Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. 7 Aboebakar Atjeh 1970.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. retorika. hal. politik dan estetika. ekonomi.7 Dr. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika. 71. Semarang. Jakarta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). Kuala Lumpur. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. 1975. Sejarah Filsafat Islam. etika.6 2. antropologi.9. etika dan logika. 8 Oemar Amin Hoesin. 1986. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. logika. Filsafat Islam. hal. CV Ramadhani. 4 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). Bulan Bintang. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat. hal.50-52.

10 Ibid. 3.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. ilmu falsafah agama. ilmu falsafah tabiat. al-Farabi dan Ibnu Sina. metafizik.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. 9. Falsafah dan pengetahuan Islam. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. estetik. teologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. psikologi dan kosmologi. ilmu mantik (logik). hal.11 5 . ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). 3. dan ilmu jiwa (psikologi). Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil.9 Prof.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. ilmu falsafah (sosiologi). mantik. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Alexander Aphrodisias menyatakan. Kuala Lumpur. ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. hal.

Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. 2005. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Kuala Lumpur.html. Ghazali Darusalam. 14 http://selak. Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. 13 Menurut Al-Kindi. Utusan Publications & Distributor Sdn.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. ii. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi).13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. August 1. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. ii. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law. b) Tentang manusia i.11 Manakala. 6 . Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya.blogspot.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. hal. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna.90. Katanya. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. 2001.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. Bagi Al-Kindi lagi. Bhd. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya.

Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. iv.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini.91. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi. 2001. 3. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. hal. iii. Ghazali Darusalam. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. c) Tentang alam semesta i. Lihat. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah. ii.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. 7 .

Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. founder of Islamic neoplatonism: his life. ilmu logik dan metafizika.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. England. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. Al-Farabi. Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. kewujudan. works & influence. Oneworld Oxford. dalam bidang etika dan politik. zat dan benda serta lain-lain. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. hal-hal yang tidak wujud. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. 2002. khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. 8 . Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). 18 Majid Fakhry. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. sifat. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme.

Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. http://tumoutou. M.htm. Namun. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). 2003. wahyu. Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. watak di posisi positif dan akhlak. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan. ketuhanan. akal dan lain-lain. Carra De Vanux. Menurut Dr.net/6_sem2_023/haeruddin. 9 .19 3. 3 April. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. jiwa. cara hidup.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. nabi.

22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. 66. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali. tetapi juga bidang falsafah. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. 1986. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. diagnosis mahupun pembedahan.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. Pada abad ke-12. Husain b. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Ali b. Lihat. 10 . Hj. Luqman Hakim.193. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. hal. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b. 1989. Singapura. Buku karangannya.Masyur Sdn Bhd. Al.hal. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. Sina. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. 21 Azizan Baharuddin.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib.

b. iii. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. iv. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. iii. ii.Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid. tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. ii. iv. c. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan.

b. udara dan air. f.  hempudu kuning . Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine).  lendir . cuaca dan musim. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. 12 . g. aktiviti fizikal dan mental. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah .dingin dan kering. h. makanan dan minuman.panas dan kering.  hempudu hitam . c.dingin dan lembap.panas dan lembap. jantina. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa. serta aktiviti fizikal dan mental. tempat kediaman. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya. pekerjaan. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. udara. Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan. rehat dan sebagainya.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Bagi Pythagoras. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Dalam buku AnNajah. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Sebenarnya. Berdasarkan pandangan itu. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Walau bagaimanapun.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin.32 32 Drs. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. Filsafat Islam. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita. dan kedoktoran. kejiwaan dan sebagainya. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. 80. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. fizik. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. Sudarsono. 17 . Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). metafizik. pendidikan. hal. 2004. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah.

Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. Namun. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. 18 .33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). 81. 35 Ibid.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan. hal. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”.

Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. dan Ibn Sina. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. Menganai falsafah Aristotle. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. al-Farabi. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Ibn Sina dan al-Ghazali. alFarabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. memperhatikan perkembangan alam. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. 19 .

Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. Michel Scott.Walid Muhammad b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. His Life. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. 2001. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. Muhammad b. hal. Ahmad b. Oneworld Oxford. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat.199. Ahmad. sederhana dan panjang. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. England. Awerroes Ibn Rushd.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. 37 Majid Fakhry. 20 .595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Lihat. Herman. b Rusyd. work & Influence. Kalonymus dan ramai lagi. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova.

hal. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Hamzah. Turmverlag. Ustaz Azam b. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. 21 . Yate. Itali. “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama.63. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A. 1999. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe.38 Menurut Ibnu Rusyd. 1991.

Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. 41 Ghazali Darusalam. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. Semua daya adalah milik Tuhan. Xv. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. hal.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut. 2004. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. Filsafat Islam. Gaya Media Pratama. Muhammad Iqbal. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. 2004. 22 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. hal. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. Bagi al-Ghazali. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. 94. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. 2001. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. hal. Jakarta. 42 Drs Sudarsono.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. Bagi al- 40 Dr. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. diasingkan ke Lucena. 95.

Menurut Muhammad Farid Wajdi. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. 2004. 23 . Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. Muhammad Iqbal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. pendeta dan ilmuan di Barat. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. hal. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. Namun begitu. xvii.

2004. Hanya dalam proses penciptaannya. itulah yang menjadi persoalan. kerana dianggap produk Barat. Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. Khudori Soleh. Muhammad Iqbal. falsafah dan agama. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. Padahal. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. Namun. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. Wacana Filsafat Islam.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. hal. Justeru. 122. hal. Maka. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. 44 Drs. Lantaran itu. 45 A. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. konflik antara agama dan akal. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. 24 .20. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. 2004. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam.(mutakallimin).

1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. perubatan.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. matematik. geografi. muzik dan sebagainya. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. sains. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4.

dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. Namun.com/burnskot/rencana/tamadun. Secara umumnya.htm April 3. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. jelasnya. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. http://www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. 2007. 26 .geocities. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. Idris Zakaria. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. Di dunia Eropah. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi).

dalam bukunya. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. 27 . hal. ilmu-ilmu Islam lebih teratur.47 4. 89. lebih asli.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. Filsafat Islam. manusia dan alam semesta. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Al-Farabi. Sebelum lebih kurang tahun 1200. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Charles Singer. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. Pada masa ini. 47 Ghazali Darusalam.

7. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. 1986.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. 71. 3. 5. akidah dan falsafah. Selain itu. 28 . Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. hal. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 6. Islam sedang berundur di Barat. jauh sekali daripada bahasa klasik. Di pihak lain pula. Bahasa Yunani Rom Timur. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. Dalam zaman pertengahan. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. 4. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. 48 Azizan Baharuddin. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani.

seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Pada tahun 1240. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada tahun 1256. Phoetics. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. juga beberapa buah buku tentang astronomi. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. 4. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . termasuk kitab tahafut-et-tahafut. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. Pada tahun 1250. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. karangan Aristotle. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Penggunaan istilah kalam. Menurut A. syariat dan akhlak. 5. baik kehidupan peribadi. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. yaitu aqidah. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. hal. 33 .2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). Jakarata: Robbani Press. Hanafi. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. 57. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri.2002. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. mencakupi bidang ibadah.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. Misalnya.

hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh.. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu. sunnah Nabi SAW. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. 2..2002. dan ijma' melalui proses istidlal.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. istihsan. 57. iaitu dari Al-Qur'an. mahu pun yang lainnya. qiyas.54 Dalam perkembangan selanjutnya. 55 Ibid. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah.. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. istishab. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. hal. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. Misalnya.. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. 3. istinbath. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Atas dasar itu. bukan dari akal atau perasaan. istislah. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). larangan. pilihan. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. hal. atau nahr (analisis). 34 . 37. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.. Hukum itu sendiri.. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. Pustaka Azzam: Jakarta. dan 2.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah.. 1997. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. iaitu: 1. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. Oleh itu. Berdasarkan hal tersebut. hal.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh. Bhd.31. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Pengantar Ilmu Fiqh. 35 . Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni). Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya.5. hal..

al-Sunnah dan kedudukannya. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. berhujah dengan hadis Ahad. iaitu 80 sebatan. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. jajahan dan negara Islam berkembang luas.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali.59 Pada masa pemerintahan Umar. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. pengumpulan al-Quran. Jaih Mubarok.hal. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 6. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. hal. 60. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997. 1997. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Pengantar Ilmu Fiq. hal. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. nas nasikh dan mansukh. 2002. 36 . 7. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. ijtihad. Pengantar Ilmu Fiqh. Contohnya. ijmak ulamak dan juga Qiyas.

ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Ijma'. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. 68. Bandung: CV Gema Risalah Press. hal. Sunnah Nabi SAW. Mazhab Sahabi. Istishab. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. 64 Amir Said Az-Zaibari. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ijma'. iaitu hukum. Sunnah Rasulullah SAW. Alasannya. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. iaitu Al- Qur'an. 37 . dan Syar'u Man Qablana. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. dan Qiyas. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. 68.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. Bandung: CV Gema Risalah Press. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. Oleh sebab itu. istinbat dan dalil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. Walau bagaimanapun. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. semua ulama membahaskan topik yang sama. Sadd az-Zari'ah. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Maslahat. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. Qiyas. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Irf. Amir Said Az-Zaibari. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri.1998. hal.1998.64 62 63 Ibid. Misalnya.

66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. 38 . dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor. 2004. Selain itu. 2004. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Bhd. Selain itu.58. hal. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan.58. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 66 Ahmad Yunus Kasim. Tamadun Islam Edisi Kedua. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. hal. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. Misnan Jemali. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Tamadun Islam Edisi Kedua. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. Zanariah Noor. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Misnan Jemali.

Islam di Sepanyol. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. beliau dikenali sebagai Averroes. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Kuala Lumpur. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. hal. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. Yahaya. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. 50. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. 1990. Namun begitu. Sebelum meninggal dunia. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. 39 . Dua tahun kemudian. Di Barat. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam.

3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). 5. Abu al-Abbas al-Qarraq. Abu Abdullah al-Lusi. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Namun begitu. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. 50. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. 1990. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. wau dan fa. 40 . Malik.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh. Abu Muhammad al-Hadrami. Islam di Sepanyol. Yahaya. idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. Abu Ali bin Hadiah. Ada yang berpendapat. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. sha. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. hal. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. Kuala Lumpur. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi.i. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. Ahmad bin Khallaf bin Abd. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir.

yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. hal. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Islam & Tasawuf. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian. 2001. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 1993. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. 71 Ibid 72 Hamka. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah.’ 72 Beliau menambahkan. Jakarta : Pustaka Panjimas.138. 2002. hal. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. hal. 22. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. Bandung: Pustaka Salam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. Tasawuf di Dunia Islam.63. 41 .70 Apa pun asalnya. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan".

) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. dan yang berkaitan. Mereka dapat berada di suatu tempat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. yaitu sesuatu yang mewujud. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. Dengan satu Tuhan. Surabaya: Putra Pelajar. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. "Adam nyata tidak pernah ada. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. Abdal.W. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}. adalah orang yang mengetahui Zat. adalah ketiadaan. demikian ucap Muhammad SAW. 23. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki. Ada dua jenis. tauhid adalah sebuah kenyataan. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk.T. 42 . 'Abd. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. hal.73 Istilah Tasawuf 'Arif.Oleh kerana itu. dan tindakan secara terpisah. sifat-sifat. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). iaitu: nyata."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq.'Abd yang pertama adalah "Aku". serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. 'Adam. 2001.

Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. hal. dan lain-Ialn.74 'Adam. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam. Allah. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. Ibid 76 Ibid. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. dengan menyebut asma tertentu. seperti: takut. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. hal.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. Tidak ada Zat di sebaliknya. Skudai: UTM. berasal dari al-Ilah. sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya.malfudzi}.75 Ahwal (jamak dari hal). yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. Ertinya yang disembah (dan tertentu). yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. 36 43 . sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). Pengantar Ilmu Tasawuf. bahagia. 35. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). yang berhubungan ('adam-i-idzafi).Ia adalah nama tanpa sebutan. Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. cinta. Hanya saja.

Selangor: Penerbitan Hizbi. 1987. Dalam konteks yang lain.22. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. ridaq dan tawakal. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Skudai: UTM. Puasa. Zakat. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf. sabar.T.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah.W. Ibid 79 Udah Mohsin. Haji.77 Oleh yang demikian.W. khauf.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir. Dalam alQuran.T. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. raja.W. hal. syukur. Antara istilah tersebut ialah taubat. hal. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. tawakal dan yakin. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. 2001.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. muamalah. 45. 44 . terdapat banyak ayat yang menggalakkan. bersifat sidiq dan ikhlas. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa.W. zuhud.

Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu.89. Bhd.w melalui wahyu ilahi. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. maka lahir pula golongan tasawuf. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. 1995. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s.a. Sebagai contoh. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf.W. Akhlak dan Tasawuf Islam. 45 . Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. al-Quran. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. hal. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. Dalam konteks yang lain. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. Justeru itu. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. tentu bukan menjadi suatu kesalahan. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi.

di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum.W.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. 31. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. 46 . Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis.2000. hal. Zahiri dan Batini. Arab Saudi. Hadits. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Ash-Shaikhul Akbar. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya.81 Selepas itu pada 1201 M. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol. Sepanyol. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. Theologi Islam. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. Ibnu Arabi (1164-1240). pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith.A. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. Pada tahun 1172-1173 M. Bandung: Pustaka Hidayah. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol).

Hejaz. Tunisa. Muhadarat 5 jilid. Mesir. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Futuhat terdiri 20 jilid. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Makkah. Mishkatul Anwar. Maroko. di Afrika Utara. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Beliau berasal dari Sepanyol. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Beliau adalah 47 . atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu. kemudian berpindah ke Ttemcen. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. Fez. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. Mawaqi'in Nujum. Cordova. Muhadaratul Abrar Satu jilid. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. Risalah al-khalwah. Ringkasnya. at-Tadbiratul Ilahiyyah. Asia kecil. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Mahiyyatul Qalb. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karyanya sungguh luar biasa. Jerussalem. Allepo. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M).

5. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Akidah digolongkan sebagai usuluddin. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. 65. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. syariah dan akhlak. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. Bhd.82 Selain itu. keyakinan dan keimanan. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. dan ramai lagi. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. 2003. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. 83 H. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. 48 . Syahrin Harahap. 2000. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. hal. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. keyakinan atau keimanan Islam.3. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.

Ilmu Tauhid. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. 2004. imam-imam mazhab. 87 Ahmad Yunus Kasim. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka.87 Ketiga. 60 49 . 2004. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. hal. Misnan Jemali. Zanariah Noor. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. maka yang dihadapi ialah ijtihad.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. hal. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia.12. hal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. Misnan Jemali. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia.59. Tamadun Islam Edisi Kedua. pemikir. Tamadun Islam Edisi Kedua. sementara pendapat para ulama.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. 1993. Kedua. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan.

Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. hal.73. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Marwiah Ahmad. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. 50 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. tauhid. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. Hadith.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. 2003.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Beliau dilahirkan di Cordova.

bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. tetapi ia adalah Allah. Antara tahun 1027-1031. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. 2003. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. 51 . beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. Di samping itu. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). Pada awalnya. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. Marwiah Ahmad. Setelah tarikh itu. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut.91 Sebagai ahli fikir Islam. 90 91 Ibid. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. Menurut beliau. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . 74. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. menurut mazhab Zahiri. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki.

terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. hal. Tafsir Inklusif: Makna Islam. 2004. Dengan pantulan sinarnya. Risalah fi-usul al-Fiqh. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Dengan kata lain. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus.sarjana Sepanyol. Yogjakarta: Group Yogya. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. Ajat Sudrajat. 52 . bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. 5.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. 5. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. alQuran dan Hadith Nabi.

1992. hal. Ibid 96 Mahmud Ayub. Quran dan Para Penafsirnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. 5. 4. 1992. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. ketenangan dan kedamaian.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub. kebinasaan dan kejahilan. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Firdaus. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat .94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. 53 . Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. Quran dan Para Penafsirnya. hal.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya.

1984.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). Surabaya: PT Bina Ilmu. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. hal. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. Ibid 99 Jawiah Dakir. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal.21. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. 13. Bangi: UKM. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. hal. Tafsir Syariah. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. kedudukan hukumnya adalah marfu'. 54 . Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. 1998. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat). Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat.

Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. 3. Di kalangan Sahabat. 100 Ibid 55 . mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Kedua. 2. Yahudi. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. ada golongan yang ekstrim. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. adalah tidak perlu diragukan lagi. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik.

hal.21. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. hal. dan Ibnu Taimiyah. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya.. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. 1998. Ibid 103 Jawiah Dakir. 56 . Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun.21. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni).Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. 1998. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. 371 H/ 981 M). Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab.

Pengenalan Ilmu Qiraat. hal.: Selangor. 3. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. misalnya yang berlaku pada Aisyah r. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Mohd Rahim Jusoh. hal. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura.104 5. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat.a. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran. 2003.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid. tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya.w. 80. Mahsuri Timur Sdn.a.106 104 105 Marwiah Ahmad. 3. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik).a.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs.w. hal. 57 .a. dan selepasnya. Surah al-Muzzammil ayat 4. Bhd. 106 Ibid.a. begitu juga pada ilmu tajwid. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar.w. juga tidak menjadi suatu ibadat. 2001. bahkan ia berdosa di sisi syara’. adalah berbeza di antara satu sama lain. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan.w.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s.105 Firman Allah yang bermaksud.

a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh.a sendiri tidak mengetahuinya.w membaca qiraat tersebut. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah. 4.a dan Hisyam bin Hakim. 58 .a. Ibid. hal. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa. tetapi Aisyah r.w. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r. 2001. sudah tentu beliau menerimanya.a. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s. bukannya kembali kepada kaumnya. Pengenalan Ilmu Qiraat. Ibnu Hajar berkata. hanya Aisyah r.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r.107 Daripada penerangan di atas. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Keingkaran Aisyah r. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’.a.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud.a yang tidak mengetahuinya. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri.

ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. sampai umur. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru.w. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti. kuat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. amanah. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. berakal. 59 .a. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. dipercayai. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya.Muqri.

109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. 2001. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani.57. hal. Mohd Rahim Jusoh. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Aahad dan Syaazah. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj.t daripada disembah dan dikurangkan.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r.a.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh. hal. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. Ibnu Jubir. Pengenalan Ilmu Qiraat. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur. Aahad.w. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. 2001. Pengenalan Ilmu Qiraat. Masyhur.57 60 .a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab.

2001. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.s).s dan membacanay adalah dikira ibadat.m. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan.10 61 .111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam.w dalam bahasa Arab melalui Jibril a.a.58. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. 111 112 Ibid. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan.w. Pengenalan Ilmu Qiraat.a. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah). dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat. Mohd Rahim Jusoh.a.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. hal. hal.

kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. hal. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya.a. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. Namun begitu adalah perkara yang satu.11. bermazhab Imam As-Syaf’ie. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. Begitu juga di dalam perkara ibadat. walaupun pada peringkat awal. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. menguatkan hukum yang khilaf.w di atas umat yang lain. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. Mohd Rahim Jusoh. 19. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. 2001. hal. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. 62 . Pengenalan Ilmu Qiraat. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. Ketiga. 113 114 Ibid.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Kedua.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir.

kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. 328.w. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. Mohd Rahim Jusoh. hal. banyak beribadat. hal. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. Di dalam majlis ilmu. hendaklah dia baca dahulu”. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh. Pernah satu ketika. 328.a. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. 63 . Pengenalan Ilmu Qiraat. Setelah beliau memasuki Mesir. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. amanah. seorang 115 116 Ibid. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. mempunyai ketokohan di dalam politik. tajam fikiran. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. 2001. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. thiqoh.

lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. 329. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. hal. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya.a. Pengenalan Ilmu Qiraat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. 64 . belioau berangkat ke Baitullah. wahai Tuhanku. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. tawadhu. Ibid. 2001. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. Setelah baginda melihat kitab tersebut. Di dalam majlis ilmunya.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”. Setelah selesai mengerjakan tasaf. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’.w.

Mesir. dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif.330.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar. 65 . hal. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya. maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga.119 5. 28 Jamadil Akhir. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat . dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. dan metode- 119 Ibid.

Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. agama meniru dunia alam. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. yang diterima secara umum. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http.121 Tetapi.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular. Tamadun Islam. 1998. bulan melambangkan nabi. Mahayudin Hj. Sebagai contoh. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. matahari melambangkan Tuhan. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi.al-ahkam. 326. 66 . dan bintang melambangkan sahabat nabi. dunia seni dan pertukangan. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu.net.Yahaya. Sebagai. Menurut Al-Farabi. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Menurutnya. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. dikatakan Al-Farabi. dan bersifat eksternal. www. hal.

dan agama. Meskipun dia juga seorang Sufi. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni.123 Namun. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. Ibid 67 . agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran.net.122 Dalam Islam. menurut Al-Farabi. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total. bukan agama. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. Secara umum.. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas.al-ahkam. www. Dalam perspektif falasifah. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http.

khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. Oleh itu. 58. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. yang merupakan bangsa Irak. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. hal. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. kemudian bangsa Mesir. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. 125 Ibid 68 . melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. dan selanjutnya. Oleh itu. Kemudian. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. Misnan Jemali. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. Tamadun Islam Edisi Kedua. Jenis kedua. bagi Al-Farabi. diterima secara umum dan eksternal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. Jenis pertama. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. Zanariah Noor. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. Al-Farabi menulis: Konon. filsafat yang disebutnya filsafat popular. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). 2004. 124 Ahmad Yunus Kasim.

dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria.126 Menurut Al-Farabi. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. Tetapi. 127 Adeng Muchtar Ghazali. hal. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. 66. 65.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. Maksud mereka sebenarnya. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. berupa pengungkapan dialektis atau logis. tutur AlFarabi. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. khususnya lagi Aristoteles. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. kemudian Syria. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. induk dari segala ilmu. 2003. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. dan akhirnya Arab. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. 2003. 69 . Bandung: Pustaka Setia. hal. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. tepatnya plato dan Aristoteles. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. Berdasarkan alasan ini. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni.

filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik.al-ahkam. fizika (filsafat alam). metafizika. Menurutnya. Pada saat yang sama. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. Oleh itu. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. Mengikuti Aristoteles.net 70 . kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. dan ilmu tentang masyarakat (politik). renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. Walaupun demikian. keragaman agama. www. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran".128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena.

kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. seperti dikemukakan sebelumnya. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . Dalam beberapa hal. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. lagi-lagi. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. Kalam dan fiqh. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. sebahagian lain lebih jauh. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. sementara dalam beberapa hal lainnya.

bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. dengan penduduk setempat. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. Antakia di Suria. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. Daerahdaerah ini. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Ibid 72 . dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. hal. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. jatuh ke bawah kekuasaan Islam.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . Suria serta Irak. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. 67. 2003. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam.131 Tetapi penduduknya. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. berlainan dengan anak kecil. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika. mampu berdiri sendiri. hal. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. dan mampu berfikir secara mendalam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. 68. Manusia dewasa. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. 2003. Ibid 73 .132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. yaitu manusia dewasa. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil.

134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. 89.E. 1995. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. menurut pendapatnya. tetapi wajib. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. al-Kindi. tetapi juga sains. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. (796. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. 74 . Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. hal. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. Filsafat. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. particulars). Terj. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. bukan hanya filsafat. yang membawa pada perkembangan Islam. Maka keduaduanya membahas yang benar. Jakarta: Gaya Media Pratama. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). Affifi. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. Al-haqiqah atau kebenaran. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). Sjahrir Mawi. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam.

pancaran) dari Al-Farabi. dan pemikiran merupakan daya atau energi. 1995. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. maka daya itu menciptakan sesuatu. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. 90. hal.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. Terj. Zat. hanya berhubungan dengan yang esa. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Dalam pemikirannya. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Yang Maha Esa. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. Jadi. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I.E.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. kalau Tuhan. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. Affifi. universal). Filsafat. tidaklah sebenarnya esa. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. Pencipta alam semesta. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak. Sjahrir Mawi. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. agar menjadi esa. Ibid 75 .

kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. dan Akal I melalui Akal II. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. tetapi melalui Akal I yang esa. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal.com/yudhis/islam/islamdetail. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. tetapi melalui Akal atau malaikat.asp.brinkster. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini. 76 . Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi.www. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya.

iaitu zaman tidak bermula. air dan tanah adalah pula qadim. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. Dengan lain kata Akal I. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. tumbuh dan berkembang biak. ii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. Selain kemahaesaan Tuhan. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. rasa dan raba. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. yang dikritik AI-Ghazali. 77 . penglihatan. pindah dari satu tempat ke tempat. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. air dan tanah. udara. iv. iii. Maka material asal timbul bukan dari tiada. v. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). 138 Ibid. dan daya menangkap dengan pancaindera. iaitu pendengaran. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. udara. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. yang terbagi dua: (a) Indera luar.

Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. b. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. 2. 78 . Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. roh dan malaikat. Akal praktik. Akal teoriti. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. kalau terpengaruh oleh materi. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti.asp.erti murni. yang mempunyai hanya satu daya. Akal terbahagi dua: a. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. Akal bakat. Akal aktual. iaitu berfikir yang disebut akal. 139 Diperolehi daripada http. 4. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. Akal praktik. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. yang menangkap erti-erti murni.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1. tidak meneruskan arti-arti. 3. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi.com/yudhis/islam/islamdetail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia.www. ke akal teoritis. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. brinkster.

yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. kerana otaklah. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia. 79 .asp. Jiwa manusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. Setelah tubuh manusia mati. jiwa tak berhajat lagi pada badan. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat.com/yudhis/islam/islamdetail. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. Kedua jiwa ini. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. Jiwa berhajat kepada badan manusia. tetapi di akhirat. brinkster. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat.www. jiwa manusia adalah kekal. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. berlainan dengan kedua jiwa di atas. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. sebagaimana dilihat di atas.

Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan. diantara sepuluh itu. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. yang ada hanyalah semata-mata zat.brinkster. Akal I. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. 80 . pembangkitan jasmani tak ada.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl).www. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan.asp. tidak bermula dalam zaman dan baqin. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam. tidak mempunyai akhir dalam zaman. iaitu : 141 Diperolehi daripada http. figa. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa.141 Oelh itu. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran.com/yudhis/islam/islamdetail.

Ini membawa pula kepada ateisme. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah.com/yudhis/islam/islamdetail.142 Mengenai masalah kedua. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". pembangkitan jasmani tidak ada. Pengkafiran tentang masalah ketiga.brinkster. menjauhi falsafat. yang adalah wahyu dari Tuhan.asp. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an.www. Pembangkitan jasmani tak ada 3. sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. 81 . Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya.

Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. yang belum boleh berdiri sendiri. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. teologi Asy'ari bercorak tradisional. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah.com/yudhis/islam/islamdetail.asp. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan.www. Manusia di sini bersikap statik. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. Oleh kerana akal lemah. 143 144 Diperolehi daripada http. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. selamanya membakar . manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935). tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya.brinkster.asp. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme.brinkster. Diperolehi daripada http.143 3. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1. 2.com/yudhis/islam/islamdetail. 82 .144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis. yang ada ialah kebiasaan alam.

wordpress. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. sutrisno. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. 83 . tidak ada sesuatu di samping Tuhan. Ibn Tufail (w. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur.www. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. jauh dari masyarakat manusia. sebaliknya. alam mempunyai permulaan dalam zaman. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. dengan kata lain. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal. Tuhan. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. Di dunia Islam bahagian Barat.

air. kata khalaqa di dalam al-Qur'an. dan air serta wap adalah satu. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. Di samping itu. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". Kami jadikan segala yang hidup dari air.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. tanah. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. Konsep serupa ini. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. telah ada sesuatu di sampingNya.146 Jelas disebut dalam ayat ini. kata Ibn Rusyd. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. seperti yang dikatakan filosof-filosof. menjelaskan. tetapi dari "ada". seperti yang dikatakan al-Ghazali. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. 84 . Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. Kami ciptakan manusia dari inti sari. kata Ibn Rusyd.

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. tetapi adalah ciptaan Tuhan. 149 Ibid 148 85 . mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang.net/v4/tokohislam/detail. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada".148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an.www. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ).islamhadhari. syaheerah. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. yaitu intisari tanah seperti disebut. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. Dengan demikian sungguhpun alam qadim. Dalam hal bumi. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". Qadimnya alam. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo). tegasnya di hari kiamat. Demikian pula langit.multiply. www.com/journal. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . Dan yang qadim adalah materi asal. Filsafat memang tidak menerima konsep.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. oleh ayat di atas. alam bukan Tuhan. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain.147 "Tiada".

air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http. syaheerah. udara. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra.com/journal.www. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. kata Ibn Rusyd. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. Bumi dan langit ini akan hancur pula. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. Kedua-duanya.151 Dalam hal pembangkitan jasmani. menurut kaum sufi. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Mengenai masalah kedua.multiply. Ibid 86 . dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan.

dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. Dengan kata lain. sebagaimana filosof-filosof Islam lain. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia.www. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. kerana keduanya membicarakan kebenaran. sutrisno.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. karena mereka tak dapat memahaminya. Di dunia 152 Diperolehi daripada http. Ini bukanlah pendapat filosof. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. Agama mempunyai kebenarannya sendiri.wordpress. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. wahyu diberi arti majazi. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr.

Sepanyol. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. Sayyid Ahmad Khan. Hilanglah pemikiran rasional. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. filsafat dan sains. berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . Muhammad Abduh.dan lain-lain. sebagaimana disebut di atas. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. terus berkembang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. kecuali di ka1angan Syi'ah.

Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. atau hidup di pengasingan. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). menghindari kaum Almohades. yaitu 18 tahun. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. Maimon. dibunuh. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya.html. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). memilih hidup di pengasingan. dan kemudian menetap di Fusthat. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. media. org. Mesir. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. Ia meninggal di Fusthat. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. Ia belajar di Universitas Fes. Anaknya. Islam/ Etc/ Andalusia. dalam usia yang masih muda. termasuk Mishneh Torah. 89 . Pada masa itu.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana.isnet. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. Keluarga Maimonides. Setelah pengembaraannya di Maroko.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. Avraham. namun akhirnya menetap di Fes di Maroko.

melainkan terbuka untuk umum. 5.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. namun yang secara filosofis tidak betul. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya.html. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. Islam/ Etc/ Andalusia. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. Ibid 90 . namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti.www. org. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http.isnet. media. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis.

157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. wajib. hal. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya.A. maka Rasulullah S. haram. 2004. hal. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu.A. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S.158 156 Ahmad Yunus Kasim.W disebut hadis. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran. 157 Ahmad Yunus Kasim.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. termasuklah buah fikirannya.67. Tamadun Islam Edisi Kedua. 91 .A. tentang perkara kebaikan dan kejahatan. Zanariah Noor.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. Zanariah Noor.W.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. hal. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Misnan Jemali. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004. sunat dan sebagainya.66 158 Ibid. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. Misnan Jemali. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam.66.

www. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah.67. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran.160 A. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. 92 . sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). etika. hal. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. ekonomi. perundangan. Zanariah Noor. politik dan antarabangsa.net. disaksi. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004. Samrah ibn Jundub. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama.al-ahkam. Jabir bin Abdullah.159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. Misnan Jemali. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). muamalah dan sebagainya. Sunnah didengar. 160 Diperolehi daripada http. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. social. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. Abdullah ibn Abu Awfa. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. dihafaz. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir.

yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya.net. www.al-ahkam. Hadits Mutawatir a. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http. 93 .161 1.

baik yang terpuji mahupun yang tercela. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.com/journal. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. Diperolehi daripada http. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta.multiply. Ada yang melihat atau mendengar. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera.www. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera.A. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera. Di samping itu. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu.W. syaheerah. b. 94 . maka penyampaian itu adalah secara mutawatir.

Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. b. d. a. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). c. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. 2.

bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).com/journal. sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. Seimbang jumlah para perawi.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya.www. Ibid. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). Al-Anfal: 64). Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H). syaheerah.165 3. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. 96 ." (QS. susunan Imam As-Suyuti(911 H). c.multiply. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir. tetapi jumlahnya hanya sedikit.

asp.com/yudhis/islam/islamdetail.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir.brinkster.www. Diperolehi daripada http. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir.167 d. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera).www.brinkster." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http. 97 . kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi. Dengan demikian.com/yudhis/islam/islamdetail.asp.

" Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda. kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku." Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. 169 Ibid 98 . hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh : 99 ." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz.

" Contoh : 100 ." (HR. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad. Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu." 3. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya.

Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi.al-ahkam. www. lima orang dan seterusnya. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. tiga orang. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. 2. dua orang. baik pemberita itu seorang. 101 .net. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. empat orang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http.

kita kumpulkan antara keduanya. kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. hadis tersebut tidak tertolak. maka yang terdahulu kita tinggalkan. kita tinggalkan yang marjuh. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. Kita ambil yang rajih. Diperolehi daripada http. 102 . Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. dalam erti maqbul. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. Kalau maqbul. kita pandang nasikh. boleh kita berhujah dengannya. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. www. atau hasan). Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. Jika ada. tapi diketahui mana yang terkemudian. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. kita pandang mansukh. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud"." b. bertawaqquflah kita dahulu. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Kalau mardud. kita usahakan menarjihkan salah satunya.172 171 172 Ibid. Kalau tak mungkin dikumpulkan. sebagaimana hadith mutawatir. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. yang terkemudian kita ambil.al-ahkam.net. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya.

maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. 173 Ibid 103 . maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis. keadaan (kualiti) rawi. iaitu jumlah rawi. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. dan keadaan matan.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi.

seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua. www.net. 175 104 . Diperolehi daripada http. Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir.al-ahkam. Misalnya para sahabat menyatakan. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini".al-ahkam.net." : Awal hadis tersebut adalah ahad. www.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran.

Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. yaitu hadis sahih. hasan. Batasan hadith sahih.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. 1993. 105 . keadaan rawi. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. dan daif. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. hadis hasan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. yang diberikan oleh ulama. Ilmu Hadis. jumlah rawi. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. hal. 189. dan hadis daif. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. Munzier Suparta. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. Hadis Hasan Menurut bahasa. 189. matan hadithnya. hal.al-ahkam." 3. 106 . Ilmu Hadis. 1993. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http.net.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran). Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan." 2. hdis mutawatir. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. www. hasan bererti bagus atau baik. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta.

yang diterima. 1993. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. a. Ilmu Hadis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. 107 . hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. hal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. yang dibenarkan. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih.190. 180 C. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan.

108 . Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. 1. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh. mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya)." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih.183 Di samping itu.

1993. Hadith mansuh c. yang tidak diterima. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b."184 184 Munzier Suparta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. 109 . Hadith rajih 2. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. Hadith nasih d. B. 191. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. Ilmu Hadis. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. Hadith mutawaqaf. Hadith mukhtalif. hal. Hadith muhkam. Hadith marjuh.

hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif. Jadi. Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. Dari segi perkembangan sanadnya 1. Ilmu Hadis. 1993." 186 185 Ibid Munzier Suparta. 186 110 ." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul. 185 D. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). baik hadith marfu' maupun hadith mauquf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun.192. hal. Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul.

Al-Sahihah." 187 Ibid 111 . sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik. dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. Mereka menjelaskan. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. Al-Mukatabah. dan AlIjasah. bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. seperti Al-Arz.

bila sanadnya bersambung.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. tetapi jumhur mudaddisin berkata. Menurut kami. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. 112 . Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. Oleh kerana itu. yakni terputus. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". 2. Oleh kerana itu. dari awal sampai akhir. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in.

" Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. Al-Khatib. Sehubungan dengan itu. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. Dengan demikian. mahupun disandarkan kepada yang lain." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya. baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . Ibnu Abdil Barr. An-Nawawi berkata. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. dan Muhaddis lainnya".Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr.

dengan kata-kata. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”.188 188 Marwiah Ahmad.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. 2003. 87. hal. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”. 114 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

Seperti yang dinyatakan di atas. termasuk Mazhab Maliki. hal. dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun .Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. 67. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. termasuk Imam Ghazali r. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. 118 . Ibid. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. turut dikecam. Islam di Sepanyol. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. 193 194 Mahayuddin Hj.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun. Hadith dan Ijma’ ulama’.a. Yahaya. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. 1990. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. hal. 68. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab.

Itulah keunikan para ulama. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . dari Istana Cordova hingga Alhambra. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam.

1993. Tasawuf di Dunia Islam. Kuala Lumpur. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Kuala Lumpur. 1995. A. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Ahmad Yunus Kasim. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Ajat Sudrajat. Mad Aros. 2004. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Azharudin Mohd. Dr.Si. A. Bhd. 2001. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bandung: CV Gema Risalah Press. Jakarta. Yogjakarta: Group Yogya. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.1998. Pengantar Ilmu Fiqh. Filsafat (Terj. Hamka. Bhd. Semarang. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Asadulah A. 2002. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Aboebakar Atjeh 1970. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Sjahrir Mawi). Utusan Publications & Distributor Sdn. 2004. Noor dan Salina Hj Zainol. Sejarah Filsafat Islam. 2003. Kuala Lumpur. Muhammad Iqbal. Turmverlag Azhar Hj. Sudarsono. Bhd. Yate. SH M. CV Ramadhani. Rineka Cipta. 2002. Falsafah dan pengetahuan Islam. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Pustaka Pelajar. Abdul Halim Mahmud. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Bandung: Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Salam. Jakarta : Pustaka Panjimas. Amir Said Az-Zaibari. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Adeng Muchtar Ghazali. 2004. Arba’iyah Mohd. 1997. Tamadun Islam Edisi Kedua. Dali. Misnan Jemali. 2004. Jakarta: Gaya Media Pratama. Khudori Soleh. 1986. Azizan Baharudin. Jakarta.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Filsafat Islam. Wacana Filsafat Islam. 1999. Zanariah Noor. 2004. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Yogyakarta. 120 . Affifi. Gaya Media Pratama.E. Ghazali Darusalam. Drs.

works & influence. 1993. Majid Fakhry.2000. founder of Islamic neoplatonism: his life. Al. Kuliah-kuliah Tasawwuf. 2001. 1990. 121 . Surabaya: Putra Pelajar.: Selangor. 2003. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Filsafat Islam. His Life. Mahmud Ayub. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Pengantar Ilmu Tasawuf. Jawiah Dakir. 2001. Syahrin Harahap. 2000. Awerroes Ibn Rushd. Bandung: Pustaka Hidayah. Oneworld Oxford. Islam & Tasawuf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Jakarta: Pustaka Firdaus. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Bangi: UKM. 2001. 1998. 1998. 1989. Majid Fakhry. Yahaya. Moch Siddiq. Surabaya: PT Bina Ilmu. Bhd. Mohd Rahim Jusoh. Mahayuddin Hj. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. Bulan Bintang. Jakarta. Mahsuri Timur Sdn. England. Ilmu Hadis. England. Skudai: UTM. 1984. Othman Napiah. Jalaluddin Rahmat. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Oneworld Oxford. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Quran dan Para Penafsirnya.T. Tafsir Syariah. work & Influence. Marsekan Fatawi. 2001. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Luqman Hakim. 1992. 2001.W. 2002. Bhd. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Singapura H. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Skudai: UTM. Yahaya. 2001. Tamadun Islam.Masyur Sdn Bhd. Islam di Sepanyol. Pengenalan Ilmu Qiraat. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Othman Napiah. Oemar Amin Hoesin. Marwiah Ahmad. 1975. Munzier Suparta. Al-Farabi. Bhd. Selangor: Fajar Bakti Sdn.

1999.geocities.htm. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. http://tumoutou.2002. Zuhairi Miswari. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria. August 1.www. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Zakat. Yusuf Al-Qardhawy.php?nkid=30 http.multiply. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). Udah Mohsin. Montgomery Watt. 122 . http. org. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.brinkster.isnet.com/burnskot/rencana/tamadun.asp. 2003 http://selak. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Jakarata: Robbani Press.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Yusuf al-Qardhawi: Terj.html. media. syaheerah. 1991. Puasa. Bhd.www. Haeruddin. Shah Alam W. 1995. 3 April. 1995. 1987. sutrisno. 2005 http.blogspot. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang.islamhadhari.net/v4/tokohislam/detail.com/yudhis/islam/islamdetail. PT Gramedia Pustaka Utama. Ustaz Azam b. Jakarta. http.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. Haji. Selangor: Penerbitan Hizbi. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M).com/journal. 1993. Yusran Asmuni.html. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Pustaka Azzam: Jakarta. Akhlak dan Tasawuf Islam.net/6_sem2_023/haeruddin. Zakaria Stapa. http://www. Hamzah. Ilmu Tauhid.www. http. 2004. Islam/ Etc/ Andalusia.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Hizbi Sdn Bhd.www.www.htm.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful