PENDAHULUAN

Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996,ada menyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan diharapkan rakyat Malaysia.Melalui pendidikan Bahasa Melayu,adalah ianya dapat membina rasa bangga terhadap bahasa yang

mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat.Selain itu, Bahasa Melayu juga berperanan sebagai pemangkin kepada semua rakyat untuk cintakan tanah air dan secara tidak lansung, mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Sehubungan itu juga ,Kurikulum Bahasa Melayu telah digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani, berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berpengetahuan,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat, dan negara Kurikulum Bahasa Melayu juga membolehkan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi serta menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat Oleh itu secara tidak langsung murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain seperiti Pendidikan Sivik dan Ketatanegaran, Kajian Tempatan dan lain-lain lagi di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis jasmani.dan kepercayaan dan berdasarkan untuk kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.berakhlakmulia.emosi.berketerampilan.Usaha ini adalah melahirkan yang warganegara berilmu pengetahuan.rohani.dan negara. bertujuan Malaysia dari segi intelek.masyarakat. 2 .

Justeru .HUBUNGKAIT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN KBSR MATLAMAT Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri.pemerolehan ilmu serta tujuan rekreasi. dan urusan harian. kemahiran berbahasa ini dapat membantu murid-murid menggunakan Bahasa Melayu dengan lebih berkesan dalam menjalani kehidupan seharian. Sukatan Pelajaran Pelajaran Bahasa Melayu banyak memberi penekanan kepada kepada aspek dua kemahiran berbahasa. matlamat sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 .matlamat yang terdapat dalam sukatan Bahasa Melayu dapat membantu untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu pengetahuan.Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan.dan kemahiran menulis. Oleh itu . untuk melahirkan insan yang berketerampilan . Kepincangan ketika berbahasa bukan sahaja mampu membantutkan keadaan malahahan mampu membantutkan proses komunikasi dan menjejaskan hubungan sesama manusia dan secara langsung melibatkan emosi sesorang individu.memperolehi ilmu. Seterusnya. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003.perhubungan sosial. bahasa pengantar di sekolah juga dapat dijadikan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup dalam menjalin perhubungan sosial.kemahiran mebaca. bahasa rasmi .Kemahiran bahasa pula dibahagikan katogeri iaitu kemahiran mendengar dan bertutur.

dan situasi yang tidak 4 . Dalam konteks pendidikan.Bahasa Melayu mangerupakan Bahasa ysebagai alat untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. dan jasmani serta berakhlak mulia.emosi.Era globalisasi juga memperlihatkan Bahasa Melayu menghadapi banyak cabaran Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah adalah diharapkan semua murid dapat mendengar dan memahami pengucapan dengan tetiti serta menghayati pengucapan dalam konteks dalam perbualan harian dan situasi formal.Oleh itu .menengah atau institusi tinggi.rohani. Selain itu juga murid. Hal ini dapat membezakan cara seseorang individu untuk bertutur ketika berada di tempat formal contohnya di sekolah formal seperti di rumah. penguasaan kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. Dalam konteks ini diharap murid dapat menggunakan bahasa yang betul dan tepat dan bermakna dan secara tidak langsung murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat.seimbang dan harmonis dari segi intelek.pendidikan sekolah rendah amat menekankan penguasaan Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsan dan bahasa rasmi negara. Di samping itu juga murid dapat berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah mencapai persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara jika menggunakan bahasa yang betul dan tepat OBJEKTIF Untuk mencapai objektif tersebut.sama ada di peringkat rendah.membaca dan menulis amat ditekan dalam bahasa pengantar sekolah.murid akan diajar bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pengantar.

Pelbagai teknik bacaan yang diajar contohnya seperti bacaan mekanis . Namun begitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis amatlah popular dan diberikan penekanan yang lebih supaya murid dapat mengumpul maklumat . Ini adalah kearah melahirkan seorang individu yang berpengetahuan luas . tatabahasa dan sebutan yang betul dalm aktiviti mendengar . kreativiti. bertutur .. kosa kata .Pelbagai aktiviti yang perlu diberi penekanan untuk menjayakam aspirasi ini.. Penggunaan bahasa baku yang meliputi ejaan . Ini jelas dilihat dalam setiap objektif pengajaran dan membaca pembelajaran Bahasa Melayu mewajidkan setiap murid dapat pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan kemahiran membaca. Ini selaras dengan Falsafah Pedidikan Kebangsaan. Sebagai seorang guru pelbagai aspek harus diambil kira contohnya merancang aktiviti yang menarik minat murid. Justeru. bacaan intensif. Aktiviti yang jelas dilihat ialah Program nilam . mentafsir dan menilai sesuatu bahan yang telah dibaca.membaca dan menulis merupakan objektif yang keenam. mentalis dan ekstansif. Sesesorang murid yang telah menguasai kemahiran membaca akan mendapat pengetahuan yang luas dan ini oleh itu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ingin melahirkan seorang insan berintelek. membaca dan menulis dapat membantu meluaskan kemahiran murid 5 . dan penghayatan nilai murrni melalui aktivti bertutur . Memperkembangkan kekuatan imaginasi. pemikiran kritis. untuk melahirkan individu yang berpotensi secara menyeluruh .pemupukan minat membaca haruslah dijadikan amalan .

sikap positif. dan perasaan cinta akan negara juga akan diterapkan dalam bahan-bahan bacaan . Nilai-nilai murni. dalam objektif yang kesepuluh murid dididik agar menghayati dan mengamalkan nilai murni. 6 . Hasrat tersebut cuba terapkan melalui objektif kesembilan dan kesepuluh kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. semangat patriotisme. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menekankan aspek kerohanian iaitu mengharapkan sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ke arah melahirkan warganegara Malaysia yang berakhlak mulia . Kedua-dua objektif tersebut dapat direalisasikan melalui aktiviti penulisan karangan. dan perasaan cinta akan negara. Jelas di sini aktiviti tersebut dapat mendidik murid menjadi insan yang seimbang dari aspek kerohanian. Dalam objektif kesembilan misalnya murid dididik supaya menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. masyarakat. semangat patriotisme. bacaan petikan karangan atau rencana dan latihan petikan pemahaman.Selain menekankan aspek emosi dan intelek. Sementara itu. pengajaran tatabahasa yang diselitkan aktiviti lakonan dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian. sikap positif. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut nilai-nilai agama dan moral berdasarkan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan diterapkan.

Tumpuan pengajaran Bahasa Melayu kepada kemahiran lisan. Sementara itu. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. emosi. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan seharian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. membaca. sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa.RASIONAL . Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.OBJEKTIF . rohani. Justeru. dan jasmani.dan menulis sebenarnya mempunyai rasional. objektif. dan tujuannya tersendiri serta dijalankan melalui aktiviti yang bersesuaian. Kemahiran lisan yang melibatkan dua kemahiran yang utama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur juga mempunyai rasional pelaksanaannya yang tersendiri. Rasional pelaksanaan kemahiran ialah untuk memperkembang potensi atau keupayaan murid dalam memahami perkara-perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. Selain itu. Contohnya murid dapat membezakan cara berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah berbanding ketika berkomunikasi 7 . iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran ini juga merupakan cara yang paling efektif ke arah meningkatkan kemahiran bertutur dalam kalangan murid sama ada dalam situasi formal atau tidak formal. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan kemahiran menulis. kemahiran membaca. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran lisan iaitu membolehkan murid berkomunikasi dengan betul dan berkesan dalam situasi formal atau tidak formal.AKTIVITI DAN TUJUAN MEMBACA DAN MENULIS KEMAHIRAN LISAN.

kelemahan kemahiran mendengar juga akan melemahkan proses penerimaan maklumat yang disampaikan oleh guru sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. dan juga sewaktu mengendalikan majlis-majlis tertentu sebagai pengacara sewaktu perhimpunan dan sebagainya. Hal ini penting kerana kesalahan bahasa yang belaku semasa proses komunikasi boleh menyinggung perasaan orang lain dan boleh menjejaskan perhubungan sesama masyarakat. Hal ini penting bagi memastikan semua maklumat yang didengar. Kelemahan penguasaan kamahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur boleh menimbulkan masalah komunikasi seperti salah faham yang boleh menimbulkan implikasi negatif seperti pergaduhan dan sebagainya. Kelemahan ini akan melemahkan penguasaan akademik murid terbabit. menerima . Hal ini kerana komunikasi yang betul dan berkesan akan menyebabkan seseorang individu itu disenangi oleh semua pihak dan seterusnya akan mewujudkan perhubungan yang mesra sesama masyarakat.dengan ibu bapa di rumah. dan dibaca dapat disampaikan kepada pihak terbabit dengan tepat. Selain itu. Penggunaan kata panggilan dan pemilihan kosa kata yang sesuai akan diajar melalui aktiviti lisan. kemahiran lisan amat dititikberatkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ke arah menjamin pencapaian intelek yang memberangsangkan dalam kalangan murid. perbahasan. dan menyampaikan maklumat dengan tepat. Begitu juga dengan komunikasi murid-murid dengan masyarakat luar. Murid-murid akan didedahkan dan diajar cara berkomunikasi yang betul dengan rakan-rakan sebaya atau orang yang lebih dewasa. Objektif kamahiran lisan yang seterusnya ialah melatih murid mendengar. Disebabkan hal itulah kemahiran lisan diajar di peringkat sekolah rendah lagi dan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Justeru. Kemahiran lisan yang meliputi kemahiran mendengar dan bertutur amat penting dikuasai oleh murid sejak dari sekolah rendah. 8 . Kemahiran lisan juga melatih pelajar menyampaikan maklumat dengan berkesan berdasarkan pemilihan kata dan intonasi yang betul. Kemahiran ini amat penting kepada murid-murid untuk digunakan dalam aktiviti-aktiviti tertentu seperti pertandingan syarahan. ditutur .

memperoleh ilmu. murid diberi peluang untuk memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. objektif kemahiran lisan yang terakhir ialah melatih pelajar bertutur dengan bekesan untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu dengan bernas. jelas di sini bahawa objektif yang digariskan dalam kemahiran lisan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Kemahiran ini juga membolehkan murid-murid berfikir secara matang untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang seterusnya membolehkan murid menyelesaikan masalah harian yang dihadapi dengan tenang dan boleh membantu rakan-rakan yang lain menyelesaikan masalah secara bijak. Sementara itu. dan urusan harian selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. Justeru. perhubungan sosial. Pendedahan awal mengenai teknik bertutur dengan betul mengikut kesesuaian majlis membolehkan murid-murid memperkembangkan bakat mereka dan seterusnya terlibat secara langsung dalam bidang pengacaraan atau juruhebah secara profesional apabila dewasa kelak. murid-murid dapat meningkatkan kemahiran pertuturan mereka di samping menggalakkan interaksi antara murid. Murid-murid juga berkesempatan untuk menghayati nilai-nlai moral yang baik. Kemahiran ini penting ke arah perkembangan intelek muridmurid. Melalui aktiviti lisan misalnya murid-murid akan diberi bahan rangsangan dan murid diminta bertutur untuk mengemukakan pendapat berdasarkan bahan yang dipaparkan tadi. Melalui aktiviti lakonan misalnya. seterusnya mendorong murid mengubah sikap negatif dan membina sikap postif 9 . melalui teknik simulasi. Kemahiran lisan boleh dijalankan secara berkesan melalui aktiviti lisan dan simulasi seperti main peranan dan lakonan. Selain itu.Kebolehan tersebut membolehkan murid-murid bertutur dengan betul dari segi pemilihan kata dan intonasi sewaktu menyertai pertandingan seperti syarahan dan perbahasan ataupun sewaktu menjadi pengacara untuk majlis perhimpunan di sekolah.

memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya. 10 .peranan watak-watak dan tempoh lakonan. Berdasarkan aktiviti simulasi seperti yang ditunjukkan di atas. Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon. Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah. Murid-murid berdasarkan watak-watak. Murid-murid juga diberi peluang mengemukakan idea dan bertutur sewaktu membincangkan prestasi pelakon dan cara menyelesaikan masalah yang diberi.Langkah-langkah pelaksanaan simulasi ditunjukkan dengan jelas melalui rajah 1 di bawah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan. Guru membimbing murid-murid membuat rumusan Rajah 1 di atas mununjukkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti simulasi. jelas bahawa kemahiran lisan dipraktikkan secara efektif apabila setiap pelakon perlu bertutur bagi menyelesaikan masalah yang diberi berdasarkan peranan yang dipegang dalam lakonan tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah.

rasional kemahiran membaca ialah memperkembang potensi murid dalam kemahiran membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca. emosi. Penekanan penguasaan kemahiran membaca amat penting dalam usaha memperkembang potensi murid secara menyeluruh dari segi jasmani. serta gaya pembacaan yang sesuai mengikut teks di samping memahami bahan yang dibaca. atau pelbagai bahan bacaan yang lain. Kemahiran ini juga merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk memudahkan mereka mendapatkan pelbagai maklumat atau ilmu yang terdapat dalam buku teks. terdapat pelbagai objektif pelaksanaan kemahiran membaca iaitu mengajar dan melatih murid membaca kuat dengan lancar dari segi sebutan. buku-buku rujukan . Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis. Sementara itu. intonasi. Sementara itu. dan intelek kerana pelbagai ilmu akan diperoleh murid melalui aktiviti membaca. Penguasaan kemahiran ini sudah pasti akan memudahkan proses memperoleh ilmu 11 . rohani.Berdasarkan aktiviti yang dijelaskan tadi. Pembacaan yang betul pelbagai teks sama ada teks prosa atau puisi membolehkan pelajar membezakan pelbagai genre bahan bacaan yang dibaca. jelas bahawa kemahiran lisan bertujuan untuk memperkembang potensi murid dalam kemahiran lisan di samping menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta membincangkan topik yang lebih mencabar untuk membolehkan murid-murid berkomunikasi dengan berkesan. Objektif seterusnya ialah melatih pelajar membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan bahan yang dibaca mudah difahami oleh diri murid itu sendiri mahupun orang yang mendengar bacaan tersebut.

rohani. dan sajak dengan sebutan serta intonasi yang betul. Kegagalan penguasaan kemahiran ini akan membantutkan usaha memperkembang intelek murid kerana usaha pemerolehan ilmu dari sumber bacaan tersekat kerana kelemahan pelajar dalam aspek pemahaman bahan bacaan. guru perlu mendedahkan kaedah atau teknik bacaan yang sesuai berdasarkan teks yang dibaca selain tujuan pembacaan. emosi. Selain itu. misalnya membaca kuat petikan teks pemahaman yang diberi . Kemahiran ini amat penting bagi membolehkan murid menguasai isi kandungan bahan yang dibaca serta memperkembang idea yang diperoleh dari sumber bacaan melalui pemikiran yang bernas. diikuti aktiviti menjawab soalan – soalan pemahaman teks untuk menilai pemahaman murid terhadap teks yang dibaca. jelas di sini bahawa kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid dalam usaha memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dari segi jasmani. menaakul. Hal ini kerana pelbagai ilmu akan diperoleh daripada pelbagai sumber melalui pembacaan. dan menghayati kandungan teks yang dibaca dengan betul. gurindam. untuk menggalakkan murid membaca program galakan membaca Nilam perlu digiatkan . Jadi. Terdapat enam kaedah pembacaan yang boleh dipraktikkan oleh murid seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 di bawah 12 . objektif yang terakhir ialah membolehkan murid membaca. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. syair. Sementara itu.pengetahuan dalam kalangan pelajar dalam usaha memperkembang intelek murid. Penguasaan kemahiran ini juga boleh membantu meningkat dan memperkukuh minat membaca dalam kalangan murid. Selepas itu perbincangan maksud puisi tersebut akan dijalankan untuk menilai pemahaman murid terhadap puisi yang dibaca di samping menerapkan nilai-nilai murni atau mesej yang terkandung dalam puisi tersebut. Untuk menggalakkan murid membaca banyak bahan bacaan . Selain itu. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan yang melibatkan kemahiran membaca. seloka. mengajar murid membaca puisi seperti pantun.

ayat dan makna sesebuah bahan bacaan. Kaedah Pembacaan Imbasan Pembacaan imbasan bertujuan untuk mencari sesuatu maklumat atau fakta khusus dalam halaman-halaman bacaan. 13 . ungkapan. Kaedah Pembacaan Kreatif Pembacaan kreatif melibatkan kemampuan pembaca untuk menjangkaui aspek-aspek yang tidak tercetak dalam bahan bacaan yang dibaca. tesis. Kaedah Pembacaan Teliti Tujuan pembacaan teliti ialah untuk menggarap seluruh idea.Kaedah Pra-Pembacaan Kaedah ini membolehkan murid mengetahui sepintas lalu tentang rangka isi kandungan sesuatu bahan bacaan. Kaedah Pembacaan Luncuran Kaedah luncuran ialah kemahiran membaca yang terpantas bagi mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat daripada halaman bercetak. Kaedah Pembacaan Kritis Pembacaan kritis bertujuan untuk menilai atau menganalisis sesuatu tulisan.

jelas di sini bahawa tujuan aktiviti membaca diajar kepada muridmurid ialah untuk memperkembang intelek murid melalui penguasaan ilmu yang diperoleh melalui pelbagai bahan bacaan. sistematik. Rasional pengajaran kemahiran menulis ialah untuk mengasah dan menggilap keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Selain itu. Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid untuk membolehkan mereka mengemukakan idea dalam bentuk penulisan secara jelas. terdapat beberapa objektif pelaksanaan kemahiran menulis dan kurikulum Bahasa Melayu seperti melatih murid menggunakan pelbagai jenis ayat dalam wacana dan penulisan. Dalam memantapkan proses penguasaan Bahasa Melayu. Jadi. Penguasaan kemahiran menulis membolehkan murid menjana idea dengan jelas dan berkesan. Hal ini kerana membaca merupakan kemahiran yang paling diperlukan dalam proses pembelajaran seseorang murid. membaca bagaikan tiang kepada pembelajaran. Jika dibuat perumpamaan. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Tanpa tiang yang kukuh maka besar kemungkinan sesuatu proses pembelajaran tidak akan mantap. kemahiran menulis turut ditekankan dan dijadikan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid selain kemahiran lisan dan membaca. Kemahiran ini penting untuk membolehkan murid menjana idea berdasarkan ilmu yang diperoleh secara berkesan melalui hasil penulisan untuk tujuan peperiksaan atau untuk perkongsian ilmu dengan rakan – rakan yang lain. 14 . dan menarik untuk dibaca.Pendedahan kaedah membaca secara pantas dan berkesan kesesuaian teks dan tujuan pembacaan membolehkan murid mengaplikasikan kaedah tersebut sewaktu melaksanakan aktiviti Nilam dan menggalakkan murid membaca lebih banyak buku dalam sesuatu masa. Perkara ini telah dirumuskan oleh Harry Maddox dalam bukunya “ How to study”.

tetapi juga juga diperlukan untuk menjalankan urusan seharian seperti menulis surat rasmi kepada pihak berkenaan untuk tujuan tertentu.Objektif pelaksanaan kemahiran menulis yang seterusnya ialah melatih murid mencatat dan menyusun maklumat dengan betul. Kemahiran ini juga penting dikuasai oleh seseorang murid untuk membolehkan mereka mengumpul maklumat daripada pelbagai cabang ilmu dengan mudah. Objektif yang seterusnya ialah membimbing murid menghasilkan pelbagai genre penulisan kreatif dan bukan kreatif. Kemahiran ini penting kerana ia bukan sahaja diperlukan sewaktu menjawab soalan esei (karangan) dalam peperiksaan. dan berkesan. Penguasaan kemahiran ini secara tidak langsung merangsang kemahiran berfikir murid penguasaan ilmu dalam kalangan murid-murid. tepat. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid menjana idea berhubung sesuatu isu yang dibincangkan dalam sumber lisan atau karya bertulis selain memperoleh ilmu daripada bahan tersebut. dan sebagainya. Dalam aktiviti menulis karangan misalnya para pelajar akan diterangkan dengan jelas mengenai teknik menulis karangan iaitu teknik menulis 15 dan menambahkan . ditonton. Kemahiran ini penting dikuasai oleh murid-murid untuk memudahkan mereka memperoleh maklumat dari sumber lisan ataupun dari sumber bertulis iaitu maklumat yang diperoleh dari buku. menulis surat kiriman tidak rasmi atau menghantar e-mel kepada rakan-rakan. Sementara objektif yang terakhir ialah membimbing pelajar membuat ulasan tentang bahan yang didengar. dan juga latihan menulis karangan. atau ahli keluarga dan sebagainya. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru dalam menerapkan kemahiran menulis ini seperti latihan membina ayat. atau dibaca dengan betul. bahan internet. akhbar majalah. latihan meringkaskan karangan. Kemahiran ini membolehkan murid memperkembang ilmu dalam diri mereka dengan lebih mudah. latihan menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan petikan karya sastera atau petikan umum. Penguasaan kemahiran ini membolehkan penghantaran atau penyampaian maklumat secara cepat .

Justeru.pendahuluan. murid-murid di peringkat sekolah rendah sewajarnya menguasai ketiga-tiga kemahiran tersebut dengan baik untuk memudahkan proses pembelajaran pelbagai cabang ilmu di peringkat yang lebih tinggi kelak. teknik mengembangkan isi karangan . emosi. Penguasan ketiga-tigacabang kemahiran tersebut juga amat penting untuk membolehkan murid-murid menguasai cabang ilmu yang lain dengan baik. rohani. 16 . dan teknik menulis bahagian penutup atau kesimpulan Apa yang jelas secara keseluruhannya ketiga-tiga kemahiran tersebut iaitu kemahiran lisan. dan intelek yang menjadi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan kemahiran menulis merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid dalam usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. kemahiran membaca.

Sikap sinis. perangkap rutin dan penyesuaian cara kerja antara halangan yang mencacatkan strategi menrealisasikan PFK. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. PFK adalah pemantapan pemikiran tentang pendidikan di Malaysia sepatutnya dijadikan teras keseluruhan pendidikan di negara ini. berpandangan sempit. daripada pendidikan pra sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. kurang imaginasi. Ini bermakna FPK berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. Usaha dan tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merealisasikan hasrat negara yang diterjemahkan dalam PFK akan terbantut sekiranya guru yang menjadikan penggerak utama tidak berfungsi dan tidak memainkan peranan yang berkesan.PENUTUP Falsafah Pendidikan Kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Untuk itu guru seharusnya memahami konsep pendidikan bersepadu dan seterusnya melaksanakan PFK dan guru juga perlu meningkatkan kualiti dan potensi guru dalam aspek pedagogi dan kemahiran-kemahiran khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 17 . pengetahuan yang jumud. bingung tentang peranannya. kacau dan tidak harmoni.

Kajian ini telah menemukan pelajar kepada perlunya Huraian Sukatan Pelajaran sebagai panduan dalam usaha merangka pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. diumpamakan seperti kita ke hutan untuk mencari rotan. keupayaan juga terhad dengan berbagai batasan yang ada. dengan rahmat kelapangan dan kesihatan yang diberikan oleh Allah s. Dalam melaksanakan tugasan ini. Terlalu banyak perkara yang ditemui. ada yang dah tahu.REFLEKSI Syukur Alhamdulillah. Kehendak tugasan ini telah memberi ruang kepada pelajar bukan sekadar menghayati amalan pendidikan di Malaysia. dalam perjalanan untuk mendapatkan rotan. kemahiran dan lain-lain. dapat juga saya sempurnakan satu lagi tugasan mengikut tempuh kerja yang diberikan. Inilah yang terjadi dalam usaha saya melaksanakan tugasan ini. Hakikat ini tidak dapat dinafikan kerana masa yang singkat. Tugasan ini juga turut mengkehendaki pelajar peka dengan kehendak Sukatan Pelajaran terutamanya Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. malah ia juga telah berjaya membina keyakinan kepada pelajar terhadap kesediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sejajar dengan kehendak FPK. apa yang dapat saya persembahkan adalah yang terbaik dan termampu dari saya. Ini telah menjuruskan pelajar kepada satu kajian yang terperinci tentang sukatan pelajaran tersebut.t. Wassalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi memahami secara mendalam dan hubungkaitnya dengan 18 .w. Sebagai manusia biasa. organisasi kandungan. sayu reda bahawa yang baik itu dari Allah jua dan yang lemah itu adalah dari hambanya. ada yang kita tinggal kerana belum diperlukan dan tidak kurang juga yang kita jadikan panduan. kita akan bertemu dengan pelbagai hasil hutan. tidak kurang juga yang baru tahu dan ada kemungkinan yang saya tidak dapat tahu. terutamanya berkaitan dengan matlamat. Usaha ini bukan sakadar memenuhi tuntutan menyediakan tugasan kerja kursus sahaja. ada yang kita ambil kerana keperluan. objektif.

Rahim Selamat. Teori dan Perkembangan Kurikulum. Seman Salleh. Ishak Ramly. 6. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah rendah bahasa Melayu. Interaksi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu (KOMSAS) dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Rahman Ab. (2009). 19 . Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. (1983). (1993). Pengajian Melayu I. Ab. Raminah Hj. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis doktor falsafah yang belum diterbitkan. 4. 2. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). (2003). Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Sabran.Bibliografi: 1. Pulau Pinang 3. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Universiti Sains Malaysia. Bangi. Rashid. Petaling Jaya: Longman. Sukatan pelajaran sekolah rendah bahasa Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Yap Kim Fatt & Ab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful