PENDAHULUAN

Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996,ada menyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan diharapkan rakyat Malaysia.Melalui pendidikan Bahasa Melayu,adalah ianya dapat membina rasa bangga terhadap bahasa yang

mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat.Selain itu, Bahasa Melayu juga berperanan sebagai pemangkin kepada semua rakyat untuk cintakan tanah air dan secara tidak lansung, mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Sehubungan itu juga ,Kurikulum Bahasa Melayu telah digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani, berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berpengetahuan,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat, dan negara Kurikulum Bahasa Melayu juga membolehkan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi serta menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat Oleh itu secara tidak langsung murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain seperiti Pendidikan Sivik dan Ketatanegaran, Kajian Tempatan dan lain-lain lagi di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

1

masyarakat.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis jasmani.emosi.berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bertujuan Malaysia dari segi intelek. 2 .rohani.dan negara.berakhlakmulia.dan kepercayaan dan berdasarkan untuk kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah melahirkan yang warganegara berilmu pengetahuan.

matlamat yang terdapat dalam sukatan Bahasa Melayu dapat membantu untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu pengetahuan. bahasa pengantar di sekolah juga dapat dijadikan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup dalam menjalin perhubungan sosial.kemahiran mebaca.HUBUNGKAIT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN KBSR MATLAMAT Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Kepincangan ketika berbahasa bukan sahaja mampu membantutkan keadaan malahahan mampu membantutkan proses komunikasi dan menjejaskan hubungan sesama manusia dan secara langsung melibatkan emosi sesorang individu.perhubungan sosial. Oleh itu .Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan. untuk melahirkan insan yang berketerampilan . Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003. dan urusan harian. Justeru .pemerolehan ilmu serta tujuan rekreasi. matlamat sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 . kemahiran berbahasa ini dapat membantu murid-murid menggunakan Bahasa Melayu dengan lebih berkesan dalam menjalani kehidupan seharian. Seterusnya.memperolehi ilmu.dan kemahiran menulis.Kemahiran bahasa pula dibahagikan katogeri iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. bahasa rasmi . Sukatan Pelajaran Pelajaran Bahasa Melayu banyak memberi penekanan kepada kepada aspek dua kemahiran berbahasa.

Selain itu juga murid.menengah atau institusi tinggi. penguasaan kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. Di samping itu juga murid dapat berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah mencapai persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara jika menggunakan bahasa yang betul dan tepat OBJEKTIF Untuk mencapai objektif tersebut.pendidikan sekolah rendah amat menekankan penguasaan Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsan dan bahasa rasmi negara.Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pengantar.Era globalisasi juga memperlihatkan Bahasa Melayu menghadapi banyak cabaran Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah adalah diharapkan semua murid dapat mendengar dan memahami pengucapan dengan tetiti serta menghayati pengucapan dalam konteks dalam perbualan harian dan situasi formal. Dalam konteks pendidikan. Dalam konteks ini diharap murid dapat menggunakan bahasa yang betul dan tepat dan bermakna dan secara tidak langsung murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat.seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan jasmani serta berakhlak mulia.Oleh itu . dan situasi yang tidak 4 .rohani. Hal ini dapat membezakan cara seseorang individu untuk bertutur ketika berada di tempat formal contohnya di sekolah formal seperti di rumah.murid akan diajar bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.sama ada di peringkat rendah.membaca dan menulis amat ditekan dalam bahasa pengantar sekolah.emosi.Bahasa Melayu mangerupakan Bahasa ysebagai alat untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia.

bacaan intensif. untuk melahirkan individu yang berpotensi secara menyeluruh .membaca dan menulis merupakan objektif yang keenam. Memperkembangkan kekuatan imaginasi. membaca dan menulis dapat membantu meluaskan kemahiran murid 5 . Aktiviti yang jelas dilihat ialah Program nilam .. Ini jelas dilihat dalam setiap objektif pengajaran dan membaca pembelajaran Bahasa Melayu mewajidkan setiap murid dapat pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. kreativiti. dan penghayatan nilai murrni melalui aktivti bertutur . Sesesorang murid yang telah menguasai kemahiran membaca akan mendapat pengetahuan yang luas dan ini oleh itu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ingin melahirkan seorang insan berintelek.. Justeru. kosa kata . Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan kemahiran membaca. Pelbagai teknik bacaan yang diajar contohnya seperti bacaan mekanis . Penggunaan bahasa baku yang meliputi ejaan . mentafsir dan menilai sesuatu bahan yang telah dibaca.pemupukan minat membaca haruslah dijadikan amalan . Namun begitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis amatlah popular dan diberikan penekanan yang lebih supaya murid dapat mengumpul maklumat . tatabahasa dan sebutan yang betul dalm aktiviti mendengar . Sebagai seorang guru pelbagai aspek harus diambil kira contohnya merancang aktiviti yang menarik minat murid. Ini adalah kearah melahirkan seorang individu yang berpengetahuan luas . Ini selaras dengan Falsafah Pedidikan Kebangsaan. pemikiran kritis.Pelbagai aktiviti yang perlu diberi penekanan untuk menjayakam aspirasi ini. mentalis dan ekstansif. bertutur .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. sikap positif. pengajaran tatabahasa yang diselitkan aktiviti lakonan dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian. dalam objektif yang kesepuluh murid dididik agar menghayati dan mengamalkan nilai murni. dan perasaan cinta akan negara. sikap positif.Selain menekankan aspek emosi dan intelek. masyarakat. dan perasaan cinta akan negara juga akan diterapkan dalam bahan-bahan bacaan . bacaan petikan karangan atau rencana dan latihan petikan pemahaman. Hasrat tersebut cuba terapkan melalui objektif kesembilan dan kesepuluh kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. Dalam objektif kesembilan misalnya murid dididik supaya menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menekankan aspek kerohanian iaitu mengharapkan sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ke arah melahirkan warganegara Malaysia yang berakhlak mulia . Kedua-dua objektif tersebut dapat direalisasikan melalui aktiviti penulisan karangan. 6 . Nilai-nilai murni. semangat patriotisme. semangat patriotisme. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut nilai-nilai agama dan moral berdasarkan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan diterapkan. Jelas di sini aktiviti tersebut dapat mendidik murid menjadi insan yang seimbang dari aspek kerohanian. Sementara itu. dan negara.

Tumpuan pengajaran Bahasa Melayu kepada kemahiran lisan. rohani. sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa. Selain itu.RASIONAL . Contohnya murid dapat membezakan cara berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah berbanding ketika berkomunikasi 7 . Rasional pelaksanaan kemahiran ialah untuk memperkembang potensi atau keupayaan murid dalam memahami perkara-perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. objektif. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran lisan iaitu membolehkan murid berkomunikasi dengan betul dan berkesan dalam situasi formal atau tidak formal. membaca. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan tujuannya tersendiri serta dijalankan melalui aktiviti yang bersesuaian. Sementara itu. Kemahiran ini juga merupakan cara yang paling efektif ke arah meningkatkan kemahiran bertutur dalam kalangan murid sama ada dalam situasi formal atau tidak formal. dan jasmani. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan seharian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial.AKTIVITI DAN TUJUAN MEMBACA DAN MENULIS KEMAHIRAN LISAN.OBJEKTIF . Justeru. dan kemahiran menulis. emosi.dan menulis sebenarnya mempunyai rasional. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Kemahiran lisan yang melibatkan dua kemahiran yang utama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur juga mempunyai rasional pelaksanaannya yang tersendiri. kemahiran membaca.

dengan ibu bapa di rumah. Hal ini kerana komunikasi yang betul dan berkesan akan menyebabkan seseorang individu itu disenangi oleh semua pihak dan seterusnya akan mewujudkan perhubungan yang mesra sesama masyarakat. kemahiran lisan amat dititikberatkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ke arah menjamin pencapaian intelek yang memberangsangkan dalam kalangan murid. 8 . Hal ini penting bagi memastikan semua maklumat yang didengar. Selain itu. kelemahan kemahiran mendengar juga akan melemahkan proses penerimaan maklumat yang disampaikan oleh guru sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. dan dibaca dapat disampaikan kepada pihak terbabit dengan tepat. Objektif kamahiran lisan yang seterusnya ialah melatih murid mendengar. menerima . ditutur . dan menyampaikan maklumat dengan tepat. Kelemahan ini akan melemahkan penguasaan akademik murid terbabit. Penggunaan kata panggilan dan pemilihan kosa kata yang sesuai akan diajar melalui aktiviti lisan. Disebabkan hal itulah kemahiran lisan diajar di peringkat sekolah rendah lagi dan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. perbahasan. dan juga sewaktu mengendalikan majlis-majlis tertentu sebagai pengacara sewaktu perhimpunan dan sebagainya. Kelemahan penguasaan kamahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur boleh menimbulkan masalah komunikasi seperti salah faham yang boleh menimbulkan implikasi negatif seperti pergaduhan dan sebagainya. Justeru. Kemahiran ini amat penting kepada murid-murid untuk digunakan dalam aktiviti-aktiviti tertentu seperti pertandingan syarahan. Murid-murid akan didedahkan dan diajar cara berkomunikasi yang betul dengan rakan-rakan sebaya atau orang yang lebih dewasa. Hal ini penting kerana kesalahan bahasa yang belaku semasa proses komunikasi boleh menyinggung perasaan orang lain dan boleh menjejaskan perhubungan sesama masyarakat. Kemahiran lisan juga melatih pelajar menyampaikan maklumat dengan berkesan berdasarkan pemilihan kata dan intonasi yang betul. Kemahiran lisan yang meliputi kemahiran mendengar dan bertutur amat penting dikuasai oleh murid sejak dari sekolah rendah. Begitu juga dengan komunikasi murid-murid dengan masyarakat luar.

Kemahiran ini penting ke arah perkembangan intelek muridmurid. perhubungan sosial. seterusnya mendorong murid mengubah sikap negatif dan membina sikap postif 9 . Selain itu. dan urusan harian selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. murid-murid dapat meningkatkan kemahiran pertuturan mereka di samping menggalakkan interaksi antara murid.Kebolehan tersebut membolehkan murid-murid bertutur dengan betul dari segi pemilihan kata dan intonasi sewaktu menyertai pertandingan seperti syarahan dan perbahasan ataupun sewaktu menjadi pengacara untuk majlis perhimpunan di sekolah. Justeru. memperoleh ilmu. Kemahiran lisan boleh dijalankan secara berkesan melalui aktiviti lisan dan simulasi seperti main peranan dan lakonan. Murid-murid juga berkesempatan untuk menghayati nilai-nlai moral yang baik. melalui teknik simulasi. Kemahiran ini juga membolehkan murid-murid berfikir secara matang untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang seterusnya membolehkan murid menyelesaikan masalah harian yang dihadapi dengan tenang dan boleh membantu rakan-rakan yang lain menyelesaikan masalah secara bijak. jelas di sini bahawa objektif yang digariskan dalam kemahiran lisan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. murid diberi peluang untuk memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. Melalui aktiviti lakonan misalnya. objektif kemahiran lisan yang terakhir ialah melatih pelajar bertutur dengan bekesan untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu dengan bernas. Pendedahan awal mengenai teknik bertutur dengan betul mengikut kesesuaian majlis membolehkan murid-murid memperkembangkan bakat mereka dan seterusnya terlibat secara langsung dalam bidang pengacaraan atau juruhebah secara profesional apabila dewasa kelak. Melalui aktiviti lisan misalnya murid-murid akan diberi bahan rangsangan dan murid diminta bertutur untuk mengemukakan pendapat berdasarkan bahan yang dipaparkan tadi. Sementara itu.

memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya. Berdasarkan aktiviti simulasi seperti yang ditunjukkan di atas. Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah. 10 .peranan watak-watak dan tempoh lakonan.Langkah-langkah pelaksanaan simulasi ditunjukkan dengan jelas melalui rajah 1 di bawah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan. Murid-murid berdasarkan watak-watak. Guru membimbing murid-murid membuat rumusan Rajah 1 di atas mununjukkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti simulasi. Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon. Murid-murid juga diberi peluang mengemukakan idea dan bertutur sewaktu membincangkan prestasi pelakon dan cara menyelesaikan masalah yang diberi. jelas bahawa kemahiran lisan dipraktikkan secara efektif apabila setiap pelakon perlu bertutur bagi menyelesaikan masalah yang diberi berdasarkan peranan yang dipegang dalam lakonan tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah.

Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan bahan yang dibaca mudah difahami oleh diri murid itu sendiri mahupun orang yang mendengar bacaan tersebut. terdapat pelbagai objektif pelaksanaan kemahiran membaca iaitu mengajar dan melatih murid membaca kuat dengan lancar dari segi sebutan. rasional kemahiran membaca ialah memperkembang potensi murid dalam kemahiran membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca. Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis. buku-buku rujukan . Penguasaan kemahiran ini sudah pasti akan memudahkan proses memperoleh ilmu 11 . serta gaya pembacaan yang sesuai mengikut teks di samping memahami bahan yang dibaca. rohani. Pembacaan yang betul pelbagai teks sama ada teks prosa atau puisi membolehkan pelajar membezakan pelbagai genre bahan bacaan yang dibaca. intonasi. emosi. Sementara itu. Penekanan penguasaan kemahiran membaca amat penting dalam usaha memperkembang potensi murid secara menyeluruh dari segi jasmani.Berdasarkan aktiviti yang dijelaskan tadi. Sementara itu. Kemahiran ini juga merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk memudahkan mereka mendapatkan pelbagai maklumat atau ilmu yang terdapat dalam buku teks. jelas bahawa kemahiran lisan bertujuan untuk memperkembang potensi murid dalam kemahiran lisan di samping menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta membincangkan topik yang lebih mencabar untuk membolehkan murid-murid berkomunikasi dengan berkesan. Objektif seterusnya ialah melatih pelajar membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. atau pelbagai bahan bacaan yang lain. dan intelek kerana pelbagai ilmu akan diperoleh murid melalui aktiviti membaca.

Selain itu. Kemahiran ini amat penting bagi membolehkan murid menguasai isi kandungan bahan yang dibaca serta memperkembang idea yang diperoleh dari sumber bacaan melalui pemikiran yang bernas. Selepas itu perbincangan maksud puisi tersebut akan dijalankan untuk menilai pemahaman murid terhadap puisi yang dibaca di samping menerapkan nilai-nilai murni atau mesej yang terkandung dalam puisi tersebut. mengajar murid membaca puisi seperti pantun. jelas di sini bahawa kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid dalam usaha memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dari segi jasmani. Untuk menggalakkan murid membaca banyak bahan bacaan . untuk menggalakkan murid membaca program galakan membaca Nilam perlu digiatkan . guru perlu mendedahkan kaedah atau teknik bacaan yang sesuai berdasarkan teks yang dibaca selain tujuan pembacaan. syair. Terdapat enam kaedah pembacaan yang boleh dipraktikkan oleh murid seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 di bawah 12 . dan menghayati kandungan teks yang dibaca dengan betul. Hal ini kerana pelbagai ilmu akan diperoleh daripada pelbagai sumber melalui pembacaan. Jadi. dan sajak dengan sebutan serta intonasi yang betul. emosi. Kegagalan penguasaan kemahiran ini akan membantutkan usaha memperkembang intelek murid kerana usaha pemerolehan ilmu dari sumber bacaan tersekat kerana kelemahan pelajar dalam aspek pemahaman bahan bacaan. objektif yang terakhir ialah membolehkan murid membaca. seloka. menaakul. Sementara itu. misalnya membaca kuat petikan teks pemahaman yang diberi .pengetahuan dalam kalangan pelajar dalam usaha memperkembang intelek murid. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan yang melibatkan kemahiran membaca. gurindam. Penguasaan kemahiran ini juga boleh membantu meningkat dan memperkukuh minat membaca dalam kalangan murid. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu. rohani. diikuti aktiviti menjawab soalan – soalan pemahaman teks untuk menilai pemahaman murid terhadap teks yang dibaca.

ayat dan makna sesebuah bahan bacaan. Kaedah Pembacaan Luncuran Kaedah luncuran ialah kemahiran membaca yang terpantas bagi mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat daripada halaman bercetak. tesis. 13 . ungkapan. Kaedah Pembacaan Kritis Pembacaan kritis bertujuan untuk menilai atau menganalisis sesuatu tulisan. Kaedah Pembacaan Kreatif Pembacaan kreatif melibatkan kemampuan pembaca untuk menjangkaui aspek-aspek yang tidak tercetak dalam bahan bacaan yang dibaca. Kaedah Pembacaan Teliti Tujuan pembacaan teliti ialah untuk menggarap seluruh idea.Kaedah Pra-Pembacaan Kaedah ini membolehkan murid mengetahui sepintas lalu tentang rangka isi kandungan sesuatu bahan bacaan. Kaedah Pembacaan Imbasan Pembacaan imbasan bertujuan untuk mencari sesuatu maklumat atau fakta khusus dalam halaman-halaman bacaan.

sistematik. Jika dibuat perumpamaan. Perkara ini telah dirumuskan oleh Harry Maddox dalam bukunya “ How to study”. Rasional pengajaran kemahiran menulis ialah untuk mengasah dan menggilap keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. dan menarik untuk dibaca.Pendedahan kaedah membaca secara pantas dan berkesan kesesuaian teks dan tujuan pembacaan membolehkan murid mengaplikasikan kaedah tersebut sewaktu melaksanakan aktiviti Nilam dan menggalakkan murid membaca lebih banyak buku dalam sesuatu masa. kemahiran menulis turut ditekankan dan dijadikan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid selain kemahiran lisan dan membaca. Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid untuk membolehkan mereka mengemukakan idea dalam bentuk penulisan secara jelas. Jadi. Selain itu. Penguasaan kemahiran menulis membolehkan murid menjana idea dengan jelas dan berkesan. 14 . membaca bagaikan tiang kepada pembelajaran. Dalam memantapkan proses penguasaan Bahasa Melayu. Tanpa tiang yang kukuh maka besar kemungkinan sesuatu proses pembelajaran tidak akan mantap. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran menulis dan kurikulum Bahasa Melayu seperti melatih murid menggunakan pelbagai jenis ayat dalam wacana dan penulisan. jelas di sini bahawa tujuan aktiviti membaca diajar kepada muridmurid ialah untuk memperkembang intelek murid melalui penguasaan ilmu yang diperoleh melalui pelbagai bahan bacaan. Kemahiran ini penting untuk membolehkan murid menjana idea berdasarkan ilmu yang diperoleh secara berkesan melalui hasil penulisan untuk tujuan peperiksaan atau untuk perkongsian ilmu dengan rakan – rakan yang lain. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Hal ini kerana membaca merupakan kemahiran yang paling diperlukan dalam proses pembelajaran seseorang murid.

Penguasaan kemahiran ini membolehkan penghantaran atau penyampaian maklumat secara cepat . Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid-murid untuk memudahkan mereka memperoleh maklumat dari sumber lisan ataupun dari sumber bertulis iaitu maklumat yang diperoleh dari buku. Sementara objektif yang terakhir ialah membimbing pelajar membuat ulasan tentang bahan yang didengar. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru dalam menerapkan kemahiran menulis ini seperti latihan membina ayat. atau ahli keluarga dan sebagainya. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid menjana idea berhubung sesuatu isu yang dibincangkan dalam sumber lisan atau karya bertulis selain memperoleh ilmu daripada bahan tersebut. Dalam aktiviti menulis karangan misalnya para pelajar akan diterangkan dengan jelas mengenai teknik menulis karangan iaitu teknik menulis 15 dan menambahkan . Kemahiran ini juga penting dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan mereka mengumpul maklumat daripada pelbagai cabang ilmu dengan mudah. menulis surat kiriman tidak rasmi atau menghantar e-mel kepada rakan-rakan. tepat. tetapi juga juga diperlukan untuk menjalankan urusan seharian seperti menulis surat rasmi kepada pihak berkenaan untuk tujuan tertentu. Kemahiran ini penting kerana ia bukan sahaja diperlukan sewaktu menjawab soalan esei (karangan) dalam peperiksaan. latihan meringkaskan karangan. Penguasaan kemahiran ini secara tidak langsung merangsang kemahiran berfikir murid penguasaan ilmu dalam kalangan murid-murid. akhbar majalah. bahan internet. dan berkesan. dan sebagainya. dan juga latihan menulis karangan. Objektif yang seterusnya ialah membimbing murid menghasilkan pelbagai genre penulisan kreatif dan bukan kreatif. atau dibaca dengan betul. latihan menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan karya sastera atau petikan umum. ditonton. Kemahiran ini membolehkan murid memperkembang ilmu dalam diri mereka dengan lebih mudah.Objektif pelaksanaan kemahiran menulis yang seterusnya ialah melatih murid mencatat dan menyusun maklumat dengan betul.

murid-murid di peringkat sekolah rendah sewajarnya menguasai ketiga-tiga kemahiran tersebut dengan baik untuk memudahkan proses pembelajaran pelbagai cabang ilmu di peringkat yang lebih tinggi kelak. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran membaca. dan kemahiran menulis merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid dalam usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi.pendahuluan. teknik mengembangkan isi karangan . rohani. dan teknik menulis bahagian penutup atau kesimpulan Apa yang jelas secara keseluruhannya ketiga-tiga kemahiran tersebut iaitu kemahiran lisan. 16 . Penguasan ketiga-tigacabang kemahiran tersebut juga amat penting untuk membolehkan murid-murid menguasai cabang ilmu yang lain dengan baik. Justeru.

bingung tentang peranannya. PFK adalah pemantapan pemikiran tentang pendidikan di Malaysia sepatutnya dijadikan teras keseluruhan pendidikan di negara ini. Usaha dan tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merealisasikan hasrat negara yang diterjemahkan dalam PFK akan terbantut sekiranya guru yang menjadikan penggerak utama tidak berfungsi dan tidak memainkan peranan yang berkesan. Untuk itu guru seharusnya memahami konsep pendidikan bersepadu dan seterusnya melaksanakan PFK dan guru juga perlu meningkatkan kualiti dan potensi guru dalam aspek pedagogi dan kemahiran-kemahiran khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perangkap rutin dan penyesuaian cara kerja antara halangan yang mencacatkan strategi menrealisasikan PFK. 17 . keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Sikap sinis.PENUTUP Falsafah Pendidikan Kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. kurang imaginasi. Ini bermakna FPK berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. daripada pendidikan pra sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. kacau dan tidak harmoni. berpandangan sempit. pengetahuan yang jumud.

dalam perjalanan untuk mendapatkan rotan. Ini telah menjuruskan pelajar kepada satu kajian yang terperinci tentang sukatan pelajaran tersebut. malah ia juga telah berjaya membina keyakinan kepada pelajar terhadap kesediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sejajar dengan kehendak FPK. kemahiran dan lain-lain. apa yang dapat saya persembahkan adalah yang terbaik dan termampu dari saya. Inilah yang terjadi dalam usaha saya melaksanakan tugasan ini. terutamanya berkaitan dengan matlamat. keupayaan juga terhad dengan berbagai batasan yang ada. diumpamakan seperti kita ke hutan untuk mencari rotan. Dalam melaksanakan tugasan ini. Tugasan ini juga turut mengkehendaki pelajar peka dengan kehendak Sukatan Pelajaran terutamanya Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.REFLEKSI Syukur Alhamdulillah. Usaha ini bukan sakadar memenuhi tuntutan menyediakan tugasan kerja kursus sahaja. dapat juga saya sempurnakan satu lagi tugasan mengikut tempuh kerja yang diberikan.w. ada yang dah tahu. Terlalu banyak perkara yang ditemui. sayu reda bahawa yang baik itu dari Allah jua dan yang lemah itu adalah dari hambanya. ada yang kita ambil kerana keperluan. organisasi kandungan. Kajian ini telah menemukan pelajar kepada perlunya Huraian Sukatan Pelajaran sebagai panduan dalam usaha merangka pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sebagai manusia biasa. Kehendak tugasan ini telah memberi ruang kepada pelajar bukan sekadar menghayati amalan pendidikan di Malaysia. dengan rahmat kelapangan dan kesihatan yang diberikan oleh Allah s. objektif. tidak kurang juga yang baru tahu dan ada kemungkinan yang saya tidak dapat tahu. Wassalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi memahami secara mendalam dan hubungkaitnya dengan 18 .t. Hakikat ini tidak dapat dinafikan kerana masa yang singkat. kita akan bertemu dengan pelbagai hasil hutan. ada yang kita tinggal kerana belum diperlukan dan tidak kurang juga yang kita jadikan panduan.

Seman Salleh. Tesis doktor falsafah yang belum diterbitkan. 4. Rahman Ab. (1997). Yap Kim Fatt & Ab. Teori dan Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Rashid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bibliografi: 1. Ishak Ramly. Interaksi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu (KOMSAS) dalam mata pelajaran bahasa Melayu. (2005). Pengajian Melayu I. Universiti Sains Malaysia. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1983). Universiti Kebangsaan Malaysia. Sukatan pelajaran sekolah rendah bahasa Malaysia. (2009). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. 6. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Petaling Jaya: Longman. 2. Rahim Selamat. Bangi. 19 . Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah rendah bahasa Melayu. Raminah Hj. Sabran. (1993). 5. Pulau Pinang 3. (2003). Ab.