Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa
mata.Oleh merupakan

910/2
sebab bahagian ini

Analisis Kesalahan Bahasa
Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan • Penganalpastian kesalahan • Ketepatan dan kewajaran • Ketepatan pembetulan

Infor :
Mengenal pasti, menganalisis, dan membetulkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks. Fokus kesalahan ialah: • Ejaan • Tanda baca • Kosa kata • Imbuhan • Frasa • Klausa dan ayat Nota : Peruntukan markah bagi bahagian ini ialah 15 markah. Peruntukan masa 30 minit. Calon perlu mengambil kira tiga aspek iaitu; • • • Jenis kesalahan Sebab-sebab kesalahan Membuat pembetulan kesalahan

bahagian yang agar sukar bagi calon yang kurang kemahiran dalam bidang tatabahasa maka, calon hendaklah membuat banyak latihan agar berupaya membuat analisis tiga aspek tersebut. Calon hendaklah bersedia lebih awal dengan membuat latihan demi latihan supaya mereka dapat menguasai kemahiran menganalisis kesalahan bahasa.

Strategi menjawab soalan: • Oleh sebab, markah yang diperuntukan satu markah bagi setiap bahagian analisis, calon hendaklah berusaha untuk memproleh 3 markah penuh bagi setiap satu kesalahan. Calon perlu mengenal pasti jenis kesalahan Calon hendaklah menerangkan sebab-sebab kesalahan itu dengan terperinci. Jangan terburu-buru untuk menjawab , sebaliknya pastikan petikan dibaca dengan teliti serta cermat.Sambil membaca gariskan kesalahan yang ditemui. Untuk menambahkan kemahiran, calon dinasihatkan agar sentiasa membuat latihan menganalisis sesuatu kesalahan bahasa. Latihan yang kerap akan menambahkan keyakinan calon menjawab dengan tepat. Buku-buku rujukan, buku tatabahasa dewan, kamus dewan, dan lain-lain majalah dapat membantu calon

• •

Markah yang diperuntukkan ialah tiga markah bagi setiap analisis kesalahan.Calon perlu mengetahui ketiga-tiga aspek pengujian iaitu; kesalahan,alasan/sebab kesalahan, dan pembetulan kesalahan. Setiap kesalahan tatabahasa perlu dinyatakan sebab-sebabnya dengan jelas dan tepat.Calon tidak boleh mencatat jawapan secara ringkas, sebaliknya hendaklah menyalin setiap kesalahan yang hendak dibaiki itu secara teratur.Calon tidak boleh menjelaskan sesuatu kesalahan dengan hanya berdasarkan andaian semata-

Mnasir75

1

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa
menentukan kesahihan jawapan. Pemahaman terhadap sesuatu hukum tatabahasa, penggunaan istilah, pengimbuhan dan struktur ayat perlu dikuasai. Semakan hendaklah dilakukan sebelum menghantar skrip jawapan.

910/2

dan sintaksis.Untuk memperoleh markah yang baik dalam bahagian ini langkah-langkah berikut boleh dijadikan panduan; Pengusaaan yang mendalam tentang aspek tatabahasa. Oleh sebab bahagian ini menguji secara khusus tentang aspek tatabahasa, caloncalon dinasihati supaya menguasai dengan sepenuhnya tentang hukum-hukum tatabahasa. Buku tatabahasa yang mesti dirujuk dan menjadi peganan ialah buku tatabahasa Dewan. Hal ini sebenarnya sudah ditekankan dalam kertas I. Calon mesti membiasakan diri menggunakan teknik menganalisis kesalahan bahasa apabila membaca sebarang bahan bacaan terutama akhbar, majalah, papan iklan, kain rentang, dan sebagainya. Dengan adanya latihan menggunakan teknik menganalisis akan memudahkan calon menguasai aspek tatabahasa.

Kelemahan Jawapan Calon Kelemahan calon mungkin disebabkan oleh kurang kemahiran untuk mengesan kesalahan, menjelas sebab-sebab kesalahan, dan membetulkan kesalahan. Kelemahan yang lazim adalah dalam aspek menjelaskan sebab-sebab kesalahan. Hal ini demikian kerana, calon tidak menguasai kemahiran berbahasa.Calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan. Kebanyakan calon kurang peka dengan sistem ejaan bahasa Melayu, tidak memahami pola kesalarasan vokal, penggunaan tanda baca, penggunaan imbuhan, kata majmuk, kata ganda, kata tugas, dan struktur ayat. Kebanyakan calon hanya dapat mengenal pasti antara dua hingga empat kesalahan sahaja. Calon sebenarnya tidak pasti dengan kesalahan dalam teks. Calon menyenaraikan beberapa kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan yang dijadikan pengujian. Ada calon yang hanya tahu jenis kesalahan tetapi tidak tahu menerangkan sebab-sebab kesalahan.Terdapat calon yang hanya tahu membuat pembetulan sahaja. Terdapat calon yang membuat sekap jarang mengubah perkataan yang sedia betul menjadi perkataan yang salah. Secara keseluruhannya, bahagian ini cuba menguji penguasaan aspek tatabahasa yang meliputi morfologi

Soalan-Soalan yang dikemukakan bermula dari tahun 2001 hingga 2007 adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. 2001; kata sendi nama ayat tiada objek imbuhan Me – kan Klausa Kesalahan ejaan Kata ganda 2002 ; kata pemeri kata sendi nama kesalahan ejaan kata bilangan binaan ayat pasif ayat tiada objek 2003; kata sendi nama binaan ayat pasif kata ganda kata kerja transitif penjodoh bilangan 2004 ;

i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv. v.

Mnasir75

2

Skor A
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Analisis Kesalahan Bahasa
penjodoh bilangan ayat tiada subjek kata hubung pancangan relatif binaan ayat pasif imbuhan kata adjektif imbuhan Memper – kan kesalahan ejaan 2005 ; kata pemeri kata sendi nama struktur ayat pasif kata sendi nama kata kerja aktif transitif kata hubung komplemen 2006 ; kata hubung komplemen kata kerja transitif tanda sempang kata hubung gabungan kata hubung relatif kita bilangan ordinal 2007 v. vi.

910/2
apitan MeN-kan yang salah ayat transitif tiada objek

i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv. v. vi.

SOALAN 2001. Sejak sedekad yang lalu, banyak lebuh raya telah dibina, di antaranya lebuh raya yang menghubungkan utara dengan selatan, dan yang menghubungkan timur dengan barat di Semenanjung. Pembinaannya telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat korporat dengan menelan berbillion ringgit. Pembinaan prasarana itu juga memanfaatkan pengguna kerana dapat menghubungi antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan lebih cepat. SOALAN 2002 Universiti Panca Persada (UPP) adalah universiti berkembar yang terletak antara bandaraya pintar Cyberjaya dengan Seremban. Kini, UPP mempunyai lebih kurang 11 000 pelajar di kedua buah kampus, yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi maklumat yang bertaraf dunia. Pelajar dan kakitangannya menikmati aplikasiaplikasi teknologi tanpa wayar yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati, antaranya penggunaan kad pintar, pentadbiran tanpa kertas, sistem pembelajaran multimedia,perpustakaan digital, dan sebagainya. Universiti telah mengadakan kerjasama dan aktivitiaktiviti usaha sama secara meluas dengan syarikat-syarikat tempatan dan multinasional. Dengan adanya tenaga pengajar kelas pertama dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran. Sesungguhnya UPP akan terus meneroka ,menyelidik,dan menewarkan pendidikan berkualiti dan terbaik kepada pelajar.

i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

kata hubung relatif kata nafi kata tanya dalam penyata ayat pasif kata seru Nah!

ayat

2008 hukum DM kata hubung yang salah kata hubung keterangan cara olomof yang salah ayat tergantung tiada subjek penjodoh bilangan selepas kata bilangan tiada objek selepas kata kerja transitif 2009 kata hubungan berpasangan kata nafi salah hukum D-M kata sendi nama unsur lewah dalam kata maksud jamak 2010

i. ii. iii. iv. v.

SOALAN 2003 Pengangguran bukanlah masalah utama di negara ini seperti didakwa oleh pihak-pihak tertentu,Sebenarnya, isu yang mereka timbulkan itu berpunca daripada sikap sebahagian besar anak-anak muda yang terlalu memilih

i. ii. iii. iv.

kata bilangan tiada kata hubung keterangan kata hubung relatif pemilihan diksi yang salah

Mnasir75

3

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

pekerjaan. Golongan ini mengharapkan kepada pihak kerajaan menyediakan pekerjaan kepada mereka dengan alasan bahawa mereka memiliki kelulusan. Jika demikian, mungkinkah pihak kerajaan dapat berbuat demikian kepada setiap orang belia di negara ini? SOALAN 2004 Setiap orang pekerja Syarikat Y begitu gembira setelah mendapat ganjaran daripada pihak majikan. Bagi kakitangan yang belum menerimanya diminta menghubungi pihak pengurusan syarikat pada bila-bila masa. Ganjaran itu diberikan sebagai tanda penghargaan pihak majikan kepada kakitangan syarikat yang telah bersama-sama memajukan syarikat tersebut. Golongan ini ternyata gembira dengan ganjaran tersebut dan melahirkan rasa kesyukuran kerana kesenangan yang mereka nikmati. Mereka juga berikrar untuk memajukan syarikat itu di samping menggembleng tenaga untuk memperindahkan kawasan syarikat supaya kelihatan ceria. Kini, kakitangan syarikat berkenaan sedang membuat persiapan terakhir untuk menjayakan pamiran barangan syarikat yang akan diadakan tidak lama lagi. Syarikat Y juga akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke -12 pada akhir tahun ini. SOALAN 2005 Malaysia perlu berusaha menjadikan konsep “masyarakat berfikir” sebagai satu egenda penting dalam pembangunan bangsa dan pembinaan negara. “Masyarakat berfikir” adalah asas bagi mencorakkan perubahan masyarakat maju di abad ke-12.

Kemajuan material dan ekonomi yang negara kita miliki sepatutnya merintis perubahan yang lebih dinamis ke arah melahirkan masyarakat berfikir. Masyarakat berfikir ialah masyarakat yang berwibawa, produktif, berfikiran jauh, optimistik pada perubahan, bersifat demokratik, dan dapat membina serta mempertahankan nilai-nilai yang menjamin kesejahteraan anggota masyarakatnya. Masyarakat yang mempunyai tahap berfikir yang rendah merupakan masyarakat yang tidak mempunyai daya kekuatan, daya ketahanan psikologi, dan tidak dapat menentukan haluan perubahan untuk membangun, menghadapi cabaran, dan merintis kepada perubahan SOALAN 2006 Kerajaan kini berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.Sehubungan dengan itu,ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak agar menghormati kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua daripada mereka. Di sekolah pula, guru seharusnya memikirkan kaedah yang terbaik untuk melahirkan pelajar yang tidak bersikap anti-sosial. Sikap pelajar yang mementingkan diri sendiri tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Manakala masalah kemerosatan disiplin pelajar perlu ditangani secara bijaksana. Walau bagaimanapun, permasalahan tersebut dikaitkan dengan kegagalan ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan mereka. Selain itu, punca tidak kurang pentingnya dalam hal ini ialah pengaruh rakan sebaya. Kedua faktor tersebut perlu dipandang serius oleh semua pihak untuk memastikan bahawa hasrat kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berbudi bahasa akan menjadi kenyatan

SOALAN 2007 Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah ini. Bagi setiap kesalahan jelaskan sebab kesalahan dan kamudian buat pembetulan.

Mnasir75

4

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

Baru-baru ini, satu pertunjukan kebudayaan pelbagai kaum telah diadakan di dewan orang ramai. Badan bertanggungjawab untuk menganjurkan pertunjukan itu ialah Majlis Kebudayaan Kota. Pertunjukan dwitahunan itu berjaya menarik minat pelancong asing, selain rakyat pelbagai kaum di negeri itu. Sepanjang pertunjukan itu diadakan, beberapa adegan yang menarik dapat disaksikan. Kemunculan suatu lembaga di atas pentas ketika lampu dimalapkan amat menyeramkan penonton, terutama kanak-kanak. Lembaga itu agak tinggi tetapi badannya bukan besar sangat. Lembaga mirip manusia itu melontarkan sesuatu ke arah penonton yang mana berada berdekatan dengan pentas. Ketika para penonton menjerit ketakutan, tiba-tiba lembaga itu hilang daripada pandangan. Demikianlah persembahan yang kami dapat saksikan pada malam itu.”Nah, hebat sungguh!” komen seorang penonton yang berada di sebelah saya.

SOALAN 2008 Seorang polis inspektor yang baru dua bulan bertugas telah menceritakan keadaan di daerah itu kepada pemberita. Beliau menyatakan bahawa banjir itu berpunca daripada sebuah empangan yang pecah akibat gempa bumi yang berlaku di negara jiran. Untuk memudahkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini, sebuah jawatankuasa petugas telah dibentuk. Jawatankuasa tersebut dikehendaki bertugas setiap hari, sebaliknya pada hari Jumaat. Dalam kesibukan orang ramai membantu pihak keselamatan menyelamatkan mangsa, terdapat sesetengah pihak yang mengambil kesempatan mencuri barang-barang, terutamanya makanan dan pakaian. Pihak polis mensyaki kegiatan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Untuk mengawal keadaan di daerah itu memerlukan sukarelawan yang lebih banyak. Walau bagaimanapun, ekoran tertangkapnya beberapa penjenayah, kegiatan mencuri dapat di kawal.

SOALAN 2009 Pengeluar mahupun pemborong perlu menimbangkan kepentingan minyak masak kepada pengguna dan bukan sepatutnya menaikkan harga minyak masak atas pelbagai alasan setelah mereka memperoleh subsidi daripada kerajaan semenjak bulan Januari yang lalu. Pengeluar mengaitkan kenaikan harga minyak masak dengan kenaikan harga petrol,upah membungkus, dan harga plastik peket yang digunakan. Oleh kerana itu, harga sekilogram minyak masa peket terpaksa dinaikan kepada RM2.75 hingga RM3.00 sepeket berbanding dengan harga siling RM2.50 yang ditetapkan oleh kerajaan.Sehubungan dengan itu,kerajaan harus melipatgandakan usaha-usaha yang praktikal dan berkesan untuk menangani masalah ini.

Mnasir75

5

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

SOALAN 2010 Beberapa orang Ahli Jawatankuasa Persatuan Sejarah telah berbincang tentang usaha untuk meningkatkan bilangan ahli-ahli persatuan tersebut. Selain melancarkan kempen kesedaran, pameran tentang pelbagai perkara yang berkaitan dengan sejarah tanah air akan diadakan menjelang sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara tidak lama lagi. Pada masa yang sama,mereka bersetuju membaik pulih kawasan tanah perkuburan,termasuk sebuah bangunan peninggalan penjajah yang terletak di daerah itu.Pengabaian kawasan itu mungkin disebabkan saiznya yang kecil. Sebenarnya, bukan saiznya yang penting tetapi nilai sejarahnya. Generasi terdahulu tetap mengingati yang bangunan itu pernah menjadi tempat tentera Jepun menyeksa penduduk tempatan yang tidak mengikut telunjuk mereka.Aktiviti yang julung-julung kali diadakan ini juga dipercayai dapat menaikkan kesedaran orang ramai tentang nikmat kemerdekaan.Pihak penganjur juga akan menghadiahkan pengunjung yang bertuah dengan pekej percutian. Dengan usaha yang sedemikian, Persatuan Sejarah dilihat lebih “mesra orang ramai” dan mendorong mereka untuk menjadi ahli.

Skema jawapan 2001 Bil 1 2 kesalahan Sejak sedekad yang lalu, banyak lebuh raya telah dibina,..... Di antaranya lebuh raya yang menghubungkan utara dengan selatan Dengan menelan berbillion ringgit Sebab kesalahan Penggunaan tanda koma(,) selepas kata dibina perlu diganti dengan tanda noktah(.) Kata sendi nama di tidak diperlukan sebab kata antara sudah berfungsi sebagai kata sendi nama pembetulan Banyak lebuh raya telah dibina. Antaranya termasuklah lebuh raya yang menghubungkan utara dengan selatan Dengan menelan pebelanjaan berbilion-bilion ringgit Pembinaan prasarana itu memberi manfaat kepada pengguna Dapat menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain

3

4

5

Pembinaan prasarana itu juga memanfaatkan pengguna Dapat menghubungi antara satu tempat dengan tempat yang lain..

Kata menelan ialah kata kerja transitif aktif yang memerlukan objek kata nama selepasnya.Objek kata nama yang sesuai ialah perbelanjaan. Kata penegas juga perlu digugurkan kerana ayat tersebut tidak memerlukan penegasan. Kata kerja transitif aktif menghubungi bermaksud “membuat perhubungan dengan seseorang”. Oleh itu, penggunaannya tidak sesuai dalam konteks ayat

Skema jawapan 2002 Bi l Kesalahan Sebab kesalahan pembetulan

Mnasir75

6

Skor A
1

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2
Universiti Panca Persada (UPP) ialah universti berkembar

Universiti Panca Persada (UPP) adalah universiti berkembar

2

...yang antara pintar

terletak bandaraya

3

Kini, UPP mempunyai lebih kurang 11 000 pelajar

4 5

...di kedua kampus...

buah

...menikmati aplikasiaplikasi teknologi tanpa wayar yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati
...mengadakan kerjasama dan aktiviti-aktiviti usaha sama secara meluas dengan syarikat-syarikat tempatan.. Dengan adanya tenaga pengajar kelas pertama dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran.

Kata pemeri adalah digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan frasa sendi. Untuk merangkaikan frasa nama dengan frasa nama dalam ayat di atas, kata pemeri yang tepat ialah kata ialah 1.Kata antara dalam ayat diatas berfungsi sebagai kata arah.Sebagai kata arah, kata antara mesti didahului dengan kata sendi nama di 2. kata majmuk bandaraya perlu dieja terpisah kerana ia tidak termasuk dalam kata majmuk yang telah mantap 1.Kata kerja aktif transitif mempunyai mesti diikuti oleh objek kata nama. 2. Kata bilangan 11 000 tergolongan sebagai kata bilangan tentu yang perlu disertai oleh penjodoh bilangan “orang” Kata bilangan yang sesuai dalam ayat di atas ialah kata bilangan himpunan kedua-dua Frasa pelajar universiti lain dalam ayat tergolong sebagai ganti nama diri ketiga. Dalam struktur ayat pasif kata ganti diri ketiga mesti diletakan selepas kata kerja.
Frasa secara meluas ialah frasa keterangan hendaklah diletakan di belakang ayat yang menjadi predikat. Ayat di atas tergantung kerana ungkapan itu terdiri dari konstituen keterangan sahaja iaitu tidak mempunyai subjek.

1...yang terletak di antara bandar raya. 2. bandar raya

Kini, UPP mempunyai pelajar lebih kurang 11 000 orang...

Di kedua-dua buah kampus ...yang tidak dapat dinikmati oleh pelajar universiti lain...
...mengadakan kerjasama dan aktiviti-aktiviti usaha sama dengan syarikatsyarikat tempatan secara meluas Dengan adanya tenaga pengajar kelas pertama dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran, UPP akan terus meneroka,

6

7

skema JAWAPAN 2003 Bi l 1 2 3 Kesalahan ...seperti didakwa oleh pihak tertentu... ...sebenarnya, isu yang mereka timbulkan itu... ...berpunca daripada sikap sebahagian besar anak-anak muda... Golongan ini mengharapkan kepada pihak Sebab kesalahan Selepas kata seperti perlu diikuti oleh kata pembenda “yang” Dalam ayat pasif kata ganti diri ketiga “mereka” hendaklah hadir selepad kata kerja Kata nama selepas kata bilangan yang membawa maksud jamak tidak perlu digandakan Kata kerja transitif “mengharapkan” perlu diikuti oleh objek kata nama @ tidak boleh diikuti oleh frasaendi pembetulan ..seperti yang didakwa oleh pihak... Isu yang ditimbulkan oleh mereka... ..berpunca daripada sikap sebahagian besar anak muda... Golongan ini mengharapkan pihak kerajaan...

4

Mnasir75

7

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa
nama. Penjodoh bilangan tidak digunakan selepas kata bilangan pisihan “setiap”

910/2

5

kerajaan.. ...berbuat demikian kepada setiap orang belia di negara ini...

perlu nama

...berbuat demikian kepada setiap belia di negara ini.

Skema jawapan 2004 Bi l 1 2 Kesalahan Setiap orang pekerja syarikat Y.... Bagi kakitangan yang belum menewrimanya, diminta menghubungi pihak pengurus syarikat pada bila-bila masa... Beberapa orang kakitangan pula menyatakan yang pemberian itu tidak perlu dijadikan isu... ...rasa kesyukuran kerana kesenangan yang mereka nikmati Sebab kesalahan Kata “setiap” ialah kata bilangan pisahan, tidak perlu diikuti oleh penjodoh bilangan. 1.Ayat ini tidak sempurna kerana tiada subjek. Kata sendi nama”bagi” perlu diguggurkan. 2.Sekiranya mengekalkan kata “bagi” kata mereka mestilah diletakan selepas kata menerimanya. Kata hubung pancangan relatif “yang” tidak tepat bagi ayat ini.Ayat ini mesti menggunakan kata hubung pancangan kemplemen “bahawa" 1.kata kesenangan tidak menepati makna ganjaran. 2.Frasa mereka nikmati ialah frasa kerja pasif kata ganti nama diri ketiga. ia menyalahi struktur ayat pasif. Imbuhan awalan kata indah hanya menerima awalan “memper...” bukan imbuhan apitan “memperkan” Kata pamiran ialah kata pinjaman (jawa) kata itu perlu dieja berdasarkan bahasa sumber. pembetulan Setiap pekerja..... 1....kakitangan yang... 2. Bagi kakitangan yang belum menerimanya, mereka diminta menghubungi... Beberapa orang kakitangan pula mnyatakan bahawa pemberian itu tidak perlu dijadikan isu.. 1....rasa kesyukuran kerana rezeki... 2....yang dinikmati oleh mereka... ...memperindah...

3

4

5

6

...menggembeleng tenaga untuk memperindahkan kawasan syarikat... ...menjayakan pamiran barangan syarikat...

...pameran...

skema jawapan 2005 Bi l 1 kesalahan Malaysia perlu berusaha menjadikan konsep... ... adalah penting... asas Sebab kesalahan Tidak ada kata hubung komplemen sedangkan ayat itu ialah ayat majmuk komplemen Salah penggunaan kata pemeri “adalah” Kata .asas ialah kata nama. pembetulan Malaysia berusaha menjadikan konsep... ...ialah penting... perlu untuk asas

2

Mnasir75

8

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

3 4

... di abad ke-21... ...ekonomi yang negara kita miliki ...optimistik perubahan... ...merintis perubahan pada kepada

5 6

Kata pemeri yang mendahului kata nama ialah “ialah Salah penggunaan kata seni nama “di” kata sendi nama ini hanya untuk menunjukan tempat dan arah Salah struktur ayat pasif diri ketiga. Ayat pasif ini seharusnya mematuhi struktur KN(objek) + KK (dengan imbuhan “di” +KN (subjek) Salah guna kata sendi nama “pada”. Kata sendi nama ini khusus untuk menunjukkan masa dan tempat. Perkataan”merintis” ialah kata kerja transitif yang memerukan objek. Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada kata nama, sedangkan “kepada” bukan kata nama tetapi kata sendi nama

...pada abad ke-21 ...ekonomi yang dimiliki oleh negara kita ...optimistik kepada perubahan... .... merintis perubahan..

skema jawapan 2006 Bi l 1 Kesalahan ...berusaha melahirkan Sebab kesalahan Tidak menggunakan kata hubung keterangan antara kedua-dua perkataan itu. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan keterangan tujuan “menghormati” ialah kata kerja aktif transitif yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada kata nama, sedangkan “kepada” ialah kata sendi nama Salah ejaan. Tanda sempang tidak diperlukan untuk merangkaikan imbuhan “anti”dengan kata nama am “manakala” ialah kata hubung gabungan;tidak boleh digunakan pada awal ayat. Ayat itu mesti digabungkan dengan ayat sebelumnya atau perkataan “manakala” itu diguggurkan. Tidak menggunakan kata hubung pancangan relatif ”yang” untuk membentuk klausa pancangan relatif yang menjadi penerang kepada subjek. Perkataan “kedua” dalam ayat ini sebenarnya bermaksud “himpunan” bukan menunjukkan tempat atau kedudukan ataaupun urutan . Perkataan itu perlu digandakan pembetulan ...berusaha melahirkan... untuk

2

...menghormati kepada ibu bapa...

...menghormati bapa

ibu

3

...anti-sosial...

.... antisosial...

4

Manakala masalah kemorosotan...

5

...punca tidak kurang penting....

...dibiar begitu sahaja, manakala masalah... atau Masalah kemerosotan disiplin pelajar perlu ditangani secara bijaksana ...punca yang tidak kurang pentingnya

6

...kedua faktor...

....kedua-dua faktor...

Mnasir75

9

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

skema jawapan 2007

Bil. 1.

Kesalahan Badan bertanggungjawab...

Sebab kesalahan Tiada kata hubung relatif “yang” untuk membentuk klausa yang berfungsi sebagai frasa penerang kata nama/FN/penerang subjek Salah penggunaan kata nafi “bukan” di hadapan frasa adjektif “besar”. Sepetutnya “tidak” Penggunaan “yang mana” sebagai kata hubung tidak menepati tatabahasa Melayu Tidak menepati binaan ayat pasif kata ganti nama diri pertama Kata seru “Nah” tidak menepati untuk mengambarkan perasaan kagum, sebaliknya kata seru “Wah” adalah tepat untuk menggambarkan perasaan itu

Pembetulan Badan bertanggungjawab yang

2. Badannya besar sangat bukan

...badannya tidak besar sangat

3. 4. 5.

...penonton yang mana berada.... .....persembahan yang kami dapat saksikan... “Nah, sungguh!” hebat

...penonton berada...

yang

...persembahan yang dapat kami saksikan “Wah, hebat sungguh!”

SKEMA JAWAPAN 2008 Bi l 1. 2. Kesalahan Polis inspektor ...sebaliknya pada hari Jumaat Sebab kesalahan Tidak mematuhi hukum D-M, iaiatu yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Penggunaan kata hubung yang salah. Untuk menyatakan maksud kekecualian kata hubung yang sesuai ialah “kecuali” atau “melainkan”. Tidak menggunakan kata hubung keterangan cara antara dua frasa kerja Pemilihan olomorf yang salah. Bagi perkataan yang terdiri satu suku kata, olomorf bagi “meN...i yang tepat ialah “menge...i” Ayat tergantung kerana tanpa subjek Penjodoh bilangan mesti digunakan selepas kata bilangan tak tentu pembetulan ....inspektor polis ...kecuali/melainka n pada hari jumaat.

3.

...mengambil kesempatan mencuri barang-barang Pihak mensyaki.. polis

...mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang Pihak polis mengesyaki ... Untuk mengawal keadaan di daerah itu, kerajaan/pihak polis memerlukan... ...tertengkapnya beberapa orang

4.

5.

Untuk mengawal keadaan di daerah memerlukan... ...tertengkapnya beberapa

6

Mnasir75

10

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2
penjenayah... Kegiatan mencuri barang-barang dapat dikawal

7.

penjenayah... Kegiatan mencuri dapat dikawal

“beberapa” Tidak meletakkan objek selepas kata kerja transitif

SKEMA JAWAPAN 2009 Bi l. 1. Kesalahan Pengeluar mahupun pemborong... Sebab kesalahan (a) Kata hubung berpasangan tidak digunakan secara lengkap.Kata hubung “mahupun” harus berganding/berpasangan dengan kata “baik” untuk membawa maksud kedua-duanya. (b) Kata hubung “mahupun” merupakan kata hubung berpasangan,tetapi dalam petikan itu pasangan kata hubung tersebut tidak ada. Maka,kata hubung yang sesuai ialah “atau/ataupun” bagi membawa maksud “pilihan” Penggunaan kata nafi yang tidak tepat. Kata nafi “bukan” digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa nama atau frasa sendi nama sahaja sedangkan”menaikkan” ialah kata kerja Kata nafi”tidak digunakan sebagai unsur nafi sebelum frasa kerja Menyalahi/melanggar Hukum D-M Kata yang diterangkan D ialah “peket” dan yang menerangkan M ialah “plastik” Kata “oleh” ialah kata sendi nama yang harus diikuti oleh kata nama”sebab” sebagai penyambut sebagai penyambut sedan gkan “kerana” ialah kata hubung pancangan keterangan yang berfungsi sebagai penghubung klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama Atau Kata sendi “oleh” harus diikuti oleh kata nama “sebab” sebagai penyambut sedangkan “kerana” ialah kata hubung pancangan keterangan. Kata nama yang mengikuti atau mendahului kata kerja yang bermaksud jamak tidak perlu digandakan kerana pengulangan maksud jamak menyebabkan lewah. Pembetulan (a) Baik pengeluar mahupun... atau (b) Pengeluar atau pemborong Atau (c)Pengeluar ataupun pemborong

2.

...bukan sepatutnya menaikkan..

...Tidak sepatutnya menaikan...

3. 4.

...plastik peket... Oleh kerana itu...

...peket plastik... Oleh sebab itu..

5.

...melipatgandaka n usaha-usaha

...melipatgandaka n usaha...

Mnasir75

11

Skor A

Analisis Kesalahan Bahasa

910/2

SKEMA JAWAPAN 2010

Bi l. 1.

Kesalahan ...bilangan ahli-ahli

Sebab kesalahan Perkataanh “bilangan “” sudah menunjukkan maksud jamak. Perkataan yang mengikutinya tidak perlu digandakan Tiada kata hubung keterangan dalam ayat majmuk keterangan Penggunaan kata hubung relatif (yang) dalam ayat komplemen. “menghadiahkan”bermaksud memberikan sesuatu sebagai hadiah,sedangkan ayat itu bermaksud memberi seseorang hadiah. “me_i” dalam ayat itu membawa maksud lokatif Pemilihan kata/diksi(menaikkan)tidak menepati maksud ayat ,iaitu untuk menembahkan kesedaran. Ayat tidak mempunyai subjek.

Pembetulan ---bilangan ahli...

2.

3. 4.

Pada masa yang sama, mereka bersetuju membaik pulih... ...mengingati yang bangunan itu... ...menghadiahkan pengunjung yang bertuah...

Pada masa yang sama,mereka bersetuju untuk membaik pulih... ...mengingati bangunan itu.. ...menghadiahi pengunjung... bahawa

5

...menaikan kesedaran...

....meningkatkan kesedaran..

6.

...dan mendorong mereka untuk menjadi ahli.

...dan hal/langkah ini mendorong mereka untuk menjadi ahli.

Mnasir75

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.