TUGAS AL QURAN

Asbabun Nuzul “ SURAT AL-Quraizy”

R. ADICONDRO YUSUF H KELAS : 4C

SD ISLAM AL-AZHAR 12 CIKARANG

......................................................................................................................................................................................... Macam-macam asbabun nuzul ...................... 10 DAFTAR PUSTAKA ............................................................ 4 A.......................................................................................... 6 D.............................................................................................. Pedoman mengetahui asbabun nuzul..................................................................... 10 A.......................................................................................................................................................... Pengetahuan tentang asbabun nuzul ........................................ 6 BAB III ASBABUN NUZUL “SURAT AL-Quraizy”............. 3 BAB II PEMBAHASAN................................... 8 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................................................................................................................................................... Kesimpulan......................... Pengertian Asbabun Nuzul........................DAFTAR ISI BAB I ASBABUN NUZUL ........ 4 B............................................ 5 C....................................... 11 2 ........................

2. RUMUSAN MASALAH 1. atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada rasulullah SAW untuk mengetahui hukm suatu masalah. 3.BAB I ASBABUN NUZUL Asbabun Nuzul. 3 . sehingga Qur'an pun turun sesudah terjadi peristiwa atau pertanyaan tersebut. Asbabun nuzul mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. karena itu banyak ayat yang turun didalam berbagai surah berkenaan dengan satu peristiwa. sebagian besar qur'an pada mulanya diturunkan untuk tujuan menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Al-Qur'an diturunkan untuk memahamipetunjuk kepada manusia kearah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimana kepada allah SWT dan risalah-Nya. Terkadang banyak ayat yang turun. 4. bahkan kadang terjadi diantara mereka khusus yang memerlukan penjelasan hukum allah SWT. Asbabun nuzul adakalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi. sedang sebabnya hanya satu. Apa pengertian dari Asbabun nuzul itu ? Bagaimanakah cara turunnya asbabun nuzul itu ? Apakah faedah (manfaat) dari mempelajari asbabun nuzul itu ? Azbabun Nuzul “Surat Al-Lail” TUJUAN PENULISAN Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah agar kita bisa lebih mengenal tentang silsilah asbabun nuzul dan lebih memudahkan kita untuk mempelajari lebih jauh lagi sehingga dalam proses mempelajarinya kita tidak menemukan kesulitan. dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting.

Mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertian secara bersungguh-sungguhdalamencarinya”. ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan. tanpa memiliki pengetahuan yang jelas mereka tidak berani untuk menafsirkan suatu ayat yang telah diturunkan. maka hal itu menunjukkan bahwa seseorang harus mengetahui benar-benar asbabun nuzul. pada masa hal itu terjadi. bahkan dia (Al-wahidi ) menuduh mereka pendusta dan mengingatkan mereka akan ancaman berat. guru bukhari. Oleh sebab itu yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad. Itu disebabkan pembaritahuan seorang sahabat mengenai asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama‟ dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari rasulullah atau dari sahabat. sight (redaksi-redaksinya). kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya. baik berupa peristiwa maupun pertanyaan”. tanpa menambahkan sesuatu. syikhul islam ibn hajar yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul. setiap orang suka mangada-ada dan berbuat dusta. apabila seorang ulama semacam ibn sirin. Untuk menafsirkan qur‟an ilmu asbabun nuzul sangat diperlukan sekali. dengan mengatakan: “ sekarang. sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan dalam bidang ini. yang termasuk tokoh tabi‟in terkemuka sudah demikian berhati-hati dan cermat mengenai riwayat dan kata-kata yang menentukan. al-wahidi . Al-wahidi telah menentang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul.BAB II PEMBAHASAN A. asbabun nuzul membahas kasus-kasus yang menjadi turunnya beberapa ayat al-qur‟an. al-wahidi mengatakan: “ tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab. al-ja‟bar . Muhammad bin sirin mengatakan: ketika aku tanyakan kepada „ubaidah mengetahui satu ayat qur‟an. Orang-oarang yang mengetahui mengenai apa qur‟an itu diturunkan telah meninggal. Para ulama‟ salaf terdahulu untuk mengemukakan sesuatu mengenai asbabun nuzul mereka amat berhati-hati. yang meringkaskan kitab al-wahidi dengan menghilangkan isnad-isnadnya. 4 . Pengertian Asbabun Nuzul didefinisikan “sebagai suatu hal yang karenanya al-qur‟an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. macam-macamnya. yaitu yang terkenal diantaranya ialah Ali bin madani. tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat ”. dijawab: bertaqwalah kapada allah dan berkatalah yang benar. yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. tarjih riwayat-riwayatnya dan faedah dalam mempelajarinya. Maksudnya: para sahabat.

karena tidak semua ayat qur‟an diturunkan sebab timbul suatu peristiwa dalam kejadian. “Hal ini tidak berarti sebagai acuan bagi setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat”. mengenai akidah iman. sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi ia menjatuhkan zihar kepadaku”. Intensitas para sahabat mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti perjalanan turunnya wahyu. dan kedua. Asbabun Nuzul dengan hadist mursal. bagaimanapun suatu hal yang logis bahwa tidak mungkin semua asbabun nuzul dari semua ayat yang mempunyai sebab al-nuzul bisa mereka saksikan. Pedoman mengetahui asbabun nuzul Aisyah pernah mendengar ketika khaulah binti sa‟labah mempertanyakan suatu hal kepada nabi bahwasannya dia dikenakan zihar. Pertama. Oleh suaminya aus bin samit katanya: “ Rasulullah. Tetapi ada diantara ayat qur‟an yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab. para periwayat menambah dalam periwatnya dan membangsakannya kepada sahabat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak semua ayat menyangkut keimanan. Sahabat ali ibn mas‟ud dan lainnya. seperti mujahid. Ketiga. mereka bukan saja berupaya menghafal ayat-ayat al-qur‟an dan hal-hal yang berhubungan serta mereka juga melestarikan sunah nabi. sejalan dengan itu al-hakim menjelaskan dalam ilmu hadist bahwa seorang sahabat yang menyaksikan masa wahyu dan alqu‟an diturunkan tentang suatu ( kejadian ) maka hadist itu dipandang hadist musnad. Ibnu alshalah dan lainnya juga sejalan dengan pandangan ini. dengan pernyataan itu mereka bermaksud mengungkapkan betapa kuatnya perhatian mereka terhadap al-qur‟an dan mengikuti setiap keadaan yang berhubungan dengannya. adalah kelompok yang turun dengan sebab tertentu. aisyah berkata: tiba-tiba jibril turun membawa ayatayat ini. sesungguhnya allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu Tentang suaminya.B. maka riwayat ini tidak diterima kecuali sanadnya shahih dan mengambil tafsirnya dari para sahabat. yakni aus bin samit. yaitu hadist yang gugur dari sanadnya seoarng sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi‟in. hikmah dan said bin jubair. Definisi asbabun nuzul yang dikemukakan pada pembagian ayat-ayat al-qur‟an terhadap dua kelompok: Pertama. Kedua. kelompok yang turun tanpa sebab. atau karena suatu pertanyaan. kewajiban islam dan syariat allah dalam kehidupan pribadi dan social. para ulama menetapkan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui 5 . mereka berbaik sangka dengan segala apa yang mereka dengar dan saksikan pada masa rasulullah dan mengizinkan agar orang mengambil apa yang mereka ketahui sehingga tidak akan lenyap dengan berakhirnya hidup mereka. Ya allah sesunguhnya aku mengadu kepadamu. suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya. kewajiban dari syariat agama turun tanpa asbabun nuzul. tentu tidak satu ayatpun diturunkan kecuali salah seorang mereka mengetahui tentang apa ayat itu diturunkan seharusnya tidak dipahami melalui beberapa kemungkinan.

Sebab pengetahuan tentang “sebab” akan membawa kepada pengetahuan tentang yang disebabkan (akibat). sebaliknya apabila satu ayat atau sekelompok ayat yang turun disebut ta‟addud al-nazil. 2. al-wahidi berkata:” tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat al-qur‟an tanpa mangetahui kisahnya dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna al-qur‟an”. keduanya dapat diambil sekaligus. ahmad adil kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat al-qur‟an melalui tiga cara: 1. permasalahannya ada empat bentuk: Pertama. sebab turun ayat disebut ta‟addud karena wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu. Pengetahuan tentang asbabun nuzul Perlunya mengetahui asbabun nuzul. Kedua ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Keempat.asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang shahih. salah satu dari keduanya shahih dan lainnya tidak. Ketiga. ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui sehingga. tanpa mengetahuinya ayat tersebut bisa dipahami. Akan tetapi. Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan masing-masing menyebutkan suatu sebab yang jelas dan berbeda dari yang disebutkan lawannya. Namum sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tidak semua al-qur‟an harus mempunyai sebab turun. C. tidak jarang pandangan terhadap riwayat-riwayat asbabun nuzul bagi ayat tertentu berbeda-beda yang kadang-kadang memerlukan Tarjih ( mengambil riwayat yang lebih kuat ) untuk melakukan tarjih diperlukan analisis dan ijtihad. 3. asbabun nuzul dapat dibagi kepada ta‟addud alasbab wa al-nazil wahid ( sebab turunnya lebih dari satu dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun satu ) dan ta‟addud al-nazil wa al-sabab wahid (ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun lebih dari satu sedang sebab turunnya satu ). Macam-macam asbabun nuzul Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun. Ketiga ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelompok 6 . keduanya shahih akan tetapi salah satunya mempunyai penguat ( Murajjih ) dan lainnya tidak. tidak mempunyai penguat ( Murajjih ) dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. Mereka tidak dapat menerima hasil nalar dan ijtihad dalam masalah ini. Ibnu taimiyah berkata: mengetahui sebab turun ayat membantu untuk memahami ayat al-qur‟an. Kedua. Pertama ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada nabi. keduanya shahih dan keduanya samasama tidak mempunyai penguat ( Murajjih ). D. namun tampaknya pandangan mereka tidak selamanya berlaku secara mutlak. maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis. keduanya shahih.

3. 7. namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. bagaimanpun sebagian kisah al-qur‟an tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. ( ayat yang menyangkut kisah dalam al-qur‟an). 7 . Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui. Kebanyakan ayat-ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. E. Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan allah secara khusus mensyari‟atkan agama-Nya melalui al-qur‟an. Dapat menolak dugaan adanya Hasr ( pembatasan ). Faedah asbabun nuzul 1. 4. Membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya. 6. Diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hokum yang terkandung dalam ayat tersebut sekalipun datang mukhasisnya ( yang mengkhususkannya ). Diketahui ayat tertetu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang tidak bersalah. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat al-qur‟an serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya.  Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui ( hukum ) karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. 5. 2. Dapat mengkhususkan (Takhsis) hokum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal.

Sekiranya penghormatan terhadap Baitullah kurang mempengaruhi jiwa orang-orang Arab atau tidak ada sama sekali pengaruhnya niscaya orang-orang Quraisy tentu tidak mau mengadakan perjalanan-perjalanan perdagangan tersebut Maka dengan demikian akan berkuranglah sumbersumber rezeki mereka sebab negeri mereka bukanlah tanah yang subur. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari Timur Jauh melalui Teluk Persia dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. Karena rasa hormat kepada Baitullah itu merupakan suatu kekuatan jiwa dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi perdagangannya ke utara atau ke selatan. 8 .(QS. sebelum mereka sampai mendekatinya. Rasa hormat terhadap Baitullah yang memenuhi jiwa orang Arab itu adalah kehendak Allah semata. oleh karena itu maka suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa. lebih-lebih lagi ketika mereka melihat bagaimana Allah menghancurkan tentara gajah yang ingin meruntuhkan Kakbah. baik ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang walaupun banyak terjadi perampokan dan penggarongan dalam perjalanan.2 ) )) 2) Dalam ayat-ayat berikut ini Allah memerintahkan suku Quraisy untuk menyembah Tuhannya sebagai tanda syukur mereka kepada yang menjadikan mereka kaum pedagang di negara yang tandus yang mempunyai dua jurusan perdagangan.BAB III ASBABUN NUZUL “SURAT AL-Quraizy” 1 Karena kebiasaan orang Quraisy. Orang-orang penghuni padang pasir (Badwi) menghormati suku Quraisy karena mereka dipandang sebagai jiran Baitullah penduduk tanah suci dan berkhidmat untuk memelihara Kakbah dan penjaga-penjaga Kakbah. sehingga timbullah suatu kebiasaan dan kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rezeki. 106:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Quraisy 1 .

Dan Dia mengamankan jalan yang mereka tempuh dalam rangka mereka mencari rezeki. 106:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Quraisy 3 ) 3) Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka menyembah Tuhan Pemilik Kakbah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan orang Ethiopia yang bergabung dalam tentara gajah. maka seyogianya mereka hanya menyembah-Nya dan mengagungkan-Nya. 106:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Maaf. yaitu Tuhan yang membuka pintu rezeki yang luas bagi mereka dan memudahkan jalan untuk mencari rezeki itu. 3 Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kabah). Jika tidak demikian tentu mereka berada dalam kesempitan dan kesengsaraan.(QS. serta menjadikan orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan senang dengan mereka. 106:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Quraisy 4 ) 4) Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat Tuhan Pemilik Kakbah yang disuruh sembah itu. baik terhadap diri maupun terhadap mereka.(QS. 4 Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan....(QS. tentu mereka selalu berada dalam ketakutan yang mengakibatkan hidup sengsara dan papa 9 . Mereka tidak menemui kesulitan.2 (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Belum tersedia .. Kalau tidak.atau lihat pada ayat sebelumnya.

Dapat mengkhususkan (Takhsis) hokum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal. Diketahui ayat tertetu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang tidak bersalah. 2. baik berupa peristiwa maupun pertanyaan”. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui.BAB IV PENUTUP A. dapat kami simpulkan bahwasannya: 1. 3. Kedua ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya Dapat menolak dugaan adanya Hasr ( pembatasan ). Asbabun nuzul didefinisikan “ sebagai suatu hal yang karenanya al-qur‟an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Ketiga ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelmpok :   Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui ( hukum ) karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hokum yang terkandung dalam ayat tersebut sekalipun datang mukhasisnya ( yang mengkhususkannya ). 10 . Kesimpulan Seteleh mempelajari dan melihat pembahasan yang telah dijabarkan panjang lebar diatas. Asbabun Nuzul Surat Al Quraizy 4. ( ayat yang menyangkut kisah dalam al-qur‟an). Faedah asbabun nuzul        Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan allah secara khusus mensyari‟atkan agama-Nya melalui al-qur‟an. serta memiliki faedah didalamnya. pada masa hal itu terjadi. Cara turunnya Asbabun Nuzul itu:   Pertama ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada nabi. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat al-qur‟an serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya.

Pustaka Setia Thamrin. Pustaka litera antar nusa Syadali. Ramli. Husni.DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahid.1994.ulumul qur’an.Muhimmah ulumul qur’an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah.Bandung:CV. Manna‟ khalil. Ahmad.Semarang:Bumi Aksara Zuhdi. Masfuk.1982.1993. 11 .Pengantar ulumul qur’an.Ulumul qur’an I.Jakarta:Rajawali Al-khattan.Surabaya:Bina Ilmu Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan yang lainnya dari al-Hakam bin Abban dari Ikrimah Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Amir bin Abdullah bin Zubair yang bersumber dari bapaknya bernama Zubair.1997.200 .Studi ilmu-ilmu qur’an.Bogor:PT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful