FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN

EKONOMI MALAYSIA
(EEEX 3023)
NAMA PENSYARAH: ENCIK ABDUL RAZAK

Tajuk Yang Dikaji : Peranan Perusahaan Awam dalam Mencapai Dasar Ekonomi Baru(DEB)

Nama Ahli kumpulan: TOH KIT SIANG HO SHU PENG WONG PEI WUEN CHYE XIAO MEI A113001 A113127 A111775 A111751

DEFINISI PERUSAHAAN AWAM Hanson (1965) mendefinisikan perusahaan awam (PA) sebagai sebuah organisasi yang beroperasi berasaskan kepada prinsip komersil dan dikuasai secara menyeluruh atau sebahagiannya oleh kerajaan. Manakala menurut Abdullah Sanusi (1980:136), perusahaan awam di Malaysia ditakrifkan sebagai badan kerajaan yang terlibat dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan perniagaan termasuk syarikat yang memegang amanah untuk Bumiputera. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (1974:2) menggunakan istilah perusahaan awam merujuk kepada perusahaan yang kerajaan mempunyai kepentingan majoriti dari segi pemilikan dan pengurusan. Mesyuarat pegawai-pegawai kanan dari negara sedang membangun yang dianjurkan oleh Urusetia Komanwel di London 1979, mendefinisikan perusahaan awam sebagai, “Any commercial, financing, industrial, agricultural or promotional under-taking – owned by a public authority either wholly or through majority share-holding – which is engaged in a production and sales of goods and services and whose affairs are capable of being recorded in balance sheets and profit-loss accounts. Such undertaking may have diverse legal and corporate forms such as departmental undertakings, public corporations statutory agencies established by acts of parliament or joint stock companies registered under the company law.” Dapat dirumuskan bahawa perusahaan awam merupakan suatu badan yang dimiliki dan dikawal oleh kerajaan sama ada sebahagian ataupun sepenuhnya, mempunyai bidang aktiviti yang pelbagai seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan perniagaan serta mengeluar dan menjual barangan atau perkhidmatan. Perjalanan badan ini adalah sebahagian atau sepenuhnya dibiayai dengan hasil daripada aktiviti atau operasi badan tersendiri. Ia mempunyai bentuk organisasi yang pelbagai seperti perbadanan awam, jabatan dan syarikat.

DASAR EKONOMI BARU DEB ialah rangka rancangan jangka panjang pertama (RRJP1)yang pernah dilaksanakan dalam ekonomi Malaysia(1971-1990). Pada asasnya, matlamat DEB seperti yang termaktub dalam Rancangan Malaysia kedua RMK) dan Rancangan-rancangan Lima Tahun seterusnya, mempunyai dua objektif utama: i. Mengurang dan seterunya membasmi kemiskinan dengan menambakan pendapatan dan membanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat malaysia tanpa mengira kaum. ii. Mempercepatkan penyusunan semuala masyarakat bagi memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurang serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi masing-masing. (RMK, 1971,1) Strategi serampang dua mata di atas pula diprlukan untuk suatu matlamat terakhir yang lebih penting iaitu perpaduan nasional.

OBJEKTIF 1 Pembasmian Kemiskinan
Pembangunan yang telah dicapai semenjak kemerdekaan sehinggalah tercetusnya tragedi "Mei 13", bukan sahaja tidak berjaya mengatasi masalah kemiskinan malah ianya pernah dikatakan telah memburukkan lagi masalah. Pembangunan ekonomi yang pesat dlaam jangkamasa tersebut tidak dapat dinikmati bersama oleh sebahagian besar penduduk negara. Kadar kemiskinan adalah tinggi sementara agihan pendapatan adalah semakin tidak setara. Di samping itu terdapat beberapa ciri kemiskinan tersebut yang boleh mengancam kestabilan politik dan ekonomi negara seperti yang dimanifestasikan oleh tragedi "Mei 13" dahulu. Diantara ciri-ciri tersebut termasuklah:

Kadar dan bilangan isirumah miskin yang terlalu tinggi di kalangan kaum Bumiputera berbanding dengan kaum bukan Bumiputera.

Sebahagian besar daripada golongan miskin tersebut adalah terlibat di dalam sektor pertanian.

Golongan miskin ini juga merupakan sumebr utama kuasa politik kerajaan.

OBJEKTIF 2 Penyusunan Semula Masyarakat
Objektif penyusunan semula masyarakt dalam perspektif yang lebih luas meliputi:

• • •

Pengurangan ketidakseimbangan pendapatan dikalangan kumpulan-kumpulan etnik utama dan antara kawasan bandar dan luar bandar, Penyusunan semula corak gunatenaga di semua peingkat dan kategori supaya mencerminkan corak penduduk yang berbilang kaum. Penyusunan semula corak pemilikan dan pengusahaan dalam sektor syarikat supaya "menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera dan syarikat-syarikat kepentingan Bumiputera

akan memiliki 30% daripada stok-stok modal dalam syarikat-syarikat berhad dan perbadanan –perbadanan awam; PERANAN PENGUSAHAAN AWAM DALAM MENCAPAI DASAR EKONOMI BARU (DEB) Pertambahan pesat dalam jumlah perusahaan awam semenjak perlaksanaan DEB, memperlihatkan penglibatan aktif kerajaan dalam ekonomi. Perusahaan awam telah melibatkan diri dalam berbagai aktiviti yang seperti berikut: • Perusahaan awam yang terlibat dalam bidang pertanian dan pembangunan wilayah seperti Lembaga Pembangunan Tanah Persekutuan (FELDA), Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA), RISDA KEJORA, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) dan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA). • • Perusahaan awam yang terlibat dalam perindustrian dan perniagaan seperti PERNAS dan MARA. Perusahaan awam yang terlibat dalam kewangan seperti Bank Pertanian, Bank Simpanan Nasional, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Bank Bumiputra. • Perusahaan awam yang menyediakan kemudahan perkhidmatan seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB), Keretapi Tanah Melayu (KTM), Lembaga Letrik Sarawak, dan Lembaga Pelabuhan Kelang. • • • Perusahaan awam yang terlibat dalam pembangunan usahawan seperti MARA. Perusahaan awam yang terlibat dalam penyelidikan seperti Lembaga Penyelidikan Getah, Kemajuan Getah Malaysia, MARDI dan SIRIM. Perusahaan awam yang terlibat dalam pelesenan seperti Lembaga Pelesenan Pengangkutan Jalan, Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA). • • Perusahaan awam yang bertujuan memajukan berbagai bidang ekonomi negeri-negeri di Malaysia,seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pelancongan dan kraftangan seperti Lembaga Penggalakkan Pelancongan, Perbadanan Kemajuan Kraftangan.

PENCAPAIAN PERUSAHAAN AWAM DALAM MATLAMAT DASAR EKONOMI BARU Antara tahun 1986 hingga 1990, didapati peruntukan kerajaan persekutuan dan perbadanan awam bukan kewangan (PABK) bagi program DEB adalah bernilai RM69,000,000. Daripada jumlah tersebut 75.3 peratus adalah untuk tujuan pembasmian kemiskinan dan lebihnya diperuntukan untuk menyusun semula masyarakat. (a) Pelaburan Perusahaan awam di Malaysia ditubuhkan untuk memainkan peranan penting dari segi penyusunan semula masyarakat. Ia mempunyai dua tanggungjawab utama iaitu mengagihkan semula pemilikan harta dan meningkatkan bilangan pengusaha Bumiputera. Pada tahun 1971 Bumiputera perseorangan dan agensi amanah hanya memiliki 4.3 peratus daripada jumlah modal saham. Nilai ini jauh lebih rendah berbanding dengan 34.0 peratus bagi rakyat Malaysia lain dan 61.7 peratus bagi pemastautin asing. Kaum Bumiputera majoriti berpendapatan rendah dan secara langsung kecenderungan menabung mereka juga rendah berbanding dengan kaum lain. Sekiranya keadaan tersebut diteruskan tanpa campurtangan kerajaan maka terlalu sukar bagi matlamat penyusunan semula dapat dicapai dalam jangka masa yang ditetapkan. Oleh itu, kerajaan telah menubuhkan perusahaan awam. Terdapat beberapa strategi untuk memindahkan hak milik dari kerajaan kepada orang perseorangan. Kerajaan telah menetapkan supaya lebihan dari syarikat kerajaan dapat digunakan untuk menggalakkan Bumiputera memiliki modal dalam sektor korporat. Didapati bahawa saham syarikat yang memiliki oleh syarikat kerajaan dicatatkan sebagai saham yang dimiliki oleh agensi amanah Bumiputera. Beberapa agensi amanah telah ditubuhkan dan dipertanggungjawabkan untuk memegang amanah untuk kaum Bumiputera iaitu Perbadanan Nasional (PERNAS), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Kemajuan Negeri (PKEN). Agensi amanah tersebut diharapkan akan memiliki 25 peratus daripada bahagian Bumiputera sebanyak 30 peratus manakala 5 peratus

yang lebih adalah terdiri daripada Bumiputera perseorangan sama ada dalam bentuk saham syarikat persendirian ataupun melalui saham dalam institusi kewangan dan unit amanah seperti Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Permodalan Nasional Berhad (PNB) adalah satu-satunya agensi penting yang ditubuhkan dan bertanggungjawab dalam memilih dan mengendalikan portfolio saham di syarikat berhad di Malaysia yang dipegang sebagai amanah untuk Bumiputera dan kemudiannya dijual kepada kaum Bumiputera perseorangan. PNB melalui anak syarikatnya Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) telah diberi tanggungjawab menilai, memilih dan membeli saham yang mempunyai potensi keuntungan yang baik. ASNB telah memegang saham tersebut secara amanah dan kemudiannya dipindahkan kepada Bumiputera. Sumbangan skim Amanah Saham Nasional sangat bermakna kerana bersama-sama dengan syarikat Bumiputera swasta, ia telah berjaya meningkatkan hakmilik Bumiputera perseorangan pada kadar 32.5 peratus dan 22.0 peratus bagi agensi amanah dalam jangka masa Rancangan Malaysia Keempat. Perusahaan awam telah berjaya untuk meningkatkan kepentingan Bumiputera dalam hakmilik modal saham. Perusahaan awam juga berperanan penting menambahkan bilangan Bumiputera yang terlibat dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Contohnya, MARA telah berjaya membangunkan usahawan Bumiputera melalui progrom latihan, pemberian kredit, penyediaan ruangniaga, dan khidmat nasihat. MARA telah mendirikan projek perniagaan yang kemudiannya dijual kepada Bumiputera. Didapati bahawa modal saham Bumiputera telah bertambah dari RM279.6juta dalam tahun 1971 ke RM19,057.6juta dalam tahun 1988. Majoriti dari peningkatan Bumiputera adalah disebabkan oleh penglibatan agensi amanah Bumiputera. Agensi ini telah mencatatkan kadar pertumbuhan modal saham yang paling tinggi iaitu 39 peratus setiap tahun dan ia merupakan dua kali ganda dari kadar pertumbuhan untuk negara secara keseluruhan. Semenjak penubuhannya, PNB tidak sahaja membeli saham di pasaran terbuka tetapi juga saham yang memiliki oleh perusahaan awam. Melalui masa, PNB telah mendapatkan saham dari syarikat kerajaan yang menguntungkan. Syarikat yang dipilih untuk dipindahkan kepada PNB perlu memenuhi kriteria seperti syarikat yang telah membuat keuntungan terkumpul, kadar

pulangan dalaman yang tidak kurang dari purata untuk industri, kedudukan kewangan yang memuaskan dan aset sokongan setiap unit pada paras diatas nilai par. Permodalan Nasional Berhad (PNB), melalui anak syarikatnya Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) telah melancarkan Amanah Saham Nasional (ASN) dalam tahun 1981. ASNB telah ditubuhkan dengan tujuan untuk memasarkan trust units kepada pelabur Bumiputera. Pada tahun 1985 lebih kurang 32 peratus daripada jumlah penduduk Bumiputera yang layak melabur iaitu umur 18 tahun ke atas telah melabur dengan ASN. Daripada jadual 1 didapati bahawa agensi amanah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha mencapai matlamat DEB. Jadual menunjukkan bahawa Bumiputera perseorangan masih belum berkeupayaan dan mampu lagi untuk melakukan pelaburan seperti yang diharapkan. Bermakna, tanpa agensi amanah yang ditubuhkan oleh kerajaan maka adalah sukar untuk kepentingan kaum Bumiputera dapat meningkat. Jadual 1 Kerakyatan 1971 RAKYAT MALAYSIA Jumlah Bumiputera Perseorangan dan Agensi Amanah - Bumiputera Perseorangan - Agensi Amanah Bumiputera Penduduk kaum Lain RAKYAT ASING Sumber: Ozay Mehmet (1996) 4.3 2.6 1.7 34.0 61.78 hun 1980 12.5 5.8 7.4 44.0 42.9 Ta 1985 19.1 11.7 6.4 54.9 26.0 1983 19.4 13.0 … 56.0 24.6

Dalam tahun 1981, PKEN dalam memainkan peranannya sebagai pemegang amanah untuk kaum Bumiputera telah melabur sebanyak RM564juta dalam 321 syarikat. Daripada jumlah syarikat tersebut, sebanyak 5 buah syarikat telah dipindahkan kepada kaum Bumiputera melalui Skim Amanah Saham Nasional dan sebanyak 12 buah telah dipindah secara langsung kepada pengusaha Bumiputera. Sehingga tahun 1988, Kementerian Perusahaan Awam melalui program pelaburannya telah membuat pelaburan dalam lebih kurang 480 buah syarikat yang terlibat dalam berbagai

aktiviti termasuk pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Pelaburan tersebut melibatkan pemegangan ekuiti melebihi RM1.7billion (pada nilai par). (b) Penyertaan Perusahaan Awam Dalam Bidang Perniagaan Salah satu daripada matlamat utama DEB adalah sekurang-kurangnya 30 peratus dari jumlah aktiviti perdagangan dan perniagaan dimiliki serta diusahakan oleh kaum Bumiputera. Tiga program utama telah dijalankan oleh kerajaan melalui perusahaan awam. Program pertama, dengan mengambil bahagian dalam beberapa perniagaan dan perusahaan telah membolehkan satu kumpulan pengurusan Melayu muncul dan menyediakan tapak penyertaan yang lebih luas untuk kaum Bumiputera dalam perniagaan dan perdagangan. Program kedua oleh kerajaan ialah menyediakan kemudahan seperti pinjaman dan tempat perniagaan untuk usahawan Bumiputera. Diantara perusahaan atau agensi awam yang terlibat ialah seperti UDA, MARA, dan Perbadanan Jaminan Kredit, Bank Bumiputera, Bank Pembangunan, MIDF dan PKEN. Dalam Rancangan Malaysia Kedua, sejumlah RM669juta pinjaman oleh MARA, RM70juta oleh MIDF, dan RM15juta oleh UDA, RM294juta oleh Bank Bumiputera dan RM127juta oleh Perbadanan Jaminan Kredit telah diberi kepada pengusaha Bumiputera dalam Rancangan Melaya Kedua. Program ketiga ialah menyediakan latihan dalam bidang perniagaan kepada kaum Bumiputera untuk memebolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang perniagaan dan perusahaan untuk tujuan bantuan kredit. Latihan dan bantuan teknikal daripada segi khidmat nasihat dan perundingan bagi kegiatan perniagaan telah disediakan oleh MARA, MIDF, Pusat Daya Pengeluaran Negara, ITM, Lembaga Kemajuan Perusahaan dan Penyelidikan Perusahaan Malaysia (SIRIM), Bank Pembangunan dan PERNAS Edar Sdn.Berhad. (c) Pembangunan Pertanian Dalam keluaran pertanian, banyak agensi perusahaan awam telah ditubuhkan khas untuk membangunkan sektor pertanian. Diantara agensi tersebut adalah FAMA, FELDA, FELCRA dan juga PKEN. Kementerian Perusahaan Awam (KPA) telah membangun sejumlah 242,015 hektar dengan aktiviti utama seperti meningkatkan pertanian tanaman kontan dan akuakultur.

Perusahaan awam telah dapat menyumbang ke arah mencapai DEB daripada segi pembasmian kemiskinan dan juga memberi latihan serta kemahiran dalam bidang pengurusan ladang secara komersil dengan penglibatan dalam sektor pertanian. Aktiviti perladangan telah dapat memberi peluang pekerjaan kepada 33,000 orang. Disamping memberi pekerjaan, rakyat juga berpeluang mendapat hak milik tanah atau secara pegangan saham. Aktiviti perladangan dilaksanakan melalui dua cara iaitu secara komersil dan secara penyertaan rakyat. Pendekatan secara komersil adalah lebih menitik beratkan kepada pulangan penglibatan agensi melalui sama ada pemilikan ladang atau pelaburan di dalam syarikat perladangan. Kaedah penyertaan rakyat dalam ladang-ladang adalah bertujuan bukan sahaja memiliki tanah tetapi juga menjadi petani moden.

KEMENTERIAN PENYELARAS PERBADANAN AWAM

Kementerian Penyelarasan Perbadanan Awam telah ditubuhkan pada tahun 1974 dengan tujuan, I. Menyelaras dan mengawas dasar, rancangan dan projek-projek yang dikelolakan oleh perbadanan awam supaya mencapai matlamat DEB. II. III.
IV.

Menyediakan garis-garis panduan tertentu kepada semua perbadanan awam. Menilai aktiviti dari segi pelaksanaan DEB. Mengenal pasti dan memperbaiki masalah yang mereka hadapi dan masalah perhubungan antara perbadanan.

V.

Menjayakan kerjasama antara semua perbadanan dan antara perbadanan dengan pejabat kerajaan.

VI.

Mewujudkan keadaan yang sesuai bagi perkembangan aktiviti perusahaan awam. Oleh sebab penubuhan perusahaan awam bukan semata-mata bermotifkan keuntungan

tetapi juga bermotifkan sosial, maka kejayaan perusahaan awam tidak boleh diukur dari segi pencapaian keuntungannya sebaliknya sejauhmana ia telah memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya Tenaga Nasional Berhad (TNB) ditubuhkan untuk tujuan sosial dengan membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna Malaysia. Apabila badan ini telah mencapai tujuannya, maka ia merupakan sebuah badan yang cekap dan berkesan dari segi kos yang optimum dan pencapaian tujuan sosial.

PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR AWAM

Program pembangunan perusahaan sektor awam dalam Rancangan Malaysia Ketiga merupakan satu alat penting bagi kerajaan melaksanakan segala kewajipan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Program tersebut dirangka untuk membolehkan kerajaan melaksanakan projek-projek baru dan menyatukan usaha-usaha yang telah dimulakan di bawah Rancangan Malaysia Kedua untu memperbanyakkan peluang pekerjaan dan menambahkan daya pengeluaran serta meningkatkan pendapatan golongan miskin, mempercepatkan lagi usaha menyusun semula masyarakat dan mendorong pembangunan yang pesat di kawasan yang mundur. Programprogram ini akan meluaskan lagi asas produktif dan infrastruktur ekonomi di samping menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam seluruh ekonomi terutamanya sektor pembuatan. Jumlah peruntukan perbelanjaan pembangunan sektor awam Rancangan Malaysia Ketiga ialah sebanyak RM18.6 ribu juta, berbanding dengan RM9.8 ribu juta bagi Rancangan Malaysia Kedua. Sebanyak RM2.2 ribu juta ialah perbelanjaan untuk pertahanan dan keselamatan dalam negeri, sementara peruntukan bagi pembangunan sosioekonomi ialah sebanyak RM16.4 ribu juta. Pembiayaan program perbelanjaan yang besar di bawah Rancangan Malaysia Ketiga memerlukan dasar-dasar fiskal dan kewangan terus dilaksanakan dengan berhati-hati dan bijaksana supaya kestabilan kewangan negara terjamin.

MALAYSIA: PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN AWAM MENGIKUT NEGERI PADA TAHUN 1976-1980 Nilai matlamat (RM juta) Negeri yang berpendapatan rendah Kedah Perlis Kelantan Terengganu Melaka Negeri yang berpendapatan tinggi 1,037.6 164.7 1,251.7 889.3 494.1 6.3 1.0 7.6 5.4 3.0 854.1 156.5 1,018.8 911.2 327.7 Peratusan (%) Peruntukan (RM juta)

Pulau Pinang 1,021.1 6.2 894.3 Perak 2,058.7 12.5 1,791.9 Selangor 1,413.1 Wilayah Persekutuan Kuala 2,173.9 13.21 Lumpur 1,490.0 Pahang 1,482.2 9.0 2,054.1 Negeri Sembilan 839.9 5.1 616.6 Johor 1,943.4 11.8 1,831.7 Sabah 1,383.4 8.4 1,452.3 Sarawak 1,729.3 10.5 1,657.0 Jumlah 16,469.3 100 16,469.3 Untuk berbagai-bagai negeri 2,058.6 Jumlah besar 18,554.9 *Matlamat optima bagi Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak dapat diasingkan kerana KDNK yang menentukan matlamat optima adalah berdasarkan negeri tersebut pada keseluruhannya. *Projek-projek untuk berbagai-bagai negeri adalah projek yang tidak dikhaskan bagi negeri tertentu dan meliputi alat-alat pertahanan dan keselamatan dalam negeri.

Jadual di atas menunjukkan matlamat optimum dan peruntukan bagi negeri-negeri di Malaysia yang telah dijalankan di bawah Racangan Malaysia Ketiga. Matlamat optimum ini

merupakan satu garis panduan kasar dalam memperuntukkan perbelanjaan di antara negerinegeri dalam usaha untuk mengurangkan secara progresif jurang pembezaan per kapita di negara ini. Peruntukan bagi negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan, Negeri Sembilan dan Melaka adalah kurang daripada perbelanjaan optimum yang diperlukan. Perhatian dan keutamaan akan diberikan kepada usaha dalam menyediakan projek-projek yang berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan keperluan untuk menambahkan lagi keupayaan negara supaya projek tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Peruntukan yang besar bagi negeri Selangor, Wilayah Persekutaun dan Pahang diperlukan dalam melaksanakan projek yang memnpunyai kepentingan jangka panjang bagi menambahkan keupayaan pengeluaran seluruh ekonomi seperti pembaikan rangkaian utama lebuhraya negara, pelabuhan dan perkhidmatan telekom negara. Walau bagaimanapun, keutamaan harus ditumpukan terhadap projek yang dapat member kesan segera untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum, terutamanya bagi negeri yang berpendapatan rendah seperti keperluan untuk memajukan pertanian pekebun kecil, memperbaiki infrastruktur, memperluaskan kemudahan pemasaran, kredit dan usaha memproses keluaran pertanian serta meninggikan lagi mutu dan meluaskan penyampaian perkhidmatan social.

MASALAH PERUSAHAAN AWAM

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perusahaan awam di Malaysia ialah pertindihan fungsi antara pelbagai agensi. Sejak perlaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB), banyak perusahaan awam telah ditubuhkan. Peningkatan pesat dalam jumlah perusahaan awam telah membawa kepada masalah pertindihan fingsi. Masalah pertindihan fungsi ini menyukarkan koordinasi disamping mewujudkan persaingan untuk memperolehi sumber yang terhad. Selain itu, perusahaan awam juga menghadapi masalah kelambatan dalam perlaksanaan projek, bekalan bahan mentah yang tidak mencukupi, masalah kewangan dan ketidakpuasan di kalangan kakitangan. Di samping itu, terdapat juga perusahaan awam yang tidak berupaya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Masalah tersebut sering berlaku kepada perusahaan awam yang baru ditubuhkan. Matlamat yang ditetapkan terutamanya bagi perusahaan awam yang masih muda kadangkala terlalu tinggi tanpa mengambil kira keupayaan perlaksanaan. Objektif yang terlalu tinggi menyukarkan perlaksanaan projek. KESIMPULAN Peranan perusahaan awam adalah sangat penting dalam menyelesaikan Masalah sosial dan ekonomi yang berlaku seperti kemiskinan ,pengangguran dan lain-lain. Selain itu dengan bantuan Perusahaan awam kedua-dua matlamat dalam DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dapat dicapai dengan cekap dan berkesan.