Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

Bulan Bintang. 1975. 71. CV Ramadhani. Sejarah Filsafat Islam. hal. hal. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). 8 Oemar Amin Hoesin. hal. Jakarta. 7 Aboebakar Atjeh 1970.9.6 2. etika dan logika. 4 . 1986. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). ekonomi. Dewan Bahasa dan Pustaka. retorika. Semarang. antropologi. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Filsafat Islam. politik dan estetika. logika.50-52.7 Dr.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. etika. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. Kuala Lumpur. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin.

ilmu mantik (logik).1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. teologi. 9. 10 Ibid. Dewan Bahasa dan Pustaka. al-Farabi dan Ibnu Sina.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. ilmu falsafah (sosiologi). Falsafah dan pengetahuan Islam. hal. Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil. 3. metafizik. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik.9 Prof. Kuala Lumpur. 3. ilmu falsafah agama. ilmu falsafah tabiat. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. mantik. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Alexander Aphrodisias menyatakan.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. estetik. dan ilmu jiwa (psikologi). hal. ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). psikologi dan kosmologi.11 5 .

ii.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. 2001. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. Kuala Lumpur.13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). hal. 2005.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. 14 http://selak. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal.html. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. 6 .11 Manakala. Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. Bagi Al-Kindi lagi.blogspot. August 1. 13 Menurut Al-Kindi. Katanya. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). Ghazali Darusalam. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani.90. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi). Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. b) Tentang manusia i.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. ii. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan. Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam.

Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Lihat. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. iii. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. Ghazali Darusalam. c) Tentang alam semesta i. 7 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. ii. iv. hal.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. 3. 2001. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah.91.

2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. Al-Farabi. zat dan benda serta lain-lain. kewujudan. dalam bidang etika dan politik. Oneworld Oxford. 18 Majid Fakhry. founder of Islamic neoplatonism: his life. hal-hal yang tidak wujud. works & influence. sifat. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. England. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). 2002. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. 8 . khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. ilmu logik dan metafizika.

pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. 9 . 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. M. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. Carra De Vanux. wahyu. Namun. http://tumoutou. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. Menurut Dr. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini).Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. watak di posisi positif dan akhlak.htm. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. nabi. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. jiwa. cara hidup. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. ketuhanan. 2003.net/6_sem2_023/haeruddin.19 3. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. akal dan lain-lain. 3 April. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin.

21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Husain b. hal. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b. Lihat.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri.hal.193. diagnosis mahupun pembedahan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. 1989. Pada abad ke-12. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. 66. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Singapura. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. Buku karangannya. Sina. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang.Masyur Sdn Bhd. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. 10 . tetapi juga bidang falsafah. 1986. Ali b. Luqman Hakim. 21 Azizan Baharuddin. Al. Hj.

iii. iv. iv. iii. ii. darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina .Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan. ii. api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . b. c. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia.

Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa. rehat dan sebagainya. aktiviti fizikal dan mental. cuaca dan musim.dingin dan lembap. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. tempat kediaman. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang. udara.  lendir . Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. jantina.panas dan lembap. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur.panas dan kering. h. udara dan air. c. pekerjaan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah .dingin dan kering. makanan dan minuman. b.  hempudu hitam . f. 12 . Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan. g. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine).  hempudu kuning . serta aktiviti fizikal dan mental.

Bagi Pythagoras. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Sebenarnya. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Berdasarkan pandangan itu. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Walau bagaimanapun. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Dalam buku AnNajah. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita. sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. dan kedoktoran. hal. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah.32 32 Drs. pendidikan. fizik. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. 80.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. kejiwaan dan sebagainya. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Filsafat Islam. 2004. metafizik. 17 . Sudarsono.

35 Ibid. Namun.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. hal. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan. 18 . kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934).33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”. 81. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur.

menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. al-Farabi. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. Ibn Sina dan al-Ghazali. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. alFarabi. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. memperhatikan perkembangan alam. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. dan Ibn Sina. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. 19 . tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. Menganai falsafah Aristotle.

Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal.199. 2001. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Ahmad b. Herman.Walid Muhammad b.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. Lihat. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. sederhana dan panjang. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. England. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. Muhammad b. Awerroes Ibn Rushd. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. hal. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. b Rusyd.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. Oneworld Oxford. His Life.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat. work & Influence. Michel Scott. Kalonymus dan ramai lagi. 37 Majid Fakhry. 20 . Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Ahmad.

hal. 1991. 1999. 21 . “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. Turmverlag.63. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka.38 Menurut Ibnu Rusyd. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Ustaz Azam b. Itali. Hamzah. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. Yate.

Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. hal. 42 Drs Sudarsono. Semua daya adalah milik Tuhan. 95. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Filsafat Islam. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. 2001. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Gaya Media Pratama. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. Jakarta. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. Bagi al-Ghazali. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. 22 . 2004. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. Muhammad Iqbal. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Bagi al- 40 Dr. hal. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. 94. diasingkan ke Lucena. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. Xv. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. hal. 2004. 41 Ghazali Darusalam. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut.

Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. pendeta dan ilmuan di Barat. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. 2004. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. Menurut Muhammad Farid Wajdi. 23 . gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. xvii. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Muhammad Iqbal. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. Namun begitu. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. hal.

Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. hal. 44 Drs. konflik antara agama dan akal. Wacana Filsafat Islam. Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. 2004. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. Muhammad Iqbal. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. kerana dianggap produk Barat. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. falsafah dan agama. Namun. Khudori Soleh. Hanya dalam proses penciptaannya. 24 . Justeru.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. Maka. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. 45 A. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. 2004. itulah yang menjadi persoalan. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). Padahal. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. Lantaran itu. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. 122. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. hal. Pustaka Pelajar. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat.(mutakallimin).20. Yogyakarta.

geografi.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. sains. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. muzik dan sebagainya. perubatan. Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. matematik. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4.

Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. Idris Zakaria.com/burnskot/rencana/tamadun.htm April 3. Di dunia Eropah. Namun. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi).46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. http://www. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. Secara umumnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. jelasnya.geocities. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. 26 . 2007. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13.

2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. 89. 27 . Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. hal. 2001. Sebelum lebih kurang tahun 1200. Filsafat Islam. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Charles Singer. manusia dan alam semesta. lebih asli.47 4. Pada masa ini. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. 47 Ghazali Darusalam. dalam bukunya. Al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1.

bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. 4. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 71. Bahasa Yunani Rom Timur. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. 6. 5. 7. akidah dan falsafah. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Dalam zaman pertengahan. Di pihak lain pula. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Selain itu. 48 Azizan Baharuddin. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. 1986. jauh sekali daripada bahasa klasik. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. 28 . 3. Islam sedang berundur di Barat. hal. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia.

beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Pada tahun 1240. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. karangan Aristotle. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . 4. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Pada tahun 1256. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Pada tahun 1250. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. Phoetics.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. juga beberapa buah buku tentang astronomi. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. Penggunaan istilah kalam. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. Hanafi. 5. Jakarata: Robbani Press. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri.2002. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy. baik kehidupan peribadi. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. mencakupi bidang ibadah. Misalnya.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. Menurut A. 57.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. 33 . bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. hal. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. yaitu aqidah. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. syariat dan akhlak.

37. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. pilihan. sunnah Nabi SAW.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang.2002. 34 . kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. 55 Ibid. iaitu dari Al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. istishab. istinbath. 57. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 3. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. larangan. istislah. 2. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas.54 Dalam perkembangan selanjutnya. hal.. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. hal. istihsan. Misalnya. bukan dari akal atau perasaan.. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. dan ijma' melalui proses istidlal.. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. mahu pun yang lainnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak.. atau nahr (analisis). qiyas. Atas dasar itu.

Pustaka Azzam: Jakarta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. 35 . fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. hal. Bhd. iaitu: 1.. dan 2. hal.. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian..31. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Pengantar Ilmu Fiqh. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh.5. 2004. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni). Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. Berdasarkan hal tersebut. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. 1997."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. Hukum itu sendiri. Oleh itu.

Pengantar Ilmu Fiq. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. 36 . maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. hal.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. iaitu 80 sebatan. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. pengumpulan al-Quran.hal. ijmak ulamak dan juga Qiyas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak.59 Pada masa pemerintahan Umar. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Pengantar Ilmu Fiqh. 1997. 60. berhujah dengan hadis Ahad. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. al-Sunnah dan kedudukannya. 2002. 6. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. 1997. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. nas nasikh dan mansukh. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. 7. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. Jaih Mubarok. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. ijtihad. jajahan dan negara Islam berkembang luas.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. Contohnya.

Ijma'.1998. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Bandung: CV Gema Risalah Press. Mazhab Sahabi. dan Qiyas. 37 . Maslahat. hal. Sunnah Nabi SAW. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi.1998.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. Sunnah Rasulullah SAW. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. 64 Amir Said Az-Zaibari.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. 68. Irf. iaitu Al- Qur'an. hal. Walau bagaimanapun. Alasannya. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ijma'. 68. Istishab. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Sadd az-Zari'ah. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. dan Syar'u Man Qablana. semua ulama membahaskan topik yang sama. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Amir Said Az-Zaibari. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. Qiyas. istinbat dan dalil. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat.64 62 63 Ibid. Oleh sebab itu. iaitu hukum.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Bandung: CV Gema Risalah Press. Misalnya.

Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. Selain itu. Misnan Jemali. hal.58. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. Bhd. Zanariah Noor. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf.58. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. 2004. hal. 66 Ahmad Yunus Kasim. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. Zanariah Noor. Tamadun Islam Edisi Kedua. Selain itu. 38 . dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. Misnan Jemali. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. 2004.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. Tamadun Islam Edisi Kedua.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar.

beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. Islam di Sepanyol. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. beliau dikenali sebagai Averroes. 50. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. Dua tahun kemudian.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. Yahaya. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. 1990. Namun begitu. Sebelum meninggal dunia. 39 . Di Barat. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. hal. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. Kuala Lumpur. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah.

kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. hal. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Ada yang berpendapat. Malik. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. sha.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh.i. Abu Muhammad al-Hadrami. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). Ahmad bin Khallaf bin Abd. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Abu Abdullah al-Lusi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Islam di Sepanyol. Abu al-Abbas al-Qarraq. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Namun begitu. Kuala Lumpur. wau dan fa. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. 5. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. 40 . Abu Ali bin Hadiah. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. 50. Yahaya. 1990. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir.

Jakarta : Pustaka Panjimas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. hal. Tasawuf di Dunia Islam.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah".69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. Bandung: Pustaka Salam. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan".70 Apa pun asalnya. 71 Ibid 72 Hamka. 22. orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq.63.’ 72 Beliau menambahkan. hal. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. 41 . "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. hal. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. 2002. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. Islam & Tasawuf. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.138. 1993. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. 2001. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya.

tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. dan yang berkaitan.W. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S.73 Istilah Tasawuf 'Arif. hal. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. 23. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. 2001. Dengan satu Tuhan. Mereka dapat berada di suatu tempat. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. adalah ketiadaan. adalah orang yang mengetahui Zat. yaitu sesuatu yang mewujud. sifat-sifat. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. Ada dua jenis.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. demikian ucap Muhammad SAW. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. 'Abd. Surabaya: Putra Pelajar. Abdal. "Adam nyata tidak pernah ada. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan.Oleh kerana itu. tauhid adalah sebuah kenyataan. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu.'Abd yang pertama adalah "Aku". Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah).T. 'Adam. iaitu: nyata. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan. dan tindakan secara terpisah. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. 42 .

Skudai: UTM. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). Ertinya yang disembah (dan tertentu). Ibid 76 Ibid.malfudzi}. yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. hal. dengan menyebut asma tertentu. Pengantar Ilmu Tasawuf. sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil.75 Ahwal (jamak dari hal). ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). Tidak ada Zat di sebaliknya. cinta. 2001. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci).76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. berasal dari al-Ilah. bahagia. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. seperti: takut. hal.74 'Adam. Hanya saja. 36 43 . 35. dan lain-Ialn. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. Allah. sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi).Ia adalah nama tanpa sebutan. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan.

W.W. hal. bersifat sidiq dan ikhlas. Haji. Selangor: Penerbitan Hizbi.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. tawakal dan yakin.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran.W.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu.T. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. 44 . ridaq dan tawakal. Dalam konteks yang lain. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. Skudai: UTM. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. Antara istilah tersebut ialah taubat. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran.77 Oleh yang demikian.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir. syukur.22. Dalam alQuran. Ibid 79 Udah Mohsin. 1987. 2001. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. muamalah. 45. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. hal.T. khauf. Zakat. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. raja.W. sabar. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Puasa. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. zuhud.

Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa.W.a. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. tentu bukan menjadi suatu kesalahan.89. Bhd. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. Dalam konteks yang lain.w melalui wahyu ilahi. 45 . hal. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. 1995. al-Quran. Justeru itu. Akhlak dan Tasawuf Islam. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. Sebagai contoh. maka lahir pula golongan tasawuf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.

Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf.2000. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. 46 . dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi).A. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. Ibnu Arabi (1164-1240). Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Zahiri dan Batini. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali. 31. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. hal. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. Ash-Shaikhul Akbar.81 Selepas itu pada 1201 M. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. Theologi Islam. Sepanyol. Hadits. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Arab Saudi. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Bandung: Pustaka Hidayah. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Pada tahun 1172-1173 M. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol.W. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Kuliah-kuliah Tasawwuf. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf.

manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Mahiyyatul Qalb. Tunisa. Beliau adalah 47 . Risalah al-khalwah. Ringkasnya. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. kemudian berpindah ke Ttemcen. di Afrika Utara. Mishkatul Anwar. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Makkah. Fez. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). Asia kecil. Hejaz. Mawaqi'in Nujum. Muhadarat 5 jilid. Futuhat terdiri 20 jilid. Maroko. at-Tadbiratul Ilahiyyah. Karyanya sungguh luar biasa. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. Mesir. Beliau berasal dari Sepanyol. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Allepo. Jerussalem. Cordova. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam.

Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. 2003. keyakinan atau keimanan Islam. keyakinan dan keimanan. dan ramai lagi. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. Akidah digolongkan sebagai usuluddin. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m.82 Selain itu. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. Syahrin Harahap. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. Bhd. syariah dan akhlak. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. 65. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. 5.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah.3. hal. hal. 83 H. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. 48 . Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. 2000.

86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Tamadun Islam Edisi Kedua.87 Ketiga. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. Zanariah Noor. maka yang dihadapi ialah ijtihad. imam-imam mazhab. sementara pendapat para ulama.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. 60 49 . Kedua. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni.12. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. Ilmu Tauhid. pemikir. Tamadun Islam Edisi Kedua. 1993. Misnan Jemali. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. hal. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. Misnan Jemali.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. 87 Ahmad Yunus Kasim. 2004. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. Zanariah Noor. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. 2004.59. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. hal. hal. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja.

Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan. tauhid.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. 50 . Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova. hal.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. Beliau dilahirkan di Cordova. 2003. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Hadith. Marwiah Ahmad. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.73. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. 2003. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Antara tahun 1027-1031. Menurut beliau. Setelah tarikh itu. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013. Pada awalnya. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). tetapi ia adalah Allah. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . 74. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol.91 Sebagai ahli fikir Islam. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. Marwiah Ahmad. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 90 91 Ibid. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. Di samping itu. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. menurut mazhab Zahiri.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. 51 . beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. hal. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut.

Dengan pantulan sinarnya. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. Yogjakarta: Group Yogya. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. 5. 2004. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. alQuran dan Hadith Nabi. 5.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran.sarjana Sepanyol. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. Ajat Sudrajat. hal. Dengan kata lain. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. 52 . Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. Tafsir Inklusif: Makna Islam. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. Risalah fi-usul al-Fiqh. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku.

Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Jakarta: Pustaka Firdaus. 5. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. 1992. 4. Quran dan Para Penafsirnya. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. 1992. 53 . dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub. hal. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. Ibid 96 Mahmud Ayub.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat .Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. Quran dan Para Penafsirnya. kebinasaan dan kejahilan. hal. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an.94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. ketenangan dan kedamaian.

dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat).99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. 1984. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. Surabaya: PT Bina Ilmu. 54 .21. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. Bangi: UKM. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. Tafsir Syariah. hal. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. 1998. 13. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. hal. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Ibid 99 Jawiah Dakir. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. kedudukan hukumnya adalah marfu'. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.

Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. 3. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. 100 Ibid 55 .100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. Kedua. Di kalangan Sahabat. Yahudi. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. adalah tidak perlu diragukan lagi. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. 2. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. ada golongan yang ekstrim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain.

Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an.21. dan Ibnu Taimiyah.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. 1998.21. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if. 56 . 1998. 371 H/ 981 M). Ibid 103 Jawiah Dakir.. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya. hal.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. hal.

t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid.w. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat. hal. bahkan ia berdosa di sisi syara’. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. adalah berbeza di antara satu sama lain.a.104 5. misalnya yang berlaku pada Aisyah r.w. 3.106 104 105 Marwiah Ahmad. 57 . Bhd.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s.105 Firman Allah yang bermaksud.a. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik). 3. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. 106 Ibid. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan.w. juga tidak menjadi suatu ibadat. 2003.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura. Mohd Rahim Jusoh.a. Mahsuri Timur Sdn. Surah al-Muzzammil ayat 4. Pengenalan Ilmu Qiraat. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. begitu juga pada ilmu tajwid.: Selangor. 80. 2001. tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya. hal. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran.a.w. hal. dan selepasnya. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran.a.

a yang tidak mengetahuinya. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. bukannya kembali kepada kaumnya.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. tetapi Aisyah r. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’.a.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s.a. Pengenalan Ilmu Qiraat. Ibid. 2001.a sendiri tidak mengetahuinya.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri.107 Daripada penerangan di atas.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. 4. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran.a.w membaca qiraat tersebut.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud. Keingkaran Aisyah r.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya. sudah tentu beliau menerimanya. Ibnu Hajar berkata. hal.w.a dan Hisyam bin Hakim. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. hanya Aisyah r. 58 .

Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. sampai umur. kuat. amanah. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. 59 . Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya.w. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab.Muqri. dipercayai. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’.a. berakal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya.

Masyhur.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. Mohd Rahim Jusoh.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. Pengenalan Ilmu Qiraat. Aahad dan Syaazah. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby. Aahad.a. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. hal.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab.t daripada disembah dan dikurangkan.57 60 . Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. 2001. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. hal. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Pengenalan Ilmu Qiraat. Ibnu Jubir. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani. 2001. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh.57.w.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari.

s).t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.10 61 .58. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s.m. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. 2001. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah).w dalam bahasa Arab melalui Jibril a. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya.a. hal. hal. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran.s dan membacanay adalah dikira ibadat.a. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. 111 112 Ibid.w.a. Mohd Rahim Jusoh. Pengenalan Ilmu Qiraat.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat.

Pengenalan Ilmu Qiraat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi).113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. hal. Begitu juga di dalam perkara ibadat. hal.a. 19. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. 113 114 Ibid. menguatkan hukum yang khilaf. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus.11. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya.w di atas umat yang lain. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. walaupun pada peringkat awal. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. 62 . pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. bermazhab Imam As-Syaf’ie. 2001. Namun begitu adalah perkara yang satu. Kedua. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. Mohd Rahim Jusoh. Ketiga.

thiqoh. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Setelah beliau memasuki Mesir. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. hal. 328. 2001. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. amanah.a. 63 .116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. mempunyai ketokohan di dalam politik.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. tajam fikiran. hal. banyak beribadat. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. hendaklah dia baca dahulu”.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. 328. Pengenalan Ilmu Qiraat. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. seorang 115 116 Ibid. Mohd Rahim Jusoh.w. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. Pernah satu ketika. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. Di dalam majlis ilmu.

yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. belioau berangkat ke Baitullah. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. hal. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. Setelah selesai mengerjakan tasaf. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh. Di dalam majlis ilmunya.a. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. Ibid. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”.w. tawadhu. 329. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. Pengenalan Ilmu Qiraat. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. Setelah baginda melihat kitab tersebut.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. wahai Tuhanku. 64 .

28 Jamadil Akhir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. Mesir. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat .Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka.119 5.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.330. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi. 65 . jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya. dan metode- 119 Ibid. maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. hal.

agama meniru dunia alam.Yahaya. 66 . Tamadun Islam. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. dan bintang melambangkan sahabat nabi. dikatakan Al-Farabi. Sebagai contoh. yang diterima secara umum. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. hal. 326. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama. www. Menurut Al-Farabi. dunia seni dan pertukangan. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. Menurutnya. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. dan bersifat eksternal. Mahayudin Hj. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. matahari melambangkan Tuhan. 1998.al-ahkam. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. Sebagai.net. bulan melambangkan nabi. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami.121 Tetapi. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta.

al-ahkam. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. Ibid 67 . Dalam perspektif falasifah. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah.net. dan agama. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. Secara umum.122 Dalam Islam. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. bukan agama. www.. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Meskipun dia juga seorang Sufi. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. menurut Al-Farabi. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam.123 Namun.

Oleh itu. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). diterima secara umum dan eksternal. Jenis pertama. dan selanjutnya. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam. 124 Ahmad Yunus Kasim. 58. Kemudian. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. hal. Oleh itu. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. Zanariah Noor. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. Jenis kedua. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. Misnan Jemali. 2004. Tamadun Islam Edisi Kedua. 125 Ibid 68 .125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). bagi Al-Farabi. yang merupakan bangsa Irak. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). Al-Farabi menulis: Konon. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. kemudian bangsa Mesir. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. filsafat yang disebutnya filsafat popular. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon.

dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. khususnya lagi Aristoteles. induk dari segala ilmu. 2003. 127 Adeng Muchtar Ghazali. 69 . Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini. berupa pengungkapan dialektis atau logis. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. Berdasarkan alasan ini. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. 65. tutur AlFarabi. 66. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. Tetapi. Bandung: Pustaka Setia. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. Maksud mereka sebenarnya. hal. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. hal.126 Menurut Al-Farabi. kemudian Syria. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. dan akhirnya Arab. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. tepatnya plato dan Aristoteles. 2003. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria.

Menurutnya.al-ahkam. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama. www. metafizika. dan ilmu tentang masyarakat (politik). yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. Pada saat yang sama. fizika (filsafat alam). yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". Mengikuti Aristoteles. Walaupun demikian. Oleh itu. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. keragaman agama. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan.net 70 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu.

sebahagian lebih dekat pada kebenaran. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. Kalam dan fiqh. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. Dalam beberapa hal. kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. sementara dalam beberapa hal lainnya. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. seperti dikemukakan sebelumnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . sebahagian lain lebih jauh. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. lagi-lagi.

131 Tetapi penduduknya. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. Ibid 72 . dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. dengan penduduk setempat.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. 2003. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Suria serta Irak. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Daerahdaerah ini. Antakia di Suria. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. 67. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut.

132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. dan mampu berfikir secara mendalam. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. hal. yaitu manusia dewasa. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. berlainan dengan anak kecil. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Ibid 73 . Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Manusia dewasa. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. 68. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. mampu berdiri sendiri.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. 2003. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka.

Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. yang membawa pada perkembangan Islam. hal. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. (796. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal. tetapi juga sains. 1995. 89. Affifi. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). tetapi wajib.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. particulars). Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Jakarta: Gaya Media Pratama.E. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. Sjahrir Mawi. Maka keduaduanya membahas yang benar. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. 74 . menurut pendapatnya. Filsafat. bukan hanya filsafat. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. al-Kindi. Al-haqiqah atau kebenaran. Terj. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama.

iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. Pencipta alam semesta. agar menjadi esa. Jadi. hanya berhubungan dengan yang esa. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. Filsafat.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. dan pemikiran merupakan daya atau energi. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Sjahrir Mawi. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. Dalam pemikirannya. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. hal. 1995. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman.E. kalau Tuhan.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Affifi. Yang Maha Esa. maka daya itu menciptakan sesuatu. 90. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Zat. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. Ibid 75 . pancaran) dari Al-Farabi. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. universal). Terj. tidaklah sebenarnya esa. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama.

76 . Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. Akal X menghasilkan hanya Bumi. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus.brinkster.com/yudhis/islam/islamdetail. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. dan Akal I melalui Akal II. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. tetapi melalui Akal atau malaikat. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini.asp.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. tetapi melalui Akal I yang esa. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal.www. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi.

rasa dan raba. air dan tanah. Dengan lain kata Akal I. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. yang terbagi dua: (a) Indera luar. v. ii. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. iii. iaitu zaman tidak bermula. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. tumbuh dan berkembang biak. Maka material asal timbul bukan dari tiada. dan daya menangkap dengan pancaindera. udara. Selain kemahaesaan Tuhan. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). pindah dari satu tempat ke tempat. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. penglihatan. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. 77 . Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. iaitu pendengaran. 138 Ibid. air dan tanah adalah pula qadim. yang dikritik AI-Ghazali. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. udara. iv. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini.

Akal praktik.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1.erti murni. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. 3. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. Akal bakat. 2. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. 4.com/yudhis/islam/islamdetail. tidak meneruskan arti-arti. brinkster. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. Akal aktual. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. yang menangkap erti-erti murni.www. iaitu berfikir yang disebut akal. kalau terpengaruh oleh materi. yang mempunyai hanya satu daya. Akal teoriti.asp. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. ke akal teoritis. roh dan malaikat. 78 . sedang akal teoritis kepada alam metafizik. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. 139 Diperolehi daripada http. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. Akal terbahagi dua: a. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. Akal praktik. b. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni.asp. brinkster. jiwa tak berhajat lagi pada badan. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia. Setelah tubuh manusia mati. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. 79 . Kedua jiwa ini. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat. Jiwa manusia. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. tetapi di akhirat. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat.com/yudhis/islam/islamdetail. jiwa manusia adalah kekal.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Jiwa berhajat kepada badan manusia. kerana otaklah. sebagaimana dilihat di atas. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. berlainan dengan kedua jiwa di atas.www.

tidak mempunyai akhir dalam zaman. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. tidak bermula dalam zaman dan baqin. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat. iaitu : 141 Diperolehi daripada http.brinkster. pembangkitan jasmani tak ada.asp. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali.com/yudhis/islam/islamdetail.141 Oelh itu. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. diantara sepuluh itu. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. figa. Akal I. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak.www. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). 80 . yang ada hanyalah semata-mata zat.

Ini membawa pula kepada ateisme. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. 81 . Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. menjauhi falsafat. pembangkitan jasmani tidak ada.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu.142 Mengenai masalah kedua. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid.www. yang adalah wahyu dari Tuhan. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf.com/yudhis/islam/islamdetail. Pembangkitan jasmani tak ada 3. Pengkafiran tentang masalah ketiga. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2.asp.brinkster.

tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah.www. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan.brinkster. teologi Asy'ari bercorak tradisional. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme.asp. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935).143 3.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. Manusia di sini bersikap statik. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional. selamanya membakar . Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah.asp. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. Oleh kerana akal lemah. 2. 143 144 Diperolehi daripada http. tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah.com/yudhis/islam/islamdetail.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http.brinkster. 82 .www. yang ada ialah kebiasaan alam. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1. yang belum boleh berdiri sendiri. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa.

di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. alam mempunyai permulaan dalam zaman. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman.wordpress. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. dengan kata lain. Ibn Tufail (w. sutrisno. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. jauh dari masyarakat manusia. sebaliknya. Di dunia Islam bahagian Barat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau.www. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal. Tuhan. 83 . Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur.com/2007/01/11/ibnu-rusyd.

Kami jadikan segala yang hidup dari air. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. air.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. Konsep serupa ini. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. kata khalaqa di dalam al-Qur'an. Di samping itu. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. seperti yang dikatakan al-Ghazali. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. seperti yang dikatakan filosof-filosof. 84 . dan air serta wap adalah satu. kata Ibn Rusyd. telah ada sesuatu di sampingNya. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. kata Ibn Rusyd. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. Kami ciptakan manusia dari inti sari. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. menjelaskan. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". tanah. tetapi dari "ada". Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid.146 Jelas disebut dalam ayat ini.

com/journal. Filsafat memang tidak menerima konsep. 149 Ibid 148 85 . tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. syaheerah. Dan yang qadim adalah materi asal. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang. alam bukan Tuhan. Demikian pula langit. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada". Qadimnya alam. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan.islamhadhari. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. tegasnya di hari kiamat.net/v4/tokohislam/detail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". yaitu intisari tanah seperti disebut. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. Dengan demikian sungguhpun alam qadim. www. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. oleh ayat di atas.multiply.148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. tetapi adalah ciptaan Tuhan. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo).147 "Tiada".www. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ). menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. Dalam hal bumi. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. syaheerah. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada.multiply. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. Kedua-duanya.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. menurut kaum sufi. Mengenai masalah kedua. kata Ibn Rusyd.www. Ibid 86 .com/journal. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya. udara. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Bumi dan langit ini akan hancur pula.

com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . sebagaimana filosof-filosof Islam lain.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. karena mereka tak dapat memahaminya.www. Agama mempunyai kebenarannya sendiri. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. Di dunia 152 Diperolehi daripada http. Ini bukanlah pendapat filosof. wahyu diberi arti majazi. sutrisno. Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. Dengan kata lain. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. kerana keduanya membicarakan kebenaran. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa.wordpress. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran.

Sepanyol. kecuali di ka1angan Syi'ah. Hilanglah pemikiran rasional. Muhammad Abduh. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. Sayyid Ahmad Khan. terus berkembang. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. sebagaimana disebut di atas. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani.dan lain-lain. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. filsafat dan sains.

dibunuh. Ia belajar di Universitas Fes. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. menghindari kaum Almohades. Setelah pengembaraannya di Maroko. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). memilih hidup di pengasingan. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. Mesir. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. yaitu 18 tahun. media. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. dalam usia yang masih muda. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya.html.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. atau hidup di pengasingan. 89 . Ia meninggal di Fusthat. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). termasuk Mishneh Torah. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya.isnet.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. Pada masa itu. Anaknya. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. Maimon. org. Avraham. Keluarga Maimonides. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. dan kemudian menetap di Fusthat.www. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. Islam/ Etc/ Andalusia. namun akhirnya menetap di Fes di Maroko.

html. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. namun yang secara filosofis tidak betul.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. media. org.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. 5. Ibid 90 . dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. melainkan terbuka untuk umum.isnet. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya. Islam/ Etc/ Andalusia.www. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif.

sunat dan sebagainya.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. hal. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. wajib. maka Rasulullah S.A. Misnan Jemali. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya.A. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. termasuklah buah fikirannya. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran.66 158 Ibid.66.158 156 Ahmad Yunus Kasim. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. Zanariah Noor. 91 . Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.W disebut hadis. tentang perkara kebaikan dan kejahatan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. hal. 2004. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.67. Misnan Jemali. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. 2004.A. 157 Ahmad Yunus Kasim. Zanariah Noor. Tamadun Islam Edisi Kedua. Tamadun Islam Edisi Kedua. haram. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran. hal.W.

dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah.net.67. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. 92 . perundangan. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). 2004. Samrah ibn Jundub. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). Abdullah ibn Abu Awfa. social.159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. www. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal.al-ahkam. Zanariah Noor. hal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. muamalah dan sebagainya. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. ekonomi. 160 Diperolehi daripada http. Tamadun Islam Edisi Kedua. etika. Jabir bin Abdullah.160 A. dihafaz. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. politik dan antarabangsa. disaksi. Misnan Jemali. Sunnah didengar.

net.161 1. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. www. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. Hadits Mutawatir a. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. 93 . Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera.al-ahkam." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya.

A. 94 . Diperolehi daripada http. Ada yang melihat atau mendengar. Di samping itu.com/journal. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. baik yang terpuji mahupun yang tercela. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. syaheerah.multiply. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid.W.www. b.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S.

Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. b. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. a. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. 2. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. c. d. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi.

sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. c. susunan Imam As-Suyuti(911 H). Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. Seimbang jumlah para perawi. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H).Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).165 3. bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya.multiply.www. 96 . dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http. Al-Anfal: 64). kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir." (QS. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ibid. syaheerah.com/journal.

kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta.www." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http.www.brinkster. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1.com/yudhis/islam/islamdetail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi.brinkster.167 d. Diperolehi daripada http.asp. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera).asp. 97 . Dengan demikian.com/yudhis/islam/islamdetail.

" Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda. 169 Ibid 98 . kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat." Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku. hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka.

Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya. namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz. Contoh : 99 . tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut.

" (HR. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak." 3.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau." Contoh : 100 . Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu.

Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja.net.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian.al-ahkam. 2. 101 . empat orang. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. lima orang dan seterusnya. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. dua orang. baik pemberita itu seorang. www. tiga orang. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir.

kita pandang mansukh. kita kumpulkan antara keduanya. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". kita tinggalkan yang marjuh. Jika ada. Kalau mardud. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. atau hasan). Kalau tak mungkin dikumpulkan. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. dalam erti maqbul. maka yang terdahulu kita tinggalkan. boleh kita berhujah dengannya. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya.172 171 172 Ibid.net. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. yang terkemudian kita ambil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. kita pandang nasikh. 102 ." b. kita usahakan menarjihkan salah satunya. tapi diketahui mana yang terkemudian. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. hadis tersebut tidak tertolak. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. Diperolehi daripada http.al-ahkam. sebagaimana hadith mutawatir. Kita ambil yang rajih. www. Kalau maqbul. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya. bertawaqquflah kita dahulu. Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i.

maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. 173 Ibid 103 . dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. dan keadaan matan.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. iaitu jumlah rawi. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. keadaan (kualiti) rawi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya.

" : Awal hadis tersebut adalah ahad. Diperolehi daripada http.al-ahkam. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini". namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.al-ahkam. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita. Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.net. 175 104 . seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya. www. www. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua.net. Misalnya para sahabat menyatakan. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http.

jumlah rawi. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. yang diberikan oleh ulama. Ilmu Hadis. dan hadis daif. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. dan daif. 1. 189. keadaan rawi.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. 1993. hasan. hadis hasan. Batasan hadith sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. hal. 105 . antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. yaitu hadis sahih.

1993. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. hasan bererti bagus atau baik.net. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. hdis mutawatir." 3.al-ahkam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran). 189. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. 106 ." 2. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. www. Ilmu Hadis. Munzier Suparta. Hadis Hasan Menurut bahasa.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. hal. matan hadithnya.

180 C. hal. hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. yang dibenarkan. 1993. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih.190. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. Ilmu Hadis. a. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. 107 . melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan. yang diterima.

108 . 1. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan.183 Di samping itu. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh. mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi.

Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan."184 184 Munzier Suparta. hal. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. 1993. 191. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. Hadith mansuh c. Ilmu Hadis. Hadith mukhtalif. yang tidak diterima. B. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. Hadith muhkam. Hadith nasih d. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadith marjuh. Hadith rajih 2. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. 109 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. Hadith mutawaqaf. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b.

" Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun. 186 110 . Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. Dari segi perkembangan sanadnya 1. hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif." 186 185 Ibid Munzier Suparta. 1993. Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul. Jadi. Ilmu Hadis.192. 185 D. hal.

dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. Al-Sahihah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. seperti Al-Arz. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. Mereka menjelaskan.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Al-Mukatabah. dan AlIjasah." 187 Ibid 111 .

dari awal sampai akhir. tetapi jumhur mudaddisin berkata. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. Oleh kerana itu. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. 2. 112 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. bila sanadnya bersambung. Menurut kami. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. Oleh kerana itu. yakni terputus. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam.

Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 ." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. dan Muhaddis lainnya". baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ibnu Abdil Barr. mahupun disandarkan kepada yang lain. Dengan demikian. An-Nawawi berkata.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. Al-Khatib. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. Sehubungan dengan itu. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha.

dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq.188 188 Marwiah Ahmad. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. dengan kata-kata. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. 114 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. hal. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”. 87. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

Islam di Sepanyol. 193 194 Mahayuddin Hj. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. 68. 118 . dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. termasuk Imam Ghazali r. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Ibid. 1990. Hadith dan Ijma’ ulama’. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. hal.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun.a.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. turut dikecam. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. 67. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. termasuk Mazhab Maliki. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. Seperti yang dinyatakan di atas. Yahaya. hal.

cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. Dalam sejarah Islam. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Itulah keunikan para ulama. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . dari Istana Cordova hingga Alhambra.

Kuala Lumpur. 2004. Tasawuf di Dunia Islam. Affifi. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Asadulah A. 1993. Bandung: Pustaka Setia. Dali. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Jakarta: Gaya Media Pratama. Bandung: Pustaka Salam. Yogyakarta. Azizan Baharudin. 1999. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Khudori Soleh. Bhd. 2001. Rineka Cipta. Hamka. Jakarta : Pustaka Panjimas. Filsafat Islam. A. SH M. CV Ramadhani. Misnan Jemali. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004.1998. Wacana Filsafat Islam. Pengantar Ilmu Fiqh. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Jakarta. Utusan Publications & Distributor Sdn. 1995. Filsafat (Terj. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Pustaka Pelajar. Yogjakarta: Group Yogya. 2004. Drs. Falsafah dan pengetahuan Islam. Mad Aros.Si.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. 120 . A. Ajat Sudrajat. 1997. Turmverlag Azhar Hj. 2002. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Jakarta. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor. Abdul Halim Mahmud. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Gaya Media Pratama. Ghazali Darusalam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Aboebakar Atjeh 1970. Bandung: CV Gema Risalah Press. Semarang. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. 2003. 2002. Noor dan Salina Hj Zainol. Azharudin Mohd. Sudarsono. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004. Ahmad Yunus Kasim. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Kuala Lumpur. Bhd.E. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Filsafat Islam. Muhammad Iqbal. Yate. 2004. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Sjahrir Mawi). Adeng Muchtar Ghazali. Kuala Lumpur. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Dr. Bhd. Amir Said Az-Zaibari. Arba’iyah Mohd. 1986. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.

Moch Siddiq. 2001. 2001. 1984. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Luqman Hakim. Pengantar Ilmu Tasawuf. 1993.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Tamadun Islam. 1998. 2003. Al. Bhd. 2001. Marsekan Fatawi.: Selangor. Yahaya. 1990. Jakarta: Pustaka Firdaus. Marwiah Ahmad. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf.2000. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 2001. work & Influence. 2001. Munzier Suparta. Bangi: UKM. Quran dan Para Penafsirnya.W. Othman Napiah. 2001. 2000. 1998. Mohd Rahim Jusoh. Islam & Tasawuf. Skudai: UTM. Pengenalan Ilmu Qiraat. works & influence. Jawiah Dakir. Skudai: UTM. Syahrin Harahap. Surabaya: Putra Pelajar. Mahsuri Timur Sdn. Islam di Sepanyol. Othman Napiah. Yahaya. Bhd. Tafsir Syariah. Filsafat Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 121 . Oemar Amin Hoesin. Mahayuddin Hj. 2002. Jalaluddin Rahmat. Bandung: Pustaka Hidayah. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Oneworld Oxford. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.T. Majid Fakhry. Mahmud Ayub. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Jakarta. England. founder of Islamic neoplatonism: his life.Masyur Sdn Bhd. Bhd. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. Bulan Bintang. Al-Farabi. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. 1975. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Awerroes Ibn Rushd. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1989. England. His Life. Oneworld Oxford. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Singapura H. Ilmu Hadis. Majid Fakhry. 1992.

sutrisno. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang.1999. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan).geocities. http. 2004.2002. Zakaria Stapa. syaheerah. Yusuf al-Qardhawi: Terj.php?nkid=30 http. Ustaz Azam b. 2003 http://selak. Hizbi Sdn Bhd. 1991.wordpress.net/v4/tokohislam/detail. org.htm. Haji. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Zakat. Shah Alam W.www. Montgomery Watt. http. PT Gramedia Pustaka Utama.www. Pustaka Azzam: Jakarta.www. Ilmu Tauhid.brinkster. 2005 http. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria.html.htm. Yusran Asmuni.asp.www. Hamzah. 1993.html. Selangor: Penerbitan Hizbi. Bhd. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. Haeruddin.net/6_sem2_023/haeruddin. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.islamhadhari. Yusuf Al-Qardhawy. media. Jakarta. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. August 1. http://tumoutou. http. 122 .multiply. 1995.www. Udah Mohsin. 1995.isnet. 3 April. Jakarata: Robbani Press. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Akhlak dan Tasawuf Islam. Islam/ Etc/ Andalusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Zuhairi Miswari. http://www.blogspot.com/yudhis/islam/islamdetail. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Puasa.com/burnskot/rencana/tamadun.com/journal. 1987.com/2007/01/11/ibnu-rusyd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful