P. 1
Andalusia

Andalusia

|Views: 178|Likes:
Published by GOLIRUK
Sejarah Eropah
Sejarah Eropah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: GOLIRUK on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN
 • 2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH
 • 2.1 Bidang-bidang Falsafah
 • 3.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA
 • 3.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873)
 • 3.2 Al-Farabi (Alpharabius)
 • Falsafah politik Al-Farabi
 • Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina - Al-Qanun Fit Tibb
 • Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi
 • 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia
 • 3.5 Ibn Thufail (1107-1185)
 • Pemikiran falsafah Ibn Thufail
 • 3.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526- 595 H/1 126 -1198 M
 • Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme
 • 4.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH
 • 4.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat
 • 4.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah
 • 4.3 Kemunculan akademi falsafah
 • 5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
 • 5.1 Ilmu Kalam
 • Nama lain Ilmu Kalam
 • 5.2 Ilmu Fiqh
 • Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut:
 • Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh
 • Sumber Fiqh
 • Faedah mempelajari ilmu Fiqh
 • Tokoh Ilmu Fiqh
 • Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain
 • 5.3 Ilmu Tasawuf
 • Definisi daripada para tokoh ilmuan:
 • Istilah Tasawuf
 • Tokoh utama Tasawuf
 • Tokoh-tokoh lain
 • 5.4 Ilmu Usuluddin
 • Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin
 • Tokoh usuluddin
 • 5.5 Ilmu Tafsir
 • Jenis-jenis tafsir
 • Tafsir Riwayat - Tafsir Sahabat
 • Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur
 • Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan
 • Tokoh tokoh
 • 5.6 Ilmu Qiraat
 • Definisi Qori:
 • Definisi Muqri:
 • Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat
 • Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat
 • Faedah berbilang Qiraat
 • Tokoh:
 • 5.7 Ilmu Filsafat
 • Al-Farabi
 • Al-Kindi
 • Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut:
 • Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian:
 • Akal teoritis mempunyai empat tingkatan :
 • Maimonides
 • Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran
 • Pembukuan al-Hadith
 • Kepentingan al-Hadith
 • Pembahagian Hadith Secara Umum
 • A. Dari segi jumlah periwayatnya
 • 1. Hadits Mutawatir
 • b. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir
 • d. Pembahagian Hadits Mutawatir
 • 1. Hadits Mutawatir Lafzi
 • 2. Hadith mutawatir maknawi
 • 3. Hadis Mutawatir Amali
 • 2. Hadis Ahad
 • B. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis
 • 1. Hadis Sahih
 • 2. Hadis Hasan
 • 3. Hadith Daif
 • C. Dari segi kedudukan dalam hujah
 • a. Hadis Maqbul
 • B. Hadis Mardud
 • D. Dari segi perkembangan sanadnya
 • 1. Hadith Muttasil
 • 2. Hadith Munqati'
 • Tokoh-tokoh:
 • 6.0 KESIMPULAN

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Dewan Bahasa dan Pustaka. etika dan logika. CV Ramadhani. Semarang. antropologi. Bulan Bintang. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat. Jakarta. 71. etika. politik dan estetika.7 Dr. 1986. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. Filsafat Islam. 7 Aboebakar Atjeh 1970. Kuala Lumpur. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). hal.50-52. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). 1975. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. 4 . ekonomi. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika. retorika.6 2.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. hal.9.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. logika. 8 Oemar Amin Hoesin. Sejarah Filsafat Islam.

ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil. Kuala Lumpur. al-Farabi dan Ibnu Sina.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas.9 Prof. ilmu falsafah (sosiologi). 3. Falsafah dan pengetahuan Islam. 3. 9 Abdul Jalil Hassan 1973.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. hal. teologi. mantik. hal. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. ilmu falsafah tabiat.11 5 . maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Dewan Bahasa dan Pustaka. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. ilmu mantik (logik). ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. metafizik. estetik.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. 10 Ibid.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. ilmu falsafah agama. 9. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. psikologi dan kosmologi. Alexander Aphrodisias menyatakan. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). dan ilmu jiwa (psikologi).

Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. Katanya. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. ii. 2005. ii.13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. August 1. 14 http://selak. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan.html. Ghazali Darusalam. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. hal. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. 13 Menurut Al-Kindi. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Bhd. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. 6 . Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi). sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributor Sdn.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. b) Tentang manusia i.90. Bagi Al-Kindi lagi. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh.11 Manakala.blogspot.

Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam.91.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. 2001. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. iii. Ghazali Darusalam. 3. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. 7 . iv.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. ii. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. Lihat. hal. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. c) Tentang alam semesta i.

England. Oneworld Oxford. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. dalam bidang etika dan politik.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. hal-hal yang tidak wujud. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. works & influence. kewujudan. founder of Islamic neoplatonism: his life. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. Al-Farabi.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. 2002. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. 8 . Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. sifat. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). 18 Majid Fakhry. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. ilmu logik dan metafizika. khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. zat dan benda serta lain-lain. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan.

di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. cara hidup. akal dan lain-lain. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. 9 . Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. wahyu. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan.19 3. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat. ketuhanan. Carra De Vanux. Menurut Dr. 3 April. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. 2003.htm. nabi. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. watak di posisi positif dan akhlak. M. http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin. Namun. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). jiwa.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin.

15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. 1989. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. 21 Azizan Baharuddin. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. tetapi juga bidang falsafah. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Ali b. 66. Husain b. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. 1986. Luqman Hakim. Hj. Buku karangannya. Pada abad ke-12. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali.Masyur Sdn Bhd. Al. hal. diagnosis mahupun pembedahan. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. 10 . Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. Singapura. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. Sina. Lihat.hal.193.

darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . iv. iii. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan. iv. ii. iii. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. b. ii. c.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i.Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid.

g. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. 12 . Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan.  hempudu kuning . makanan dan minuman. pekerjaan. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa. tempat kediaman.panas dan lembap.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah .dingin dan lembap. udara dan air. f. rehat dan sebagainya.  hempudu hitam .  lendir . cuaca dan musim. b. h. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. udara. jantina.panas dan kering. serta aktiviti fizikal dan mental. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. aktiviti fizikal dan mental. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine). c. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya.dingin dan kering. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang.

Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Dalam buku AnNajah. Sebenarnya. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Walau bagaimanapun. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Bagi Pythagoras. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Berdasarkan pandangan itu. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah).

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. 2004. Filsafat Islam. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah. fizik. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). dan kedoktoran. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. kejiwaan dan sebagainya. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3.32 32 Drs. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. pendidikan. 17 . disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. 80. hal. metafizik. Sudarsono. sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah.

Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. 18 .33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). 81. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur. hal. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. Namun. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934). Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan. 35 Ibid.

namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. memperhatikan perkembangan alam. alFarabi. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. dan Ibn Sina. al-Farabi. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. Menganai falsafah Aristotle. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. 19 . bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. Ibn Sina dan al-Ghazali.

b Rusyd. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. 37 Majid Fakhry. 20 . Awerroes Ibn Rushd. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. His Life.199. hal. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. Michel Scott. Muhammad b. Herman. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”.Walid Muhammad b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Lihat.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Kalonymus dan ramai lagi. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Ahmad. 2001. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. Oneworld Oxford. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. work & Influence. sederhana dan panjang. England. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. Ahmad b.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526.

1991. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka.38 Menurut Ibnu Rusyd. 21 . Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M.63. 1999. Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya. Hamzah. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Ustaz Azam b. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. Yate. Turmverlag. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Itali. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. hal.

Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. 2001. Jakarta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. 2004. Bagi al-Ghazali. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. Filsafat Islam.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. 22 . Xv. Gaya Media Pratama. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut. Muhammad Iqbal. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. Semua daya adalah milik Tuhan. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. 2004. Bagi al- 40 Dr. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. hal. 42 Drs Sudarsono. hal. 94. diasingkan ke Lucena. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. 95. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. hal. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. 41 Ghazali Darusalam. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia.

Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. Menurut Muhammad Farid Wajdi. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. Muhammad Iqbal. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. xvii. 2004. pendeta dan ilmuan di Barat. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. Namun begitu. 23 . dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd.

falsafah dan agama.20. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. Khudori Soleh. Maka. Justeru. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. kerana dianggap produk Barat. hal. 122. hal. Pustaka Pelajar. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Wacana Filsafat Islam. Yogyakarta.(mutakallimin). sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. 44 Drs. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. 2004. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. 2004. Muhammad Iqbal. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. Padahal. Namun. 24 . adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. itulah yang menjadi persoalan. konflik antara agama dan akal. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. 45 A. Lantaran itu. Hanya dalam proses penciptaannya.

Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . matematik. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. sains. geografi. perubatan. muzik dan sebagainya. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim.

pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi).htm April 3. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. Idris Zakaria. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu.geocities. Secara umumnya. jelasnya. Namun. 2007. http://www. 26 .46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. Di dunia Eropah.com/burnskot/rencana/tamadun. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta.

lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. Pada masa ini. Filsafat Islam. 27 . Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. hal.47 4. dalam bukunya. 47 Ghazali Darusalam. 2001. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. Al-Farabi. 89.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. Charles Singer. manusia dan alam semesta. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1. lebih asli.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. Sebelum lebih kurang tahun 1200. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah.

7. akidah dan falsafah. 71. 48 Azizan Baharuddin. 3. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. 6. Islam sedang berundur di Barat. 28 . 4. Dalam zaman pertengahan. Bahasa Yunani Rom Timur. 5. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. 1986.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Selain itu. hal. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. Di pihak lain pula. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. jauh sekali daripada bahasa klasik. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab.

4. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. karangan Aristotle. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Pada tahun 1240. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. juga beberapa buah buku tentang astronomi. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . Pada tahun 1256. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. Pada tahun 1250. Phoetics.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

Menurut A. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid.2002. baik kehidupan peribadi. hal. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. 57. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. syariat dan akhlak. Jakarata: Robbani Press. Hanafi. yaitu aqidah. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. mencakupi bidang ibadah. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. 33 . 5.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. Penggunaan istilah kalam. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. sunnah Nabi SAW.. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. hal. istihsan. atau nahr (analisis).2002. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. Atas dasar itu.54 Dalam perkembangan selanjutnya. 2. dan ijma' melalui proses istidlal. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. istishab. larangan.. istislah. mahu pun yang lainnya. hal. 3. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. 57. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 55 Ibid. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. istinbath. 37. bukan dari akal atau perasaan. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. Misalnya. baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah.. iaitu dari Al-Qur'an.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). pilihan. qiyas. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 34 ..

Bhd. Hukum itu sendiri. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman..57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. 35 . Berdasarkan hal tersebut. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. hal. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus).31. Pengantar Ilmu Fiqh. Oleh itu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya.. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). 1997.. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. iaitu: 1. hal. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian. 2004.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Pustaka Azzam: Jakarta. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni)..5. dan 2.

Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. nas nasikh dan mansukh. jajahan dan negara Islam berkembang luas. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 1997. hal. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 36 . Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. 7. hal.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. 60. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. al-Sunnah dan kedudukannya. berhujah dengan hadis Ahad. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu.59 Pada masa pemerintahan Umar. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. iaitu 80 sebatan. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. Pengantar Ilmu Fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. Jaih Mubarok. 2002. 1997.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. pengumpulan al-Quran. Contohnya. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi.hal. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. ijtihad. 6. Pengantar Ilmu Fiq. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. ijmak ulamak dan juga Qiyas.

62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. Irf. iaitu Al- Qur'an. Bandung: CV Gema Risalah Press.64 62 63 Ibid. Amir Said Az-Zaibari. Oleh sebab itu. Alasannya. 64 Amir Said Az-Zaibari. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Maslahat.1998. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. 68. Bandung: CV Gema Risalah Press. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil.1998. Sunnah Nabi SAW. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. hal. Ijma'. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. Mazhab Sahabi. iaitu hukum. Qiyas. 37 . sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. semua ulama membahaskan topik yang sama. Istishab. Sunnah Rasulullah SAW. dan Syar'u Man Qablana. Sadd az-Zari'ah. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. dan Qiyas. 68. Walau bagaimanapun. Ijma'. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. hal. Misalnya. istinbat dan dalil.

66 Ahmad Yunus Kasim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Zanariah Noor. 38 . dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004. hal. Tamadun Islam Edisi Kedua. Selain itu. 2004. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Selain itu.58. Zanariah Noor. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Misnan Jemali.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. hal. Misnan Jemali. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim.58.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.

Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Namun begitu. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Dua tahun kemudian. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. Kuala Lumpur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. 1990. hal. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. 50. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. beliau dikenali sebagai Averroes. Sebelum meninggal dunia. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Yahaya. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Di Barat. 39 . Islam di Sepanyol.

Ada yang berpendapat. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Namun begitu. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi. Kuala Lumpur.i. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. 50. sha. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). Ahmad bin Khallaf bin Abd.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. 40 . Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir. wau dan fa. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Abu Muhammad al-Hadrami. 1990. Abu Abdullah al-Lusi. Abu Ali bin Hadiah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Yahaya. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Abu al-Abbas al-Qarraq. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. hal. Islam di Sepanyol. Malik. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh. 5.

orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin.63. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. 41 . mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan". 2001. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". 71 Ibid 72 Hamka. hal. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. Bandung: Pustaka Salam. Tasawuf di Dunia Islam. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. 22.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya.’ 72 Beliau menambahkan.70 Apa pun asalnya. 1993.138. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. hal.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. hal. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. Islam & Tasawuf. Jakarta : Pustaka Panjimas. 2002. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.

yaitu sesuatu yang mewujud.Oleh kerana itu. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan.73 Istilah Tasawuf 'Arif. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. 'Abd.'Abd yang pertama adalah "Aku". di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. Abdal. 2001. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. Surabaya: Putra Pelajar. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. "Adam nyata tidak pernah ada. 'Adam. demikian ucap Muhammad SAW. hal. dan tindakan secara terpisah. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. adalah ketiadaan. sifat-sifat. 23. 42 .W.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). Dengan satu Tuhan. dan yang berkaitan. iaitu: nyata.T. adalah orang yang mengetahui Zat. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. Ada dua jenis. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. tauhid adalah sebuah kenyataan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. Mereka dapat berada di suatu tempat. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi.

Hanya saja. hal.74 'Adam. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. dan lain-Ialn. Tidak ada Zat di sebaliknya. Allah. Pengantar Ilmu Tasawuf. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. berasal dari al-Ilah. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. hal. 36 43 . Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan.Ia adalah nama tanpa sebutan. yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. seperti: takut. cinta. 35. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). Skudai: UTM. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah.75 Ahwal (jamak dari hal). sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). 2001.malfudzi}. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). dengan menyebut asma tertentu. Ibid 76 Ibid. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. bahagia. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). Ertinya yang disembah (dan tertentu).

tawakal dan yakin. khauf. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. terdapat banyak ayat yang menggalakkan.W.W. muamalah. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. Puasa. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf. Ibid 79 Udah Mohsin. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. 2001.T.W.22.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah.W. raja. sabar. hal. Selangor: Penerbitan Hizbi. Zakat. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Dalam alQuran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran. 44 . Haji. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S.77 Oleh yang demikian. Skudai: UTM. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. 1987.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. Antara istilah tersebut ialah taubat. Dalam konteks yang lain. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. ridaq dan tawakal. zuhud. bersifat sidiq dan ikhlas. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran.T. syukur. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. 45.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir. hal. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir.

Sebagai contoh. Bhd. 45 .a. hal. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci.W. Justeru itu. Dalam konteks yang lain. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. 1995. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. tentu bukan menjadi suatu kesalahan.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya.w melalui wahyu ilahi. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. Akhlak dan Tasawuf Islam. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. maka lahir pula golongan tasawuf. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. al-Quran.89.

Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif.W. Hadits.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Theologi Islam. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya.2000. Zahiri dan Batini. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. 46 . hal. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Ibnu Arabi (1164-1240). Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Sepanyol. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. 31. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. Ash-Shaikhul Akbar. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. Arab Saudi. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali.81 Selepas itu pada 1201 M. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S.A. Pada tahun 1172-1173 M. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. Kuliah-kuliah Tasawwuf. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Bandung: Pustaka Hidayah. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol.

Jerussalem. Mahiyyatul Qalb. Mesir. Risalah al-khalwah. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Tunisa. Beliau adalah 47 . Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. Karyanya sungguh luar biasa. kemudian berpindah ke Ttemcen. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). at-Tadbiratul Ilahiyyah. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Mawaqi'in Nujum. Futuhat terdiri 20 jilid. Cordova. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. Muhadarat 5 jilid. Hejaz. Ringkasnya. Asia kecil. Makkah. Mishkatul Anwar. di Afrika Utara.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Beliau berasal dari Sepanyol. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Allepo. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Maroko. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Fez.

Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Bhd. Syahrin Harahap. keyakinan atau keimanan Islam. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. 2003. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m. 48 . keyakinan dan keimanan. Akidah digolongkan sebagai usuluddin.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. hal.82 Selain itu. 5. 2000. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. 65. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. dan ramai lagi.3. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. hal. 83 H. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. syariah dan akhlak.

maka yang dihadapi ialah ijtihad. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. Ilmu Tauhid. Misnan Jemali. Tamadun Islam Edisi Kedua.59.12. pemikir. Kedua. 60 49 . 2004. Zanariah Noor.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan.87 Ketiga. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. 2004.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. hal. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. 87 Ahmad Yunus Kasim. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. Misnan Jemali. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. hal. imam-imam mazhab. sementara pendapat para ulama. 1993. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. hal. Zanariah Noor. Tamadun Islam Edisi Kedua.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova.73. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M).88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. hal. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. 2003. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. Beliau dilahirkan di Cordova.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Hadith. tauhid. 50 . Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Marwiah Ahmad. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan.

khususnya dalam bidang usuludin (teologi). 90 91 Ibid. Di samping itu. menurut mazhab Zahiri. hal. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. Pada awalnya. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Menurut beliau. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. 74. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas. Antara tahun 1027-1031. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013.91 Sebagai ahli fikir Islam. Setelah tarikh itu. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. tetapi ia adalah Allah. 51 . Marwiah Ahmad.

hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. hal. Tafsir Inklusif: Makna Islam.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. Risalah fi-usul al-Fiqh. Dengan kata lain. 5. alQuran dan Hadith Nabi. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. Yogjakarta: Group Yogya. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. 5.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. 2004.sarjana Sepanyol. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. Ajat Sudrajat. 52 . membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Dengan pantulan sinarnya. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan.

kebinasaan dan kejahilan. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. 4. 1992. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. Jakarta: Pustaka Firdaus. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. Quran dan Para Penafsirnya. 53 .94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. hal. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat .Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. 1992. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam. Quran dan Para Penafsirnya. ketenangan dan kedamaian. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. Ibid 96 Mahmud Ayub. 5.

Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). 1984. hal. kedudukan hukumnya adalah marfu'. Ibid 99 Jawiah Dakir. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. 13. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. Surabaya: PT Bina Ilmu. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. hal. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. Tafsir Syariah. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. Bangi: UKM. 54 . Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat".21.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. 1998. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat).

serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. Di kalangan Sahabat. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. 100 Ibid 55 . Kedua. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. 3. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. adalah tidak perlu diragukan lagi. ada golongan yang ekstrim. 2. Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. Yahudi.

hal.21.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis..102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. 1998. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. dan Ibnu Taimiyah. 371 H/ 981 M).101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if.21. 1998. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). Ibid 103 Jawiah Dakir. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. hal. 56 .

106 Ibid. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran.104 5.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r. hal.w. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik). tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya. 3. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran. begitu juga pada ilmu tajwid. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. Mahsuri Timur Sdn. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan.a. Bhd. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. Surah al-Muzzammil ayat 4.a. adalah berbeza di antara satu sama lain.106 104 105 Marwiah Ahmad. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs. 2003.: Selangor. 2001. 57 . Pengenalan Ilmu Qiraat. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. bahkan ia berdosa di sisi syara’. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.w. juga tidak menjadi suatu ibadat. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain.a.w. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat.105 Firman Allah yang bermaksud.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid. misalnya yang berlaku pada Aisyah r.a. 80. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar.w.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. Mohd Rahim Jusoh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura. 3.a. hal. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. hal. dan selepasnya.

dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’.w membaca qiraat tersebut. bukannya kembali kepada kaumnya. sudah tentu beliau menerimanya.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah.a. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri. hanya Aisyah r. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. 58 .108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. Ibid. 2001. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r.107 Daripada penerangan di atas.a dan Hisyam bin Hakim. Ibnu Hajar berkata. Pengenalan Ilmu Qiraat. hal.a sendiri tidak mengetahuinya. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. 4.a yang tidak mengetahuinya. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih.a.a. Keingkaran Aisyah r.w. tetapi Aisyah r.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r.

amanah. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. dipercayai. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. sampai umur. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. 59 . Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru.w. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. berakal. kuat. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah.Muqri.a. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti.

Masyhur. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani.w.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari.57 60 . Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy. Pengenalan Ilmu Qiraat. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Pengenalan Ilmu Qiraat. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. Aahad dan Syaazah. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat.t daripada disembah dan dikurangkan. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. hal. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. Mohd Rahim Jusoh.a.57.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. 2001. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. hal.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. Ibnu Jubir. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby. Aahad. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab. 2001.

112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r.w.a.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. 111 112 Ibid.s). Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.a. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah).w dalam bahasa Arab melalui Jibril a.a.m. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. hal. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan.58. Mohd Rahim Jusoh. hal. Pengenalan Ilmu Qiraat. 2001. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan.s dan membacanay adalah dikira ibadat. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s.10 61 . Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat.

62 . kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. 113 114 Ibid. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. Begitu juga di dalam perkara ibadat. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah.a.w di atas umat yang lain. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. hal. Namun begitu adalah perkara yang satu. bermazhab Imam As-Syaf’ie. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya. Mohd Rahim Jusoh. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. Ketiga. Pengenalan Ilmu Qiraat. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. menguatkan hukum yang khilaf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. Kedua. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. walaupun pada peringkat awal.11. hal. 19. 2001.

Setelah beliau memasuki Mesir. 2001. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). hendaklah dia baca dahulu”. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. seorang 115 116 Ibid. Pernah satu ketika. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. hal. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. 328. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. tajam fikiran. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. Mohd Rahim Jusoh.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. Di dalam majlis ilmu. 328.w. thiqoh. hal. banyak beribadat.a. 63 . amanah.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir. Pengenalan Ilmu Qiraat. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. mempunyai ketokohan di dalam politik.

tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. tawadhu. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. wahai Tuhanku. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya.w. 329. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. Di dalam majlis ilmunya. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. Setelah selesai mengerjakan tasaf. 64 . Setelah baginda melihat kitab tersebut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. Pengenalan Ilmu Qiraat. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. hal. 2001.a.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. belioau berangkat ke Baitullah. Ibid. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”.

maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. 65 . dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. Mesir.119 5. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat . 28 Jamadil Akhir. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar.330. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. dan metode- 119 Ibid. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga.

net. Mahayudin Hj.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan.121 Tetapi. bulan melambangkan nabi. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular.Yahaya. Sebagai. dunia seni dan pertukangan. agama meniru dunia alam. hal. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. 66 . dan bersifat eksternal. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. 1998. www. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami. yang diterima secara umum. dikatakan Al-Farabi.al-ahkam. matahari melambangkan Tuhan. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. Menurutnya. Tamadun Islam. dan bintang melambangkan sahabat nabi.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. 326. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. Menurut Al-Farabi. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Sebagai contoh.

yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. Dalam perspektif falasifah. dan agama. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. Ibid 67 . Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. www. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. Meskipun dia juga seorang Sufi.al-ahkam.123 Namun. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. bukan agama. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. Secara umum..net. menurut Al-Farabi. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam.122 Dalam Islam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total.

dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. yang merupakan bangsa Irak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon. Jenis kedua. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. Oleh itu. dan selanjutnya. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. Kemudian. bagi Al-Farabi. Tamadun Islam Edisi Kedua. Al-Farabi menulis: Konon. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. 125 Ibid 68 . 124 Ahmad Yunus Kasim. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. 58. diterima secara umum dan eksternal. 2004. Misnan Jemali.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. Jenis pertama. Oleh itu. kemudian bangsa Mesir. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). hal. filsafat yang disebutnya filsafat popular. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam.

tepatnya plato dan Aristoteles. 2003. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. hal. induk dari segala ilmu. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. kemudian Syria. 66.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. Maksud mereka sebenarnya. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. dan akhirnya Arab. berupa pengungkapan dialektis atau logis. tutur AlFarabi. Tetapi. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. khususnya lagi Aristoteles. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab.126 Menurut Al-Farabi. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. hal. Berdasarkan alasan ini. Bandung: Pustaka Setia. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. 69 . Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. 2003. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. 127 Adeng Muchtar Ghazali. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. 65. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini.

128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. dan ilmu tentang masyarakat (politik). Walaupun demikian. Oleh itu. www. filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. fizika (filsafat alam). kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. Mengikuti Aristoteles. metafizika.net 70 . yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. keragaman agama. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama.al-ahkam. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. Menurutnya. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu. Pada saat yang sama.

sebahagian lebih dekat pada kebenaran. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Kalam dan fiqh. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. sebahagian lain lebih jauh. Dalam beberapa hal. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. lagi-lagi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . sementara dalam beberapa hal lainnya. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. seperti dikemukakan sebelumnya. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis.

Daerahdaerah ini. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. 67. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. Antakia di Suria. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Suria serta Irak. dengan penduduk setempat. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. Ibid 72 . Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut. 2003. hal. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi.131 Tetapi penduduknya. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran.

kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. berlainan dengan anak kecil. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. hal. yaitu manusia dewasa.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. dan mampu berfikir secara mendalam. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. Manusia dewasa. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. 2003. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. Ibid 73 . yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. mampu berdiri sendiri. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. 68. Teologi rasional Mu'tazilah inilah.

Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). Affifi. particulars). al-Kindi. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Al-haqiqah atau kebenaran. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. tetapi wajib. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. bukan hanya filsafat. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. Jakarta: Gaya Media Pratama. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. Terj. 89. Sjahrir Mawi. (796. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. Maka keduaduanya membahas yang benar.E. Filsafat.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. hal. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. 74 . adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. yang membawa pada perkembangan Islam. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. tetapi juga sains. 1995. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. menurut pendapatnya. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M.

maka daya itu menciptakan sesuatu. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. Sjahrir Mawi. Filsafat. Dalam pemikirannya. universal).135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. 90. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. agar menjadi esa. Yang Maha Esa. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman. Akal II juga mempunyai objek pemikiran.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. Pencipta alam semesta. 1995. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. Affifi. Zat. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. Ibid 75 . pancaran) dari Al-Farabi. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. hanya berhubungan dengan yang esa. kalau Tuhan.E. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. Terj. tidaklah sebenarnya esa. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. hal. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. dan pemikiran merupakan daya atau energi. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Jadi.

Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini.asp. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. tetapi melalui Akal I yang esa. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak.com/yudhis/islam/islamdetail. 76 . Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. tetapi melalui Akal atau malaikat.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi.brinkster. dan Akal I melalui Akal II. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus.

air dan tanah adalah pula qadim. 138 Ibid. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. Selain kemahaesaan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. ii. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. Dengan lain kata Akal I. udara. udara. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. yang terbagi dua: (a) Indera luar. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. penglihatan. iaitu zaman tidak bermula. yang dikritik AI-Ghazali. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. rasa dan raba. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. tumbuh dan berkembang biak. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. dan daya menangkap dengan pancaindera. Maka material asal timbul bukan dari tiada. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. v. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. iaitu pendengaran. pindah dari satu tempat ke tempat. 77 . Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. iii. iv. air dan tanah. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman.

yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. 4. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. kalau terpengaruh oleh materi. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. yang mempunyai hanya satu daya.erti murni.asp. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. Akal aktual. 2.www. brinkster. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. ke akal teoritis. 78 . Akal terbahagi dua: a. 3. tidak meneruskan arti-arti.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1. b. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. yang menangkap erti-erti murni. iaitu berfikir yang disebut akal. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. 139 Diperolehi daripada http. Akal praktik.com/yudhis/islam/islamdetail. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. roh dan malaikat. Akal praktik. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. Akal teoriti. Akal bakat. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni.

sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. jiwa manusia adalah kekal. jiwa tak berhajat lagi pada badan. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. brinkster. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya.com/yudhis/islam/islamdetail. sebagaimana dilihat di atas. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. 79 . kerana otaklah. Jiwa manusia. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http.www. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. berlainan dengan kedua jiwa di atas. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri.asp. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah. Setelah tubuh manusia mati. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia. Jiwa berhajat kepada badan manusia. tetapi di akhirat. Kedua jiwa ini. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat.

figa. tidak mempunyai akhir dalam zaman.asp. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan. iaitu : 141 Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). diantara sepuluh itu. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa.com/yudhis/islam/islamdetail.www. tidak bermula dalam zaman dan baqin.141 Oelh itu. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. Akal I. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. 80 .brinkster. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. pembangkitan jasmani tak ada. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. yang ada hanyalah semata-mata zat. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam.

berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http.asp. Pengkafiran tentang masalah ketiga. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. yang adalah wahyu dari Tuhan. sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali".www.142 Mengenai masalah kedua. Ini membawa pula kepada ateisme. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu.com/yudhis/islam/islamdetail. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. pembangkitan jasmani tidak ada. 81 .brinkster. menjauhi falsafat. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. Pembangkitan jasmani tak ada 3. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an.

tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935). 2. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1.brinkster. yang ada ialah kebiasaan alam.com/yudhis/islam/islamdetail. 143 144 Diperolehi daripada http. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. Oleh kerana akal lemah. Diperolehi daripada http.www.143 3.asp. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. 82 . teologi Asy'ari bercorak tradisional. Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa. Manusia di sini bersikap statik. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme.asp. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. yang belum boleh berdiri sendiri.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. selamanya membakar .brinkster.com/yudhis/islam/islamdetail.

dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. Ibn Tufail (w. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan.www. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. Di dunia Islam bahagian Barat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. sutrisno.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. dengan kata lain. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. sebaliknya. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan.wordpress. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. alam mempunyai permulaan dalam zaman.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. 83 . Tuhan. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. jauh dari masyarakat manusia. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal.

Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. kata Ibn Rusyd. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. telah ada sesuatu di sampingNya. dan air serta wap adalah satu. Kami ciptakan manusia dari inti sari. menjelaskan. tetapi dari "ada". Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". kata Ibn Rusyd. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. air. tanah. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Konsep serupa ini. seperti yang dikatakan filosof-filosof. kata khalaqa di dalam al-Qur'an. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. Kami jadikan segala yang hidup dari air. Di samping itu.146 Jelas disebut dalam ayat ini. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. 84 . seperti yang dikatakan al-Ghazali.

147 "Tiada". tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir .com/journal. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ). yaitu intisari tanah seperti disebut.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. www.multiply. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. Filsafat memang tidak menerima konsep. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. Dalam hal bumi. syaheerah. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo). oleh ayat di atas. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang.net/v4/tokohislam/detail. tegasnya di hari kiamat. 149 Ibid 148 85 .www. tetapi adalah ciptaan Tuhan. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. Dan yang qadim adalah materi asal. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain.148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada".islamhadhari. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. Qadimnya alam. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. alam bukan Tuhan. tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. Demikian pula langit. Dengan demikian sungguhpun alam qadim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi.

yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya.multiply. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. menurut kaum sufi.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. kata Ibn Rusyd.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi.com/journal. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Bumi dan langit ini akan hancur pula. Kedua-duanya. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Ibid 86 . Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. udara.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. Mengenai masalah kedua. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http.www. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. syaheerah. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali.

Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. sutrisno. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. wahyu diberi arti majazi. kerana keduanya membicarakan kebenaran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. Ini bukanlah pendapat filosof. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. karena mereka tak dapat memahaminya. Dengan kata lain.wordpress. Di dunia 152 Diperolehi daripada http. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia. sebagaimana filosof-filosof Islam lain.www. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Agama mempunyai kebenarannya sendiri. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan.

Hilanglah pemikiran rasional. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. Muhammad Abduh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. Sepanyol. terus berkembang. kecuali di ka1angan Syi'ah. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. Sayyid Ahmad Khan. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. sebagaimana disebut di atas. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. filsafat dan sains. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme.dan lain-lain.

isnet. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). Ia meninggal di Fusthat.www. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. termasuk Mishneh Torah. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. Mesir.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. Ia belajar di Universitas Fes. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. dalam usia yang masih muda. dibunuh. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). dan kemudian menetap di Fusthat. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. namun akhirnya menetap di Fes di Maroko. Islam/ Etc/ Andalusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. menghindari kaum Almohades. org. Anaknya. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. yaitu 18 tahun. atau hidup di pengasingan. Setelah pengembaraannya di Maroko. memilih hidup di pengasingan. Pada masa itu. Keluarga Maimonides. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. media. Maimon. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. Avraham.html. 89 . yang diakui sebagai seorang sarjana besar. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya.

Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi.isnet.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. melainkan terbuka untuk umum. org. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti. Islam/ Etc/ Andalusia. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu.html.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi. namun yang secara filosofis tidak betul. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. Ibid 90 .www. 5. media. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides.

Misnan Jemali. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. tentang perkara kebaikan dan kejahatan.A. Tamadun Islam Edisi Kedua. Misnan Jemali. 157 Ahmad Yunus Kasim. sunat dan sebagainya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. haram.67. wajib. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.158 156 Ahmad Yunus Kasim. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran. hal. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. hal. Zanariah Noor. hal. 91 .156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Zanariah Noor. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran.66. Tamadun Islam Edisi Kedua.W.W disebut hadis.A.A. 2004. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. 2004.66 158 Ibid. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya. maka Rasulullah S.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. termasuklah buah fikirannya.

Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. Tamadun Islam Edisi Kedua. Zanariah Noor. 160 Diperolehi daripada http. etika. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama.net. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. 2004. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah.al-ahkam. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. ekonomi. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M).159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya.67.160 A. hal. Sunnah didengar. 92 . Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. social. dihafaz. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. Jabir bin Abdullah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. www. Samrah ibn Jundub. muamalah dan sebagainya. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). perundangan. Misnan Jemali. disaksi. Abdullah ibn Abu Awfa. politik dan antarabangsa.

hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya.al-ahkam. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. www. 93 . iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta.161 1.net. Hadits Mutawatir a." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta.

seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. 94 . Diperolehi daripada http. baik yang terpuji mahupun yang tercela.W. b. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir.com/journal. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1. syaheerah. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Di samping itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir.www.A.multiply. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera. Ada yang melihat atau mendengar. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. d. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . b. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. c. a. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu)." (QS.multiply. syaheerah. Seimbang jumlah para perawi. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir. sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar.com/journal. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada.www. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. tetapi jumlahnya hanya sedikit. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. 96 . c. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya. Ibid. Al-Anfal: 64). Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. susunan Imam As-Suyuti(911 H). susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H).165 3.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya.com/yudhis/islam/islamdetail.167 d.asp. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera). dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi.www.brinkster. kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. 97 ." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1.brinkster.asp. Dengan demikian.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http.www.

"Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi." Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. 169 Ibid 98 . kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat. hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka.

Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh : 99 .

Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad." Contoh : 100 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu." (HR. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza." 3. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau.

Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. 2.net. tiga orang. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. dua orang.al-ahkam. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. empat orang. 101 . lima orang dan seterusnya. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. baik pemberita itu seorang. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir.al-ahkam.172 171 172 Ibid. Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. Kalau tak mungkin dikumpulkan. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. maka yang terdahulu kita tinggalkan. www. boleh kita berhujah dengannya. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. Kalau mardud. Diperolehi daripada http. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i. kita usahakan menarjihkan salah satunya. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. sebagaimana hadith mutawatir." b. kita tinggalkan yang marjuh. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud".171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Kita ambil yang rajih. bertawaqquflah kita dahulu. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya. Kalau maqbul. yang terkemudian kita ambil. kita pandang mansukh. dalam erti maqbul.net. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. atau hasan). 102 . Jika ada. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. hadis tersebut tidak tertolak. kita kumpulkan antara keduanya. kita pandang nasikh. tapi diketahui mana yang terkemudian.

keadaan (kualiti) rawi. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis. dan keadaan matan. maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan. iaitu jumlah rawi.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. 173 Ibid 103 . bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal.

lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http. Misalnya para sahabat menyatakan.net. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita. Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua. www. www.al-ahkam. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni.al-ahkam. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini".net.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya. 175 104 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir." : Awal hadis tersebut adalah ahad. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir. Diperolehi daripada http. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir.

Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. 1. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. Batasan hadith sahih. dan hadis daif. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. 105 . dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. keadaan rawi. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. yaitu hadis sahih. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. jumlah rawi. 189.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. Ilmu Hadis. dan daif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. hasan. 1993. yang diberikan oleh ulama. hadis hasan.

net. matan hadithnya. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. 106 . tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. 1993. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. hal. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. 189. Ilmu Hadis. hdis mutawatir. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran). Munzier Suparta." 2. Hadis Hasan Menurut bahasa. hasan bererti bagus atau baik.al-ahkam." 3.

dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan.190. hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. 1993.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. Ilmu Hadis. 107 . yang diterima. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. hal. 180 C. a. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. yang dibenarkan. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat.

182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan. mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh.183 Di samping itu. 108 . baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. 1. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi.

Ilmu Hadis. 1993. Hadith muhkam. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Hadith rajih 2. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b. hal. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadith nasih d. Hadith marjuh. Hadith mansuh c. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. 191."184 184 Munzier Suparta. Hadith mutawaqaf. Hadith mukhtalif. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. 109 . iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. B. yang tidak diterima. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak.

Dari segi perkembangan sanadnya 1. 185 D.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun.192. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul. 186 110 . 1993. hal. Ilmu Hadis. Jadi. hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif. Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya." 186 185 Ibid Munzier Suparta." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul. baik hadith marfu' maupun hadith mauquf.

dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. dan AlIjasah. Al-Sahihah. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh." 187 Ibid 111 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. Al-Mukatabah.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik. seperti Al-Arz. Mereka menjelaskan.

Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. dari awal sampai akhir. 2. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. yakni terputus. Oleh kerana itu. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. bila sanadnya bersambung. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. tetapi jumhur mudaddisin berkata. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. Oleh kerana itu. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. 112 . Menurut kami. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya".

" Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. An-Nawawi berkata. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya. Dengan demikian. Al-Khatib. mahupun disandarkan kepada yang lain. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. dan Muhaddis lainnya". baik yang disandarkan kepada Nabi SAW." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. Sehubungan dengan itu. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. Ibnu Abdil Barr. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya.

Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”. hal.188 188 Marwiah Ahmad." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. 114 . dengan kata-kata. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. 2003. 87. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. turut dikecam.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun. termasuk Mazhab Maliki. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. Hadith dan Ijma’ ulama’. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. 118 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). Ibid. 1990. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. Islam di Sepanyol. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . termasuk Imam Ghazali r. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. 193 194 Mahayuddin Hj. hal. 67. Seperti yang dinyatakan di atas. Yahaya. 68. hal.a.

terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. dari Istana Cordova hingga Alhambra. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Itulah keunikan para ulama. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman. Dalam sejarah Islam.

Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Wacana Filsafat Islam. 2004. Yogjakarta: Group Yogya. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 2004. Bandung: CV Gema Risalah Press. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Kuala Lumpur. Jakarta: Gaya Media Pratama. Azizan Baharudin. Mad Aros. Tasawuf di Dunia Islam. Yate. Bhd. Bhd. Muhammad Iqbal. Turmverlag Azhar Hj. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 2003. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Kuala Lumpur. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bandung: Pustaka Setia.Si. Amir Said Az-Zaibari. Dr. A. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Rineka Cipta. Sejarah Filsafat Islam. CV Ramadhani.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Bhd. Drs. Pengantar Ilmu Fiqh. Falsafah dan pengetahuan Islam. Bhd. A. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Jakarta : Pustaka Panjimas. Semarang. Sjahrir Mawi). 2004. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pustaka Pelajar. Jakarta. 1986. Misnan Jemali. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Arba’iyah Mohd. 2002. 2002.1998. Zanariah Noor. 2004. Filsafat (Terj. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Asadulah A. Adeng Muchtar Ghazali. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Filsafat Islam. 1997. Abdul Halim Mahmud. Dali. Jakarta. 1995. Noor dan Salina Hj Zainol. 1993. Sudarsono. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001.E. Kuala Lumpur. Hamka. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Khudori Soleh. Ajat Sudrajat. 1999. 2004. Aboebakar Atjeh 1970. Ghazali Darusalam. 120 . Affifi. SH M. Azharudin Mohd. Utusan Publications & Distributor Sdn. Tamadun Islam Edisi Kedua. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Yogyakarta. Bandung: Pustaka Salam. Ahmad Yunus Kasim. Gaya Media Pratama.

Surabaya: Putra Pelajar. 1989. Pengenalan Ilmu Qiraat. England. Bhd. 2001. 121 . Tamadun Islam. works & influence. Pengantar Ilmu Tasawuf. 2001. Mahsuri Timur Sdn. Marwiah Ahmad. Syahrin Harahap. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Bhd. Skudai: UTM. Bangi: UKM. work & Influence. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. 1992. Marsekan Fatawi. Jawiah Dakir. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1998. Majid Fakhry. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bulan Bintang. Singapura H. Jalaluddin Rahmat. Bhd. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. 1975. 2000. Oneworld Oxford. founder of Islamic neoplatonism: his life. Quran dan Para Penafsirnya. Bandung: Pustaka Hidayah. Al.T. 1990. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.: Selangor. Tafsir Syariah. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Yahaya. Yahaya. 2001. Ilmu Hadis. Islam & Tasawuf.Masyur Sdn Bhd. Oneworld Oxford. Luqman Hakim. 2003. Mahmud Ayub. 2002. Kuliah-kuliah Tasawwuf. 1984. 2001. Moch Siddiq. Majid Fakhry. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Islam di Sepanyol.2000. His Life.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. 1998. 2001. Munzier Suparta. Oemar Amin Hoesin. Jakarta. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Awerroes Ibn Rushd. Skudai: UTM. Al-Farabi. Othman Napiah. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. 1993. England. 2001. Othman Napiah. Mahayuddin Hj. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.W. Filsafat Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Mohd Rahim Jusoh.

net/6_sem2_023/haeruddin. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria.www.geocities. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). 2005 http. Shah Alam W.htm.net/v4/tokohislam/detail. org.wordpress. 1993. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. http://www. Ilmu Tauhid.www. August 1. Puasa.isnet.html. Udah Mohsin. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.brinkster.2002. Yusran Asmuni.php?nkid=30 http.www. Haeruddin.islamhadhari. 1987. 2003 http://selak. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang.com/yudhis/islam/islamdetail.www.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. 1995. 122 .1999.com/journal. sutrisno. Hamzah.multiply.html. Hizbi Sdn Bhd.www. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. Pustaka Azzam: Jakarta. 1995. Haji.asp. Zuhairi Miswari.com/burnskot/rencana/tamadun. Zakat. Montgomery Watt. Akhlak dan Tasawuf Islam. PT Gramedia Pustaka Utama.htm. Selangor: Penerbitan Hizbi. http. syaheerah. Ustaz Azam b. Zakaria Stapa. http. Islam/ Etc/ Andalusia. Jakarta. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Yusuf al-Qardhawi: Terj. 1991. media. Jakarata: Robbani Press.blogspot. http://tumoutou. 2004. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Yusuf Al-Qardhawy. http. 3 April.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->