P. 1
fonetik fonologi 3

fonetik fonologi 3

|Views: 62|Likes:
Published by Kashful Keroppi

More info:

Published by: Kashful Keroppi on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

fonetik fonologi 3 Fonem suprasegmental ialah bidang kajian bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran

. Fonem suprasegmental juga disebut sebagai fonem suprapenggalan dan merupakan cirri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpangi sesuatu fonem. Fonem suprasegmental tidak boleh dipisahkan daripada fonem-fonem yang ditumpanginya, iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem suprasegmental terdiri daripada lima bunyi iaitu tekanan, kepanjangan, jeda, ton dan intonasi. Unsur tekanan dihasilkan bersama perkataan ataupun suku kata. Tekanan merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan suku kata. Bunyi segmental tidak disertai dengan unsur tekanan ini. Bagi membezakan bunyi ataupun unsur tekanan ini, tanda *ʹ+ digunakan. Tekanan pada vokal biasanya berlaku dalam Bahasa Melayu. Selain itu, bunyi vokal juga turut disebut dengan lantang dan panjang. Kebiasaannya, dalam Bahasa Melayu juga tekanan kuat berlaku pada suku kata kedua dalam sesuatu perkataan. Contohnya: *kiʹta+ *baʹpa+ *saʹtu+ Walau bagaimanapun, terdapat bahasa asing yang menggunakan unsur tekanan ini bagi membezakan dua perkataan yang berlainan, iaitu pasangan minimal. Dalam Bahasa Inggeris, tekanan boleh membezakan makna antara perkataan. Contohnya: proʹgress:memajukan(kata kerja) exʹport:melakukan kerja eksport(kata kerja) ʹprogress:kemajuan(kata nama) ʹexport:barang yang dieksportkan(kata nama)

Dalam Bahasa Inggeris sangat jelas bahawa unsur tekanan padasuku kata yang berbeza merupakan bunyi suprasegmental yang distingtif. Fonem suprasegmental yang seterusnya ialah kepanjangan. Kepanjangan juga dikenali sebagai panjang pendek bunyi perkataan dalam sesuatu bahasa. Dalam bahasa Melayu, kepanjangan tidak membezakan makna sesuatu perkataan. Namun, kepanjangan bunyi perkataan membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Kepanjangan bunyi perkataan ini dilambangkan dengan titik yang dipanggil sebagai mora. Jika lambang mora tersebut satu titik [.], kepanjangan bunyinya ialah setengah mora, lambang dua titik [:] satu mora dan jika lambangnya empat titik [::] bermakna dua mora. Perbezaan makna berlaku dalam bahasa Inggeris apabila kepanjangan digunakan. Contohnya: Sit(duduk) Ship(kapal) si:t(tempat duduk) shi:p(kambing biri-biri)

Jeda merupakan unsur senyap dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistrik,iaitu perkataan, ayat atau rangkai kata. Jeda turut dikenali sebagai persendian. Jeda atau persendian

Pertuturan seharian juga terdiri daripada ayat-ayat yang bersambung yang diucapkan. jeda digunakan sebagai pembeza rangkai kata dan juga ayat. Tingkat intonasi yang berbeza pada subjek dan predikat dapat dilihat dengan jelas. Antara contoh intonasi pada ayat-ayat Melayu ialah: (i) Intonasi pada ayat penyata biasa Frasa subjek pelajar itu ditandai dengan tingkat nada 2-4. Lambang jeda harus digunakan bagi membezakan makna dalam rangkai kata dan ayat. Ayat bahasa Melayu mempunyai pelbagai intonasi dan lagu. Ayat-ayat yang digunakan ini mempunyai intonasi dan melodi yang berbeza-beza. ayat berita menggunakan intonasi yang menurun pada akhir ayat. Dalam bahasa Melayu. Contonya. unsur jeda turut membezakan makna. ayat tanya pula menggunakan intonasi yang tinggi pada akhir ayat. Contohnya: Ice cream /ais+kri:m/ I scream /ai+skri:m/ “aiskrim” “saya menjerit” Seterusnya ialah intonasi. frasa basuhkantin(basuhkan tin) dan basuhkantin(membasuh kantin) merupakan frasa yang sama tetapi berbeza makna apabila jeda digunakan dalam frasa tersebut. ujaran “aiskrim” dan “I scream” mempunyai ujaran yang sama. Intonasi ialah unsur naik atau turunnya suara dalam pengucapan ayat atau frasa. Pada permulaan subjek. Sebagai contoh.jeda ditandai dengan lambang [//]. Contohnya.ditandai dengan lambang [+] dalam perkataan. Contohnya: Rangkai kata: Basuhkan+tin “membasuhkan tin=tin yang dibasuh” Basuh+kantin “membasuh kantin=kantin yang dibasuh” Ayat: #Saya membaca buku kakak#(Maksudnya saya membaca buku kepunyaan kakak) #Saya membaca buku // kakak(Maksudnya saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku) #Kami makan sate kambing#( Maksudnya kami makan sate daging kambing) #Kami makan sate// kambing(Maksudnya kami memberitahu kambing bahawa kami makan sate) Dalam bahasa tertentu seperti bahasa Inggeris. intonasinya berada dalam tingkat 2. dalam ayat. Ujaran ini sukar dibezakan maknanya melainkan jeda digunakan. Manakala. manakala frasa predikat iaitu pengawas ditanda dengan tingkat 2-3. kemudian naik kepada . Manakala. Penggabungan ciri-ciri suprasegmental juga akhirnya mencetuskan intonasi yang berbeza dalam pertuturan.

perkataan Pergi! ditandakan dengan tingkat nada 2-3. Dalam ayat tanya (b). dalam ayat (b) pula partikel -lah telah digunakan dalam ayat perintah tersebut bagi melembutkan kata perintah. Intonasinya ditandakan dengan tingkat nada 2-3-1-4. Predikat diletakkan di hadapan ayat setelah menerima partikel -kah disebabkan kepentingannya. subjek atau kata ganti nama diri yang kedua iaitu awak telah digugurkan dan akhirnya tinggalnya predikatnya sahaja. intonasi ayat tanya berada dalam tingkat nada 2-4-3-4. partikel -kah digunakan pada banagian predikat ayat. Dalam ayat (a).tingkat 4 dan menurun semula pada permulaan predikat ataupun akhir suku kata kedua itu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa tingkat nada meningkat pada suku kata akhir. (iii) Intonasi pada ayat tanya (a) Pelajar itu pengawas? Pengawaskah pelajar itu? Generalisasinya. Misalnya. dalam bahasa Melayu. Hai ini menjelaskan dengan terperinci akan pemisahan frasa subjek dan predikat yang disebabkan oleh intonasi. dalam ayat Pergi! muncul daripada ayat Awak pergi!. ayat tanya (a) iaitu Pelajar itu pengawas? Tingkat nadanya sama sampai akhir suku kata pengawas namun naik semula ke nada tingkat 4 selepas selesainya pengucapan ayat. Manakala. Pada suku kata akhir menandakan selesainya pengucapan frasa predikat pengawas pada tingkat yang ke 3. Intonasi ditandakan dengan tingkat nada 2-3-1. Hal ini disebabkan pengaruh tanda soal di akhir ayat. Dalam ayat asalnya. (iv) Intonasi pada ayat terbalik atau sonsang a) Susunan biasa : pelajar itu+pengawas . predikat lebih diutamakan berbanding dengan subjek. Seperti dalam ayat penyata. (ii) a) b) Intonasi pada ayat perintah Pergi! Pergilah Bagi intonasi ayat perintah pula. Intonasi tersebut kebiasaannya ditgunakan dalam bentuk pertanyaan kepada pendengar agar pendengar atau orang yang ditanyakan menjawabnya. Hal ini mengubah intonasi ayat perintah tersebut kepada tingkat yang lebih rendah pada akhir suku kata.

susunan biasanya ialah subjek+predikat. (v) Ayat aktif: Ibu belum menjahit baju Ayat pasif: Baju itu belum dijahit oleh ibu. Bahagian pertama iaitu tingkat nada 2-4 merupakan subjek dan tingkat nada 2-3 ialah predikat bagi kedua-dua ayat tersebut. masyarakat sering menggunakan ayat sonsang atau ayat terbalik iaitu penggunaan predikat di depan ayat. Ayat tanya aktif biasa dan ayat tanya pasif biasa ini turut mempunyai tingkat nada yang sama bagi subjek dan predikat iaitu 2-4 dan 2-3. Dalam ayat di atas. Contohnya: a) Saya membuka bungkusan itu Nada intonasi: b) Saya buka bungkusan itu . Contohnya: Ayat tanya aktif biasa: Dia membuka bungkusan itu? Intonasi pada ayat pasif Ayat tanya pasif biasa: Bungkusan itu dibukanya? Berbeza pula jika ayat pasif tersebut adalah ayat pasif bagi orang pertama dan kedua.b) Ayat sonsang : Pengawas+pelajar itu c) Susunan sonsang dengan penambahan partikel -kah Dalam bahasa Melayu. Tingkat nada predikat tidak berubah tetapi tingkat nada subjek berubah dan menurun kepada 1. tingkat nada ayat pasif sama dengan ayat aktif iaitu 2-4-2-3.manakala subjek di belakang. penggunaan partikel -kah dalam ayat menyebabkan tingkat nada menurun kepada 1 pada nada -kah. Dalam susunan sonsang ayat (b). dalam pergaulan seharian. Namun. tingkat pada intonasinya tidak sama. nada pada bahagian predikat ayat kekal pada tingkat nada 2-3. Dalam ayat (c).

Tona dapat dilambangkan dengan dua jenis lambang ataupun tanda bagi membezakan keadaan bunyi perkataan sama ada tinggi atau rendah. intonasi keseluruhannya ialah 2-4-3-1. Tingkat nada suara disesuaikan dengan unit-unit frasa. Tona dapat membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Vietnam. Jadi.Nada intonasi: c) Bungkusan itu saya buka Berdasarkan contoh-contoh ayat yag telah diberikan. Tingkat nada bagi ayat tersebut tanpa keterangan ialah 2-4-2-3 seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Walau bagaimanapun. ayat (b) ialah ayat pasif songsang manakala ayat (c) merupakan ayat asal (b). bahasa Thai. Contohnya: Para pelajar itu menelaah pelajaran di perpustakaan. nada yang diterimanya di akhir ayat ialah 1. frasa predikat dan keterangan. Pertamanya ialah penggunaan lambang tona mendatar. ayat (a) merupakan ayat aktif biasa. Namun setelah penambahan frasa keterangan di akhir ayat. bahasa Kampuchea dan lain-lain lagi. Contohnya: Tona datar Tona meninggi ma / Tona turun-naik ma ˅ Tona menurun ma“guni” “kuda” ma \ “marah” “ibu” . tona turun-naik. Contohnya: TONA Tona ialah naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan ataupun dapat diertikan sebagai unsur lagu dalam perkataan. iaitu frasa subjek. tona meninggi. bahasa Laos. iv) intonasi pada ayat yang panjang Kepanjangan sesuatu ayat tidak mempengaruhi intonasinya kerana polanya tetap sama. dan tona menurun. Tona hanya digunakan untuk perkataan sahaja. Ayat contoh di atas dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. ayat tersebut juga boleh diujarkan dengan menggunakan tingkat nada 2-3 pada frasa keterangan sekiranya frasa tersebut perlu ditegaskan. bahasa Mandarin.

Fon ditanda dalam kurungan [ ] fonetik untuk menandakan bahawa unsur tersebut adalah bunyi. Bunyi segmental juga adalah bunyi-bunyi yang telah disegmen kepada unit-unit terkecil. alat ucap dan pita suara. bunyi diftong dan bunyi kluster.Penggunaan tanda yang kedua ialah tanda nombor 1 sehingga 4 untuk menunjukkan perbezaan seperti berikut: TONA Tinggi(sangat keras) Sederhana tinggi(keras) Rendah(lemah) Sangat rendah(sangat lemah) NOMBOR 1 2 3 4 (b) Bunyi segmental merupakan bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan. bunyi konsonan. Bunyi segmental ada empat jenis iaitu bunyi vokal. Fonem segmental bahasa Melayu ialah 36. 27 daripadanya adalah fonem asli. e. manakala sembilan pula adalah konsonan pinjaman. ә+. u. o. Bunyi vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada enam iaitu [a. i. Terdapat tiga jenis vokal iaitu vokal depan. Contoh bunyi vokal adalah: vokal a e ә i o u awal adik enak emak ibu onar ular tengah dadu semak lemak rindu rona lusa akhir suka sate kiri lesu . vokal tengah dan vokal belakang.

konsonan letusan. Contoh penggunaan diftong dalam perkataan awal. Hal ini bermakna bunyi suprasegmental terhasil bersamasama dengan fonem penggalan dengan cara menumpangi bunyi segmental. Contoh konsonan rangkap adalah seperti berikut: ng→yang ny→nyawa kh→khusus Bunyi suprasegmental pula diinterprestasikan sebagai bunyi yang mengiringi bunyi segmental apabila kita mensegmen bunyi. tengah dan akhir adalah: Diftong au ai oi Awal aurat aising Tengah Akhir pulau hairan pantai sepoi Seterusnya bunyi kluster. konsonan nasal dan konsonan separuh vokal. [au] dan [oi]. Diftong pula dibahagikan kepada tiga iaitu [ai]. konsonan sisian. Konsonan asli bahasa Melayu pula terbahagi kepada tujuh iaitu konsonan letupan. ton dan intonasi. (c) ‘exsport Ex’port ‘progress Pro’gress Mengeksport Benda yang dieksport Kemajuan Memajukan . Diftong merupakan bunyi vokal yang mengeluncur. jeda. kepanjangan. konsonan getaran. Bunyi suprasegmental terjadi dengan ciri-ciri seperti tekanan. konsonan geseran.Terdapat 18 konsonan asli bahasa Melayu. Bunyi kluster juga dikenali sebagai bunyi konsonan rangkap.

Akan tetapi. Menurut P. Seterusnya ialah ingresif glotalik. Manakala. Mekanisma glotalik dapat terjadi dengan cara merapatkan pita-pita suara sehingga glotis berada dalam keadaan yang rapat sekali. Mekanisma udara pulmonik dapat dijelaskan dengan udara yang keluar dari paru-paru sebagai sumber utamanya dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru dan rongga dada. Bagi menghasilkan bunyi dengan arus udara ingresif glotalik. s’+. 4(a) Bunyi Egresif dan bunyi Ingresif dibezakan berdasrkan arus udara. Bunyi yang terhasil dengan proses glotalik ini disebut sebagai bunyi ejektif. t’. Perkataan Inggeris tersebut berbeza maksud setelah dikenakan tekanan walaupun ejaannya masih lagi sama. pita suara hendaklah dirapatkan sehingga glotis tertutup rapat sekali. k’. *p’. Contoh-contoh penggunaan tekanan dalam bahasa Inggeris dapat dilihat pada jadual di atas. dalam perkataan ex’port dan pro’gress.Latetoged(1993:25). India-Amerika dan Kaukasus. Egresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. egresif glotalik terdapat dalam kebanyakan bahasa di Afrika. Contohnya. Simbol bagi tekan adalah *‘+. Bunyi yang terhasil disebut sebagai implosit. dalam egresif glotalik ini. hampir semua bunyi bahasa dihasilkan dalam pertuturan melalui arus udara egresif pulmonik. Akan tetapi maksudnya berubah apabila tekanan tidak diberikan kepada suku kata yang pertama. saluran rongga mulut dan hidung turut ditutup. seluruh rongga pangkal tenggorok(laring) disempitkan kemudian dinaikkan sehingga udara dalam rongga mulut dan rongga kerongkongan(faring) terhalang serta tertekan(tersekat).Unsur tekanan merupakan bunyi suprasegmental yang telah dihasilkan bersama perkataan ataupun suku kata. Egresif pulmonik merupakan bunyi yang terbentuk dengan arus udara egresif keluar dari paru-paru dengan mekanisma pulmonik. Bunyi udara egresif pulmonik ini biasanya terdapat dalam bahasa Melayu. sebaliknya suku kata yang kedua. Cuma intonasinya yang berubah. maksudnya tetap sama. bunyi segmental tidak disertai dengan tanda ini. Hal ini kerana. udara yang terhalang tersebut dihembuskan keluar dengan cara membuka saluran rongga mulut. perkataan tersebut bermakna eksport. bunyi ejektif diberi tanda apostrofi di sebelah atas kanan. Jadi. Di samping itu. Egresif glotalik juga merupakan bunyi yang terbentuk dengan arus udara keluar tetapi dengan menggunakan mekanisma glotalik. Selain itu. bunyi ingresif pula dibentuk dengan cara menyedut udara ke dalam paru-paru. Ingresif glotalik ini biasanya digunakan dalam bahasa . Berdasarkan kajian. Unsur tekanan ini boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa lain di dunia ini tetapi tidak bagi bahasa Melayu. Begitu juga dengan perkataan ‘progress yang membawa maksud kemajuan. sama ada tekanan diberikan atau tidak. manakala pro’gress membawa maksud memajukan. Ingresif glotalik merupakan bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif iaitu udara masuk ke paru-paru dengan mekanisma glotalik. bahasa Indonesia dan kebanyakan bahasabahasa Nusantara. Apabila tekanan berlaku pada awal suku kata dalam perkataan ‘eksport. Selain itu. rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan. Contohnya. Penekanan pada suku kata kedua perkataan tersebut merubah maksudnya. Ex’port bermaksud benda yang dieksport. Dalam sistem tulisan.

[d] dan [g]. Kedua-dua bibir dirapatkan. Glotis hanya tertutup dengan suara tidak terlalu rapat. Situasi inilah yang menyebabkan berlakunya bunyi klik sebagai akibat daripada proses ingresif velarik. Selepas itu. Contohnya ialah [b]. bibir dibuka sehingga ada kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut. Bunyi bersuara pula berlaku apabila glotis berada dalam keadaan renggang ataupun terbuka. Ingresif velarik ini terdapat dalam bahasa-bahasa Khoisa seperti Bosman dan Hottentot serta beberapa bahasa Bantu Selatan iaitu bahasa Xhosa dan bahasa Zulu.Yoyolabal iaitu bahasa Indian-Amerika. Semua vokal merupakan bunyi bersuara. sesetengah konsonan menghasilkan bunyi bersuara. [p]. Bagi proses yang lebih umum. hujung lidah dan kedua-dua sisi lidah dirapatkan pada gigi atas atau gusi dalam. tidak berlaku sebarang getaran. hujung lidah dan kedua-dua sisi lidah yang merapat pada gigi gusi ini dilepaskan turut serta dibelakangan. Sewaktu udara keluar melalui glotis. rongga pangkal tenggorok yang disempitkan diturunkan tanpa disertai dengan penutupan dengan cara merapatkan pita suara. Bunyi tidak bersuara ini kebanyakannya terdapat dalam huruf konsonan. [b] dan [l]. Pangkal lidah tetap terkena pada lelangit lembut. Selain itu. (c) klik dental[ʃ] alveolar lateral[3] klik postalveolar[c] Diftong menaik amboi Lambai tapai Diftong menurun Kuih Gua Buah . Ingresif velarik ini disertai dengan mekanisma velarik. pangkal lidah dinaikkan dan ditempelkan pada lelangit lembut. bahasa Zulu mempunyai 3 klik iaitu: i) ii) iii) (b) Bunyi bersuara mahupun bunyi tidak bersuara dipengaruhi oleh keadaan pita suara. Pita suara turut bergetar. Contohnya konsonan [v]. Contohnya ialah [f]. Penutupan hanya berlaku sedikit sahaja. Sebagai contohnya. Getaran inilah yang menghasilkan bunyi bersuara. Kemudian. Bunyi bersuara berlaku apabila udara keluar melalui pita suara semasa pita suara atau glotis agak rapat menyebabkan berlakunya getaran. Bunyi bersuara vokal berlaku apabila udara dar paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. [s] dan lain-lain. Ingresif velarik pula merupakan bunyi yang terbentuk dengan aru udara masuk ke paru-paru seperti ingresif glotalik tadi. Melalui mekanisma ini. Selain itu.

Jadi. Dalam bahasa Inggeris pula. [oi]. Pembibiran turut dikenali sebagai labialisasi. diftong naiknya ialah [ei]. mana-mana perkataan yang mempunyai vokal [u] selepas konsonan. berikut merupakan contoh penggunaan pembibiran dalam perkataan bahasa Melayu: w kuniɳ tulaɳ w sewruliɳ Pengglotisan adalah ciri suprasegmental yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. [Ͻi+ dan diftong turunnya ialah *iә+ dan *uә+. Hal ini mengakibatkan udara terhenti sebentar pada glotis semasa menyebut bunyii perkataan tersebut. Glotalisasi pada deretan vokal tengah perkataan ditandakan dengan simbol *ˀ+. tanda pembibiran haruslah diletakkan sebelum bunyi konsonan tersebut. [oi] dan [aU].Diftong terbentuk daripada bunyi vokal yang menggeluncur. Dalam bahasa Melayu terdapat 3 buah diftong iaitu [ai]. Glotalisasi atau pengglotalisasi berlaku pada awal bunyi vokal dalam satu-satu perkataan ataupun ayat yang dimulakan dengan perkataan yang mempunyai huruf vokal di depan. [oi]. Semasa menyebut perkataan yang mempunyai vokal diftong. posisi lidah amatlah penting. Contohnya. Dalam bahasa Indonesia. (d) Pembibiran merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pada bunyi semasa mengujarkan bunyi vokal belakang [u] dan [o]. Manakala. [u]. dan [au]. Bahasabahasa ini Cuma mempunyai diftong menaik tetapi tidak ada diftong menurun. Selain itu. bahasa Indonesia. Pembibiran ditandakan dengan lambang [w]. Pembibiran berlaku dengan pembundaran bibir sebelum mengujarkan bunyi vokal belakang. Diftong juga diertikan sebagai bunyi rangkap vokal yang terdiri daripada satu vokal penuh dan satu vokal rangkap tidak selesai. Contoh-contoh pengglotisan adalah seperti berikut: Awal perkataan/ayat Tengah-tengah perkataan . [ui] dan [aU] manakala. Diftong juga dibahagikan kepada dua iaitu diftong menaik dan diftong menurun. kita dapat melihat dalam jadual di atas. Banjar Hulu dan Madula. Diftong naik terdapat dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Banjar Hulu ialah [ai]. manakala vokal kedua dihasilkan secara sepenuhnya. Hal ini bermaksud terdapat gabungan antara dua vokal yang berlainan. glotalisasi turut terjadi antara dua vokal yang berdekatan dalam perkataan. Udara terhenti seketika pada glotis semasa kita menyebut bunyi vokal pertama sebelum menyebut bunyi vokal seterusnya. diftong menurun dihasilkan dengan cara vokal pertama dihasilkan sepenuhnya dan vokal kedua dihasilkan separuh penuh. Alat artikulasi ini mengambil sedikit masa untuk melafazkan bunyi vokal tersebut sebelum mengujarkannya. dalam bahasa Madula pula [ai]. Simbolnya ialah [ʔ]. diftong naiknya ialah [ai]. Diftong menaik terhasil apabila vokal pertama dihasilkan dengan cara tidak selesai.

blogspot. Dengan kajian ini. kita akan lebih memahami fonetik dan fonologi. sapaˀan KESIMPULAN Secara kesimpulannya. faˀedah.com/2011/02/fonetik-fonologi-3. Perkaitan dan maklumat yang paling jelas tentang fonetik dan fonologi adalah mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa. [#ʔazam#]. Dengan pendedahan dan penerangan yang diberikan. kita akan lebih mengetahui bunyi-bunyi dan sifat bunyi bahasa tersebut. banyak aspek yang dikaji dalam fonetik dan fonologi. [#ʔekor#] [#ʔabaɳ tidur#] saˀat. http://beautifulsaviorlaura89.[#ʔawal#]. keǰajaˀan.html . Beberapa bahagian di atas merupakan sebahagian daripada aspek yang dikaji dalam fonetik dan fonologi sesuatu bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->