P. 1
BMM-3107-Modul

BMM-3107-Modul

|Views: 479|Likes:
Published by godokboy
modul
modul

More info:

Published by: godokboy on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

BMM 3107 Modul

TAJUK 1

SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK

SINOPSIS Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. Menghuraikan sejarah ilmu linguistik zaman Yunani, Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke-20. KANDUNGAN ISI

1.0

Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. 1.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom

Dalam sejarah ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Untuk pengetahuan anda, tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle, iaitu murid Plato. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang

1.mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Namun demikian. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat alamiah. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik . Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. iaitu pertuturan. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. iaitu kata penghubung. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Secara umumnya. iaitu Cratylus. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. ganti nama dan kata depan. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa.2 Zaman Pertengahan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Zaman Arab. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. participal. khususnya untuk retorik dan puisi.

Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. 1. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan. . Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. iaitu sekitar abad ke-19. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. morfologi dan sintaksis. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu.sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. hampir semua bahasa memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. Sekarang mari kita bincangikan pula perkembangan linguistik zaman Arab. iaitu antropologi dan sosiologi. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke-20. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. iaitu bahasa berisolasi. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian.

bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif. Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi. TAJUK 2 SINOPSIS PEMIKIRAN DALAM LINGUISTIK Tajuk dua ialah pemikiran dalam linguistik. 2. • Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan aliran pemikiran tokoh-tokoh lingustik mengiku zaman Menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan zaman awal hingga zaman moden Membuat banding beza bentuk pemikiran antara tokoh-tokoh linguistik 2. Hasil pemikiran Bloomfield pula telah menghasilkan teori behaviourisme 2.1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik • Edward Sapir (1884 – 1939) seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi dari Amerika pada awal abad ke-20. Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal.2 Pemikiran Leonard Bloomfield dalam Bidang Linguistik . • Menurut beliau. Gunakan bahasa sendiri menunjukan anda faham apa yang dibincangkan. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. • Rumusan hasil pemikiran beliau tiada bahasa yang sempurna.TUGASAN: Buat catatan nota dalam bentuk grafik tentang sejarah perkembangan linguistik sejak sebelum masihi hingga ke zaman moden. Bincangkan sumbangan Plato dan Aristotle kepada perkembangan ilmu linguistik sehingga kini. Buku beliau bertajuk Language berbeza dengan Bloomfield kerana menggunakan pendekatan antropologi yang melihat bahasa dari segi fungsinya dalam masyarakat. Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure. Kesimpulan kajian beliau mendapati bahawa struktur bahasa merupakan unsur yang menentukan sturktur pemikiran manusia.0 KANDUNGAN ISI (i) (ii) (iii) ilmu bahasa sejak Hasil pemikiran de Saussure telah melayakkan beliau diberikan jolokan sebagai “Bapa Linguistik Moden”. iaitu pemikiran Edward Sapir. bahasa akan sentiasa berubah. iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran.

maka bahasapun dapat dilahirkan sebagai gerak balas atau respons terhadap rangsangan itu. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciri-ciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat. 2. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dianalisis secara empirikal.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure dalam Bidang Linguistik • Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ketokohan beliau sebagai ‘Bapa Ilmu Linguistik Moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden. ayat-ayat itu tersusun di dalam otak dan dikeluarkan apabila adanya rangsangan. • De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ‘langue’ dan ‘parole’. TUGASAN Buat banding beza dalam bentuk grafik antara pemikiran de Saussure dengan Bloomfield. TAJUK 3 SINOPSIS BIDANG LINGUISTIK . • Beliau juga beranggapan bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia. iaitu secara sinkronis dan diakronis. Huraikan dengan ringkas menggunakan ayat sendiri sumbangan dan kesan teori behaviourisme terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. • Rumusan beliau. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubanan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut. beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza. Dengan kata lain. • Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915. sekiranya tingkah laku manusia lain berpunca daripada adanya rangsangan atau stimulus. • Dalam sejarah ilmu linguistik moden. Buku beliau yang popular ialah Language (1933). Beliau beranggapan bahawa bahasa sebagai pangkalan data ucapan yang boleh mengeluarkan segala unit bahasa. Beliau memperlihatkan konsep saintifik dalam kajiannya. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajarpelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959.• Bloomfield (1887 – 1949) merupakan ahli linguistik yang mempelopori teori behaviourisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli psikologi dalam menghuraikan bahasa.

kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. (iii) KERANGKA TAJUK 3.bahan mengajarkan bahasa. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. · Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik Menghuraikan linguistik am atau umum. · Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. · Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. deskripsi. ejaan.0 KANDUNGAN ISI Perbincangan dalam tajuk ini menjurus kepada pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan · Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am. iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. 3.Tajuk tiga ialah bidang linguistik. · Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan. linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual Membincangkan bidang linguistik gunaan dan hubungannya dengan pengajaran bahasa. linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa. bentuk kata. Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual. . · Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan. . perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa serta kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik. linguistik sejarah.

• Pada dasarnya. sistem-sistem morfologi. · Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasabahasa yang dibandingkan. · Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. dan perubahan-perubahan sistematik.· Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. • Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. 3. dan leksikon. . sintaksis. · Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. · Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. • Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: • Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. dijangka amat tetap • Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan • Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. • Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. • Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. • Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. iaitu terjemahan dan perkamusan. tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. dan tidak rapat hubungannya. iaitu secara deskriptif. • “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. · Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa.

• Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. • Kemudian. linguistik pengiraan. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. • Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul (etimologi) sesuatu bahasa. TAJUK 4 LINGUISTIK KONTEKSTUAL SINOPSIS . Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. Sosiolinguistik. • Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. • Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. • • • TUGASAN: Buat perbandingan antara linguistik sejarah dengan linguistik perbandingan. • Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asal usul atau etimologi sesuatu bahasa. Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. serta sains kognitif. kajian perlu dilakukan secara diakronik. linguistik antropologi. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian. • Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. Bincangkan bidang linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa.• Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.3 • Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. linguistik evolusi. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspekaspek yang dibandingkan itu 3. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. • Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.

mengikut konteks. Kontekstual membawa pengertian: 1. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Mengenal pasti aspek-aspek bahasa. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) Menjelaskan perhubungan antara bahasa dan masyarakat. Lyons. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kontekstual ialah berkaitan dengan atau menurut konteks: penyelidikan sastera dari segi dapat merencanakan perkembangan sastera. 2. • Kamus Dwibahasa (1981) menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa. KANDUNGAN ISI Linguistik Kontekstual 4. struktur dan penggunaan bahasa dalam fungsifungsi sosial.0 4. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.1 • Menurut J. Berkaitan dengan bahasa. ada hubungan atau kaitan langsung. kebudayaan dan masyarakat. Yang berkenaan. Linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik Definisi kontekstual: · Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Linguistik ialah 1. Kuala Lumpur 2005). Kajian saintifik tentang bahasa.Tajuk empat ialah tajuk yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. . Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik • Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Dewan Bahasa dan Pustaka. relevan. Kuala Lumpur 2005). • Menurut John Lyons (1968). 1968 .

penerimaan istilah akuntasi di kalangan ahli ekonomi.budaya yang berhubung dengan aspek-aspek linguistik seperti perhubungan sosial harian yang berkaitan pula dengan kebudayaan. pengungkapan jati diri secara sosial melalui grafiti. struktur dan penggunaan bahasa yang ada dengan fungsi-fungsi sosial.2. Pada prinsipnya.2 • • Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji perhubungan di antara bahasa dan gejalanya dalam masyarakat. iaitu satu perihal yang melibatkan apa yang dinamakan “perancangan bahasa” dalam menegakkan identiti sesebuah negara. kumpulan sosial. peranan bahasa. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Linguistik kontekstual ialah bidang yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. 4. dialek dan bentuk-bentuk gaya yang dibezakan oleh perihal taraf pemakai.pemakainya. 4. kata sapaan yang ditinjau dari perpaduan sosial dan jarak sosial di antara penutur. sosiolinguistik adalah bidang yang memperlihatkan pertalian antara bahasa dengan masyarakat. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. kriteria dan persepsi kesantunan berbahasa.4 Antropologi Linguistik . Cenderung berfokus kepada variasi bahasa yang muncul dalam masyarakat yang kebiasaanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat.3 Pengertian Antropologi Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang bererti manusia dan “logy” atau “logos” bererti ilmu yang mempelajari. Secara mudah. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat yang tertentu. Merupakan satu kajian yang sangat luas dan pelbagai meliputi bermacam-macam perkara seperti fungsi bahasa. bahasa. makna dan kepentingan (meaningful). ia mengkaji mengenai aspek-aspek linguistik yang melihat aspek bahasa. Fungsi linguistik memperkatakan tentang perkara-perkara seperti perbandingan di antara bahasa rasmi dengan bahasa vernakular yang tidak rasmi. pelacakan bahasa rahsia bajak laut. masyarakat. Yang membawa maksud. sosiolinguistik mengkaji berbagai bahan sosio. Kesimpulannya. • • • • • 4. mantra dan pelbagai istilah lain lagi.

4. Melihat aspek-aspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa.0 KANDUNGAN ISI 5. 5.1 Stilistik Menurut Abdullah Hassan (1990) . TAJUK 5 STILISTIK SINOPSIS Tajuk 5 ini melihat variasi bahasa yang bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. • Adakala disebut etnolinguistik iaitu bidang yang dikatakan memberikan penumpuan kepada perhubungan di antara bahasa dengan penyelidikan primitif. menetap dan bergaul dengan etnik berkenaan sehingga kadang-kadang membawa kepada perkahwinan dan jangka masa yang lama. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti prinsip-prinsip stilistik. Perlakuan bahasa bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. TUGASAN Huraikan cabang-cabang linguistik kontekstual. pertalian bahasa dengan kumpulan-kumpulan etnik. Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. (ii) Melihat bagaiamana keberkesanan stilistik mempengaruhi bahasa.5 Linguistik Antropologikal Mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya. • • Salah satu cara atau kaedah yang dapat digunakan untuk melihat pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya secara terperinci adalah participant observation Participant observation merujuk kepada seseorang yang dihantar kepada esuatu etnik.Satu cabang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat.

mudah dimengerti. banyak maksud dan mempunyai makna simbolik. 5.4 Prinsip Stilistik Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. . § Namun.Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa  Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan  Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan. khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. § Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang. § Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. 5.3 Pengenalan am Stilistik Bahasa  Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. § Kedua.  Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal.  Cabang linguistik gunaan atau terapan.stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik.  Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik. § Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami.  Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182) . penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.2 Stilistik dari sudut Sastera  Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa.  5.  Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera. pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural.

Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman. § Penulis mempunyai cara tersendiri. TUGASAN . mesej atau idealisme pengarang. § Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. § Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis. pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya. (1976:7). kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya. § Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. sesebuah karya. § Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami. pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. sikap dan keperibadian penulis § Keempat.§ Ketiga. pendidikan. § Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur. pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. § Kelima.M.unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif. juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya. penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis. § pendekatan Keenam. menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran. § Ketujuh. seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya. stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan § Semasa berkarya. § Murry J. melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi.

susunan perkataan .2 Bahasa bersifat dinamis . TAJUK 6 SIFAT BAHASA SINOPSIS Tajuk 6 ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky Chomsky bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. the beautiful book (buku yang cantik itu) 6. that car (kereta itu) 2. nahu atau bentuk sintaksis. pensel ini BAHASA INGGERIS 1. melainkan mengikut caracara tertentu. Menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. 6. buku itu 2. three red books (tiga buah buku yang merah) 3. Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. sama ada dalam bentuk bunyibunyi perkataan. Setiap bahasa mempunyai bahasa masing-masing. Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. Contoh : BAHASA MELAYU 1. Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. sebuah buku merah 3.Huraikan prinsip-prinsip stilistik dan bagaimanakah stilistik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan.1 • • • • • • KANDUNGAN ISI Bahasa sebagai satu sistem Bahasa mempunyai susunan yang tertentu. ayat.0 6. Menurut Teori Noam HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) Boleh menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. kata).

4. – butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada halhal peribadi atau rasmi. 6. ’l’. Bahasa itu bersifat arbitrari Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya masyarakat. – pendengar : orang yang dilawan bercakap. Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan benda yang dimaksudkan. • Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. TUGASAN: Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. • Ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud.• • • 6. Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama. Sebagai contoh: dalam Bahasa Melayu dipanggil “pintu” dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” “puerta” dalam Bahasa Sepanyol. • Faktor yang mengubah bahasanya. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. bunyi-bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’. .5 • • 6. Bahasa itu linear Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu.6 • Bahasa mempunyai makna Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. dan ‘m’. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. Walaupun begitu. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. • Sebagai contoh untuk menyebut kalam . ’a’. Pertembungan kebudayaan. ’ a’.3 • • • Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. – tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat. Bahasa sebagai alat berkomunikasi dengan sesuatu bendabahasa 6. huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas.

Aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk bahasa yang sama dan bukannya perbandingan fitur antara dua bahasa. —Variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Makin besar jumlah penuturnya. Makin besar jumlah penuturnya. (ii) Melihat pengaruh variasi bahasa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat.0 7. Terengganu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu.Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. makin luas daerah penyebaran bahasa itu dan makin banyak perbezaannya. —Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Makin besar jumlah penuturnya. Melaka. Pahang. — Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu : Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa dan Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi . seperti dialek Kelantan. 7. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Demikian juga halnya dengan Bahasa Melayu.1 KANDUNGAN ISI Variasi Bahasa  Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Variasi bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap fitur bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. HASIL PEMBELAJARAN (i) Menghurai dan menjelaskan variasi-variasi bahasa. Negeri Sembilan. Perak dan Johor. makin luas daerah penyebaran bahasa itu.TAJUK 7 SINOPSIS VARIASI BAHASA Tajuk 7 ini membincang dan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. kosa kata dan tatabahasa. Dalam konteks Malaysia.

7. tatabahasa. jenis pekerjaan. masih terdiri daripada satu keseluruhan. Variasi ini. Dalam rangka Malaysia. mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa.  Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang. Tiap-tiap pihak harus gugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan guna sedikit sebanyak variasi bahasa yang bersifat bahasa m Melayu umum. seperti dialek Kelantan. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu. Cabang Nusantara mempunyai .  Dialek kawasan ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. cabang Nusantara. satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut. Daripada beberapa variasi satu bahasa.  Dialek mempunyai bentuk tertentu. Melaka. dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard/ baku dari segi sebutan.orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. seperti latar belakang pendidikan. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan (bahasa sekolah). Perak dan Johor.ahli bahasa. Dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia. Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli. Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. dan penggunaan kata-kata tertentu. Terdapat 3 jenis variasi iaitu variasi daerah. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek.2 Variasi Bahasa (Dialek) Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. Negeri Sembilan. misalnya bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tujuannya supaya mudah difahami. Pahang. Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor-faktor sosial. yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. Terengganu. sosial dan stilistik. tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. yang dari segi sejarahnya berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. Dialek merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza penggunaannya. yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. Dalam bidang ilmu bahasa. dalam semua situasi rasmi seperti dalam ucapan-ucapan. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku.penggunaannya.

dan tubuh. Kalimantan dan sebagainya. jawa. orientasi dan gerak tangan. 7.  Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) menubuhkan Pusat Latihan Malaysian Sign Language (MySL) yang digerakkan melalui sumbangan Yayasan Tan Sri Othman Yeop mensasarkan melatih 100 jurubahasa dalam tempoh lima tahun. tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama. Bahasa isyarat berbeza di negara-negara yang berbahasa sama.  Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara.  Golongan pekak dan bisu di negara ini menggunakan kaedah Bahasa Isyarat Malaysia (BIM). biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan.  Ini adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. bukannya suara. Hal yang sebaliknya juga berlaku.  Biasanya bahasa isyarat ini hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kecacatan seperti bisu dan pekak. untuk berkomunikasi.200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina.  Kaum tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini. analisis penggunaan variasi bahasa yang TAMAT . Amerika Syarikat dan Inggeris meskipun memiliki bahasa tulis yang sama tetapi memiliki bahasa isyarat yang berbeza (American Sign Language dan British Sign Language). Ada negara-negara yang memiliki bahasa tulis yang berbeza (contoh: Inggeris dengan Sepanyol). sesuai. serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan fikiranmereka. dan gerak bibir. yang memerlukan khidmat jurubahasa apabila berurusan dengan mereka yang tidak memahami bahasa berkenaan. Sumatera. TUGASAN Dengan memilih cerpen yang digunakan dalam cerpen tersebut. Contohnya.3 Bahasa Isyarat  Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual. bahasa tubuh. lengan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->