CONTOH-CONTOH KATA TUGAS Bil.

1 Kata Tugas Analisiskan Respons Yang Diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan Memberikan nilai kuantitaf yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dengan menggunakan ciri-ciri suatu pengetahuan tertentu Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan / memberi penerangan tentang cara / keadaan / langkah / kejadian Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara Memberi kuantiti Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Menyatakan masa atau waktu Membuat sesuatu menggunakan kaedah atau alat tertentu Memberi penerangan daripada pelbagai aspek

2

Anggarkan

3 4

Apakah Bagaimanakah

5

Bandingkan

6 7

Berapakah Bezakan

8 9

Bilakah Binakan

10

Bincangkan

1

Bil. 11 12

Kata Tugas Buktikan Cadangkan

Respons Yang Diharapkan Menyatakan kebenaran dengan dalil / contoh / fakta Memberi pandangan / idea / pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif Memberi nilai tanpa atau dengan hitungan ringkas Menghuraikan sesuatu kepada bahagian Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus, istilah atau terminologi Memberi penerangan / pernyataan dengan menumpu kepada suatu aspek tertentu Melukis gambar/ memperihalkan sesuatu suasana secara verbal Memberikan penerangan dengan menggunakan gambar rajah Memberi ciri penting secara umum untuk sesuatu proses atau tindakan Memberikan jawapan dengan kaedah pengiraan

13 14 15 16

Carikan Cerakinkan Deduksikan Definisikan

17

Fokuskan

18

Gambarkan

19

Gambarkisahkan

20

Gariskasarkan

21

Hitungkan

2

Bil. 22

Kata Tugas Hubungkaitkan

Respons Yang Diharapkan Membuat sesuatu pertalian berdasarkan beberapa cirri atau factor Memperihalkan / menceritakan sesuatu dengan panjang lebar / terperinci secara teratur Menjelaskan dengan contoh / gambar rajah / rajah Memberikan maklumat atau makna lain bagi sesuatu komunikasi Membuat susunan acara / perkara yang diatur mengikut masa yang ditetapkan Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami Mengumpulkan kepada sesuatu kumpulan berdasarkan kriteria atau ciri tertentu Memberi pendapat sama ada menyokong / membangkang Memberi petunjuk atau makluman terhadap suatu benda atau pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas Menandakan dan / atau memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu rujukan pada rajah, graf, carta, ilustrasi dan sebagainya Memberikan persembahan berbentuk rajah / gambar rajah / peta secara kasar dan tidak memerlukan perincian 3

23

Huraikan

24 25

Ilustrasikan Interprestasikan

26

Jadualkan

27

Jelaskan

28

Kelaskan

29

Kemukakan

30

Kenalpastikan

31

Labelkan

32

Lakarkan

Bil. 33

Kata Tugas Lorekkan

Respons Yang Diharapkan Melukis dengan garisan / corengan / coretan pada kawasan / rantau / ruangan tertentu Memberikan persembahan berbentuk grafik / rajah / gambar rajah / graf bagi menggambarkan suatu benda atau perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala tertentu Mengemukakan pernyataan yang boleh diuji akan kesahihannya Memberi sebab Memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu benda / istilah / terminologi / proses Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut / huraian / sokongan Membuat sesuatu berdasarkan apa yang telah dirancangkan Menunjukkan persembahan terhadap penguasaan suatu perkara Membuat pemeringkatan beberapa perkara mengikut aras / tahap tertentu Memberikan suatu nilai yang dijangkakan berdasarkan pola atau corak tertentu

34

Lukiskan

35

Membuat hipotesis

36 37

Mengapakah Namakan

38

Nyatakan

39

Organisasikan

40

Pamerkan

41

Peringkatkan

42

Ramalkan

4

Bil. 43

Kata Tugas Rekabentuk

Respons Yang Diharapkan Membuat garis kasar, plan tindakan dan melaksanakan sebagaimana perancangan Mencatatkan dapatan kajian / eksperimen / pemerhatian mengikut format Memberi penerangan yang lebih padat daripada pernyataan asalnya dengan mengekalkan kandungan utama pernyataan asal itu Membuat sesuatu kesimpulan dengan mempertimbangkan beberapa perkara Memberi pandangan / idea / pendapat dengan mempertimbangkan beberapa perkara Membuat suatu keputusan untuk mengatasi sesuatu masalah Memberikan beberapa fakta, cirri, konsep, prinsip, teori dan sebagainya secara spesifik / berbentuk poin tanpa memberi hubungan, perkaitan atau penerangan lanjutan bagi setiap satunya. Mengenalpasti individu dalam konteks tertentu Membuat sesuatu urutan dengan menggunakan kaedah atau prinsip tertentu Memberi pandangan / idea / pendapat dengan mempertimbangkan perkara posittif atau negatif

44

Rekodkan

45

Ringkaskan

46

Rumuskan

47

Sarankan

48

Selesaikan

49

Senaraikan

50 51

Siapakah Susunkan

52

Syorkan

5

Bil. 53 54

Kata Tugas Tafsirkan Takrifkan

Respons Yang Diharapkan Menerangkan maksud ayat dengan terperinci Memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Membuat sesuatu keputusan selepas mengambilkira beberapa perkara sebagai asa pertimbangn Menyatakan kebenaran / ketetapan sesuatu dengan memberi bukti Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Menukarkan suatu bentuk komunikasi kepada suatu bentuk komunikasi lain tanpa mengubah dan memperihalkan makna komunikasi tersebut Memberi maklumat yang khusus / spesifik Membuat sesuatu perubahan dengan menggunakan kaedah atau prinsip tertentu Memberi kuantiti dengan unit yang boleh diperoleh daripada sesuatu alat pengukur Memberi pandangan / pendapat / komen / kritik Membuat pertimbangan terhadap sesuatu dengan mengambilkira kabaikan dan keburukannya

55

Tentukan

56

Tentusahkan

57

Terangkan

58

Terjemahkan

59 60

Tuliskan Ubahsuaikan

61

Ukurkan

62 63

Ulaskan Wajarkan

6