Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

Kuala Lumpur.9. logika. 1975. 7 Aboebakar Atjeh 1970. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. ekonomi. antropologi. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. Bulan Bintang. etika. 1986. etika dan logika. retorika. CV Ramadhani. Sejarah Filsafat Islam. Semarang.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. 8 Oemar Amin Hoesin.50-52. 4 . Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia.6 2. politik dan estetika. 71.7 Dr. hal. hal. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). hal. Filsafat Islam. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. metafizik. Kuala Lumpur. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. estetik.11 5 . Alexander Aphrodisias menyatakan. al-Farabi dan Ibnu Sina.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. Dewan Bahasa dan Pustaka. ilmu falsafah (sosiologi). teologi. 10 Ibid. hal. ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). dan ilmu jiwa (psikologi). Falsafah dan pengetahuan Islam. ilmu mantik (logik). hal. mantik. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. ilmu falsafah agama. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas.9 Prof. 3. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam).1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. 3. 9. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. psikologi dan kosmologi. ilmu falsafah tabiat. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil.

Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. ii. August 1. Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. hal.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. Bhd. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. 2005. 6 .12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. 2001. Utusan Publications & Distributor Sdn.90. b) Tentang manusia i.11 Manakala. 13 Menurut Al-Kindi. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy).13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). 14 http://selak.html. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. Katanya. Ghazali Darusalam.blogspot.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. Kuala Lumpur. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi).com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Bagi Al-Kindi lagi. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. ii. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. 3. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. 2001. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. 7 . Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. c) Tentang alam semesta i. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. Ghazali Darusalam. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. Lihat. iv. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. iii.91. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. ii. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah. hal.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini.

18 Majid Fakhry. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. works & influence. 2002. kewujudan. dalam bidang etika dan politik. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. founder of Islamic neoplatonism: his life. Oneworld Oxford. Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. 8 . hal-hal yang tidak wujud.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). Al-Farabi. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. ilmu logik dan metafizika. zat dan benda serta lain-lain. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. England. sifat.

sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. watak di posisi positif dan akhlak. nabi. ketuhanan.htm. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. Namun. cara hidup. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. akal dan lain-lain. jiwa. 9 . 3 April. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). Menurut Dr. wahyu. 2003. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. http://tumoutou. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. M. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. Carra De Vanux.19 3.net/6_sem2_023/haeruddin. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu.

Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. 21 Azizan Baharuddin. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. 66. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang.hal. Pada abad ke-12. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. diagnosis mahupun pembedahan. Lihat. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). hal. tetapi juga bidang falsafah. 10 . Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b.Masyur Sdn Bhd. Husain b. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. Buku karangannya. Ali b. 1986. Sina. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali.193. Hj. Luqman Hakim. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. 1989. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Singapura.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. Al.

tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. iii. iii. ii. darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan. c.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . b. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. ii. iv. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. iv.Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid.

Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine). Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan.  hempudu hitam . Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang.  lendir .panas dan lembap. udara.panas dan kering.  hempudu kuning . udara dan air. makanan dan minuman. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. pekerjaan. tempat kediaman. b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah .dingin dan kering. c. 12 . h. g. jantina. serta aktiviti fizikal dan mental. aktiviti fizikal dan mental. rehat dan sebagainya. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. f. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya.dingin dan lembap. cuaca dan musim. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu.

sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Sebenarnya. Berdasarkan pandangan itu. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Bagi Pythagoras. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Walau bagaimanapun. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Dalam buku AnNajah.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

32 32 Drs. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. 2004. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. dan kedoktoran. fizik. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. kejiwaan dan sebagainya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita. hal. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). Filsafat Islam.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. 17 . 80. metafizik. pendidikan. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah. Sudarsono.

81. Namun. ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan. 35 Ibid. 18 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671.33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. hal. Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934).34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju.

Menganai falsafah Aristotle. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. dan Ibn Sina. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. al-Farabi. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. alFarabi. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. memperhatikan perkembangan alam. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. Ibn Sina dan al-Ghazali. 19 .

20 . Kalonymus dan ramai lagi. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Herman. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. hal. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Ahmad. Oneworld Oxford. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. sederhana dan panjang. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah.Walid Muhammad b.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. Muhammad b. His Life. 2001. Lihat. Michel Scott. 37 Majid Fakhry. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. b Rusyd. Ahmad b.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat.199. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. work & Influence. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. England. Awerroes Ibn Rushd.

38 Menurut Ibnu Rusyd.63. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. 21 . 1991. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya. 1999. Itali. “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. Yate. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Hamzah. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Turmverlag. hal. Ustaz Azam b.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A.

Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. diasingkan ke Lucena. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut. Muhammad Iqbal. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. hal. hal. 2004. Jakarta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. 94. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. Xv. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. 95. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. Bagi al- 40 Dr.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. Semua daya adalah milik Tuhan. Gaya Media Pratama. 41 Ghazali Darusalam. Bagi al-Ghazali. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. 42 Drs Sudarsono. 22 . Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. 2001. Filsafat Islam. 2004.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. hal.

Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. 23 . 2004. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Sedangkan bagi Ibn Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. xvii. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. hal. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Farid Wajdi. Namun begitu. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. pendeta dan ilmuan di Barat. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja.

44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. itulah yang menjadi persoalan. Lantaran itu. 2004. 122. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Namun. Pustaka Pelajar. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. 45 A. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Padahal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. 24 . falsafah dan agama. Maka. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. kerana dianggap produk Barat. Muhammad Iqbal. Yogyakarta. Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. hal. 44 Drs. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. Hanya dalam proses penciptaannya. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. Justeru. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. konflik antara agama dan akal. Khudori Soleh.20. hal. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. 2004.(mutakallimin). Wacana Filsafat Islam.

geografi. sains.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. perubatan. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. matematik.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. muzik dan sebagainya. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh.

Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. Namun. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. 2007. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. Secara umumnya. jelasnya.htm April 3. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi).com/burnskot/rencana/tamadun. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. http://www. Idris Zakaria.geocities. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. Di dunia Eropah. 26 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan.

buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. 89. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. lebih asli. Sebelum lebih kurang tahun 1200.47 4. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada masa ini. 47 Ghazali Darusalam. dalam bukunya. manusia dan alam semesta. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. 2001. Charles Singer. Filsafat Islam. 27 . Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Al-Farabi.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. hal. ilmu-ilmu Islam lebih teratur.

48 Azizan Baharuddin. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. Bahasa Yunani Rom Timur. Islam sedang berundur di Barat. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. akidah dan falsafah. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. 71. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. 7. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. 28 .48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 3. 4. 5. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. 6. Di pihak lain pula. Selain itu. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. jauh sekali daripada bahasa klasik. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Dalam zaman pertengahan. 1986. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. hal.

yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. Pada tahun 1250. Pada tahun 1256. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. juga beberapa buah buku tentang astronomi. karangan Aristotle. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Pada tahun 1240. 4. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Phoetics.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Hanafi. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan.2002. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. syariat dan akhlak. 57. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. 5. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. baik kehidupan peribadi. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. mencakupi bidang ibadah. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. 33 . Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. Jakarata: Robbani Press.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. hal. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Penggunaan istilah kalam. yaitu aqidah. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut A. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Misalnya.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam).

istihsan. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. pilihan. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. 57. istinbath. 55 Ibid. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". mahu pun yang lainnya..55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). 37.2002. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. larangan. istishab. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. qiyas. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. sunnah Nabi SAW. baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. bukan dari akal atau perasaan. 2. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah. iaitu dari Al-Qur'an. 34 . Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. hal. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Misalnya.. 3. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. atau nahr (analisis).. dan ijma' melalui proses istidlal. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. istislah. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar.. hal.54 Dalam perkembangan selanjutnya. Atas dasar itu.

Pengantar Ilmu Fiqh.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. 35 ..5. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). dan 2.. 1997. hal. 2004. Berdasarkan hal tersebut. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni)."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula.31. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). Hukum itu sendiri. Oleh itu. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian. Bhd. hal.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. iaitu: 1.. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya. Pustaka Azzam: Jakarta.

1997. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh.hal. ijtihad.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. hal. 6. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. 2002. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. 1997. Pengantar Ilmu Fiqh. Contohnya. 36 . al-Sunnah dan kedudukannya. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. 60. 7. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. berhujah dengan hadis Ahad. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. ijmak ulamak dan juga Qiyas. Pengantar Ilmu Fiq. Jaih Mubarok. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah.59 Pada masa pemerintahan Umar. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. jajahan dan negara Islam berkembang luas. iaitu 80 sebatan. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. hal. nas nasikh dan mansukh. pengumpulan al-Quran.

Bandung: CV Gema Risalah Press. iaitu Al- Qur'an. Oleh sebab itu. Ijma'. 68. istinbat dan dalil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. Mazhab Sahabi. hal. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. Sadd az-Zari'ah. Ijma'. Walau bagaimanapun. semua ulama membahaskan topik yang sama.1998. Sunnah Nabi SAW. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. hal. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Qiyas. Irf. Misalnya. Istishab. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. Maslahat. dan Syar'u Man Qablana. Kiat Menjadi Pakar Fiqh.1998. Alasannya. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. iaitu hukum.64 62 63 Ibid. Sunnah Rasulullah SAW. dan Qiyas. Amir Said Az-Zaibari.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. 37 . dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. 64 Amir Said Az-Zaibari. Bandung: CV Gema Risalah Press. 68. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan.

Misnan Jemali. hal. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Zanariah Noor. Zanariah Noor. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. hal. Bhd. Selain itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Tamadun Islam Edisi Kedua. 38 .58. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. 2004. 2004. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya.58. Selain itu. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. 66 Ahmad Yunus Kasim.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. Misnan Jemali. Tamadun Islam Edisi Kedua. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf.

Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. 1990. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. 39 . beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. Di Barat. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. Kuala Lumpur. beliau dikenali sebagai Averroes. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. Islam di Sepanyol. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. hal. Yahaya. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. Sebelum meninggal dunia. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. 50. Dua tahun kemudian. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. Namun begitu.

sha. Namun begitu.i. 50.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Malik. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. hal. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. 1990. Abu Muhammad al-Hadrami. Yahaya. Abu Ali bin Hadiah. wau dan fa. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. Abu al-Abbas al-Qarraq. 40 . Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir. Ada yang berpendapat. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. Ahmad bin Khallaf bin Abd. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). Islam di Sepanyol. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Abu Abdullah al-Lusi. 5. Kuala Lumpur. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd.

hal. 2001.138. Islam & Tasawuf.70 Apa pun asalnya.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan".’ 72 Beliau menambahkan. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. Tasawuf di Dunia Islam. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. 22. 71 Ibid 72 Hamka.63.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. 2002.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Bandung: Pustaka Salam. Jakarta : Pustaka Panjimas. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. 41 . yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. hal. 1993. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. hal. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. hal. Ada dua jenis. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S.73 Istilah Tasawuf 'Arif. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). Mereka dapat berada di suatu tempat. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. Dengan satu Tuhan.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya.'Abd yang pertama adalah "Aku". 23. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. dan yang berkaitan. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. Surabaya: Putra Pelajar. adalah ketiadaan. 'Abd. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. Abdal. demikian ucap Muhammad SAW. sifat-sifat. 2001. 42 .Oleh kerana itu. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. 'Adam. dan tindakan secara terpisah. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. "Adam nyata tidak pernah ada. yaitu sesuatu yang mewujud. iaitu: nyata. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. tauhid adalah sebuah kenyataan. adalah orang yang mengetahui Zat.W. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk.T. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan.

Ia adalah nama tanpa sebutan. cinta.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. Skudai: UTM. dengan menyebut asma tertentu. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. hal.75 Ahwal (jamak dari hal). Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). 35. yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. seperti: takut. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. 36 43 . yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). Pengantar Ilmu Tasawuf. berasal dari al-Ilah. Hanya saja. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. hal. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil.malfudzi}. bahagia. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. Tidak ada Zat di sebaliknya.74 'Adam. Ertinya yang disembah (dan tertentu).Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. Ibid 76 Ibid. Allah. 2001. sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. dan lain-Ialn. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah).

tawakal dan yakin.77 Oleh yang demikian. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. hal. Puasa. Zakat.W. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S. bersifat sidiq dan ikhlas. zuhud. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. Ibid 79 Udah Mohsin.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. Dalam alQuran. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. Dalam konteks yang lain.T. sabar. raja. 45. ridaq dan tawakal. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf.22. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. hal.T. Antara istilah tersebut ialah taubat. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. syukur.W. Haji. muamalah. Selangor: Penerbitan Hizbi. Skudai: UTM.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran.W. 1987. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. 2001. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. 44 . khauf. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran.W.

lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. hal. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. Bhd.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar. maka lahir pula golongan tasawuf.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. Sebagai contoh. 45 .w melalui wahyu ilahi. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. Justeru itu.W.a. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. 1995. tentu bukan menjadi suatu kesalahan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. Akhlak dan Tasawuf Islam.89. Dalam konteks yang lain. al-Quran.

Zahiri dan Batini. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S.81 Selepas itu pada 1201 M. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. 46 . Hadits. Arab Saudi. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. 31. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali. Bandung: Pustaka Hidayah. Ibnu Arabi (1164-1240). Ash-Shaikhul Akbar. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Sepanyol. Pada tahun 1172-1173 M. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith.2000. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). hal. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. Theologi Islam. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia.A.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian.W. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi).

Hejaz. Asia kecil. Beliau adalah 47 . dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Maroko. Muhadarat 5 jilid. Cordova. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Mesir. Mawaqi'in Nujum. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. Karyanya sungguh luar biasa. at-Tadbiratul Ilahiyyah. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. kemudian berpindah ke Ttemcen. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M).Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. Tunisa. Allepo. Mishkatul Anwar. Mahiyyatul Qalb. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Jerussalem. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Beliau berasal dari Sepanyol. Makkah. Risalah al-khalwah. di Afrika Utara. Futuhat terdiri 20 jilid. Fez. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. Ringkasnya.

Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. keyakinan dan keimanan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. 5. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. hal. hal. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. dan ramai lagi.3. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. 65. Syahrin Harahap. keyakinan atau keimanan Islam. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. 2003. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. 2000. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. 83 H. Bhd. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). syariah dan akhlak. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. 48 . Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”.82 Selain itu. Akidah digolongkan sebagai usuluddin.

87 Ketiga.59. Tamadun Islam Edisi Kedua. Kedua. Ilmu Tauhid. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. imam-imam mazhab. Misnan Jemali. Misnan Jemali. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. 87 Ahmad Yunus Kasim. hal. Zanariah Noor. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. hal. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. Zanariah Noor. 2004. 60 49 . terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. pemikir. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. Tamadun Islam Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. 1993. hal. maka yang dihadapi ialah ijtihad. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah.12. sementara pendapat para ulama.

Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. Beliau dilahirkan di Cordova.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. 2003. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Marwiah Ahmad. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). tauhid.73. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova. 50 . Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Hadith. hal. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid.

Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah.91 Sebagai ahli fikir Islam. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. Setelah tarikh itu. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. Antara tahun 1027-1031. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). tetapi ia adalah Allah.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. 74. 51 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. Pada awalnya. Di samping itu. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. 90 91 Ibid. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013. menurut mazhab Zahiri. 2003. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. Menurut beliau. hal. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . Marwiah Ahmad.

52 . membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Dengan kata lain. Risalah fi-usul al-Fiqh. 5. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. Yogjakarta: Group Yogya. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. Dengan pantulan sinarnya. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. 2004.sarjana Sepanyol. hal.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. alQuran dan Hadith Nabi. 5. Ajat Sudrajat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana.

4. hal. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam.94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. hal. 1992. Quran dan Para Penafsirnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. 53 . kebinasaan dan kejahilan. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. 1992. ketenangan dan kedamaian. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat . Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. Quran dan Para Penafsirnya. 5. Jakarta: Pustaka Firdaus. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Ibid 96 Mahmud Ayub. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an.

dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat). kedudukan hukumnya adalah marfu'.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. Tafsir Syariah. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. hal. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. Surabaya: PT Bina Ilmu.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. 13. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. hal. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. 1984. Ibid 99 Jawiah Dakir. 1998. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. 54 . Bangi: UKM. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul.21. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni.

Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain. 100 Ibid 55 . Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. adalah tidak perlu diragukan lagi. 2. Di kalangan Sahabat. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. ada golongan yang ekstrim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. 3. Yahudi. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Kedua. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab.

21. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if.. 1998. dan Ibnu Taimiyah. Ibid 103 Jawiah Dakir. 1998. hal. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. hal. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. 56 . Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya.21.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. 371 H/ 981 M). Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun.

hal. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. 57 . hal. 3. misalnya yang berlaku pada Aisyah r. Pengenalan Ilmu Qiraat. 2001.106 104 105 Marwiah Ahmad. 3.a. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.w. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. begitu juga pada ilmu tajwid.105 Firman Allah yang bermaksud. adalah berbeza di antara satu sama lain. juga tidak menjadi suatu ibadat. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat. Mahsuri Timur Sdn.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid.w.: Selangor. bahkan ia berdosa di sisi syara’. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran.a. 2003.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s.104 5.w. hal. 80. dan selepasnya. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. Mohd Rahim Jusoh. Surah al-Muzzammil ayat 4.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura. tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya.a.a. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik). 106 Ibid.a. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s.w. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r. Bhd.

Keingkaran Aisyah r.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud.a. 58 . “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r. Pengenalan Ilmu Qiraat.w. hal.a.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. 4. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r. Ibid. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. Ibnu Hajar berkata. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih. tetapi Aisyah r. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran.a sendiri tidak mengetahuinya. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran.a dan Hisyam bin Hakim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’.107 Daripada penerangan di atas.a.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’. 2001. sudah tentu beliau menerimanya. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s.a yang tidak mengetahuinya. bukannya kembali kepada kaumnya.w membaca qiraat tersebut.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa. hanya Aisyah r.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s.

ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri).a. amanah.Muqri. kuat. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya.w. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. sampai umur. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. berakal. dipercayai. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. 59 . Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti.

Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby. 2001. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Aahad dan Syaazah.a. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. Pengenalan Ilmu Qiraat. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. 2001. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani.w. Pengenalan Ilmu Qiraat. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy. Masyhur.57. Mohd Rahim Jusoh.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari.57 60 .a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. Ibnu Jubir. hal. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. hal. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya.t daripada disembah dan dikurangkan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. Aahad. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur.

Pengenalan Ilmu Qiraat.w dalam bahasa Arab melalui Jibril a.a.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah). bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s.m.s dan membacanay adalah dikira ibadat. Mohd Rahim Jusoh.w. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat.58. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. hal. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan.10 61 .a. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. 111 112 Ibid. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya.s). Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat. hal. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s.a. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran.

113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. hal. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). Namun begitu adalah perkara yang satu. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. menguatkan hukum yang khilaf. 2001. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. Pengenalan Ilmu Qiraat.11. hal. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. Mohd Rahim Jusoh. 62 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. bermazhab Imam As-Syaf’ie. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. Begitu juga di dalam perkara ibadat. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. walaupun pada peringkat awal.w di atas umat yang lain. 19. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. Ketiga. 113 114 Ibid. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya.a. Kedua.

hal. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. 328. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). tajam fikiran.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Pengenalan Ilmu Qiraat.w. Mohd Rahim Jusoh. 2001.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. 328. hal. seorang 115 116 Ibid. Setelah beliau memasuki Mesir. hendaklah dia baca dahulu”. mempunyai ketokohan di dalam politik. thiqoh. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. amanah. Pernah satu ketika. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. Di dalam majlis ilmu. 63 . beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal.a. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. banyak beribadat.

117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. 329. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. tawadhu. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. hal. Setelah selesai mengerjakan tasaf. Di dalam majlis ilmunya.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Setelah baginda melihat kitab tersebut. Pengenalan Ilmu Qiraat. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh. belioau berangkat ke Baitullah. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. Ibid. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. 64 . dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda.w. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan.a. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. 2001. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. wahai Tuhanku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya.

65 . dan metode- 119 Ibid. maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya. 28 Jamadil Akhir. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat . dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. Mesir.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka.119 5.330.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga. hal.

net. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. dan bersifat eksternal. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. Tamadun Islam. dikatakan Al-Farabi. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. 1998. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain.al-ahkam. matahari melambangkan Tuhan. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. www. dunia seni dan pertukangan. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. Mahayudin Hj. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. 326. yang diterima secara umum. Sebagai.121 Tetapi. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. bulan melambangkan nabi. Menurut Al-Farabi. hal. Menurutnya. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya.Yahaya. dan bintang melambangkan sahabat nabi. agama meniru dunia alam. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Sebagai contoh. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. 66 . Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular.

al-ahkam.123 Namun. menurut Al-Farabi. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. bukan agama.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. Meskipun dia juga seorang Sufi. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah.122 Dalam Islam. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. Ibid 67 . www. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam. dan agama. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. Secara umum. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni.. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total.net. Dalam perspektif falasifah.

125 Ibid 68 . Oleh itu. Tamadun Islam Edisi Kedua. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. Kemudian. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. 58. Jenis kedua. 2004. Oleh itu. yang merupakan bangsa Irak. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. Zanariah Noor.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. diterima secara umum dan eksternal. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. Al-Farabi menulis: Konon. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). kemudian bangsa Mesir. dan selanjutnya. filsafat yang disebutnya filsafat popular.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). Misnan Jemali. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). bagi Al-Farabi. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam. hal. 124 Ahmad Yunus Kasim. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. Jenis pertama. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi.

Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. kemudian Syria. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. Maksud mereka sebenarnya. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. induk dari segala ilmu. berupa pengungkapan dialektis atau logis. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. Tetapi. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria. Berdasarkan alasan ini. 127 Adeng Muchtar Ghazali. tepatnya plato dan Aristoteles.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. 2003. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. 66. dan akhirnya Arab. tutur AlFarabi. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. 65.126 Menurut Al-Farabi. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. 69 . hal. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. 2003. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. khususnya lagi Aristoteles. Bandung: Pustaka Setia. hal.

dan ilmu tentang masyarakat (politik).al-ahkam. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. metafizika.net 70 . www. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". Menurutnya. Mengikuti Aristoteles. filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. fizika (filsafat alam).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. keragaman agama. Pada saat yang sama. Oleh itu. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. Walaupun demikian. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal.

kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. seperti dikemukakan sebelumnya. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. sebahagian lain lebih jauh. Kalam dan fiqh. lagi-lagi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. sementara dalam beberapa hal lainnya. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. Dalam beberapa hal. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi.

dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut. 67. Antakia di Suria. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. 2003. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. dengan penduduk setempat.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi.131 Tetapi penduduknya. Ibid 72 . Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. Suria serta Irak. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. hal. Daerahdaerah ini. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran.

Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. yaitu manusia dewasa. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika. 2003. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. 68. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. Manusia dewasa. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. hal. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. berlainan dengan anak kecil. Ibid 73 . Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. dan mampu berfikir secara mendalam. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. mampu berdiri sendiri.

particulars). Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. Filsafat. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. yang membawa pada perkembangan Islam. Al-haqiqah atau kebenaran. 74 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. Maka keduaduanya membahas yang benar. (796. 89. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). bukan hanya filsafat. Affifi. Terj. tetapi wajib. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. hal. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. tetapi juga sains. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. Sjahrir Mawi. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal.E. Jakarta: Gaya Media Pratama. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. 1995. menurut pendapatnya. al-Kindi.

iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. 90. Filsafat.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. Sjahrir Mawi. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. pancaran) dari Al-Farabi. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. kalau Tuhan. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. Affifi. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. tidaklah sebenarnya esa. Terj. dan pemikiran merupakan daya atau energi. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang.E. Yang Maha Esa. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. maka daya itu menciptakan sesuatu.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Zat. Ibid 75 . Pencipta alam semesta. agar menjadi esa. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. hal. Dalam pemikirannya. hanya berhubungan dengan yang esa.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. Jadi. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. universal). 1995. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri.

tetapi melalui Akal atau malaikat. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi.asp. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini.www.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. tetapi melalui Akal I yang esa. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. 76 . Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak.com/yudhis/islam/islamdetail. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. dan Akal I melalui Akal II. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http.brinkster. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi.

Selain kemahaesaan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. iv. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. rasa dan raba. 77 . yang dikritik AI-Ghazali. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). Maka material asal timbul bukan dari tiada. pindah dari satu tempat ke tempat. air dan tanah adalah pula qadim. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. iaitu zaman tidak bermula. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. yang terbagi dua: (a) Indera luar. penglihatan. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. dan daya menangkap dengan pancaindera. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. tumbuh dan berkembang biak. udara. 138 Ibid. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. iii. udara. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. Dengan lain kata Akal I. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. iaitu pendengaran. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. v. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. ii. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. air dan tanah.

Akal praktik. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. tidak meneruskan arti-arti. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. yang menangkap erti-erti murni. 139 Diperolehi daripada http.com/yudhis/islam/islamdetail.erti murni.asp.www. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. 78 . Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. kalau terpengaruh oleh materi. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. 3. roh dan malaikat. ke akal teoritis. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. 2.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. Akal bakat. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. 4. iaitu berfikir yang disebut akal. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. Akal teoriti. Akal praktik. yang mempunyai hanya satu daya. brinkster. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. Akal aktual. b. Akal terbahagi dua: a. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh.

yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. Akal inilah yang mengontrol badan manusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. jiwa tak berhajat lagi pada badan. tetapi di akhirat. Jiwa manusia. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. Setelah tubuh manusia mati. 79 . yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. Jiwa berhajat kepada badan manusia. Kedua jiwa ini. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. kerana otaklah. sebagaimana dilihat di atas. jiwa manusia adalah kekal.www. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia.com/yudhis/islam/islamdetail. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis. brinkster. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. berlainan dengan kedua jiwa di atas.asp. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah.

80 .www. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. pembangkitan jasmani tak ada. figa. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. Akal I. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim.com/yudhis/islam/islamdetail. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. tidak mempunyai akhir dalam zaman. tidak bermula dalam zaman dan baqin. iaitu : 141 Diperolehi daripada http. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. diantara sepuluh itu.141 Oelh itu. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam.brinkster. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl).asp. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. yang ada hanyalah semata-mata zat. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat.

142 Mengenai masalah kedua. pembangkitan jasmani tidak ada. Ini membawa pula kepada ateisme. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2. sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu.brinkster. 81 . Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". menjauhi falsafat. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. Pengkafiran tentang masalah ketiga.com/yudhis/islam/islamdetail. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http.www. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Pembangkitan jasmani tak ada 3. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam.asp. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf. yang adalah wahyu dari Tuhan. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan.

asp. yang ada ialah kebiasaan alam. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah. Manusia di sini bersikap statik. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah. 82 .asp. Oleh kerana akal lemah. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme. 2. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. yang belum boleh berdiri sendiri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935).brinkster. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan.143 3. tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya. teologi Asy'ari bercorak tradisional. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu.www.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http.com/yudhis/islam/islamdetail.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. selamanya membakar . manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa. 143 144 Diperolehi daripada http.brinkster.www.

Tuhan. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam.www. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. Di dunia Islam bahagian Barat. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan.wordpress. jauh dari masyarakat manusia. dengan kata lain. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. sutrisno.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. sebaliknya. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. alam mempunyai permulaan dalam zaman. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. 83 . pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. Ibn Tufail (w. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina.

Di samping itu. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. kata Ibn Rusyd.146 Jelas disebut dalam ayat ini. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Kami ciptakan manusia dari inti sari. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. air. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. menjelaskan. tanah. Kami jadikan segala yang hidup dari air. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. tetapi dari "ada". Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. dan air serta wap adalah satu. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. kata Ibn Rusyd. seperti yang dikatakan filosof-filosof. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. kata khalaqa di dalam al-Qur'an.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. Konsep serupa ini. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. seperti yang dikatakan al-Ghazali. telah ada sesuatu di sampingNya. 84 .

Demikian pula langit. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. Filsafat memang tidak menerima konsep. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. Dengan demikian sungguhpun alam qadim. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. Dalam hal bumi.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. oleh ayat di atas. 149 Ibid 148 85 . yaitu intisari tanah seperti disebut.148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http.147 "Tiada". kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada". Dan yang qadim adalah materi asal. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan.multiply. tetapi adalah ciptaan Tuhan. tegasnya di hari kiamat.net/v4/tokohislam/detail.com/journal. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain. Qadimnya alam. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ).islamhadhari. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo). syaheerah. alam bukan Tuhan.www.

tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. Bumi dan langit ini akan hancur pula. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada.multiply. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. udara. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. Mengenai masalah kedua. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali.www. syaheerah.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. menurut kaum sufi. Kedua-duanya. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. Ibid 86 . Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra.com/journal. kata Ibn Rusyd.

Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. Dengan kata lain. sutrisno. Di dunia 152 Diperolehi daripada http. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. Ini bukanlah pendapat filosof. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. wahyu diberi arti majazi. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. kerana keduanya membicarakan kebenaran. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi.www. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia.wordpress. Agama mempunyai kebenarannya sendiri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. sebagaimana filosof-filosof Islam lain.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. karena mereka tak dapat memahaminya. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni.

Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba.dan lain-lain. Muhammad Abduh. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. Sayyid Ahmad Khan. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. Sepanyol. kecuali di ka1angan Syi'ah. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. terus berkembang. sebagaimana disebut di atas. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. filsafat dan sains. Hilanglah pemikiran rasional.

dan kemudian menetap di Fusthat. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). namun akhirnya menetap di Fes di Maroko.html. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. Ia belajar di Universitas Fes. memilih hidup di pengasingan. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. Keluarga Maimonides.www. Setelah pengembaraannya di Maroko. Anaknya. Avraham. termasuk Mishneh Torah. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. Mesir. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. dibunuh. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. yaitu 18 tahun. org. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. menghindari kaum Almohades.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. dalam usia yang masih muda.isnet.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. Maimon. Pada masa itu. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. Islam/ Etc/ Andalusia. atau hidup di pengasingan. Ia meninggal di Fusthat. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. media. 89 .

html.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http. Islam/ Etc/ Andalusia. namun yang secara filosofis tidak betul. Ibid 90 . Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern.isnet. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti. media. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. 5.www. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi. org. melainkan terbuka untuk umum.

Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S.W disebut hadis. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. maka Rasulullah S. sunat dan sebagainya. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran.66. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya.67. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. 91 .A. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. Tamadun Islam Edisi Kedua. tentang perkara kebaikan dan kejahatan. termasuklah buah fikirannya. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. Zanariah Noor. hal.A.W.66 158 Ibid. wajib.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith.158 156 Ahmad Yunus Kasim. 157 Ahmad Yunus Kasim. hal. haram.A. Misnan Jemali. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004. Misnan Jemali. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. Zanariah Noor. hal.

Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. Zanariah Noor. ekonomi. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. Misnan Jemali. perundangan. dihafaz. 2004. Sunnah didengar.160 A. etika. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama.159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. social.67. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. politik dan antarabangsa. hal. Jabir bin Abdullah.net. disaksi. Tamadun Islam Edisi Kedua. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. 92 . Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. Abdullah ibn Abu Awfa. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir. muamalah dan sebagainya. Samrah ibn Jundub. www.al-ahkam. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. 160 Diperolehi daripada http.

maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. Hadits Mutawatir a.al-ahkam. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. www.161 1."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. 93 . Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya.net.

A.www. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir.com/journal. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. syaheerah. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Diperolehi daripada http.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S.multiply. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir. 94 . juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. Di samping itu. baik yang terpuji mahupun yang tercela. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. b. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya.W. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. Ada yang melihat atau mendengar.

Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. b. c. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. d. 2. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. a. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang.

Ibid.multiply. sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. syaheerah.165 3. c. tetapi jumlahnya hanya sedikit. Al-Anfal: 64). 96 . kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). Seimbang jumlah para perawi. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H).www. bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. susunan Imam As-Suyuti(911 H).com/journal." (QS. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).

" Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Diperolehi daripada http.167 d. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera). kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1.www.brinkster. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi.com/yudhis/islam/islamdetail.com/yudhis/islam/islamdetail.www. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. 97 . Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir.brinkster.asp. Dengan demikian.asp.

maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda." Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. 169 Ibid 98 . hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat.

namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya. Contoh : 99 ." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2.

Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya." 3. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad." Contoh : 100 ." (HR.

101 . tiga orang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. www. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. baik pemberita itu seorang. lima orang dan seterusnya.net. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas.al-ahkam. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. empat orang. dua orang. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. 2.

Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. www.172 171 172 Ibid. atau hasan). tapi diketahui mana yang terkemudian. Kalau mardud.al-ahkam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. Hadith ahad hanya memfaedahkan zan." b. sebagaimana hadith mutawatir. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. bertawaqquflah kita dahulu. kita pandang nasikh. maka yang terdahulu kita tinggalkan. kita pandang mansukh. Diperolehi daripada http. Kalau tak mungkin dikumpulkan. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. Kalau maqbul. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. kita kumpulkan antara keduanya. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". kita usahakan menarjihkan salah satunya. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. boleh kita berhujah dengannya. kita tinggalkan yang marjuh. dalam erti maqbul.net. yang terkemudian kita ambil. Kita ambil yang rajih. Jika ada. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. hadis tersebut tidak tertolak. 102 .171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith.

Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. 173 Ibid 103 . Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. iaitu jumlah rawi. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. dan keadaan matan. keadaan (kualiti) rawi. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis.

Misalnya para sahabat menyatakan. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.net. Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya.al-ahkam. Diperolehi daripada http. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni. www. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http. 175 104 . "kami melihat Nabi SAW berbuat begini". www. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir.al-ahkam.net." : Awal hadis tersebut adalah ahad.

Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. 1993. dan hadis daif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. 1. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. 189.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. jumlah rawi. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. hal. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. hasan. 105 . keadaan rawi. yang diberikan oleh ulama. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. hadis hasan. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. Batasan hadith sahih. yaitu hadis sahih. Ilmu Hadis. dan daif.

" 2.net. 189. hasan bererti bagus atau baik.al-ahkam." 3.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. matan hadithnya. 1993. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. Munzier Suparta. hdis mutawatir. hal. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. www. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. Hadis Hasan Menurut bahasa. 106 . Ilmu Hadis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran).

190. 180 C. yang dibenarkan. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. a. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. 1993. hal. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. yang diterima. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. 107 . Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. Ilmu Hadis.

Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima.183 Di samping itu." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh. 108 . mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. 1.

191. 109 . tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Hadith marjuh. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b."184 184 Munzier Suparta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. hal. Hadith mutawaqaf. Hadith nasih d. 1993. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. Hadith mansuh c. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. Hadith mukhtalif. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadith rajih 2. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. B. Hadith muhkam. yang tidak diterima. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. Ilmu Hadis.

Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul.192. 186 110 . baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. hal." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). 1993. hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif. 185 D. Dari segi perkembangan sanadnya 1.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun." 186 185 Ibid Munzier Suparta. Ilmu Hadis. Jadi.

dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. Al-Sahihah. dan AlIjasah. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. Mereka menjelaskan." 187 Ibid 111 . bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. seperti Al-Arz. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. Al-Mukatabah.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. 112 . Oleh kerana itu. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. yakni terputus. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. tetapi jumhur mudaddisin berkata. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. 2. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. dari awal sampai akhir. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. bila sanadnya bersambung. Menurut kami. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. Oleh kerana itu. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak.

hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. mahupun disandarkan kepada yang lain.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. Sehubungan dengan itu. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . An-Nawawi berkata. Ibnu Abdil Barr. dan Muhaddis lainnya". Al-Khatib. Dengan demikian.

188 188 Marwiah Ahmad. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. dengan kata-kata.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. 87. hal. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. 114 . Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

118 . dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. termasuk Mazhab Maliki. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. Islam di Sepanyol. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). hal. hal. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. Seperti yang dinyatakan di atas. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. Ibid. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Yahaya. 67. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. 1990. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. 193 194 Mahayuddin Hj. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. turut dikecam. seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. termasuk Imam Ghazali r. 68.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. Hadith dan Ijma’ ulama’.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun.a.

dari Istana Cordova hingga Alhambra. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. Dalam sejarah Islam. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Itulah keunikan para ulama. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia.

Yogjakarta: Group Yogya. Pengantar Ilmu Fiqh. 2004. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. SH M. Turmverlag Azhar Hj. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Abdul Halim Mahmud. Sudarsono. Drs. Asadulah A. Yate. Khudori Soleh. 2004. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Gaya Media Pratama. Tamadun Islam Edisi Kedua. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Mad Aros. Wacana Filsafat Islam. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Noor dan Salina Hj Zainol. Sjahrir Mawi). Hamka. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. CV Ramadhani. Muhammad Iqbal. 1993. Ajat Sudrajat. Misnan Jemali. Filsafat (Terj.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Arba’iyah Mohd.E. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dali. Semarang. Yogyakarta. A. Pustaka Pelajar. Falsafah dan pengetahuan Islam. Ahmad Yunus Kasim. 1995. Jakarta. Bandung: Pustaka Salam. Rineka Cipta. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Dr. Sejarah Filsafat Islam. Jakarta. A. Azharudin Mohd. Bhd. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1986. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1997. Aboebakar Atjeh 1970. 120 . Affifi. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 2004. 2002. Filsafat Islam. Ghazali Darusalam. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 2001. Adeng Muchtar Ghazali. Kuala Lumpur. 2004. 2004.1998. Bhd. 1999. Kuala Lumpur. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Azizan Baharudin. Bhd. Bandung: CV Gema Risalah Press. Amir Said Az-Zaibari. 2003. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Zanariah Noor. Tasawuf di Dunia Islam.Si. Utusan Publications & Distributor Sdn. Jakarta : Pustaka Panjimas.

Surabaya: PT Bina Ilmu. Othman Napiah.2000. Bangi: UKM. Bhd. 121 . 1993. Ilmu Hadis. 1998. Mahayuddin Hj. Luqman Hakim. works & influence.W. Pengenalan Ilmu Qiraat. His Life. Marwiah Ahmad. Othman Napiah. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Jawiah Dakir. Islam & Tasawuf. Skudai: UTM. 2001. Majid Fakhry. Quran dan Para Penafsirnya. England. Jakarta. Bhd. Syahrin Harahap. Jakarta: Pustaka Firdaus. Singapura H. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. 2001. Yahaya. 2001. 1998. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Bandung: Pustaka Hidayah. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. work & Influence. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Al-Farabi. Oemar Amin Hoesin. 1984. 1992. Pengantar Ilmu Tasawuf. Mahsuri Timur Sdn. 1990. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Mahmud Ayub. 2001. 2000.Masyur Sdn Bhd. Awerroes Ibn Rushd. Oneworld Oxford. Marsekan Fatawi. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. Mohd Rahim Jusoh.T. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 2001. Skudai: UTM.: Selangor. 2002. Moch Siddiq. 1975. Munzier Suparta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Tafsir Syariah. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Al. 2001. Yahaya. founder of Islamic neoplatonism: his life. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Islam di Sepanyol. 1989. Jalaluddin Rahmat. 2003. Filsafat Islam. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Majid Fakhry. England. Oneworld Oxford. Surabaya: Putra Pelajar. Bhd. Tamadun Islam. Bulan Bintang.

1995. Pustaka Azzam: Jakarta. http.isnet.html. Zuhairi Miswari. Hizbi Sdn Bhd. 3 April. Yusran Asmuni.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah.www. Akhlak dan Tasawuf Islam.html.com/burnskot/rencana/tamadun. http://tumoutou. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.net/6_sem2_023/haeruddin. 1991. http. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Puasa.com/2007/01/11/ibnu-rusyd.multiply.www. media. org. 2005 http. 122 . Islam/ Etc/ Andalusia.blogspot.com/yudhis/islam/islamdetail. Hamzah. August 1.www.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.www. Haji. http.htm. sutrisno.php?nkid=30 http. Selangor: Penerbitan Hizbi. 2003 http://selak. PT Gramedia Pustaka Utama.1999. Montgomery Watt. syaheerah.asp. Udah Mohsin. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M).htm. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.www.geocities. Shah Alam W. Jakarata: Robbani Press. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. 2004. 1987. Yusuf al-Qardhawi: Terj. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria. http://www. Ustaz Azam b. Ilmu Tauhid.net/v4/tokohislam/detail. Yusuf Al-Qardhawy.wordpress. Zakaria Stapa.com/journal.islamhadhari. 1993. 1995. Jakarta. Haeruddin.brinkster. Zakat.2002. Bhd.