P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

UNIT 7

PERNIAGAAN DALAM ISLAM – III

Objektif Am:

OBJEKTIF
berbanding dengan kaedah perniagaan konvensional.

Memberi pendedahan dan kefahaman berkaitan dengan perniagaan dalam Islam

Objektif Khusus:
Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: • Membuktikan bahawa perniagaan Islam boleh maju setanding dengan ekonomi konvensional. • Menyakinkan sistem perniagaan Islam tidak mendatangkan penindasan kepada manusia. • • Menjelaskan bentuk-bentuk riba yang mencengkam kehidupan manusia.

Menyatakan pandangan ulamak yang menyanggah pendapat ahli konvensional yang mempertahankan riba.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

INPUT

7.0
7.1

RIBA
DEFINISI RIBA
Tambahan atau lebihan yang telah ditentukan terlebih dahulu daripada pinjaman pokok (jumlah asal) yang diterima oleh pemberi pinjaman. Ia bersamaan dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39. Riba dalam bahasa Arab ialah: Lebih. Manakala dalam istilah syarak, riba mempunyai tiga bentuk takrif mengikut fungsi-fungsi tertentu iaitu: i. Jual beli riba iaitu akad ke atas pertukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada timbangan atau sukatan yang diakui oleh syarak. ii. Pertukaran jenis mata wang atau jenis Ribawi iaitu menangguhkan penyerahan benda yang dijual beli.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

AKTIVITI 7.1

SOALAN 1 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Ribawi, faedah, haram , jualbeli, halal , riba 1. _____________ ialah tambahan atau lebihan atau tidak sama timbangan atau sukatan semasa berlakunya pertukaran jenis bahan yang tertentu sahaja. 2. Pada umumnya masyarakat memahami riba sebagai sinonim dengan ______________ seperti yang diamalkan oleh institusi kewangan konvensional. 3. Sebenarnya riba tidak terhad kepada hal pinjaman yang dikenakan faedah tetapi ianya boleh berlaku dalam urusan _______________ juga. 4. 5. Dalam hal riba, adalah jelas bahawa emas dan perak termasuk bahan ______________. Aktiviti yang berteraskan riba adalah _________________ sedangkan aktiviti jual beli adalah ________________ hukumnya.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7.1 JAWAPAN 1 1. 2. 3. 4. 5. Riba Faedah / ‘interest’ Jual beli Ribawi Haram , halal

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

7.2

JENIS-JENIS RIBA
Antara jenis-jenis riba adalah seperti berikut: i. Riba al–Fadhi Menukarkan dua barang yang sama jenis tanpa wujud persamaan iaitu pertambahan yang berlaku disebabkan pertukaran barangan yang sama jenisnya (mengenakan syarat tambahan ke atas barangan yang sama jenis). Contohnya, beras dengan beras, 1 kilo dengan ½ kilo. ii. Riba al–Qardhi Meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang pemberi hutang, iaitu mengenakan syarat ke atas pinjaman. Contohnya, pinjam RM100 dan bayar balik dengan RM120. iii. Riba al-Yad Berlaku perpisahan dari tempat akad sebelum timbang terima dilakukan iaitu berlaku pertukaran tangan dengan tangan tanpa disukat, diukur atau ditimbang untuk menentukan kadar.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

iv.

Riba al–Nasiah Nasiah bermaksud penangguhan atau kelambatan. Iaitu berlaku penambahan bayaran kerana diberikan tempoh atau penundaan untuk membayarnya. Riba jenis ini tidak wujud pada peringkat awal pinjaman, tetapi berlaku kemudiannya. Contohnya, A berhutang kepada B sebanyak RM1,000 dan akan dibayar dalam tempoh 6 bulan tetapi apabila sampai tempoh tersebut, A belum mampu membayarnya dan meminta untuk menangguhkan pembayarannya dan B bersetuju dengan syarat A membayarnya lebih iaitu RM1,500.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

AKTIVITI 7.2

SOALAN 1 Imam Shafi’e berpendapat bahawa riba boleh diklasifikasikan kepada dua kategori. Nyatakan kategori tersebut. SOALAN 2 Nyatakan urusan transaksi perniagaan di bawah samada ianya terlibat dengan riba atau tidak. Anda perlu menjawab (Ya / Tidak.) 1. Daging kambing dengan daging lembu dengan sama timbangan secara serentak. (__________) 2. Menjual daging unta yang diproses dengan kambing yang masih hidup. (___________) 3. Jual beli emas dengan perak pada kadar yang sama. (___________) 4. Jual beli barang kemas dengan wang ringgit Malaysia secara tunai dan hutang dengan harga yang berbeza. (___________)

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7.2 JAWAPAN 1 1. 2. Riba jual beli Riba Hutang Piutang JAWAPAN 2 1. 2. 3. 4. Tidak Ya Ya Ya

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

7.3

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA RIBA
i. Urusniaga riba akan wujud apabila dua komoditi serupa, tetapi tidak sama kuantitinya atau dua komoditi yang sama jenisnya, tetapi sama kuantitinya ditukarkan mengikut sistem barter. ii. Riba wujud apabila seorang penjual meminta sesuatu barangan pada satu-satu masa dan meminta harga yang lebih tinggi jika bayaran itu dibayar pada satu tempoh di masa hadapan atau ianya merupakan suatu bayaran yang melebihi pokok.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

AKTIVITI 7.3

SOALAN 1 Sistem kewangan yang berteraskan riba masih berleluasa di dunia. Pada pandangan anda, mengapa gejala ini berlakunya.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7.3 JAWAPAN 1 1. 2. Berlakunya pertukaran yang sama jenis tetapi tidak sama kuantiti. Berlakunya penangguhan masa dalam pertukaran dan menyebabkan adanya pertambahan bayaran.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

7.4

ALASAN AHLI EKONOMI KONVENSIONAL DALAM MEMPERTAHANKAN RIBA
Ramai ahli ekonomi konvensional kurang memahami hukum-hukum syarak dan hikmat pengharaman riba. Oleh itu mereka telah berusaha mencari justifikasi untuk menghalalkan riba yang telah diharamkan itu. Justifikasi yang dicapai itu dapat dibahagikan kepada 2 iaitu pengeluaran atau penggunaan. Dalam kes penggunaan, tentunya ia akan mendatangkan keuntungan kerana riba didatangkan dari hasil keuntungan. Antara alasan ahli ekonomi konvensional untuk mempertahankan riba adalah seperti berikut: i. Riba adalah suatu perkara yang wajib ada dalam kegiatan ekonomi. Ertinya kalau tidak ada riba maka kegiatan ekonomi itu lumpuh atau tidak berkembang. ii. Modal adalah nadi kegiatan ekonomi manusia. Modal itu pula hanya terkumpul apabila adanya kesungguhan untuk berjimat-cermat, menahan keinginan nafsu, menyimpan dan sebagainya. Kegiatan mengumpul modal ini adalah satu pekerjaan yang berat. Justeru itu, ia perlu kepada upah. Riba ditafsirkan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai upah kepada pengorbanan si pemodal.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

iii.

Riba dikatakan sebagai dorongan kepada si pemodal untuk membuka pinjaman. Dengan adanya wang yang dipinjamkan itu maka kegiatan ekonomi sentiasa berkembang. Sebaliknya, dikatakan sebagai kurang bijak jika riba itu disekat kerana ia akan mengakibatkan tertutupnya pintu pinjaman daripada si pemodal. Kesannya ialah ekonomi tidak berkembang.

iv.

Riba jika diakui sebagai satu sekatan kepada si pcminjam daripada mengenakan wang pinjamannya pada jalan yang sia-sia. Sebaliknya wang itu dipergunakan sebaik mungkin kerana ia terpaksa membayar kembali wang pinjaman itu kepada si pemodal dengan kadar bunga yang ditetapkan. Oleh itu si peminjam akan sentiasa berhati-hati dan mencari jalan bagaimana wang itu dapat mendatangkan keuntungan sebaik yang mungkin.

Daripada alasan yang telah diberikan ini, para ulamak tidak bersetuju dengan hujahhujah tersebut dengan alasan berikut: i. ii. Ia merupakan satu kerosakan akhlak dan kecacatan sosial ekonomi. Menggalakkan eksploitasi golongan pemodal ke atas golongan yang memerlukan iii. modal.

Ianya bercanggah dengan Al -Tassawwur Al-Islami yang berasaskan pada nilainilai aqidah dan akhlak.

iv. Tiada beza antara faedah yang dikenakan ke atas pinjaman untuk pelaburan atau kegunaan.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

AKTIVITI 7.4

SOALAN 1 Nyatakan EMPAT pendapat ahli konvensional yang masih mempertahankan riba.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7.4 JAWAPAN 1 1. 2. 3. 4. Kegiatan ekonomi akan lumpuh jika tiada riba. Sumbangan modal memerlukan kepada imbuhan. Kebanyakan aktiviti perniagaan memerlukan pinjaman dan sumbangan modal. Riba diakui sebagai penggalak kepada sumbangan modal.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

7.5

KESAN RIBA KE ATAS EKONOMI, SOSIAL DAN MORAL
7.5.1 Kesan Riba Ke Atas Ekonomi i. Kemerosotan bidang pelaburan Riba yang tinggi memusnahkan daya penarik pelabur, kejatuhan tahap pelaburan akan mengakibatkan juga kejatuhan terhadap tahap pekerjaan dan pendapatan. Keadaan ini seterusnya membawa kepada kejatuhan atau kemerosotan agregat pendapatan, permintaan dan penggunaan. Ekoran kemajuan perniagaan, aktiviti industri dan pertumbuhan ekonomi akan terbantut. ii. Riba melemahkan ekonomi Apabila bank menawarkan bunga yang tinggi, orang ramai akan tertarik untuk menabungkan wang dengan harapan akan memperolehi pulangan yang tinggi hasil daripada penggunaan modal dalam sektor industri dan perniagaan. Akibatnya pihak bank terpaksa melaburkan wang mereka dalam bentuk pembelian sekuriti kerajaan, pertukaran bayaran tunai dan lain-lain aktiviti yang kurang produktif. Akibatnya, wujudlah keadaan inflasi, pengangguran dan kemelesetan ekonomi.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

iii.

Riba memusnahkan kekayaan pemodal Dalam keadaan kuasa beli yang lemah dan daya guna yang lemah, bank akan menaikan kadar faedah yang tinggi kerana takut menghadapi kerugian. Suasana ini akan menimbulkan kebimbangan dalam bidang perniagaan, seterusnya meningkatkan kadar pengangguran. Ekoran dengan ini permintaan terhadap barangan akan berkurangan kerana harga barangan yang tinggi di pasaran akibat daripada kadar faedah yang tinggi dan seterusnya menaikkan kos pengeluaran, harga melambung naik sedangkan sut keberkesanan modal mengurang natijah dari spekulatif.

iv.

Riba memusnahkan kekayaan negara Pengalaman daripada negara yang mengamalkan sistem Kapitalis menyebabkan pengeluar terpaksa memusnahkan sejumlah besar barangan siap dan bahan makanan untuk mengekalkan nilai harta yang tinggi. Ini merupakan perkara yang tidak berperikemanusiaan dan satu kezaliman terhadap berjuta-juta rakyat di negara yang mundur. Keadaan ini hanya dapat dielakkan dengan cara penghapusan riba. maka kos sut pengeluaran dapat dikurangkan dan meningkatkan pelaburan kuasa beli rakyat.

7.5.2 Kesan Riba Ke Atas Sosial i. Merosakkan kemaslahatan dunia Dari sudut ekonomi, pergantungan kepada riba dapat menghalang manusia dari sibuk bekerja. Oleh itu pemilik yakin bahawa beliau akan memperolehi tambahan wang daripada kadar faedah yang telah ditetapkan tanpa ada daya usaha dalam perniagaan atau pekerjaannya. Ini akan menyebabkan terputusnya daya usaha dalam sesuatu pekerjaan.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

ii.

Ketidakadilan sosial Si Piutang akan bertambah kaya dan si peminjam akan bertambah miskin. Ia seolaholah memberi jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin. Di dalam riba juga terdapat unsur-unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang yang berpengaruh atau berada. Ini akan menimbulkan sikap sakit hati, seterusnya mengakibatkan pemberontak antara golongan extrimis dan kaum subversif. Ia juga menggalakkan eksploitasi golongan pemodal ke atas golongan yang memerlukan modal.

7.5.3 i.

Kesan Riba Ke Atas Moral Mencabul kehormatan harta orang lain Riba ialah satu perbuatan yang mengambil hak orang lain tanpa ganti. Contohnya, sekiranya seseorang meminjam RM1, pemodal akan menerima RM2 iaitu pemodal mendapat tambahan RM1 tanpa imbuhan ganti. Perbuatan ini adalah haram dalam Islam.

ii.

Keruntuhan akhlak Riba menyebabkan terputusnya sikap yang baik. Ia boleh merosakkan naluri, akhlak dan perasaan kasih sayang antara hubungan manusia dengan manusia, sebaliknya menimbulkan sifat tamak, ego, curang dan lain-lain.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

AKTIVITI 7.5

SOALAN 1 Sebutkan kesan-kesan riba ke atas aktiviti sosial masyarakat.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7.5 JAWAPAN 1 1. Ia merosakkan kemaslahatan dunia. 2. Ketidakadilan ke atas aktiviti sosial.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

PENILAIAN KENDIRI
Anda telah menghampiri kejayaan. Anda diminta mencuba kesemua soalan di dalam bahagian ini dan semak jawapan anda kepada maklumbalas yang disediakan. Anda diharap dapat merujuk kepada pensyarah anda jika ada sebarang masalah yang timbul. SOALAN 1 Huraikan jenis-jenis riba.

SOALAN 2 Nyatakan hujah-hujah ahli konvensional yang masih mempertahankan riba.

SOALAN 3 Gariskan kesan-kesan riba ke atas ekonomi.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

P2115 / unit 7/1 PERNIAGAAN DALAM ISLAM ___________________________________________________________________________________________

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI JAWAPAN 1 1. 2. 3. 4. Riba al- Fadhi Riba al-Qardhi Riba al-Yad Riba al-Nasiah

JAWAPAN 2 1. 2. 3. 4. Riba adalah suatu yang wajib dalam kegiatan ekonomi. Modal merupakan nadi penggerak perniagaan. Aktiviti pinjaman merupakan aktiviti utama untuk menjalankan perniagaan. Sumbangan modal memerlukan imbuhan.

JAWAPAN 3 1. 2. 3. 4. Ianya boleh menyebabkan kemerosotan dalam bidang pelaburan. Ianya boleh melemahkan kegiatan ekonomi. Ia menyebabkan kekayaan negara musnah. Ia menyebabkan kemusnahan kekayaan pemodal.

MAT HASSAN / BALKHIS / 2002

JABATAN PERDAGANGAN, POLIMAS

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.