P. 1
Andalusia

Andalusia

|Views: 187|Likes:
Published by GOLIRUK
Sejarah Eropah
Sejarah Eropah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: GOLIRUK on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN
 • 2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH
 • 2.1 Bidang-bidang Falsafah
 • 3.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA
 • 3.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873)
 • 3.2 Al-Farabi (Alpharabius)
 • Falsafah politik Al-Farabi
 • Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina - Al-Qanun Fit Tibb
 • Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi
 • 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia
 • 3.5 Ibn Thufail (1107-1185)
 • Pemikiran falsafah Ibn Thufail
 • 3.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526- 595 H/1 126 -1198 M
 • Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme
 • 4.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH
 • 4.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat
 • 4.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah
 • 4.3 Kemunculan akademi falsafah
 • 5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
 • 5.1 Ilmu Kalam
 • Nama lain Ilmu Kalam
 • 5.2 Ilmu Fiqh
 • Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut:
 • Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh
 • Sumber Fiqh
 • Faedah mempelajari ilmu Fiqh
 • Tokoh Ilmu Fiqh
 • Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain
 • 5.3 Ilmu Tasawuf
 • Definisi daripada para tokoh ilmuan:
 • Istilah Tasawuf
 • Tokoh utama Tasawuf
 • Tokoh-tokoh lain
 • 5.4 Ilmu Usuluddin
 • Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin
 • Tokoh usuluddin
 • 5.5 Ilmu Tafsir
 • Jenis-jenis tafsir
 • Tafsir Riwayat - Tafsir Sahabat
 • Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur
 • Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan
 • Tokoh tokoh
 • 5.6 Ilmu Qiraat
 • Definisi Qori:
 • Definisi Muqri:
 • Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat
 • Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat
 • Faedah berbilang Qiraat
 • Tokoh:
 • 5.7 Ilmu Filsafat
 • Al-Farabi
 • Al-Kindi
 • Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut:
 • Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian:
 • Akal teoritis mempunyai empat tingkatan :
 • Maimonides
 • Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran
 • Pembukuan al-Hadith
 • Kepentingan al-Hadith
 • Pembahagian Hadith Secara Umum
 • A. Dari segi jumlah periwayatnya
 • 1. Hadits Mutawatir
 • b. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir
 • d. Pembahagian Hadits Mutawatir
 • 1. Hadits Mutawatir Lafzi
 • 2. Hadith mutawatir maknawi
 • 3. Hadis Mutawatir Amali
 • 2. Hadis Ahad
 • B. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis
 • 1. Hadis Sahih
 • 2. Hadis Hasan
 • 3. Hadith Daif
 • C. Dari segi kedudukan dalam hujah
 • a. Hadis Maqbul
 • B. Hadis Mardud
 • D. Dari segi perkembangan sanadnya
 • 1. Hadith Muttasil
 • 2. Hadith Munqati'
 • Tokoh-tokoh:
 • 6.0 KESIMPULAN

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

hal. retorika. hal. 7 Aboebakar Atjeh 1970. 1975. Kuala Lumpur. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). etika. Semarang. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia.50-52. 4 . Sejarah Filsafat Islam.6 2. Jakarta. logika. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. politik dan estetika.9. ekonomi. Bulan Bintang. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika. 1986. Filsafat Islam. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. 71.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. etika dan logika. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. 8 Oemar Amin Hoesin.7 Dr. CV Ramadhani. antropologi. hal. Dewan Bahasa dan Pustaka.

11 5 . hal. al-Farabi dan Ibnu Sina. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. 9. ilmu falsafah agama. Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil. Alexander Aphrodisias menyatakan.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. teologi.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. 3. psikologi dan kosmologi.9 Prof.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. 10 Ibid.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. Dewan Bahasa dan Pustaka. Falsafah dan pengetahuan Islam. 3. ilmu mantik (logik). ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). dan ilmu jiwa (psikologi). ilmu falsafah tabiat. ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. ilmu falsafah (sosiologi). mantik. hal. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. Kuala Lumpur. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). metafizik. estetik.

sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. Bagi Al-Kindi lagi. hal. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. 13 Menurut Al-Kindi. Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan. Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. ii. 2001. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i.html. b) Tentang manusia i. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. Bhd. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi).13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. Utusan Publications & Distributor Sdn. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. Ghazali Darusalam. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya.90. 2005. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. Katanya. Kuala Lumpur. August 1.blogspot.11 Manakala. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law. 6 . 14 http://selak. ii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah.

3. Lihat. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah. iii. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. 7 . 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. 2001. hal. ii. c) Tentang alam semesta i.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. iv. Ghazali Darusalam.91.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag.

khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. founder of Islamic neoplatonism: his life. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. 8 . 2002. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). 18 Majid Fakhry. zat dan benda serta lain-lain. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. Al-Farabi. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. Oneworld Oxford. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. England. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. hal-hal yang tidak wujud.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. sifat. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. works & influence. Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. kewujudan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. dalam bidang etika dan politik. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. ilmu logik dan metafizika.

ketuhanan. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. cara hidup. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. Carra De Vanux. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. Menurut Dr. 2003. jiwa.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin. watak di posisi positif dan akhlak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. nabi. M. http://tumoutou. Namun. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat.19 3. 9 .htm.net/6_sem2_023/haeruddin. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. 3 April. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan. akal dan lain-lain. wahyu.

tetapi juga bidang falsafah. 10 . Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. Al. 21 Azizan Baharuddin. 1986. Pada abad ke-12. Luqman Hakim. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. 1989. hal. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. diagnosis mahupun pembedahan. 66.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. Buku karangannya. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b.Masyur Sdn Bhd. Sina. Ali b. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. Hj. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan.193. Lihat. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Singapura. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Husain b. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib.hal.

iii. ii. api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . iv.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. iv. c. b. ii. iii. Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i.Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan.

Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya.panas dan lembap. c. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. aktiviti fizikal dan mental. udara dan air.  lendir .  hempudu hitam . serta aktiviti fizikal dan mental. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. cuaca dan musim. f. b. makanan dan minuman. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang.  hempudu kuning .dingin dan lembap. jantina. pekerjaan. 12 . Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan.dingin dan kering.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah . udara. rehat dan sebagainya. tempat kediaman. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine). h.panas dan kering. g.

Sebenarnya. Dalam buku AnNajah. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Walau bagaimanapun. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Bagi Pythagoras. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Berdasarkan pandangan itu.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah. 80. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. fizik. Sudarsono. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). 2004.32 32 Drs.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. dan kedoktoran. kejiwaan dan sebagainya. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. Filsafat Islam. hal. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. metafizik. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. pendidikan. 17 . ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum.

Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah.33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. 18 .35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. hal. Namun. 35 Ibid. 81. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934). ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur).

Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. al-Farabi. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. Ibn Sina dan al-Ghazali. 19 . Menganai falsafah Aristotle. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. dan Ibn Sina. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. alFarabi. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. memperhatikan perkembangan alam. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri.

Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. Ahmad. His Life. Lihat. 37 Majid Fakhry. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. 2001. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. Ahmad b. England.Walid Muhammad b. Muhammad b. 20 . hal.199. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. Oneworld Oxford.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. Awerroes Ibn Rushd.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. sederhana dan panjang. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Herman. work & Influence.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. b Rusyd. Kalonymus dan ramai lagi. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Michel Scott. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”.

39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A. Turmverlag. hal. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh.63. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. 1999. “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. 1991. Ustaz Azam b. Itali. Hamzah. Yate. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. 21 .38 Menurut Ibnu Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung.

Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. Filsafat Islam. Xv. 95. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. hal. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. 41 Ghazali Darusalam. 2001. Jakarta. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia. hal. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. 42 Drs Sudarsono. Muhammad Iqbal. Gaya Media Pratama. 22 . Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. 2004. Semua daya adalah milik Tuhan. diasingkan ke Lucena. Bagi al-Ghazali.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. 94. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. hal. 2004. Bagi al- 40 Dr.

ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. Muhammad Iqbal. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. 23 . Menurut Muhammad Farid Wajdi. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. pendeta dan ilmuan di Barat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. hal. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. xvii. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. Namun begitu. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. 2004.

Maka.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. Namun.(mutakallimin). Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. Hanya dalam proses penciptaannya. 2004.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. Pustaka Pelajar. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. hal.20. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. falsafah dan agama. Padahal. Muhammad Iqbal. 44 Drs. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. itulah yang menjadi persoalan. hal. Yogyakarta. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. 2004. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Wacana Filsafat Islam. 45 A. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. konflik antara agama dan akal. Lantaran itu. Khudori Soleh. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. 122. kerana dianggap produk Barat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. 24 . Justeru.

Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. muzik dan sebagainya. matematik.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. perubatan. geografi. sains.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4.

htm April 3. Idris Zakaria. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi). Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan.com/burnskot/rencana/tamadun. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. 26 . Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. Secara umumnya. jelasnya. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. 2007. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”.geocities. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. Namun. http://www. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. Di dunia Eropah.

buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. Filsafat Islam. Sebelum lebih kurang tahun 1200. manusia dan alam semesta. Al-Farabi. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1. Charles Singer. 89. ilmu-ilmu Islam lebih teratur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. dalam bukunya. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal.47 4. lebih asli. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. hal. 27 . Pada masa ini. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. 47 Ghazali Darusalam. 2001.

48 Azizan Baharuddin. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Bahasa Yunani Rom Timur. Dalam zaman pertengahan. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. 6. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. 7. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. 5.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 4. jauh sekali daripada bahasa klasik. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. Di pihak lain pula. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. Selain itu. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. 28 . 71. Islam sedang berundur di Barat. 3. 1986. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. hal. akidah dan falsafah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani.

Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. Pada tahun 1240. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Phoetics. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. juga beberapa buah buku tentang astronomi. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. karangan Aristotle. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. Pada tahun 1250. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Pada tahun 1256. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. 4. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

Penggunaan istilah kalam. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. 5. Menurut A. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy.2002.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. 33 . boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. baik kehidupan peribadi. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. Hanafi.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. hal. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Misalnya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. mencakupi bidang ibadah. 57. yaitu aqidah. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. syariat dan akhlak. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Jakarata: Robbani Press.

Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. hal. Misalnya.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. 2. istinbath.. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang.. sunnah Nabi SAW. iaitu dari Al-Qur'an. 57. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas.54 Dalam perkembangan selanjutnya. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. istihsan. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. istislah. hal. bukan dari akal atau perasaan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. qiyas. mahu pun yang lainnya.. Atas dasar itu. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. 55 Ibid. 3. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 34 . istishab. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak.2002. 37.. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. dan ijma' melalui proses istidlal. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". atau nahr (analisis). larangan. pilihan. baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah.

. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. Pustaka Azzam: Jakarta. Oleh itu. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. Bhd. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat..31. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). 1997. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). 2004."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh. hal. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni). fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. hal... Hukum itu sendiri. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. dan 2. iaitu: 1.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Pengantar Ilmu Fiqh. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. Berdasarkan hal tersebut. 35 .5.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. 6. hal. ijtihad. iaitu 80 sebatan. Jaih Mubarok. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. al-Sunnah dan kedudukannya. 36 . jajahan dan negara Islam berkembang luas. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. Pengantar Ilmu Fiq. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. 7. ijmak ulamak dan juga Qiyas. 1997. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. hal.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Contohnya. berhujah dengan hadis Ahad. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. 60. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf.hal. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. pengumpulan al-Quran. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. Pengantar Ilmu Fiqh. nas nasikh dan mansukh. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I.59 Pada masa pemerintahan Umar. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. 1997. 2002.

Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Sadd az-Zari'ah. dan Qiyas. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Irf. 64 Amir Said Az-Zaibari. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Istishab.1998. 68.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh.64 62 63 Ibid. Ijma'. semua ulama membahaskan topik yang sama. istinbat dan dalil. 68. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. hal. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. Amir Said Az-Zaibari. Bandung: CV Gema Risalah Press. Sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu. Maslahat. Bandung: CV Gema Risalah Press.1998.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. hal. Walau bagaimanapun. iaitu Al- Qur'an. Misalnya. Ijma'. Alasannya. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. dan Syar'u Man Qablana. iaitu hukum. 37 .63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Sunnah Rasulullah SAW. Qiyas. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Mazhab Sahabi.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. 2004.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. Misnan Jemali. Zanariah Noor.58.58.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. 66 Ahmad Yunus Kasim. Zanariah Noor. Tamadun Islam Edisi Kedua. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. hal. hal. 38 . ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Selain itu. 2004. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Bhd. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Selain itu. Tamadun Islam Edisi Kedua. Misnan Jemali.

Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Islam di Sepanyol. 1990. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. beliau dikenali sebagai Averroes. 39 . Yahaya. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Kuala Lumpur. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. Di Barat. 50. hal. Dua tahun kemudian. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Namun begitu. Sebelum meninggal dunia. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol.

Malik. Namun begitu. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. Abu Ali bin Hadiah. hal. Abu Muhammad al-Hadrami. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. Yahaya. 40 .i. Abu al-Abbas al-Qarraq.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Ahmad bin Khallaf bin Abd. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. Islam di Sepanyol. sha. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Ada yang berpendapat. 1990. wau dan fa. Kuala Lumpur. 5. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. 50. Abu Abdullah al-Lusi. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh.

Islam & Tasawuf. Jakarta : Pustaka Panjimas. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. Bandung: Pustaka Salam. Tasawuf di Dunia Islam.138. 1993. hal. 2001. 22.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". 71 Ibid 72 Hamka. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan". khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin.’ 72 Beliau menambahkan. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya.70 Apa pun asalnya. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. 2002. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. hal. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. 41 .63. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara.

di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. Mereka dapat berada di suatu tempat. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. dan yang berkaitan. 'Abd. 23. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk. Ada dua jenis. "Adam nyata tidak pernah ada. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. hal. Dengan satu Tuhan. sifat-sifat. adalah ketiadaan.'Abd yang pertama adalah "Aku".) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. 2001. demikian ucap Muhammad SAW. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. 'Adam. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan.T. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. iaitu: nyata. Surabaya: Putra Pelajar.W. yaitu sesuatu yang mewujud."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). dan tindakan secara terpisah. Abdal. adalah orang yang mengetahui Zat. 42 .73 Istilah Tasawuf 'Arif.Oleh kerana itu. tauhid adalah sebuah kenyataan.

berasal dari al-Ilah. Pengantar Ilmu Tasawuf. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. 36 43 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. hal. seperti: takut. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. 35.75 Ahwal (jamak dari hal). yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. Tidak ada Zat di sebaliknya. bahagia.malfudzi}. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. dan lain-Ialn. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. dengan menyebut asma tertentu. Ibid 76 Ibid.74 'Adam. Allah. 2001. Skudai: UTM. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. Ertinya yang disembah (dan tertentu). Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain.Ia adalah nama tanpa sebutan. cinta. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. Hanya saja. hal. Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja.

Ibid 79 Udah Mohsin.22. Skudai: UTM. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. muamalah. ridaq dan tawakal.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. hal. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf. Dalam alQuran. zuhud. 44 . Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. sabar. raja. 45. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf.T.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir.T. Puasa.W. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S. Haji. hal. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. 1987. Selangor: Penerbitan Hizbi. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. 2001.W. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. tawakal dan yakin. khauf. bersifat sidiq dan ikhlas. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.W. Dalam konteks yang lain.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. syukur. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. Zakat.77 Oleh yang demikian. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah.W. Antara istilah tersebut ialah taubat.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. tentu bukan menjadi suatu kesalahan. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. 1995. Bhd. hal. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf.w melalui wahyu ilahi. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. al-Quran. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. Akhlak dan Tasawuf Islam. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol.a. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. maka lahir pula golongan tasawuf. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf. 45 . lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud.89. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut.W. Dalam konteks yang lain. Sebagai contoh. Justeru itu.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.

Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Kuliah-kuliah Tasawwuf.A. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Ash-Shaikhul Akbar. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. Bandung: Pustaka Hidayah.2000. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Hadits. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Zahiri dan Batini. Theologi Islam. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Pada tahun 1172-1173 M. Sepanyol. Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. hal. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia.81 Selepas itu pada 1201 M. Arab Saudi. 46 .W. Ibnu Arabi (1164-1240). 31.

Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Mahiyyatul Qalb. Beliau adalah 47 . Maroko. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. kemudian berpindah ke Ttemcen. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. Tunisa. Makkah. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Muhadarat 5 jilid.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. Mesir. Risalah al-khalwah. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Ringkasnya. Beliau berasal dari Sepanyol. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Asia kecil. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Hejaz. Karyanya sungguh luar biasa. Mishkatul Anwar. Cordova. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. Allepo. Mawaqi'in Nujum. Jerussalem. Futuhat terdiri 20 jilid. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Fez. at-Tadbiratul Ilahiyyah. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). di Afrika Utara.

Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. 2000. 5. Syahrin Harahap.82 Selain itu. keyakinan atau keimanan Islam. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. hal. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.3.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. 65. Bhd. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. 48 . Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. keyakinan dan keimanan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. 83 H. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Akidah digolongkan sebagai usuluddin. hal. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. syariah dan akhlak. dan ramai lagi. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”.

sementara pendapat para ulama. hal. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja.12.87 Ketiga. Tamadun Islam Edisi Kedua. 87 Ahmad Yunus Kasim. maka yang dihadapi ialah ijtihad.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. 2004. Zanariah Noor. hal. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Tamadun Islam Edisi Kedua. 60 49 . pemikir. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. Kedua. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. Misnan Jemali.59. Misnan Jemali. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Zanariah Noor. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. imam-imam mazhab.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. Ilmu Tauhid. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. hal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. 1993.

dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Beliau dilahirkan di Cordova. 2003. 50 . Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. hal. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. Hadith.73. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. tauhid. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. Marwiah Ahmad. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M.

Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas. 2003. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Menurut beliau. tetapi ia adalah Allah. Antara tahun 1027-1031. Marwiah Ahmad. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. 90 91 Ibid. Pada awalnya. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. 74. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar.91 Sebagai ahli fikir Islam. Di samping itu. hal. Setelah tarikh itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. menurut mazhab Zahiri. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . 51 .

Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. 5. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. Dengan pantulan sinarnya. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. 5. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam. 52 . al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. alQuran dan Hadith Nabi. Ajat Sudrajat. hal. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. 2004. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. Dengan kata lain. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan. Yogjakarta: Group Yogya. Risalah fi-usul al-Fiqh. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya.sarjana Sepanyol.

ketenangan dan kedamaian. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. kebinasaan dan kejahilan. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Firdaus. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang.94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. Ibid 96 Mahmud Ayub. Quran dan Para Penafsirnya. 4. 53 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. 5. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. 1992. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam. hal. hal. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat . 1992. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. Quran dan Para Penafsirnya.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub.

Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat). Surabaya: PT Bina Ilmu. Tafsir Syariah. 1998. hal. hal. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. 1984. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. 13. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat.21. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. 54 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". Ibid 99 Jawiah Dakir. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. Bangi: UKM. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. kedudukan hukumnya adalah marfu'.

Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. Kedua. ada golongan yang ekstrim. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat. adalah tidak perlu diragukan lagi. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. Yahudi. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. 3. 2. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Di kalangan Sahabat. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. 100 Ibid 55 . hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya.

dan Ibnu Taimiyah.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4.21. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun. Ibid 103 Jawiah Dakir. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if.. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya. 56 . Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. 1998. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). hal. 1998. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya.21. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. hal.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. 371 H/ 981 M).

a. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. 3. Pengenalan Ilmu Qiraat.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. 106 Ibid. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain.106 104 105 Marwiah Ahmad. Bhd. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan.a. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik). Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran. misalnya yang berlaku pada Aisyah r. 2001. hal. begitu juga pada ilmu tajwid.: Selangor.a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura.104 5.w. Mahsuri Timur Sdn. bahkan ia berdosa di sisi syara’.w.a.105 Firman Allah yang bermaksud.w. hal. 80. 3. 2003. 57 . Surah al-Muzzammil ayat 4. Mohd Rahim Jusoh.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya.a. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat. juga tidak menjadi suatu ibadat. hal. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran.w. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. adalah berbeza di antara satu sama lain. dan selepasnya.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r.

a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r.a.a dan Hisyam bin Hakim. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’. Pengenalan Ilmu Qiraat.w membaca qiraat tersebut.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud. tetapi Aisyah r.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa.a sendiri tidak mengetahuinya.a yang tidak mengetahuinya. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r.w. Ibnu Hajar berkata. 58 . Ibid.a. hal. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah. sudah tentu beliau menerimanya. Keingkaran Aisyah r.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r. hanya Aisyah r.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri. bukannya kembali kepada kaumnya. 2001. 4.107 Daripada penerangan di atas. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih.a. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s.

Muqri. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. sampai umur.w. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. amanah. dipercayai. berakal. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. 59 . Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam.a. kuat.

Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby.57. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. hal. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat.w. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. Mohd Rahim Jusoh. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Ibnu Jubir. 2001.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. 2001. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Aahad dan Syaazah. Pengenalan Ilmu Qiraat. Masyhur.57 60 . hal.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. Aahad.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari.t daripada disembah dan dikurangkan. Pengenalan Ilmu Qiraat.a. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”.

112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat.w. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah). kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s. 2001.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat. hal.s dan membacanay adalah dikira ibadat. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat.a.a.m.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Pengenalan Ilmu Qiraat. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya. 111 112 Ibid.10 61 .w dalam bahasa Arab melalui Jibril a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. Mohd Rahim Jusoh.a. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.58. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran.s). hal.

Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. hal.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. Ketiga. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. walaupun pada peringkat awal. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Namun begitu adalah perkara yang satu. Begitu juga di dalam perkara ibadat.w di atas umat yang lain. Kedua. Mohd Rahim Jusoh. 2001. 62 . ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. bermazhab Imam As-Syaf’ie. 19. 113 114 Ibid. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. Pengenalan Ilmu Qiraat. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. menguatkan hukum yang khilaf. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi).a. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya.11.

328. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s.a. 328. Di dalam majlis ilmu.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. hal. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. Setelah beliau memasuki Mesir. Pengenalan Ilmu Qiraat. mempunyai ketokohan di dalam politik. tajam fikiran. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. 63 . Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. Pernah satu ketika. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. 2001. Mohd Rahim Jusoh. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. amanah. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta.w.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. banyak beribadat. seorang 115 116 Ibid. hal. hendaklah dia baca dahulu”. thiqoh.

Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. hal. Setelah baginda melihat kitab tersebut. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. wahai Tuhanku.a. 2001. belioau berangkat ke Baitullah. Setelah selesai mengerjakan tasaf.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. tawadhu. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. Di dalam majlis ilmunya. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. Pengenalan Ilmu Qiraat. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”.w. 64 . Ibid. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. 329. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah.

maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya. dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif.330. dan metode- 119 Ibid.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. Mesir. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi.119 5. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat . 28 Jamadil Akhir. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga. 65 . hal. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu.

Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi.121 Tetapi. Mahayudin Hj.net. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya.al-ahkam. 326. www.Yahaya. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. dan bintang melambangkan sahabat nabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. Sebagai contoh. matahari melambangkan Tuhan. bulan melambangkan nabi. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama. 66 . Menurut Al-Farabi. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. Tamadun Islam. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. dunia seni dan pertukangan. hal. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. Sebagai. Menurutnya. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. dikatakan Al-Farabi.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular. agama meniru dunia alam. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. 1998. dan bersifat eksternal. yang diterima secara umum.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Secara umum. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. bukan agama. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. dan agama..al-ahkam. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama.net. Ibid 67 . Dalam perspektif falasifah. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total. Meskipun dia juga seorang Sufi. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. www.122 Dalam Islam. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. menurut Al-Farabi. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat.123 Namun. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni.

suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). Oleh itu. Zanariah Noor. diterima secara umum dan eksternal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. Tamadun Islam Edisi Kedua. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). hal. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. dan selanjutnya. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. Jenis pertama. bagi Al-Farabi. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. Misnan Jemali. kemudian bangsa Mesir. 124 Ahmad Yunus Kasim. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. filsafat yang disebutnya filsafat popular. yang merupakan bangsa Irak. 2004. Kemudian. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). 58. 125 Ibid 68 . Oleh itu. Jenis kedua. Al-Farabi menulis: Konon. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria.

hal. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. berupa pengungkapan dialektis atau logis.126 Menurut Al-Farabi. 69 . khususnya lagi Aristoteles. tepatnya plato dan Aristoteles. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. 2003. kemudian Syria. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. Berdasarkan alasan ini. dan akhirnya Arab. Bandung: Pustaka Setia. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. 65. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. Tetapi. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. induk dari segala ilmu. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. 66. Maksud mereka sebenarnya. hal. tutur AlFarabi. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. 2003. 127 Adeng Muchtar Ghazali. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini.

Oleh itu. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. fizika (filsafat alam).al-ahkam. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu. www. keragaman agama. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. Pada saat yang sama. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran".net 70 . Walaupun demikian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. dan ilmu tentang masyarakat (politik). filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. Mengikuti Aristoteles. Menurutnya.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. metafizika. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama.

Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. lagi-lagi. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. sementara dalam beberapa hal lainnya. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. sebahagian lain lebih jauh. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. seperti dikemukakan sebelumnya. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. Kalam dan fiqh. Dalam beberapa hal. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. atau malah sulit berpendapat menentang mereka.

131 Tetapi penduduknya. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Antakia di Suria. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Suria serta Irak. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . 2003.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. Daerahdaerah ini. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. dengan penduduk setempat. Ibid 72 . bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. hal. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. 67. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya.

berlainan dengan anak kecil. mampu berdiri sendiri. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. Manusia dewasa. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. dan mampu berfikir secara mendalam. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. Ibid 73 .133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. hal. yaitu manusia dewasa. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. 2003. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika. 68.

Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. Jakarta: Gaya Media Pratama. (796. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan.E. Filsafat. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. Maka keduaduanya membahas yang benar. yang membawa pada perkembangan Islam. particulars). Terj. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. Sjahrir Mawi. menurut pendapatnya. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Affifi. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. Al-haqiqah atau kebenaran. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. hal. al-Kindi. 1995. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. bukan hanya filsafat. 89. tetapi juga sains. tetapi wajib. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). Oleh kerana itu mempelajari filsafat. 74 .

Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. Pencipta alam semesta.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. Affifi. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. universal). kalau Tuhan. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. 1995. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Jadi. 90.E. pancaran) dari Al-Farabi. agar menjadi esa. dan pemikiran merupakan daya atau energi. Zat. Ibid 75 . Sjahrir Mawi. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. hal. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. Yang Maha Esa. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. Filsafat. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. Dalam pemikirannya. hanya berhubungan dengan yang esa. Terj.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. maka daya itu menciptakan sesuatu. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. tidaklah sebenarnya esa. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang.

asp.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars. tetapi melalui Akal I yang esa. tetapi melalui Akal atau malaikat.brinkster.com/yudhis/islam/islamdetail. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak. 76 .137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http.www. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. dan Akal I melalui Akal II. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus.

Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. udara. yang dikritik AI-Ghazali. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. penglihatan. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. Dengan lain kata Akal I. air dan tanah. Maka material asal timbul bukan dari tiada. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. tumbuh dan berkembang biak. iaitu pendengaran. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. ii. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. iaitu zaman tidak bermula. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. dan daya menangkap dengan pancaindera.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. Selain kemahaesaan Tuhan. iii. udara. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. pindah dari satu tempat ke tempat. iv. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. v. air dan tanah adalah pula qadim. 138 Ibid. yang terbagi dua: (a) Indera luar. 77 . rasa dan raba.

roh dan malaikat. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. yang mempunyai hanya satu daya.asp. 4.www. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. ke akal teoritis. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. Akal terbahagi dua: a.erti murni. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. iaitu berfikir yang disebut akal. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. 139 Diperolehi daripada http. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. Akal praktik. Akal teoriti. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. yang menangkap erti-erti murni. Akal praktik. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. tidak meneruskan arti-arti. 3.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1. b. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik.com/yudhis/islam/islamdetail. brinkster.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. Akal aktual. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. 2. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. kalau terpengaruh oleh materi. Akal bakat. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. 78 .

tetapi di akhirat. Kedua jiwa ini. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. 79 . Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. Jiwa manusia. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. berlainan dengan kedua jiwa di atas. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. Jiwa berhajat kepada badan manusia. jiwa manusia adalah kekal. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. jiwa tak berhajat lagi pada badan. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. kerana otaklah. Setelah tubuh manusia mati. sebagaimana dilihat di atas.asp. brinkster.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang.com/yudhis/islam/islamdetail.

II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim.com/yudhis/islam/islamdetail. Akal I.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. 80 . Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. tidak mempunyai akhir dalam zaman. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam.brinkster. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. figa. diantara sepuluh itu.www.141 Oelh itu. yang ada hanyalah semata-mata zat. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat.asp. pembangkitan jasmani tak ada. tidak bermula dalam zaman dan baqin. iaitu : 141 Diperolehi daripada http. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan.

Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an.asp. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. Ini membawa pula kepada ateisme.www. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. menjauhi falsafat. 81 . Pengkafiran tentang masalah ketiga. sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu. yang adalah wahyu dari Tuhan. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2. pembangkitan jasmani tidak ada. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam.com/yudhis/islam/islamdetail.142 Mengenai masalah kedua. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu.brinkster. Pembangkitan jasmani tak ada 3. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1.

Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. yang ada ialah kebiasaan alam.com/yudhis/islam/islamdetail. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional.brinkster. yang belum boleh berdiri sendiri. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan.www. 143 144 Diperolehi daripada http. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1. tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya.com/yudhis/islam/islamdetail. Oleh kerana akal lemah. selamanya membakar . Manusia di sini bersikap statik. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah. 2. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. 82 .144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah.www. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam.brinkster.asp. Diperolehi daripada http. teologi Asy'ari bercorak tradisional.143 3.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935).asp.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. sebaliknya. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. dengan kata lain. sutrisno. Tuhan. jauh dari masyarakat manusia. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. 83 . teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. Di dunia Islam bahagian Barat. alam mempunyai permulaan dalam zaman.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. Ibn Tufail (w. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Mengenai masalah pertama qidam al-alam.wordpress. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal.www. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan.

Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. kata khalaqa di dalam al-Qur'an. telah ada sesuatu di sampingNya. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Di samping itu. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. Konsep serupa ini. dan air serta wap adalah satu. 84 . menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. tetapi dari "ada". Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. kata Ibn Rusyd. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. air. seperti yang dikatakan filosof-filosof. kata Ibn Rusyd. tanah. menjelaskan. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan.146 Jelas disebut dalam ayat ini. seperti yang dikatakan al-Ghazali. Kami ciptakan manusia dari inti sari. Kami jadikan segala yang hidup dari air.

menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. Filsafat memang tidak menerima konsep. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ).www. syaheerah. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". Dengan demikian sungguhpun alam qadim. Demikian pula langit. alam bukan Tuhan. tegasnya di hari kiamat. yaitu intisari tanah seperti disebut.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti.net/v4/tokohislam/detail. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. oleh ayat di atas. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. Dan yang qadim adalah materi asal. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. Dalam hal bumi. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang.islamhadhari.multiply. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada".148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an. www. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo).com/journal.147 "Tiada". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. 149 Ibid 148 85 . Qadimnya alam. tetapi adalah ciptaan Tuhan.

com/journal. udara. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http.www. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. syaheerah. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. menurut kaum sufi. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi. Ibid 86 . Bumi dan langit ini akan hancur pula. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali.multiply. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. Mengenai masalah kedua. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. Kedua-duanya. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. kata Ibn Rusyd. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api.

karena mereka tak dapat memahaminya. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah.wordpress. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. Ini bukanlah pendapat filosof. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia. Di dunia 152 Diperolehi daripada http. wahyu diberi arti majazi. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. Agama mempunyai kebenarannya sendiri. sutrisno. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. sebagaimana filosof-filosof Islam lain. Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. kerana keduanya membicarakan kebenaran. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. Dengan kata lain. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni.www.

teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. Sepanyol.dan lain-lain. sebagaimana disebut di atas. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. kecuali di ka1angan Syi'ah. berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. filsafat dan sains. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. Hilanglah pemikiran rasional. Muhammad Abduh. terus berkembang. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . Sayyid Ahmad Khan.

Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. Islam/ Etc/ Andalusia. Ia meninggal di Fusthat.html. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. yaitu 18 tahun. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). dalam usia yang masih muda. Mesir. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. Pada masa itu. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. Keluarga Maimonides. Avraham. org. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. media. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. dan kemudian menetap di Fusthat.isnet. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. Ia belajar di Universitas Fes. Setelah pengembaraannya di Maroko. yang diakui sebagai seorang sarjana besar.www. menghindari kaum Almohades. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. Anaknya. Maimon. dibunuh. memilih hidup di pengasingan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. 89 . namun akhirnya menetap di Fes di Maroko. termasuk Mishneh Torah. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. atau hidup di pengasingan. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem).

Islam/ Etc/ Andalusia. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti. media. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu. org. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi.www.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. namun yang secara filosofis tidak betul.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http. melainkan terbuka untuk umum.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya.isnet. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern. 5.html. Ibid 90 .

Zanariah Noor. Misnan Jemali. sunat dan sebagainya. Zanariah Noor.158 156 Ahmad Yunus Kasim. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran.W disebut hadis. tentang perkara kebaikan dan kejahatan.66 158 Ibid. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat. hal.67. maka Rasulullah S.A.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. Misnan Jemali.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. haram.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. 2004. wajib. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. hal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.66. hal. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal.A. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya. Tamadun Islam Edisi Kedua. Tamadun Islam Edisi Kedua. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. termasuklah buah fikirannya.A. 157 Ahmad Yunus Kasim. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran.W. 91 .

159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. muamalah dan sebagainya. 160 Diperolehi daripada http. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. disaksi. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. ekonomi. Jabir bin Abdullah. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. politik dan antarabangsa. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). Misnan Jemali.67. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. perundangan. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. hal. Samrah ibn Jundub. Tamadun Islam Edisi Kedua. Zanariah Noor. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah.160 A. social. www. dihafaz. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). Abdullah ibn Abu Awfa. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir.net. 92 . Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama. 2004. etika. Sunnah didengar. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal.al-ahkam.

Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain.net."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. 93 . www. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya. Hadits Mutawatir a. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan.al-ahkam.161 1.

misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya.A.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. 94 . juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. Diperolehi daripada http. Di samping itu. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. baik yang terpuji mahupun yang tercela. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia.W.com/journal. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. Ada yang melihat atau mendengar. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. syaheerah.multiply. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir.www. b.

Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. 2. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. d. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. c. b. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang.

Seimbang jumlah para perawi. susunan Imam As-Suyuti(911 H). tetapi jumlahnya hanya sedikit. syaheerah. Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya.com/journal.165 3. 96 . c. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada. bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H). Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir." (QS.www. sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya.multiply. Al-Anfal: 64). seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu). Ibid. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti).

brinkster.www.asp. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir.asp.com/yudhis/islam/islamdetail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Diperolehi daripada http.brinkster.167 d. 97 ." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera). dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi.www. Dengan demikian. kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1.com/yudhis/islam/islamdetail. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya.

" Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. 169 Ibid 98 ." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda.

Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya. Contoh : 99 . namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut.

Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak." 3." (HR." Contoh : 100 . Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza.

juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. 2. baik pemberita itu seorang. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. lima orang dan seterusnya. 101 . Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. empat orang.net. tiga orang. dua orang. www. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis.al-ahkam.

Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya. Kalau tak mungkin dikumpulkan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. www. kita usahakan menarjihkan salah satunya. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. kita pandang nasikh.172 171 172 Ibid. tapi diketahui mana yang terkemudian. yang terkemudian kita ambil.net. Jika ada. 102 . Diperolehi daripada http. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. atau hasan). bertawaqquflah kita dahulu. kita pandang mansukh. kita kumpulkan antara keduanya." b. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i.al-ahkam. Kalau maqbul.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. hadis tersebut tidak tertolak. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. sebagaimana hadith mutawatir. boleh kita berhujah dengannya. dalam erti maqbul. kita tinggalkan yang marjuh. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. Kalau mardud. maka yang terdahulu kita tinggalkan. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. Kita ambil yang rajih.

173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. keadaan (kualiti) rawi. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. dan keadaan matan. 173 Ibid 103 . maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. iaitu jumlah rawi. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang.

Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Diperolehi daripada http.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.al-ahkam.net. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini". seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. www." : Awal hadis tersebut adalah ahad. 175 104 . Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita.net.al-ahkam. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http. www. Misalnya para sahabat menyatakan. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir.

hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. 189. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. jumlah rawi. 1993. dan hadis daif.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. 105 . Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. Ilmu Hadis. keadaan rawi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Batasan hadith sahih. dan daif. yang diberikan oleh ulama. 1. hal. yaitu hadis sahih. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. hadis hasan. hasan.

" 3. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW.net. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. hdis mutawatir. hasan bererti bagus atau baik." 2. Munzier Suparta.al-ahkam. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. www. 189. 106 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran). Hadis Hasan Menurut bahasa. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. 1993. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. hal. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. matan hadithnya. Ilmu Hadis.

107 . kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. Ilmu Hadis. yang diterima. yang dibenarkan. hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. 1993. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. 180 C.190. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. hal. a. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih.

Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. 108 . maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan. 1. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih.183 Di samping itu. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih. Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya.

hal. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. B. 191. 109 . iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Hadith rajih 2. Ilmu Hadis. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. Hadith marjuh."184 184 Munzier Suparta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. 1993. Hadith mutawaqaf. Hadith muhkam. Hadith mukhtalif. yang tidak diterima. Hadith nasih d. Hadith mansuh c. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c.

maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). Dari segi perkembangan sanadnya 1." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul. baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. 186 110 . Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. Ilmu Hadis. hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun. hal. Jadi. Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul." 186 185 Ibid Munzier Suparta.192. 1993. 185 D.

Al-Mukatabah. Mereka menjelaskan. bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya." 187 Ibid 111 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. dan AlIjasah. Al-Sahihah. seperti Al-Arz. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik.

Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. Oleh kerana itu. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. 2. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. yakni terputus. 112 . hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya".Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. Oleh kerana itu. tetapi jumhur mudaddisin berkata. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. Menurut kami. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. bila sanadnya bersambung. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. dari awal sampai akhir.

baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. dan Muhaddis lainnya"." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. An-Nawawi berkata. Sehubungan dengan itu. Ibnu Abdil Barr. Dengan demikian. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. mahupun disandarkan kepada yang lain. Al-Khatib. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya.

" Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat.188 188 Marwiah Ahmad. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. 87. 2003. dengan kata-kata. 114 .Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. hal. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. termasuk Imam Ghazali r. turut dikecam. Ibid. 118 . Islam di Sepanyol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. hal. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. 68. Yahaya. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. 193 194 Mahayuddin Hj. hal. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. 67.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun. 1990. Seperti yang dinyatakan di atas. Hadith dan Ijma’ ulama’. termasuk Mazhab Maliki.a. seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol.

cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. dari Istana Cordova hingga Alhambra. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. Dalam sejarah Islam. Itulah keunikan para ulama. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia.

Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Drs. Bhd. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). A. Misnan Jemali. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. 2002. Pustaka Pelajar. SH M. Bandung: CV Gema Risalah Press. 2004.1998. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Yogyakarta. Bhd. Aboebakar Atjeh 1970. Filsafat (Terj. Asadulah A. Jakarta. Muhammad Iqbal. Dali. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Ghazali Darusalam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Dr. 1986. Jakarta.E. Abdul Halim Mahmud. Rineka Cipta. Amir Said Az-Zaibari. Gaya Media Pratama. Bandung: Pustaka Salam. Adeng Muchtar Ghazali. Noor dan Salina Hj Zainol. Tasawuf di Dunia Islam. 2004. Bhd. Kuala Lumpur. Arba’iyah Mohd. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Kuala Lumpur. Semarang. 2001. A. Zanariah Noor. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. CV Ramadhani. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Ahmad Yunus Kasim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Azizan Baharudin. Sejarah Filsafat Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.Si. 2002. Jakarta : Pustaka Panjimas. 120 . Sjahrir Mawi). Yogjakarta: Group Yogya. 2004. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ajat Sudrajat. Utusan Publications & Distributor Sdn. Bandung: Pustaka Setia. Pengantar Ilmu Fiqh. Tamadun Islam Edisi Kedua. Affifi. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Wacana Filsafat Islam. Azharudin Mohd. 2004. Falsafah dan pengetahuan Islam. Sudarsono. 1993. Filsafat Islam. 2004. Khudori Soleh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Yate. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Bhd. 2003. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Mad Aros. Hamka. 1999. 1997. 1995. Turmverlag Azhar Hj.

Oneworld Oxford. 1993. Islam & Tasawuf. Majid Fakhry.2000. Surabaya: Putra Pelajar. 2003. founder of Islamic neoplatonism: his life. 2001. Bangi: UKM. Marsekan Fatawi.W. Al. Tafsir Syariah. Oneworld Oxford. Filsafat Islam. 1998. 2001. Mahayuddin Hj. Bhd. Al-Farabi. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Jawiah Dakir. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. 1984. works & influence.: Selangor. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Tamadun Islam. Munzier Suparta. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. work & Influence. Syahrin Harahap. 1992. Skudai: UTM.Masyur Sdn Bhd.T. His Life. Quran dan Para Penafsirnya. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Othman Napiah. 121 . 1989. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. 1990. Bandung: Pustaka Hidayah. 2002. Bhd. Yahaya. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Luqman Hakim. 2001. Singapura H. Bulan Bintang. Jalaluddin Rahmat. Mahsuri Timur Sdn. 2001. Jakarta: Pustaka Firdaus. Islam di Sepanyol. Skudai: UTM. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Othman Napiah. 1998. Awerroes Ibn Rushd. Pengantar Ilmu Tasawuf. Bhd. Moch Siddiq. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Majid Fakhry. 1975. Ilmu Hadis. 2001. Mohd Rahim Jusoh. Jakarta. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2000. Mahmud Ayub. England. Oemar Amin Hoesin. Marwiah Ahmad. Pengenalan Ilmu Qiraat. Yahaya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. England. 2001.

2002. 2004.brinkster. media.wordpress. Zakat.htm. Akhlak dan Tasawuf Islam. Selangor: Penerbitan Hizbi. August 1. 3 April. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang.com/2007/01/11/ibnu-rusyd.html. Puasa.www.multiply. PT Gramedia Pustaka Utama. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Islam/ Etc/ Andalusia. Pustaka Azzam: Jakarta.www. Zuhairi Miswari. Zakaria Stapa. Haji.net/6_sem2_023/haeruddin. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. syaheerah.com/yudhis/islam/islamdetail.blogspot.www. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.html. http://tumoutou. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. 122 . Jakarata: Robbani Press. org. Montgomery Watt. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). Yusran Asmuni.com/journal.isnet. http://www.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman.www. sutrisno.geocities.islamhadhari.1999. Ustaz Azam b. 1993. 1991.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Yusuf Al-Qardhawy.www. http. 1995. Shah Alam W. 1987. http. http. 2005 http. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria.php?nkid=30 http. 2003 http://selak.net/v4/tokohislam/detail. 1995. Hamzah.asp.htm. Hizbi Sdn Bhd. Haeruddin. Ilmu Tauhid.com/burnskot/rencana/tamadun. Jakarta. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Yusuf al-Qardhawi: Terj. Udah Mohsin. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->