Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

1975. hal. retorika. Bulan Bintang.50-52. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. etika.9. Filsafat Islam. politik dan estetika.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. 4 . 1986.6 2. CV Ramadhani. 71. Jakarta. etika dan logika. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Filsafat Islam. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. antropologi. logika. hal. 7 Aboebakar Atjeh 1970.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. ekonomi. Kuala Lumpur. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia.7 Dr. 8 Oemar Amin Hoesin. hal. Semarang. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat.

1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. ilmu falsafah agama. Alexander Aphrodisias menyatakan. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. dan ilmu jiwa (psikologi). hal. Dewan Bahasa dan Pustaka. metafizik. al-Farabi dan Ibnu Sina. Falsafah dan pengetahuan Islam. teologi.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi.11 5 . estetik. psikologi dan kosmologi. Kuala Lumpur. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. 10 Ibid. ilmu falsafah tabiat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas. ilmu falsafah (sosiologi). 9. 3. hal.9 Prof. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. mantik. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). ilmu mantik (logik). 3.

6 . hal. Bhd. Utusan Publications & Distributor Sdn. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. 13 Menurut Al-Kindi. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law.11 Manakala. 14 http://selak. Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. b) Tentang manusia i.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi). 2001.blogspot. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana.html. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan.13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. Katanya. ii.90. ii. 2005. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy).14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. Kuala Lumpur. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Bagi Al-Kindi lagi. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. August 1.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. Ghazali Darusalam.

7 . Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi. hal. 2001. Ghazali Darusalam. 3. c) Tentang alam semesta i. iii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah. iv. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi.91. ii. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Lihat.

Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. Al-Farabi. 8 . sifat. founder of Islamic neoplatonism: his life. dalam bidang etika dan politik. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. 18 Majid Fakhry. Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi).Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. hal-hal yang tidak wujud. works & influence. ilmu logik dan metafizika. kewujudan. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. Oneworld Oxford. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. England. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. 2002. khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. zat dan benda serta lain-lain. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik.

sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. 2003. wahyu.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin. jiwa.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan. 9 . Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan.19 3. watak di posisi positif dan akhlak. Carra De Vanux. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. 3 April. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik.net/6_sem2_023/haeruddin. http://tumoutou. Menurut Dr.htm. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. M. ketuhanan. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat. cara hidup. Namun. nabi. akal dan lain-lain.

Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. Sina. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. Ali b. tetapi juga bidang falsafah. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b. hal.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M. Al. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Luqman Hakim.hal.Masyur Sdn Bhd. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. Lihat. 21 Azizan Baharuddin. Hj. Buku karangannya. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat.193. Pada abad ke-12. 10 . Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali. diagnosis mahupun pembedahan. Singapura.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. 1989. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Husain b.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. 1986. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. 66.

iii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. b. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). iv. iii. c. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan. tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. ii. ii. darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. iv. api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 .Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah . Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine). Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang.  hempudu hitam . h.dingin dan lembap. Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan.panas dan lembap. jantina.panas dan kering. tempat kediaman. b.  hempudu kuning . Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. pekerjaan. serta aktiviti fizikal dan mental. aktiviti fizikal dan mental. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa.  lendir . makanan dan minuman. c. udara dan air. udara. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur. rehat dan sebagainya. cuaca dan musim. f. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya. 12 . g.dingin dan kering.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Walau bagaimanapun. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Bagi Pythagoras. Dalam buku AnNajah. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Sebenarnya. Berdasarkan pandangan itu. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

kejiwaan dan sebagainya. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Filsafat Islam. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. 80.32 32 Drs. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran. sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. hal. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”. Sudarsono. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. 17 . pendidikan. dan kedoktoran. fizik. metafizik. 2004.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes).

Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur.35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. hal. Namun. Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). 18 . Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan.33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. 35 Ibid. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. 81. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934). ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671.

Menganai falsafah Aristotle. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. al-Farabi. alFarabi. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. dan Ibn Sina.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. 19 . memperhatikan perkembangan alam. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. Ibn Sina dan al-Ghazali. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut.

Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. His Life. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. Herman. Michel Scott.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. Lihat. Awerroes Ibn Rushd. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. 20 . England. Ahmad. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”. Muhammad b.Walid Muhammad b. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. work & Influence.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. 37 Majid Fakhry.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat. 2001.37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. Ahmad b.199. Kalonymus dan ramai lagi. Oneworld Oxford. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. sederhana dan panjang. hal. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. b Rusyd.

Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. Turmverlag. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. Ustaz Azam b. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya.38 Menurut Ibnu Rusyd. Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M. Yate. 21 . Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. 1991. “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Hamzah. 1999. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Itali. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan.63. hal. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A.

Muhammad Iqbal.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. Xv. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia. 2004. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. 2001. 2004. hal. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Gaya Media Pratama. 42 Drs Sudarsono. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. 95. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. 94.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. Filsafat Islam. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah. Jakarta.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. 41 Ghazali Darusalam. Semua daya adalah milik Tuhan. hal. 22 . Bagi al-Ghazali. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. hal. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. Bagi al- 40 Dr. Ibn Rusyd dianggap orang zindik. diasingkan ke Lucena. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah.

Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Menurut Muhammad Farid Wajdi. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. xvii. hal. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. Muhammad Iqbal. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Namun begitu. Sedangkan bagi Ibn Rusyd. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. 2004. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. 23 . pendeta dan ilmuan di Barat. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali.

Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu. falsafah dan agama. kerana dianggap produk Barat. 122.(mutakallimin). wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. hal. Wacana Filsafat Islam. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. konflik antara agama dan akal. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. 2004. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. Lantaran itu. Muhammad Iqbal. Yogyakarta. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. 45 A. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik. hal. 2004. 44 Drs. Hanya dalam proses penciptaannya.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. 24 .20. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. Justeru. Maka. Padahal. Pustaka Pelajar. Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. Namun. Khudori Soleh. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. itulah yang menjadi persoalan. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama.

perubatan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. sains. geografi. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. muzik dan sebagainya. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun. matematik.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4.

Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru.geocities. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi). ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. http://www. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. 26 . jelasnya. Secara umumnya. Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13.htm April 3. Idris Zakaria. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian. Namun. 2007.com/burnskot/rencana/tamadun. mempengaruhi pemikiran orang Eropah.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. Di dunia Eropah. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. Al-Farabi. "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. 47 Ghazali Darusalam. dalam bukunya. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani.47 4. lebih asli. Pada masa ini. hal. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. 89. Charles Singer. 27 . Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. manusia dan alam semesta. Sebelum lebih kurang tahun 1200. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. 2001. Filsafat Islam.

tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. 71. Di pihak lain pula. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Islam sedang berundur di Barat. Selain itu. 28 . Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. 7. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. hal.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. 48 Azizan Baharuddin. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. 6. Bahasa Yunani Rom Timur. 1986. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. akidah dan falsafah. Dalam zaman pertengahan. 4. 3. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. jauh sekali daripada bahasa klasik. 5.

Phoetics. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Pada tahun 1250. Pada tahun 1240. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. 4. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. juga beberapa buah buku tentang astronomi. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. karangan Aristotle.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. Pada tahun 1256. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

5. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional. Hanafi. 57. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. Penggunaan istilah kalam.2002.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. mencakupi bidang ibadah. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. Menurut A. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan. 33 . Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. yaitu aqidah. syariat dan akhlak. Misalnya. baik kehidupan peribadi. Jakarata: Robbani Press. hal. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy.

. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. atau nahr (analisis).. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. istishab. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. istinbath. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. mahu pun yang lainnya. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. hal. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. larangan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi. qiyas.2002. dan ijma' melalui proses istidlal. istihsan. sunnah Nabi SAW. 37. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas.54 Dalam perkembangan selanjutnya. pilihan. Atas dasar itu. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. 3. 2. Misalnya. Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. istislah. 57. 55 Ibid.. iaitu dari Al-Qur'an. 34 . baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. bukan dari akal atau perasaan.

hal. Hukum itu sendiri. dan 2. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya.5. iaitu: 1. 35 . Oleh itu. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin..31. hal. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. Pengantar Ilmu Fiqh. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. Bhd.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Pustaka Azzam: Jakarta.57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. 1997. Berdasarkan hal tersebut. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni).. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya.. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus). Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian..

Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf.59 Pada masa pemerintahan Umar. Jaih Mubarok. Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. hal. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah. 60. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun. Pengantar Ilmu Fiqh. 36 . ijmak ulamak dan juga Qiyas. pengumpulan al-Quran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. 2002. nas nasikh dan mansukh. iaitu 80 sebatan. 7.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. Pengantar Ilmu Fiq. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. 1997. hal. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. berhujah dengan hadis Ahad. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. 1997. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.hal. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. ijtihad. 6. Contohnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. al-Sunnah dan kedudukannya. jajahan dan negara Islam berkembang luas.

hal. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bandung: CV Gema Risalah Press. Qiyas. Ijma'. Walau bagaimanapun. Mazhab Sahabi. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Oleh sebab itu.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. Sadd az-Zari'ah. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Ijma'.64 62 63 Ibid. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. hal. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. iaitu hukum. Alasannya.1998. 64 Amir Said Az-Zaibari. semua ulama membahaskan topik yang sama. 68. Sunnah Rasulullah SAW. Maslahat. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh. Misalnya. 68. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. istinbat dan dalil. Irf. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. iaitu Al- Qur'an. 37 .1998. dan Qiyas. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. Amir Said Az-Zaibari. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. Istishab. Sunnah Nabi SAW. Bandung: CV Gema Risalah Press. dan Syar'u Man Qablana.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an.

66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. 66 Ahmad Yunus Kasim. Tamadun Islam Edisi Kedua. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor. Misnan Jemali. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. hal. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. Selain itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. 38 . ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Bhd.58. Tamadun Islam Edisi Kedua. 2004. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Zanariah Noor.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Selain itu.58. Misnan Jemali. 2004. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. hal.

Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Di Barat. 1990.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Sebelum meninggal dunia. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. hal. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126.67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah. Yahaya. Islam di Sepanyol. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. 50. beliau dikenali sebagai Averroes.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Namun begitu. 39 . Dua tahun kemudian. Kuala Lumpur. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir.

wau dan fa.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh. hal. Malik. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi. Abu al-Abbas al-Qarraq.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir. 50. Abu Abdullah al-Lusi. sha. Namun begitu. Kuala Lumpur. Yahaya. Abu Ali bin Hadiah. 40 . Islam di Sepanyol. Abu al-Hajjaj al-Turtusi.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Ahmad bin Khallaf bin Abd.i. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. 1990. 5. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. Abu Muhammad al-Hadrami. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa. Ada yang berpendapat. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi.

untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata.70 Apa pun asalnya. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan. hal. 71 Ibid 72 Hamka. orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Jakarta : Pustaka Panjimas. 2001. 1993. Bandung: Pustaka Salam. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci.138. Islam & Tasawuf. Tasawuf di Dunia Islam. 2002. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. 41 . dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. 22. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. hal.’ 72 Beliau menambahkan.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". hal.63. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan". Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret.

"Adam nyata tidak pernah ada. Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}.W.'Abd yang pertama adalah "Aku". Dengan satu Tuhan. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. 'Abd. tauhid adalah sebuah kenyataan. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. yaitu sesuatu yang mewujud. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S.T. adalah ketiadaan. 'Adam. 23. sifat-sifat.Oleh kerana itu. Surabaya: Putra Pelajar. hal. dan tindakan secara terpisah. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}.73 Istilah Tasawuf 'Arif. dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus. Abdal. demikian ucap Muhammad SAW. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. dan yang berkaitan. Mereka dapat berada di suatu tempat. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan. maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. Ada dua jenis. adalah orang yang mengetahui Zat. 42 . 2001. iaitu: nyata. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah).

dan lain-Ialn. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja. Ibid 76 Ibid. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. hal. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil.Ia adalah nama tanpa sebutan. Skudai: UTM.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam.75 Ahwal (jamak dari hal).malfudzi}. yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. hal. Ertinya yang disembah (dan tertentu). bahagia.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah). Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. Allah. Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). 36 43 . cinta. Pengantar Ilmu Tasawuf. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. 2001. Tidak ada Zat di sebaliknya. Hanya saja. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. seperti: takut. 35. dengan menyebut asma tertentu. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. berasal dari al-Ilah. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah.74 'Adam. sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). yang berhubungan ('adam-i-idzafi). yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i.

keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf.22. hal. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Selangor: Penerbitan Hizbi. Zakat.T. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Haji. tawakal dan yakin.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S.W. Skudai: UTM. sabar. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. zuhud. Dalam alQuran. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Puasa. Ibid 79 Udah Mohsin. 1987.77 Oleh yang demikian. 45. mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. syukur. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. ridaq dan tawakal. 44 . khauf.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. Antara istilah tersebut ialah taubat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran. Dalam konteks yang lain.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. muamalah. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. bersifat sidiq dan ikhlas. raja.W. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. hal.W.W.T. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. 2001.

Bhd. maka lahir pula golongan tasawuf. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga.a. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci. 45 . Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi. Dalam konteks yang lain. Akhlak dan Tasawuf Islam.89.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. tentu bukan menjadi suatu kesalahan. Justeru itu. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol.w melalui wahyu ilahi. 1995.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar. al-Quran. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud.W. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S. hal. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi. Sebagai contoh.80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf.

Kuliah-kuliah Tasawwuf. atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol).Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka. Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Zahiri dan Batini. Pada tahun 1172-1173 M. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. hal. 31. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun. Hadits. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol. Ash-Shaikhul Akbar. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Bandung: Pustaka Hidayah. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. Sepanyol. Ibnu Arabi (1164-1240). Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf.W. Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. 46 .81 Selepas itu pada 1201 M. pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. Theologi Islam. Arab Saudi.A. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol.2000.

Asia kecil. Muhadarat 5 jilid. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Jerussalem. Mahiyyatul Qalb. Karyanya sungguh luar biasa. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. kemudian berpindah ke Ttemcen. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). Beliau adalah 47 . di Afrika Utara. Mishkatul Anwar. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Beliau berasal dari Sepanyol. Cordova. Makkah. Ringkasnya. Fez. at-Tadbiratul Ilahiyyah. konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Mawaqi'in Nujum. Hejaz. Tunisa. Futuhat terdiri 20 jilid. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. Mesir. Maroko. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Allepo. Risalah al-khalwah. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism.

83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Syahrin Harahap. dan ramai lagi. 65. hal. syariah dan akhlak. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m.82 Selain itu. keyakinan atau keimanan Islam. hal. 48 . Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Bhd. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. 2000. 5.3. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. 83 H. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. keyakinan dan keimanan. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. Akidah digolongkan sebagai usuluddin. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M).1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. 2003.

85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. hal. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. Zanariah Noor.87 Ketiga. maka yang dihadapi ialah ijtihad. Misnan Jemali. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis. Kedua. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. 87 Ahmad Yunus Kasim. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. 1993. 2004. Tamadun Islam Edisi Kedua. Tamadun Islam Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Ilmu Tauhid. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. hal.59. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. sementara pendapat para ulama.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya. hal. pemikir. Misnan Jemali. Zanariah Noor. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. imam-imam mazhab.12. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. 2004. 60 49 .

khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris.73. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. 50 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova. Beliau dilahirkan di Cordova. 2003. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). Hadith. tauhid. Marwiah Ahmad. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan.89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya.

Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . hal. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. 74. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. Menurut beliau. Setelah tarikh itu. Pada awalnya.91 Sebagai ahli fikir Islam. beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. Di samping itu. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. 90 91 Ibid. Antara tahun 1027-1031. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013. 2003. tetapi ia adalah Allah. khususnya dalam bidang usuludin (teologi). dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. menurut mazhab Zahiri. Marwiah Ahmad. 51 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas.

Risalah fi-usul al-Fiqh. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. Yogjakarta: Group Yogya.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. 5. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. Ajat Sudrajat. Dengan pantulan sinarnya. Tafsir Inklusif: Makna Islam. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. 52 . alQuran dan Hadith Nabi. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. hal. 5. Dengan kata lain.sarjana Sepanyol. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam.

Quran dan Para Penafsirnya.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat .94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. hal. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. 4. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. ketenangan dan kedamaian. 1992.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. Quran dan Para Penafsirnya. 1992. Ibid 96 Mahmud Ayub.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana. 53 . sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. 5. kebinasaan dan kejahilan. hal.

Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. hal. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur. 1998. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Ibid 99 Jawiah Dakir.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW.21. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. kedudukan hukumnya adalah marfu'. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat). dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. Tafsir Syariah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). 54 . Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. 13. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. hal. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Bangi: UKM. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. 1984. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Yahudi. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. 3. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. ada golongan yang ekstrim. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. Di kalangan Sahabat.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. adalah tidak perlu diragukan lagi. 100 Ibid 55 . Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. Kedua. 2. Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain.

Ibid 103 Jawiah Dakir.21. 1998. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni).21. hal. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya. hal.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis.. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab.103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. 371 H/ 981 M). Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. 56 . tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. dan Ibnu Taimiyah. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. 1998.

tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya.: Selangor.104 5. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs.105 Firman Allah yang bermaksud. dan selepasnya. bahkan ia berdosa di sisi syara’.a. 2001. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. hal.w. 80. Mohd Rahim Jusoh. 106 Ibid. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat. hal. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. misalnya yang berlaku pada Aisyah r.a. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik).w.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura.a. juga tidak menjadi suatu ibadat. 3.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s. 2003. Pengenalan Ilmu Qiraat. 3. begitu juga pada ilmu tajwid.a. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran. 57 . Bhd.106 104 105 Marwiah Ahmad.a. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. Mahsuri Timur Sdn.w. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r.w.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. adalah berbeza di antara satu sama lain. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. hal.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid. Surah al-Muzzammil ayat 4.

2001. Pengenalan Ilmu Qiraat.w.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r.a.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’.a yang tidak mengetahuinya. bukannya kembali kepada kaumnya.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud. 4.a. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah.107 Daripada penerangan di atas. Keingkaran Aisyah r. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. 58 .w membaca qiraat tersebut.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa. Ibid.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. tetapi Aisyah r.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r.a dan Hisyam bin Hakim. sudah tentu beliau menerimanya. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran.a sendiri tidak mengetahuinya. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s. hal. Ibnu Hajar berkata.a. hanya Aisyah r. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh.

dipercayai. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti.Muqri. 59 . berakal.w. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat. kuat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya. amanah. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. sampai umur.a. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s.

Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab.a. Masyhur. Aahad dan Syaazah.57 60 . Mohd Rahim Jusoh. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby.t daripada disembah dan dikurangkan.57. 2001. hal. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. 2001. Pengenalan Ilmu Qiraat.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur. Aahad. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Hassan Al-Bassri dan sebagainya.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh. Ibnu Jubir. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. hal. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. Pengenalan Ilmu Qiraat. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut.w.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s.

a. Pengenalan Ilmu Qiraat. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan.s dan membacanay adalah dikira ibadat.58.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah). 111 112 Ibid.m. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s. hal. hal.s). bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat. 2001.10 61 . Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat.w dalam bahasa Arab melalui Jibril a. Mohd Rahim Jusoh. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan.a. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya.a.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat.

Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. bermazhab Imam As-Syaf’ie. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. 2001.w di atas umat yang lain. 19. 62 . Pengenalan Ilmu Qiraat.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. menguatkan hukum yang khilaf. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam. walaupun pada peringkat awal.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. Kedua.11.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. Ketiga. hal. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. Mohd Rahim Jusoh.a. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. hal. Namun begitu adalah perkara yang satu. 113 114 Ibid. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. Begitu juga di dalam perkara ibadat.

hal. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir. seorang 115 116 Ibid. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. hendaklah dia baca dahulu”. Pernah satu ketika. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. 2001. Setelah beliau memasuki Mesir. Di dalam majlis ilmu. mempunyai ketokohan di dalam politik. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal.a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab).116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. thiqoh. 328.w. amanah. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. Pengenalan Ilmu Qiraat. 63 . Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Mohd Rahim Jusoh. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. tajam fikiran. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail. banyak beribadat. hal. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. 328.

Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”. Pengenalan Ilmu Qiraat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. 64 . tawadhu. hal. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. Ibid. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran.a. Setelah baginda melihat kitab tersebut. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh. Di dalam majlis ilmunya. Setelah selesai mengerjakan tasaf.w. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. 329. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. wahai Tuhanku. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. belioau berangkat ke Baitullah. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. 2001. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’.

330. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat .7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.119 5. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi. 28 Jamadil Akhir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga. dan metode- 119 Ibid. maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. hal. 65 . dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. Mesir. Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar.

Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. dan bersifat eksternal. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular. 326.121 Tetapi. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat.Yahaya. Sebagai contoh. Mahayudin Hj. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi.al-ahkam. bulan melambangkan nabi. Tamadun Islam. yang diterima secara umum. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. Sebagai. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. Menurut Al-Farabi. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu.net. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. matahari melambangkan Tuhan. 66 . dan bintang melambangkan sahabat nabi. 1998. agama meniru dunia alam. Menurutnya. hal. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. dikatakan Al-Farabi. dunia seni dan pertukangan. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama.

Dalam perspektif falasifah. Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni. menurut Al-Farabi. dan agama. Secara umum. Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis.net. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama.123 Namun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. bukan agama. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. Ibid 67 .122 Dalam Islam. www. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka.. Meskipun dia juga seorang Sufi. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total.al-ahkam.

filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual. 124 Ahmad Yunus Kasim.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). hal.124 Dalam wacana yang dikutip di atas. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. Jenis pertama. Al-Farabi menulis: Konon. Zanariah Noor. Kemudian. Misnan Jemali. dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. bagi Al-Farabi. filsafat yang disebutnya filsafat popular. Oleh itu. Tamadun Islam Edisi Kedua. 58. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. kemudian bangsa Mesir. 125 Ibid 68 . dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. diterima secara umum dan eksternal. yang merupakan bangsa Irak. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. Jenis kedua. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. Oleh itu. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ'). dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon. dan selanjutnya.

tepatnya plato dan Aristoteles. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria. Berdasarkan alasan ini. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. hal. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. 2003. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. dan akhirnya Arab. Tetapi. 65. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. 2003. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. 127 Adeng Muchtar Ghazali. berupa pengungkapan dialektis atau logis. 69 . kemudian Syria. 66. khususnya lagi Aristoteles. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. Maksud mereka sebenarnya. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. hal. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani.126 Menurut Al-Farabi. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani. tutur AlFarabi. Bandung: Pustaka Setia. induk dari segala ilmu.

renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". Oleh itu. Menurutnya. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena.net 70 . yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan.al-ahkam. Walaupun demikian. dan ilmu tentang masyarakat (politik). yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya. fizika (filsafat alam). filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. Mengikuti Aristoteles. Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama. Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. metafizika. keragaman agama. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. Pada saat yang sama. www. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu.

meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. lagi-lagi. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. sebahagian lain lebih jauh. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. sementara dalam beberapa hal lainnya. Kalam dan fiqh. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. Dalam beberapa hal. butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui. seperti dikemukakan sebelumnya. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. hal. 2003. 67. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. Antakia di Suria. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani.131 Tetapi penduduknya. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Daerahdaerah ini. Ibid 72 . tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir. sesuai dengan ajaran al-Qur'an.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir . Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. dengan penduduk setempat. Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Suria serta Irak. jatuh ke bawah kekuasaan Islam.

Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. yaitu manusia dewasa. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. hal. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. berlainan dengan anak kecil. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. 2003. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Ibid 73 . yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. dan mampu berfikir secara mendalam. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. 68. Manusia dewasa. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. mampu berdiri sendiri. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka.

Terj. Maka keduaduanya membahas yang benar. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal). Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. hal. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. al-Kindi. Sjahrir Mawi. dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. tetapi wajib. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal.E. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya. Jakarta: Gaya Media Pratama.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. menurut pendapatnya. 89. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya. Al-haqiqah atau kebenaran.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. (796. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. yang membawa pada perkembangan Islam. bukan hanya filsafat. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. 1995. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. tetapi juga sains. Filsafat. Affifi. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. 74 . particulars).

136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. 90. 1995. Yang Maha Esa. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. tidaklah sebenarnya esa. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. agar menjadi esa. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Pencipta alam semesta. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Filsafat. Sjahrir Mawi. Ibid 75 . universal). Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. kalau Tuhan. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. dan pemikiran merupakan daya atau energi. Terj. Jadi. hal. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. pancaran) dari Al-Farabi. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. Akal II juga mempunyai objek pemikiran. hanya berhubungan dengan yang esa. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. Zat. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman.E. maka daya itu menciptakan sesuatu. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. Affifi. Dalam pemikirannya.

137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. 76 . Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil.brinkster. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. tetapi melalui Akal I yang esa. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi. tetapi melalui Akal atau malaikat. Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars.www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya.com/yudhis/islam/islamdetail. dan Akal I melalui Akal II. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi.asp.

dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman. Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). yang dikritik AI-Ghazali. udara. penglihatan. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. udara. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. Maka material asal timbul bukan dari tiada. ii. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. dan daya menangkap dengan pancaindera. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. tumbuh dan berkembang biak. 77 . Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. rasa dan raba. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. iv. iaitu zaman tidak bermula. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. pindah dari satu tempat ke tempat. air dan tanah. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. v. air dan tanah adalah pula qadim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. Dengan lain kata Akal I. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. 138 Ibid. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. yang terbagi dua: (a) Indera luar. iii. Selain kemahaesaan Tuhan. iaitu pendengaran. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan.

roh dan malaikat.erti murni. 139 Diperolehi daripada http. Akal praktik. Akal teoriti. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1. iaitu berfikir yang disebut akal. Akal praktik. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. yang menangkap erti-erti murni. Akal aktual. 78 . 4. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti.www.asp. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini. 3. kalau terpengaruh oleh materi. Akal terbahagi dua: a. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. sedang akal teoritis kepada alam metafizik. brinkster. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. Akal bakat.com/yudhis/islam/islamdetail. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. yang mempunyai hanya satu daya. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. ke akal teoritis. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. b. 2. tidak meneruskan arti-arti.

Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. brinkster.www. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. berlainan dengan kedua jiwa di atas. Jiwa manusia. 79 . tetapi di akhirat. Kedua jiwa ini.asp. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. sebagaimana dilihat di atas. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. Jiwa berhajat kepada badan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia. kerana otaklah. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. jiwa tak berhajat lagi pada badan. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. Setelah tubuh manusia mati. Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. jiwa manusia adalah kekal.com/yudhis/islam/islamdetail. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. Akal I.141 Oelh itu.com/yudhis/islam/islamdetail. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat. Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. yang ada hanyalah semata-mata zat. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. diantara sepuluh itu. pembangkitan jasmani tak ada.asp. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. 80 . tidak mempunyai akhir dalam zaman.www. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. tidak bermula dalam zaman dan baqin. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. figa. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan. iaitu : 141 Diperolehi daripada http. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam.brinkster.

Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran. menjauhi falsafat. pembangkitan jasmani tidak ada.brinkster.142 Mengenai masalah kedua. yang adalah wahyu dari Tuhan. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan. Ini membawa pula kepada ateisme. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. 81 .www. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2.com/yudhis/islam/islamdetail. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali". sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. Pembangkitan jasmani tak ada 3. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Pengkafiran tentang masalah ketiga.asp. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya.

yang belum boleh berdiri sendiri. Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis.www. Oleh kerana akal lemah.asp. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu.143 3. selamanya membakar . 2. 82 .com/yudhis/islam/islamdetail. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa.brinkster. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan. yang ada ialah kebiasaan alam. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935). 143 144 Diperolehi daripada http. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1.brinkster. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. teologi Asy'ari bercorak tradisional. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah.www. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah.asp. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme. Manusia di sini bersikap statik. Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya.

jauh dari masyarakat manusia. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. Di dunia Islam bahagian Barat. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal.wordpress. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. Ibn Tufail (w. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. tidak ada sesuatu di samping Tuhan. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. dengan kata lain. 83 .145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman.www. alam mempunyai permulaan dalam zaman. sebaliknya.Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Tuhan. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. sutrisno.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan.com/2007/01/11/ibnu-rusyd.

Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. dan air serta wap adalah satu. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. kata Ibn Rusyd. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula.146 Jelas disebut dalam ayat ini. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Kami ciptakan manusia dari inti sari. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. kata Ibn Rusyd. telah ada sesuatu di sampingNya. Kami jadikan segala yang hidup dari air.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. seperti yang dikatakan filosof-filosof. tanah. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. air. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. seperti yang dikatakan al-Ghazali. menjelaskan. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". kata khalaqa di dalam al-Qur'an. Konsep serupa ini. Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. 84 . bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. tetapi dari "ada". Di samping itu. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula.

syaheerah. tegasnya di hari kiamat. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. 149 Ibid 148 85 . Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http. alam bukan Tuhan. Dalam hal bumi. Qadimnya alam. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. yaitu intisari tanah seperti disebut.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. oleh ayat di atas. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. www. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan.www.islamhadhari.147 "Tiada". Dengan demikian sungguhpun alam qadim.com/journal. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . tetapi adalah ciptaan Tuhan. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada". Dan yang qadim adalah materi asal.148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an.multiply.net/v4/tokohislam/detail. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ). kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan. kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada". Filsafat memang tidak menerima konsep.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. Demikian pula langit. yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain. tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus.

Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu.151 Dalam hal pembangkitan jasmani.com/journal. air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi.www. udara. menurut kaum sufi. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. Kedua-duanya. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu. syaheerah. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. Ibid 86 .multiply. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan. Mengenai masalah kedua. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http. Bumi dan langit ini akan hancur pula. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. kata Ibn Rusyd. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya.

Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Agama mempunyai kebenarannya sendiri. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. sutrisno. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Di dunia 152 Diperolehi daripada http. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam. Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. Dengan kata lain.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi. karena mereka tak dapat memahaminya.wordpress. kerana keduanya membicarakan kebenaran. sebagaimana filosof-filosof Islam lain. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. Ini bukanlah pendapat filosof. wahyu diberi arti majazi. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah.www.

kecuali di ka1angan Syi'ah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. filsafat dan sains. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran.dan lain-lain. Sayyid Ahmad Khan. berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. sebagaimana disebut di atas. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. Sepanyol. Hilanglah pemikiran rasional. Muhammad Abduh. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. terus berkembang.

termasuk Mishneh Torah. 89 . org. atau hidup di pengasingan. Ia meninggal di Fusthat. Mesir. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http. yaitu 18 tahun. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. Anaknya. dibunuh. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Islam/ Etc/ Andalusia. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). Ia belajar di Universitas Fes. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash.www. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. Setelah pengembaraannya di Maroko. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. Avraham. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. dan kemudian menetap di Fusthat. Pada masa itu. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem). memilih hidup di pengasingan. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. menghindari kaum Almohades.html.153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. namun akhirnya menetap di Fes di Maroko. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. dalam usia yang masih muda. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. media. Keluarga Maimonides. Maimon.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol.isnet. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel).

komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti.html. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. melainkan terbuka untuk umum. org. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern. Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http. Ibid 90 . Islam/ Etc/ Andalusia. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides. 5. media. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi.isnet. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss.www.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya. namun yang secara filosofis tidak betul. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu.

157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan.A. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran. termasuklah buah fikirannya. hal. Misnan Jemali. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S. sunat dan sebagainya. 2004.66 158 Ibid. 157 Ahmad Yunus Kasim. wajib. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran.W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith. Zanariah Noor.67. hal. tentang perkara kebaikan dan kejahatan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. maka Rasulullah S.158 156 Ahmad Yunus Kasim. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. 2004. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya.W disebut hadis. Tamadun Islam Edisi Kedua. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran. Tamadun Islam Edisi Kedua.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Misnan Jemali. hal. Zanariah Noor. haram.A. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. 91 .66.A.W.

kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. 2004. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama.al-ahkam. hal. politik dan antarabangsa. Jabir bin Abdullah.160 A.67. perundangan. Abdullah ibn Abu Awfa. social. Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir. etika. 160 Diperolehi daripada http. Misnan Jemali.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran.net. Samrah ibn Jundub.159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. dihafaz. Zanariah Noor. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M). Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. Sunnah didengar. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. disaksi. ekonomi. Tamadun Islam Edisi Kedua. www. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. 92 . muamalah dan sebagainya.

"162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta.al-ahkam. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera. www. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta.161 1. 93 .net. Hadits Mutawatir a. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad.

Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Ada yang melihat atau mendengar. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta.com/journal. syaheerah. baik yang terpuji mahupun yang tercela.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera.W. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. b. dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera. 94 . Di samping itu.www.multiply. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid.A. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. Diperolehi daripada http. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut.

b. yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). a.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. 2. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. c. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. d. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta.

Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. Al-Anfal: 64). dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http. tetapi jumlahnya hanya sedikit. c. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. susunan Imam As-Suyuti(911 H). sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. syaheerah. 96 .166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. Ibid. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti). bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya.multiply. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri.com/journal. Seimbang jumlah para perawi.165 3.www. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H). Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada." (QS.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).

www. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir.asp.asp. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1.com/yudhis/islam/islamdetail. kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi.www. 97 .brinkster.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Diperolehi daripada http. Dengan demikian." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera).com/yudhis/islam/islamdetail.brinkster.167 d.

kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat. 169 Ibid 98 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka." Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku. hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat.

namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Contoh : 99 .

iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak. sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya." Contoh : 100 ." 3. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya." (HR.

tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir.net. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. 2.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. dua orang. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. empat orang. Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis. tiga orang. baik pemberita itu seorang. 101 .al-ahkam. lima orang dan seterusnya. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. www.

Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. www. 102 .172 171 172 Ibid. Diperolehi daripada http. hadis tersebut tidak tertolak.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir. atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. Kalau maqbul.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam." b. Kalau mardud. bertawaqquflah kita dahulu. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. kita tinggalkan yang marjuh. Jika ada. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir. dalam erti maqbul. kita kumpulkan antara keduanya. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. tapi diketahui mana yang terkemudian. yang terkemudian kita ambil. Kalau tak mungkin dikumpulkan. kita pandang nasikh. maka yang terdahulu kita tinggalkan. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya.al-ahkam. atau hasan). kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. boleh kita berhujah dengannya. sebagaimana hadith mutawatir. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". kita pandang mansukh. kita usahakan menarjihkan salah satunya.net. Kita ambil yang rajih. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya.

keadaan (kualiti) rawi. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang. maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. 173 Ibid 103 . Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. dan keadaan matan. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. iaitu jumlah rawi.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama.

al-ahkam. www. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini". Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir. 175 104 ." : Awal hadis tersebut adalah ahad. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita.net. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http.175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir.net.al-ahkam.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua. Misalnya para sahabat menyatakan. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni. Diperolehi daripada http. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. www.

189. Batasan hadith sahih. hal. jumlah rawi. dan hadis daif.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. 1. yang diberikan oleh ulama. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. Ilmu Hadis. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. keadaan rawi. dan daif. yaitu hadis sahih. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hadis hasan. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. 105 . dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan. 1993. hasan.

atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit." 2.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. 106 .net. Munzier Suparta. hdis mutawatir. hal. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. Ilmu Hadis. 189. matan hadithnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran). Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. Hadis Hasan Menurut bahasa. 1993. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. www. hasan bererti bagus atau baik." 3.al-ahkam. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW.

Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW.190. yang diterima. hal. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih. 180 C. 107 . hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. yang dibenarkan. a. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil. Ilmu Hadis. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad. 1993.

183 Di samping itu. 108 . Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. 1. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh." Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan. Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi. Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya).

Hadith nasih d. yang tidak diterima. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. hal. Ilmu Hadis. Hadith rajih 2. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Hadith marjuh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b. 109 . Hadith mutawaqaf. Hadith muhkam. Hadith mukhtalif. 191."184 184 Munzier Suparta. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. 1993. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Hadith mansuh c. B. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan.

" Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul." 186 185 Ibid Munzier Suparta. baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. 1993. Jadi. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun. Ilmu Hadis.192. maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif. Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul. 185 D. 186 110 . Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya. Dari segi perkembangan sanadnya 1.

sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. Al-Mukatabah. dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil. Al-Sahihah. dan AlIjasah." 187 Ibid 111 .187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. Mereka menjelaskan. Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. seperti Al-Arz.

Menurut kami. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl. bila sanadnya bersambung. Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. tetapi jumhur mudaddisin berkata. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. dari awal sampai akhir. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. yakni terputus. Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. 112 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. 2. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. Oleh kerana itu. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. Oleh kerana itu.

penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya. baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. Dengan demikian. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. mahupun disandarkan kepada yang lain. dan Muhaddis lainnya". Sehubungan dengan itu." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . Al-Khatib. An-Nawawi berkata. Ibnu Abdil Barr.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. 87. dengan kata-kata. 114 . "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. hal.188 188 Marwiah Ahmad. 2003. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Islam di Sepanyol. 67. seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. 68. 1990.a. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran.193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes. 118 . Seperti yang dinyatakan di atas.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. Ibid. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki). Yahaya. hal. hal. Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. turut dikecam. 193 194 Mahayuddin Hj. dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. termasuk Mazhab Maliki. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. termasuk Imam Ghazali r. Hadith dan Ijma’ ulama’.

Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. dari Istana Cordova hingga Alhambra. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. Itulah keunikan para ulama. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini.

Drs. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 2002. Jakarta: Gaya Media Pratama. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Khudori Soleh. Sejarah Filsafat Islam. Yogjakarta: Group Yogya. A. Amir Said Az-Zaibari. Misnan Jemali. Falsafah dan pengetahuan Islam. Adeng Muchtar Ghazali. Wacana Filsafat Islam. Sudarsono. 2003. Jakarta. Asadulah A. Aboebakar Atjeh 1970. Dewan Bahasa dan Pustaka. Zanariah Noor. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 1999. 2004. Rineka Cipta. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Jakarta. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Kuala Lumpur. 2002. Tasawuf di Dunia Islam. Sjahrir Mawi). Bhd. Kuala Lumpur. Ajat Sudrajat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). 1993. Semarang. Bandung: Pustaka Salam. Azharudin Mohd. Yogyakarta. Hamka. Abdul Halim Mahmud. Filsafat (Terj. Gaya Media Pratama. Arba’iyah Mohd.Si. Bhd. 2004. Turmverlag Azhar Hj. Ghazali Darusalam. Muhammad Iqbal. Utusan Publications & Distributor Sdn. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. A. Noor dan Salina Hj Zainol. CV Ramadhani. Tamadun Islam Edisi Kedua. Affifi. Bandung: Pustaka Setia. Yate. Bandung: CV Gema Risalah Press. Bhd. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Jakarta : Pustaka Panjimas. Azizan Baharudin. 1986. SH M. 1995. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Pustaka Pelajar. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Ahmad Yunus Kasim. 2004. 2004.1998.E. Pengantar Ilmu Fiqh. Bhd. Kuala Lumpur. 120 . 2001. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Mad Aros. 2004. Dr. Filsafat Islam. Dali.

Filsafat Islam. 1992.T. 1975. Othman Napiah. England. Surabaya: Putra Pelajar.2000. 121 . 2001. Bulan Bintang. Bangi: UKM. Majid Fakhry. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Yahaya. 2003. Marwiah Ahmad. Skudai: UTM. 1984. Moch Siddiq. Bandung: Pustaka Hidayah. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Jakarta. founder of Islamic neoplatonism: his life. works & influence. 2002. Jakarta: Pustaka Firdaus. Awerroes Ibn Rushd. 2000. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Tamadun Islam. Singapura H. 1998. Skudai: UTM. 1989. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. Pengenalan Ilmu Qiraat. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Oneworld Oxford. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Islam di Sepanyol. Islam & Tasawuf. Quran dan Para Penafsirnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Pengantar Ilmu Tasawuf. work & Influence. 2001. Jawiah Dakir. 1998. Al-Farabi. Majid Fakhry.: Selangor. Mahsuri Timur Sdn. His Life. Yahaya. 1990. Bhd.Masyur Sdn Bhd. Bhd. Bhd. Mahayuddin Hj. Syahrin Harahap. 2001. Othman Napiah. 2001. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Kuliah-kuliah Tasawwuf. Luqman Hakim. Oemar Amin Hoesin. Al. 2001. Jalaluddin Rahmat. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. Marsekan Fatawi. Surabaya: PT Bina Ilmu.W. Mahmud Ayub. 1993. Mohd Rahim Jusoh. England. 2001. Tafsir Syariah. Ilmu Hadis. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Oneworld Oxford. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Selangor: Fajar Bakti Sdn.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Munzier Suparta.

August 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.blogspot. Bhd.islamhadhari. 1995.htm. sutrisno.com/burnskot/rencana/tamadun.html. Akhlak dan Tasawuf Islam. 3 April. http://tumoutou.com/journal. 2005 http. Selangor: Penerbitan Hizbi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah.www. 2003 http://selak. Zuhairi Miswari. Shah Alam W.www. http. Ustaz Azam b. Hamzah.net/6_sem2_023/haeruddin.php?nkid=30 http. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria. 1991.asp. Ilmu Tauhid. Zakaria Stapa.html.www.geocities.1999. Haeruddin. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan).www. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Montgomery Watt. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.isnet. Jakarata: Robbani Press. org. 1995. Islam/ Etc/ Andalusia.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Puasa.wordpress. Pustaka Azzam: Jakarta. Zakat. Yusuf Al-Qardhawy. 2004. Yusuf al-Qardhawi: Terj. media.www. PT Gramedia Pustaka Utama. http://www. Hizbi Sdn Bhd. syaheerah.net/v4/tokohislam/detail. http. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M).2002.com/yudhis/islam/islamdetail. Udah Mohsin. Jakarta.htm. http.multiply.brinkster. 1993.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Yusran Asmuni. Haji. Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. 122 . Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. 1987.