BAB 1 PENGENALAN

1

Ilmu ekonomi : satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia dapat memenuhi kehendak yang tidak terhad dengan menggunakan sumber ekonomi yang terhad.

2. Sumber –sumber ekonomi / faktor-faktor pengeluaran. Tanah • Anugerah alam semula jadi yang terdapat dalam tanah atau atas tanah . • Contoh – bahan-bahan galian, minyak, tumbuhtumbuhan. • Penawaranya adalah terhad. • Tidak mempunyai mobiliti tempat mempunyai mobiliti kegunaan. Buruh • Tenaga kerja secara mental dan fizikal yang digunakan dalam proses pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan . • Contoh – pekerja kilang, guru, doktor dan lain-lain. • Menerima upah • Buruh dalam lingkungan umur 16-64 tahun . • Buruh disebut tenaga buruh dan tenaga kerja. • Tenaga buruh yang tidak digunakan disebut penganguran. • Buruh mempunyai mobiliti tempat dan kegunaan Modal • Barang modal yang digunakan oleh pengeluaran untuk mengeluarkan brangan bagi menghasilkan pulangan. • Dapat meningkatkan daya pengeluran. • Menerima faedah • Jenis pulangan modal i. Modal tetap – tidak berubah bentuk dan fizikalnya setelah digunakan contoh,mesin. ii. Modal kerja – berubah bentuk fizikalnya setelah digunakan, contoh bahan pembekar. Modal social – melicinkan proses pengeluaran contoh jalan raya, sekolah, hospital Usahawan • • Orang yang mengabungkan semasa input untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhimatan. Menangung risiko perniagaan Menerima untung. 4.

Barang percuma • Penawarannya tidak terhad. • Tidak dikeluarakan oleh manusia , ia merupakan anugerah alam semula jadi. • Tiada kos pengeluaran, kos lepasnya • Tidak perlu membayar harga contoh udara Barang ekonomi • Semua barang selain barang percuma dikenali sebagai barang ekonomi. • Penawarannya melibatkan kos pengeluaran ia perlu dibayar • Mempunyai kos lepas contoh : barang persendirian, barang awam, barang pengguna, Barang pengeluar dan barang perantaraan. Barang awam • Dikenali sebagai barang social • Tidak mempunyai sifat kekecualian. • Semua orang boleh menggunakannya, sama ada mampu bayar atau pun tidak. • Ditawarkan kepada semua golongan masyarakat sama ada golongan kaya atau miskin Barang pengeluar / barang modal • Di kenali sebagai barang modal. • Tidak hilang bentuk asalnya setelah digunakan. Contohnya modal tetap, mesin, Jentera. • Sesuatu barang yang digunakan untuk mengeluarkan barang yang lain. • Permintaan terhadap barang perantaraan disebut pemindahan berkait. • Barang ini hilang bentuk asalnya. Barang perantaraan • • • mm mm mm

Barang pengguna / barang akhir • Dikenali sebagai barang akhir atau barang siap • Satu barang yang boleh digunakan terus tanpa perlu diproses lagi. • Contohnya baju. MASALAH ASAS EKONOMI • Masalah asas ekonomi wujud kerana sumber-sumber ekonomi terhad sedangkan kehendak adalah tidak terhad. KEKURANGAN • Masalah kekurangan merujuk kepada kekurangan barang dan perkhidmatan yang dapat dihasilkan berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad. • Wujud kerana faktor pengeluaran yang terbatas. Akhirnya menimbulkan masalah pilihan.

3. Kehendak • Keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan untuk keselesaan. • Contoh:kipas angin, penghawa dingin. • Tidak perlu dipenuhi untuk terus hidup. • Kehendak adalah mengikut cita rasa contoh, golongan berpendpatan tinggi berkehedakan barangan mewah.

1

PILIHAN • akibat kekurangan, maka berlaku pilihan KOS LEPAS • Masalah pilihan menyebabkan kos lepas.

Kos lepas ialah barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barangan terbaik.

Untuk siapa hendak dikeluarkan • Merujuk kepada pengagihan barang dan perkhimatan • Bergantung kepada agihan pendapatan kuasa beli • Golongan berpendapatan rendah akan menimati jumlah barang yang lebih banyak manakala • golongan berpendapatan rendah akan menikmati jumlah barang yang sedikit. 5. KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP) Definisi : Satu keluk yang menunjukkan kombinasi maksimum dua barang yang dapat dikeluarkan apabila semua input digunakan dengan cekap. Andaian: 1. 2. 3. 4. kegunaan 1. faktor-faktor pengeluaran tetap teknologi adalah tetap. hanya dua jenis barang dikeluarkan ekonomi mencapai guna tenaga penuh. menerangkan masalah kekurangan, pilihan, kos lepas dan kecekapan ekonomi

MASALAH • Masalah asas ekonomi adalah sama di semua negara • Terdapat tiga masalah ekonomi. i. Apa dan berapa banyak barang hendak di keluarkan ii. Bagaimana hendak di keluarkan iii. Untuk siapa dikeluarkan Apa dan berapa banyak barang dikeluarkan • Sumber-sumber ekonomi adalah terhad berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad • Manusia perlu membuat pilihan tentang barangan yang hendak dikeluarkan. • Barang atau perkhimatan yang dikeluarkan perlulah merupakan kehendak dan dapat memberi kepuasan kepada manusia. • Manusia akan megeluarkan barang yang mempunyai permntaan supaya dapat memaksimumkan keuntungan • Pengeluar perlu melihat Jumlah perkhimatan. • Jika sambutan meningkat pengeluran akan ditingkatkan dan sebaliknya. • Pengeluar harus membuat keputusan yang tepat tentang pengeluaran barang supaya tidak wujud lebihan atau pengurangan. • Jumlah sesuatu barang atau perkhimatan yang hendak dikelukan bergantung kepada faktorfaktor pengeluran yang diperuntukan untuk mengelurkan . Bagaimana hendak dikelurakan • Masalah merujuk kepada teknik-teknik pengeluaran • Pengeluaran harus melibatkan faktor-faktor pengeluaran iaitu buruh, modal, tanah, dan usahawan supaya dapat meminimumkan kos dan mendaptkan keuntungan yang paling maksimum. • Terdapat dua teknik pegeluran i. Kaedah pengeluran berintensifkan buruh ii. Kaedah keluran berintensifkan modal. • Jika harga buruh lebih murah, maka pegeluran akan memilih kaedah berintensifkan modal, sebaliknya jika harga buruh lebih murah maka pengeluaran akan memilih kaedah berintensifkan buruh.

kos lepas menaik

• •

Kos lepas menaik digambarkan oleh KKP yang berbentuk cembung. Boleh digunakan untuk menerangkan konsep kos lepas dan konsep pertumbuhan ekonomi.

Kos lepas malar

digambarkan oleh KKP yang berbentuk satu garis lurus.

Jadual • Kadar Transformasi Sut ialah satu jadual Yang menunjukkan Jumlah sesuatu barang yang harus dilepaskan untuk menambahkan satu unit barang lain.

2

Contoh - untuk menambahkan 1 unit barang A 4 unit barang B yang harus dilepaskan.

5.

SISTEM EKONOMI Masalah Sistem Kapitalis Diselesaikan oleh mekanisma harga. Apa dan berapa barang dan hendak dikeluarkan SISTEM EKONOMI Sistem Perancangan Puast Diselesaikan oleh kerajaan. Barang dikeluarkan untuk meningkat kebajikan pengguna. Pengeluar mengeluarkan barang yang ada permintaan tinggi kerana bermotif keuntungan.

Sistem Campuran Diselesaiakan oleh mekanisme harga dan kerajaan.

Jumlah yang dikeluarkan berdasarkan keperluan masyarakat. Diselesaikan oleh kerajaan. Teknik yang dipilih mengutamakan kebajiakan pekerja dan bukna semata-mata meminimukan kos atau memaksimukan keuntungan.

Barang-barang yang tidak di keluarkan oleh pihak swasta akn di keluarkan oleh kerajaan contohnya barang awam.

Diselesaikan oleh mekanisma harga.

Diselesaiakan oleh mekanisme harga dan kerajaan. Pihak swata memilih teknik yang meminimumkan kos manakala kerajaan akan memihak kepada teknik yang dapat mengurangkan masalah pengangguran dan meningkatkan kebajikan pekerja.

Bagaimana barang hendak di keluarakan.

Menggunakan tekni pengeluaran yang paling murah untuk meminimumkan kos.

Faktor pengeluaran dimiliki oleh kerajaan. Kerajaan yang memilih teknik intensif buruh modal demi kepentingan ekonomi.

3

Diselesaikan oleh mekanisma harga melalui agihan pendapat.

Diselesaikan oleh kerajaan. Barang dikeluarkan untuk semua golongan masyarakat.

Diselesaiakan oleh mekanisme harga dan kerajaan.

Untuk siapa barang hendak di keluarakan.

Agihan barang berdasarkan kemampuan individu (kuasa beli) Lebih banyak pendatan, lebih banyak barang dapat dinikmati.

Jika berlaku kekurangan catuan atau perubahan harga dilakuakan.

Pihak swasta akan agihkan barang berdasarkan agihan pendapatan. Walaubagaimanapun kerajaan campur tangan dengan memastikan barang awam dan barang perlu sampai kepada golongan berpendapatan rendah.

4

6.

SISTEM EKONOMI ISLAM CIRI EKONOMI ISLAM mengikut hukum syara” Ciri-ciri • Harta milik Allah • Halal • harta digunakan untuk kebajikan umum • malarang riba • keputusan tidak boleh langgar hukum islam • kerajaan campur tangan jika ada penyelewengan • keputusan firma tidak boleh langgar hukum islam • monopoli dilarang

7.

ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN KONSEP PELAKU KEGIATAN EKONOMI • Isi rumah – pembekal faktor- faktor pengeluaran dan pengguna barang dan perkhidmatan • Firma – pembekal barang dan pengguna faktor pengeluaran • Kerajaan – mengutip cukai dan membuat perbelanjaan.

2 sektor

Aliran fizikal – aliran input tanah, buruh, modal dan usahawan dari sektor isi rumah ke sektor firma dan aliran barang- barang dan perkhidmatan dari sektor firma ke sektor isi rumah Aliran wang – aliran perbelanjaan pengguna dan hasil dari sektor isi rumah ke sektor firma, dan aliran kos dan pendapatan dari sektor firma ke sektor isi rumah

3 Sektor