Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.

1 (a) Islam membahagikan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. (i) (ii) (b) (i) (ii) Nyatakan maksud ilmu fardu ain Senaraikan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah Terangkan dua peranan akal kepada manusia. [2 markah] [4 markah] [4 markah]

Bagaimanakah anda mensyukuri nikmat akal yang dianugerahkan oleh Allah SWT? [4 markah]

(c) (d) 2 (a)

Nyatakan dua ciri yang menunjukkan al-Quran sebagai kitab yang lengkap. Nyatakan empat contoh pemikiran yang bercanggah dengan hukum syarak. (i) (ii) Senaraikan empat ciri agama langit (samawi). Terangkan dua cara beriman dengan agama langit ( samawi)

[2 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah]

(b)

Jelaskan dua cara anda bermuamalat dalam bidang ekonomi menurut konsep syumuliyyah. [4 markah]

(c)

Islam agama praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Terangkan dua pendapat anda untuk menyokong pernyataan di atas. [4 markah]

(d)

Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (kemampuannya) (Maksud Surah al-Baqarah : ayat 286) Berdasarkan maksud ayat di atas, terangkan dua hujah untuk menolak dakwaan bahawa ajaran Islam membebankan. [4 markah]

3 (a)

(b) (c) (d)

Perlembagaan Madinah yang digubal oleh Rasulullah SAW telah melahirkan sebuah negara Islam di Madinah. (i) Senaraikan empat ciri negara Islam. [4 markah] (ii) Jelaskan dua peranan Rasulullah SAW sebagai pemimpin berdasarkan perlembagaan tersebut. [4 markah] Huraikan dua matlamat sistem sosial Islam. [4 markah] Terangkan dua cara manusia mencintai Allah SWT. [4 markah] Huraikan dua kesan jika manusia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai khalifah di muka bumi. [4 markah]

4 (a) (b)

(c) 5 (a) (b) (c) (d) 6 (a) (b) (c) (d) 7 (a) (b) (c)

Jelaskan dua syarat supaya pekerjaan diterima sebagai ibadah. [4 markah] (i) Nyatakan empat ciri muamalah menurut Islam. [4 markah] (ii) Bagaimanakah konsep at-Ta’awun(kerjasama) dalam Sistem Muamalah Islam mendatangkan kebaikan kepada masyarakat? [2 markah] (iii) Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan. [4 markah] Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak. [6 markah] Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam. Terangkan dua cara memelihara kehormatan diri. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib? (ii) Nyatakan dua contoh hukum wajib. (iii) Huraikan dua implikasi sekiranya anda melanggar hukum wajib. Jelaskan pengertian ibadat umum beserta dua contoh. Jelaskan maksud perkahwinan menurut syarak. (i) Nyatakan dua sebab Islam menuntut umatnya supaya berkahwin. (ii) Jelaskan tiga keistimewaan institusi kekeluargaan. Jelaskan dua tanggungjawab suami terhadap isteri. Jelaskan dua tanggungjawab isteri terhadap suami. Sesuatu ibadat yang sempurna dapat mencapai keharmonian hidup manusia. (i) Jelaskan dua ciri kesempurnaan ibadat kepada Allah SWT. (ii) Huraikan dua kesan perlaksanaan ibadat yang menyalahi hukum syarak. (i) Nyatakan 4 tujuan beribadat dalam Islam (ii) Jelaskan dua kesan ibadat tanpa syariat. Nyatakan 4 kesan syariat tanpa ibadat. [4 markah] [4 markah] [2 markah] [2 markah] [4 markah] [4 markah] [2 markah] [4 markah] [6 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah] [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT