Sejarah Eropah Awal

LSD3013

1.0 PENGENALAN

Khwaja Abd Wahab di dalam bukunya “Islam and the Origins of Modern Sciences” telah memetik tulisan William Draper, seorang sarjana Inggeris yang terkenal menulis tentang sejarah perkembangan intelektual di Eropah. Sewaktu membicarakan tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia di bawah pemerintahan Islam, antara lain beliau menyebut: “Selama hampir lapan ratus tahun berada di bawah pemerintahan Islam, Andalusia menjadi sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang seni, sastera dan sains, tiada bandingannya di benua Eropah. Para penuntut dari negara Perancis, Jerman dan England tertumpu ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Islam Andalusia. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, biologi, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum dan hanya boleh dipelajari di Andalusia.1 Pengakuan Draper tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Andalusia dalam bidang kebudayaan dan intelektual masyarakat Eropah zaman Pertengahan. Sarjana-sarjana Eropah menamakan zaman pertengahan sebagai “Dark Ages” atau “ Zaman Gelap” bagi masyarakat Kristian Eropah. Zaman tersebut dinamakan
1

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; hal.23.

1

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

zaman gelap, kerana abad pertengahan Masihi merupakan zaman kejahilan bagi masyarakat Eropah. Hanya melalui umat Islam di Andalusia barulah mereka dapat mengenali erti tamadun.

2.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU FALSAFAH

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalusia yang juga dikenali sebagai Sepanyol, telah lahir ramai cendikiawan dan sarjana Islam dalam pelbagai bidang.2 Begitu juga perihalnya dengan bidang falsafah telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi di Andalusia. Sejarah mencatatkan bagaimana umat Islam
2

Di negeri inilah lahir tokoh-tokoh Islam ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti Perubatan, Falsafah, Ilmu Kalam, Matematik, Ilmu Hukum, Sastera, Astronomi, Sains & Teknologi, Seni bina dan sebagainya. Oleh kerana itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia ketika itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya selepas Constantinopel dan Bagdad. Maka tidak hairan waktu itu bangsa-bangsa Eropah mula datang ke negeri Andalusia untuk mempelajari berbagai Ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam Sepanyol, dengan mempelajari buku-buku dan karya-karya cendikiawan Andalusia baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lihat, Marsudi Fitro Wibowo, Andalusia lahirkan Cendikiawan Muslim, Diperoleh pada Februari 3, 2004. daripada http://www.putera.com/tamadun/Berita/p2_articleid/223

2

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Andalusia berjaya mempertalikan di antara ilmu falsafah kuno (Yunani) dengan ilmu falsafah baru (Islam). Ilmu ini berkembang dengan pesatnya pada abad Pertengahan, suatu zaman gelap bagi masyarakat kristian Eropah, di mana falsafah Yunani, Parsi dan lain-lain sudah mulai pudar sinarnya.3 Walaupun polisi khalifah-khalifah di Andalusia terhadap ilmu falsafah ada turunnaiknya, namun perkembangannya tidak pula tersekat, malah berjaya pula melahirkan tokoh-tokoh termasyur dalam ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ahli-ahli falsafah kurang mendapat tempat atau penghormatan di dalam masyarakat Islam Andalusia tetapi keadaan itu tidak menghalang ilmu falsafah daripada berkembang subur. Ini kerana pemerintah sentiasa menjalankan kegiatan mereka.4 Secara perangkaan, memang perkembangan bidang falsafah di Andalusia telah bermula semenjak kurun ke-8 M lagi dan berterusan sehingga kurun ke-10 M. Namun, kurun ke-12 merupakan pelambangkan bermula serta berkembangannya zaman keagungan falsafah di Andalusia.5 Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi, al-Farabi dan Ibnu Sina. Manakala, ahli falsafah yang mula-mula sekali di Andalus ialah Ibnu Massarah, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah (Avempace), Ibnu Tufayl, Ibnu

3

Ustaz Azam b. Hamzah. 1991 Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Hizbi Sdn Bhd. Shah Alam; hal.63 4 Sa’d al-Andalusia, menyatakan bahawa kemunculan minat awal mereka (masyarakat Andalusia) terhadap ilmu falsafah pada pertengahan abad 4 H, iaitu ketika pangeran al-Hakam, putera Abdul ar-Rahman III, ketika ayahnya masih hidup menjadi tertarik sekaligus berminat terhadap ilmu pengetahuan. Lihat, Mohammed Abed Al-Jabiri. 2003. Kritikan Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam. Islamika, Jogjakarta; hal. 82. 5 W. Montgomery Watt. 1995. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta; Hal.85.

3

retorika. Falsafah Insaniyah membahaskan manusia dan segi maknawi yang mengandungi tiga cabang kecil yakni 6 Azizan Baharudin. 1975.7 Dr. Ahli-ahli falsafah ini telah membawa Andalusia mencapai zaman keemasannya. Oemar Amin Hoesin pula telah membuat pembahagian ilmu falsafah kepada ilmu kosmologi yang bersifat umum dan khusus. 8 Oemar Amin Hoesin.1 Bidang-bidang Falsafah Sejarah perkembangan ilmu falsafah telah melahirkan beberapa takrif tentang pengetahuan dalam bidang-bidang falsafah. antropologi. CV Ramadhani. ekonomi. hal. Jakarta. Aristotle membahagikannya kepada ilmu metafizika.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Rush (Averroes). Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. hal. Semarang.50-52. Filsafat Islam. etika dan logika.6 2. Kuala Lumpur. logika. etika. politik dan estetika. Falsafah Insaniyah (kemanusiaan) dan Falsafah Latar Tabiat. Sejarah Filsafat Islam.8 Kemudian kita dapat melihat takrif daripada Prof Abdul Jail Hassan pula membahagikan cabang-cabang ilmu falsafah kepada. 7 Aboebakar Atjeh 1970.9. Dewan Bahasa dan Pustaka. 71. Bulan Bintang. hal. Ibnu Gabriol dan Ibnu Maymun (Maimodines). 4 . 1986.

ilmu falsafah sejarah dan ilmu sejarah falsafah. hal. teologi. ilmu jiwa dan ilmu Ilahiyah (ketuhanan). ilmu falsafah (sosiologi).9 Prof. Kuala Lumpur. psikologi dan kosmologi. 9. iaitu ilmu tabiat (kejadian alam). hal.1 Al-Kindi falsafah Arab pertama (796-873) Sejarawan menempatkan Al-Kindi sebagai falsafah Arab pertama yang mempelajari falsafah. Alexander Aphrodisias menyatakan. ilmu falsafah tabiat. Manakala Falsafah Latar Tabiat pula merupakan falsafah yang membahaskan segala kejadian. tetapi secara pastinya ia mengandungi bidang ilmu etika. Ilmu ini juga terbahagi kepada tiga cabang kecil. 3. 9 Abdul Jalil Hassan 1973. mantik. al-Farabi dan Ibnu Sina.0 TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM DI ANDALUSIA Di antara pandangan ahli falsafah yang termashur di Timur yang telah mempengaruhi dan membentuk perjalanan aliran falsafah di Andalusia adalah seperti alKindi. Mahmud Muhammad al-Hudzari berpendapat bahawa ia terbahagi kepada ilmu mantik. maka jelaslah kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas. Falsafah dan pengetahuan Islam.10 Setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh beberapa tokoh di atas.11 5 . Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. 10 Ibid. ilmu mantik (logik). metafizik. estetik. ilmu falsafah agama. dan ilmu jiwa (psikologi).Sejarah Eropah Awal LSD3013 ilmu akhlak.

Dialah sebab yang pertama (illa hu ala) kepada kewujudan alam ini serta kuasa yang utama kepada hukum-hukum alam. 14 http://selak. Tujuan ahli falsafah dalam ilmunya ialah untuk sampai kepada kebenaran dan hidup atau bertindak mengikut kebenaran tersebut. 12 Dimana Al-Kindi menyifatkan segala benda di alam ini masing-masing terikat dengan suatu undangundang alam iaitu Natural Universal Law.13 Al-Kindi telah mengkategorikan falsafah kepada tiga cabang iaitu sains fizik (tahap terendah). Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. sesungguhnya waktu dan ruang tidak menguasai jiwa akan tetapi ia melingkungi tubuh yang memegang jiwa itu. manusia dan alam sejagat dengan cara yang tidak bercanggah dengan wahyu. Ibnu Al-Nadhim menyifatkan Al-Kindi sebagai salah seorang yang termasyhur dalam falsafah alam (natural philosophy). ii.html. 11 Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. berada di mana-mana juga bersifat Maha Bijaksana. Kuala Lumpur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 al-Kindi mempunyai ilmu yang sangat yang mendalam mengenai aliran falsafah. b) Tentang manusia i. Katanya. Tuhan itu satu dan ia hidup selama-lamanya. Utusan Publications & Distributor Sdn.14 Ringkasan aliran falsafah Al-Kindi adalah seperti berikut: a) Tentang konsep ketuhanan i. Bagi Al-Kindi lagi.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Oleh sebab itu Dialah pencipta dan pemerintah (mudabbir) ke atas semua benda yang telah diciptakanya dan mempunyai akhirnya. 2001. 2005.11 Manakala. falsafah merupakan ilmu yang termulia yang harus dimanfaatkan oleh mereka yang berakal. Bhd. 6 . Manusia bersifat dualisme iaitu jiwa material dan jiwa rohani. Kegiatan Tuhan mencakupi antara langit dan bumi. August 1. Ghazali Darusalam.blogspot.90. Beliau telah berjaya menerangkan secara saintifik dan falsafah tentang konsep ketuhanan. 13 Menurut Al-Kindi. ii. Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. Roh juga adalah niskala (tidak terjadi daripada benda yang nyata) dan datang daripada dunia roh. Roh atau jiwa (al-nafs) itu bersifat abadi dan berada di dalam bentuk suci dan semperna. sains matematik (tahap pertengahan) dan sains tawhid (tahap tertinggi). Beliaulah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-nafs. hal.12 Al-Kindi mensifatkan falsafah sebagai kesenian manusia yang teragung dan termulia dan beliau mentakrifkannya sebagai ilmu tentang mahiyah dan realiti segala benda setakat had yang tercapai oleh kuasa manusia.

iv. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. Kemerdekaan dan kebebasan akan kekal abadi dalam dunia akal dan budi.17 Dalam permasalah 15 Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Uzdag.16 Beliau berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dengan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. 16 Buku karya Aristotle berjudul Anima dibaca sehingga 200 kali dan buku Physica dibaca 40 kali.2 Al-Farabi (Alpharabius) Al-Farabi15 mendifinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. 17 Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi di atas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. Lihat. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Jiwa bumi adalah daya gerak Tuhan Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit dan bintang-bintang. 2001.91. Ghazali Darusalam. Al-Farabi mempelajari ilmu falsafah dengan Abdul Bashar Matta dan Yuhanna ibn Khailan di Basrah. iii. Kekuatan dan kebebasan akal hanya ada dalam pencarian ke jalan ilmu ketuhanan dan pengetahuan tentang alam. c) Tentang alam semesta i. Al-Farabi sangat tertarik dengan ilmu falsafah Aristotle yang diberikan oleh Yuhanna. hal. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. ii.Sejarah Eropah Awal LSD3013 iii. 7 . 3. Jiwa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi.

khasnya golongan Scholastik yang berpendirian bahawa ilmu logik adalah alat kepada metafizika psikologi. 18 Majid Fakhry. zat dan benda serta lain-lain. Falsafah Al-Farabi lebih cenderung kepada sufisme. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru.18 Pola pemikirannya dalam bidang mantik dan fizikal. ilmu logik dan metafizika. ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafizika ia sependapat dengan Plotinus. yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi). Falsafah mantik Al-Farabi lebih membahaskan kepada: 1) Membuat analisis terhadap sesuatu fakta yang benar dan palsu untuk tujuan memperoleh ilmu. 2002. works & influence. 3) Menggesa orang ramai agar mempelajari ilmu logik kerana seseorang itu akan dapat membezakan antara yang benar dan salah. kewujudan. Al-Farabi. Pendapat ini telah ditentang oleh Al-Farabi dengan alasan ilmu mantik (logik) adalah sebahagian sahaja daripada ilmu falsafah. Oneworld Oxford.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkaitan dengan alam. Antara yang dibincangkan ialah tentang konsepsi. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam Falsafah Al-Farabi amat berbeza dengan Al-Kindi. dalam bidang etika dan politik. Terdapat juga tokoh-tokoh falsafah Eropah pada abad pertengahan yang sezaman dengan Al-Farabi. 2) Membuat pemeriksaan dan perbezaan antara yang baik dan jahat bagi tujuan untuk mendapatkan kesempurnaan. hal-hal yang tidak wujud. Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Aristotle. founder of Islamic neoplatonism: his life. sifat. 4) Ilmu metafizika hendaklah disokong dengan dalil-dalil logik. 8 . England.

dan apa yang membuat manusia dapat melakukanya seperti itu dan bagaimana mengatur serta memelihara tindakan dengan cara yang baik. AlFarabi berpendapat bahawa kebahagiaan hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat di peroleh sekarang (di dunia ini). pemikiran Al-Farabi tentang ilmu logik dan metafizika amat mempengaruhi sarjana-sarjana falsafah Barat. http://tumoutou.19 3. akal dan lain-lain.3 Ibn Sina (Avicenna) 19 Haeruddin.net/6_sem2_023/haeruddin. cara hidup. Carra De Vanux. Antara karya al-Farabi ialah Fauzu Ashgar yang memuatkan bab-bab seperti kewujudan. wahyu. jiwa. 9 . Kebahagiaan manusia di peroleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. 3 April. nabi. Menurut Dr. Namun. M. 6) Alam ini mempunyai permulaan dan juga kesudahan. kekayaan dan kesenangan yang dapat nampak dan di jadikan pedoman hidup. Semua tindakan dapat di teliti mengenai tujuannya. tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu di akhirat.htm. 2003. ketuhanan. sekarang ini juga ada kebahagiaan yang nisbi seperti kehormatan. Falsafah politik Al-Farabi Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 5) Mempercayai alam semesta ini dijadikan Tuhan dengan satu maksud. di mana maksud tersebut hanya Tuhan sahaja yang tahu. watak di posisi positif dan akhlak.

66. Luqman Hakim. Buku karangannya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ibn Sina20 amat termasyur sebagai seorang ahli falsafah dan thabib. Buku ini menjadi sumber rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke 1500M.21 Pengaruh Ibn Sina sebagai seorang ahli falsafah dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah amat meluas. Manakala pada abad 16M buku ini telah dicetak sebanyak 21 kali.193. 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah lagi edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). 10 . Husain b. Beliau telah berjaya menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dan menerangkannya dengan cara yang lebih mudah dalam kitab al-Shifaq. Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. 21 Azizan Baharuddin. Hj. Pada abad ke-12. diagnosis mahupun pembedahan.hal. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Bukunya telah disalin atau dicetak sebanyak 16 kali. Singapura.22 Penulis-peniulis Barat telah menganggap Ibn Sina sebagai bapa perubatan kerana beliau telah dapat menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen serta pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi di samping pengalaman beliau sendiri. 20 Intelektual yang agung ini telah dilahirkan pada 980 M di Afshana di wilayah Bokhara. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Sina. Lihat. Gerard Cremona (dilahirkan pada 1114M) yang berpindah ke Teledo. 22 Ilmu perubatan moden telah banyak diperolehi daripada Ibn Sina sama ada dari segi penggunaan ubat. hal. 1989. tetapi juga bidang falsafah. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. Al.Masyur Sdn Bhd. Ali b. Al-Qanun fit Tibb (Peraturan Perubatan) yang terdiri daripada 14 jilid telah dianggap sebagai satu himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Namanya yang sebenar ialah Ali Husain b. 1986.

iii. c. Tugas doktor ialah untuk pemulihan atau penjagaan keadaan keseimbangan yang disebut kesihatan. Selaras dengan patologi unsur-unsur Hiprocates (Yunani). darah lendir hempudu kuning hemmpudu hitam Dunia alam dibahagikan kepada empat unsur juga iaitu: i. tokoh perubatan muslim menganggap bahawa tubuh badan manusia mengandungi empat unsur iaitu: i. Perubatan adalah satu cabang ilmu mengenai kesihatan dan sakit pada tubuh badan manusia. iv.Al-Qanun Fit Tibb Di dalam buku awalnya yang bertajuk “Qanun fit Tibb” (Peraturan Perubatan) yang mengandungi 14 jilid. ii. yakni tugas doktor adalah pemulihan dan penjagaan kesihatan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Falsafah dan teori perubatan Ibn Sina . Ibn Sina pernah berkata bahawa: a. ii. iii. b. api (darah) udara (hempudu kuning) air (lendir) tanah (hempudu hitam) 11 . iv.

cuaca dan musim. Ini bererti cara perubatan Ibn Sina adalah merangkumi bahan makanan. tempat kediaman. jantina. Tindakbalas seseorang terhadap stimulan eksternal yang sama adalah tidak serupa.panas dan kering.panas dan lembap. udara dan air. g. Selain itu Ibn Sina turut mencatatkan bahawa penyakit adalah disebabkan umur.  lendir .  hempudu kuning . c. udara.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Setiap unsur badan mempunyai dua sifat berikut :  darah .dingin dan kering. serta aktiviti fizikal dan mental. Ubat membantu pesakit tetapi badan sendiri yang akan melakukan proses ke arah kesihatan manakala tabii pula yang akan memulihkan sesuatu penyakit (Nature Cures not the medicine).dingin dan lembap. Keadaan tubuh atau temperamen setiap individu akan menentukan bahan makanan yang bermanfaat baginya. makanan dan minuman. Tenaga badan yang akan mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan serta menentukan kesihatan badan seseorang. h. Setiap individu mempunyai campuran humor berkenaan di mana ia amat unik seperti uniknya organ-organ dan temperamen individu seseorang itu. Sekiranya seimbang maka sihatlah badan dan sebaliknya. rehat dan sebagainya. aktiviti fizikal dan mental. Campuran keempat-empat unsur tersebut yang akan menentukan keadaan kesihatan. f.  hempudu hitam . pekerjaan. b. 12 .

Sebenarnya. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Ibn Sina terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle seperti mana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali di dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falsafah). Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi. Walau bagaimanapun. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan 13 . Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib alWujud" ialah satu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pemikiran Ibnu Sina mencetuskan kontroversi Dari segi Tauhid (ketuhanan) pula. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. Bagi Pythagoras. Dalam buku AnNajah. Berdasarkan pandangan itu. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.23 Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi. 3.4 Ibn Bajjah (Avempace) - Mutiara di bumi Andalusia Dalam bidang falsafah Ibn Bajjah24 boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau sering merujuk kepada Plato, Aristotle, Galen, al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali di dalam penulisannya. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.25 Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh idea-idea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat dilihat dalam “Risalah al-Wida” dan kitab
23
24

http://www.geocities.com/burnskot/rencana/tamadun.htm, Dr Idris Zakaria. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya al-Saigh al-Tujibi al-Andalusi al-Samqusti. Di Barat ia di kenali sebagai dengan nama Avempace. 25 Drs. Sudarsono, SH M.Si. 2004. Filsafat Islam. Rineka Cipta. Jakarta; hal.75.

14

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

“Tadbir al-Muttawwahid” (Regim seorang bersendirian) yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina.26 Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.27 Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul “aI-Nafs” yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Ibn Bajjah banyak mengahasilkan karya di dalam pelbagai bidang. Karyakarya yang dihasilkan lebih kurang 31 karya. Karya asal Ibn Bajjah ditulis di dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Bahasa Latin.28 Di antara karya-karyanya yang terpenting ialah seperti Risalah al-wida’ yang mengandungi tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Risalah Tadbir al-Mutawahhid menceritakan tentang pandangan beliau dalam bidang

politik dan falsafah. Ia lebih menekankan tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Mutawahhid. Kandungan buku ini seperti buku al-Madinah al-Fadhilah,
26

Ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku “al-Madinah al'Fadhilah” yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. 27 Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Lihat, Drs. Sudarsono. 2004. Filsafat Islam; hal. 7579. 28 Manuskrip-manuskrip asal dan terjemahannya ada tersimpan di dalam perpustakaan Bodlein (MS.Pococke 206), Perpustakaan Berlin (MS.5060) dan di perpustakaan Escurial Sepanyol (MS.612).

15

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

karangan al-Farabi. Risalah Tadbir al-Mutawahhid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah al-Ittisal al-‘Aql Bi al-Insan pula mengandungi tentang perhubungan akal dengan manusia serta huraian mengenainya.29 Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah. Sesetengah pandangan falsafahnya jelas mendahului zamannya.30 Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin. Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 M dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. Kematian Ibn Bajjah meninggalkan ilmu yang tidak ternilai kepada Andalusia serta masyarakat

keseluruhannya.31

29 30

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 68. Sebagai contoh, beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. 31 Haeruddin, http://tumoutou.net/6_sem2_023/haeruddin.htm

16

Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). pendidikan. kejiwaan dan sebagainya. dan kedoktoran. Buku-buku biografi menyebut beberapa karangan dari Ibn Tufail yang berkaitan dengan beberapa lapangan falsafah seperti falsafah. hal. metafizik. 80. Sudarsono. ia mengusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. fizik. disamping risalah-risalah kiriman kepada Ibn Rusyd. Ibn Thufail terkenal sebagai ahli falsafah yang gemar menghuraikan pemikiran falsafahnya melalui kisah-kisah ajaib yang penuh dengan keajaiban dan penuh kebenaran.32 32 Drs. Filsafat Islam. yang merupakan intisari pemikiran falsafah Ibn Tufail dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan merupakan salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam masa dulu yang sampai kepada kita. sedangkan sebahagian karyanya telah hilang. 17 . sehingga Thufail pernah dilantik sebagai doktor pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahhidin. 2004.5 Ibn Thufail (1107-1185) Sebagai ahli falsafah. Ibnu Thufail atau lebih dikenali dengan gelaran lidah Eropah sebagai Abubacer menulis Falsafah dalam kesusasteraan pada abad pertengahan dengan nama Kitabnya “Hayy ibn Yaqzan”.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3.

ialah sebahagian daripada risalah “Hay ibn Yaqzan”.33 Buku Hay ibn Yadzan telah mendapat perhatian yang luas dalam kesusasteraan Eropah. Namun. kemudian diterjemahkan ke adalam bahasa Belanda (1672) dan bahasa Rusia (1934).35 Pemikiran falsafah Ibn Thufail Thufail berpendapat bahawa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan untuk mencari sinar kebenaran yang hakiki. Ibn ibn Thufail membahagikan perkembangan pemikiran manusia kepada enam bahagian: 33 34 Risalah ini ditulis atas permintaan seorang kawannya untuk mengintisarikan falsafah Timur. Ibn Thufail turut mengakui juga bahawa agama juga perlu disesuaikan dengan falsafah. Ini terbukti melalui penterjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Latin (Philosophus Autodidactus – falsafah yang dipelajari sendiri) pada tahun 1671. Ibn Thufail berpendapat bahawa jalan yang ditempuhi oleh falsafah ialah akal dan jalan yang ditempuh oleh agama ialah wahyu. Ibn Thufail menggambarkan kepada manusia bahawa kepercayaan kepada Allah adalah satu bahagian dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal dan bahawa akal yang cerdas dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya tentu akan sampai kepada kewujudan Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Salah satu manuskrip di perpustakaan Escurial yang bertajuk Asrar al-Hikmat alMasyriqiyyah (Rahsia-rahsia Falsafah Timur). 81.34 Dalam buku ini Ibn Thufail cuba menggambarkan bahawa falsafah dapat berkembang sendiri tanpa bergantung kepada masyarakat yang telah maju. 35 Ibid. hal. 18 . Melalui falsafah ini manusia dapat mengenal Tuhan.

dan Ibn Sina. namun perlu juga merenung kembali pemikiran ahli falsafah yang lain seperti Aristotle. al-Farabi. alFarabi. menjelaskan peredaran di langit seperti matahari. Sebagai seorang ahli falsafah Ibn Thufail bukan hanya berfikir secara kefalsafahan. Keenam: mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. Ibn Thufail mengatakan bahawa dalam buku mereka belum terdapat gambaran falsafah yang jelas tentang hakikat kebenaran tersebut. Keempat: dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian sahaja dari makhluk haiwan. tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada haiwan Kelima: dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiaannya terhadap Tuhan WajibalWujud. memperhatikan perkembangan alam. bulan dan bintang-bintang adalah secara teratur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pertama: dengan cara ilmu Hay ibn Yadzan. Menganai falsafah Aristotle. Kedua: dengan cara pemikiran Hay ibn Yadzan. bahawa setiap yang terjadi ada puncanya. Ketiga: dengan memikirkan bahawa puncak kebahagian sesorang itu ialah mempersiapkan adanya Wajibal-wujud Yang Maha Esa. iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri. 19 . Ibn Sina dan al-Ghazali.

Oneworld Oxford. Awerroes Ibn Rushd. tetapi perkara sebaliknya berlaku 36 Nama sebenar Ibn Rusyd ialah Abu al. 37 Majid Fakhry.595 H/1 126 -1198 M Ibn Rusyd36 adalah seorang ahli falsafah Islam yang paling terkenal di dunia Barat.Walid Muhammad b. Ibn Rusyd telah berguru dengan Ibn Bajjah di bidang falsafah. Tanpa usaha Ibn Rusyd hasil karya Aristotle tidak mungkin sampai ke pengetahuan Barat. hal. work & Influence. b Rusyd. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. Ahmad b. Muhammad b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 3. Syarahan beliau yang berbentuk panjang merupakan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Michel Scott. 2001.199. Ibn Rusyd dating dari keluarga kaum terpelajar dan dari keterunan ahli-ahli perundangan Islam yang terkenal. His Life. Ulasan-ulasan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin oleh orang-orang seperti Moses ibnu Tibbon. 20 .37 Tafsirannya terhadapnya buku-buku Aristo mempunyai bentuk ringkas.6 Ibn Rusyd (Averroes) 526. Beliau juga telah digelar dengan “Filosof Akal” dan “Filosof Agung Barat Bangsa Arab”. Beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristotle dan beliaulah yang memperkenalkan hasil-hasil karya Aristotle ke dunia Barat. sederhana dan panjang. Ayahnya juga seorang ahli falsafah yang terkenal di Cardova. Buku beliau telah mendapat sanjungan yang tinggi di Eropah ketika mereka keluar dari zaman kegelapan. Ahmad. Ibnu Rusyd dianggap menduduki tempat kedua di dalam dunia falsafah selepas Aristotle. Lihat. Lebih dikenali di Barat dengan nama “Averroes”. Kalonymus dan ramai lagi. England. Ibnu Rusyd telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Skolatisme melalui ulasannya tentang tulisan-tulisan Aristotle. Herman.

Beliau berpendapat bahawa falsafah ialah sahabat serta saudara sesusu kepada agama. hal. di kalangan orang-orang Eropah Ibn Rusyd lebih dikenal sebagai “commentator Aristotles” yang membawa semangat rasionalis dan pencerahan bagi mereka.39 Aliran Rasionalisme Ibn Rusyd – suatu protestanisme Seperti mana yang kita sedia maklum.Sejarah Eropah Awal LSD3013 di timur kerana mereka berada di zaman penghujung. 1999. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Hamzah. Sekolah falsafahnya telah dihidupkan sehingga kurun ke-17 M.63. Ia tidak bercanggah dengan syariah tetapi mengukuhkannya dan menjadi saksi terhadapnya.38 Menurut Ibnu Rusyd. Yate. “Paslu al Maqal fima baina al Hikmah wa al Syariah mina al Ittisal” dan “Bidayat al Mujtahid” adalah diantara kitab feqah karangan beliau. Itali. 21 . Sanjungan itu diterima semenjak kurun ke 8H/14M lebih-lebih lagi di Padova. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M) . Diantara karya-karya beliau di bidang falsafah ialah “Tahafut Al Tahfut” iaitu satu-satunya buku beliau berbahasa Arab yang melalui buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. dunia ini telahpun bergerak semenjak Eternity lagi dan mempunyai suatu pergerakan yang abadi (muharrik) iaitu Tuhan. Itali dan bukunya telah diulang cetak beberapa kali di Venezia. Beliau juga telah mengeluarkan pendapat tentang jirim dan bentuk serta kaitan di antara jasad dan roh. Ustaz Azam b. Pengaruh Ibn Rusyd 38 39 Asadulah A. Walaubagaimanapun sumbangannya yang terpenting sekali terhadap falsafah ialah cara serta keteguhan ia mempertahankannya. Turmverlag. 1991.

Muhammad Iqbal. 22 . Bagi al- 40 Dr. diasingkan ke Lucena. 2001. 41 Ghazali Darusalam. hal. sebagaimana tercermin dalam ungkapan la hawla walla quwwatailla billah. Ibn Rusyd dianggap orang zindik.40 Keadaan ini telah menjadi kritikan apabila Al-Ghazali sendiri menyerang falsafah rasionalis Ibn Rusyd dalam karya Tahafut al-Falasifa. Aliran falsafah Ibn Rusyd tidak sejajar dengan falsafah al-Ghazali kerana falsafah al-Ghazali lebih menjurus kepada persoalan sufisme sedangkan Ibn Rusyd lebih menggunakan teori akal. Ini yang tidak diterima oleh al-Ghazali. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. 42 Drs Sudarsono. 2004. Falsafah Ibn Rusyd menimbulkan revolusi pemikiran dan lahirnya renaisance di Eropah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 semakin mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang cuba mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd. 95. Bagi al-Ghazali. 94. Semua daya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu namanya tidak seharum nama al-Ghazali. Manusia terikat dengan hukum-hukum alam tersebut.41 Di dunia Islam falsafah Ibn Rusyd tidak berpengaruh besar. Malah kerana isi falsafah yang dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama Islam yang umum. Gaya Media Pratama. Xv.42 Bahkan Ibn Rusyd pernah dituduh tidak beragama dan tidak bertuhan. 2004. Kerana pendapatnya itu juga beliau pernah dibuang oleh Khalifah Abu Yusuf. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. Dalam buku itu Ibn Rusyd membela kembali pendapat-pendapat ahli falsafah Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh al-Ghazali. Filsafat Islam. Jakarta. hal. Falsafah Ibn Rusyd akhirnya menjadi rujukan utama dalam perkembangan falsafah Barat pada abad pertengahan. Segala dalil al-Ghazali di bantah kerana Ibn Rusyd menolak ijraut-adat dari al-Gazali. Tuhan menciptakan alam dan perbuatan manusia. Padahal yang sebenarnya adalah bahawa Tuhan dalam pemahaman Ibn Rusyd adalah Tuhan yang menciptakan alam lengkap dengan hukum-hukum alamnya. hal.

2004. hal. kalau seseorang terjatuh itu adalah perbuatan tuhan. Melihat perkembangan aliran pemikiran Barat yang sedemikian jauh dari agama segelintir golongan menuduh bahawa Ibn Rusyd “bertanggungjawab” terhadap pemisahan antara agama dan ilmu tersebut. Namun begitu. Muhammad Iqbal. Inilah yang berkembang dalam aliran Averroisme di Barat dan mendapat kecaman dari kaum gereja.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ghazali. pendeta dan ilmuan di Barat. Terdapat penyimpangan yang 43 Drs. Pengharaman pembukaan universiti yang mengajar pemikiran Aristotle dan Ibn Rusyd dan banyak tokoh-tokoh Averroisme dihukum dan buku-buku karangan Ibn Rusyd di bakar. 43 Oleh kerana itulah aliran dan fahaman falsafah Ibn Rusyd lebih diterima di dunia Eropah. gerakan Averroisme yang ingin mengembangkan gagasan-gagasan rasionalis Ibn Rusyd dan perkembangan di Barat sejak abad ke-13 ternyata tidak sepenuhnya tertumpu pada pemikiran Ibn Rusyd. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. xvii. Pertama kuatnya ajaran Katolik dan mereka merasakan posisi mereka terancam dengan perkembangan gerakan Averroisme. jatuhnya manusia itu adalah kerana adanya hukum alam (dalam bahasa sekarang dikenali sebagai daya graviti) dan juga kerana manusia itu sendiri tidak berhati-hati. Dalam hal ini terdapat dua perkara penting yang berkembang di Barat berkaitan dengan pengaruh Ibn Rusyd terhadap pemisahan agama dan akal. Keadaan ini akhirnya membawa perang frontal antara agama dan akal. dan kedua kerana penyimpangan gerakan Averriosme sendiri dari prinsip-prinsip yang diajar Ibn Rusyd. ajaran falsafah Ibn Rusyd berkembang di Eropah melalui mahasiswa-mahasiswa Eropah yang pernah menerima kuliahnya. Pemahaman Ibn Rusyd yang sedemikian disalah ertikan bahawa Tuhan tidak menciptakan alam. 23 . Menurut Muhammad Farid Wajdi. Sedangkan bagi Ibn Rusyd.

Ibn Rusyd memang berbeza dengan pendapat teologi Islam. wahyu diperlukan hanya sebagai justifikasi penemuan akal. Ibn Rusyd tidak pernah menyangkal penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Mereka terlalu mengagung-agungkan akal dan menganggap akal lebih utama daripada wahyu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dilakukan. Yogyakarta. adalah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif tentang interaksi antara pemikiran umat Islam dan Barat. falsafah dan agama. Wacana Filsafat Islam.44 Menurut para pemikir Islam menyatakan bahawa kekuatan akal atau rasionalisme sangat diperlukan dalam kajian keagamaan. sejauhmana kemampuan rasional dapat diikuti dan diguna pakai. kerana dianggap produk Barat. itulah yang menjadi persoalan. Selama ini terdapat kesan dikotomis bahawa Islam bertentangan dengan Barat. Namun. hal. Ibn Rusyd tidaklah boleh dianggap sebagai penyebab terjadinya sekularisme peradaban Barat. konflik antara agama dan akal. sebaliknya sebahagian yang lain menganggap bahawa rasional sahaja sudah mampu untuk membimbing manusia dalam mengenal kebenaran dan Tuhan. 45 A. Mereka hanya mengambil pemikiran rasionalisme Ibn Rusyd. 2004. 24 .20. Namun golongan Averroisme gagal melakukan hal demikian. Khudori Soleh.45 Sebahagian pendapat mengatakan bahawa rasional mesti ditempatkan dibawah wahyu. Padahal. Namun kita lihat sekarang terdapat di kalangan umat Islamsendiri menentang. 2004. 44 Drs. pemikiran-pemikiran rasionalisme adalah sebahagian daripada idea-idea pemikir-pemikir Islam. 122. hal. Pustaka Pelajar. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. gereja dengan ilmuan adalah sebagai suatu dasar untuk kepentingan politik.(mutakallimin). Lantaran itu. Yang paling jelas penyimpangan tersebut adalah pandangan Ibn Rusyd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Justeru. Muhammad Iqbal. Bagi Ibn Rusyd tidak ada pertentangan antara kedua-duanya (penulisan kitab Fashl al-Maqal). Hanya dalam proses penciptaannya. Maka.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 4.0 IMPLIKASI DARIPADA PERKEMBANGAN ILMU FALSAFAH 4. Hasil daripada kejayaan filosofis dan ilmuan Islam yang mencipta tamadun suatu ketika dahulu telah dijadikan rujukan kepada bangsa Eropah untuk membangunkan kecemerlangannya dalam pelbagai bidang sehingga masa kini. Terjemahanterjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang 25 . Darinya lahirlah ilmuan falsafah yang terbilang dalam berbagai bidang. Mereka menterjemah buku-buku falsafah ke dalam bahasa orang-orang Barat iaitu bahasa Latin dan Ibrani serta beberapa bahasa Eropah lain bagi memudahkan mereka menghayati ilmu berkaitan. perubatan. Ilmu falsafah tersebut telah diambil untuk dijadikan sandaran dalam membangun ilmu-ilmu seperti astronomi. matematik. geografi. Orang-orang Barat melihat Islam di Andalusia sebagai agama tamadun.1 Ilmu falsafah rujukan pembangunan Barat Adalah suatu kenyataan yang tidak boleh disangkal bahawa kemajuan peradaban Barat (Eropah) sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab-Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh falsafah dan saintis muslim. sains. muzik dan sebagainya. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh.

com/burnskot/rencana/tamadun. Hal ini kerana falsafah Yunani berasaskan kepada revolusi mental yang diistilahkan sebagai Dogmatic Dicta. http://www. Idris Zakaria. ilmu falsafah bermaksud 46 Dr. Namun. jelasnya. astronomi dan ekonomi sehingga berlaku perubahan besar dalam sejarah tamadun mereka pula. mempengaruhi pemikiran orang Eropah. menjadi pemangkin kepada satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai ‘fahaman humanisme’ pada kurun ke-13. Pengaruh daripada ilmu falsafah Islam turut membantu membebaskan orang Eropah daripada dibelenggu dengan doktrin agama yang sempit.geocities. 26 .htm April 3.46 Bangsa tersebut telah meniru keintelektualan Islam seperti kejayaan dalam bidang perubatan. dalam ucapan beliau semasa merasmikan Pameran Kegemilangan Islam Dalam Tamadun Islam ‘On-Wheels’ menyatakan “Kemajuan bangsa Eropah dalam pelbagai bidang pada masa ini sebenarnya dicedok daripada hasil kejayaan Islam mencipta tamadunnya suatu ketika dahulu”. Akan tetapi falsafah Islam lahir daripada konsep Dien itu sendiri. pemikiran falsafah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat Islam telahpun wujud sekian lama semasa Khalifah Abbasiah memerintah iaitu pada zaman Makmun (813-833 Masihi). Hasil karya beberapa tokoh falsafah Islam seperti Al Kindi. Secara umumnya. Di dunia Eropah. Ibn Tufail dan Ibn Rush yang menyatakan bahawa manusia boleh mengenal tuhan tanpa wahyu dan guru. falsafah hanya diakui sebagai salah satu ilmu selepas atau sesudah 500 tahun kemudian.Sejarah Eropah Awal LSD3013 disebut oleh Philip Khitti dalam bukunya “Orang Arab: Sejarah Ringkas” (The Arabs: A Short History) Menurut Zainal Abidin Osman. Perubahan sikap yang berlaku di kalangan orang Eropah ketika itu. 2007.

2001.47 4. 47 Ghazali Darusalam. Filsafat Islam. lebih asli. Charles Singer. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. buku-buku falsafah dan ilmu pengetahuan karya-karya dan terjemahan ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. dalam bukunya. 89.2 Perkembangan penterjemahan karya-karya ahli falsafah Implikasi daripada perkembangan bidang falsafah di Andalusia usaha terjemahan telah dibuat terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh bintang-bintang falsafah yang handal. 27 . "Sejarah Ringkas Gagasan-gagasan Sains Sehingga 1900" (A Short History of Scientific Ideas to 1900) menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab: 1. manusia dan alam semesta. hal. Pada masa ini. Al-Farabi. Sebelum lebih kurang tahun 1200.Sejarah Eropah Awal LSD3013 satu sains pemikiran tentang tiga demensi alam iaitu ketuhanan. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani.

Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Raymond telah mewujudkan Institut Penterjemahan yang ditadbir oleh Gundisalvi. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam kedudukan Wilayah Rom Timur. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. hal.48 Raymond Lull (633-716 H/1236-1316 M) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. 7. akidah dan falsafah. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains.Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. 5. 28 . Islam sedang berundur di Barat. Dalam zaman pertengahan. Pertembungan di antara dunia Latin dengan falsafah Islam telah bermula melalui usaha-usaha-usaha Raymond Lull yang telah menjadi Archbisshop Toledo dari 1130 M sehingga 1150 M. 71. 6. 4. bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. jauh sekali daripada bahasa klasik. 1986. 48 Azizan Baharuddin. Bahasa Yunani Rom Timur. Di pihak lain pula. 3. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. Selain itu. beliau juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa perenggan dari Futuhat al-Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi.

Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328. 4. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa' oleh Ibnu Sina.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Gundisalvi turut menterjermah beberapa buku falsafah. Maqasid al-Falsafah oleh al-Ghazali. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-Farabi. karangan Aristotle dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd sendiri. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. Phoetics.3 Kemunculan akademi falsafah Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ke-13. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Andalusia dan Baghdad dalam bidang-bidang epistemologi. Pada tahun 1256. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan Herman dari German. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Herman kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan AlFarabi. juga beberapa buah buku tentang astronomi. karangan Aristotle. termasuk kitab tahafut-et-tahafut. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et 29 . Pada tahun 1240. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada tahun 1250.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di kalangan golongan akademiik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional yang menafikan keabadian. Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Sementara di kalangan ahli falsafah profesional, peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris.

Universiti Paris

Universiti Naple

Selain itu, Frederick yang telah menjadi Raja di Sicily juga telah menubuhkan Universiti di Naples sebagai sebuah akedemi untuk mempelajari falsafah. Salah seorang penuntut di Universiti Naples yang telah didirikan oleh Raja Federick ialah St Thomas. Di sini beliau telah bertembung dengan falsafah Ibnu Rusyd. Keadaan ini telah menyebabkan St Thomas banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd tentang iman dan akal. Hampir keseluruhan falsafah dan pemikirannya telah dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Rusyd. St Thomas menganggap Ibnu Rusyd sebagai pengulas yang terbaik mengenai matafizik dan psikologi Aristotle.49

5.0 SUMBANGAN PERADABAN ISLAM ANDALUSIA DALAM ILMU KALAM
49

Azizan Baharuddin. 1986. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia; hal. 72.

30

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Seperti juga di wilayah Islam sebelah Timur (Baghdad), bidang-bidang ilmu keagamaan atau ilmu wahyu berkembang subur di Andalusia. Sepanjang hampir lapan ratus tahun pemerintahan Islam di Andalusia, ramai sarjana terkemuka di dalam bidang fiqh, Hadith, Tasawuf, usuluddin, perbandingan agama, tafsir dan lain-lain berjaya dilahirkan. 5.1 Ilmu Kalam Ilmu kalam yang berasaskan Al-Quran dan Hadith. Ilmu ini berkembang subur di Andalusia. Sepanjang tempoh 800 tahun pemerintahan Islam di Andalus termasuk 300 tahun daripadanya pemerintahan Bani Umayyah, ramai para sarjana terkemuka dalam bidang Fiqh, Tafsir, Tasawwuf, Hadith dan lain-lain berjaya dilahirkan. Perkataan kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin.50 Secara harfiyah, perkataan kalam dapat ditemui baik di dalam al-Quran atau sumber lain. Secara harfiyah, kalam beerti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian iaitu Saba Allah (The Word of God) dan kedua ‘Ilm Al-Kalam (The Science of Kalam). Pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam, dan sekaligus juga merupakan perbahasan dalam tulisan hingga ke hari ini.51 Dari segi maknawiyah pula, Dr. Muzaffaruddin Nadvi dalam bukunya Muslim Thought and It’s Source, melihat pengertian ilmu kalam dari pelbagai sumber, latar
50

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Arba’iyah Mohd. Noor dan Salina Hj. Zainol. 2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( TITAS). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 94. 51 Ibid

31

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

belakang kemunculannya dan isi metodologinya. Beliau mengatakan bahawa ilmu kalam tiada lain adalah “Ilmu berfikir, yang lain saat terjadinya perbezaan antara penganut Islam ortodoks dengan penganut Islam baru”. Penganut Islam baru adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang idea-idea keagamaannya masih bercampur dengan idea-idea keagamaan seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Oleh kerana itu, ketika itu, mereka (penganut Islam Ortodoks) menafsirkan Al-Quran (ajaran Islam ) berdasarkan cara pandangan mereka sendiri. Pandangan ini dipertegas oleh Nurcholis Majdid yang mengutip Ali Asy- Syabi bahawa antara istilah mantiq dan kalam secara sejarah ada hubungan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, lalu ada di antara kaum Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan para filosof menggantikan istilah mantiq dengan kalam, kerana kedua-duanya memiliki makna harfiyah yang sama. Berkaitan dengan pengertian di atas, di dalam Encyclopedia of Religion and Ethics, istilah kalam (atau dalam bahasa Inggeris: Conversation) dihubungkan dengan istilah Yunani yakni dialektika oleh Plato, istilah ini digunakan dalam pengertian metafizika atau kadang-kadang istilah kalam ini dapat difahami dalam pengertian

“fundamental of religion” (usuluddin).52 Nama lain Ilmu Kalam Para ahli sering menggunakan ilmu kalam dengan istilah teologi Islam. Istilah ini berasal dari sebutan orang-orang Barat untuk menyebut Istilah ilmu kalam dan perbezaanya dengan filsafat Islam. Semua disiplin ini, mereka memasukkannya ke dalam ruang lingkup skolastik Islam yang sudah dikenali sejak lama di kalangan penulis Barat,

52

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd; hal. 324.

32

mencakupi bidang ibadah. pengertian ini ada hubungannya dengan pengertian yang menurut Encyclopedia Everyman’s yakni pengetahuan tentang agama yang hanya membicarakan Tuhan dan manusia dengan pertaliannya dengan Tuhan. baik kehidupan peribadi. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya.53 Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan. Syeikh Muhammmad Abduh juga berpendapat bahawa ilmu kalam mempunyai pengertian yang sama dengan ilmu tauhid. Penggunaan istilah kalam. bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Jakarata: Robbani Press. Teologi berasal dari bahasa Yunani yakni Theos. Hanafi. dan Mac Donald dalam buku Development of Muslim Theology. syariat dan akhlak. Menurut A. 57.Sejarah Eropah Awal LSD3013 seperti Tritton dalam bukunya Moslem Theology. 5. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. muamalah 53 Yusuf Al-Qardhawy. 33 . Misalnya. hal. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan erti fiqh itu sendiri. boleh jadi kerana masalah utama yang dibicarakan dalam ilmu itu ialah tentang kehadisan dan ke-qadim-an berdasarkan dakwaan yang rasional.2002.2 Ilmu Fiqh (Ar: al-figh = paham yang mendalam). sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. ertinya Tuhan dan Logos ertinya Ilmu. yaitu aqidah. Dengan demikian teologi beerti ilmu tentang Tuhan dan ketuhanan.

istislah. sunnah Nabi SAW. istinbath.. 2. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaedah dan prinsip tertentu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan akhlak. hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh. 34 . iaitu dari Al-Qur'an. Atas dasar itu. Hal ini kerana dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti qiyas. Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. dan merupakan definisi fiqh yang popular hingga sekarang. atau nahr (analisis).54 Dalam perkembangan selanjutnya. qiyas. dan ijma' melalui proses istidlal. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. sesuai dengan bidang ilmu yang semakin tegas. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1.. 55 Ibid. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah.55 Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci). 37.. baik dalam bentuk perintah untuk berbuat. 3. kerana fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (kesimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar. istishab. bukan dari akal atau perasaan. hal. istihsan. larangan. ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. 57. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi.2002. yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. pilihan.. firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: ". hal. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Misalnya. dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah). dirikanlah solat 54 Yusuf Al-Qardhawy. Hal ini kerana fiqh diambil dari sumbersumber syariat. mahu pun yang lainnya.

57 Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh.. 2004. 57 Ibid 58 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 35 . Pustaka Azzam: Jakarta. iaitu solat dan zakat adalah wajib hukumnya. Bhd. hal. hal.58 Ilmu Usul Fiqh seterusnya berlangsung pada masa sahabat dengan menjadikan alQuran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan mereka berijtihad apabila tiada dalam 56 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah.5. Pengantar Ilmu Fiqh. Oleh itu. Hukum itu sendiri. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandungi dua pengertian. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari anNusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Sejarah dan Perkembangan Ilmu Usul Fiqh Pertumbuhan dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fiqh secara tidak langsung telah berlaku dan bermula semenjak zaman Nabi lagi. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat... iaitu: 1. fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaiedah dan cara usul fiqh."56 Ayat ini disebut tafsili kerana hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula. dan 2. menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus).31.. Iaitu bermula kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman. Mu’az telah menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengeluarkan hokum yang tidak terdapat dalam daqlil yang Qat’I iaitu ijtihad beliau. suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni).Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan tunaikanlah zakat. Berdasarkan hal tersebut. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebahagiannya. 1997.

beliau emmasukkan dan memutakan ayat-ayat al-Quran dan keterangan humun.hal. ijtihad. hendaklah diambil yang lebih ringan mudaratnya. iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu Usul Fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafii. Di dalam melaksanakan hukum yang tidak terdapat dalam dalil Qat-I. jajahan dan negara Islam berkembang luas. Pengantar Ilmu Fiqh. nas nasikh dan mansukh. 1997.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kedua sumber tersebut. maka perlunya perubahan sistem perundangan disebabkan perubahan taraf hidup masyarakat dan keadaan yang berbeza. ulama lain terus muncul dan menegmbangkan 59 60 serta mengemaskiniikan lagi Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Pengantar Ilmu Fiq. 1997. baginda juga ada menggunakan kaedah Sadd al-Zaraa’i. 2002.59 Pada masa pemerintahan Umar. Beliau telah menyusun kitab yang bernama al-Risalah. 6. Dalam kitab Usul Fiqh yang disusun oleh beliau itu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. iaitu 80 sebatan. Jaih Mubarok. 7. Antaranya bahaya dan kemudaratan atau dengan kaedah Sadd al-Zaraa’i dan apabila bertemu kemudaratan. 61 Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.61 Selepas batu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Imam Syafii itu. hal. Syaidina Umar mengeluarkan hukum berpandukan kaedah Usul Fiqh. pengumpulan al-Quran. al-Sunnah dan kedudukannya. Contohnya menjatuhkan hukum peminum arak sama dengan had Qazaf. Contohnya menambahkan hukum sebat kepada peminum arak daripada 40 kepada 80 untuk menakutkan semua rakyat bahaya meminum arak. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. Abu Bakar dan Umar berselisih pendapat dan akhirnya ijitihad Umar diterima oleh Abu Bakar dan al-Quran dikumpulkan untuk kemashalatan umat Islam atau dengan kaedah Masalih al-Mursalah.60 Pada masa pemerintahan Khalifah Ali. 36 . Perkembangan ilmu fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai pertengahan kurun ke-2 Hijrah. ijmak ulamak dan juga Qiyas. berhujah dengan hadis Ahad. Contohnya. hal. 60.

Tetapi menurut ulama fiqh sumber tersebut ada empat. Ijma'. Maliki dan sebahagian Mazhab Hanbali sebagai dalil. ada di antara kaedah ijtihad tersebut yang keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan ulama usul fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 perkembangan ilmu fiqh dengan lebih luas dan teratur. Mazhab Sahabi. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa disebut dengan al-Masadir al-Asasiyyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. dan Qiyas. hal. Istishab. kaedah-kaedah tersebut merupakan kaedah penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri.1998. dan yang termasuk al-Masadir atTaba'iyyah tersebut dikatakan sebagai dalil atau kaedah untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. Adapun sumber fiqh yang tidak disepakati seluruh ulama fiqh atau yang disebut juga dengan al-masadir at-Taba'iyyah (sumber selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) terdiri atas Istihsan. iaitu hukum. Ijma'.64 62 63 Ibid. 68. di mana ulama fiqh membahagikan sumber fiqh kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. istinbat dan dalil. Sunnah Nabi SAW. Maslahat. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Irf. Misalnya. Bandung: CV Gema Risalah Press. dan Syar'u Man Qablana. namun secara penyusunan kitab karangan mereka sahaja berlainan. Alasannya. semua ulama membahaskan topik yang sama. kaedah istihsan diterima oleh ulama Mazhab Hanafi. Amir Said Az-Zaibari.62 Sumber Fiqh Sumber fiqh merupakan landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fiqh. Walau bagaimanapun.63 Bagi ulama fiqh yang menyatakan bahawa al-Masadir al-Asasiyyah hanya terdiri dari Al-Qur'an. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Qiyas. sedangkan ulama Mazhab Syafi'i menolaknya. Oleh sebab itu. hal. tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Sadd az-Zari'ah.1998. 37 . 68. Bandung: CV Gema Risalah Press. Sunnah Rasulullah SAW. iaitu Al- Qur'an. 64 Amir Said Az-Zaibari.

Tamadun Islam Edisi Kedua. Zanariah Noor.58. 66 Ahmad Yunus Kasim. Kita kenali terlebih dahulu latar belakang tokoh Islam yang 65 Ahmad Yunus Kasim. antaranya ialah untuk mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. Misnan Jemali. 38 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Faedah mempelajari ilmu Fiqh Mempelajari dan meneliti ilmu Fiqh dapat memberi faedah yang besar. Melalui ilmu Usul Fiqh juga boleh mengetahui hokum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Ulamak yang bertugas juga mengeluarkan hukum atau fatwa menjadi mudah untuk merekab bagi mengeluarkan hokum kerana ada landasan dan panduan. Tamadun Islam Edisi Kedua. Selain itu. Bhd. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. 2004.66 Tokoh Ilmu Fiqh Pada kali kita kenali salah seorang lagi tokoh Islam yang tidak kurangnya hebatnya iaitu Ibn Rusyd. hal. kita dapat mengetahui cara-cara bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum serta mengetahui kaedah-kaedah mengeluarkan hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berlandaskan dalil-dalil syarak. ilmu fiqh juga membantu dalama mengeluarkan hukum baru yang senitasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.65 Ia juga membantu kita untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmat-hikmatnya. Selain itu. hal. Misnan Jemali.58. Zanariah Noor. 2004. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.

Islam di Sepanyol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ternama dan berpengaruh ini. Dua tahun kemudian. pada ketika itu usia Ibn Tufayl sudah lanjut. 50. Pada tahun 1182 beliau dilantik mengetuai pakar-pakar fizik di istana Abu Ya’aqub Yusuf yang memerintah antara tahun 1163-1184. hal. ketokohan Ibn Rusyd dalam bidang keagamaan tidak boleh dipertikaikan lagi. 39 .67 Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. juga ahli falsafah yang terkemuka di Sepanyol. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Sebelum meninggal dunia. Namun begitu. Kuala Lumpur. beliau dikenali sebagai Averroes. Di Barat. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. 1990. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. beliau dilantik menjadi hakim di Cardova. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Pada akhir pemerintahan Abu Ya’aqub Yusuf iaitu dalam tempoh antara tahun 1184-1199 Ibn Rusyd dituduh sebagai orang yang telah mnyeleweng daripada agama Islam kerana pemikirannya tentang agama telah dicampuradukkan dengan pemikran falsafah.Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Cordova pada tahun 1126. Setelah itu beliau dilantik menjadi Kadi Cordova. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik menjadi Kadi Seville. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. Yahaya. Ibn Rusyd telah membantu kerjakerja Ibn Tufayl. Beliau telah berjaya menghasilkan sebauh kitab fikah pada tahun 1188. Kitab ini membicarakan tentang 67 Mahayuddin Hj.

idea dan pandangan Ibn Rusyd disanjung tinggi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muwahhidun. Abu Ishaq bin Ishaq bin Jabir. 50. wau dan fa. Abu al-Abbas al-Qarraq. Abu Ali bin Hadiah. kata itu berasal dari shafa yang bererti kesucian. Abu al-Hajjaj al-Turtusi. Abu Muhammad al-Hadrami. Islam di Sepanyol. Ada yang berpendapat. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Yazid al-Hamdani. Namun begitu. Banyak pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa.i. Malik. 40 . sha. yang telah sangat popular digunakan selama berabadabad berasal dari tiga huruf Arab. 5.68 Tokoh-tokoh Ilmu Fiqh yang lain Di dalam bidang ilmu fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pelbagai mazhab fikah yang selalu dibicaqrakan dengan cara yang dilakukan oleh Ibn Rusyd. Abu Abdullah al-Lusi. Abu al-Qasim Abdullah bin Jazi al-Kalbi dari Granada (meninggal 1340 M) yang menghasilkan kitab “al-Anwar al-Saniyyah fi al-Alfaz al Saniyyah”. Yahaya. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang bererti orang-orang yang terpilih.3 Ilmu Tasawuf Istilah "tasawuf"(sufism). Ahmad bin Khallaf bin Abd. Kuala Lumpur. lahir sarjana-sarjana besar seperti Isa bin Dinar (meninggal 872 M) yang mengarang kitab al-Hidayah. Yahya al-Laithi (meninggal 1335 M). hal. Sebahagian berpendapat bahawa kata itu berasal dari kata shafwe yang bererti baris atau 68 Mahayuddin Hj. 1990. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidis dan ramai lagi. berbeza dari ulama’ Zahiori dan Syafi.

Islam & Tasawuf. sekiranya anda tidak berbuat 69 70 Abdul Halim Mahmud. mendefinisikan tasawuf sebagai "praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan". hal. 22.69 Ada pula yang menganggap bahawa kata tasawuf berasal dari shuf yang bererti bulu domba. dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam. untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Tasawuf di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Salam. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. khususnya fiqih dan pengetahuan yang berkaitan.70 Apa pun asalnya. istilah tasawuf bererti orang-orang yang tertarik kepada pengetahuan batin. Jakarta : Pustaka Panjimas. hal. "Kandungan tasawuf ialah pengetahuan tentang tauhid. 71 Ibid 72 Hamka.’ 72 Beliau menambahkan. yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam solat atau dalam perang suci. 2001. dan setelah itu anda memerlukan keyakinan dan kepastian.71 Definisi daripada para tokoh ilmuan: Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai "mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah". orang-orang yang tertarik untuk menemukan suatu jalan atau praktik ke arah kesedaran dan pencerahan batin. Syekh Ahmad Zorruq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: ’ Ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. 1993. 2002. hal.63.138.Sejarah Eropah Awal LSD3013 deret. Syekh Abul Hasan asy-Syadzili iaitu syekh sufi besar dari Arika Utara. yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang terbuat dari bulu domba sepanjang tahun. 41 .

dan menunjukkan jasadnya di banyak tempat sekaligus."Menurut Syekh Ibn Ajiba tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada melalui penyucian batin dan ditambahkan dengan amal baik. 42 . maka tidak akan lama 73 Moch Siddiq. yaitu sesuatu yang mewujud. Dengan satu Tuhan. dan tindakan secara terpisah. Mereka disebut abdal (iaitu mereka yang berubah). Oleh sebab itu 'abd pertama adalah barzakh antara Tuhan dan makhluk. 2001.Oleh kerana itu. Ada dua jenis. tauhid adalah sebuah kenyataan. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. "Adam nyata tidak pernah ada.'Abd yang pertama adalah "Aku".Sejarah Eropah Awal LSD3013 demikian anda tidak akan dapat mengadakan penyembuhan 'hati'. Mereka dapat berada di suatu tempat.T. hal. adalah ketiadaan. 23. sifat-sifat.73 Istilah Tasawuf 'Arif. Surabaya: Putra Pelajar. kerana sebagai kebalikan dari (sifat) Tuhan. di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi rabb dan 'abd {at-Tauhidu haqiqatun la rabba wa la rabba}. 'Abd. tengahnva adalah amal dan akhirnva adalah kurniaan Ilahi. iaitu: nyata.) Dan dari satu 'abd inilah kemudian wujudnya para 'abd lainnya. akan ada satu 'abd (iaitu Rasulullah SAW. dan yang berkaitan.W. serta dalam hubungan satu sama lain dengan keadaannya {hal}. adalah tujuh aulia yang menjaga tujuh benua. 'Adam. Jalan tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu. dan bukan semata-mata memperbincangkan masalah tersebut iaitu orang yang sudah kehilangan kesedaran atau pengetahuan tentang Tuhan. adalah orang yang mengetahui Zat. Abdal. demikian ucap Muhammad SAW. kerana mereka dapat berubah-ubah ke dalam berbagai wujud yang dikehendaki.

Asma dari Zat seperti Quddus (Suci). sehingga perlu diberikan nama atau sebutan kepadanya. Sebutan tersebut diperuntukkan bagi Tuhan. ini adalah kenyataan dari a'yan yang terselubung di dalam keperiadaan Tuhan {demikian menurut mazhab Syuhudiyyah). hal. (yang ada) semata-mata hanya sebagai alasan. cinta. dan lain-Ialn. Yaitu sesuatu yang paling berhak menerima penyembahan. seperti: takut. yang di dalamnya terangkum segenap sifat-sifat kesempurnaan. atau sesuai dengan mana Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (demikian menurut mazhab Wujudiyyah).Ia adalah nama tanpa sebutan. berasal dari al-Ilah. Mengingati Tuhan (zikir) dengan jalan menyebut asma-Nya bererti juga memperlihatkan rasa hormat terhadap nama-nama-Nya yang lain. yang berhubungan ('adam-i-idzafi). hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dalam keadaan Adam.75 Ahwal (jamak dari hal). 35. seolah hanya terbatas pada nama sifat-Nya saja.74 'Adam. 2001. sedang sebahagian lainnya menganggap Rahim atau Hayyu (Yang Maha Hidup) atau Qayyum (Yang Abadi). Oleh sebab itu ketiadaan Adam yang nyata amat mustahil. dengan menyebut asma tertentu. Beberapa lainnya menganggapnya sebagai Rahman. Ertinya yang disembah (dan tertentu). 36 43 . Hanya saja. keadaan yang membayangi sesuatu secara spontan. Sumber –sumber tasawuf 74 75 Othman Napiah. Ibid 76 Ibid. Tidak ada Zat di sebaliknya. Salam (Abadi) adalah sifat-sifat yang menjangkau terbatas. Skudai: UTM.76 Ism-i-A'dzam (Nama Agung) dari Tuhan adalah Allah. bahagia. Pengantar Ilmu Tasawuf.malfudzi}. yang ada hanyalah Adam dalam kata-kata {'adam-i. Allah.

mahu pun maksud dan makna yang telah digunakan oleh Al-Quran sebagai bukti yang nyata bahawa inti pati ilmu dan ajaran tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan al-Quran. Kedua-dua makna tersebut merupakan dasar dan inspirasi kepada ilmu dan amalan tasawuf. bersifat sidiq dan ikhlas. sabar.79 Terdapat beberapa istilah yang secara zahir.T tidak dapat diserupakan dengan sesuatu.22. Dalam alQuran. Semua istilah ini dikenali sebagai maqamat dalam ajaran tasawuf atau yang merujuk kepada maksud daripada ayat-ayat alQuran seperti ma’rifah dan isqat al-tadbir. Antara istilah tersebut ialah taubat. Al-Quran ialah sumber utama ilmu dan amalan tasawuf. al-Quran menyatakan dengan jelas bahawa Allah S. 1987.W. hal. Puasa. hal. raja. syukur. Dalam konteks yang lain. Haji. 44 . mendorong dan mengajak jiwa manusia supaya bersifat takwa. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. khauf.78 Manakala sebahagian yang lain pula mengandungi unsur-unsur ibadah. keimanan dan keihsanan serta ketinggian dan kesempurnaan insan di sisi Allah S. 2001. penyerahan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah S.T. Selangor: Penerbitan Hizbi. Ibid 79 Udah Mohsin. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.W. kita dapati hampir separuh daripada isi kandungan al-Quran itu menyentuh tentang soal kejiwaan dan akhlak. Memang tidak terdapat satu kalimah pun dalam al-Quran yang menyebut perkataan tasawuf. 45. tawakal dan yakin.W.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sumber tasawuf yang utama ialah al-Quran.77 Oleh yang demikian. Namun terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membawa maksud al-tasfiyyah dan tazkiyyah. ridaq dan tawakal. Zakat. zuhud. terdapat banyak ayat yang menggalakkan. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang. dan kisah-kisah uamt terdahulu untuk menjadi peringatan dan pengajaran.T. muamalah.T dapat diserupakan dengan 77 78 Othman Napiah. Skudai: UTM.W.

Begitulah seterusnya jika hal ini terjadi dalam kehidupan umat Islam. tidak bermakna ia menganut satu ajaran baru yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagai sisipan. Al-Quran menyatakan bahawa Allah S.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu. Dalam konteks yang lain. al-Quran menganjurkan agar hidup jangan terlalu mencintai dunia kerana hal itu menyebabkan kotor perjalanan roh yang dianggap suci. Kemerosotan ini adalah kerana tekanan pihak pemerintah al-Muwahhidun yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mazhab Maliki terhadap ahli-ahli falsafah di Sepanyol. Justeru itu. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.89. Kemudian umat Islam melalui wahyu yang menyuruh umat Islam mencari Tuhannya. Tokoh utama Tasawuf Selepas kematian Ibn Rusyd (1198M) pengaruh falsafah mula menurun. 45 .80 Semua ini merupakan suatu hikmah ketuhanan yang tinggi yang telah dibawa oleh Rasullullah s. lalu diajarkan dalam ilmu tasawuf dengan suatu kaedah yang dikenali sebagai zuhud. Sebagai contoh. 1995. hal. Pada hakikatnya kebanyakan orang yang dianggap sebagai ulama tasawuf pada ketika itu adalah ahli-ahli falsafah juga. maka lahir pula golongan tasawuf. al-Quran.a.W. tentu bukan menjadi suatu kesalahan. lalu meniru gaya hidup yang telah dianjurkan dengan satu kaedah yang telah diatur susun oleh ilmu dan amalan tasawuf. kerana Dialah sumber segala cahaya di langit mahu pun di bumi.T itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Jika umat Islam membaca ayat-ayat tersebut. Di Sepanyol 80 Zakaria Stapa. Akhlak dan Tasawuf Islam. Akan tetapi oleh kerana adanya tekanan dari pihak pemerintah terhadap ahli-ahli falsafah menyebabkan mereka ini terpaksa menyarung jubah tasawuf. Antara mereka termasuklah Muyiddin ibn al-Arabi.w melalui wahyu ilahi. atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Arabi sahaja. Bhd.

atau Doktor Maximus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Tetapi pada umumnya beliau 81 Jalaluddin Rahmat. beliau ke negeri-negeri lain di bahagian Timur termasuk Mesir. 46 . Ibn al-Arabi dilahirkan pada 17 Ramadahan 560 (bersamaan 28 Julai 1165M) DI Murcia. Ibn Masarrah adalah pelopor ilmu falsafah di Sepanyol. Theologi Islam. negeri-negeri kecil Asia Kecil dan Syria. Pada tahun 1172-1173 M. Pada usia delapan tahun tepatnya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. di sana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. Ash-Shaikhul Akbar.81 Selepas itu pada 1201 M.W. dan ilmuilmu tashawwuf (Sufi). Kuliah-kuliah Tasawwuf. dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Dalam tempoh perjalanan ini beliau menemui ramai ulama’ tasawuf. Ibnu Arabi (1164-1240). pengikut ajaran yang dibawa Ibn Masarrah. Beliau sering menggunakan konsep Logos yang melambangkan hakikat Nabi Muhammad S. hal. Hadits. Di negeri-negeri Timur Tengah pula beliau telah bertemu dengan ramai ulama’ dari berbagai-bagai mazhab termasuk mazhab Hambali.2000.A. Arab Saudi. Di Seville beliau telah menemui Ibn al-‘Irrif. Pada tahun 1194 M beliau pergi ke Tunis. Tujuan beliau mengembara ialah untuk meluaskan ilmu pengetahuannya. 31. Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi di Spanyol. Zahiri dan Batini. Beliau adalah seorang ahli tasawuf Isalm yang terkemuka dan telah diberi gelaran al-Sheikh al-Akhbar (ulama’ agung). Pemikiran Ibn al-Arabi mengenai tasawuf bercampur aduk dengan pemikiran falsafah Yunani dan ajaran agama Kristian. Sepanyol. Di sana beliau mempelajari ilmu fikah dan hadith. Bandung: Pustaka Hidayah. beliau berpindah ke Seville dan tinggal di sana selama 30 tahun.Sejarah Eropah Awal LSD3013 beliau dikenali sebagai Ibn Suraka.

konon Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Muhadarat 5 jilid. Hejaz. Mawaqi'in Nujum.Sejarah Eropah Awal LSD3013 lebih banyak mendekati konsep Wahdah al-Wujud (pantheism. Jerussalem. Mishkatul Anwar. Risalah al-khalwah. kemudian berpindah ke Ttemcen. di Afrika Utara. Asia kecil. at-Tadbiratul Ilahiyyah. Mesir. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Tunisa. Futuhat terdiri 20 jilid. Karyanya sungguh luar biasa. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah salah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Ringkasnya. Makkah. Allepo. Fez. Allah dan alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Beliau adalah 47 . sekarang di perpustakaan Kerajaan Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan utuh. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi (mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. manakala kewujudan alam adalah kewujudan Wahmi. Maroko. Mahiyyatul Qalb. Muhadaratul Abrar Satu jilid. Menurut beliau semua kejadian adalah satu dan berasal dari satu. Beliau berasal dari Sepanyol. Antara karya beliau yang sangat terkenal ialah berjudul al-Futuhat alMakiyyah dan Fusus al-Hikam. al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 bab dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempengaruhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. yakni Allah adalah kewujudan yang hakiki. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Tokoh-tokoh lain Tokoh ulama’ tasawuf Sepanyol yang lain ialah Abu Madyan (1193 M). Cordova. atau keesaan wujud) yang banyak menyerupai ajaran Hindu.

hal. syariah langsung yang disesuaikan dengan fiqh yang dianggap sebagai furu’ al-din. 2003. 65. dan ramai lagi. bidang ilmu tasawuf juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ubaidus uang mengarang ”Kitab Manahib al-’Uqul wa Haqaiq menulis ”Kitab Nizam al-Suluk”. Abu Abdullah Muhammad al-Ansari yang menulis kitab ”Baghiyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik”. Jadi ada kesejajaran antara makna usuluddin dan aqidah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengasas Terekat Sadhiliyyah di Sepanyol. Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Ansari yang menulis ”Kitab Zahrah al-Akmam”. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. yang tidak boleh disisihkan oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Kategori tersebut memberi kesan bahawa masalah akidah adalah primer. Tokoh-tokoh yang lain ialah Abu al-Abbas alMursi (m.3. ”Kitab al-Ibadah al-Wajirah ’Awariq al- Rabbaniyah”. Abu Hassan Ali bin Farhun ( meninggal 1350M). 48 . Bhd. keyakinan atau keimanan Islam. dan akhlak adalah pada kategori ketiga. Bahkan Abi 82 Marwiah Ahmad. 2000.1287 M) dari Murcia dan Ibn Abbad (1333-1390 M) dari Ronda. Syahrin Harahap.4 Ilmu Usuluddin Istilah Usuluddin difahami sebagai pokok agama iaitu identifikasi masalahmasalah agama yang prinsipal. syariah dan akhlak. Akidah digolongkan sebagai usuluddin.83 Agama Islam sering disimpulkan ke dalam tiga bahagian iaitu akidah. Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. iaitu ilmu tentang sistem kepercayaan. 5.82 Selain itu. Masalah-masalah pokok ini meliputi kepercayaan. keyakinan dan keimanan. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ” Kitab al-Libas wa al-Subhah”. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. hal. 83 H.

Misnan Jemali. hal. Ibid 86 Ahmad Yunus Kasim. 87 Ahmad Yunus Kasim. apabila diteliti adalah Islam (dalam bidang Usuludin) sebagai yang dihayati dan diamalkan oleh umatnya.84 Sementara syariah atau fiqh menyangkut segi-segi hukum agama adalah sekunder. tidak pernah membisu apabila diminta pertimbangan oleh sesiapa sahaja mengenai masalah hidup yang dihadapi oleh manusia. hal.87 Ketiga. 2004.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Abdillah Amir Abdullah Falih menyebutnya sebagai ilmu yang termulia. Tamadun Islam Edisi Kedua. maka yang dihadapi ialah ijtihad.85 Pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu Usuluddin Terdapat beberapa pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu usuluddin iaitu pertama pendekatan kewahyuan. 2004. Oleh kerana mereka yang dominan dalam ijitihad adalah akal. maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan rasional atau pendekatan akliah. sementara pendapat para ulama. terutama bagaimana ia memberikan jawapannya sendiri mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. dan tokoh-tokoh lainnya dijadikan sebagai konfrontasi sahaja. Tamadun Islam Edisi Kedua. hal. maka yang dihadapi ialah penghayatan dan 84 85 Yusran Asmuni. Ilmu Tauhid. sedangkan akhlak dengan sendirinya menempati peringkat ketiga atau tertier. 1993.12. apabila yang diteliti itu adalah Islam (dalam bidang Usuluddin) sebagai yang difahami dan diinterpretasikan oleh para ulama dan diungkapkan dalam berbagai karya mereka. pemikir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Pendekatan ini dalam tekniknya menggunakan pelbagai kaedah sebagaimana dikembangkan oleh para ahli dalam bidangnya. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Misnan Jemali. Zanariah Noor. imam-imam mazhab.59. 60 49 . Kedua. Pendekatan ini dijayakan untuk menjadikan Al-Quran berbicara untuk memberi pertimbangan. Zanariah Noor.86 Hal ini kerana Al-Quran seperti yang diketahui. iaitu pengkajian tentang Al-Quran dan Hadis.

89 Bapanya seorang yang sangat terkenal dan pernah menjawat jawatan-jawatan penting pada zaman Amir al-Mansur dan anaknya Amir al-Muzaffar. Nenek moyang beliau berasal dari keturunan Parsi. hal.88 Tokoh usuluddin Bidang agama turut berkembang di Sepanyol walaupun keadaan politik tidak stabil selepas kejatuhan Bani Umaiyyah. Namun dapat diringkaskan sebagai Pendekatan Empiris. Hadith. Beliau adalah salah seorang mendapat pendidikan secara teratur dan meluas di bawah jagaannya. tafsir ialah Abdul Rahman 3 dan anaknya al-Hakam 2 yang memerintah pada abad ke-10M. Antaranya ialah Ibn Hazm (994-1064 M). 50 . Beliau dilahirkan di Cordova. Keduddua khalifah Bani Umaiyyah yang agung ini telah mendirikan perpustakaan.73. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1012 dan ketika itu usia Ibn Hazm 18 tahun. Pergolakan politik di Sepanyol mula berlaku pada tahun 1009 dan pada ketika itu Ibn Hazm sudah 88 89 Ibid. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. khususnya pada abad ke-11 M dan 12M. Usaha memperkembangkan pendidikan agama yang ditaja oleh Abdul Rahaman ini telah diteruskan hingga ke abad-abad berikutnya. Mereka datang ke Sepanyol sebagai mawali ( hamba sahaya) bersama-sama keluarga Bani Umayyah. Orang yang bertanggungjawab mengembangkan ilmu-ilmu agama (al-’ulum al-Diniyyah) yakni seperti fikah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pengamatan yang diistilahkan sebagai empiris. 2003. dan sekolahsekolah serta menjemput ramai para ulama’ di Timur datang mengajar di Sepanyol. Marwiah Ahmad. Dalam tempoh tersebut telah muncul ramai tokoh agama yang terkemuka di Sepanyol. Ramia pula di kalangan ulama’ itu terus menetap di kota-kota besar termasuk Cordova. Sesungguhya penghayatan dan pengamalan agama itu sangat pelbagai. tauhid.

beliau mendalami fikah mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab fikah mengikut mazhab tersebut. beliau menumpukan perhatian kepada bidang penulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. beliau didedahkan kepada ajaran agama mengikut mazhab Maliki. tetapi ia adalah Allah. Ibn Hazm telah cuba membentuk suatu aliran teologi baru berdasarkan pengalamannya yang luas.91 Sebagai ahli fikir Islam. kerana Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di Sepanyol. Pada tahun 1016 Ibn Hazm telah melibatkan diri dalam arena politik bagi menyokong kerajaan Bani Umaiyyah. 51 . beliau telah dilanitk memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. bahasa bagi orang-orang Arab yang beragama Islam bukan semata-mata ciptaan manusia. 2003. tetapi ia adalah ciptaan bukan semata-mata ciptaan manusia. menurut mazhab Zahiri. 74. Setelah tarikh itu. 90 91 Ibid. Kira-kira pada tahun 1027 beliau tertarik pula dengan mazhab Zahiri. Marwiah Ahmad. Dengan sebab itu beliau digelar al-Zahiri. Sejak itu mazhab Zahiri menjadi lebih terkenal . khususnya dalam bidang usuludin (teologi). kerana Ibn Hazm sendiri telah berusaha mempopularkannya menerusi kitabkitabnya yang berkaitan dengan pemikiran ulama’ Zahiri.90 Dalam pada itu beliau melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan seriang kali disumbat ke dalam penjara. dan bahasa yang ditutur mestilah tepat dengan maknanya yang sebenar. Setelah itu beliau meniguti kuliah-kuliah agama dalam mazhab Syafi’i dan telah menulis kitab-kitab Fikah mengikut mazhab tersebut. Antara tahun 1027-1031. Di samping itu beliau mendalami ilmu Hadith. Di samping itu. Menurut beliau. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menamatkan pengajiannya. Pada awalnya. Sejak itu Ibn Hazm dan keluarganya terpaksa berpindahrandah dan akhirnya mereka sampai dan menetap di Jariva berdekatan Valencia pada tahun 1013. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia.

Ibn Hazm meninggal dunia di Manta Lasham berdekatan dengan Niebla (barat Seville) pada tahun 1604. 5. Dengan kata lain. hati mereka akan menjadi terang dan petunjuknya mereka akan mendapatkan jalan yang lurus.93 Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran. Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan kepada manusia.5 Ilmu Tafsir Jalan dan lika-liku hidup manusia yang sangat rumit dan berliku. Tafsir Inklusif: Makna Islam. Al-Qur'an akan mengangkat mereka ke puncak keagungan dan kesempurnaan. 92Pemikiran Mazhab Zahiri atau lebih khususnya Ibn Hazam telah mempengaruhi sarjana. Dengan pantulan sinarnya. bahasa al-Quran adalah bahasa yang dicipta oleh Allahuntuk manusia dan manusia boleh memahaminya atau mempelajarinya.sarjana Sepanyol. 5. membuat mereka menjadi penghulu dalam arena kehidupan ini sehingga mereka dapat 92 93 Ibid. al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal dan alMuhalla. Tugas sarjana atau ulama’ Islam ialah memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kitab suci-Nya. Allah menurunkan kitab-Nya Al-Qur'an untuk pedoman dan undangundang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Risalah fi-usul al-Fiqh.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersifat sempurna diturunkan untuk disampaikan. Yogjakarta: Group Yogya. alQuran dan Hadith Nabi. 52 . Antara karya-karya beliau tentang ilmu-ilmu agama ialah alAhkam li usul al-Ahkam. 2004. Ajat Sudrajat. terutama di kalangan ahli bahasa dan sastera. membuat AlQur'an sebagai satu-satunya jalan yang pasti bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. hal. membiasakan mereka untuk mengendalikan roda kemanusiaan.

Tanpa ilmu tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Quran dan Para Penafsirnya. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Qur'an. Yang demikian tidak akan tercapai tanpa penjelasan dan perincian hasil yang dikehendaki oleh ayat-ayat AlQur'an. Di dalamnya terdapat seluruh aspek dan unsur kebahagiaan manusiawi yang telah digariskan berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Bijaksana. 53 . Hal inilah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir. Tidak ada lagi jalan yang dapat menyelamatkanya kecuali Islam. 1992.94 Tidaklah diragukan lagi bahawa nilai hidup manusia dewasa ini berada dalam kegelapan. 5. 4. ketenangan dan kedamaian.95 Secara mudah dan jelas bahwa melaksanakan ajaran-ajaran ini tidaklah akan berhasil kecuali dengan memahami dan menghayati Al-Qur'an terlebih dahulu serta berpedoman atas nasihat dan petunjuk yang tercakup di dalamnya. kebinasaan dan kejahilan. hal.Tafsir Sahabat Tafsir sahabat adalah tafsir yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi Masih ada lagi bahagian yang ketiga dari pembahagian tafsir ma'tsur iaitu 94 95 Mahmud Ayub.Sejarah Eropah Awal LSD3013 berjalan bersama-sama bangsa lain menuju hidup bahagia dan mulia serta menghantarkan mereka menuju lembah ketenteraman. Quran dan Para Penafsirnya. dengan jalan mengambil petunjuk ajaran-ajaran Al-Qur'an dan undangundangnya yang sangat bijaksana. Ibid 96 Mahmud Ayub. 1992.96 Jenis-jenis tafsir Tafsir Riwayat . sekalipun orang-orang berulangkali mengucapkan lafaz Al-Qur'an dan membacanya di sepanjang pagi dan petang. tenggelam dalam penyelewengan dan terlena dalam kemewahan pada harta dan benda. Jakarta: Pustaka Firdaus. hal.

1998. 97Mereka mengetahui asbabunnuzul. Dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahsia-rahsia Al-Qur'an sudah tentu akan melebihi orang lain yang manapun juga. Adapun Tabi'in kedudukan tafsirnya ada perbezaan pendapat. fitrah yang lurus lagi pula berkedudukan tinggi dalam hal kefasihan dan kejelasan berbicara. 13. Mereka lebih memiliki kemampuan dalam memahami kalam Allah. hal. kedudukan hukumnya adalah marfu'. dengan pengertian bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para mufassir lainnya (selain Nabi dan Sahabat).Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Tafsir Sahabat". Tafsir ini juga termasuk yang muktamad (dapat dijadikan pegangan) dan dapat diterima.99 Tafsir dengan Ma'tsur adalah termasuk bahagian tafsir yang paling baik bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW. hal. Mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tidak berdasarkan pertimbangan dari atsar (hadits). Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir Tabi'in adalah termasuk tafsir dengan akal. Ibnu Katsir 97 98 Marsekan Fatawi. 98 Al-Hakim berkata: "Bahawa tafsir shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur'an. 1984. Ibid 99 Jawiah Dakir. atau sampai pada Sahabat dan sepatutnya hendaklah meneliti riwayat setiap menyebutkan tafsir dengan ma'tsur. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa tafsir Tabi'in itu termasuk tafsir ma'tsur kerana sebahagian besar pengambilannya secara umum dari sahabat. 54 . Pengertiannya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadith Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi.21. dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli. Bangi: UKM. kerana para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW. Tafsir Syariah. mereka menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Qur'an. Surabaya: PT Bina Ilmu. Oleh kerana itu maka tafsir Shahaby adalah termasuk ma'tsur.

Adapun penafsiran Al-Qur'an dengan ma'tsur dari Shahabat atau Tabi'in ada beberapa kelemahan dari berbagai segi: 1.100 Sebab-sebab kelemahan riwayat dengan Ma'tsur Di atas kami telah kemukakan bahawa penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah yang sahih lagi marfu' sampai kepada Nabi SAW. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat dan khurafat/klenik yang bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah. 100 Ibid 55 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 berkata: "Sesungguhnya kebanyakan tafsir ma'tsur telah banyak terpengaruh oleh perawiperawi Zindik. Yahudi. Dan telah ada dalil yang menyatakan kesalahan cerita-cerita tersebut. 3. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya. Oleh kerana itu perlu ada penyelidikan dari segi riwayatnya. Campur-baur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. yang akan menimbulkan pencampuradukkan antara yang hak dan yang bathil. Persi dan ahli kitab yang masuk Islam”. mereka sering mengatakan kata Ali padahal Ali sendiri tidak ada urusan apa-apa. ada golongan yang ekstrim. serta banyak mengutip katakata yang dinisbatkan kepada Sahabat atau Tabi'in dengan tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. serta sejarah-sejarah lainnya seperti ashhabul kahfi dan lain-lain. hal-hal yang berhubungan dengan kitabkitab dan mukjizatnya. Misalnya kelompok Syi'ah iaitu yang fanatik kepada Ali. 2. Di kalangan Sahabat. hal ini dibawa masuk ke dalam kalangan umat Islam dari kelompok Islam yang dahulunya Ahli kitab. adalah tidak perlu diragukan lagi. Kedua. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan kepada sebahagian sahabat.keduanya adalah tafsir yang mempunyai kedudukan yang tinggi.

Tafsir yang demikian tidak layak untuk ditolak oleh siapapun. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 4. hal. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Nama sebenarnya ialah Abu Amr Uthman ibn Sa’id ibn Umar al-Umawi ’(m. 1998.101 Pendapat Az-Zarqany dalam kitab Manahilul Irfan Ustaz Az-Zarqany dalam kitabnya Manahilul Irfan menyebutkan dengan katakata yang begitu baik tentang tafsir dengan ma'tsur setelah beliau mengemukakan kutipan dari Imam Ahmad ra.. Ibid 103 Jawiah Dakir. Kebanyakan ahli tafsir yang waspada seperti Ibnu Katsir selalu meneli atau memperhatikan sampai dimana kebenarannya yang mereka kutip dan kemudian membuang yang tidak benar atau dha'if. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Tafsir yang demikian harus ditolak dan tidak boleh diterima serta tidak patut untuk dipelajari (ditekuni). 1998.21. 371 H/ 981 M).103 Tokoh tokoh Dalam bidang tafsir tokoh yang terkenal ialah Abu Amru al-Dani adalah paling terkenal. Kedua ialah tafsir yang dalil sumbernya tidak sahih kerana beberapa faktor (yang telah kami sebutkan) di atas atau sebab lain. tafsir tersebut adalah saranan yang kuat untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kitab karangannya termasuklah al-Tafsir fi Qiraat al-Sab. dan Ibnu Taimiyah.21. Tidak benar kalau dikatakan bahawa tafsir yang demikian itu tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Qur'an bahkan kebalikannya. 56 . Djami’ al101 102 Jawiah Dakir. tidaklah dibenarkan untuk mengabaikan dan melupakannya.102 Beliau berkata: "Pendapat yang paling adil dalam hal ini ialah bahwa tafsir dengan ma'tsur itu ada dua macam: Pertama ialah tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan sahih dan diterima. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindik ada yang mengicuh Sahabat dan Tabi'in sebagaimana Nabi perihal sabdanya.

tetapi umat Islam belum lagi mengetahuinya. 57 .106 104 105 Marwiah Ahmad.w dan membaca al-Quran dengan Baginda tidak menerima kesemua qiraat daripada Rasulullah s. Surah al-Muzzammil ayat 4. Maksudnya jika seseorang itu membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran.6 Ilmu Qiraat Ilmu Qiraat berkembang luas pada zaman Rasullulah s. misalnya yang berlaku pada Aisyah r. begitu juga pada ilmu tajwid.105 Firman Allah yang bermaksud. hal. Pengenalan Ilmu Qiraat. hal.a. 3. dan Kitab al-Idjaz wa al-Bayan.w. “ Bacalah Al-Quran dengan murattal (bertajwid dan menyebut hurufnya edngan baik).a. Ini adalah suruhan yang wajib daripada Allah s. dan selepasnya. 106 Ibid. Mahsuri Timur Sdn.t dan menjadi kewajipan kepada semua umat Islam supaya membaca al-Quran bertajwid.a. Sebagaimana Al-Quran dan qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. 2001. 2003.a. Kebanyakan Hadis mengenai alQuran dan qiraat menunjukkan bahawa periwayatan al-Quran dan qiraat di kalangan para sahabat pada zaman Rasullullahs. bahkan alQuran yang dibaca sekarang adalah qiraat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Bayan fi al-Qiraat al-Sab al-Mashhura. Terdapat qiraat yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat tetapi qiraat tersebut tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain.: Selangor. Ini bermakna al-Quran itu adalah qiraat dan tajwid itu adalah al-Quran. bahkan ia berdosa di sisi syara’. hal. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalucía. Mohd Rahim Jusoh. Bhd.104 5. juga tidak menjadi suatu ibadat.w.w.a dan U’rrwah bin Az-Zubir r. sedangkan mereka hidup apda zaman Rasulullah s. 3.a.w. sebenarnya ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam. Kitab al-Muqni’ fi Ma’rifat Rasm Masahif alAmsar. 80. adalah berbeza di antara satu sama lain.

107 Daripada penerangan di atas. “ Pada zahir hadis ini bahawa Aisyah r. Hal ini menunjukkan bahawa para sahabat r.108 Tujuannya adalah menegathui bacaan Imam-imam Qurra’.w seperti yang berlaku pada Saidina Umar r.a terhadap makna qiraat tersebut yang telah pun wujud. Keingkaran Aisyah r. walaupun begitu kedua-dua qiraat tersebut adalah sahih. Hukum 107 108 Mohd Rahim Jusoh. Pengasasnya ialah para Imam Qurra’ dan ada pendapat mengatakan pengasasnya ialah Abu Umar hafs bin Umar Ad-Duri.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Pernah satu ketika qiraat yang dibacakan oleh U’rwah tidak diketahui oleh Aisyah r.a.w membaca qiraat tersebut. Faedahnya adalah untuk memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran.a dan Hisyam bin Hakim. 4.a.w. Pengambilannya adalah dari Sunnah dan Ijma’.a dan mengingkarinya kerana beliau tidak pernah mendengar Rasullullah s. Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran. hal. dapat dibuat kesimpulan bahawa ilmu Qiraat didefinisikan sebagai membincangkan tentang kalimah-kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti penjang pendek dan sebagainya.a sendiri tidak mengetahuinya. Jika beliau mengetahui bahawa qiraat datangnya dari Rasullullah s. tetapi Aisyah r. 2001. ia juga menjadi hujah kepada Fuqaha’ ketika mencari hokum-hukum syara’ sebagai panduan kepada ummah.a mengingkari qiraat U’rrwah kerana beliau tidak mengetahui ganti diri (domir) Hum (mereka) kembali kepada siapa. hanya Aisyah r. Ibnu Hajar berkata. 58 .a.a yang tidak mengetahuinya. bukannya kembali kepada kaumnya.a telah menerima huruf qiraat yang berlainan di antara satu sama lain daripada Rasullulah s. sudah tentu beliau menerimanya. Pengenalan Ilmu Qiraat. Ibid.

a.Muqri. Peribadi penuntut Ilmu Qiraat ialah seorang Islam. sehingga bacaannya sampai kepada Rasulullah s. kerana Qiraat itu adalah sunnah muthabaa’h (sunnah yang diamalkan) yang wajib diikuti. ingatan jauh daripada perkara yang menyebabkan menjadi fasiq juga daripada perkara yang menghilangkan maruah (harga diri). bahkan mereka mebgambil huruf Al-Quran mengikut apa yang sabit dan sahih di atas riwayatnya. Ilmu Qiraat yang membincangkan tentang pelbagai bacaan serta pengambilan dan sebutannya mesti diambil dari guru. kerana qiraat dan Al-Quran adalah sunnah Muttabaa’. dipercayai. amanah. sampai umur.Sejarah Eropah Awal LSD3013 mempelarinya ialah fardhu kifayah. Peringkat peghujung ialah mengetahui banyak riwayat qiraat dan kemasyhurannya. 59 . kuat. Definisi Muqri: Mengetahui Ilmu Qiraat serta penerimannya daripada guru. Abu Amru Ad-Daaniy berkata di dalam kitab Jaamiul bayan Fil-Qiraat: ” Sesungguhnya Imam Qurra’ tidak beramal walaupun sedikit dengan huruf Al-Quran yang diambil dari percakapan Bahasa Arab. berakal. Pada peringkat pertengahan ialah mengetahui empat hingga lima riwayat qiraat.w. Pandangan ulama’ terhadap ilmu Qiraat Imam Al. Definisi Qori: Qori terbahagi kepada tiga peringkat iaitu permulaan: mengetahuinsatu hingga tiga riwayat qiraat.

a. Pengenalan Ilmu Qiraat. Syaazah ialah Qiraat Tabien seperti A’masy. Ibnu Jubir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Al-Imam Abul Qasim As-Safrawy berkata di dalam kitabnya iaitu Nihayatul I’lan: ” Ketahuilah sesungguhnya Huruf Sab’ah dan qiraat yang masyhur diriwayatkan secara Mutawaatirah hatta apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan r. Ia bermuafaqah di dalam istilah dan kaedah Bahasa Arab. Masyhur pula ialah yang sah sanadnya tetapi tidak samapi ke tahap atau martabat tawaatur. Mohd Rahim Jusoh. yang man rukun tersebut adalah asas di dalam periwayatan ilmu Qiraat tujuh yang dipegang dan diterima untuk meninggalkan yang selain daripada rukun tersebut. Mutawaatirah diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah s.57. Aahad ialah tambahan tiga qiraat daripada tujuh iaitu Abu Ja’far. Qiraat ini masyhur di sisi Imam Qurra’ 109 110 Mohd Rahim Jusoh. Aahad dan Syaazah. juga terdapat di dalam Mushaf Uthmani. 2001. Aahad. Hassan Al-Bassri dan sebagainya. Al-Maudhu’i dan al-Mudaraj.110 Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari al-Qiraat terbahagi kepada lima jenis iaitu Mutawaatirah.t daripada disembah dan dikurangkan. hal. Menurut Qadi Jalaluddin Al-Balqini bahawa ilmu Qiraat terbahagi kepada tiga iaitu Mutawaatirah.w. Ya’qub dan khalaf dan Qiraat sahabat. Mutawaatirah ialah Qiraat Tujuh daripada AsSyathiby.57 60 . Pengenalan Ilmu Qiraat.a di dalam Mushafnya yang dihantar ke Semenanjung Arab. 2001.109 Ini adalah menjaga kitab Allah s. yang mana qiraat yang tertulis di dalam resam Uthmani adalah disepakati oleh para sahabat”. bahawa beliau telah menggugurkan qiraat yang tidak sah riwayatnya. Masyhur. hal.w dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini seperti qiraat yang terdapat dalam toriq AsySyathiby dan toriq Al-Jazari.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 dan ianya tidak terdapat kesilapan juga keganjilan. Qiraat ini banyak terdapat di dalam musnad Al-Hakim dan At-Tirmizi yang mana musnad tersebut adalah sahih. Al-Quran adalah kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dan lafaz-lafaz yang ringan dan berat dan sebagainya. kerana ia adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan.s).w. Qiraat Al-Mauddhu’i ialah Qiraat yang direka-reka bukannya datang daripada Rasulullah s.w dalam bahasa Arab melalui Jibril a. hal.a.a.58. Mohd Rahim Jusoh. Qiraat al-Mudaraj adalah seperti hadis mudarrrat.m.111 Perbezaan di antara Al-Quran dan Qiraat Sebenarnya tiada perbezaan yang ketara di antara Al-Quran dan Qiraat. maka Al-Quran dan Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. 111 112 Ibid. Contohnya Qiraat daripada Ibnu Zubair r. 2001. Pengenalan Ilmu Qiraat.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. kerana definisi Al-Quran ialah “ Kalam Allah s.a. Imam al-Suyuthy telah menambah satu lagi bahagian qiraat iaitu AlMudarraj (qiraat yang ditambah). bahawa al-Quran dan Qiraat ada perbezaan iaitu Al-Qurean adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan keterangan dan mukjizat. dengan makna Al-Quran itu adalah qiraat dan qiraat itu adalah Al-Quran. hal. Kedua-duanya menjadi ibadat kepada umat Islam. Aahad iaitu sah sanadnya tetapi tidak tedapat di dalam Mushaf Uthmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab atau tidak masyhur di kalangan Imam Qurra’ dan Qiraat ini tidak harus dibaca seperti Al-Quran. bacaan qiraat tersebut adalah menjadi suatu ibadat.112 Terdapat pandangan Imam Az-Zarkasy r.s dan membacanay adalah dikira ibadat.10 61 .

Pengenalan Ilmu Qiraat. Antaranya ilah menerangkan hukum yang telah diijmakkan di atasnya.a. walaupun pada peringkat awal. Ketiga. Walaubagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan khusus.w di atas umat yang lain. hal. Al-Quran itu umum dan qiraat itu khusus. Namun begitu berbilangnya qiraat adalah memeberi faedah yang bernilai bagi umat Islam.113 Faedah berbilang Qiraat Tidak dinafikan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai faedah yang besar kepada manusia sama ada faedahnya itu dapat dirasa ataupun tidak. ada yang dapat difikir dan begitu juga sebaliknya. kerana sebenarnya Al-Quran dan qiraat adalah wahyu yang satu (kombinasi). Mohd Rahim Jusoh. kerana ia mempunyai ilmu balagah (kesusasteraan Arab) dan ringkasan yang mudah difahami. Keempat ialah menerangkan kelebihan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad s. bermazhab Imam As-Syaf’ie.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tetapi. bagi memudahkan hafalan dan ingatnnya serta mudah diterima oleh umat Islam. Kedua. 62 . 2001. pendapat yang menyatakan adanya perbezaan di antara Al-Quran adan Qiraat adalah kurang tepat. menguatkan hukum yang khilaf.11. Begitu juga di dalam perkara ibadat. hal. seperti Qiraat Saad bin Abi Waqas. 19. Namun begitu adalah perkara yang satu. wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf sehingga wafatnya Rasulullah. Faedah yang terakhir ialah memahami aspek dan kandungan Al-Quran dengan lebih luas dan mendalam.114 Tokoh: Nama beliau ialah al-Qasim bin Furruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As Syathiby Ar-Ra’ini Ad-Dhorir. 113 114 Ibid.

hendaklah dia baca dahulu”. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalusia dalam keadaan buta. kemudian mengambil ilmu Qiraat dari seorang syeikh yang bernama Abi Thohir As-Salafi di Iskandariah (Mesir) setibanya beliau ke negeri tersebut. Di dalam majlis ilmu.115 Beliau telah pergi menunaikan ibadat Haji di Baitullah. beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama-ulama di sana dan dilantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Sultan negeri Mesir. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat dikagumi oleh ulama-ulama di Mesir sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah AdDimasqi bersyair: “Aku melihat para ulama’ Mesir terkemuka mengagungkan Syeikh AsySyathiby”. amanah. Pengenalan Ilmu Qiraat. Masyarakat di Mesir ketika itu berlumba-lumba untuk mempalajari ilmu AlQuran daripadanya. Beliau mengambil qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-‘As. Pernah satu ketika. di mana beliau memulakan pengajarannya selepas solat Subuh.116 Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud. Beliau diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di kesemua tempat di Tanah Mesir. mempunyai ketokohan di dalam politik. banyak beribadat. thiqoh. 328. 328. seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah s. beliau mendahulukan murid-muridnya yang datang awal dengan perkataan “ Sesiapa yang datang awal. 63 . hal. hal.w. Setelah beliau memasuki Mesir. Mohd Rahim Jusoh. seorang 115 116 Ibid.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Beliau merupakan seorang Ajam (bukan Arab). 2001. tajam fikiran.a. Beliau terkenal sebagai seorang yang sentiasa sembahyang di awal waktu. Beliau telah menghafaz AL-Qiraat di dalam kitab Al-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang bernama Imam Ibnu Huzail.

hal. Tuhan yang mempunyai Kaabah ini. ia tidak mensia-siakan waktu melainkan beliau memenuhi sepenuh waktu dengan Al-Quran dan sentiasa berwuduk.Sejarah Eropah Awal LSD3013 muridnya yang datang paling awal tetapi tidak diizinkan oleh beliau untuk membaca dengannya. Pengenalan Ilmu Qiraat. tiba-tiba dia menyedari bahawa dia masih berada dalam keadaan junub. manfaatkan lah kitabku ini bagi sesiapa yang membacanya”. 329. Setelah selesai mengarang kitab yang bernama Hirzul Amani Wa Wajhu At-Tahani. wahai Tuhanku. lalu baginda bersabda “Kitab ini mempunyai keberkatan. tawadhu.117 Beliau merupakan seorang yang khusyu’. dan sentiasa dalam keadaan tenang dan tidak pernah malas di dalam menyampaikan pengajiannya. Sambil berkata “Sesiapa yang datang awal hendaklah membaca”.w. Setelah berfikir menagapakah dia tidak diberikan keutamaan untuk membaca dahulu. yang menegtahui ilmu ghaib dan ilmu syhadah. Di dalam majlis ilmunya. dia mendapati murid kedua yang telah diberi keutamaan masih belum selesai membaca AlQuran. Beliau dapat mendengar azan menunjukkan masuk waktu solat tanpa diazankan. sesiapa yang menghafalnya akan 117 118 Mohd Rahim Jusoh.118 Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasullulah s. belioau berangkat ke Baitullah. Akhirnya dia dipanggil oleh Imam Asy-Syabity setelah murid kedua selesai daripada bacaannya. Ibid. Setelah baginda melihat kitab tersebut. 64 . 2001. Setelah selesai emmbersihkan diri (mengangkat hada besar) dan kembali ke tempat pengajian.a. dan menunjukkan karangan beliau kepada Baginda. Setelah selesai mengerjakan tasaf. beliau telah berdoa di satu tempat di dalam Masjidil Haram yang berbunyi: “ Wahai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beliau tidak bercakap kecuali apa yang dirasaknnya perlu.

Beliau meninggal dunia setelah berusia 52 tahun pada hari Ahad selepas sembahyang Asar. dan metode- 119 Ibid. hal. maka orang-orang terdahulu menyebut sesuatu yang membentuk pengetahanpengetahuan ini agama. maka ilmu yang tersusun dari pengetahuan-pengetahuan ini disebut filsafat . jika dia memahami sendiri gagasan-gagasan tentang wujud itu dengan inteleknya.330. tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muattam. Jika pengetahuan-pegetahuan itu sendiri diadopsi.7 Ilmu Filsafat Al-Farabi Dalam Tahshîl al-sa'âfidah AI-Farabi dengan jelas menyatakan pandangannya tentang sifat agama dan filsafat serta hubungan antara keduanya iaitu: ”Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang wujud atau memetik pelajaran darinya.Tetapi jika gagasan-gagasan itu diketahui dengan membayangkannya lewat kemiripan-kemiripan yang merupakan tiruan dari mereka. dan kebenaran terhadap apa yang dibayangkan atas mereka disebabkan oleh kaedah-kaedah persuasif. dan pembenarannya atas gagasan tersebut dilakukan dengan bantuan demonstrasi tertentu. 65 .119 5.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dimasukkan ke syurga. Mesir. 28 Jamadil Akhir.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 metode persuasif digunakan. kebahagiaan tertinggi dan tujuan puncak dari wujudwujud lain. filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam. dikatakan Al-Farabi. bulan melambangkan nabi. matahari melambangkan Tuhan. agama meniru dunia alam. 1998. baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realiti yang sama. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia iaitu. Tamadun Islam. Sifat dari citra dan lambang ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imaginasi. Sebagai contoh. Tujuan dari 'tiruan-tiruan' kebenaran wahyu kenabian dengan citra dan lambang telah dijelaskan sebelumnya. empat sebab Aristotelian yang disebut Al-Farabi sebagai empat prinsip 120 121 Diperolehi daripada http. maka agama yang memuat mereka disebut filsafat popular.Yahaya. Mahayudin Hj. hal. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan samasama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi. dan bintang melambangkan sahabat nabi.al-ahkam. www. yang diterima secara umum. Karya-karya seni dan pertukangan manusia memperlihatkan. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat. dunia seni dan pertukangan. 326. Menurut Al-Farabi. dan bersifat eksternal. Fungsi dari tugas-tugas politik seperti raja dengan segenap hierarki bawahannya adalah memberikan citra dan lambang bagi pemahaman akan hierarki wujud dan perbuatan-perbuatan ilahi saat menciptakan dan mengurus alam semesta.121 Tetapi. Menurutnya. tiruan-tiruan gerakan kekuatan dan prinsip alami yang memungkinkan terwujudnya objek-objek alami.net. agama menggunakan kaedah persuasif untuk menjelaskannya. Sebagai. atau dari ruang lingkup lembaga sosio-politik.120 Al-Farabi menghidupkan kembali pendapat kuno yang menyatakan bahawa agama adalah tiruan dari filsafat. 66 .

Istilah yang digunakannya untuk menyatakan perbezaan agama dari filsafat adalah millah.al-ahkam. dapat dijelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatan objek-objek seni.. gagasan asas yang ingin disampaikan melalui perbezaan ini bukan sesuatu yang asing bagi perspektif wahyu Islam. Ini sangat jelas tampak dari perkataan dan Al-Farabi tentang filsafat dan agama. Dalam perspektif falasifah. yang dipahami sebagai tradisi wahyu secara total. Ibid 67 . Ini menunjukkan kehendak Al-Farabi membezakan filsafat secara kontras tidak 122 123 Diperolehi daripada http. Gagasan yang sama di ungkapkan para Sufi dalam kerangka perbezaan eksoterik-esoterik. Gagasan itu berbunyi demikian: kebenaran atau realiti adalah satu namun pemahamannya oleh fikiran manusia mempunyai darjat kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. menurut Al-Farabi. bukan agama. Al-Farabi di sini berbicara sebagai wakil dari tradisi filosofis. Secara umum.net. agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. pandangan mengenai perbezaan antara agama (millah) dan filsafat (falsafah) umumnya diidentifikasi dengan mazhab masysyai ilmuwan filosof di mana AlFârâbî termasuk di dalamnya. filsafat dan agama merupakan dua pendekatan yang menuju pada kebenaran.123 Namun. Rahman telah memperlihatkan bahawa perbezaan ini diikuti rumusan berkaitan filsafat agama Yunani-Romawi dalam perkembanganperkembangan berikutnya. Meskipun dia juga seorang Sufi. yang difahami sebagai sistem rasional pemahaman (intelek) dan wahyu yang dirumuskan secara bebas.122 Dalam Islam. dan agama. www.Sejarah Eropah Awal LSD3013 wujud. Apa yang hendak dibezakan dengan tajam di sini bukan filsafat.

dahulu kala ilmu ini terdapat di kalangan orang-orang Kaldea. dari sini lantas diteruskan pada bangsa Yunani. melainkan dengan dimensi eksoterik tradisi wahyu. hal. 58. kemudian bangsa Mesir. filsafat adalah sejenis pegetahuan yang lebih unggul dibanding agama (millah). dan bertahan di situ hingga diwariskan pada bangsa Syria. tidak diragukan bahwa Al-Farabi menganggap kalam sebagai contoh dari filsafat jenis pertama. khususnya penjelasan dalam Ihsha al-'ulum. suatu kaedah yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logik (istinbath) yang pasti. Ini dapat diidentifikasi dengan philosophia perennis yang diajarkan oleh Leibniz dan secara komprehensif dijelaskan dalam abad ini oleh Schuon. Al-Farabi nampaknya berpendapat ada dua jenis filsafat. Kemudian. dan selanjutnya. filsafat yang disebutnya filsafat popular. Oleh itu. Jenis kedua. Tamadun Islam Edisi Kedua. dia lebih suka menggunakan istilah millah daripada din. yang merupakan bangsa Irak. Misnan Jemali. filsafat merujuk pada kebenaran abadi atau kebijaksaaan (al-hikmah) yang terletak pada asas setiap tradisi. Dari paparannya tentang karakteristik filsafat tersebut dan kalam. 2004. Oleh itu. diterima secara umum dan eksternal. bagi Al-Farabi. Berbicara mengenai beberapa tokoh kuno pemilik kebijaksanaan tradisional ini. 125 Ibid 68 . Zanariah Noor. kerana millah didasarkan atas kaedah persuasif (al-iqnâ').124 Dalam wacana yang dikutip di atas. filsafat esoterik yang ditujukan bagi kaum elitek iaitu suatu filsafat yang hanya diperkenalkan pada mereka yang telah siap secara intelektual dan spiritual.125 Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realiti yang didasarkan atas kaedah demonstrasi yang meyakinkan (al-burhan al-yaqini). 124 Ahmad Yunus Kasim.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dengan tradisi wahyu dalam totalnya. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. Jenis pertama. Al-Farabi menulis: Konon.

66. tepatnya plato dan Aristoteles. Yang dimaksudkan dengan yang terakhir ini adalah tidak lain pencarian dan kecintaan pada kebijaksanaan tertinggi. sebagai pencipta bentuk-bentuk pengungkapan dan penjelasan baru dari kebijaksanaan kuno ini. 69 . orang-orang Yunani juga berpendapat bahawa secara potensi kebijaksanaan ini memasukkan setiap jenis kebajikan. Tetapi dia menyebut filosof-filosof Yunani.126 Menurut Al-Farabi. induk dari segala ilmu. 127 Adeng Muchtar Ghazali. kebajikan yang memanfaatkan segala kebajikan. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. berupa pengungkapan dialektis atau logis. Tetapi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 bangsa Arab. khususnya lagi Aristoteles. hal. dan akhirnya Arab. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Segala sesuatu yang terkandung dalam ilmu tersebut dijelaskan dalam bahasa Yunani. Dikatakan Al-Farabi bangsa Yunani menyebut pengetahuan tentang kebenaran abadi ini kebijaksanaan "paripuma" sekaligus kebijaksanaan tertinggi. kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan dan seni dari segala seni. dan kebijaksanaan yang memanfaatkan segala kebijaksanaan. Maksud mereka sebenarnya. Berdasarkan alasan ini. 2003. Bandung: Pustaka Setia. adalah seni yang memanfaatkan segala kesenian. tutur AlFarabi. Al-Farabi tidak menjelaskan deskripsi cara pengungkapan ini dalam kasus tradisi pra-Yunani. hal. sejauh ini tidak ditemui model pengungkapan yang sama pada tradisi-tradisi ini. kemudian Syria. Mereka menyebut perolehan pengetahuan seperti itu sebagai ilmu'. dan mengistilahkan keadaan ilmiah fikiran sebagai filsafat'. 2003. Pengetahuan tentang bentuk-bentuknya baru diwarisi oleh Islam melalui orang-orang Kristen Syria.127 126 Adeng Muchtar Ghazali. filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu. Al-Farabi agaknya sedar sepenuhnya akan fakta berikut: sementara esensi dari kebijaksanaan abadi ini satu dan sama dalam setiap tradisi. 65.

Al-Farabi memberikan teori untuk menjelaskan fenomena. dan ilmu tentang masyarakat (politik). Dengan meninjau tiap-tiap tradisi dalam batas-batas pembahagian hierarki menjadi filsafat dan agama.128 Tetapi perbezaan itu memiliki keabsahan universal. renting 128 129 Ibid Diperolehi daripada http. Mengikuti Aristoteles. Al-Farabi menggunakan istilah filsafat untuk merujuk pada pengetahuan metafizik yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk rasional serta ilmuilmu. yang disebarkan dari pengetahuan metafizik yang didasarkan pada kaedah demonstrasi yang meyakinkan. Al-Farabi mendefinisikan kebijaksanaan tertinggi sebagai "pengetahuan paling tinggi tentang Yang Maha Esa sebagai Sebab pertama dari setiap eksistensi sekaligus Kebenaran pertama yang merupakan sumber dari setiap kebenaran". www. metafizika. Walaupun demikian. Al-Farabi menyukai gagasan keunggulan relatif satu lambang agama atas lambang lainnya.net 70 . fizika (filsafat alam). Perbezaan filsafat-agama oleh Al-Farabi dibayangkan dalam konteks satu tradisi wahyu yang sama. Menurutnya. Oleh itu. dalam pengertian bahwa lambang-lambang dan citra-citra yang dipakai dalam satu agama lebih mendekati spiritual yang hendak disampaikan-lebih tepat dan lebih efektif yang dipakai dalam agama lainnya. filsafat Al-Farabi terdiri dari empat bahagian: ilmu-ilmu matematik. terdapat kesatuan pada setiap tradisi wahyu didataran filosofis. yang dapat diterapkan bagi setiap tradisi wahyu. Pada saat yang sama.al-ahkam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sebagaimana telah kita lihat. agama berbeza itu satu sama lain kerana kebenaran-kebenaran intelektual dan spiritual yang sama bisa jadi memiliki banyak penggambaran imajinatif yang berlainan. keragaman agama. kerana pengetahuan filosofis tentang realiti sesungguhnya hanya satu dan sama bagi setiap bangsa dan masyarakat129.

butir-butir pandangannya sedikit-atau bahkan tidak dapat-diketahui.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dicatat. satu-satunya ilmu-ilmu yang muncul dalam klasifikasinya. Metafizika (al-'ilm al-ilâhî) dan politik (al-'ilm al-madanî) berturut-turut merupakan filosofisnya Teologi rasional Mu'tazilah 71 . seperti dikemukakan sebelumnya. meskipun dia berpendapat bahwa sebagian dari lambang dan citra agama tersebut tak memuaskan atau bahkan membahayakan. sementara dalam beberapa hal lainnya. Al-Farabi adalah ilmu-ilmu eksternal atau eksoterik dari dimensi-dimensi wahyu secara teoretis dan praktis. Tiruan dari hal-hal macam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Al-Farabi diketahui tidak pernah mencela agama tertentu. Kalam dan fiqh. sebahagian lebih dekat pada kebenaran. Perbezaan filsafat-agama sebagaimana telah dirumuskan Al-Farabi. penggambaran imaginatif sebahagian dari mereka lebih baik dan lebih sempurna. Dalam beberapa hal. menjadi fokus pemusatan hierarki ilmu dalam pemikirannya. di samping mudah memahami pendapat tentang mereka atau untuk menolak mereka. butir-butir pandangannya banyak atau mudah dilacak. kita akan sampai pada hasil yang menyoroti lebih jauh perlakuan Al-Farabi terhadap ilmu-ilmu religius dalam klasifikasinya dikaitkan dengan ilmu-ilmu filosofis. Ketika perbezaan ini diterapkan baik pada dimensi teori mahupun praktik dari wahyu. atau malah sulit berpendapat menentang mereka. lagi-lagi. sementara yang lainnya kurang baik dan kurang sempurna. sebahagian lain lebih jauh.

Dari warga negara non Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh kerana itu ingin menjatuhkan Islam. Antakia di Suria. 2003. Selopsia serta Jundisyapur di Irak dan Baktra (sekarang Balkh) di lran. jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Suria serta Irak. 67. dan kekuatan Kerajaan Persia di Iran. Aleksander Yang Agung bukan sahaja bretujuan meluaskan daerah kekuasaannya ke luar Macedonia. sesuai dengan ajaran al-Qur'an. tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka perolehi dari Yunani. dengan penduduk setempat. hal. Mereka tetap memeluk agama mereka semula terutama yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis 130 131 Adeng Muchtar Ghazali. bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam han'ya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Ibid 72 . Untuk itu ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti lskandariah (dari nama Aleksander) di Mesir.130 Ketika para Sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerahdaerah tersebut terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan Kerajaan Bizantium di Mesir .131 Tetapi penduduknya. Daerahdaerah ini.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ketika datang ke Timur Tengah pada abad IV SM. dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut.

Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Teologi rasional Mu'tazilah inilah. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. 2003.132 Dengan demikian timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. sehingga mereka tidak mahu tunduk kepada erti harfiah dari teks wahyu yang tidak selaras dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Ciri-ciri dari teologi rasional ini ialah kedudukan akal tinggi di dalamnya. yang di Barat dikenal dengan istilah free-will and free-act. hal. yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika.133 Akal menunjukkan kekuatan manusia. baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Oleh kerana itu aliran ini menganuti faham qadariah. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu. yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. berlainan dengan anak kecil. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani mereka jumpai seiring dengan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. mampu berdiri sendiri. dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi. Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. maka akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. Mereka tinggalkan erti harfiah teks dan ambil erti majazinya. dalam al-Qur'an disebut Sunnatullah. 68.Sejarah Eropah Awal LSD3013 pula. dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. dengan lain kata mereka tinggalkan erti tersurat dari nash wahyu dan mengambil erti tersiratnya. yaitu manusia dewasa. Ibid 73 . mempunyai kebebasan dalam kemahuan serta perbuatan. Manusia dewasa. dan mampu berfikir secara mendalam. kebebasan manusia dalam berfikir 132 133 Adeng Muchtar Ghazali. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka.

Filsafat. Sjahrir Mawi. berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari erti banyak. Terj. bukan hanya filsafat. tetapi wajib. hal. Affifi. 1995. al-Kindi. Menurut pemikiran filsafat kalau ada yang benar maka mesti ada "Yang Benar Pertama" (al-Haqq al-Awwal).E. Falsafat dengan demikian membahas soal Tuhan dan agama. Maka keduaduanya membahas yang benar. tetapi yang penting adalah hakikat 134 A. yang membawa pada perkembangan Islam. dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. 134 Filsafat yang termulia dalam pendapat Al-Kindi adalah filsafat ketuhanan atau teologi. pada masa antara abad ke VIII dan ke XIII M. 74 . Jakarta: Gaya Media Pratama. Agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar. Benda-benda yang ada di luar akal merupakan juz'iat (kekhususan. Oleh kerana itu mempelajari filsafat. Yang penting bagi filsafat bukanlah benda-benda atau juz'iat itu sendiri. Yang Benar Pertama itu dalam penjelasan Al-Kindi adalah Tuhan. Al-haqiqah atau kebenaran. menurut pendapatnya. particulars). dan berfilsafat tidaklah haram dan tidak dilarang. Al-Kindi Filosof besar pertama yang dikenal adalah al-Kindi. iaitu sesuainya konsep dalam akal dengan benda bersangkutan yang berada di luar akal. adalah sesuainya apa yang ada di dalam akal dengan apa yang ada diluarnya.873 M) satu-satunya filosof Arab dalam Islam. Dengan filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya.Sejarah Eropah Awal LSD3013 serta berbuat dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Mempelajari teologi adalah wajib dalam Islam. (796. Selanjutnya filasafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. la dengan tegas mengatakan bahawa antara falsafat dan agama tak ada pertentangan. Filasafat diertikan sebagai pembahasan tentang yang benar (albahs'an al-haqq). tetapi juga sains. 89.

Affifi. Begitulah Akal selanjutnya berfikir tentang Tuhan dan 135 136 A. iaitu Tuhan dan dirinya sendiri. yang di dalam diriNya terdapat arti banyak.136 Yang Maha Esa berfikir tentang diriNya yang esa. agar menjadi esa. hanya berhubungan dengan yang esa. dan pemikiran merupakan daya atau energi. (haqiqah kulliah) yang disebut mahiah. maka daya itu menciptakan sesuatu. Jadi. Obyek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi (al-faid. kalau Tuhan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 dari juz'iat itu sendiri. Dalam diri yang esa atau Akal I inilah mulai terdapat arti banyak. Zat. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III dan pemikirannya tentang dirinya sendiri menghasilkan Alam Bintang. berhubungan langsung dengan ciptaan nya yang tak dapat dihitung banyaknya itu. 90. Yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang diriNya itu adalah Akal I. Yang Maha Esa menciptakan yang esa. Dalam pemikirannya. Ibid 75 . pancaran) dari Al-Farabi. universal). Akal II juga mempunyai objek pemikiran. iaitu hakikat yang bersifat universal dalam bentuk jenis. Tiap-tiap benda mempunyai hakikat sebagai juz'i (haqiqah juz'iah) yang disebut aniah dan hakikat sebagai kulli. Oleh kerana pemikiran Tuhan tentang diriNya merupakan daya yang dahsyat. Sjahrir Mawi. tidaklah sebenarnya esa. Hakikat yang ada dalam benda-benda itu disebut kulliat (keumuman.E.135 Memurnikan tauhid memang masalah penting dalam teologi dan falsafat Islam. Terj. Yang Maha Esa. Filsafat. 1995. Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II dan pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. di dalam diri Tuhan terdapat erti banyak. Dalam hal ini Al-Farabi (870-950 M) memberi konsep yang lebih murni lagi. Pencipta alam semesta. hal.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 menghasilkan Akal dan berfikir tentang dirinya sendiri dan menghasilkan planet-planet.brinkster. tetapi dari 137 Diperolehi daripada http.www. Tuhan tidak langsung menciptakan yang banyak ini. Akal dalam pendapat filosof Islam adalah melekat. Dengan demikian diperolehlah gambaran berikut: Akal l11 menghasilkan Akal IV dan Saturnus. kerana tidak ada lagi planet yang akan diurusnya. Ibn Sina dan filosof-filosof Islam yang menganut faham emanasi. dan Akal I melalui Akal II. Akal VIII menghasilkan Akal IX dan Merkuri Akal IX menghasilkan Akal X dan Bulan. tetapi melalui Akal I yang esa. yaitu alam yang terdiri atas sepuluh falak. tetapi melalui Akal atau malaikat. Pemikiran Akal X tentang Tuhan tidak lagi menghasilkan Akal. Memang tiaptiap Akal itu mengurus planet yang diwujudkannya. Pemikiran Akal X tidak cukup kuat lagi untuk menghasilkan Akal Demikianlah gambaran alam dalam astronomi yang diketahui di zaman Aristoteles dan zaman alFarabi. dan inilah tauhid yang murni dalam pendapat Al-Farabi. Akal IV menghasilkan Akal V dan Yupiter. 76 . Akal V menghasilkan Akal VI dan Mars.asp. Akal VI menghasilkan Akal VII dan Matahari. Akal VII menghasilkan Akal VIII dan Venus. Akal X menghasilkan hanya Bumi. Alam dalam falsafat Islam diciptakan bukan dari tiada atau nihil. Begitulah Tuhan menciptakan alam semesta dalam falsafat emanasi AlFarabi.137 Tuhan tidak langsung berhubungan dengan yang banyak. Akal II melalui Akal l11 dan demikianlah seterusnya sampai ke penciptaan Bumi melalui Akal X.com/yudhis/islam/islamdetail. Dalam diri Tuhan tidak terdapat erti banyak.

Filsafat yang terbaik mengenai ini adalah pemikiran yang diberikan Ibn Sina (980 -1037 M). 77 . yang dikritik AI-Ghazali. rasa dan raba. Sesuatu mesti diciptakan dari suatu yang telah ada. iaitu pendengaran. Indera bersama yang menerima kesan-kesan yang diperoleh pancaindra. Oleh kerana Tuhan berfikir semenjak qidam. yang dibahas filosof-filosof Islam ada pula soal jiwa manusia yang dalam filsafat Islam disebut al-nafs. iaitu zaman tidak bermula. udara. 138 Ibid. air dan tanah adalah pula qadim. v. Indera penganggap yang menangkap erti-erti yang terlindung dalam gambar-gambar tersebut. tetapi dari sesuatu yang dipancarkan pemikiran Tuhan. yang terbagi dua: (a) Indera luar. penglihatan. Dengan lain kata Akal I. dan daya menangkap dengan pancaindera. apa yang dipancarkan pemikiran Tuhan itu mestilah pula qadim. Sama dengan AI-Farabi ia membahagi jiwa kepada tiga bahagian: 138 Jiwa dibahagikan kepada tiga bahagian: Jiwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya makan. ii. iv. Selain kemahaesaan Tuhan. pindah dari satu tempat ke tempat. Akal II dan seterusnya serta material asal yang empat api. Indera penggambar yang melepaskan gambar-gambar dari materi. tumbuh dan berkembang biak. Jiwa binatang yang mempunyai daya gerak. udara.Sejarah Eropah Awal LSD3013 materi asal yaitu api. iii. Maka material asal timbul bukan dari tiada. Dari sinilah timbul pengertian alam qadim. Indrea pereka yang mengatur gambar-gambar ini. Dan (b) Indera da1am yang berada di otak dan terdiri dari: i. Indera pengingat yangmenyimpan erti-erti itu. air dan tanah. dalam erti tidak mempunyai permulaan dalam zaman.

yang mempunyai hanya satu daya. Akal perolehan yang telah sernpurna kesanggupannya menangkap erti-erti murni. tidak meneruskan arti-arti. Akal aktual. yang diterimanya dari indera pengingat dalam jiwa binatang. Akal praktik. 4. yang menerima erti-erti yang berasal dari material melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. 78 . ke akal teoritis.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Jiwa manusia. 2. dan jelas bahawa yang terpenting diantaranya adalah jiwa berfikir manusia yang disebut akal itu.www. Jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berpengaruh. Akal praktik. Akal terbahagi dua: a. Akal potensial dalam erti akal yang mempunyai potensi untuk menangkap erti-erti murni. Dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa ini.139 Akal teoritis mempunyai empat tingkatan : 1.com/yudhis/islam/islamdetail. kalau terpengaruh oleh materi. yang tak pernah ada dalam material seperti Tuhan. sedang akal teoritis kepada alam metafizik.asp. yang telah mudah dan lebih banyak menangkap erti. Akal tingkat keempat inilah yang tertinggi dan memiliki filosof-filosof. Tetapi kalau ia teruskan akal teoritis akan berkembang dengan baik. roh dan malaikat. iaitu berfikir yang disebut akal. Sifat seseorang banyak bergantung pada jiwa mana dari tiga yang tersebut di atas berpengaruh pada dirinya. brinkster. b. Akal bakat. yang menangkap erti-erti murni. 139 Diperolehi daripada http.erti murni. Akal inilah yangdapat menangkap erti-erti murni yang dipancarkan Tuhan melalui Akal X ke Bumi. Akal praktik memusatkan perhatian kepada alam materi. Akal teoriti. yang telah mulai dapat rnenangkap erti-erti murni. 3.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 orang itu dekat menyerupai binatang. Akal inilah yang mengontrol badan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang lenyap dengan matinya tubuh kerana keduanya hanya mempunyai fungsi-fungsi fizik seperti dijelaskan sebelumnya. Kalau jiwa tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak kekal. yang pada mulanya menolong akal untuk menangkap erti-erti. berlainan dengan kedua jiwa di atas.asp. kerana telah rnemperoleh balasan di dunia ini tidak akan dihidupkan kembali di akhirat.www. Tetapi jika jiwa manusia yang berpengaruh terhadap dirinya maka ia dekat menyerupai malaikat. jiwa tak berhajat lagi pada badan. Semakin banyak erti yang diteruskan otak kepadanya makin kuat daya akal untuk menangkap erti-erti murni. kerana otaklah. Kalau akal sudah sampai kepada kesempurnaan. Kedua jiwa ini. fungsinya tidak berkaitan dengan yang bersifat fizik tetapi yang bersifat abstrak dan rohani. bahkan badan bisa menjadi penghalang baginya dalam menangkap arti-arti murni. 79 . Jika ia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan ia akan mengalami kebahagiaan di 140 Diperolehi daripada http. sebagaimana dilihat di atas. sehingga hawa nafsu yang terdapat di dalamnya tidak menjadi halangan bagi akal praktis. Jiwa berhajat kepada badan manusia. Setelah tubuh manusia mati. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang akan lenyap dengan hancurnya tubuh kembali menjadi tanah.com/yudhis/islam/islamdetail. Jiwa manusia. yang diciptakan Tuhan setiap ada janin yang siap untuk menerima jiwa. jiwa manusia adalah kekal. tetapi di akhirat. yang akan tinggal menghadapi perhitungan di depan Tuhan adalah jiwa manusia.140 Jiwa manusia mempunyai wujud tersendiri. Dan dalam hal ini akal praktis mempunyai malaikat. brinkster. Oleh kerana itu balasan yang akan diterimanya bukan di dunia.

tidak bermula dalam zaman dan baqin.asp. II dan seterusnyalah yang mengatur planet-planet maka Akal I.com/yudhis/islam/islamdetail. pembangkitan jasmani tak ada. Akal I. Inilah sepuluh dari dua puluh kritikan yang dimajukan alGhazali (1058-1111 M) terhadap pemikiran para filosof lslam. 80 . Tuhan mengetahui hanya yang bersifat universal. kerana Tuhan dalam filsafat emanasi tidak boleh berhubungan langsung dengan yang banyak dan hanya berfikir tentang diriNya Yang Maha Esa. Demikianlah beberapa aspek penting dari falsafat Islam. figa. Sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang sains para filosof percaya pula kepada tidak berubahnya hukum alam. timbul pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iat.www. Pemurnian konsep tauhid membawa al-Kindi kepada pemikiran Tuhan tidak mempunyai hakikat dan tak dapat diberi sifat jenis (al-jins) serta diferensia (al-fasl). iaitu : 141 Diperolehi daripada http. Tetapi kalau ia berpisah dari badan dalam keadaan belum sempurna ia akan mengalami kesengsaraan kelak. menurut al-Ghazali membawa mereka kepada kekufuran. yang ada hanyalah semata-mata zat. yaitu perincian yang ada dalam alam ini. diantara sepuluh itu.Sejarah Eropah Awal LSD3013 akhirat. Sebagai seorang Mu'tazilah al-Kindi juga tidak percaya pada adanya sifat-sifat Tuhan. Pemurnian itu membawa Al-Farabi pula kepada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam qadim.141 Oelh itu.brinkster. jiwa manusialah yang akan menghadapi perhitungan kelak timbul faham tidak adanya pembangkitan jasmani yang juga dikritik al-Ghazali. II dan seterusnya itulah yang mengetahui juz'iat atau kekhususan yang terjadi di alam ini kerana inti manusia adalah jiwa berfikir untuk memperoleh kesempurnaan. tidak mempunyai akhir dalam zaman.

www. pembangkitan jasmani tidak ada. Pembangkitan jasmani tak ada 3. Sebagai umpama dapat disebut ayat 59 dari surat Al-An'am: Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuiNya. Ini membawa pula kepada ateisme. berlawanan dengan teks ayat dalam al-Qur'an. Pengkafiran Al-Ghazali ini membuat orang di dunia lslam bahagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran.Sejarah Eropah Awal LSD3013 1. juga didasarkan atas keadaan falsafat itu. Alam qadim dalam arti tak bermula dalam zaman 2. Teologi baru itu dibawa oleh al142 Diperolehi daripada http. yang sebagaimana dilihat di atas para filosof mengusahakan Islam memberikan erti semurni-murninya. Tidak diciptakan pula bererti tidak perlu adanya Pencipta iaitu Tuhan.com/yudhis/islam/islamdetail.142 Mengenai masalah kedua. Umpamanya ayat 78/9 dari surat Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan adalah Yang Menciptakannya pertama kali".brinkster. yang adalah wahyu dari Tuhan. Maka pengkafiran di sini berdasar atas berlawanannya falsafat tidak adanya pembangkitan jasmani dengan teks al-Qur'an. Inilah yang mendorong al-Ghazali untuk mencap kafir filosof yang percaya bahwa alam ini qadim. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah falsafat tetapi tasawuf. Pengkafiran tentang masalah ketiga. Tuhan tidak rnengetahui perincian yang terjadi di alam. Politeisme dan ateisme jelas bertentangan sekali dengan ajaran dasar Islam tauhid. menjauhi falsafat.asp. Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di alam. 81 . sedangkan teks ayatayat dalam al-Qur'an menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu. Dalam pada itu sebelum zaman Al-Ghazali telah muncul teologi baru yang menentang teologi rasional Mu'tazilah.

Dengan demikian bagi mereka api tidak sesuai dengan hukum alam. Manusia di sini bersikap statik.brinkster. teologi baru yang kemudian dikenali dengan nama teologi al-Asy'ari. Oleh kerana akal lemah. 2.Oleh kerana itu hukum alam dalam teologi ini tidak terdapat. yang belum boleh berdiri sendiri. Mereka tidak mengambil erti tersurat dari wahyu untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan falsafi.asp. Sebagai lawan dari teologi rasional Mu'tazilah. Manusia dan alam ini diatur Tuhan menurut kehendak mutlakNya dan bukan menurut peraturan yang dibuatnya. manusia dalam teologi ini merupakan manusia lemah dekat menyerupai anak yang belum dewasa. Oleh sebab-sebab yang belum begitu jelas ia meninggalkan faham Mu'tazilahnya dan menimbulkan. Teologi ini mengajarkan faham jabariah atau fatalisme. sebagaimana halnya dengan teologi rasional Mu'taziiah. Dalam teologi ini akal mempunyai kedudukan rendah. sehingga kaum Asy'ari banyak terikat kepada erti lafzi dari teks wahyu. 82 .www.144 Jelas teologi tradisional al-Asy'ari ini tidak mendorong pada berkembangnya pemikiran ilmiah dan filosofis.143 3. yang ada ialah kebiasaan alam. 143 144 Diperolehi daripada http. yaitu percaya kepada kada dan kadar Tuhan. sebagai lawan dari teologi Mu'tazilah. yang pada mulanya adalah salah satu tokoh teologi rasional.com/yudhis/islam/islamdetail. Diperolehi daripada http. teologi Asy'ari bercorak tradisional.brinkster.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Asy'ari (873-935). Pemikiran teologi al-Asy'ari bertitik tolak dari faham kehendak mutlak Tuhan. tetapi biasanya membakar sesuai dengan kehendak mutlak Tuhan. tetapi masih banyak bergantung pada orang lain untuk membantunya dalam hidupnya.asp.www. selamanya membakar .com/yudhis/islam/islamdetail. Corak tradisionalnya dilihat dari hal-hal berikut : 1.

pemikiran filosofis masih berkembang sesudah serangan a1-Ghazali tersebut. sebaliknya.www. iaitu di Andalus atau Sepanyol Islam. teologi tradisional inilah yang berkembang di dunia Islam bagian Timur. 83 .Wida' kelihatannya mencela al-Ghazali yang berpendapat bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. Di dunia Islam bahagian Barat. jauh dari masyarakat manusia. Mengenai masalah pertama qidam al-alam. alam tidak mempunyai permulaan dalam zaman. dapat mencapai kesempurnaan sehingga ia sanggup menerima pancaran ilmu dari Tuhan. Tidak menghairankan kalau sesudah zaman al-Ghazali ilmu dan filsafat tak berkembang lagi di Baghdad sebagaimana sebelumnya di zaman Mu'tazilah dan filosoffilosof Islam. Dalam hal-hal ini wahyu datang untuk memperkuat akal. seperti yang terdapat dalam filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. dengan kata lain. konsep AI-Ghazali bahwa alam hadis. menurut Ibn Rusyd mengandungi erti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Sesudah al-Ghazali. Ibn Bajjah (1082-1138) dalam bukunya Risalah al. wajibnya manusia berterimakasih kepada Tuhan. 1185 M) dalam bukunya Hayy Ibn Yaqzan malahan menghidupkan pendapat Mu'tazilah. kebaikan serta kejahatan dan kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. di ketika itu berada dalam 145 Diperolehi daripada http. Dan akal orang yang terpencil di suatu pulau. sutrisno. alam mempunyai permulaan dalam zaman. bahwa akal manusia begitu kuatnya sehingga ia dapat mengetahui masalah-masalah keagamaan seperti adanya Tuhan. Tuhan.wordpress.145 Tapi Ibn Rusydlah (1126-1198 M) yang mengarang buku Tahufut al-Tahafut sebagai jawaban terhadap kritik-kritik Albpg-Ghazali yang ia huraikan dalam Tahafut alFalasijah. Ibn Tufail (w. tidak ada sesuatu di samping Tuhan.

air. menjelaskan. Di dalam al-Qur'an digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan. Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat ' bahawa langit dan bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian Kami pisahkan. tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. seperti yang dikatakan filosof-filosof. dan air serta wap adalah satu. Di sini yang ada di samping Tuhan adalah wap. kata Ibn Rusyd. Manusia di dalam al-Qur'an diciptakan bukan dari "tiada" tetapi dari 146 Ibid. Selanjutnya ayat 30 dari surat al-Anbia' mengatakan pula. seperti yang dikatakan al-Ghazali. tanah. kata khalaqa di dalam al-Qur'an.146 Jelas disebut dalam ayat ini. Ayat 12 dari surat al-Mu'minun. Kami jadikan segala yang hidup dari air. Konsep serupa ini. bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi telah ada di samping Tuhan. Ayat ini mengandung erti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. Di samping itu. Dengan ayat-ayat serupa inilah Ibn Rusyd menentang pendapat al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Kami ciptakan manusia dari inti sari. tetapi dari "ada". kata Ibn Rusyd. Ibn Sina dan filosof-filosof lain. Dan Ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan takhtaNya (pada waktu itu) berada di atas air. Yang sesuai dengan kandungan al-Qur'an sebenarnya adalah konsep al-Farabi. telah ada sesuatu di sampingNya. menggambarkan penciptaan bukan dari "tiada". Ayat 7 dari surat Hud umpamanya mengatakan. Tuhan menciptakan alam dari tiada atau nihil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 kesendirianNya. 84 . Kemudian la pun naik ke langit sewaktu ia masih merupakan wap. Ayat 11 dari Ha Mim menyebut pula.

kata Ibn Rusyd tidak boleh berubah menjadi "ada". yang terjadi ialah "ada" berubah menjadi "ada" dalam bentuk lain. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi balasan di hari bumi ditukar dengan bumi yang lain dan ( demikian pula) langit. Qadimnya alam. tetapi adalah pencipta dan alam qadim berarti alam diciptakan dalam keadaan terus menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak berakhir . oleh ayat di atas.net/v4/tokohislam/detail.com/journal. Filsafat memang tidak menerima konsep. Dalam hal bumi. Tuhan akan menukar bumi ini dengan bumi yang lain dan demikian pula langit sekarang akan ditukar dengan langit yang lain. tetapi juga bererti sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus. kerana qadim dalam pemikiran filsafat bukan hanya bererti sesuatu yang tidak diciptakan. Dan yang qadim adalah materi asal. mulai dari zaman tak bermula di masa lampau sampai ke zaman tak berakhir di masa mendatang. penciptaan dari tiada (creatio ex nihilo). 149 Ibid 148 85 . tetapi adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan qadim bererti Tuhan tidak diciptakan.148 Bahawa alam yang terus menerus dalam keadaan diciptakan ini tetap akan ada dan baqin digambarkan juga oleh al-Qur'an.multiply. Dengan demikian sungguhpun alam qadim.147 "Tiada". yaitu intisari tanah seperti disebut.149 Di hari perhitungan atau pembalasan nanti. Ayat 47/8 dari surat Ibrahim menyebut: Jangan1ah Sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi rasul-rasulNya.islamhadhari. www. Adapun langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis ). Demikian pula langit. menurut penjelasan Ibn Rusyd tidak membawa kepada politeisme atau ateisme. alam bukan Tuhan.php?nkid=30 Diperolehi daripada http. syaheerah. tegasnya di hari kiamat.Sejarah Eropah Awal LSD3013 sesuatu yang "ada".www. "ada" dalam bentuk materi asal yang empat dirubah Tuhan menjadi "ada" dalam bentuk bumi. Konsep ini mengandung erti bahwa pada hari kiamat bumi dan 147 Diperolehi daripada http.

multiply. yaitu pihak al-Farabi dan pihak al-Ghazali sama-sama memberi tafsiran masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai penciptaan alam. Menurut mereka Tuhan mengetahui perinciannya.150 Dengan demikian al-Ghazali tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan filosof dalam falsafat mereka tentang qadimnya alam. Di dalam Tahafut al-Falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya pembangkitan rohani saja. tetapi pendapat filosof dengan pendapat al-Ghazali. Bumi dan langit ini akan hancur pula. Dengan demikian al-Ghazali 150 151 Diperolehi daripada http. Ibid 86 . air dan tanah kembali dari keempat unsur ini Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang lain lagi. udara. menurut kaum sufi. Jadi pengertian qadim sebagai sesuatu yang berada dalam kejadian terus menerus adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an.151 Dalam hal pembangkitan jasmani.www. syaheerah. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa para filosof tak pernah mengatakan demikian. Kedua-duanya. Yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan al-Qur'an. tetapi di dalam buku lain ia mengatakan. Mengenai masalah kedua. sedang Tuhan bersifat immateri dan tak mempunyai pancaindra. kata Ibn Rusyd. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Perincian berbentuk materi dan materi dapat ditangkap pancaindra. yang mereka persoalkan ialah bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. dan dari materi asalnya akan diciptakan pula bumi dan langit yang lain dan demikianlah seterusnya tanpa kesudahan.com/journal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 langit sekarang akan hancur susunannya dan menjadi materi api. yang ada nanti ialah pembangkitan rohani dan pembangkitan jasmani tidak ada. Dalam pada itu ia melihat adanya pertentangan dalam ucapan-ucapan al-Ghazali. Ibn Rusyd menulis dalam Tahafut al-Tahafut bahwa filosof-filosof Islam tak menyebut hal itu.

Pengharmonian aka1 dan wahyu ini sampai ke Eropa dan di sana dikenal dengan averroisme. Arti ta'wil ada1ah meninggalkan arti lafzi untuk pergi ke arti majazi. Dan dalam harmoni ini aka1 mempunyai kedudukan tinggi.www. yang mengatakan bahwa pendapat filsafat benar sungguhpun menurut agama sa1ah. Ini bukanlah pendapat filosof.com/2007/01/11/ibnu-rusyd 87 . Antara filsafat dan agama Ibn Rusyd mengadakan harmoni. sebagaimana filosof-filosof Islam lain. sutrisno. Kalau penelitian akal bertentangan dengan teks wahyu dalam al-Qur'an maka dipakai ta'wil. hilang pulalah pemikiran rasional dan ilmiah dari dunia Islam bagian barat. meninggalkan arti tersurat dan mengambil arti tersirat.wordpress. dan kebenaran tidak berlawanan dengan kebenaran. Dengan kata lain. karena mereka tak dapat memahaminya. Pada tahun 1492 dinasti ini terpaksa menyerah kepada Raja Ferdinand dari Castilia. Agama mempunyai kebenarannya sendiri. Tetapi arti tersirat tidak boleh disampaikan kepada kaum awam.152 Dalam pada itu Ibn Rusyd. menegaskan bahwa antara agama dan falsafat tidak ada pertentangan. dan kelihatannya adalah kesimpulan yang ditarik al-Ghazali dari filsafat mereka. Di dunia 152 Diperolehi daripada http.Sejarah Eropah Awal LSD3013 juga tidak mempunyai argumen kuat untuk mengkafirkan kaum filosof dalam pemikiran tentang tidak tahunya Tuhan tentang perincian di alam dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau di Spanyol. Tak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Spanyol mengalami kemunduran besar dan kekuasaan luas Islam sebelumnya hanya tingga1 di sekitar Granada di tangan Banu Nasr. Dan averroisme inilah yang menimbulkan pemikiran rasiona1 dan ilmiah di Eropa. kerana keduanya membicarakan kebenaran. Sa1ah satu ajaran averroisme ia1ah kebenaran ganda. wahyu diberi arti majazi.

filsafat dan sains. Sayyid Ahmad Khan. teologi tradisional al-Asy'ari dan pendapat al-Ghazali bahwa jalan tasawuf untuk mencapai kebenaran adalah lebih meyakinkan dari pada ja1an falsafat. Maimonides Maimonides dilahirkan pada 1138 di Cordoba. pada suatu masa yang dianggap oleh para pakar sebagai akhir dari zaman 88 . Semenjak itu pemikiran rasional mulai ditimbulkan oleh pemikirpemikir pembaruan seperti al-Afghani. Hilanglah pemikiran rasional. berkembang di Barat atas pengaruh kaedah berfikir Ibn Rusyd yang disebut averroisme. kecuali di ka1angan Syi'ah.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Islam bahagian timur. sebagaimana disebut di atas. filosofis dan ilmiah dari dunia Islam sunni sehingga datang abad XIX dan umat Islam dikejutkan oleh kemajuan Eropa dalam bidang pemikiran. terus berkembang. Sepanyol. Muhammad Abduh.dan lain-lain.

89 . setelah abad-abad pertama pemerintahan bangsa Moor. dibunuh. yang diakui sebagai seorang sarjana besar. dalam usia yang masih muda. Maimon. Di sana ia menjadi doktor dari Wazir Agung Alfadhil dan barangkali juga Sultan Saladin dari Mesir. Maimonides sangat dihormati di Sepanyol dan sebuah patungnya dibangunkan di Cordoba berdampingan dengan sinagoganya. Ia sangat mengagungkan kenangan tentang ayahnya. ia tinggal sebentar di Tanah Suci (Yerusalem).153 Dinasti Almohades menakluki Cordoba pada 1148. Mesir. bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya. dan dimakamkan di Tiberias (kini berada di Israel). Ia belajar di Universitas Fes.www. dan kemudian menetap di Fusthat. Anaknya. Jabatan Nagid dipegang oleh keluarga Maimonides selama empat generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. menggantikan Maimonides sebagai Nagid (kepala komuniti Yahudi Mesir). org. ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Mishnah. dan mengancam komuniti Yahudi dengan pilihan memeluk Islam. Ia juga mengambil peranan ayahnya sebagai doktor istana. Pada masa itu. Ia menyusun sebahagian besar dari karyanya di tempat tinggalnya yang terakhir ini. yang pada gilirannya belajar di bawah bimbingan Rabi Yosef ben Migash. Maimonides mempelajari Torah di bawah bimbingan ayahnya. atau hidup di pengasingan. memilih hidup di pengasingan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 keemasan budaya Yahudi di Sepanyol. Islam/ Etc/ Andalusia.html. Avraham. dan sepanjang kariernya ia membela tulisantulisan ayahnya terhadap para kritikusnya. Setelah pengembaraannya di Maroko. Ia meninggal di Fusthat. Keluarga Maimonides. menghindari kaum Almohades.isnet. termasuk Mishneh Torah. media. namun akhirnya menetap di Fes di Maroko. Di Fes ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. yaitu 18 tahun. Selama sepuluh tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Sepanyol selatan. yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat 153 Diperolehi daripada http.

isnet.154 Ada pemikir-pemikir moden yang percaya bahwa Maimonides pada kenyataannya diam-diam adalah seorang Aristotelian rahsia yang memahami tradisi Yahudi sebagai suatu sistem alegoris yang dimaksudkan untuk mempertahankan komuniti Yahudi. media.www. melainkan terbuka untuk umum.8 Ilmu Hadith 154 155 Diperolehi daripada http. 5. Ia telah dijadikan lambang dan pahlawan intelektual oleh hampir semua gerakan utama dalam Yudaisme modern. Keperibadian Maimonides dianggap mencerminkan persepsi liberalisme keagamaan kerana kontroversi-kontroversi yang bermunculan di sekitar sebahagian dari karya-karyanya 800 tahun yang lalu. namun kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komuniti Yahudi. Islam/ Etc/ Andalusia. Ibid 90 . Kedudukan penting Maimonides bagi berbagai sistem pemikiran terletak dalam penerimaan sang filsuf terhadap gagasangagasan yang paradoks dan seringkali kontradiktif. Kemampuan Maimonides dalam mempertemukan pemikiran yang filosofis dengan yang tradisional telah menjadikan warisannya sangat beraneka ragam dan dinamis. Maimonides tetap menjadi pemikir Yahudi yang paling luas diperdebatkan dan kontroversial di antara para sarjana modern.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ibadah Yahudi.155 Keyakinan ini ekoran dengan tulisantulisannya di bidang keagamaan dan halakha yang sangat banyak jumlahnya.html. dan terbukti sangat penting bagi para filsuf seperti Leo Strauss. dan pendekatannya yang rasionalistik untuk memahami literatur "hagaddah" tertentu. namun yang secara filosofis tidak betul. org. komunikasi peribadinya dengan berbagai peribadi dan komuniti.

haram.66.67.158 156 Ahmad Yunus Kasim.156 Fungsi al-Hadith terhadap al-Quran Antara fungsi al-Hadith terhadap al-Quran ialah menjelaskan keterangan al-Quran serta memberikan gambaran tentang tujuan-tujuannya. Setiap unit sunnah yang membawa laporan tentang Rasulullah S. Zanariah Noor. hal. Misnan Jemali. Sunnah memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada sahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaporkannya. Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah S. Tamadun Islam Edisi Kedua. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan. Dengan kata lain al-Sunnah adalah interpretasi atau terjemahan tentang prinsip-prinsip umum wahyu. Tamadun Islam Edisi Kedua.66 158 Ibid. perbuatan dan takrir dan bukan bersifat mukjizat. 2004. 2004.W disebut hadis. hal. 91 .W membenarkan para sahabat untuk menulis hadith.W. termasuklah buah fikirannya. 157 Ahmad Yunus Kasim. Pada awalnya Rasulullah tidak membenarkan penulisan al-Hadith kerana dikhuatiri berlaku kekliruan antara wahyu dengan hadith. Fungsi yang seterusnya ialah hukum-hukum berdasarkan hadis yang sahih dan mentafsirkan al-Quran. Zanariah Noor. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. sunat dan sebagainya.157 Pembukuan al-Hadith As-Sunnah dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan. Keduanya ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti halal. Sunnah mengambil tempat kedua selepas al-Quran.A. yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalanamalan yang diakui layak diikuti oleh orang islam. maka Rasulullah S.A.A. Kemudian apabila kemungkinan berlaku kekeliruan terhadapnya dapat dihapuskan oleh golongan majoriti terhadap al-Quran. Misnan Jemali. hal. wajib. tentang perkara kebaikan dan kejahatan.

www. Zanariah Noor. social. Tamadun Islam Edisi Kedua.67.160 A. Keperluan untuk membantu orang Islam memnuhi keperluan keimanannya dalam hal-hal berzikir. Jabir bin Abdullah. dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya. Untuk mendapatkan hadith tersebut tidaklah mudah kerana hadith yang ada sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai pandangan ulama. Sunnah didengar. kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah. dihafaz. Wahb ibn Munabih yang mewarisi koleksi Abu Hurairah: Abdullah ibn Amr dan Andullah ibn Abbas. Semenjak kurun ketiga selepas hijrah. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman. perundangan.al-ahkam. disaksi. Muslim (865 M) Abu Daud (888M) Ibn Majah (886M) Al-Nasai (915 M) dan al-Tirmizi (892M).Sejarah Eropah Awal LSD3013 Di antara sahabat yang mencatatkan setengah-setengah bahagian sunnah ialah Saad bin Ubadah al-Ansori. Kepentingan al-Hadith Sumber yang rapat dengan al-Quran. Dari segi jumlah periwayatnya 159 Ahmad Yunus Kasim. Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Quran sukar difahamai seperti yang berkaitan dengan ibadah. etika. Misnan Jemali. hal. ekonomi. Oleh itu golongan yang mempertikaikan al-Hadith beerti mempertikaikan al-Quran. politik dan antarabangsa. 2004. muamalah dan sebagainya.net. Samrah ibn Jundub. 92 .159 Pembahagian Hadith Secara Umum Hadith yang dapat dijadikan pegangan adalah hadith yang dapat diyakini kebenarannya. sunnah telah diketahui melalui enam kumpulan kanun yang disebut sihah iaitu al-Bukhri (870 M). Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam diakui oleh orang Islam secara universal. Abdullah ibn Abu Awfa. 160 Diperolehi daripada http.

net. Ta'rif Hadith Mutawatir Kata mutawatir menurut loghat ialah mutatabi yang bererti beriring-iringan atau berturutturut antara satu dengan yang lain. Hadits Mutawatir a. www. maka dalam hal ini hadith di bahagi menjadi dua jenis. tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan.al-ahkam. yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Sedangkan menurut istilah ialah: "Suatu hasil hadis tanggapan pancaindera. 93 .Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hadith ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak atau sedikitnya perawi yang menjadi sumber isinya.161 1." Ertinya: "Hadith mutawatir ialah suatu (hadith) yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta."162 161 162 Ibid Diperolehi daripada http. iaitu hadith mutawatir dan hadits ahad. yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya.

baik yang terpuji mahupun yang tercela.multiply. Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadith.com/journal. Ada yang melihat atau mendengar. ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera.www. tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta.163 Oleh kerana kita tidak mendengar hadith itu langsung dari Nabi Muhammad S. maka jalan penyampaian hadith itu atau orangorang yang menyampaikan hadith itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:164 1.A. Diperolehi daripada http. maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. Di samping itu. 94 . dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadith itu. juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. b.W. syaheerah. iaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pancaindera.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Tidak dapat dikategorikan dalam hadith mutawatir. misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia. Ertinya bahawa berita yang disampaikan itu benar-benar 163 164 Ibid. Hadith yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya.

Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. maka tidak dapat disebut hadith mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. dalam erti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya. Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil merekauntuk berdusta. b.Sejarah Eropah Awal LSD3013 merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Hal tersebut diqiyaskan dengan firman Allah: 95 . yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang (lihat surat Al-Anfal ayat 65). Hal tersebut diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. c. d. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji. 2. a. Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang.

96 . tetapi jumlahnya hanya sedikit. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. Al-Anfal: 64). c. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H).www." (QS. yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan mutawatir kerana ia membawa keyakinan yang qath'i (pasti).165 3. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadith mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Wahai nabi cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu (menjadi penolongmu).com/journal. susunan Imam As-Suyuti(911 H). bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahawa hadith mutawatir tidak mungkin terdapat kerana persyaratan yang demikian ketatnya. Ibnu Hajar mengemukakan bahawa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadith. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. syaheerah. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahawa mutawatir itu memang ada. sejak dalam thabaqat (lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya.166 Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar. Hadith mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Ibid. dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW 165 166 Diperolehi daripada http. Faedah Hadits Mutawatir Hadits mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. Seimbang jumlah para perawi.multiply.

asp.www.com/yudhis/islam/islamdetail." Pengertian lain hadith mutawatir lafzi adalah :168 167 168 Diperolehi daripada http. Diperolehi daripada http.com/yudhis/islam/islamdetail.brinkster.asp.www. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadith mutawatir. Dengan demikian. Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadith mutawatir seperti tersebut di atas dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadits mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahailat (penglibatan pancaindera). Pembahagian Hadits Mutawatir Para ulama membagi hadits mutawatir menjadi 3 (tiga) macam : 1. 97 .brinkster.Sejarah Eropah Awal LSD3013 benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. dapatlah dikatakan bahawa penelitian terhadap rawi-rawi hadits mutawatir tentang keadilan tidak diperlukan lagi. Hadits Mutawatir Lafzi Muhadditsin memberi pengertian Hadits Mutawatir Lafzi antara lain : "Suatu (hadits) yang sama (mufakat) bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya.167 d. kerana kuantiti /jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta.

" Silsilah/urutan rawi hadith di atas ialah sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Al-Bazzar. kemudian Imam Nawawi dalam kita Minhaju al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadits itu diterima 200 sahabat." Contoh Hadith Mutawatir Lafzi:169 "Rasulullah SAW bersabda. 169 Ibid 98 . hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku.Sejarah Eropah Awal LSD3013 "Suatu yang diriwayatkan dengan bunyi lafaznya oleh sejumlah rawi dari sejumlah rawi dari sejumlah rawi.

Sejarah Eropah Awal LSD3013 2. Hadith mutawatir maknawi Hadith mutawatir maknawi adalah : Ertinya "Hadith yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya. tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum." Ertinya: "Hadith yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbezaan pada lafaz." Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut. Contoh : 99 . namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya.

sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi : Ertinya : "Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau." Contoh : 100 . Hadis Mutawatir Amali Hadith Mutawatir Amali adalah : Ertinya : "Sesuatu yang mudah dapat diketahui bahawa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahawa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. iaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeza-beza. Antara lain hadith-hadith yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad." (HR.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya : "Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya." 3. Bukhari Muslim) Hadith yang semakna dengan hadith tersebut di atas ada banyak.

tiga orang. www. Mereka memasukkan hadis mutawatir amali ke dalam mutawatir maknawi. tarif hadis ahad antara lain adalah: Ertinya: "Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. lima orang dan seterusnya. juga ulama yang membahagi hadis mutawatir menjadi 2 (dua) macam saja.net. baik pemberita itu seorang. 2. empat orang. dua orang. tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadiTH tersebut masuk ke dalam hadith mutawatir: " 170 Ada juga yang memberikan tarif sebagai berikut: 170 Diperolehi daripada http. Di samping pembahagian hadith mutawatir sebagaimana tersebut di atas. Oleh keranaya hadis mutawatir hanya dibahagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kita melihat dimana saja bahawa salat Zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 (empat) rakaat dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam dan kita mempunyai sangkaan kuat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. 101 . Hadis Ahad Menurut Istilah ahli hadis.al-ahkam.

atau kita takwilkan salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. kita pandang nasikh. yang terkemudian kita ambil.al-ahkam. Dan kalau temyata telah diketahui bahwa. kita pandang mansukh. oleh kerana itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maqbul dan mardudnya. Jika ada. Kalau maqbul. ialah memeriksa "Apakah hadis tersebut maqbul atau mardud". Hadith ahad hanya memfaedahkan zan. kita usahakan menarjihkan salah satunya. sebagaimana hadith mutawatir.172 171 172 Ibid. www. boleh kita berhujah dengannya. Kemudian apabila telah nyata bahawa hadis itu (sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat mutawatir.net. Jika terlepas dari perlawanan maka hadith itu kita sebut muhkam. Jika kita tidak mengetahui sejarahnya. 102 . kita tidak dapat iktiqatkan dan tidak dapat pula kita mengamalkannya. tapi diketahui mana yang terkemudian. kita kumpulkan antara keduanya. Kalau mardud." b. Diperolehi daripada http. maka yang terdahulu kita tinggalkan. maka mereka sepakat bahawa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadith mutawatir.171 Bahawa neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujah dengan suatu hadith. Kalau tak mungkin dikumpulkan. Kita ambil yang rajih. Faedah hadis ahad Para ulama sependapat bahawa hadis ahad tidak Qat'i. Jika tak dapat ditarjihkan salah satunya. hendaklah kita periksa apakah ada muaridnya yang berlawanan dengan maknanya. kita tinggalkan yang marjuh. atau hasan). bertawaqquflah kita dahulu. hadis tersebut tidak tertolak. dalam erti maqbul.

maka hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya. maka hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. dan keadaan matan. lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. Bila dua buah hadis menentukan keadaan rawi dan keadaan matan yang sama. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi-rendahnya suatu hadis.173 Jika dua buah hadith memiliki keadaan matan jumlah rawi (sanad) yang sama. 173 Ibid 103 . keadaan (kualiti) rawi. Ertinya : "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada kami) pada waktu yang telah kami tentukan. dan hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadith yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. iaitu jumlah rawi.Sejarah Eropah Awal LSD3013 B. Dari segi kualiti sanad dan matan hadis Penentuan tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith bergantung kepada tiga hal. bahkan ada yang membatasi cukup dengan empat orang pertimbangan bahwa saksi zina itu ada empat orang." Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat pulu orang.

Dengan demikian mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan pada akal." : Awal hadis tersebut adalah ahad. Maka hadis yang demikian bukan termAsuk hadis mutawatir. maka hadis yang matannya seiring atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. seperti pernyataan bahAwa satu itu separuhnya dua. "kami melihat Nabi SAW berbuat begini".175 Bila dua hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya.net. Misalnya para sahabat menyatakan. lebih tinggi tingkatannya dari hadith yang matannya buruk atau bertentangan dengan ayat-ayat Al174 Diperolehi daripada http. namun pada pertengahan sanadnya menjadi mutawatir.al-ahkam. 175 104 . Diperolehi daripada http.al-ahkam. www. seperti pernyataan tentang keesaan firman Allah dan mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata (dari sejumlah rawi yng semisal dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadith ahad yang pada sebahagian tingkatannya terkadang diriwayatkan oleh sejumlah rawi mutawatir. Hal ini kerana bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal bukan berita. www.net.174 Contoh hadis : Ertinya "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya.Kata-kata (dan sandaran mereka adalah pancaindera) seperti sikap dan perkataan beliau yang dapat dilihat atau didengar sabdanya.

1. hasan. hadis hasan. Hadith yang tinggi tingkatannya bererti hadis yang tinggi taraf kepastiannya atau tinggi taraf dugaan tentang benarnya hadis itu berasal Rasulullah SAW. 189. Batasan hadith sahih.Sejarah Eropah Awal LSD3013 quran. antara lain :177 Ertinya : "Hadith sahih adalah hadith yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak 176 177 Ibid Munzier Suparta. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadith menentukan tinggi rendahnya kedudukan hadith sebagai sumber hukum atau sumber Islam. yang diberikan oleh ulama. jumlah rawi. Hadis yang rendah tingkatannya bererti hadis yang rendah taraf kepastiannya atau taraf dugaan tentang benarnya ia berasal dari Rasulullah SAW. Hadis Sahih Hadis sahih menurut bahasa bererti hadith yang bersih dari cacat. keadaan rawi. 105 . hal. dan hadis daif. 1993. hadith yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. yaitu hadis sahih. dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadis-hadis tersebut menjadi hadis sahih. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan. Ilmu Hadis. Tingkatan{martabat) hadith ialah taraf kepastian atau taraf dugaan tentang benar atau palsunya hadith berasal dari Rasulullah. dan daif.176 Para ulama membahagi hadith ahad dalam tiga tingkatan.

Hadith yang demikian kami sebut hadith hasan. Hadith Daif Hadith daif menurut bahasa bererti hadith yang lemah. Hadis Hasan Menurut bahasa. tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sedarjat. matan hadithnya.179 Para ulama memberi batasan bagi hadis daif : 178 179 Diperolehi daripada http. 1993. Munzier Suparta. iaitu setiap hadith yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta." 3. Menurut Imam Turmuzi hasis hasan adalah:178 Ertinya: "yang kami sebut hadith hasan dalam kitab kami adalah hadith ynag sannadnya baik menurut kami. Ilmu Hadis.al-ahkam. yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah (kecil atau rendah) tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. hal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 menyalahi ayat (al-Quran)." 2. 189. hdis mutawatir. 106 . www. atau ijimak serta para rawinya adil dan dabit. hasan bererti bagus atau baik.net.

hadith ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbahagi menjadi 2 (dua) macam iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. hal. Dari segi kedudukan dalam hujah Sebagaimana telah dijelaskan bahawa suatu hadith perlu dilakukan pemeriksaan. penyelidikan dan pemhahasan yang saksama khususnya hadith ahad.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith daif adalah hadith yang tidak menghimpun sifat-sifat hadith sahih. kerana hadith tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadith hasan. 180 C." Jadi hadith daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih. Sehubungan dengan hal tersebut di atas. 107 . a. Hadis Maqbul Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil.190. 1993. Ilmu Hadis. dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadith hasan. Memang berbeza dengan hadith mutawatir yang memfaedahkan ilmu darury. Pada hadith daif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadith tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadis Maqbul ialah:181 180 181 Ibid Munzier Suparta. yang diterima. iaitu suatu keharusan menerima secara bulat. yang dibenarkan.

" Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maqbul ini wajib diterima. namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahawa tidak semua hadith yang maqbul itu harus diamalkan.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Artinya: "Hadith yang menunjukkan suatu keterangan bahawa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. baik yang lizatihu mahupun yang ligairihi. 1.182 Kedua jenis hadis tersebut di atas adalah hadis-hadis maqbul yang wajib diterima. Adapun hadith maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan)disebut dengan hadis nasikh.183 Di samping itu. mengingat dalam kenyataan terdapat hadith-hadith yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau yang juga ditetapkan oleh hadith Rasulullah SAW. Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya. sedangkan yang lemah disebut dengan hadis marjuh. Dalam hal ini hadis yang kuat disebut dengan hadis rajih. * Hadis hasan baik yang lizatihi mahupun yang ligairihi. maka hadis maqbul dapat dibahagi menjadi 2 (dua) yakni hadith maqbulun bihi dan hadith gairu ma'mulin bihi. terdapat pula hadith-hadith maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadis maqbul adalah: * Hadis sahih. 108 . Hadith maqmulun bihi Hadith maqmulun bihi adalah hadith yang dapat diamalkan apabila yang termasuk hadith 182 183 Ibid Ibid. sedangkan yang datang terdahulu (yang dihapus) disebut dengan hadis mansukh.

Hadith mukhtalif. Hadith mutawaqaf. Hadith nasih d. tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ditarjihkan b. Hadith gairo makmulinbihi Hadith gairu makmulinbihi ialah hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan. yang tidak diterima. hadith mardud ialah : Ertinya: "Hadith yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. iaitu hadith yang tidak mempunyai perlawanan b. iaitu hadith muthalif yang tidak dapat dikompromikan. Hadith rajih 2. yaitu dua hadith yang pada lahimya saling berlawanan yang mungkin dikompromikan dengan mudah c. Ilmu Hadis."184 184 Munzier Suparta. B. hal. 191. tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Hadis Mardud Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak. Hadith muhkam. 109 . Hadith marjuh. Hadith mansuh c.Sejarah Eropah Awal LSD3013 ini ialah: a. Sedangkan menurut urf Muhaddisin. Di antara hadith-hadith maqbul yang tidak dapat diamalkan ialah: a. 1993.

maka sebaliknya setiap hadith yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak). Ilmu Hadis. Hadith Muttasil Hadith muttasil disebut juga Hadith Mausul. 186 110 ." Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa jumhur ulama mewajibkan untuk menerima hadith-hadith maqbul.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ada juga yang menarifkan hadith mardud adalah: Ertinya: "Hadith yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadith Maqbun. baik hadith marfu' maupun hadith mauquf. Jadi." 186 185 Ibid Munzier Suparta. 1993. Dari segi perkembangan sanadnya 1. hal. 185 D. Ertinya: "Hadith muttasil adalah hadith yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada hujung sanadnya.192. hadith mardud adalah semua hadith yang telah dihukumi daif.

Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar"kerana cara penerimaan demikian ialah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh." 187 Ibid 111 . bahwa para ulama Mutaakhirin menggunakan kata 'an dalam menyampaikan hadith yang diterima melalui Al-Ijasah dan yang demikian tidaklah menafikan hadith yang bersangkutan dari batas Hadith Muttasil.187 Contoh Hadis Muttasil Marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Al-Mukatabah. sehubungan dengan hadith Mu 'an 'an. seperti Al-Arz.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Kata-kata "hadith yang didengar olehnya" mencakupi pula hadith-hadith yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui. dan AlIjasah. Al-Sahihah. dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ertinya: "Orang yang tidak mengerjakan solatt Asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya" Contoh hadith mutasil maukuf adalah hadith yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Ertinya: "Barang siapa yang berhutang dengan orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya. Mereka menjelaskan.

Hadith Munqati' Kata Al-Inqita' (terputus) berasal dari kata Al-Qat (pemotongan) yang menurut bahasa berErti memisahkan sesuatu dari yang lain. mereka membezakannya dengan menyedarkannya kepada tabi'in. mestinya dikatakan "Hadith ini bersambung sampai kepada Sayid bin Al-Musayyab dan sebagainya". Sebahagian ulama membolehkan penyebutan hadith maqtu sebagai hadith mausul atau muttasil secara mutlak tanpa batasan. Oleh kerana itu. bila sanadnya bersambung. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbezaan yang tajam. Dan kata inqita' merupakan akibatnya. diikutkan kepada kedua hadisthmausul di atas. tetapi jumhur mudaddisin berkata. kerana masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya. Tidak diperselisihkan bahawa hadith maqtu termasuk jenis Hadith muttasil.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Masing-masing hadith di atas adalah muttasil atau mausul. Menurut kami. melainkan hendaknya disertai kata-kata yang membezakannya dengan Hadith mausul sebelumnya. Adapun hadis Maqtu yakni hadith yang disandarkan kepada tabi'in. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebahagian rawi pada rangkaian sanad. Secara etimologis hadis maqtu' adalah lawan Hadis mausul. yakni terputus. 2. Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur. "Hadith maqtu tidak dapat disebut hadith mausul atau muttasil secara mutlak. dari awal sampai akhir. 112 . Oleh kerana itu. hal ini disebabkan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqaddimin sampai masa ulama mutaakhirin. iaitu hadith yang berpangkal pada tabi'in dinamai hadis maqtu. Kata inqita' adalah lawan kata ittisal (bersambung) dan Al-Wasl.

baik yang disandarkan kepada Nabi SAW." Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadith.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Definisi Munqati' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh AlHafizh Ibnu Abdil Barr. "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha. An-Nawawi berkata. hadith munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakupi segala macam hadith yang terputus sanadnya. yakni: Ertinya: "Hadith Munqati adalah setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya. penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan: Ertinya: Setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadith Munqati' (terputus) persambungannya. mahupun disandarkan kepada yang lain." Hadith yang tidak bersambung sanadnya adalah hadith yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. Dengan demikian. Adapun ahli hadis Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut: 113 . Sehubungan dengan itu. Al-Khatib. dan Muhaddis lainnya". Ibnu Abdil Barr.

dengan kata-kata. Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalil yang menulis : Kitab Rajjalah al-Mu’allim bi Zawaid al-Bukhari wa al-Muslim”. dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad. ” Nazm al-Darara fi ma-Tufrid Muslim ’an al-Bukhari” dan ” Kitab Tauhin Turuq Hadith al-Arbain”. 114 . Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. ”Ikhtiar Gharib al-Hadith Malik li-al-Dar al-Qutni”. Dengan ketentuan "Salah seorang rawinya" defnisi ini tidak mencakupi hadith mu'dal. "Sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakupi hadith mursal.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Ertinya: "Hadith Munqati adalah hadith yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. 2003. Abu Bakar al-Musawaih dan lain-lain lagi. Tokoh-tokoh: Antara mereka ialah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Ansari yang menghasilkan ”Kitab al-Arbain Hadithan al-Buldaniyyah” dan ”Kitab fi Tabyin alMushkilat al-Hadithah”.Mereka semua bergiat di Afrika Utara walaupun mereka dilahirkan di Sepanyol. dan dengan penjelasan kata-kata "Tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakupi hadith muallaq. 87. hal.188 188 Marwiah Ahmad." Definisi ini menjadikan hadith munqati' berbeza dengan hadith-hadith yang terputus sanadnya yang lain.

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Tokoh yang lain ialah al-Khusanni atau Muhammmad ibn Abd al-Salam ibn Sa’labah, Abu Hassan (Abul Hassan (217-276 H/ 833-899 M) merupakan seorang ulama hadith yang terkenal. Beliau berasal dari Cordova. Beliau menghafal banyak hadith dan banyak mengarang buku-buku yang menguloas Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Abu Ayman atau Muhammad ibn Abdul Malik, Abu Abdullah (252-330 H/ 866-942 m) juga seorang ulama Hadith. Antara kitab-kitabnya ialah al-Sunan. Ibn Waddah atau Muhammad ibn Bazi (199-276 H/ 799-815 M) berasal dari Cordova adalah seorang ulama dalam pelbagai bidang. Kitab karangannya termasuklah’ Ibad wa al-Awabid, Kitab fihi ma Jaa min al-Hadith dalam bidang Hadith. Ibn Hazm atau Muhammad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakar (383-454 H/ 9941065 M) juga merupakan seorang ulama terkenal di zaman Bani Umayyah di Andalusia. Beliau banyak menghafal isnad Hadith dan sejarahnya.189 Tokoh berikutnya ialah Ibn Abd. Al-Barr, Abu ’ Umar b. Abdullah (978-1070 M). Beliau berasal dari daerah timur Sepanyol dan alim dalam bidang Hadith, fikah dan sejarah. Beliau mendapat pendidikan asas di Cordova Setelah itu beliau berguru dengan para ulama’ di sebelah timur sehingga menjadi seorang ulama’ Hadith yang paling terkenal di Sepanyol dan Afrikan Utara. Ibn Abd Barr (m. 338 H/ 950 M) seorang sarjana agama yang menulis tentnag ilmu dan keunggulannya. Karya ini juga mengandungi beberapa Hadith Rasulullah S.A.W serta Athar sahabat-sahabatnya di samping menyebut tentang ketinggian ilmu jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Beliau juga menyebut tentang hubungan antara guru dengan murid serta sarjana dengan pemimpin. Antara kitab karangannya ialah Fuqaha’ al- Qurtubah. Ulama lain termasulkah Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf (m. 473 H/ 1081 M) yang mengulas Kitab al189

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 87.

115

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Muwatta’ Muhammad ibn Abdullah ibn Aysham (m.341 H/ 973 M) dan lain-lain. Maslamah ibn al-Qasim ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim yang berasal dari Cordova juga adalah seorang ulama Hadith yang terkenal. Antara kitab karangannya ialah alTarikh al-Kabir dan Tarikh fi al-Rijal.190 Beliau telah mendalami sejarah keturunan para sahabat Nabi dan ilmu mustalah Hadith. Karya beliau yang paling agung ialah berjudul al-Isti’ab Li Sahabah (sejarah para sahabat) dan yang kedua diterjemahkan berjudul “ Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu” iaitu mengenai sekitar Hadith dan ulama’ Hadith, serta konsep ilmu menurut Islam. Ibn Abd al-Barr mengecam sikap bertaklid atau mengikut secara membuta tuli dalam agama. Beliau pada mulanya menganut mazhab Zahiri, setelah itu bertukar kepada mazhab Maliki. Beliau pernah dilantik menjadi Kadi Kadi di Lisbon (Portugal). Beliau meninggal dubia di Jativa. Tokoh-tokoh yang lain dalam bidang agama yang lahir di Sepanyol pada abad ke11 M, antaranya ialah al-Humaydi (m.1095 M). Beliau adalah anak murid Ibn Hazm dan Ibn Abd al-Barr dan mahir dalam bidang Hadith. Al-Humaydi dilahirkan di Majorca kirakira pada tahun 1029 M atau sebelumnya dan setelah itu keluarganya berpindah ke Cordova disebabkan suasana politik yang tidak stabil. Dari sana al-Humaydi mengembara ke sebelah Timur empayar Islam (Asia Barat) untuk menambah ilmu

pengetahuan, dan banyak kota yang dilaluinyatermasuk Kaherah, Damsyik dan Baghdad. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di kota Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Zahiri yang didukung oleh gurunya Ibn Hazm.

190

Marwiah Ahmad. 2003. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia; hal. 88.

116

Sejarah Eropah Awal

LSD3013

Pada abad ke-12 M telah lahir ramai lagi tokoh agama di Andalusia iaitu pada zaman pemerintahan al-Murabitun dan al-Muwahhidun, antaranya ialah Qadi Iyad (10831149). Beliau merupakan ulama’ terkenal pada zaman al-Murabitun, dilahirkan di Ceuta (DI Afrika). Pada ketika itu Afrika terletak di bawah kekuasaan kerajaan al-Murabitun. Dari sana beliau pergi belajar di Cordova. Setelah selesai pengajiannya beliau dilantik menjadi Kadi Ceuta, setelah beliau dipindahkan ke Seville dan dari sana beliau dipindahkan pula ke Cordova. Oleh kerana ketidakstabilan politik pada akhir dan

pemerintahan al-Murabitun menyebabkan beliau melerikan diri ke Marrakesh meninggal dunia di situ pada tahun 1149.191

Qadi Iyad terkenal dalam biang Hadith, fikah dan sejarah/ biografi. Antara guruguru beliau ialah Abu Muhammad Abdullah bin Attab dan Abu al-Wahid Rusyd. Bilanagn gurunya hampir seratus orang. Beliau telah menulis sebanyak 20 buah. Antaranya ialah Kitab al-Syafa’ bi-ta’rif huquq al-Mustafa (kesembuhan pada menyatakan hak-hak Nabi Muhammad S.A.W.192 Kitab ini mengandungi kata-kata pujian terhadap Nabi Muhammad serta hak-hak dan keistemewaannya yang dilihat dari sudut alQuran, Hadith dan sunnah Nabi. Di samping itu kitab ini juga memperkaqtakan tentang akhlak dan mukjizat Nabi yang tidak terbatas kepada al-Quran sahaja, malahan seluruh hidup dan peribadi Nabi mengandungi banyak mukjizat. Pandangan beliau terhadap Nabi Muhammad agak berbeza daripada pandangan ulama’ usul (ulama kalam) yang banyak menekankan kepada mukjizat al-Quran. Denagan sebab itu kitab al-Shifa’ mendapat tarikan para pengulas. Lebih dari 20 ulasan dilakukan sejak abad ke-14 M hingga abad ke-19M terhadap kitab tersebut. Masyariq al-anwar fi-Iqtifa Sahih al-Athar (menyatakan
191
192

Mahayuddin Hj. Yahaya. 1990. Islam di Sepanyol; hal.65 Ibid

117

Abu Yusuf Ya’aqub yang memerintah antara tahun 1184-1199 M memihak kepada mazhab Zahiri.194 Ketibaan Ibn Rasyd telah melhirkan suatu corak baru dalam sejarah pemikiran orang Islam di Sepanyol. Seperti yang dinyatakan di atas. 67. Hadith dan Ijma’ ulama’. Islam di Sepanyol. termasuk Imam Ghazali r. Beliau dan rakan-rakan yang semazhab dengan beliau mengecam hebat pemimpin-pemimpin gerakan alMuwahhidun. golongan al-Muwahhidun hanya berpegang dengan alQuran. Yahaya. dan mungkin beliau salah seorang penasihat kepada kerajaan al-Murabitun . termasuk Mazhab Maliki. turut dikecam. 68. hal. seorang sarjana Islam yang terkenal di Sepanyol. Qadi Iyad merupakan tokoh mazhab Maliki yang sangat popular. Golongan ahli teologi Asy’ari yang sangat popular di Baghdad pada ketika itu. termasuk Ibn Tumart kerana sikap anti Mazhab. Kitab Ihya’ ulum alDin karangan Imam Ghazali telah dibakar di khalayak ramai. Sarjana Islam yang paling kuat menyokong kerajaan al-Muwahhidun ialah Ibn Rusyd (11261198) di Barat beliau dikenali sebagai Averroes.a. Kitab Tartib al-Madarik (himpunan tokoh-tokoh mazhab Maliki).193 Selepas kemunculan kerajaan al-Muwahhidun. hal. Ibid. 1990. pengaruh ulama’ Maliki menjadi pudar dan tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pemerintah. 193 194 Mahayuddin Hj.Sejarah Eropah Awal LSD3013 tentang istilah-istilah yang nadir yang terdapat dalam kitab Muwatta’ Ibn Malik. 118 .

Satu hal yang harus kita renungkan sekarang.Sejarah Eropah Awal LSD3013 6. Dalam sejarah Islam. terminologi falsafah ilmu dan kalam jadi lebih menarik sehinggakan ia dalam tempoh yang beberapa kurun hagemoni ilmu Islam pernah menguasai pentas intelektual tamadun dunia. dari Istana Cordova hingga Alhambra.0 KESIMPULAN Berdasarkan huraian diatas menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pengembangan falsafah dan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Itulah keunikan para ulama. cendekiawan-cendekiawan masa dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai perbagai ilmu pengetahuan. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang zaman. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penjuru dunia. Hampir delapan abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. Kemanfaatan atau Kemudaratan? 119 . Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam di Sepanyol masa dulu dapat kita lihat tinggalan-tinggalan bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Granada. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kecenderungan untuk menafikan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan falsafah dan ilmu kalam. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan walaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristian namun karya-karya anak negeri ini mampu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi umat manusia.

1995. Kiat Menjadi Pakar Fiqh. Noor dan Salina Hj Zainol.Sejarah Eropah Awal LSD3013 BIBLIOGRAFI Abdul Jalil Hassan 1973. Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. A. Asadulah A. 2002. Rineka Cipta. Sejarah Filsafat Islam. 2004. Tafsir Inklusif: Makna Islam. dan Muhd Akramin Kamarul Zaman.Si. Yogjakarta: Group Yogya. 2001.1998. Kuala Lumpur. Azharudin Mohd. Jakarta : Pustaka Panjimas. Jakarta. Adeng Muchtar Ghazali. Bandung: Pustaka Setia. Gaya Media Pratama. 2002. Filsafat Islam. CV Ramadhani. Pustaka Pelajar. Ghazali Darusalam. Kuala Lumpur. Ahmad Yunus Kasim. 1997. Yate. Sjahrir Mawi). Khudori Soleh. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tamadun Islam Edisi Kedua. Drs. Bandung: Pustaka Salam. Bhd. Jakarta. A. Ajat Sudrajat. Mad Aros. Arba’iyah Mohd. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 2004. 1999. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 1993. 2004. Ibn Rusyd Mujtahid of Europe. Aboebakar Atjeh 1970. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur. Bandung: CV Gema Risalah Press. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2004. Filsafat (Terj. Dali. Azizan Baharudin. Utusan Publications & Distributor Sdn. Affifi. Pengantar Ilmu Fiqh. Sudarsono. Bhd. 2003. Turmverlag Azhar Hj. 120 . Perkembangan Ilmu Kalam: dari Kalsik hingga Moden. Falsafah dan pengetahuan Islam. Misnan Jemali.E. Zanariah Noor. Pengenalan Tamadun Islam di Andalusia. Yogyakarta. Ibn Rusyd & Everroisme sebuah pemberontakan terhadap agama. SH M. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Semarang. Amir Said Az-Zaibari. Hamka. Bhd. Wacana Filsafat Islam. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Muhammad Iqbal. 1986. Dr. 2004. Tasawuf di Dunia Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Abdul Halim Mahmud.

1990. Mahmud Ayub. 1984. 2002. 1998. England. Tamadun Islam. Luqman Hakim. Syahrin Harahap. Mohd Rahim Jusoh.T.W. Islam & Tasawuf. Marwiah Ahmad. Yahaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mahayudin Hj. Tafsir Syariah. Islam di Sepanyol. Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf. Jakarta: Pustaka Firdaus. Majid Fakhry. 1992. Louis Massignon dan Mustafa Abdul Raziq. 1993. Bandung: Pustaka Hidayah. Awerroes Ibn Rushd. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. 1989. Majid Fakhry. Munzier Suparta. Bangi: UKM. Kuliah-kuliah Tasawwuf. England. Jawiah Dakir. Bhd. 121 . Al-Farabi. Al. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.: Selangor. Ilmu Hadis. 2003.Masyur Sdn Bhd. His Life. Yahaya. work & Influence. Bhd. Jakarta. Othman Napiah. 1975. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. 2000. Othman Napiah. 2001. Kewibawaan al-Tafsir dan al-Hadis. Tokoh-tokoh Islam dahulu dan sekarang. 2001. Oneworld Oxford. works & influence. Marsekan Fatawi. Metodologi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin. Skudai: UTM. Sejarah Bani Umaiyyah di Andalusia. 2001. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jalaluddin Rahmat. Bulan Bintang. 1998. Oemar Amin Hoesin. Bhd. Mengenal Ajaran Tarekat dalam Aliran Tasawuf: Jalan Pendekatan Diri kepada Allah S. Skudai: UTM. Quran dan Para Penafsirnya. 2001. Mahsuri Timur Sdn. founder of Islamic neoplatonism: his life. Surabaya: Putra Pelajar. Singapura H.2000. 2001.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Hj. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 2001. Pengenalan Ilmu Qiraat. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Mahayuddin Hj. Moch Siddiq. Filsafat Islam. Oneworld Oxford. Pengantar Ilmu Tasawuf.

2003 http://selak. 2005 http. http://www. Ilmu Tauhid. Puasa.html. http://tumoutou. Yusuf al-Qardhawi: Terj. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. http. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Selangor: Penerbitan Hizbi.multiply.htm.islamhadhari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Jakarata: Robbani Press.com/journal.2002.www.blogspot.com/2007/01/11/ibnu-rusyd. 2004. Pustaka Azzam: Jakarta. Jakarta.brinkster.net/v4/tokohislam/detail. Hizbi Sdn Bhd.htm.isnet. Montgomery Watt. org.www. Ustaz Azam b. Haji. Haeruddin. Islam dan peradaban dunia (pengaruh Islam ke atas Eropah abad pertengahan). 1987. August 1.wordpress. 1995. http.com/burnskot/rencana/tamadun.geocities. media. Fikih Imam Syafi’i: Puasa dan Zakat.www.html.com/yudhis/islam/islamdetail. Udah Mohsin. Shah Alam W.Sejarah Eropah Awal LSD3013 Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah. Rujukan Internet: Dr Idris Zakaria. Bhd.www. Zuhairi Miswari. Yusuf Al-Qardhawy.net/6_sem2_023/haeruddin. Kesan Ibadah dalam Pembentukan Akhlak Seorang Muslim: Sembahyang.php?nkid=30 http. 3 April. Hamzah. Akhlak dan Tasawuf Islam. 122 . 1993.asp. Zakaria Stapa. http.com/2005/08/terminologi-falsafah-rentas-zaman. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalusia (711-1492M). Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih. sutrisno. PT Gramedia Pustaka Utama. Yusran Asmuni. syaheerah. Zakat.www. 1991.1999. Fiqh Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang. Islam/ Etc/ Andalusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful