tokoh-tokoh dakwah yang paling terkemuka dalam sejarah umat manusia. Tetapi jika dalam satu kawasan tidak ada orang yang melakukan dakwah padahal mereka mampu. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Thaif dan pada musim haji. yakni bergabung bersama barisan para rasul dan nabi dalam menjalankan misi risalah Islamiyah. . maka dakwah ketika itu hukumnya fardhu kifayah. karena mereka dibekali wahyu dan tuntunan yang sempurna. kita wajib bersyukur karena telah memilih jalan yang benar. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. dan sosio kultural masyarakat agar sejalaan dengan kepentingan Negara-negara Barat yang disponsori oleh Amerika. maka seluruh penghuni kawasan itu berdosa di mata Allah.

Dakwah seyogyanya menghasilkan keseragaman pola pikir. Dengan adanya ragam dan corak dakwah. manusia seakan diisi oleh sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup dan kehidupan dunia secara hakiki. Disisi yang lain macam dan corak dakwah membentuk “benang kusut” yang tiada ujung pangkal. Disatu sisi macam dan corak dakwah membentuk suatu “pelangi” indah yang membawa kepada kemasyalahatan umat Islam. Dakwah seyogyanya membuahkan yang “Hak” terlihat benarnya dan yang “Bathil” terbukti salahnya. 4. atau bahkan televisi yang biasa menyampaikan dakwahnya langsung didepan ratusan jamaahnya. Umat Islam dibuat “melek” terhadap tawaran-tawaran dakwah yang dijalankan baik secara gerak organisasi maupun individu-individu aktifis dakwah. Dakwah menjadi “santapan” empuk yang mengisi lorong-lorong akal yang awalnya dangkal. Pada saat ini banyak sekali ustadz – ustadz yang kita kenal. ada kegairahan dalam mengenal. Dakwah secara terang-terangan sekaligus memerangi kaum musyrik yang berlaku zalim dan menantang untuk berperang. Apabila seorang muslim tidak mampu melaksanakan kewajiban dakwah dengan sendirinya. relung-relung ruhani yang awalnya gersang dan gerak jasmani yang awalnya rigid – kaku untuk beramal. Salah satu ustadz yang terkenal adalah Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym . Tapi apa yang terjadi “benang kusut” gerakan dakwah berbuah kontra-produktif dari tujuan Allah SWT yang memerintahkan kepada Ummat Islam untuk tampil sebagai “Pelaku Dakwah”. Fase ini berlangsung sampai perjanjian perdamaian hudaibiyah. Setiap muslim hanya bertanggung jawab dalam hal dakwah sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.3 Dakwah Masa Kini di Indonesia Beragam macam dan corak gerakan dakwah yang ada di Indonesia sampai saat ini menghasilkan apresiasi yang beragam. beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Darut .3.4 Media Dakwah di Indonesia Pada Masa Kini a. tulisan maupun pandangan) kepada para akar dan ulama yang mampu melaksanakan misi suci ini. 2. Media Ceramah Secara Langsung Penyampaian dakwah secara langsung merupakan metode dakwah yang dilakukan sejak islam berdiri dan masih merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh seorang dai. 2. Dakwah secara terang-terangan sekaligus memerangi setiap orang yang menolak untuk masuk Islam dan mencoba menghalau aktifitas dakwah dan proses ini berlanjut sampai tegaknya syari’at dan timbulnya hukum jihad dalam Islam. pola sikap dan pola tindak umat Islam secara sinergis membentuk Ummatan Wahidathan. memahami dan mengamalkan ajaran Islam. maka dia masih bisa berdakwah dengan menjadi donatur (baik berupa harta. baik melalui radio. Mereka melakukan dakwah dengan metode ceramah yang langsung disampaikan di depan audience.

Media Cetak Dakwahpun tidak hanya dilakukan melalui ceramah. masih banyak yayasan lain yang melakukan dakwah dengan menggunakan media ini. Ustadz lainnya yang terkenal melalui media ceramah langsung adalah Ustad M. Salah satu ustadz yang mewadahi dakwah melalui media ini adalah ustadz Aam Amiruddin. misalnya dengan menggunakan teknologi audio atau biasa dikenal dengan dakwah melalui radio. puasa. Aa Gym menjadi populer karena mengenalkan cara berdakwah yang unik dengan gaya teatrikal dengan pesan-pesan dakwah Islami yang praktis dan umum diterapkan pada kehidupan sehari-hari. citranya pun didaulat menjadi “ustad keluarga bahagia. keluarga yang sakinah dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang ringan dan menyenangkan. Kini banyak disiarkan langsung melalui stasiun televisi. toleransi dan keteguhan iman. Seperti metode ceramah yang diungkap di atas. Aa Gym memilih untuk bercerita tentang pentingnya hati yang tulus. b. Contohnya dalam sinetron “Islam KTP” tidak hanya menawarkan hiburan. Aa Gym digemari oleh ibu-ibu rumah tangga karena ia membangun citra sebagai sosok pemuka agama yang berbeda dengan ulama lainnya. Pesan-pesan dakwahnya berkisar pada pengendalian diri. remaja masjidpun kini seringkali menggunakan media ini untuk menyebarkan dakwah melalui lembaran artikel-arikel yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. baik islam murni atau islam yang dikaitkan dengan kehidupan masa kini. Tidak hanya yayasan – yayasan. Yayasan terkenalnya di Bandung “Percikan Iman”. hati nurani. Tidak hanya melalui audio. dan kemegahan surga. namun seringkali menyampaikan pesan islami yang sering terjadi di . Nur Maulana. majalah atau buku-buku yang memang membahas ilmu-ilmu keislaman.”. cara dakwah juga dapat menggunakan teknologi yang sudah sangat maju. Ustad Jefry Al-Buchory. Banyaknya sinetron religi yang digemari masyarakat Indonesia saat ini dimanfaatkan untuk berdakwah. Media Audio dan Audiovisual Seiring berkembangnya teknologi pada masa kini. media dakwah lainnya pada saat ini yang biasa kita temui adalah melalui media cetak. Baik melalui artikel di koran. Yayasan ini banyak mengeluarkan majalah dan buku sebagai media dakwah yang banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja hingga lansia. Bandung. hampir di seluruh stasiun radio selepas adzan subuh menyiarkan acara yang berbau islami. Ketika para ulama “konvensional” berdakwah tentang keutamaan salat. c.Tauhid di Jalan Gegerkalong Girang. Yang lebih menariknya tayangan sinetron pun kini dapat dijadikan media dakwah. Selain itu adapula ustadz yang menjadi legenda di tanah air seperti alm. Biasanya mengundang ustadz atau tokoh agama sebagai pembicara dan mengadakan sesi tanya jawab bagi pendengar. ustadz KH Zainuddin MZ. bahkan audiovisual pun kini dapat dijadikan media dakwah. Selain percikan iman. Topik pembahasannya seputar keluarga dan pemirsanya terkonsentrasi pada ibu-ibu rumah tangga. dll.

Selain itu media ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak hanya website dan blog. d. melainkan juga menguntungkan bagi interaksi peradaban seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kecerdasan mereka. bi attadbir (manajemen/pengorganisasian) dan bi al-hal (aksi sosial). Tetapi pendakwah zaman ini adalah penyelidik dan penggerak kepada penyelesaian masalah semasa secara praktis. Media Dunia Maya atau Internet Dunia maya atau internet. elektronik book pun tak jarang mudah untuk di akses. kapan saja dan oleh siapa saja media ini dapat diakses. Tak jarang penyampaiannya dengan menyertakan isi hadis atau bahkan ayat Al-Quran. Media ini juga paling mudah diakses dan dapat langsung melakukan interaksi tanya jawab melalui media chatting-nya. Seorang dai atau muballigh yang baik tidak hanya menguasai materi dakwah. Hal itu akan mempermudah dai dalam memilih kata dan menemukan metode apa yang harus digunakan. Dengan banyaknya blog atau website yang berisikan pengetahuan Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa dakwah Islam tidak hanya bi al-lisan (dengan ungkapan/kata-kata). Artinya dimana saja. melainkan juga bi al-kitab (sengan tulis-menulis).kehidupan nyata. Artinya dalam posisi ini mempunyai kesadaran dan telah menempatkan pada posisi startegis dengan menghadirkan dan mengikutsertakan teknologi informasi sebagai mitranya dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar. setiap orang dalam berbagai profesi bisa melaksanakan da’wah. . mahasiswa atau orang yang berpengaruh di masyarakat menyampaikan dakwah melalui media ini. kini bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman. yang peranannya sangat menentukan sekali dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Berdakwah merupakan kewajiban setiap manusia. Kemunculannya dengan kemajuan peradaban manusia menjadikan globalisasi sebagai sebuah ideologi bagi masyarakat masa kini yang juga disebut sebagai masyarakat informasi. Tak jarang banyak sekali kalangan ustadz. siasat. Muslim). Dengan adanya google membuat kita lebih mudah untuk melakukan pencarian di dunia maya. melainkan juga harus memahami budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah. Strategi dakwah adalah merupakan metode. Pendakwah di zaman ini tidak lagi mapan dengan hanya kebolehan berpidato atau berceramah. Sebab berda’wah dapat dilakukan dalam multidemiensi kehidupan.” (HR. globalisasi sebagai fenomena terbuka luasnya ruang dan waktu bukan hanya sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditampik.

Da’i sukar memahami mad’u terhadap bahan-bahan yang di sampaikannya. BAB III ANALISIS PENULIS Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa dakwah adalah serangkaian aktifitas mensosialisasikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan agar mereka mengerti. Berbeda dengan sekarang. antara lain: a. keistimewahannay dan kebijakannya sehingga mad’u mudah menerima ajaran yang di sam paikannya. Memungkinkan da’I menggunakan pengalamannya . b. Seiring berkembangnya teknologi media dakwah pada masa sekarangpun semakin banyak dan tidak terbatas. d. da’i. Metode ceramah hanya bersipat komunikasi satu arah. jika waktu singkat bahan dapat di singkat dan jika waktu panjang dapat di sampaikan bahan sebanyak-banyaknya. . Dalam waktu yang relative singkat dapat di sampaikan banyak bahan.Keberadaan internet sebagai media dakwah sudah bukan lagi pada tataran wacana lagi. artinya mudah di sesuaikan dengan sikon serta waktu yang tersedia. f. b. Dapat meningkatkan status da’i. Seharusnya para ulama. dan para pemimpin-pemimpin Islam sudah menyadari dan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga dan mentarbiyah generasigenerasi muda kita agar siap dan matang dalam menghadapi serangan-serangan negatif dari media internet. c. Metode ceramah ini lebih plesibel. c. Dakwah Melalui Metode Ceramah Metode ceramah memiliki beberapa keistimewahan atau kelebihan antara lain: a. globalisasi yang mencampurkan nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya membuat pola pikir umat Islam mulai banyak terpengaruhi oleh nilainilai lan itu. Untuk itu tujuan dakwah zaman sekarang adalah mengembalikan pola pikir manusia sesuai dengan Al-Qur’an dan sunah. Sukar menjajaki pola fakir mad’u dan pusat perhatiannya. Metode ceramah selain memiliki beberapa kelebihan juga memiliki kekurangan atau kelemahan antara lain: a. Namun setiap media dakwah memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. memahami dan melaksanakan pesan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bila di berikan dengan baik. Pada zaman Rasulullah dakwah itu bertujuan untuk memerangi kaum musyrik yang menentang penyebaran agama Islam. Da’I lebih mudah mengusai seluruh mad’u. dapat memberi stimulasi kepada mad’u untuk mempelajari yang di sampaikan e.

media cetak bisa di dapat oleh khalayak dengan harga yang cukup murah.000 kita bisa mendapatkan informasi atau berita sebanyak 30an halaman berbeda dengan media lain yang terbatas.olahraga atau yang lainnya. Karena memang harus melewati proses yang panjang sampai di tangan khalayak. Terkadang disertai gambar atau foto yang lebih memperjelas isi berita yang ditampilkan. maka pembaca bisa mengulang – ulang membacanya. sehingga pembaca benar.misal tentang politik. d. dengan harga Rp.hal yang bersifat kompleks ataupun investigatif.berita yang dianggap menarik. e) Bahkan kita bisa memilih berita mana yang ingin kita baca terlebih dahulu.Da’i lebih cenderung bersifat otoriter Apabila da’i tidak mengetahui sikollgi mad’u maka ceramah akan melantur dan menjadi lebih bosan. Dan ada kalanya bila berita tersebut bersifat continue maka ada sedikit pengulangan mengenai berita sebelumnya. Karena dengan biaya yang cukup murah kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak.ulang. Terutama mengenai sebuah berita yang fenomenal ataupun berita. b) Selain itu media cetak hanya terbatas pada tulisan atau teks saja meskipun beberapa di dukung oleh foto atau gambar.benar mengerti dan faham tentang isi dan alur berita tersebut. b.ekonomi. . c) Untuk biaya produksi media cetak tergolong mahal. e. karena media cetak harus dicetak dan didistribusikan sebelum dapat dinikmati masyarakat. Bahkan berita yang terjadi hari ini baru bisa diterima oleh khalayak pada hari esoknya. Di saat pembaca ingin lebih memahami isi berita. Biaya percetakan dan pendistribusian itulah yang tergolong mahal. Jadi tidak ada keharusan untuk menyimak informasi satu per satu atau tidak harus berurutan.media yang lain. b) Selain itu juga bisa dikumpulkan dan dibuat kliping. Dakwah Melalui Media Cetak Kelebihan media cetak (koran atau majalah) adalah: a) Karena media ini cetak ini hasilnya adalah berupa tulisan atau teks maka media ini bisa disimpan dan bisa di baca berulang. Untuk kekurangan dari media cetak adalah: a) Media cetak lebih lambat penyampaian beritanya daripada media. sehingga pembaca harus memahami sendiri berita tersebut karena memang visualisasi yang terbatas. c) Biasanya informasi di dalamnya lebih jelas dan mampu menjelaskan hal. Misalnya koran Jawa Pos. 4. Ini yang lebih membedakan antara media cetak dengan media elektronik( baik radio maupun televisi). d) Jika dilihat dari harganya.

Dakwah Melalui Audio dan Audiovisual Kelebihan televisi sebagai media dakwah jika dibandingkan dengan media yang lainya adalah. Media televisi mampu menampung berbagai varian metode dakwah sehingga membuka peluang bagi para da’i memacu kreatifitas dalam mengembangkan metode dakwah yang paling efektif. Kelebihan ini jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berpengaruh positif dalam aktifitas dakwah. Media televisi mampu menyentuh mad’u yang heterogen dan dalam jumlah yang besar. 3. Cost yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islami di televisi 2. Media televisi memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga ekspansi dakwah dapat menjangkau tempat yang lebih jauh.c. 4. Adanya tuduhan menjual ayat-ayat Qur’an ketika berdakwah di televise 5. Terjadinya mad’u yang mengambang 7. Secara umum kelemahan-kelemahan itu antara lain. 1. Keikhlasan seorang da’i yang terkadang masih diragukan 6. Hal ini sesuai dengan salah satu kharakter komunikasi massa yaitu komunikan yang heterogen dan tersebar. Kurangnya keteladanan yang di perankan oleh para artis karena perbedaan kharakter ketika . Terkadang tejadi percampuran antara yang haq dan yang bathil dalam acara-acara televise 3. Media televisi bersifat audio visual. Hal ini memungkinkan dakwah dilakukan dengan menampilkan pembicaraan sekaligus visualisai berupa gambar. 2. Seorang da’i yang bekerja dalam ruang yang sempit dan terbatas bisa menjangkau mad’u yang jumlahnya bisa jadi puluhan juta dalam satu sesi acara. Bahkan pesan-pesan dakwah bisa disampaikan pada mad’u yang berada di tempat-tempat yang tidak sulit dijangkau. Dunia pertelevisian yang cenderung kapitalistik dan profit oriented 4. 1.

atau hotspot. visual. Kebanyakan isi belum bisa di pertanggiung jawabkan. 2. 2. 3. Biaya relative mahal.atau dari kalangan tertentu.8.atau speedy 3. d. Apalagi di pedesaan yang jauh dari jaringan internet. Jadi penulis/ atau yang memosting berita biasanya dari berbagai macam kalangan . Banyak pilihan. Dakwah Melalui Dunia Maya atau Internet Kelebihan dakwah melalui media internet: 1. Gabungan dari audio. Selain memiliki kelebihan dakwah melalui internet juga pasti memiliki kelemahan diantaranya adalah: 1. 9. Karena biasanya hanya orang perkotaan yang bisa mengakses internet. 4. Setelah diposting secara otomatis bisa langsung terbit tanpa harus di cetak. gambar dan tulisan. Berita langsung dapat di terbitkan. Keberadaan media dakwah sebagai sarana penunjang keberhasilan dakwah menjadi sebuah keharusan. Untuk mendapatkan berita harus selalu terhubung dengan internet. berada didalam dan di luar panggung. Belum meratanya jaringan internet. jadi hanya orang yang mampu untuk browsing yang bisa menikmati media online. karena harus memiliki PC atau laptop dan paling tidak wifi. Karena kebanyakan media online tidak ada peng edit atau filter.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4. Berdakwah bukan hanya dengan lisan saja. Dakwah berfungsi sebagai transformasi nilai. Bahkan maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya 2. 4. sehingga apa yang disampaikannya dapat diterima dan diikutinya oleh masyarakat. akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang juru dakwah dapat mengenal. . Islam adalah agama dakwah. sehingga cahaya hidayah Allah SWT tidak terputus sepanjang masa. kelebihan tersebut selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan kehidupan manusia disaat itu. Media dakwah yang ada di Indonesia bermacam-macam diantaranya : ceramah secara langsung. 5. Penyampaian dakwah Islamiyah haruslah disempurnakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. memahami dan melaksanakan pesan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah merupakan serangkaian aktivitas mensosialisasikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan agar mereka mengerti. 3. yang berarti perubahan bentuk dan perilaku dari yang tidak/belum Islami berubah menjadi islami. melalui media audio dan visual dan dunia maya atau Internet 7. 6. artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah.1 Kesimpulan 1. Setiap media dakwah memiliki keistimewaan masing dan kelebihan masingmasing. melalui media cetak.

http://www.http://www.4.htm Haris Muhammad. http://www.Metode Dakwah Era Globalisasi.html Ane Ahira. selain diperlukan pula berbagai penguasaan dalam ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling mutakhir untuk medukung proses dakwah tersebut.html Assauqi Latifa.latifaassauqi. http://www.co.2 Saran Dalam menyampaikan dakwah tidak hanya harus menguasai ilmu tabligh.net/ tantangan-dakwah-di-era-global Mengenal Metodologi Dakwah Rasulullah (Bagian 2).html Mawardi Imam 2012. 2010.com/ metode-dakwah-rasulullah-8256.com /2007/12/metode-dakwah-pada-era-globalisasi. Cetak.cc/2010/03/kelebihan-dankelemahan-media-audio.ir/ahlulbait/-/asset_publisher/2X4q/content/mengenal-metodologi-dakwah-rasulullah-bagian2 . 2011.anneahira. Blogspot . Foto/Gambar.irib.http:// alimutarom.Mengenal Metoe Dakwah Rasulullah.co.cc/2010/03/kelebihan-dan-kelemahan-media-audio. http://indonesian. 2011. Kelebihan dan Kelemahan Media (Audio.Tantangan Dakwah di Era Global.Macam Metode Dakwah dan Perannya.latifa-assauqi. 2010.goendul. DAFTAR PUSTAKA Assauqi Latifa. Visual dan Online).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful