Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

Dewan Bahasa dan Pustaka. CV Ramadhani. 1986.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes).7 Dr. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. Sejarah Filsafat Islam.6 2. etika dan logika. hal. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. etika. 8 Oemar Amin Hoesin. hal. politik dan estetika. 1975. hal. 7 Aboebakar Atjeh 1970. Bulan Bintang. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus.9. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. 71. logika. ekonomi. 4 .8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. Filsafat Islam.50-52. Kuala Lumpur. antropologi. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika. retorika. Semarang. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines).1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. Jakarta.

ilmu mantik (logik).0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). hal. al-Farabi dan Ibnu Sina. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. psikologi dan kosmologi. ilmu falsafah (sosiologi). metafizik. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Falsafah dan pengetahuan Islam. estetik. mantik. 3. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. 3.9 Prof. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam).11 5 . ilmu falsafah agama. 10 Ibid. 9. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. hal.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. teologi.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Alexander Aphrodisias menyatakan. ilmu falsafah tabiat. Kuala Lumpur. dan ilmu jiwa (psikologi). Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil.

Bagi Al-Kindi lagi. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia.blogspot.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. hal.html.90. 2001. Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. Utusan Publications & Distributor Sdn. Katanya. 14 http://selak. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. Kuala Lumpur. 13 Menurut Al-Kindi. b) Tentang manusia i. ii. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan. Bhd. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. 2005. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. 6 . Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi.13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). August 1. ii. Ghazali Darusalam. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi).Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah.11 Manakala. Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam.

Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. iii. hal. 3. Ghazali Darusalam. ii.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. Lihat.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. 7 . 2001. c) Tentang alam semesta i. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini.91. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. iv.

18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. works & influence. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. 2002. England. Al-Farabi. khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. dalam bidang etika dan politik. zat dan benda serta lain-lain. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. kewujudan. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. founder of Islamic neoplatonism: his life. 18 Majid Fakhry. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. Oneworld Oxford.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. sifat. 8 . Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. hal-hal yang tidak wujud. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. ilmu logik dan metafizika.

nabi.net/6_sem2_023/haeruddin.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. 3 April. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. Menurut Dr. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. watak di posisi positif dan akhlak. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. wahyu. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). http://tumoutou. M. Namun. jiwa. 2003. akal dan lain-lain.19 3. 9 . kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup.htm. cara hidup. Carra De Vanux.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. ketuhanan. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan.

Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Hj. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan.193. Sina. hal. 66. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. Luqman Hakim. 10 .21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. Ali b. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq.hal.Masyur Sdn Bhd. Buku karangannya. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. Singapura. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Lihat. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. 1989. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). diagnosis mahupun pembedahan. 1986. Al. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. Husain b. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. 21 Azizan Baharuddin. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b. Pada abad ke-12. tetapi juga bidang falsafah.

Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid. iv. iii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. b. ii. darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. iv. ii. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. c. iii.

dingin dan kering. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa.  hempudu hitam . serta aktiviti fizikal dan mental. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine). f. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. udara. cuaca dan musim. Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan. makanan dan minuman. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang. g. rehat dan sebagainya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah . h. jantina. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya.panas dan kering. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. pekerjaan. b. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. udara dan air. 12 . c.dingin dan lembap.  lendir . tempat kediaman. aktiviti fizikal dan mental.panas dan lembap.  hempudu kuning .

Bagi Pythagoras. Walau bagaimanapun. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Berdasarkan pandangan itu. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Sebenarnya. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Dalam buku AnNajah. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. dan kedoktoran. Sudarsono. metafizik. 17 . Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. hal. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. 80.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita. fizik. kejiwaan dan sebagainya. pendidikan. 2004.32 32 Drs. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. Filsafat Islam. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah.

hal. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur.33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. Namun. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah. ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”. 35 Ibid. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur).34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. 81. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934). Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan. 18 .

al-Farabi. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Menganai falsafah Aristotle. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. Ibn Sina dan al-Ghazali. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. dan Ibn Sina. 19 . alFarabi. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. memperhatikan perkembangan alam. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan.

Awerroes Ibn Rushd. Muhammad b. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. work & Influence. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. b Rusyd. Oneworld Oxford. Lihat.Walid Muhammad b. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat.199. 20 . Ahmad b. Ahmad. His Life. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. Kalonymus dan ramai lagi. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. hal. sederhana dan panjang. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. 37 Majid Fakhry. England. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Herman. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. Michel Scott.

Turmverlag. 21 . Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka. Itali. Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. hal. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Ustaz Azam b.63. 1991. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A.38 Menurut Ibnu Rusyd. Hamzah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. 1999. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya. Yate. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum.

40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. Jakarta. 95. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. hal. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut. Gaya Media Pratama. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. hal. 41 Ghazali Darusalam. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. Xv. Bagi al-Ghazali. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. 2004. diasingkan ke Lucena. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. Bagi al- 40 Dr. 2004. Muhammad Iqbal. 22 . Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. 2001. 42 Drs Sudarsono. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. Filsafat Islam. 94. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Semua daya adalah milik Tuhan. hal.

2004. Namun begitu. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. Muhammad Iqbal. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. xvii. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. 23 . Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. pendeta dan ilmuan di Barat. Menurut Muhammad Farid Wajdi. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. hal. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd.

Muhammad Iqbal. hal. 24 . wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. 2004. Namun. kerana dianggap produk Barat. Padahal. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Lantaran itu. Maka. Wacana Filsafat Islam. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Hanya dalam proses penciptaannya. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. falsafah dan agama. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. konflik antara agama dan akal.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu.(mutakallimin). 122. 44 Drs. Khudori Soleh. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. Yogyakarta. 2004. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. 45 A. hal. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. Justeru. Pustaka Pelajar. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. itulah yang menjadi persoalan. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian.20.

Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang. muzik dan sebagainya. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. sains.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. perubatan. geografi. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. matematik. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan.

Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. http://www.com/burnskot/rencana/tamadun. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. 2007. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta.geocities. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. 26 .htm April 3.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. Idris Zakaria. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi). Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. Di dunia Eropah.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. jelasnya. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. Secara umumnya. Namun.

lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. lebih asli.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. 27 . manusia dan alam semesta. hal. 2001. Al-Farabi. ilmu-ilmu Islam lebih teratur.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. 89. Pada masa ini. Charles Singer. dalam bukunya. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Filsafat Islam. Sebelum lebih kurang tahun 1200. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1.47 4. 47 Ghazali Darusalam.

Di pihak lain pula. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. 3. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. 4. Dalam zaman pertengahan. hal. 1986. akidah dan falsafah. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. jauh sekali daripada bahasa klasik. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 5. Islam sedang berundur di Barat. 7. Bahasa Yunani Rom Timur. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. Selain itu. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. 6. 48 Azizan Baharuddin. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. 71. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. 28 .

Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. juga beberapa buah buku tentang astronomi. Pada tahun 1250.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. Pada tahun 1240.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. Pada tahun 1256. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. karangan Aristotle. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Phoetics. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. 4.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology.2002. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. baik kehidupan peribadi. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. mencakupi bidang ibadah. Jakarata: Robbani Press. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Misalnya. 57. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Hanafi. hal. Menurut A. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. syariat dan akhlak. 33 . yaitu aqidah. 5. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). Penggunaan istilah kalam. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). Atas dasar itu. hal. Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi.. 34 . Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. atau nahr (analisis).2002. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. 55 Ibid. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. 2.. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". larangan. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas..54 Dalam perkembangan selanjutnya. 57. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. istihsan. qiyas. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. hal. dan ijma' melalui proses istidlal.. iaitu dari Al-Qur'an. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. 37. 3. bukan dari akal atau perasaan. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. istishab. Misalnya. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. sunnah Nabi SAW.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). istislah. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. mahu pun yang lainnya. istinbath. baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. pilihan.

Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. Oleh itu. 2004.31. Pengantar Ilmu Fiqh. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. hal. Berdasarkan hal tersebut.5. 1997.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. Pustaka Azzam: Jakarta. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni).58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Hukum itu sendiri.. dan 2. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). Bhd. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh. hal."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. 35 .. iaitu: 1.. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya..

1997. iaitu 80 sebatan. 2002. hal. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi.hal. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. ijtihad. al-Sunnah dan kedudukannya. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 1997.59 Pada masa pemerintahan Umar.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. berhujah dengan hadis Ahad. ijmak ulamak dan juga Qiyas. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. pengumpulan al-Quran. 6. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. Pengantar Ilmu Fiqh. hal. Contohnya. nas nasikh dan mansukh. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 60. Jaih Mubarok. jajahan dan negara Islam berkembang luas.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Pengantar Ilmu Fiq. 7. 36 .

68.64 62 63 Ibid. Irf. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Mazhab Sahabi. Sunnah Nabi SAW.1998. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. dan Qiyas. semua ulama membahaskan topik yang sama. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. hal. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bandung: CV Gema Risalah Press. hal. Istishab. Ijma'. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. Oleh sebab itu.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. Maslahat. Qiyas.1998. Walau bagaimanapun. dan Syar'u Man Qablana. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. 37 . Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. Bandung: CV Gema Risalah Press. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Alasannya. Ijma'. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Sunnah Rasulullah SAW. iaitu Al- Qur'an. Misalnya. 68. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. Amir Said Az-Zaibari. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kiat Menjadi Pakar Fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. istinbat dan dalil. Sadd az-Zari'ah. iaitu hukum. 64 Amir Said Az-Zaibari.

Selain itu. Zanariah Noor. hal.58. 66 Ahmad Yunus Kasim. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. hal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Tamadun Islam Edisi Kedua. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Misnan Jemali. 2004.58. Bhd. 38 .65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. Selain itu. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. Misnan Jemali. Tamadun Islam Edisi Kedua.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. 2004. Zanariah Noor. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Namun begitu. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Islam di Sepanyol. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Dua tahun kemudian. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. Di Barat. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. 39 . 1990. Kuala Lumpur. Yahaya. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. hal. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. 50. Sebelum meninggal dunia. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. beliau dikenali sebagai Averroes.

sha. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. Abu al-Abbas al-Qarraq. Abu Muhammad al-Hadrami. 40 . Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M).Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Yahaya. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. hal. Abu Abdullah al-Lusi. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi. 50. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Ahmad bin Khallaf bin Abd. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. 1990. Kuala Lumpur. Abu Ali bin Hadiah.i. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. wau dan fa. Islam di Sepanyol.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. Malik.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). 5. Namun begitu. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. Ada yang berpendapat. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir.

Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. 2001. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. Bandung: Pustaka Salam.63. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan.138. Tasawuf di Dunia Islam. 22. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. 1993. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. hal. 71 Ibid 72 Hamka.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan". hal.’ 72 Beliau menambahkan. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. 41 . 2002. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. Islam & Tasawuf.70 Apa pun asalnya. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Jakarta : Pustaka Panjimas. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. hal. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun.

42 . Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk. sifat-sifat.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. Abdal. "Adam nyata tidak pernah ada. demikian ucap Muhammad SAW. hal. Surabaya: Putra Pelajar.Oleh kerana itu. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. iaitu: nyata. adalah orang yang mengetahui Zat. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}.W. Mereka dapat berada di suatu tempat. tauhid adalah sebuah kenyataan. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. adalah ketiadaan. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan.T.73 Istilah Tasawuf 'Arif.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. Dengan satu Tuhan. yaitu sesuatu yang mewujud. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). 'Abd. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. 23. dan yang berkaitan. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. 'Adam.'Abd yang pertama adalah "Aku"."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. Ada dua jenis. 2001. dan tindakan secara terpisah.

yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. Pengantar Ilmu Tasawuf.74 'Adam. bahagia. seperti: takut. Skudai: UTM.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah.75 Ahwal (jamak dari hal). Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. Ertinya yang disembah (dan tertentu). Hanya saja. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. dan lain-Ialn.Ia adalah nama tanpa sebutan. cinta. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil.malfudzi}. 36 43 . Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). Allah. hal. Tidak ada Zat di sebaliknya. 35. dengan menyebut asma tertentu. berasal dari al-Ilah. hal. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. 2001. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. Ibid 76 Ibid. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci).

hal.77 Oleh yang demikian. muamalah.W. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. tawakal dan yakin. Haji.W. bersifat sidiq dan ikhlas. Puasa. Zakat. ridaq dan tawakal. sabar.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Ibid 79 Udah Mohsin. khauf. syukur. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. Dalam konteks yang lain. Skudai: UTM.W. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. 45. Selangor: Penerbitan Hizbi.22. Antara istilah tersebut ialah taubat. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.T. 44 . 1987.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. zuhud. 2001. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang.T.W. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. hal. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. raja. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Dalam alQuran.

Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. hal. Dalam konteks yang lain. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf. maka lahir pula golongan tasawuf. Sebagai contoh. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. 45 . al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.W. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. tentu bukan menjadi suatu kesalahan. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. 1995. Bhd. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. Akhlak dan Tasawuf Islam. al-Quran. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. Justeru itu. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi.w melalui wahyu ilahi. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan.a. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja.89.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. Kuliah-kuliah Tasawwuf. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian.81 Selepas itu pada 1201 M. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria.2000. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Ash-Shaikhul Akbar. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah.A. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. 46 . Pada tahun 1172-1173 M.W. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. Zahiri dan Batini. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Theologi Islam. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. 31. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Ibnu Arabi (1164-1240). Bandung: Pustaka Hidayah. Arab Saudi. Sepanyol. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Hadits. hal. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali.

Jerussalem. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. Allepo. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Beliau berasal dari Sepanyol. Mesir. Mishkatul Anwar. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Risalah al-khalwah. Cordova. di Afrika Utara. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. kemudian berpindah ke Ttemcen. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Makkah. Ringkasnya. Fez. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). at-Tadbiratul Ilahiyyah. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. Muhadarat 5 jilid. Maroko. Hejaz. Beliau adalah 47 . Karyanya sungguh luar biasa. Tunisa. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Asia kecil. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Mawaqi'in Nujum. Futuhat terdiri 20 jilid. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Mahiyyatul Qalb.

82 Selain itu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. 2003. Syahrin Harahap. Akidah digolongkan sebagai usuluddin. 65. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. hal. 48 . syariah dan akhlak. 2000. hal. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol.3. keyakinan atau keimanan Islam. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. keyakinan dan keimanan. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. 83 H. 5. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. Bhd. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). dan ramai lagi. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”.

Misnan Jemali. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. Ilmu Tauhid. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. 87 Ahmad Yunus Kasim.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah.87 Ketiga. Zanariah Noor.12. Kedua.59. 2004. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. 1993. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. imam-imam mazhab. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. sementara pendapat para ulama. Misnan Jemali. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. hal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 60 49 . Tamadun Islam Edisi Kedua. Tamadun Islam Edisi Kedua. pemikir. hal. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. Zanariah Noor. 2004. maka yang dihadapi ialah ijtihad. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan.

tauhid. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. 2003. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M. hal. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Marwiah Ahmad. 50 . Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. Hadith.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. Beliau dilahirkan di Cordova.73. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya.

Marwiah Ahmad. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. tetapi ia adalah Allah. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. Pada awalnya.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Setelah tarikh itu. Menurut beliau. 74. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013.91 Sebagai ahli fikir Islam. 90 91 Ibid. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. menurut mazhab Zahiri. 51 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. 2003. Antara tahun 1027-1031. hal. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. Di samping itu. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol.

hal. Risalah fi-usul al-Fiqh. Dengan pantulan sinarnya.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam.sarjana Sepanyol. 52 . terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. Yogjakarta: Group Yogya. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus. alQuran dan Hadith Nabi. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. Ajat Sudrajat. Dengan kata lain. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. Tafsir Inklusif: Makna Islam. 2004.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. 5. 5.

Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. kebinasaan dan kejahilan.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang.94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. 5. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat . Quran dan Para Penafsirnya. ketenangan dan kedamaian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. Ibid 96 Mahmud Ayub. 1992. Quran dan Para Penafsirnya.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub. 4. hal. 53 . tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. 1992. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Firdaus. hal.

dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat). Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. 13.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat".21. 1984. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. hal. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. hal. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. 1998. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. 54 . Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). Tafsir Syariah. Surabaya: PT Bina Ilmu. Bangi: UKM. kedudukan hukumnya adalah marfu'. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. Ibid 99 Jawiah Dakir. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.

keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Di kalangan Sahabat. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. 2. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. 3. 100 Ibid 55 . Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat. adalah tidak perlu diragukan lagi. Kedua. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. ada golongan yang ekstrim. Yahudi.

Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. 1998. 1998. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. 371 H/ 981 M). Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if. dan Ibnu Taimiyah. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya.21. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.21. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima.. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). Ibid 103 Jawiah Dakir. 56 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. hal. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab. hal.

w. 3. 2001.w.a. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran. 80. 3. Surah al-Muzzammil ayat 4. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain.a. misalnya yang berlaku pada Aisyah r.104 5.106 104 105 Marwiah Ahmad. 106 Ibid. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r.a.w.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan. dan selepasnya. begitu juga pada ilmu tajwid.a.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.: Selangor. Bhd. juga tidak menjadi suatu ibadat. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik). Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs. hal. 2003.a. Mahsuri Timur Sdn. hal. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar. 57 .105 Firman Allah yang bermaksud. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran. Mohd Rahim Jusoh. Pengenalan Ilmu Qiraat. tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya.w. adalah berbeza di antara satu sama lain. bahkan ia berdosa di sisi syara’. hal.

Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran. Ibnu Hajar berkata. tetapi Aisyah r. hal. bukannya kembali kepada kaumnya. Keingkaran Aisyah r. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’. 2001.a.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’. hanya Aisyah r.a yang tidak mengetahuinya. Ibid. 58 .a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud.w.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r. Pengenalan Ilmu Qiraat. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r. 4. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah. sudah tentu beliau menerimanya.a.a sendiri tidak mengetahuinya. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s.a. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s.107 Daripada penerangan di atas. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa.a dan Hisyam bin Hakim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r.w membaca qiraat tersebut.

amanah. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya. 59 . Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. sampai umur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah.w.Muqri. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri).a. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. kuat. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. berakal. dipercayai. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam.

57 60 . Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. Pengenalan Ilmu Qiraat. Aahad dan Syaazah.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy.w. Masyhur. hal. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab. Aahad.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. Ibnu Jubir.57. hal.a. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s.t daripada disembah dan dikurangkan. Hassan Al-Bassri dan sebagainya.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. 2001. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani. Mohd Rahim Jusoh. Pengenalan Ilmu Qiraat. 2001. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur.

Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah).10 61 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan. 2001. 111 112 Ibid. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s.58. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat.a.w dalam bahasa Arab melalui Jibril a. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam.a. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya. Pengenalan Ilmu Qiraat.a.w. Mohd Rahim Jusoh. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s. hal.s).m.s dan membacanay adalah dikira ibadat. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat. hal. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran.

pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. hal.11. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. 113 114 Ibid. 19. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. Begitu juga di dalam perkara ibadat. 62 .a. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. Mohd Rahim Jusoh. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya. walaupun pada peringkat awal.w di atas umat yang lain. bermazhab Imam As-Syaf’ie.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. 2001. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. Kedua. hal. Namun begitu adalah perkara yang satu.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). Pengenalan Ilmu Qiraat. menguatkan hukum yang khilaf. Ketiga. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam.

Pengenalan Ilmu Qiraat. tajam fikiran. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir.a. 328. Di dalam majlis ilmu. seorang 115 116 Ibid. 2001. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Mohd Rahim Jusoh. Pernah satu ketika. thiqoh. 63 . hal.w. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. Setelah beliau memasuki Mesir. banyak beribadat. amanah. 328.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). mempunyai ketokohan di dalam politik. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. hal. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. hendaklah dia baca dahulu”. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail.

belioau berangkat ke Baitullah. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”.w. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. hal. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. Setelah selesai mengerjakan tasaf. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”. tawadhu. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh. Ibid. Pengenalan Ilmu Qiraat. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. 64 . 329. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. Di dalam majlis ilmunya. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. 2001.a. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. Setelah baginda melihat kitab tersebut. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. wahai Tuhanku. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan.

dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. dan metode- 119 Ibid. hal. 28 Jamadil Akhir. Mesir. 65 . maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi.119 5. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.330. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat .Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya.

dan bersifat eksternal. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. Mahayudin Hj.net. 326. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. dunia seni dan pertukangan.Yahaya. Sebagai contoh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan.121 Tetapi. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik.al-ahkam. matahari melambangkan Tuhan. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. Menurutnya. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. 66 . Menurut Al-Farabi. agama meniru dunia alam. www. 1998. yang diterima secara umum. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami. bulan melambangkan nabi. hal. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. dan bintang melambangkan sahabat nabi. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. Tamadun Islam. dikatakan Al-Farabi. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Sebagai.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama.

yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total.122 Dalam Islam. www.al-ahkam.. bukan agama. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam.123 Namun.net. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. menurut Al-Farabi. Ibid 67 . Secara umum. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. Meskipun dia juga seorang Sufi. Dalam perspektif falasifah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. dan agama. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni.

filsafat yang disebutnya filsafat popular. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. yang merupakan bangsa Irak. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam. Jenis pertama. kemudian bangsa Mesir. 125 Ibid 68 . khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. Zanariah Noor.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. diterima secara umum dan eksternal.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. Kemudian. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. Misnan Jemali. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). bagi Al-Farabi. Oleh itu. Oleh itu. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. 58. hal. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). 124 Ahmad Yunus Kasim. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. 2004. dan selanjutnya. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. Jenis kedua. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. Tamadun Islam Edisi Kedua. Al-Farabi menulis: Konon.

Tetapi. Bandung: Pustaka Setia. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. hal. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. khususnya lagi Aristoteles. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. Maksud mereka sebenarnya. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. 2003. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. tutur AlFarabi. 65. induk dari segala ilmu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. 2003. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. 69 . Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. hal. dan akhirnya Arab. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. tepatnya plato dan Aristoteles.126 Menurut Al-Farabi. kemudian Syria. 127 Adeng Muchtar Ghazali. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. 66. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini. Berdasarkan alasan ini. berupa pengungkapan dialektis atau logis.

Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis.al-ahkam. Walaupun demikian. www. Menurutnya. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. dan ilmu tentang masyarakat (politik).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama.net 70 . Mengikuti Aristoteles. Oleh itu. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. keragaman agama. Pada saat yang sama. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. fizika (filsafat alam). metafizika.

penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. seperti dikemukakan sebelumnya. Kalam dan fiqh. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. sementara dalam beberapa hal lainnya. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. sebahagian lain lebih jauh. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. Dalam beberapa hal. lagi-lagi. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui.

Suria serta Irak. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Daerahdaerah ini. Ibid 72 . Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. 2003.131 Tetapi penduduknya. hal. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . Antakia di Suria. dengan penduduk setempat. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. 67. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.

yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. 68. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. Manusia dewasa. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. yaitu manusia dewasa. dan mampu berfikir secara mendalam. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Ibid 73 . 2003. hal. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. mampu berdiri sendiri. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. berlainan dengan anak kecil.

tetapi juga sains. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. Filsafat. yang membawa pada perkembangan Islam. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. Al-haqiqah atau kebenaran. particulars). (796.E. menurut pendapatnya. Terj. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. bukan hanya filsafat. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. al-Kindi. Affifi. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal).873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. 74 . Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. 1995. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. hal. Maka keduaduanya membahas yang benar. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal. 89. tetapi wajib. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. Sjahrir Mawi. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. Jakarta: Gaya Media Pratama.

iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. 1995. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. agar menjadi esa.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. hanya berhubungan dengan yang esa. kalau Tuhan. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman. Affifi. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. tidaklah sebenarnya esa. Ibid 75 . Yang Maha Esa menciptakan yang esa. dan pemikiran merupakan daya atau energi. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. Sjahrir Mawi. universal).135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. Filsafat. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. Terj. pancaran) dari Al-Farabi. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak.E. Pencipta alam semesta. Jadi. Dalam pemikirannya. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. Yang Maha Esa. 90. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. hal. Zat. maka daya itu menciptakan sesuatu.

Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak. tetapi melalui Akal I yang esa. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars.www. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari.brinkster. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. dan Akal I melalui Akal II.asp. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat.com/yudhis/islam/islamdetail. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi. 76 . tetapi melalui Akal atau malaikat. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi.

Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). yang terbagi dua: (a) Indera luar. v. ii. air dan tanah. Selain kemahaesaan Tuhan. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. pindah dari satu tempat ke tempat. iii. tumbuh dan berkembang biak. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. Maka material asal timbul bukan dari tiada. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. udara. iaitu zaman tidak bermula. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. 138 Ibid. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. iaitu pendengaran. iv. dan daya menangkap dengan pancaindera. penglihatan. Dengan lain kata Akal I. air dan tanah adalah pula qadim. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. yang dikritik AI-Ghazali. 77 . Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. rasa dan raba. udara. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra.

yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. 3. yang mempunyai hanya satu daya. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. Akal praktik. kalau terpengaruh oleh materi. yang menangkap erti-erti murni. brinkster. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. iaitu berfikir yang disebut akal. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. ke akal teoritis. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1.com/yudhis/islam/islamdetail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. b.asp. roh dan malaikat.erti murni. Akal teoriti. 78 . Akal aktual. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. Akal terbahagi dua: a. 139 Diperolehi daripada http. tidak meneruskan arti-arti. Akal bakat. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni.www. 2. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. Akal praktik. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. 4.

Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. Jiwa berhajat kepada badan manusia. 79 . sebagaimana dilihat di atas. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. brinkster.asp. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia.www. berlainan dengan kedua jiwa di atas. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. jiwa manusia adalah kekal. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis. Jiwa manusia. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. Setelah tubuh manusia mati. kerana otaklah.com/yudhis/islam/islamdetail. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. tetapi di akhirat. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. jiwa tak berhajat lagi pada badan.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Kedua jiwa ini. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http.

figa. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. iaitu : 141 Diperolehi daripada http. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat. diantara sepuluh itu.brinkster. pembangkitan jasmani tak ada. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. tidak bermula dalam zaman dan baqin. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. 80 . Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat.141 Oelh itu.www.asp. Akal I. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim. tidak mempunyai akhir dalam zaman. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal.com/yudhis/islam/islamdetail. yang ada hanyalah semata-mata zat. yaitu perincian yang ada dalam alam ini.

sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu.brinkster. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. pembangkitan jasmani tidak ada. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. menjauhi falsafat. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". Pengkafiran tentang masalah ketiga.asp.142 Mengenai masalah kedua. 81 . Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. Pembangkitan jasmani tak ada 3.com/yudhis/islam/islamdetail.www. Ini membawa pula kepada ateisme. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. yang adalah wahyu dari Tuhan. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1.

tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. 82 . Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. selamanya membakar . Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. Diperolehi daripada http. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional. yang ada ialah kebiasaan alam.brinkster. Manusia di sini bersikap statik.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. 2. Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya.brinkster. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. teologi Asy'ari bercorak tradisional. 143 144 Diperolehi daripada http.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. Oleh kerana akal lemah. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935). sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah.com/yudhis/islam/islamdetail. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu.www.www.asp. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan.143 3.com/yudhis/islam/islamdetail. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. yang belum boleh berdiri sendiri.asp.

wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al.wordpress. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur. alam mempunyai permulaan dalam zaman. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. jauh dari masyarakat manusia. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. dengan kata lain. sebaliknya.www. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. Ibn Tufail (w. sutrisno. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Di dunia Islam bahagian Barat. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. 83 . seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal. Tuhan.

tetapi dari "ada". kata Ibn Rusyd. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. Kami ciptakan manusia dari inti sari. Di samping itu. Konsep serupa ini. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. seperti yang dikatakan al-Ghazali. menjelaskan. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". kata khalaqa di dalam al-Qur'an. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. telah ada sesuatu di sampingNya. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. tanah. Kami jadikan segala yang hidup dari air. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. 84 .146 Jelas disebut dalam ayat ini. kata Ibn Rusyd. air. seperti yang dikatakan filosof-filosof. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. dan air serta wap adalah satu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan.

penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo).net/v4/tokohislam/detail. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada". Filsafat memang tidak menerima konsep. Dengan demikian sungguhpun alam qadim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang. tetapi adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ).147 "Tiada". syaheerah.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. oleh ayat di atas. Qadimnya alam.islamhadhari. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir .148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an. 149 Ibid 148 85 . Dan yang qadim adalah materi asal. alam bukan Tuhan.www. tegasnya di hari kiamat. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain.com/journal. www. yaitu intisari tanah seperti disebut.multiply. Dalam hal bumi. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. Demikian pula langit.

Bumi dan langit ini akan hancur pula. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Kedua-duanya. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. udara.com/journal. Mengenai masalah kedua. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http.multiply. syaheerah. kata Ibn Rusyd. Ibid 86 . tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. menurut kaum sufi.www.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian.

sebagaimana filosof-filosof Islam lain. karena mereka tak dapat memahaminya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Agama mempunyai kebenarannya sendiri. Di dunia 152 Diperolehi daripada http.wordpress. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. kerana keduanya membicarakan kebenaran. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. wahyu diberi arti majazi. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. Ini bukanlah pendapat filosof. Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat.www. Dengan kata lain. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. sutrisno. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia.

terus berkembang. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. sebagaimana disebut di atas. filsafat dan sains. Sayyid Ahmad Khan. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat.dan lain-lain. Sepanyol. Muhammad Abduh. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. Hilanglah pemikiran rasional. kecuali di ka1angan Syi'ah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme.

yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. yaitu 18 tahun. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya.isnet. Anaknya. dibunuh. Keluarga Maimonides. 89 . Ia belajar di Universitas Fes. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. Setelah pengembaraannya di Maroko. Mesir. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). org. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. menghindari kaum Almohades. dalam usia yang masih muda. Ia meninggal di Fusthat. termasuk Mishneh Torah. atau hidup di pengasingan.html.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). namun akhirnya menetap di Fes di Maroko. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. Islam/ Etc/ Andalusia. Avraham. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan.www. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Pada masa itu. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. media. Maimon. memilih hidup di pengasingan. dan kemudian menetap di Fusthat. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya.

namun yang secara filosofis tidak betul. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. Islam/ Etc/ Andalusia. media. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http. melainkan terbuka untuk umum. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu. org.www. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti.html. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides. Ibid 90 . 5. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya.isnet.

Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. Zanariah Noor. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. hal. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S.W. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. sunat dan sebagainya. termasuklah buah fikirannya.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. 2004. Misnan Jemali. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. 91 . hal. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran.66. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. haram.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu.A. tentang perkara kebaikan dan kejahatan. Zanariah Noor. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. 2004.W disebut hadis.158 156 Ahmad Yunus Kasim. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan.A. Tamadun Islam Edisi Kedua.66 158 Ibid.A. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. Misnan Jemali. 157 Ahmad Yunus Kasim. Tamadun Islam Edisi Kedua.67. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran. hal. maka Rasulullah S. wajib.

Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir.67. etika. hal. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. Abdullah ibn Abu Awfa. Sunnah didengar. 92 . Jabir bin Abdullah. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. 160 Diperolehi daripada http. ekonomi.159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya.al-ahkam. disaksi. Tamadun Islam Edisi Kedua. www. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). muamalah dan sebagainya. Zanariah Noor.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori.net. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). 2004. social. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. politik dan antarabangsa. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. Misnan Jemali.160 A. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. perundangan. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. dihafaz. Samrah ibn Jundub.

maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta.al-ahkam. Hadits Mutawatir a.161 1. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta.net. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. 93 . Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http.

Diperolehi daripada http.com/journal. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera.multiply.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir.A. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. b. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. 94 . seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. syaheerah. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera. Ada yang melihat atau mendengar. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1.W. Di samping itu. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir.www. baik yang terpuji mahupun yang tercela.

maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. b. d. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). c. a. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).multiply. c. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H). Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. susunan Imam As-Suyuti(911 H). sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. Ibid. Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya.165 3. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. syaheerah. bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya. 96 . yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). tetapi jumlahnya hanya sedikit.www. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir. Al-Anfal: 64)." (QS. Seimbang jumlah para perawi. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada.com/journal.

167 d.www. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi. kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http.asp.brinkster.brinkster. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya.asp. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1. Dengan demikian. 97 .www.com/yudhis/islam/islamdetail. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera).

" Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. 169 Ibid 98 . "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda.

Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Contoh : 99 . namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz.

Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu." 3.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya." (HR. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau." Contoh : 100 .

www. baik pemberita itu seorang. 2. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. dua orang. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. lima orang dan seterusnya.al-ahkam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. 101 . Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi.net. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. empat orang. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. tiga orang.

Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. atau hasan). kita tinggalkan yang marjuh. tapi diketahui mana yang terkemudian. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. kita usahakan menarjihkan salah satunya. bertawaqquflah kita dahulu.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Kalau maqbul. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. 102 .172 171 172 Ibid. kita pandang mansukh. Kalau mardud. yang terkemudian kita ambil. Diperolehi daripada http. hadis tersebut tidak tertolak. sebagaimana hadith mutawatir. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". Jika ada. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. kita kumpulkan antara keduanya. Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. www. maka yang terdahulu kita tinggalkan. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. dalam erti maqbul. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. boleh kita berhujah dengannya. Kalau tak mungkin dikumpulkan." b.net. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. Kita ambil yang rajih.al-ahkam. kita pandang nasikh.

" Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. keadaan (kualiti) rawi. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. iaitu jumlah rawi.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. dan keadaan matan. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis. maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. 173 Ibid 103 . Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan.

"kami melihat Nabi SAW berbuat begini". lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http." : Awal hadis tersebut adalah ahad.al-ahkam.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.net. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua.al-ahkam. Misalnya para sahabat menyatakan. 175 104 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir.net. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya. www. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir. Diperolehi daripada http. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni. www. Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal.

Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. yang diberikan oleh ulama. hadis hasan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. dan daif. hal. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. yaitu hadis sahih. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. dan hadis daif. 1. jumlah rawi. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. keadaan rawi. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. Batasan hadith sahih. 1993. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. hasan. 105 . Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. Ilmu Hadis. 189. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan.

1993. www. matan hadithnya. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. Munzier Suparta. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. 106 . Ilmu Hadis." 3. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. hal.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran).net. Hadis Hasan Menurut bahasa.al-ahkam. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. hasan bererti bagus atau baik." 2. 189. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. hdis mutawatir.

yang dibenarkan. 180 C. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. 107 ." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. hal. a. yang diterima. Ilmu Hadis. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud.190. 1993. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan.

mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. 1. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh. Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. 108 . namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh.183 Di samping itu.

Hadith mutawaqaf. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Hadith nasih d. 109 . hal. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. Hadith rajih 2. yang tidak diterima. Hadith muhkam. Ilmu Hadis. Hadith marjuh. B. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b. 191. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. Hadith mukhtalif. 1993. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. Hadith mansuh c.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a."184 184 Munzier Suparta. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan.

Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul. Dari segi perkembangan sanadnya 1." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul." 186 185 Ibid Munzier Suparta. 185 D. baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. 186 110 . hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif. 1993. Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. Jadi. hal. Ilmu Hadis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun.192. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak).

bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an." 187 Ibid 111 . Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. Mereka menjelaskan. Al-Sahihah. dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. Al-Mukatabah.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. seperti Al-Arz. dan AlIjasah.

mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. 112 . tetapi jumhur mudaddisin berkata. bila sanadnya bersambung. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. Oleh kerana itu. 2. Oleh kerana itu. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. yakni terputus. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Menurut kami. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. dari awal sampai akhir.

dan Muhaddis lainnya". An-Nawawi berkata.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya. Al-Khatib." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya. Dengan demikian. baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. mahupun disandarkan kepada yang lain. Sehubungan dengan itu. Ibnu Abdil Barr.

Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”. 114 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. dengan kata-kata. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. 2003. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. 87. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.188 188 Marwiah Ahmad. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. hal. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. 118 . Hadith dan Ijma’ ulama’. termasuk Imam Ghazali r. 193 194 Mahayuddin Hj. hal. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu.a. 68. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. Seperti yang dinyatakan di atas. termasuk Mazhab Maliki. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. Islam di Sepanyol. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. 67.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. Ibid. hal. Yahaya. 1990. turut dikecam.

Dalam sejarah Islam. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. dari Istana Cordova hingga Alhambra. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. Itulah keunikan para ulama. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada.

Sejarah Filsafat Islam. Kuala Lumpur. Aboebakar Atjeh 1970. Tasawuf di Dunia Islam. Ghazali Darusalam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Tamadun Islam Edisi Kedua. A.E. 2002. 2004. Kuala Lumpur. Hamka. Jakarta: Gaya Media Pratama. Dali. Muhammad Iqbal. Amir Said Az-Zaibari. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Azizan Baharudin. 1993. 120 . Arba’iyah Mohd. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 1995. 2003. Ahmad Yunus Kasim. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Gaya Media Pratama. Turmverlag Azhar Hj. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Bhd. 2004. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Bandung: Pustaka Setia. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Asadulah A. Sjahrir Mawi). A. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Jakarta. Ajat Sudrajat. 2004. Yogjakarta: Group Yogya. Bandung: Pustaka Salam. Kuala Lumpur. Noor dan Salina Hj Zainol. Yogyakarta. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Filsafat Islam. Jakarta : Pustaka Panjimas.Si. 1997. 2004. Drs.1998. Falsafah dan pengetahuan Islam. Bandung: CV Gema Risalah Press. SH M. Bhd. Bhd. Mad Aros. 2002. Utusan Publications & Distributor Sdn. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Jakarta. Affifi. Bhd. Zanariah Noor. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Pustaka Pelajar. 2001. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Wacana Filsafat Islam. Misnan Jemali. Khudori Soleh. Filsafat (Terj. Dr. 1986. Rineka Cipta. Semarang. Dewan Bahasa dan Pustaka. Adeng Muchtar Ghazali. Sudarsono. 2004. Abdul Halim Mahmud. Azharudin Mohd. Pengantar Ilmu Fiqh. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. 1999. CV Ramadhani. Yate.

2000. Majid Fakhry. England. Bhd. Al. Yahaya. Mahayuddin Hj. 2001. His Life.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Filsafat Islam. 1998. 2001. Luqman Hakim. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Mahsuri Timur Sdn. Al-Farabi. Mohd Rahim Jusoh. Selangor: Fajar Bakti Sdn. 1984. 1975. Tamadun Islam. Bhd. Skudai: UTM. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Tafsir Syariah. Surabaya: PT Bina Ilmu. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Oneworld Oxford. Moch Siddiq. Skudai: UTM. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.T.W. Islam di Sepanyol. 1992. 1990. Islam & Tasawuf. Munzier Suparta. Bangi: UKM. Jakarta. Pengantar Ilmu Tasawuf. 2001. founder of Islamic neoplatonism: his life. Oneworld Oxford. work & Influence. Syahrin Harahap. Majid Fakhry.: Selangor. England. Marsekan Fatawi. Jalaluddin Rahmat. Surabaya: Putra Pelajar. Mahmud Ayub. works & influence. Oemar Amin Hoesin. Ilmu Hadis. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Othman Napiah. 121 . Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq.Masyur Sdn Bhd. Quran dan Para Penafsirnya. 2001. Yahaya.2000. 1989. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Marwiah Ahmad. 1998. Jakarta: Pustaka Firdaus. Singapura H. 2001. 1993. 2002. Othman Napiah. Awerroes Ibn Rushd. Jawiah Dakir. Bandung: Pustaka Hidayah. Bhd. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Bulan Bintang. 2001. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Pengenalan Ilmu Qiraat.

syaheerah.php?nkid=30 http. http://tumoutou. http.wordpress. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Hamzah. http.www. Zakaria Stapa.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Bhd. 1995. Zakat. 2004.www.2002.net/v4/tokohislam/detail. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Jakarata: Robbani Press. http. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.multiply. Yusuf Al-Qardhawy.brinkster. Ilmu Tauhid. Udah Mohsin.www. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1987. 1995.com/journal.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Hizbi Sdn Bhd. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria.www. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). 3 April.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Ustaz Azam b. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan).blogspot. media.net/6_sem2_023/haeruddin.islamhadhari. Selangor: Penerbitan Hizbi. Haji.www.1999. sutrisno.htm.html. Islam/ Etc/ Andalusia. Yusuf al-Qardhawi: Terj. 122 . Yusran Asmuni. Haeruddin. 1991. 1993. Zuhairi Miswari.com/yudhis/islam/islamdetail.asp. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. 2003 http://selak. August 1. Montgomery Watt. org. http://www. Akhlak dan Tasawuf Islam.com/burnskot/rencana/tamadun.geocities. Pustaka Azzam: Jakarta.isnet.html. Puasa.htm. Shah Alam W. 2005 http.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful