PENDAHULUAN

Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996,ada menyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan diharapkan rakyat Malaysia.Melalui pendidikan Bahasa Melayu,adalah ianya dapat membina rasa bangga terhadap bahasa yang

mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat.Selain itu, Bahasa Melayu juga berperanan sebagai pemangkin kepada semua rakyat untuk cintakan tanah air dan secara tidak lansung, mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Sehubungan itu juga ,Kurikulum Bahasa Melayu telah digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani, berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berpengetahuan,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat, dan negara Kurikulum Bahasa Melayu juga membolehkan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi serta menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat Oleh itu secara tidak langsung murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain seperiti Pendidikan Sivik dan Ketatanegaran, Kajian Tempatan dan lain-lain lagi di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

1

berakhlakmulia.masyarakat.rohani.Usaha ini adalah melahirkan yang warganegara berilmu pengetahuan. bertujuan Malaysia dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.dan negara.emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis jasmani.berketerampilan.dan kepercayaan dan berdasarkan untuk kepatuhan kepada Tuhan. 2 .

dan urusan harian.dan kemahiran menulis.pemerolehan ilmu serta tujuan rekreasi. Seterusnya.HUBUNGKAIT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN KBSR MATLAMAT Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri.perhubungan sosial.memperolehi ilmu. untuk melahirkan insan yang berketerampilan .kemahiran mebaca. bahasa rasmi . Oleh itu . Justeru . bahasa pengantar di sekolah juga dapat dijadikan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup dalam menjalin perhubungan sosial. Kepincangan ketika berbahasa bukan sahaja mampu membantutkan keadaan malahahan mampu membantutkan proses komunikasi dan menjejaskan hubungan sesama manusia dan secara langsung melibatkan emosi sesorang individu.Kemahiran bahasa pula dibahagikan katogeri iaitu kemahiran mendengar dan bertutur.matlamat yang terdapat dalam sukatan Bahasa Melayu dapat membantu untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu pengetahuan. Sukatan Pelajaran Pelajaran Bahasa Melayu banyak memberi penekanan kepada kepada aspek dua kemahiran berbahasa. kemahiran berbahasa ini dapat membantu murid-murid menggunakan Bahasa Melayu dengan lebih berkesan dalam menjalani kehidupan seharian. matlamat sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 . Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003.Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan.

dan jasmani serta berakhlak mulia. penguasaan kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur.menengah atau institusi tinggi.pendidikan sekolah rendah amat menekankan penguasaan Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsan dan bahasa rasmi negara.murid akan diajar bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.Bahasa Melayu mangerupakan Bahasa ysebagai alat untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Dalam konteks pendidikan.Oleh itu .rohani. Di samping itu juga murid dapat berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah mencapai persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara jika menggunakan bahasa yang betul dan tepat OBJEKTIF Untuk mencapai objektif tersebut.Era globalisasi juga memperlihatkan Bahasa Melayu menghadapi banyak cabaran Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah adalah diharapkan semua murid dapat mendengar dan memahami pengucapan dengan tetiti serta menghayati pengucapan dalam konteks dalam perbualan harian dan situasi formal.seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dalam konteks ini diharap murid dapat menggunakan bahasa yang betul dan tepat dan bermakna dan secara tidak langsung murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat.membaca dan menulis amat ditekan dalam bahasa pengantar sekolah.emosi.sama ada di peringkat rendah. Selain itu juga murid. Hal ini dapat membezakan cara seseorang individu untuk bertutur ketika berada di tempat formal contohnya di sekolah formal seperti di rumah. dan situasi yang tidak 4 .Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pengantar.

membaca dan menulis merupakan objektif yang keenam. Sebagai seorang guru pelbagai aspek harus diambil kira contohnya merancang aktiviti yang menarik minat murid. membaca dan menulis dapat membantu meluaskan kemahiran murid 5 .Pelbagai aktiviti yang perlu diberi penekanan untuk menjayakam aspirasi ini. Sesesorang murid yang telah menguasai kemahiran membaca akan mendapat pengetahuan yang luas dan ini oleh itu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ingin melahirkan seorang insan berintelek.pemupukan minat membaca haruslah dijadikan amalan . Pelbagai teknik bacaan yang diajar contohnya seperti bacaan mekanis . mentafsir dan menilai sesuatu bahan yang telah dibaca. Ini selaras dengan Falsafah Pedidikan Kebangsaan. Ini jelas dilihat dalam setiap objektif pengajaran dan membaca pembelajaran Bahasa Melayu mewajidkan setiap murid dapat pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. mentalis dan ekstansif. dan penghayatan nilai murrni melalui aktivti bertutur . Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan kemahiran membaca. bertutur . kosa kata . Memperkembangkan kekuatan imaginasi. pemikiran kritis.. Aktiviti yang jelas dilihat ialah Program nilam . Namun begitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis amatlah popular dan diberikan penekanan yang lebih supaya murid dapat mengumpul maklumat .. Penggunaan bahasa baku yang meliputi ejaan . untuk melahirkan individu yang berpotensi secara menyeluruh . bacaan intensif. Ini adalah kearah melahirkan seorang individu yang berpengetahuan luas . tatabahasa dan sebutan yang betul dalm aktiviti mendengar . kreativiti. Justeru.

semangat patriotisme. semangat patriotisme. sikap positif. pengajaran tatabahasa yang diselitkan aktiviti lakonan dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian. Jelas di sini aktiviti tersebut dapat mendidik murid menjadi insan yang seimbang dari aspek kerohanian.Selain menekankan aspek emosi dan intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut nilai-nilai agama dan moral berdasarkan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan diterapkan. dan negara. Dalam objektif kesembilan misalnya murid dididik supaya menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. 6 . dalam objektif yang kesepuluh murid dididik agar menghayati dan mengamalkan nilai murni. Hasrat tersebut cuba terapkan melalui objektif kesembilan dan kesepuluh kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menekankan aspek kerohanian iaitu mengharapkan sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ke arah melahirkan warganegara Malaysia yang berakhlak mulia . dan perasaan cinta akan negara. sikap positif. Kedua-dua objektif tersebut dapat direalisasikan melalui aktiviti penulisan karangan. dan perasaan cinta akan negara juga akan diterapkan dalam bahan-bahan bacaan . masyarakat. bacaan petikan karangan atau rencana dan latihan petikan pemahaman. Sementara itu. Nilai-nilai murni.

Sementara itu. Rasional pelaksanaan kemahiran ialah untuk memperkembang potensi atau keupayaan murid dalam memahami perkara-perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. membaca. Justeru. rohani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Kemahiran lisan yang melibatkan dua kemahiran yang utama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur juga mempunyai rasional pelaksanaannya yang tersendiri. dan tujuannya tersendiri serta dijalankan melalui aktiviti yang bersesuaian.RASIONAL . iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan seharian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial.AKTIVITI DAN TUJUAN MEMBACA DAN MENULIS KEMAHIRAN LISAN. objektif. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.OBJEKTIF . dan jasmani. sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa. kemahiran membaca. Kemahiran ini juga merupakan cara yang paling efektif ke arah meningkatkan kemahiran bertutur dalam kalangan murid sama ada dalam situasi formal atau tidak formal. Tumpuan pengajaran Bahasa Melayu kepada kemahiran lisan. Contohnya murid dapat membezakan cara berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah berbanding ketika berkomunikasi 7 . dan kemahiran menulis.dan menulis sebenarnya mempunyai rasional. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Selain itu. emosi. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran lisan iaitu membolehkan murid berkomunikasi dengan betul dan berkesan dalam situasi formal atau tidak formal.

perbahasan. Penggunaan kata panggilan dan pemilihan kosa kata yang sesuai akan diajar melalui aktiviti lisan. Justeru. kemahiran lisan amat dititikberatkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ke arah menjamin pencapaian intelek yang memberangsangkan dalam kalangan murid. kelemahan kemahiran mendengar juga akan melemahkan proses penerimaan maklumat yang disampaikan oleh guru sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Murid-murid akan didedahkan dan diajar cara berkomunikasi yang betul dengan rakan-rakan sebaya atau orang yang lebih dewasa. dan dibaca dapat disampaikan kepada pihak terbabit dengan tepat. Kelemahan penguasaan kamahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur boleh menimbulkan masalah komunikasi seperti salah faham yang boleh menimbulkan implikasi negatif seperti pergaduhan dan sebagainya. Kemahiran lisan yang meliputi kemahiran mendengar dan bertutur amat penting dikuasai oleh murid sejak dari sekolah rendah. Hal ini penting kerana kesalahan bahasa yang belaku semasa proses komunikasi boleh menyinggung perasaan orang lain dan boleh menjejaskan perhubungan sesama masyarakat. Hal ini kerana komunikasi yang betul dan berkesan akan menyebabkan seseorang individu itu disenangi oleh semua pihak dan seterusnya akan mewujudkan perhubungan yang mesra sesama masyarakat. Kelemahan ini akan melemahkan penguasaan akademik murid terbabit.dengan ibu bapa di rumah. Selain itu. menerima . Kemahiran lisan juga melatih pelajar menyampaikan maklumat dengan berkesan berdasarkan pemilihan kata dan intonasi yang betul. Kemahiran ini amat penting kepada murid-murid untuk digunakan dalam aktiviti-aktiviti tertentu seperti pertandingan syarahan. ditutur . dan juga sewaktu mengendalikan majlis-majlis tertentu sebagai pengacara sewaktu perhimpunan dan sebagainya. Begitu juga dengan komunikasi murid-murid dengan masyarakat luar. Hal ini penting bagi memastikan semua maklumat yang didengar. Disebabkan hal itulah kemahiran lisan diajar di peringkat sekolah rendah lagi dan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. dan menyampaikan maklumat dengan tepat. 8 . Objektif kamahiran lisan yang seterusnya ialah melatih murid mendengar.

memperoleh ilmu. murid-murid dapat meningkatkan kemahiran pertuturan mereka di samping menggalakkan interaksi antara murid. Murid-murid juga berkesempatan untuk menghayati nilai-nlai moral yang baik. Melalui aktiviti lisan misalnya murid-murid akan diberi bahan rangsangan dan murid diminta bertutur untuk mengemukakan pendapat berdasarkan bahan yang dipaparkan tadi. Kemahiran lisan boleh dijalankan secara berkesan melalui aktiviti lisan dan simulasi seperti main peranan dan lakonan. jelas di sini bahawa objektif yang digariskan dalam kemahiran lisan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. objektif kemahiran lisan yang terakhir ialah melatih pelajar bertutur dengan bekesan untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu dengan bernas. Justeru. Kemahiran ini juga membolehkan murid-murid berfikir secara matang untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang seterusnya membolehkan murid menyelesaikan masalah harian yang dihadapi dengan tenang dan boleh membantu rakan-rakan yang lain menyelesaikan masalah secara bijak. Sementara itu. murid diberi peluang untuk memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. dan urusan harian selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. Pendedahan awal mengenai teknik bertutur dengan betul mengikut kesesuaian majlis membolehkan murid-murid memperkembangkan bakat mereka dan seterusnya terlibat secara langsung dalam bidang pengacaraan atau juruhebah secara profesional apabila dewasa kelak. Selain itu. Melalui aktiviti lakonan misalnya.Kebolehan tersebut membolehkan murid-murid bertutur dengan betul dari segi pemilihan kata dan intonasi sewaktu menyertai pertandingan seperti syarahan dan perbahasan ataupun sewaktu menjadi pengacara untuk majlis perhimpunan di sekolah. seterusnya mendorong murid mengubah sikap negatif dan membina sikap postif 9 . perhubungan sosial. Kemahiran ini penting ke arah perkembangan intelek muridmurid. melalui teknik simulasi.

Berdasarkan aktiviti simulasi seperti yang ditunjukkan di atas.Langkah-langkah pelaksanaan simulasi ditunjukkan dengan jelas melalui rajah 1 di bawah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan. 10 . Murid-murid juga diberi peluang mengemukakan idea dan bertutur sewaktu membincangkan prestasi pelakon dan cara menyelesaikan masalah yang diberi.memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya. Guru membimbing murid-murid membuat rumusan Rajah 1 di atas mununjukkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti simulasi. Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon. jelas bahawa kemahiran lisan dipraktikkan secara efektif apabila setiap pelakon perlu bertutur bagi menyelesaikan masalah yang diberi berdasarkan peranan yang dipegang dalam lakonan tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah. Murid-murid berdasarkan watak-watak. Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah.peranan watak-watak dan tempoh lakonan.

terdapat pelbagai objektif pelaksanaan kemahiran membaca iaitu mengajar dan melatih murid membaca kuat dengan lancar dari segi sebutan. emosi. atau pelbagai bahan bacaan yang lain. rohani. Sementara itu. rasional kemahiran membaca ialah memperkembang potensi murid dalam kemahiran membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca. Kemahiran ini juga merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk memudahkan mereka mendapatkan pelbagai maklumat atau ilmu yang terdapat dalam buku teks. Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis. Pembacaan yang betul pelbagai teks sama ada teks prosa atau puisi membolehkan pelajar membezakan pelbagai genre bahan bacaan yang dibaca. buku-buku rujukan . jelas bahawa kemahiran lisan bertujuan untuk memperkembang potensi murid dalam kemahiran lisan di samping menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta membincangkan topik yang lebih mencabar untuk membolehkan murid-murid berkomunikasi dengan berkesan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan bahan yang dibaca mudah difahami oleh diri murid itu sendiri mahupun orang yang mendengar bacaan tersebut. intonasi. Objektif seterusnya ialah melatih pelajar membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. dan intelek kerana pelbagai ilmu akan diperoleh murid melalui aktiviti membaca. Sementara itu. serta gaya pembacaan yang sesuai mengikut teks di samping memahami bahan yang dibaca.Berdasarkan aktiviti yang dijelaskan tadi. Penguasaan kemahiran ini sudah pasti akan memudahkan proses memperoleh ilmu 11 . Penekanan penguasaan kemahiran membaca amat penting dalam usaha memperkembang potensi murid secara menyeluruh dari segi jasmani.

Sementara itu. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan yang melibatkan kemahiran membaca. Selain itu. Jadi. Penguasaan kemahiran ini juga boleh membantu meningkat dan memperkukuh minat membaca dalam kalangan murid. Terdapat enam kaedah pembacaan yang boleh dipraktikkan oleh murid seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 di bawah 12 . diikuti aktiviti menjawab soalan – soalan pemahaman teks untuk menilai pemahaman murid terhadap teks yang dibaca. gurindam. rohani. dan menghayati kandungan teks yang dibaca dengan betul. menaakul. emosi. dan sajak dengan sebutan serta intonasi yang betul. untuk menggalakkan murid membaca program galakan membaca Nilam perlu digiatkan . guru perlu mendedahkan kaedah atau teknik bacaan yang sesuai berdasarkan teks yang dibaca selain tujuan pembacaan. Kemahiran ini amat penting bagi membolehkan murid menguasai isi kandungan bahan yang dibaca serta memperkembang idea yang diperoleh dari sumber bacaan melalui pemikiran yang bernas. Untuk menggalakkan murid membaca banyak bahan bacaan . Selepas itu perbincangan maksud puisi tersebut akan dijalankan untuk menilai pemahaman murid terhadap puisi yang dibaca di samping menerapkan nilai-nilai murni atau mesej yang terkandung dalam puisi tersebut. seloka. jelas di sini bahawa kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid dalam usaha memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dari segi jasmani. Selain itu. mengajar murid membaca puisi seperti pantun. Kegagalan penguasaan kemahiran ini akan membantutkan usaha memperkembang intelek murid kerana usaha pemerolehan ilmu dari sumber bacaan tersekat kerana kelemahan pelajar dalam aspek pemahaman bahan bacaan. Hal ini kerana pelbagai ilmu akan diperoleh daripada pelbagai sumber melalui pembacaan. objektif yang terakhir ialah membolehkan murid membaca. syair. misalnya membaca kuat petikan teks pemahaman yang diberi .pengetahuan dalam kalangan pelajar dalam usaha memperkembang intelek murid.

Kaedah Pembacaan Teliti Tujuan pembacaan teliti ialah untuk menggarap seluruh idea. tesis. Kaedah Pembacaan Kritis Pembacaan kritis bertujuan untuk menilai atau menganalisis sesuatu tulisan. ungkapan. Kaedah Pembacaan Kreatif Pembacaan kreatif melibatkan kemampuan pembaca untuk menjangkaui aspek-aspek yang tidak tercetak dalam bahan bacaan yang dibaca. Kaedah Pembacaan Imbasan Pembacaan imbasan bertujuan untuk mencari sesuatu maklumat atau fakta khusus dalam halaman-halaman bacaan. Kaedah Pembacaan Luncuran Kaedah luncuran ialah kemahiran membaca yang terpantas bagi mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat daripada halaman bercetak.Kaedah Pra-Pembacaan Kaedah ini membolehkan murid mengetahui sepintas lalu tentang rangka isi kandungan sesuatu bahan bacaan. ayat dan makna sesebuah bahan bacaan. 13 .

sistematik. membaca bagaikan tiang kepada pembelajaran. Rasional pengajaran kemahiran menulis ialah untuk mengasah dan menggilap keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran menulis dan kurikulum Bahasa Melayu seperti melatih murid menggunakan pelbagai jenis ayat dalam wacana dan penulisan. Tanpa tiang yang kukuh maka besar kemungkinan sesuatu proses pembelajaran tidak akan mantap. Hal ini kerana membaca merupakan kemahiran yang paling diperlukan dalam proses pembelajaran seseorang murid. Selain itu. Kemahiran ini penting untuk membolehkan murid menjana idea berdasarkan ilmu yang diperoleh secara berkesan melalui hasil penulisan untuk tujuan peperiksaan atau untuk perkongsian ilmu dengan rakan – rakan yang lain. jelas di sini bahawa tujuan aktiviti membaca diajar kepada muridmurid ialah untuk memperkembang intelek murid melalui penguasaan ilmu yang diperoleh melalui pelbagai bahan bacaan. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Perkara ini telah dirumuskan oleh Harry Maddox dalam bukunya “ How to study”. 14 . Jadi.Pendedahan kaedah membaca secara pantas dan berkesan kesesuaian teks dan tujuan pembacaan membolehkan murid mengaplikasikan kaedah tersebut sewaktu melaksanakan aktiviti Nilam dan menggalakkan murid membaca lebih banyak buku dalam sesuatu masa. kemahiran menulis turut ditekankan dan dijadikan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid selain kemahiran lisan dan membaca. Dalam memantapkan proses penguasaan Bahasa Melayu. Penguasaan kemahiran menulis membolehkan murid menjana idea dengan jelas dan berkesan. Jika dibuat perumpamaan. dan menarik untuk dibaca. Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid untuk membolehkan mereka mengemukakan idea dalam bentuk penulisan secara jelas.

latihan menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan karya sastera atau petikan umum. bahan internet. atau ahli keluarga dan sebagainya. tepat. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru dalam menerapkan kemahiran menulis ini seperti latihan membina ayat. Kemahiran ini membolehkan murid memperkembang ilmu dalam diri mereka dengan lebih mudah. Kemahiran ini juga penting dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan mereka mengumpul maklumat daripada pelbagai cabang ilmu dengan mudah. Sementara objektif yang terakhir ialah membimbing pelajar membuat ulasan tentang bahan yang didengar. Penguasaan kemahiran ini secara tidak langsung merangsang kemahiran berfikir murid penguasaan ilmu dalam kalangan murid-murid. akhbar majalah. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid menjana idea berhubung sesuatu isu yang dibincangkan dalam sumber lisan atau karya bertulis selain memperoleh ilmu daripada bahan tersebut. Kemahiran ini penting kerana ia bukan sahaja diperlukan sewaktu menjawab soalan esei (karangan) dalam peperiksaan. dan juga latihan menulis karangan. atau dibaca dengan betul. Objektif yang seterusnya ialah membimbing murid menghasilkan pelbagai genre penulisan kreatif dan bukan kreatif. menulis surat kiriman tidak rasmi atau menghantar e-mel kepada rakan-rakan. Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid-murid untuk memudahkan mereka memperoleh maklumat dari sumber lisan ataupun dari sumber bertulis iaitu maklumat yang diperoleh dari buku. latihan meringkaskan karangan.Objektif pelaksanaan kemahiran menulis yang seterusnya ialah melatih murid mencatat dan menyusun maklumat dengan betul. tetapi juga juga diperlukan untuk menjalankan urusan seharian seperti menulis surat rasmi kepada pihak berkenaan untuk tujuan tertentu. dan sebagainya. Dalam aktiviti menulis karangan misalnya para pelajar akan diterangkan dengan jelas mengenai teknik menulis karangan iaitu teknik menulis 15 dan menambahkan . ditonton. Penguasaan kemahiran ini membolehkan penghantaran atau penyampaian maklumat secara cepat . dan berkesan.

dan kemahiran menulis merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid dalam usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Justeru. dan teknik menulis bahagian penutup atau kesimpulan Apa yang jelas secara keseluruhannya ketiga-tiga kemahiran tersebut iaitu kemahiran lisan. Penguasan ketiga-tigacabang kemahiran tersebut juga amat penting untuk membolehkan murid-murid menguasai cabang ilmu yang lain dengan baik.pendahuluan. rohani. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosi. kemahiran membaca. murid-murid di peringkat sekolah rendah sewajarnya menguasai ketiga-tiga kemahiran tersebut dengan baik untuk memudahkan proses pembelajaran pelbagai cabang ilmu di peringkat yang lebih tinggi kelak. 16 . teknik mengembangkan isi karangan .

17 . pengetahuan yang jumud. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Sikap sinis. perangkap rutin dan penyesuaian cara kerja antara halangan yang mencacatkan strategi menrealisasikan PFK.PENUTUP Falsafah Pendidikan Kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Usaha dan tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merealisasikan hasrat negara yang diterjemahkan dalam PFK akan terbantut sekiranya guru yang menjadikan penggerak utama tidak berfungsi dan tidak memainkan peranan yang berkesan. berpandangan sempit. daripada pendidikan pra sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. PFK adalah pemantapan pemikiran tentang pendidikan di Malaysia sepatutnya dijadikan teras keseluruhan pendidikan di negara ini. Ini bermakna FPK berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. kurang imaginasi. bingung tentang peranannya. Untuk itu guru seharusnya memahami konsep pendidikan bersepadu dan seterusnya melaksanakan PFK dan guru juga perlu meningkatkan kualiti dan potensi guru dalam aspek pedagogi dan kemahiran-kemahiran khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kacau dan tidak harmoni.

Ini telah menjuruskan pelajar kepada satu kajian yang terperinci tentang sukatan pelajaran tersebut. dalam perjalanan untuk mendapatkan rotan. ada yang kita ambil kerana keperluan. Sebagai manusia biasa.REFLEKSI Syukur Alhamdulillah. Terlalu banyak perkara yang ditemui. kita akan bertemu dengan pelbagai hasil hutan. organisasi kandungan. tidak kurang juga yang baru tahu dan ada kemungkinan yang saya tidak dapat tahu. Wassalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi memahami secara mendalam dan hubungkaitnya dengan 18 . Hakikat ini tidak dapat dinafikan kerana masa yang singkat. malah ia juga telah berjaya membina keyakinan kepada pelajar terhadap kesediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sejajar dengan kehendak FPK. Kajian ini telah menemukan pelajar kepada perlunya Huraian Sukatan Pelajaran sebagai panduan dalam usaha merangka pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. ada yang dah tahu. Tugasan ini juga turut mengkehendaki pelajar peka dengan kehendak Sukatan Pelajaran terutamanya Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kehendak tugasan ini telah memberi ruang kepada pelajar bukan sekadar menghayati amalan pendidikan di Malaysia.t. Inilah yang terjadi dalam usaha saya melaksanakan tugasan ini. terutamanya berkaitan dengan matlamat. Usaha ini bukan sakadar memenuhi tuntutan menyediakan tugasan kerja kursus sahaja. diumpamakan seperti kita ke hutan untuk mencari rotan. objektif. dengan rahmat kelapangan dan kesihatan yang diberikan oleh Allah s. apa yang dapat saya persembahkan adalah yang terbaik dan termampu dari saya.w. keupayaan juga terhad dengan berbagai batasan yang ada. dapat juga saya sempurnakan satu lagi tugasan mengikut tempuh kerja yang diberikan. sayu reda bahawa yang baik itu dari Allah jua dan yang lemah itu adalah dari hambanya. kemahiran dan lain-lain. ada yang kita tinggal kerana belum diperlukan dan tidak kurang juga yang kita jadikan panduan. Dalam melaksanakan tugasan ini.

Interaksi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu (KOMSAS) dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj. Sukatan pelajaran sekolah rendah bahasa Malaysia. 5. Yap Kim Fatt & Ab. (2005). 6. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Pengajian Melayu I. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah rendah bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahman Ab. Rahim Selamat. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (2003). (1993). Universiti Sains Malaysia. (2009). (1997). Ishak Ramly. Pulau Pinang 3. Tesis doktor falsafah yang belum diterbitkan. Petaling Jaya: Longman. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Ab. Rashid. Seman Salleh. Bangi. 4. Teori dan Perkembangan Kurikulum. 19 . Sabran. Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. (1983). Universiti Kebangsaan Malaysia.Bibliografi: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful