P. 1
Assigment Pendidikan Seni Visual

Assigment Pendidikan Seni Visual

|Views: 214|Likes:
Published by Xuan Deng Fam

More info:

Published by: Xuan Deng Fam on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103

)

FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

SEMESTER : Sept 2012

HBAE 1103
COURSE : BACHELOR OF EDUCATION (Ed. Admin) (Hons.) Pengenalan Pendidikan Seni Visual

Name

:

Tiew Hwee Choo

MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. E-MAIL : :

641129015706001 641129-01-5706 019-4378800 chootiew@gmail.com Seameo Recsam Learning Centre

LEARNING CENTRE :

Page 1

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 1.1 Kepentingan Seni Visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan . 2.0 Aspek kognitif, psikomotor,afektif, kreativiti dan soaial. 2.1 Aspek Kognitif 2.2 Aspek Psikomotor 2.3 Aspek Afektif 2.4 Aspek Kreativiti 2.5 Aspek Sosial 3. Kaitan antara aspek kognitf ,psikomotor,afektif, kreativiti dan sosial dengan matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. 4.0 Perbandingan diantara empat aspek Laura Chapman (1986) dengan organisasi Kurikulum. 4.1 Organisasi Kurikulum 4.1.1 Pemerhatian secar aktif 4.1.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan 4.1.3 Apresiasi seni visual secara mudah 4.1.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 3 4 4--6

7

8--10

4.2 Perkaitan antara organisasi kurikulum dengan bidang kegiatan seni visual 4.2.1 perkaitan antara Pemerhatian secara aktif dalam setiap bidang 4.2.2 Perkaitan antara interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan dalam Setiap bidang 4.2.3 Perkaitan antara apresiasi seni visual secara mudah dengan setiap bidang. 4.2.4 Perkaitan antara menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dalam Setiap bidang. 10--14 5. Maklumat Sokongan. 6. Kesimpulan 7. Rujukan 15--19 20 21

Page 2

Page 3 . seni sastera. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun.1 Kepentingan Seni Visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain daripada itu. persepsi. Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'.Jesteru itu. Pendidikan Seni Visual dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah pelajar. murid juga diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. psikomotor. afektif. yang bermatlamat 1.objektif dan methodologi melahirkan individu yang celik seni bagi dirinya dan masyarakat. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 1. penghayatan dan kritikan. Pendidikan Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengandungi pembentukan kurikulum. Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menumpukan kegiatan dalam proses penghasilan yang melibatkan aspek pemahaman.kreativiti dan sosial kanak-kanak dapat dikembangkan berdasarkan organisasi Pendidikan Seni Visual bagi melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis.Pendidikan Seni KBSR yang digubal pada tahun 1980 telah ditukar kepada Pendidikan Seni Visual pada tahun 2002 kerana hubungan seni di sekolah yang lebih menjurus kepada seni tampak atau visual. Ia adalah satu program pendidikan yang sistematik dan terancang. Seterunya saya akan membuat penghuraian tentang kepentingan seni visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan.0 Pengenalan Pendidikan Seni Visual merupakan satu matapelajaran wajib di sekolah rendah. Pelajar juga didedahkan ilmu seni visual dan diterapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.Tambahan pula. seni tari dan seni mempertahankan diri. Kerja tugasan ini adalah bertujuan untuk mengkaji bagaimana domain kognitif. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cermin budaya dalam sesebuah masyarakat. Sebagai kesimpulan. Proses ini dapat memupuk perasaan estetik dan daya kreativiti melalui penajaman daya intuisi. aktiviti seni banyak melibatkan pengetahuan dan kemahiran tentang proses. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. imaginasi dan konsepsi murid. teknik dan media serta pemupukan nilai dan moral.

murid berpeluang meluahkan perasaan dan ini akan menimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. imaginasi dan daya pemikiran. berimaginasi dan lain-lain. menyelesaikan masalah. menaakul. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Melalui aktiviti seni. aktiviti seni visual juga dapat menajamkan persepsi. mengkategori. psikomotor . Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif.Dengan ini. merancang.kreativiti dan sosial seseorang pelajar dapat diperkembangkan melalui kegiatan Pendidikan Seni Visual.Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi Page 4 . psikomotor. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri.afektif. membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan.0 Aspek kognitif. Selain daripada itu. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Dengan pemupukan asas seni visual. Pendidikan Seni Visual juga bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. memahami. Kemahiran kognitif ini penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu. memberi pendapat. Aspek kognitif.Melalui aktiviti seni juga dapat memupuk semangat bekerjasama dan keupayaan bersosial. kreatif dan produktif yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memperkembang keperibadian. konsep kendiri seseorang pelajar dapat dibentuk.1 Aspek Kognitif Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir. Tambahan pula. ekspresif dan aktif.Sebelum itu. Kegiatan pemikiran. mencipta. maka ia dapat melahirkan insan yang harmonis. saya akan membuat penghuraian satu per satu aspek tersebut.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik dan membentuk emosi yang seimbang. kreativiti dan soaial. mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan untuk memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. kritis. 2.afektif. 2.

Dalam pendidikan seni visual .Ia berpusat kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang seterusnya. alam kanak-kanak haruslah berkembang serentak dengan alam-alam kognitif mereka. menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. contohnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya yang lain dalam sukan atau permainan. 2.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak. Aspek afektif pula merupakan satu aspek yang dirancang untuk mengajar pelajar berbakat tentang emosi. kanak-kanak akan menggunakan aspek kognitif mereka untuk mempelajari ilmu seni dan bahasa seni . fizikal atau bentuk badan. perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz. Semasa proses tumbesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian.koordinasi tangan serta mata. nilai. dan ketengaan dari tekanan Page 5 . penggunaan alat dan bahan semasa menghasilkan suatu karya dapat memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan . lega. lapang perasaan. dan kemahiran sosial.2 Aspek Psikomotor Psikomotor ialah ialah perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal dan afektif ialah perkembangan sikap dan nilai. Oleh hal yang demikian. perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu.Ini termasuklah unsurunsur seni dan prinsip rekaan. Aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Secara umumnya. Afektif berkaitan dengan sikap. fungsi anggota-anggota badan dan perwatakan manusia. berat badan. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. stabil emosi. harga diri. minat. Dalam pendidikan seni visual.3 Aspek Afektif Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. Hurlock (1978) pula mendefinisikan perkembangan fizikal adalah perubahan-perubahan yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. 2. Moholy Nagey menyatakan. perasaan dan emosi dan bukannya fikiran atau daya berfikir untuk memperkembangkan minat dan motivasi membaca. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. kadar pertumbuhan bahagianbahagian badan.

aktiviti ketika bermain. Cara yang unik inilah yang mencerminkan kreativiti kanak-kanak dan mereka akan menggunakan pengalaman serta kreativiti untuk memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. 2. Hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling memerlukan. 2.Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh keperluan yang sederhana. Aspek Sosial Menurut Sunarto dan Hartono (1999). kanak-kanak akan dapat mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai cara dan bentuk.5. Aktiviti dan projek dalam pendidikan seni visual yang bersifat terbuka dapat membantu murid-murid mengembangkan aspek kreativiti mereka. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek penting seperti aspek peniruan. menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap kepada sesuatu organisasi yang baru yang dapat menyatukan idea baru . Aspek Kreativiti Menurut June King McFee . Lazimnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. Untuk meluahkan rasa hati. Page 6 . Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. persahabatan dan hubungan di antara rakan sebaya yang lain.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) perasaan. aktiviti seni dapat memupuk semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan. Kreativiti juga bermaksud kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru. Murid-murid berpeluang berinteraksi sesama sendiri yang dapat meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.4.kreativiti ialah keupayaan mencipta perlambangan dan idea yang baru bagi mengemaskinikan perlambangan yang sedia ada.

Kesemua objektif kurikulum Pendidikan seni visual berupaya mengembangkan kesemua domain tersebut. Daripada huraian diatas. Murid-murid boleh mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual pula dapat mengembangkan domain kognitif dan psikomotor. Pelajar juga dapat mengembangkan domain psikomotor dengan membiasakan diri membuat rekaaan seni dengan teratur. rohani . Page 7 . sosial dan estetika. kritis. ia juga dapat memperkembangkan potensi diri dan keupayaaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif . psikomotor.psikomotor.kreatif dan menyeronokkan boleh mengembangkan domain kognitif. Matlamat Kurikulum Pendidikan Seni Visual adalah sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin memperkembangkan potensi individu yang menyeluruh dari aspek jasmani.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 3.afektif.Jesteru itu. Contohnya murid boleh melibatkan diri dengan kegiatan seni visual secara aktif.manakala menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual mengembangkan domain psikomotor dan kreativiti pelajar. yakin diri. Sementara itu. kreativiti dan sosial seseorang pelajar dapat diperkembangkan. kreativiti dan sosial dengan matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. domain kognitif.cermat dan selamat. Daripada objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual. semasa melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesengangan yang berfaedah dapat memperkembangkan domain sosial pelajar.Selain daripada itu. Terdapat beberapa objektif kurikulum yang dapat mengembangkan beberapa domain. dapat saya rumuskan bahawa melalui aktiviti seni. intelek. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan serta mengenal dan menghargai tokoh-tokoh seni dan budaya tanah air pula boleh mengembangkan domain afektif pelajar. displin diri dan bertanggungjawab pula mengembangkan domain afektif dan sosial .murid-murid dapat menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera serta mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya dapat mengembangkan domain kognitif pelajar. Kaitan antara aspek kognitf . emosi. psikomotor . Selain daripada itu. memupuk nilainilai kerjasama.kreativiti dan sosial.afektif.

Aspek terakhir dalam organisasi kurikulum ialah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Aspek apresiasi dan perlanjutan dalam pendekatan Chapman serta apresiasi Seni Visual secara mudah dalam organisasi kurikulum mempunyai persamaan kerana kedua-duanya merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktiviti seni didalam kelas.0 Perbandingan diantara empat aspek Laura Chapman (1986) dengan organisasi kurikulum Terlebih dahulu. Page 8 . (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Berdasarkan pendekatan Laura Chapman. Kedua-duanya dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah . (c) apresiasi Seni Visual secara mudah. Aspek penerokaan dan penghasilan (Chapman) adalah sama dengan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan dalam organisasi kurikulum. Manakala pemerhatian secara aktif pula merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4.berfokus dan terperinci yang dapat menajamkan persepsi murid. Murid juga dapat menghargai hasil kerja masing – masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta.Murid-murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan kita. pemerhatian melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia iaitu deria penglihatan. saya akan membuat perbandingan diantara empat aspek yang dikemukakan oleh Laura Chapman(1986) dengan organisasi kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah di Malaysia. Laura Chapman (1986) (i) Pemerhatian (ii) Penerokaan (iii) Penghasilan (iv) apreasiasi dan perlanjutan Organisasi Kurikulum (a) Pemerhatian secara aktif (b) interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.

4. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. dan mengenal kraf tradisional. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.1 Organisasi Kurikulum Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun secara sistematik dengan tujuan untuk melibatkan murid dengan aktif dalam pelbagai kegiatan seni.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Page 9 . Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek yang utama iaitu pemerhatian secara aktif. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.1. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.1.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. membuat corak dan rekaan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. 4. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.1 Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. membentuk dan membuat binaan. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.Manakala Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan kepada empat bidang yang utama.

boneka atau anyaman mereka sendiri. 4. 4.Terlebih dahulu. membentuk dan membina serta kraf tradsional.1.prinsip rekaan dan motif dalam bidang tertentu. nilai patriotisme.2 Perkaitan antara organisasi kurikulum dengan bidang kegiatan seni visual 4.cikgu akan menunjukkan gambar rama-rama. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.3 Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. model . pelajar akan menjalankan pemerhatian secara aktif yang melibatkan semua deria pancaindera untuk mendapat gambaran tentang ciriciri fizikal rama-rama dan warna yang terdapat pada rama-rama. membuat corak dan rekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. pemerhatian secara aktif ini perlu supaya murid dapat membina imaginasi dan pesepsi sendiri dan seterusnya dapat mencetus idea dan menggunakan pengetahuan hasil pemerhatian tadi untuk menghasilkan lukisan.2. murid-murid perlu menggunakan sensitiviti deria mereka untuk membuat pemerhatian secara aktif keatas sesuatu objek atau contoh-contoh gambar yang ditunjukkan oleh guru. Sebelum murid-murid menjalankan kegiatan menggambar. Pelajar juga perlu membuat pemerhatian keatas bahasa seni iaitu dari segi unsur seni . Contohnya cikgu menyuruh murid-murid melukis gambar rama-rama.membuat corak.1 perkaitan antara Pemerhatian secara aktif dalam setiap bidang Organisasi kurikulum memainkan peranan yang sangat penting. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. nilai kebersihan dan kepekaan.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Pengalaman seni Page 10 . Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar.1.

membentuk dan membuat binaan dan bidang kraf tradsional. murid-murid akan membuat pemerhatian secara aktif ke atas contoh-contoh corak yang ditunjukkan oleh guru. maka berlakulah pengamatan secara teliti. Dengan pengalaman yang diperolehi melalui pemerhatian . pemerhatian secara aktif ini perlu supaya murid dapat membina imaginasi sendiri dan seterusnya dapat menggunakan pengetahuan hasil pemerhatian tadi untuk membuat model atau boneka mereka sendiri.pelajar dapat menghasilkan corak mereka sendiri. pemerhatian secara aktif juga adalah merupakan satu aspek yang penting kepada murid-muird.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. sebagai contoh semasa melukis. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. Dalam bidang membentuk dan membuat binaan pula.Contohnya semasa guru membuat demonstrasi membuat corak dan rekaaan dengan teknik capan. Semasa guru menunjukkan gambar atau membuat demonstrasi teknik anyaman . murid-murid perlu membuat pemerhatian untuk membina imaginasi dan persepsi dan seterusnya dapat mencetus idea supaya untuk menghasilkan karya sendiri. Page 11 . Fokus utama murid ialah menilai dan memberi persepsi estetik terhadap rama-rama. pemerhatian secara aktif dapat membina imaginasi dan persepsi pelajar dan seterusnya dapat membuat penghasilan sendiri dalam biadang menggambar. Dalam bidang kraf tradisional . Sebelum menjalankan aktiviti membuat corak dan rekaan. bidang membuat corak dan rekaan.pelajar perlu menggunakan sensitiviti deria mereka untuk mengenal motif dan memahaminya serta dapat menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.

tali. Teknik Kolaj Alat dan bahan: gunting. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Terdapat banyak kegiatan yang memerlukan penggunaan media.2 Perkaitan antara Interaksi yang kritis dan kreatif dengan setiap bidang Dari segi interaksi yang kritis dan kreatif pula. bidang membuat corak dan rekaan. dan daun kertas lukisan dan warna air Teknik Catan Alat dan bahan: berus lukisan. span.kertas warna. Teknik anyaman Alat dan bahan: gunting . Gambarajah dibawah menunjukkan perbezaan teknik serta alat dan bahan.kertas majalah dan kad manila. Teknik renjisan dan percikan Alat dan bahan: berus gigi. Dengan ini akan terwujud kesedaran ilmu pada para pelajar untuk menghasilkan sesuatu karya melalui alat dan bahan yang sesuai. kertas warna dan straw board. palet. bahan kutipan gunting.pembaris. benang. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. gam .2.benang. kad manila. murid-murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. kertas warna.teknik dan proses penghasilan karya yang berbeza. Dalam kegiatan bidang menggambar.gam.palet. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni Page 12 . Teknik Capan Alat dan bahan : pelepah pisang .berus lukisan kertas lukisan dan cat air Bidang menggambar Bidang membuat corak dan rekaan Bidang membentuk dan membuat binaan Bidang kraf tradisional Teknik Mobail Alat dan bahan: Teknik boneka Alat dan bahan: gunting.kertas lukisan gam dan kad manila.kertas warna dan gam. murid berupaya membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Teknik alat perhiasan diri Alat dan bahan: gunting. kertas lukisan dan cat air. gelang getah. kertas lukisan .TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4.

Murid-murid berpeluang menceritakan fungsi kraf anyaman dan juga menyatakan bahanbahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.Sebagai contoh setelah murid-murid menghasilkan hasil seni dalam bidang menggambar atau bidang membuat corak dan rekaan. Guru juga perlu mempamerkan karya yang dihasilkan. Dalam bidang kraf tradisional teknik anyaman dan teknik alat perhiasan diri pula.bidang membentuk dan membuat binaan dan bidang kraf tradisional lebih kepada penghargaan pelajar tentang penghasilannya serta karya kawan. Page 13 .bidang membuat corak dan rekaan .2.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) yang dihasilkan nampak kreatif. 4.3 Perkaitan antara Apresiasi seni visual secara mudah dengan setiap bidang.Penghargaan boleh diberi dalam bentuk pujian tentang kecantikan sesuatu hasil seni ataupun sesuatu usaha yang telah dilakukan oleh para pelajar. Murid-murid diberi peluang memperaga dan bercerita tentang lukisan atau corak yang dihasilkan. Apreasiasi seni visual secara mudah dalam bidang menggambar . Murid-murid dibenarkan untuk menilai hasil lukisan sendiri mahupun kawan-kawan yang lain untuk membuat apreasiasi secara lisan. Proses ini dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.Dengan cara ini akan dapat menarik minat pelajar terhadap seni visual dan juga dapat membina sifat keyakinan diri yang tinggi dalam diri para pelajar.

pelajar harus mengadaptasi semua nilai seni yang positif dan diserapkan dalam jiwa masingmasing. Melalui aktiviti-aktiviti seni. murid-murid dipupuk nilai patriotisme dan nilai murni lain seperti semangat cintakan negara atau semangat bermasyarakat dan seumpamanya dapat diamalkan dan diterapkan secara bersepadu dan berkesan Selain itu. nilai yang boleh diterapkan ialah nilai warisan budaya Melayu.2.Selain daripada itu. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. nilai yang dapat diterapkan ialah cintailah tumbuh-tumbuhan. Dalam aktiviti membuat corak dan rekaan . contohnya menghasilkan topeng serkup.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. contohnya murid-murid mewarnakan wau. berkeyakinandiri.Bagi poster anti dadah pula akan menimbulkan rasa menyayangi nyawa kita. Sebagai contoh corak teknik capan . Page 14 . Antara nilai-nilai murni adalah seperti memelihara dan memulihara alam sekitar. Dalam organisasi kurikulum menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan pula. nilai berjimat-cermat juga dapat diterapkan kerana corak yang dihasilkan boleh dijadikan sebagai pembalut hadiah. Dalam aktiviti bidang kraf tradisional pula.4 Perkaitan antara menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dengan setiap bidang.nilai kebersihan . kekemasan. nilai yang boleh diterapkan kepada para pelajar ialah mencintai alam sekitar kerana bahan yang digunakan untuk membuat topeng ialah bahan buangan . Poster kemerdekaan akan menimbulkan semangat cintakan Negara pada pelajar.Contohnya bidang menggambar melukis ramarama akan menyebabkan pelajar menghargai dan menyayangi haiwan.nilai patriotisme dan kepekaaan . murid diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. Selain daripada itu . Dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan .

Page 15 . “kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran”. membuat imaginasi dan alam fantasinya kearah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses ini dapat membina pengalaman murid dan meningkatkan pengamatan dan seterusnya dapat membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 5. pemerhatian secara aktif dalam organisasi kurikulum merupakan satu aspek yang amat penting kerana ia boleh membantu para pelajar menyelaras idea.Perkembangan kognitif seseorang pelajar dapat diperkembangkan. Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Brown(1980) pula berpendapat bahawa “pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya tentang perbezaanperbezaan setiap objek di sekeliling mereka”. John Dewey pula membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak . Maklumat sokongan Menurut Bersoon(1982). Setelah murid-murid membuat pemerhatian secara aktif keatas sesuatu objek terutama objek konkrit serta unsur seni dan prinsip rekaan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Objek konkrit ditunjukkan Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Oleh itu. Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Hasil karya murid.

Bidang membuat corak dan rekaaan Bidang membentuk dan binaan 1 2 1 2 4 3 4 3 penggunaan alat dan bahan semasa menghasilkan suatu karya dapat memberikan satu bentuk latihan berkesan dari aspek psikomotor khususunya otot tangan . Page 16 . murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. garisan atau bentuk. sikap dan psikomotor. Pendapat Lansing adalah berkaitan dengan aspek berinteraksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Lansing berpendapat bahawa seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Semasa pelajar berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses ini dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni dan membantu perkembangan otak kiri dan kanan seperti yang dikatakan oleh Lansing. elemen -elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru. Domain kognitif pelajar turut diperkembangkan melalui proses ini.koordinasi tangan serta mata.

Selepas murid-murid membuat apreasiasi secara lisan. Murid-murid diberi peluang memperaga dan bercerita tentang Mobail dan topeng yang telah dihasilkan. guru boleh mempamerkan karya-karya murid di tempat pameran di dalam bilik seni.Proses ini dapat meningkatkan lagi keyakinan diri para pelajar. Mereka menilai hasil sendiri mahupun kawankawan yang lain untuk membuat apreasiasi secara lisan.Aspek ini adalah penting dalam memupuk keyakinan diri seseorang pelajar. Beliau telah mengemukakan tiga perkara iaitu seni merupakan ekspresi diri dan komunikasi. pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui aktiviti tampak dan apresiasi tan tidakbalas individu terhadap hasil kerja orang lain.Pendapat beliau adalah berkaitan dengan aspek pemerhatian secara aktif dan apresiasi seni visual secara mudah dalam organisasi kurikulum.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Terdapat seorang lagi tokoh seni yang terkenal iaitu Herbert Read. Page 17 .

“seni dibincang dengan kaitannya dengan pelakuan. Nilai yang diterap ialah menyayangi haiwan Nilai yang diterap ialah nilai patrotisme.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Pada pendapat Plato pula. Nilai yang diterap ialah cintai tumbuh-tumbuhan dan berjimat-cermat.akhlak . Nilai yang diterap ialah mencintai alam sekitar.nilai dan moral untuk membawa kesejahteraan”. Aspek ini juga penting dalam menerapkan nilai-nilai murni pada diri pelajar. Nilai yang diterap ialah menyayangi nyawa. Page 18 . Nilai yang diterap ialah nilai warisan budaya Melayu. Pendapat Plato pula dapat dikaitkan dengan aspek menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dalam organisasi kurikulum.

Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana melalui ekspresi diri kanak-kanak. Apabila kanak-kanak menggunakan imaginasi dan ekspresi diri. Page 19 .Dengan itu. daya kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan lagi. Melalui aktiviti seni. Menurut beliau kanak-kanak diberi ruang untuk melukis dan menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri.wujudlah suasana gembira. kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan satu ruang untuk meluahkan ekspresi diri. aktiviti seni dapat mengembangkan aspek afektif seseorang pelajar. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh diatas.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Konsep Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. dapat saya rumuskan bahawa Pendidikan Seni Visual memberi peluang kepada pelajar untuk memperkembangkan naluri ingin tahu secara ekspolarasi menerusi deria.

Selain daripada itu. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual pasti tercapai. interaksi yang kritis dan kreatif .penyataan idea. tersusun dan menarik. jasmani.daya imaginasi dan konsepsi pelajar dapat diperkembangkan melalui proses penghasilan. memainkan afektif. ( 3903 patah perkataan) Page 20 . Seandainya kesemua aspek berkenaan dijalankan secara menyeluruh oleh guru di dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru Pendidikan Seni Visual peranan yang penting dalam memperkembangkan potensi murid.khususnya dalam kegiatan pemikiran.persepsi. daya kreativiti. Ia bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.penerokaan.psikomotor. Kegiatan dan objektif dalam Pendidikan Seni Visual berupaya mengembangkan domain kognitif. Melalui pemerhatian secara aktif.kreativiti dan sosial seseorang pelajar.ekspresi diri dan penghasilan melalui rancangan aktiviti seni yang sistematik. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang kearah pembangunan diri. menghargai keindahan alam dan persekitaran. masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari aspek intelek. Kesimpulan Pendidikan Seni Visual merupakan satu matapelajaran yang penting. Perasaan estetik. apresiasi secara mudah dan menghargai nilai baik dalam segala aspek dalam kehidupan.emosi dan rohani . kritis.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 6. ia juga mendukung hasrat mulia Negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia yang dapat memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kandungan organisasi kurikulum dalam Pendidikan Seni Visual juga memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk melahirkan insan yang harmonis. Nilai-nilai murni dan penghayatan warisan seni juga dapat diterapkan semasa penghasilan karya Kandungan kurikulum yang bersepadu berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadapat Tuhan. keluarga. Tambahan pula.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. firhanabqari.com/..Sdn. Dr../modul_psv_kbsr.Bhd.... - senivisual2012... Page 21 .L.. Khairezan Rahmat dan Zuraimi Zakaria (2011). Bahagian Pembangunan Kurikulum.H. www./domain-afekti.Pusat Perkemabangan Kurikulum.(1986). Mohd Jamel Hj.com/.ppk. ApproachesTo Art In Education. Sukatan Pelajaran KBSR Pendididkan Seni Visual.blogspot.com/. Badrul Isa. Mohd Taslim Abd Rahim &Manan Sarbani. Pengenalan Pendidikan Seni Visual... cikguit.scribd.. id.../Kepentingan-Pendidikan-S..com/./taksonomi-dan-do. Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot. Meteor Doc.../franz-cizek./kepentinga. OUM. HBAE1203 Perkembangan Seni Kanak-kanak.blogspot. (2012) Buku Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun Tiga.blogspot. Ny: Harcourt Brance Jovanovial Inc.smkdpk. Kementerian Pendididkan Malaysia.(2011) . Kementerian Pendidikan Malaysia..com/.. Rousliluddin Ambia.com/.OUM.(2000). ml.com/doc/19030789/psikomotor - pengajian-ipg..Haji Abdul Shukor Hashim. (2010) Buku Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun Satu..TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Rujukan Chapman.scribd. Selangor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->