P. 1
Assigment Pendidikan Seni Visual

Assigment Pendidikan Seni Visual

|Views: 211|Likes:
Published by Xuan Deng Fam

More info:

Published by: Xuan Deng Fam on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103

)

FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

SEMESTER : Sept 2012

HBAE 1103
COURSE : BACHELOR OF EDUCATION (Ed. Admin) (Hons.) Pengenalan Pendidikan Seni Visual

Name

:

Tiew Hwee Choo

MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. E-MAIL : :

641129015706001 641129-01-5706 019-4378800 chootiew@gmail.com Seameo Recsam Learning Centre

LEARNING CENTRE :

Page 1

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 1.1 Kepentingan Seni Visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan . 2.0 Aspek kognitif, psikomotor,afektif, kreativiti dan soaial. 2.1 Aspek Kognitif 2.2 Aspek Psikomotor 2.3 Aspek Afektif 2.4 Aspek Kreativiti 2.5 Aspek Sosial 3. Kaitan antara aspek kognitf ,psikomotor,afektif, kreativiti dan sosial dengan matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. 4.0 Perbandingan diantara empat aspek Laura Chapman (1986) dengan organisasi Kurikulum. 4.1 Organisasi Kurikulum 4.1.1 Pemerhatian secar aktif 4.1.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan 4.1.3 Apresiasi seni visual secara mudah 4.1.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 3 4 4--6

7

8--10

4.2 Perkaitan antara organisasi kurikulum dengan bidang kegiatan seni visual 4.2.1 perkaitan antara Pemerhatian secara aktif dalam setiap bidang 4.2.2 Perkaitan antara interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan dalam Setiap bidang 4.2.3 Perkaitan antara apresiasi seni visual secara mudah dengan setiap bidang. 4.2.4 Perkaitan antara menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dalam Setiap bidang. 10--14 5. Maklumat Sokongan. 6. Kesimpulan 7. Rujukan 15--19 20 21

Page 2

Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menumpukan kegiatan dalam proses penghasilan yang melibatkan aspek pemahaman. Proses ini dapat memupuk perasaan estetik dan daya kreativiti melalui penajaman daya intuisi. Pendidikan Seni Visual dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah pelajar.kreativiti dan sosial kanak-kanak dapat dikembangkan berdasarkan organisasi Pendidikan Seni Visual bagi melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis. teknik dan media serta pemupukan nilai dan moral. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cermin budaya dalam sesebuah masyarakat. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. penghayatan dan kritikan.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 1. murid juga diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.Pendidikan Seni KBSR yang digubal pada tahun 1980 telah ditukar kepada Pendidikan Seni Visual pada tahun 2002 kerana hubungan seni di sekolah yang lebih menjurus kepada seni tampak atau visual.1 Kepentingan Seni Visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia adalah satu program pendidikan yang sistematik dan terancang. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. Pendidikan Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengandungi pembentukan kurikulum.Jesteru itu. Selain daripada itu. Pelajar juga didedahkan ilmu seni visual dan diterapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. aktiviti seni banyak melibatkan pengetahuan dan kemahiran tentang proses. Kerja tugasan ini adalah bertujuan untuk mengkaji bagaimana domain kognitif. Sebagai kesimpulan. persepsi. afektif.0 Pengenalan Pendidikan Seni Visual merupakan satu matapelajaran wajib di sekolah rendah. psikomotor. yang bermatlamat 1. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Seterunya saya akan membuat penghuraian tentang kepentingan seni visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. seni tari dan seni mempertahankan diri.Tambahan pula. Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. Page 3 .objektif dan methodologi melahirkan individu yang celik seni bagi dirinya dan masyarakat. seni sastera. imaginasi dan konsepsi murid.

psikomotor. imaginasi dan daya pemikiran. menyelesaikan masalah. Selain daripada itu. merancang.Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi Page 4 . membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan. menaakul. murid berpeluang meluahkan perasaan dan ini akan menimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu.Sebelum itu. Pendidikan Seni Visual juga bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. mengkategori. maka ia dapat melahirkan insan yang harmonis. saya akan membuat penghuraian satu per satu aspek tersebut.Melalui aktiviti seni juga dapat memupuk semangat bekerjasama dan keupayaan bersosial. 2. memperkembang keperibadian. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. berimaginasi dan lain-lain. 2. konsep kendiri seseorang pelajar dapat dibentuk. meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik dan membentuk emosi yang seimbang.1 Aspek Kognitif Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif. kritis. Dengan pemupukan asas seni visual. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan untuk memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. aktiviti seni visual juga dapat menajamkan persepsi.afektif. mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. kreatif dan produktif yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberi pendapat.afektif. Melalui aktiviti seni. Kemahiran kognitif ini penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu. mencipta.0 Aspek kognitif. psikomotor . Tambahan pula. kreativiti dan soaial. ekspresif dan aktif. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri. Kegiatan pemikiran. memahami.kreativiti dan sosial seseorang pelajar dapat diperkembangkan melalui kegiatan Pendidikan Seni Visual. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Aspek kognitif.Dengan ini.

Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan.2 Aspek Psikomotor Psikomotor ialah ialah perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal dan afektif ialah perkembangan sikap dan nilai. lapang perasaan.Ia berpusat kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang seterusnya. Dalam pendidikan seni visual. 2. kadar pertumbuhan bahagianbahagian badan. Semasa proses tumbesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. dan ketengaan dari tekanan Page 5 . dan kemahiran sosial. perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Dalam pendidikan seni visual . menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak. penggunaan alat dan bahan semasa menghasilkan suatu karya dapat memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan . Oleh hal yang demikian. Aspek afektif pula merupakan satu aspek yang dirancang untuk mengajar pelajar berbakat tentang emosi. stabil emosi. Hurlock (1978) pula mendefinisikan perkembangan fizikal adalah perubahan-perubahan yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. fizikal atau bentuk badan.Ini termasuklah unsurunsur seni dan prinsip rekaan. berat badan. minat.koordinasi tangan serta mata. Secara umumnya. Aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. kanak-kanak akan menggunakan aspek kognitif mereka untuk mempelajari ilmu seni dan bahasa seni . lega. perasaan dan emosi dan bukannya fikiran atau daya berfikir untuk memperkembangkan minat dan motivasi membaca. Afektif berkaitan dengan sikap. alam kanak-kanak haruslah berkembang serentak dengan alam-alam kognitif mereka.3 Aspek Afektif Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. nilai. fungsi anggota-anggota badan dan perwatakan manusia. Moholy Nagey menyatakan. contohnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya yang lain dalam sukan atau permainan. 2. perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz. harga diri.

persahabatan dan hubungan di antara rakan sebaya yang lain.5. Untuk meluahkan rasa hati. menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap kepada sesuatu organisasi yang baru yang dapat menyatukan idea baru . Aktiviti dan projek dalam pendidikan seni visual yang bersifat terbuka dapat membantu murid-murid mengembangkan aspek kreativiti mereka. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek penting seperti aspek peniruan.kreativiti ialah keupayaan mencipta perlambangan dan idea yang baru bagi mengemaskinikan perlambangan yang sedia ada. Aspek Kreativiti Menurut June King McFee . Cara yang unik inilah yang mencerminkan kreativiti kanak-kanak dan mereka akan menggunakan pengalaman serta kreativiti untuk memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. 2. Page 6 . aktiviti ketika bermain.4.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) perasaan. kanak-kanak akan dapat mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai cara dan bentuk. 2. Murid-murid berpeluang berinteraksi sesama sendiri yang dapat meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. Hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling memerlukan. aktiviti seni dapat memupuk semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan. Lazimnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. Aspek Sosial Menurut Sunarto dan Hartono (1999). Kreativiti juga bermaksud kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh keperluan yang sederhana. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu.

Daripada huraian diatas. Matlamat Kurikulum Pendidikan Seni Visual adalah sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin memperkembangkan potensi individu yang menyeluruh dari aspek jasmani.kreatif dan menyeronokkan boleh mengembangkan domain kognitif.afektif. Kaitan antara aspek kognitf . sosial dan estetika.manakala menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual mengembangkan domain psikomotor dan kreativiti pelajar. memupuk nilainilai kerjasama. Terdapat beberapa objektif kurikulum yang dapat mengembangkan beberapa domain. displin diri dan bertanggungjawab pula mengembangkan domain afektif dan sosial . Selain daripada itu.afektif. semasa melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesengangan yang berfaedah dapat memperkembangkan domain sosial pelajar. domain kognitif. Sementara itu.psikomotor. emosi. psikomotor. rohani . kreativiti dan sosial seseorang pelajar dapat diperkembangkan.Jesteru itu.cermat dan selamat.kreativiti dan sosial. menghargai keindahan alam ciptaan tuhan serta mengenal dan menghargai tokoh-tokoh seni dan budaya tanah air pula boleh mengembangkan domain afektif pelajar. Daripada objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual. dapat saya rumuskan bahawa melalui aktiviti seni. kritis. Kesemua objektif kurikulum Pendidikan seni visual berupaya mengembangkan kesemua domain tersebut. Page 7 . ia juga dapat memperkembangkan potensi diri dan keupayaaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif .murid-murid dapat menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera serta mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya dapat mengembangkan domain kognitif pelajar. intelek.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 3. Contohnya murid boleh melibatkan diri dengan kegiatan seni visual secara aktif. yakin diri. Pelajar juga dapat mengembangkan domain psikomotor dengan membiasakan diri membuat rekaaan seni dengan teratur. kreativiti dan sosial dengan matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Murid-murid boleh mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual pula dapat mengembangkan domain kognitif dan psikomotor. psikomotor .Selain daripada itu.

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. Aspek apresiasi dan perlanjutan dalam pendekatan Chapman serta apresiasi Seni Visual secara mudah dalam organisasi kurikulum mempunyai persamaan kerana kedua-duanya merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktiviti seni didalam kelas. Manakala pemerhatian secara aktif pula merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Aspek terakhir dalam organisasi kurikulum ialah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Murid juga dapat menghargai hasil kerja masing – masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta. (c) apresiasi Seni Visual secara mudah. (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Berdasarkan pendekatan Laura Chapman. Kedua-duanya dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah . Laura Chapman (1986) (i) Pemerhatian (ii) Penerokaan (iii) Penghasilan (iv) apreasiasi dan perlanjutan Organisasi Kurikulum (a) Pemerhatian secara aktif (b) interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Aspek penerokaan dan penghasilan (Chapman) adalah sama dengan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan dalam organisasi kurikulum.0 Perbandingan diantara empat aspek Laura Chapman (1986) dengan organisasi kurikulum Terlebih dahulu. pemerhatian melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia iaitu deria penglihatan.berfokus dan terperinci yang dapat menajamkan persepsi murid. Page 8 .Murid-murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan kita. saya akan membuat perbandingan diantara empat aspek yang dikemukakan oleh Laura Chapman(1986) dengan organisasi kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah di Malaysia.

4. Page 9 .1. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. 4. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. membentuk dan membuat binaan. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.1 Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. dan mengenal kraf tradisional. Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek yang utama iaitu pemerhatian secara aktif. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.1.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.Manakala Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan kepada empat bidang yang utama.1 Organisasi Kurikulum Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun secara sistematik dengan tujuan untuk melibatkan murid dengan aktif dalam pelbagai kegiatan seni.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. membuat corak dan rekaan.

Pelajar juga perlu membuat pemerhatian keatas bahasa seni iaitu dari segi unsur seni . murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.1.Terlebih dahulu. murid-murid perlu menggunakan sensitiviti deria mereka untuk membuat pemerhatian secara aktif keatas sesuatu objek atau contoh-contoh gambar yang ditunjukkan oleh guru.2.2 Perkaitan antara organisasi kurikulum dengan bidang kegiatan seni visual 4. 4. membuat corak dan rekaan.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.cikgu akan menunjukkan gambar rama-rama. Pengalaman seni Page 10 .prinsip rekaan dan motif dalam bidang tertentu. 4.1.3 Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Contohnya cikgu menyuruh murid-murid melukis gambar rama-rama.membuat corak. nilai patriotisme. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. pemerhatian secara aktif ini perlu supaya murid dapat membina imaginasi dan pesepsi sendiri dan seterusnya dapat mencetus idea dan menggunakan pengetahuan hasil pemerhatian tadi untuk menghasilkan lukisan. membentuk dan membina serta kraf tradsional.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar.boneka atau anyaman mereka sendiri. Sebelum murid-murid menjalankan kegiatan menggambar.1 perkaitan antara Pemerhatian secara aktif dalam setiap bidang Organisasi kurikulum memainkan peranan yang sangat penting. pelajar akan menjalankan pemerhatian secara aktif yang melibatkan semua deria pancaindera untuk mendapat gambaran tentang ciriciri fizikal rama-rama dan warna yang terdapat pada rama-rama. model . nilai kebersihan dan kepekaan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.

murid-murid akan membuat pemerhatian secara aktif ke atas contoh-contoh corak yang ditunjukkan oleh guru. pemerhatian secara aktif juga adalah merupakan satu aspek yang penting kepada murid-muird. Dalam bidang membentuk dan membuat binaan pula. Page 11 . Sebelum menjalankan aktiviti membuat corak dan rekaan. maka berlakulah pengamatan secara teliti. Dengan pengalaman yang diperolehi melalui pemerhatian . pemerhatian secara aktif ini perlu supaya murid dapat membina imaginasi sendiri dan seterusnya dapat menggunakan pengetahuan hasil pemerhatian tadi untuk membuat model atau boneka mereka sendiri. Semasa guru menunjukkan gambar atau membuat demonstrasi teknik anyaman . Dalam bidang kraf tradisional . membentuk dan membuat binaan dan bidang kraf tradsional.Contohnya semasa guru membuat demonstrasi membuat corak dan rekaaan dengan teknik capan. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. Fokus utama murid ialah menilai dan memberi persepsi estetik terhadap rama-rama. murid-murid perlu membuat pemerhatian untuk membina imaginasi dan persepsi dan seterusnya dapat mencetus idea supaya untuk menghasilkan karya sendiri. pemerhatian secara aktif dapat membina imaginasi dan persepsi pelajar dan seterusnya dapat membuat penghasilan sendiri dalam biadang menggambar.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. sebagai contoh semasa melukis.pelajar dapat menghasilkan corak mereka sendiri. bidang membuat corak dan rekaan.pelajar perlu menggunakan sensitiviti deria mereka untuk mengenal motif dan memahaminya serta dapat menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.

kad manila. murid-murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. palet.pembaris.gam. Teknik anyaman Alat dan bahan: gunting . Teknik Kolaj Alat dan bahan: gunting. Terdapat banyak kegiatan yang memerlukan penggunaan media. Teknik alat perhiasan diri Alat dan bahan: gunting.2. Teknik renjisan dan percikan Alat dan bahan: berus gigi.kertas majalah dan kad manila.kertas warna. kertas lukisan dan cat air. kertas lukisan . Teknik Capan Alat dan bahan : pelepah pisang . gam . kertas warna dan straw board.kertas lukisan gam dan kad manila.tali. bahan kutipan gunting. Gambarajah dibawah menunjukkan perbezaan teknik serta alat dan bahan.teknik dan proses penghasilan karya yang berbeza. dan daun kertas lukisan dan warna air Teknik Catan Alat dan bahan: berus lukisan. gelang getah.berus lukisan kertas lukisan dan cat air Bidang menggambar Bidang membuat corak dan rekaan Bidang membentuk dan membuat binaan Bidang kraf tradisional Teknik Mobail Alat dan bahan: Teknik boneka Alat dan bahan: gunting.kertas warna dan gam. murid berupaya membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.2 Perkaitan antara Interaksi yang kritis dan kreatif dengan setiap bidang Dari segi interaksi yang kritis dan kreatif pula. Dengan ini akan terwujud kesedaran ilmu pada para pelajar untuk menghasilkan sesuatu karya melalui alat dan bahan yang sesuai. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.benang.palet. Dalam kegiatan bidang menggambar. benang. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni Page 12 . membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. span. bidang membuat corak dan rekaan.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4. kertas warna.

4. Guru juga perlu mempamerkan karya yang dihasilkan.bidang membuat corak dan rekaan .Sebagai contoh setelah murid-murid menghasilkan hasil seni dalam bidang menggambar atau bidang membuat corak dan rekaan. Murid-murid berpeluang menceritakan fungsi kraf anyaman dan juga menyatakan bahanbahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher. Apreasiasi seni visual secara mudah dalam bidang menggambar .Dengan cara ini akan dapat menarik minat pelajar terhadap seni visual dan juga dapat membina sifat keyakinan diri yang tinggi dalam diri para pelajar. Page 13 .TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) yang dihasilkan nampak kreatif.bidang membentuk dan membuat binaan dan bidang kraf tradisional lebih kepada penghargaan pelajar tentang penghasilannya serta karya kawan.3 Perkaitan antara Apresiasi seni visual secara mudah dengan setiap bidang. Murid-murid dibenarkan untuk menilai hasil lukisan sendiri mahupun kawan-kawan yang lain untuk membuat apreasiasi secara lisan. Murid-murid diberi peluang memperaga dan bercerita tentang lukisan atau corak yang dihasilkan. Proses ini dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.2. Dalam bidang kraf tradisional teknik anyaman dan teknik alat perhiasan diri pula.Penghargaan boleh diberi dalam bentuk pujian tentang kecantikan sesuatu hasil seni ataupun sesuatu usaha yang telah dilakukan oleh para pelajar.

nilai yang dapat diterapkan ialah cintailah tumbuh-tumbuhan.4 Perkaitan antara menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dengan setiap bidang. Dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan . pelajar harus mengadaptasi semua nilai seni yang positif dan diserapkan dalam jiwa masingmasing. nilai berjimat-cermat juga dapat diterapkan kerana corak yang dihasilkan boleh dijadikan sebagai pembalut hadiah. contohnya menghasilkan topeng serkup.nilai kebersihan . Dalam organisasi kurikulum menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan pula. kekemasan. murid-murid dipupuk nilai patriotisme dan nilai murni lain seperti semangat cintakan negara atau semangat bermasyarakat dan seumpamanya dapat diamalkan dan diterapkan secara bersepadu dan berkesan Selain itu. Selain daripada itu . murid diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama.2. Dalam aktiviti membuat corak dan rekaan .Bagi poster anti dadah pula akan menimbulkan rasa menyayangi nyawa kita. Page 14 . Poster kemerdekaan akan menimbulkan semangat cintakan Negara pada pelajar. Dalam aktiviti bidang kraf tradisional pula. berkeyakinandiri. Antara nilai-nilai murni adalah seperti memelihara dan memulihara alam sekitar.Selain daripada itu.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 4.Contohnya bidang menggambar melukis ramarama akan menyebabkan pelajar menghargai dan menyayangi haiwan.nilai patriotisme dan kepekaaan . kebersihan dan mengutamakan keselamatan. nilai yang boleh diterapkan kepada para pelajar ialah mencintai alam sekitar kerana bahan yang digunakan untuk membuat topeng ialah bahan buangan . Melalui aktiviti-aktiviti seni. contohnya murid-murid mewarnakan wau. Sebagai contoh corak teknik capan . nilai yang boleh diterapkan ialah nilai warisan budaya Melayu.

Setelah murid-murid membuat pemerhatian secara aktif keatas sesuatu objek terutama objek konkrit serta unsur seni dan prinsip rekaan. Oleh itu. pemerhatian secara aktif dalam organisasi kurikulum merupakan satu aspek yang amat penting kerana ia boleh membantu para pelajar menyelaras idea. Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Hasil karya murid. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. Brown(1980) pula berpendapat bahawa “pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya tentang perbezaanperbezaan setiap objek di sekeliling mereka”. Maklumat sokongan Menurut Bersoon(1982). Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.Perkembangan kognitif seseorang pelajar dapat diperkembangkan. John Dewey pula membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak . Objek konkrit ditunjukkan Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. “kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran”. membuat imaginasi dan alam fantasinya kearah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses ini dapat membina pengalaman murid dan meningkatkan pengamatan dan seterusnya dapat membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif. Page 15 .TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 5.

TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Lansing berpendapat bahawa seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Pendapat Lansing adalah berkaitan dengan aspek berinteraksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Bidang membuat corak dan rekaaan Bidang membentuk dan binaan 1 2 1 2 4 3 4 3 penggunaan alat dan bahan semasa menghasilkan suatu karya dapat memberikan satu bentuk latihan berkesan dari aspek psikomotor khususunya otot tangan . Semasa pelajar berinteraksi dengan alat dan bahan. elemen -elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. garisan atau bentuk. Proses ini dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni dan membantu perkembangan otak kiri dan kanan seperti yang dikatakan oleh Lansing. Domain kognitif pelajar turut diperkembangkan melalui proses ini. Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru.koordinasi tangan serta mata. murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. sikap dan psikomotor. Page 16 .

Page 17 .Pendapat beliau adalah berkaitan dengan aspek pemerhatian secara aktif dan apresiasi seni visual secara mudah dalam organisasi kurikulum. pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui aktiviti tampak dan apresiasi tan tidakbalas individu terhadap hasil kerja orang lain.Aspek ini adalah penting dalam memupuk keyakinan diri seseorang pelajar. Mereka menilai hasil sendiri mahupun kawankawan yang lain untuk membuat apreasiasi secara lisan. Murid-murid diberi peluang memperaga dan bercerita tentang Mobail dan topeng yang telah dihasilkan.Proses ini dapat meningkatkan lagi keyakinan diri para pelajar. Selepas murid-murid membuat apreasiasi secara lisan.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Terdapat seorang lagi tokoh seni yang terkenal iaitu Herbert Read. guru boleh mempamerkan karya-karya murid di tempat pameran di dalam bilik seni. Beliau telah mengemukakan tiga perkara iaitu seni merupakan ekspresi diri dan komunikasi.

akhlak . Aspek ini juga penting dalam menerapkan nilai-nilai murni pada diri pelajar. “seni dibincang dengan kaitannya dengan pelakuan.nilai dan moral untuk membawa kesejahteraan”. Nilai yang diterap ialah mencintai alam sekitar. Page 18 . Pendapat Plato pula dapat dikaitkan dengan aspek menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan dalam organisasi kurikulum. Nilai yang diterap ialah cintai tumbuh-tumbuhan dan berjimat-cermat. Nilai yang diterap ialah menyayangi haiwan Nilai yang diterap ialah nilai patrotisme. Nilai yang diterap ialah menyayangi nyawa.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Pada pendapat Plato pula. Nilai yang diterap ialah nilai warisan budaya Melayu.

Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana melalui ekspresi diri kanak-kanak. daya kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan lagi. Melalui aktiviti seni. kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan satu ruang untuk meluahkan ekspresi diri. Apabila kanak-kanak menggunakan imaginasi dan ekspresi diri. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh diatas.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Konsep Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. Page 19 . Menurut beliau kanak-kanak diberi ruang untuk melukis dan menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri.Dengan itu. dapat saya rumuskan bahawa Pendidikan Seni Visual memberi peluang kepada pelajar untuk memperkembangkan naluri ingin tahu secara ekspolarasi menerusi deria. aktiviti seni dapat mengembangkan aspek afektif seseorang pelajar.wujudlah suasana gembira.

Kegiatan dan objektif dalam Pendidikan Seni Visual berupaya mengembangkan domain kognitif. kritis. Perasaan estetik. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang kearah pembangunan diri. interaksi yang kritis dan kreatif . Selain daripada itu. Seandainya kesemua aspek berkenaan dijalankan secara menyeluruh oleh guru di dalam pengajaran dan pembelajaran.penyataan idea. Tambahan pula. menghargai keindahan alam dan persekitaran. Kesimpulan Pendidikan Seni Visual merupakan satu matapelajaran yang penting.khususnya dalam kegiatan pemikiran.emosi dan rohani . apresiasi secara mudah dan menghargai nilai baik dalam segala aspek dalam kehidupan. Melalui pemerhatian secara aktif. Ia bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. Guru Pendidikan Seni Visual peranan yang penting dalam memperkembangkan potensi murid. Nilai-nilai murni dan penghayatan warisan seni juga dapat diterapkan semasa penghasilan karya Kandungan kurikulum yang bersepadu berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadapat Tuhan.persepsi.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) 6. ( 3903 patah perkataan) Page 20 . daya kreativiti. masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari aspek intelek. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual pasti tercapai. keluarga. tersusun dan menarik.penerokaan.psikomotor.ekspresi diri dan penghasilan melalui rancangan aktiviti seni yang sistematik. kandungan organisasi kurikulum dalam Pendidikan Seni Visual juga memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. ia juga mendukung hasrat mulia Negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia yang dapat memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memainkan afektif.daya imaginasi dan konsepsi pelajar dapat diperkembangkan melalui proses penghasilan. jasmani. matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk melahirkan insan yang harmonis.kreativiti dan sosial seseorang pelajar.

.com/.com/./taksonomi-dan-do.Sdn.ppk.. (2012) Buku Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun Tiga...H.blogspot.Bhd.TIEW HWEE CHOO (641129-01-5706) Pengenalan Pendidikan Seni Visual (HBAE 1103) Rujukan Chapman..Haji Abdul Shukor Hashim. Ny: Harcourt Brance Jovanovial Inc. Kementerian Pendidikan Malaysia. www... Badrul Isa.. OUM./domain-afekti.(2000).com/doc/19030789/psikomotor - pengajian-ipg..com/. firhanabqari. ApproachesTo Art In Education..com/.scribd.../Kepentingan-Pendidikan-S.. HBAE1203 Perkembangan Seni Kanak-kanak. Selangor. Rousliluddin Ambia.OUM.smkdpk. cikguit. Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot. Kementerian Pendididkan Malaysia. ml.blogspot... Dr./kepentinga.Pusat Perkemabangan Kurikulum./modul_psv_kbsr. Page 21 . Pengenalan Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Bahagian Pembangunan Kurikulum.com/. - senivisual2012.L. Meteor Doc.. (2010) Buku Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun Satu. id. Khairezan Rahmat dan Zuraimi Zakaria (2011).(2011) ... Mohd Taslim Abd Rahim &Manan Sarbani. Sukatan Pelajaran KBSR Pendididkan Seni Visual..(1986)../franz-cizek.scribd.blogspot. Mohd Jamel Hj.com/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->