surah / surat : Yusuf Ayat : 1

alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu Download mp3 1. Alif, laam, raa [741]. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang nyata (dari Allah). [741]. Lihat not no. 10.

surah / surat : Yusuf Ayat : 2

innaa anzalnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluuna Download mp3 2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

surah / surat : Yusuf Ayat : 3

nahnu naqushshu 'alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wain kunta min qablihi lamina alghaafiliina Download mp3 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orangorang yang belum mengetahui. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Thabrani dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Arbad bin Qais dan Amir bin Thufail datang ke Madinah menemui Rasulullah saw. Lalu Amir bin Thufail berkata, "Hai Muhammad! Hadiah apakah yang akan engkau berikan kepadaku, jika aku masuk Islam?" Rasulullah saw. menjawab, "Engkau akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapat oleh kaum Muslimin yang lain, dan engkau pun akan

menerima seperti apa yang mereka alami?" Lalu Amir berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai penggantimu sesudahmu?" Rasulullah saw. menjawab, "Hal tersebut bukan untukmu dan bukan untuk kaummu." Lalu mereka berdua keluar dari majelis Rasulullah saw. Setelah mereka keluar, lalu Amir berkata kepada Arbad, "Bagaimana kalau aku menyibukkan diri Muhammad dengan berbicara kepadanya, kemudian dari belakang kamu tebas dia dengan pedangmu?" Arbad setuju dengan usul tersebut, lalu keduanya kembali lagi menemui Rasulullah saw. Sesampainya di sana Amir berkata, "Hai Muhammad! Berdirilah bersamaku, aku akan berbicara kepadamu." Kemudian Amir berbicara kepadanya, dan Arbad menghunus pedangnya; akan tetapi ketika Arbad meletakkan tangannya pada pegangan pedangnya, tiba-tiba tangannya lumpuh. Dan Rasulullah saw. melirik kepadanya serta melihat tingkahnya itu dengan jelas, lalu beliau berlalu meninggalkan mereka. Maka setelah itu keduanya pergi, dan ketika mereka berdua sampai di kampung Ar-Raqm, lalu Allah mengutus halilintar kepada Arbad untuk menyambarnya, maka halilintar itu membunuhnya. Kemudian turunlah firman-Nya, "Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan..." (Q.S. Ar-Ra'd 8) sampai dengan firman-Nya, "Dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya." (Q.S. Ar-Ra'd 13).

surah / surat : Yusuf Ayat : 4

idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada 'asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina Download mp3 4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku [742], sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." [742]. Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.

surah / surat : Yusuf Ayat : 5

qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka 'alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 'aduwwun mubiinun

Download mp3 5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudarasaudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 6

wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu'allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni'matahu 'alayka wa'alaa aali ya'quuba kamaaatammahaa 'alaa abawayka min qablu ibraahiima waishaaqa inna rabbaka 'aliimun hakiimun Download mp3 6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni'mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni'mat-Nya kepada dua orang bapakmu [743] sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [743] Dimaksud bapak disini kakek dan ayah dari kakek.

surah / surat : Yusuf Ayat : 7

laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina Download mp3 7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudarasaudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

s. mereka setelah membunuh Yusuf a. "Menjadi orang baik-baik "yaitu. padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. surah / surat : Yusuf Ayat : 10 qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba'dhu alssayyaarati in kuntum faa'iliina ." [744].surah / surat : Yusuf Ayat : 8 idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu 'ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin Download mp3 8. surah / surat : Yusuf Ayat : 9 uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba'dihi qawman shaalihiina Download mp3 9. (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri. bertaubat kepada Allah serta mengerjakan amal-amal saleh. dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik [744]. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.

" . Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf. tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. surah / surat : Yusuf Ayat : 12 arsilhu ma'anaa ghadan yarta' wayal'ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna Download mp3 12. jika kamu hendak berbuat. apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf." surah / surat : Yusuf Ayat : 11 qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa 'alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna Download mp3 11. agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main. dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.Download mp3 10. Mereka berkata: "Wahai ayah kami. padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.

" [745]. Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala.surah / surat : Yusuf Ayat : 13 qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum 'anhu ghaafiluuna Download mp3 13. Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya. sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi [745]. sedang kamu lengah dari padanya. sedang kami golongan (yang kuat)." surah / surat : Yusuf Ayat : 14 qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu 'ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna Download mp3 14. Berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala. surah / surat : Yusuf Ayat : 15 .

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia).falammaa dzahabuu bihi wa-ajma'uu an yaj'aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabiannahum bi-amrihim haadzaawahum laa yasy'uruuna Download mp3 15. sedang mereka tiada ingat lagi. surah / surat : Yusuf Ayat : 17 . dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini." surah / surat : Yusuf Ayat : 16 wajaauu abaahum 'isyaa-an yabkuuna Download mp3 16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

" [746]. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. lalu dia dimakan serigala. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik. Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. . setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu. Mereka berkata: "Wahai ayah kami." surah / surat : Yusuf Ayat : 18 wajaauu 'alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta'aanu 'alaa maa tashifuuna Download mp3 18.qaaluu yaa abaanaa innaa dzahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa 'inda mataa'inaa faakalahu aldzdzi/bu wamaa anta bimu/minin lanaa walaw kunnaa shaadiqiina Download mp3 17. sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku [746]). dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami.

dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf [747]. kabar gembira. Jadi . ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. [747]. maka dia menurunkan timbanya. surah / surat : Yusuf Ayat : 20 wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma'duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina Download mp3 20. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf karena dia anak temuan dalam perjalanan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. lalu mereka menyuruh seorang pengambil air.surah / surat : Yusuf Ayat : 19 wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaa ghulaamun wa-asarruuhu bidaa'atan waallaahu 'aliimun bimaa ya'maluuna Download mp3 19. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. yaitu beberapa dirham saja. dia berkata: "Oh.

Oleh karena itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dangan harga yang murah. boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya. surah / surat : Yusuf Ayat : 22 . tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. itu seorang Raja Mesir bernama Qithfir dan nama isterinya Zulaikha. surah / surat : Yusuf Ayat : 21 waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu 'asaa an yanfa'anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu'allimahu min ta/wiili alahaadiitsi waallaahu ghaalibun 'alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 21.s. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya [748]: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik.mereka kuatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambilnya. dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Orang Mesir yang membeli Yusuf a. [748]." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir).

walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa'ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina Download mp3 22." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. seraya berkata: "Marilah ke sini. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. [749]. Dan tatkala dia cukup dewasa [749] Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nabi Yusuf mencapai umur antara 30-40 tahun. sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu. surah / surat : Yusuf Ayat : 24 . surah / surat : Yusuf Ayat : 23 waraawadat-hu allatii huwa fii baytihaa 'an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta laka qaala ma'aadza allaahi innahu rabbii ahsana matswaaya innahu laa yuflihu alzhzhaalimuuna Download mp3 23." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah.

Demikianlah. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf. punya keinginan yang buruk terhadap wanita itu (Zulaikha).w. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari . Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.t tentu dia jatuh ke dalam kema'siatan.walaqad hammat bihi wahamma bihaa lawlaa an raaa burhaana rabbihi kadzaalika linashrifa 'anhu alssuu-a waalfahsyaa-a innahu min 'ibaadinaa almukhlashiina Download mp3 24.s. akan tetapi godaan itu demikian besanya sehingga andaikata dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah s. [750]. agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya [750]. surah / surat : Yusuf Ayat : 25 waistabaqaa albaaba waqaddat qamiishahu min duburin wa-alfayaa sayyidahaa ladaa albaabi qaalat maa jazaau man araada bi-ahlika suu-an illaa an yusjana aw 'adzaabun aliimun Download mp3 25.

maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)". Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu. selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" surah / surat : Yusuf Ayat : 26 qaala hiya raawadatnii 'an nafsii wasyahida syaahidun min ahlihaa in kaana qamiishuhu qudda min qubulin fashadaqat wahuwa minaalkaadzibiina Download mp3 26. surah / surat : Yusuf Ayat : 27 wa-in kaana qamiishuhu qudda min duburin fakadzabat wahuwa mina alshshaadiqiina Download mp3 .belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka.

27. maka wanita itulah yang dusta. dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu." surah / surat : Yusuf Ayat : 28 falammaa raaa qamiishahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azhiimun Download mp3 28." surah / surat : Yusuf Ayat : 29 yuusufu a'ridh 'an haadzaa waistaghfirii lidzanbiki innaki kunti mina alkhaathi-iina Download mp3 .

29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini [751], dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." [751]. Maksudnya: rahasiakanlah peristiwa ini.

surah / surat : Yusuf Ayat : 30

waqaala niswatun fii almadiinati imra-atu al'aziizi turaawidu fataahaa 'an nafsihi qad syaghafahaa hubban innaa lanaraahaa fiidhalaalin mubiinin

Download mp3 30. Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz [752] menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." [752]. Al Aziz sebutan bagi Raja di Mesir. surah / surat : Yusuf Ayat : 31

falammaa sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa-a'tadat lahunna muttaka-an waaatat kulla waahidatin minhunna sikkiinan waqaalati ukhruj 'alayhinna falammaa ra-aynahu akbarnahu waqaththha'na aydiyahunna waqulna haasya lillaahi maa haadzaa basyaran in haadzaa illaa malakun kariimun

Download mp3 31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 32

qaalat fadzaalikunna alladzii lumtunnanii fiihi walaqad raawadtuhu 'an nafsihi faist'shama wala-in lam yaf'al maa aamuruhu layusjananna walayakuunan mina alshshaaghiriina

Download mp3 32. Wanita itu berkata: "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina."

surah / surat : Yusuf Ayat : 33

qaala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayhi wa-illaa tashrif 'annii kaydahunna ashbu ilayhinna wa-akun minaaljaahiliina

Download mp3 33. Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."

surah / surat : Yusuf Ayat : 34

faistajaaba lahu rabbuhu fasharafa 'anhu kaydahunna innahu huwa alssamii'u al'aliimu

Download mp3 34. Maka Tuhannya memperkenankan do'a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

surah / surat : Yusuf Ayat : 35

[753]. . sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi). Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda [754].tsumma badaa lahum min ba'di maa ra-awuu al-aayaati layasjununnahu hattaa hiinin Download mp3 35. namun demikian mereka memenjarakannya agar sapaya jelas bahwa yang bersalah adalah Yusuf. Setelah mereka melihat kebenaran Yusuf. bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. bahwa aku memeras anggur. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi. surah / surat : Yusuf Ayat : 36 wadakhala ma'ahu alssijna fatayaani qaala ahaduhumaa innii araanii a'shiru khamran waqaala alaakharu innii araanii ahmilu fawqa ra/sii khubzan ta/kulu alththhayru minhu nabbi/naa bita/wiilihi innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 36. sebahagiannya dimakan burung." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi." Berikanlah kepada kami ta'birnya. dan orang-orang tidak lagi membicarakan hal ini. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu [753].

Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan yang seorang lagi tukang buat roti. sebelum makanan itu sampai kepadamu. sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Menurut riwayat dua orang pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 37 qaala laa ya/tiikumaa tha'aamun turzaqaanihi illaa nabba/tukumaa bita/wiilihi qabla an ya/tiyakumaa dzaalikumaa mimmaa 'allamanii rabbii innii taraktu millata qawmin laa yu/minuuna biallaahi wahum bial-aakhirati hum kaafiruuna Download mp3 37. Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. surah / surat : Yusuf Ayat : 38 .[754].

manakah yang baik. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? . Hai kedua penghuni penjara.waittaba'tu millata aabaa-ii ibraahiima wa-ishaaqa waya'quuba maa kaana lanaa an nusyrika biallaahi min syay-in dzaalika min fadhliallaahi 'alaynaa wa'alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna Download mp3 38. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). surah / surat : Yusuf Ayat : 39 yaa shaahibayi alssijni a-arbaabun mutafarriquuna khayrun ami allaahu alwaahidu alqahhaaru Download mp3 39. Ishak dan Ya'qub. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim.

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. akan memberi .surah / surat : Yusuf Ayat : 40 maa ta'buduuna min duunihi illaa asmaa-an sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin inialhukmu illaa lillaahi amara allaa ta'buduu illaa iyyaahu dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 40." surah / surat : Yusuf Ayat : 41 yaa shaahibayi alssijni ammaa ahadukumaa fayasqii rabbahu khamran wa-ammaa al-aakharu fayushlabu fata/kulu alththhayru min ra/sihi qudhiya al-amru alladzii fiihi tastaftiyaani Download mp3 41. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Itulah agama yang lurus. Hai kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang di antara kamu berdua.

adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib. lalu burung memakan sebagian dari kepalanya." Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku).minuman tuannya dengan khamar. surah / surat : Yusuf Ayat : 43 waqaala almaliku innii araa sab'a baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'a . Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya." surah / surat : Yusuf Ayat : 42 waqaala lilladzii zhanna annahu naajin minhumaa udzkurnii 'inda rabbika faansaahu alsysyaythaanu dzikra rabbihi falabitsa fii alssijni bidh'a siniina Download mp3 42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.

sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin yaa ayyuhaa almalau aftuunii fii ru/yaaya in kuntum lilrru/yaa ta'buruuna Download mp3 43." surah / surat : Yusuf Ayat : 45 . Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." surah / surat : Yusuf Ayat : 44 qaaluu adhghaatsu ahlaamin wamaa nahnu bita/wiili al-ahlaami bi'aalimiina Download mp3 44." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi. Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kuruskurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf. maka utuslah aku (kepadanya). agar mereka mengetahuinya." surah / surat : Yusuf Ayat : 46 yuusufu ayyuhaa alshshiddiiqu aftinaa fii sab'i baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'i sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin la'allii arji'u ilaa alnnaasi la'allahum ya'lamuuna Download mp3 46. hai orang yang amat dipercaya.waqaala alladzii najaa minhumaa waiddakara ba'da ummatin anaa unabbi-ukum bita/wiilihi faarsiluuni Download mp3 45. terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu." surah / surat : Yusuf Ayat : 47 .

kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.qaala tazra'uuna sab'a siniina da-aban famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihi illaa qaliilan mimmaa ta/kuluuna Download mp3 47. surah / surat : Yusuf Ayat : 49 . Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). surah / surat : Yusuf Ayat : 48 tsumma ya/tii min ba'di dzaalika sab'un syidaadun ya/kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaliilan mimmaa tuhsinuuna Download mp3 48. maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur. berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf. Sesungguhnya Tuhanku." surah / surat : Yusuf Ayat : 50 waqaala almaliku i/tuunii bihi falammaa jaa-ahu alrrasuulu qaala irji' ilaa rabbika fais-alhu maa baalu alnniswati allaatii qaththha'na aydiyahunna inna rabbii bikaydihinna 'aliimun Download mp3 50. Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku." surah / surat : Yusuf Ayat : 51 . Maha Mengetahui tipu daya mereka.tsumma ya/tii min ba'di dzaalika 'aamun fiihi yughaatsu alnnaasu wafiihi ya'shiruuna Download mp3 49.

" [755].s. Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu [755] ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: "Maha Sempurna Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 52 dzaalika liya'lama annii lam akhunhu bialghaybi wa-anna allaaha laa yahdii kayda alkhaa-iniina Download mp3 52. Yang dimaksud dengan keadaanmu ialah pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf a. apakah dia terpengaruh oleh godaan itu atau tidak. akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku).qaala maa khathbukunna idz raawadtunna yuusufa 'an nafsihi qulna haasya lillaahi maa 'alimnaa 'alayhi min suu-in qaalati imra-atual'aziizi al-aana hasyasha alhaqqu anaa raawadtuhu 'an nafsihi wa-innahu lamina alshshaadiqiina Download mp3 51. dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu. (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku . kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya".

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orangorang yang berkhianat. surah / surat : Yusuf Ayat : 53 wamaa ubarri-u nafsii inna alnnafsa la-ammaaratun bialssuu-i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiimun Download mp3 53. karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. surah / surat : Yusuf Ayat : 54 waqaala almaliku i/tuunii bihi astakhlishhu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiinun Download mp3 . Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan).

lagi berpengetahuan". sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga. Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Kami melimpahkan rahmat Kami kepada . (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia. Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku. Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir.54. surah / surat : Yusuf Ayat : 55 qaala ij'alnii 'alaa khazaa-ini al-ardhi innii hafiizhun 'aliimun Download mp3 55. surah / surat : Yusuf Ayat : 56 wakadzaalika makannaa liyuusufa fii al-ardhi yatabawwau minhaa haytsu yasyaau nushiibu birahmatinaa man nasyaau walaa nudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 56. agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku".

surah / surat : Yusuf Ayat : 58 wajaa-a ikhwatu yuusufa fadakhaluu 'alayhi fa'arafahum wahum lahu munkiruuna Download mp3 58. sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya [756]. [756].siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik. bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. maka atas anjuran Ya'qub. Menurut sejarah ketika terjadi musim paceklik di Mesir dan sekitarnya. Maka Yusuf mengenal mereka. surah / surat : Yusuf Ayat : 57 wala-ajru al-aakhirati khayrun lilladziina aamanuu wakaanuu yattaquuna Download mp3 57. Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat) nya. saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir .

Jika kamu tidak membawanya kepadaku. maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku". tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? surah / surat : Yusuf Ayat : 60 fa-in lam ta/tuunii bihi falaa kayla lakum 'indii walaa taqrabuuni Download mp3 60. surah / surat : Yusuf Ayat : 59 walammaa jahhazahum bijahaazihim qaala i/tuunii bi-akhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufii alkayla wa-anaa khayrualmunziliina Download mp3 59. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. . ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin).untuk meminta bantuan bahan makanan.

Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai siasat. mudah-mudahan mereka kembali lagi [758]". dengan cara menanam budi kepada mereka. supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. surah / surat : Yusuf Ayat : 63 falammaa raja'uu ilaa abiihim qaaluu yaa abaanaa muni'a minnaa alkaylu fa-arsil ma'anaa akhaanaa naktal wa-innaa lahu lahaafizhuuna . agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. [757]. surah / surat : Yusuf Ayat : 62 waqaala lifityaanihi ij'aluu bidaa'atahum fii rihaalihim la'allahum ya'rifuunahaa idzaa inqalabuu ilaa ahlihim la'allahum yarji'uuna Download mp3 62.surah / surat : Yusuf Ayat : 61 qaaluu sanuraawidu 'anhu abaahu wa-innaa lafaa'iluuna Download mp3 61. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) [757] ke dalam karung-karung mereka. barang-barang dari saudara-saudara Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan terompah. Menurut kebanyakan ahli tafsir. Mereka berkata: "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya". [758].

[759]. kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi. Maksudnya: bahwa Ya'qub a.Download mp3 63. Berkata Ya'qub: "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu. surah / surat : Yusuf Ayat : 65 walammaa fatahuu mataa'ahum wajaduu bidaa'atahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaanaa maa nabghii haadzihi bidaa'atunaa ruddat ilaynaa wanamiiru ahlanaa wanahfazhu akhaanaa wanazdaadu kayla ba'iirin dzaalika kaylun yasiirun Download mp3 65. karena dia kuatir akan terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Yusuf dahulu. sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan. Tatkala mereka membuka barang-barangnya.s. Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang di antara para penyanyang. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami. (jika tidak membawa saudara kami). tidak dapat mempercayakam Bunyamin kepada saudarasaudaranya. surah / surat : Yusuf Ayat : 64 qaala hal aamanukum 'alayhi illaa kamaa amintukum 'alaa akhiihi min qablu faallaahu khayrun haafizhan wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 64. kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu [759]?". mereka menemukan kembali barang-barang . dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya".

Tatkala mereka memberikan janji mereka. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)". dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang. dikembalikan kepada mereka.(penukaran) mereka. surah / surat : Yusuf Ayat : 67 waqaala yaa baniyya laa tadkhuluu min baabin waahidin waudkhuluu min abwaabin mutafarriqatin wamaa ughnii 'ankum mina allaahi min syay-in ini alhukmu illaa lillaahi 'alayhi tawakkaltu wa'alayhi falyatawakkali almutawakkiluuna Download mp3 67. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang . Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu. bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 66 qaala lan ursilahu ma'akum hattaa tu/tuuni mawtsiqan mina allaahi lata/tunnanii bihi illaa an yuhatha bikum falammaa aatawhu mawtsiqahum qaala allaahu 'alaa maa naquulu wakiilun Download mp3 66. dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. kecuali jika kamu dikepung musuh". Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. dan kami akan dapat memelihara saudara kami. Mereka berkata: "Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan.

surah / surat : Yusuf Ayat : 69 walammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii anaa akhuuka falaa tabtais bimaa kaanuu ya'maluuna Download mp3 69. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan". karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.yang bertawakkal berserah diri". maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah. Yusuf berkata : "Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu. surah / surat : Yusuf Ayat : 70 . akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya. surah / surat : Yusuf Ayat : 68 walammaa dakhaluu min haytsu amarahum abuuhum maa kaana yughnii 'anhum mina allaahi min syay-in illaa haajatan fii nafsi ya'quuba qadaahaa wa-innahu ladzuu 'ilmin limaa 'allamnaahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 68. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka.

surah / surat : Yusuf Ayat : 71 qaaluu wa-aqbaluu 'alayhim maatsaa tafqiduuna Download mp3 71. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah. Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Mereka menjawab. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka.falammaa jahhazahum bijahaazihim ja'ala alssiqaayata fii rahli akhiihi tsumma adzdzana muadzdzinun ayyatuhaa al'iiru innakum lasaariquuna Download mp3 70. sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang apakah yang hilang dari pada kamu ?" surah / surat : Yusuf Ayat : 72 qaaluu nafqidu shuwaa'a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba'iirin wa-anaa bihi za'iimun Download mp3 .

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. dan aku menjamin terhadapnya". Saudara-saudara Yusuf menjawab "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri ". Mereka berkata: "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? " . Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja. surah / surat : Yusuf Ayat : 73 qaaluu taallaahi laqad 'alimtum maa ji/naa linufsida fii al-ardhi wamaa kunnaa saariqiina Download mp3 73. surah / surat : Yusuf Ayat : 74 qaaluu famaa jazaauhu in kuntum kaadzibiina Download mp3 74.72.

maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) [760]".s. barang siapa mencuri maka hukumnya ialah sipencuri dijadikan budak satu tahun. surah / surat : Yusuf Ayat : 76 fabada-a bi-aw'iyatihim qabla wi'aa-i akhiihi tsumma istakhrajahaa min wi'aa-i akhiihi kadzaalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya/khudza akhaahu fii diini almaliki illaa an yasyaa-a allaahu narfa'u darajaatin man nasyaau wafawqa kulli dzii 'ilmin 'aliimun Download mp3 . Mereka menjawab: "Balasannya. [760]. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Menurut syari'at Nabi Ya'qub a.surah / surat : Yusuf Ayat : 75 qaaluu jazaauhu man wujida fii rahlihi fahuwa jazaauhu kadzaalika najzii alzhzhaalimiina Download mp3 75. ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya.

maka sesungguhnya. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki. kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri. Dia berkata (dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu". dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui. kecuali Allah menghendaki-Nya. surah / surat : Yusuf Ayat : 78 . Mereka berkata: "Jika ia mencuri. telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu".76. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. surah / surat : Yusuf Ayat : 77 qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum syarrun makaanan waallaahu a'lamu bimaa tashifuuna Download mp3 77.

maka benarbenarlah kami orang-orang yang zalim". kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya.qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu inna lahu aban syaykhan kabiiran fakhudz ahadanaa makaanahu innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 78. sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. sesungguhnya kami melihat kamu termasuk oranng-orang yang berbuat baik". jika kami berbuat demikian. Mereka berkata: "Wahai Al Aziz. surah / surat : Yusuf Ayat : 79 qaala ma'aadza allaahi an na/khudza illaa man wajadnaa mataa'anaa 'indahu innaa idzan lazhaalimuuna Download mp3 79. surah / surat : Yusuf Ayat : 80 . Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang.

Berkatalah yang tertua di antara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. [761]. atau Allah memberi keputusan terhadapku. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf [761] mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. surah / surat : Yusuf Ayat : 81 irji'uu ilaa abiikum faquuluu yaa abaanaa inna ibnaka saraqa wamaa syahidnaa illaa bimaa 'alimnaa wamaa kunnaa lilghaybi haafizhiina Download mp3 81.falammaa istay-asuu minhu khalashuu najiyyan qaala kabiiruhum alam ta'lamuu anna abaakum qad akhadza 'alaykum mawtsiqan minaallaahi wamin qablu maa farrathtum fii yuusufa falan abraha alardha hattaa ya/dzana lii abii aw yahkuma allaahu lii wahuwa khayru alhaakimiina Download mp3 80. Ya'ni putusan Yusuf yang menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin dengan saudaranya yang lain. dan sekali-kali kami tidak dapat . Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya". sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali).

. Ya'qub berkata: "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". surah / surat : Yusuf Ayat : 83 qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun 'asaa allaahu an ya/tiyanii bihim jamii'an innahu huwa al'aliimualhakiimu Download mp3 83. Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). surah / surat : Yusuf Ayat : 82 wais-ali alqaryata allatii kunnaa fiihaa waal'iira allatii aqbalnaa fiihaa wa-innaa lashaadiquuna Download mp3 82. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu. dan kafilah yang kami datang bersamanya.menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.

Dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf". surah / surat : Yusuf Ayat : 85 qaaluu taallaahi taftau tadzkuru yuusufa hattaa takuuna haradhan aw takuuna mina alhaalikiina Download mp3 85.surah / surat : Yusuf Ayat : 84 watawallaa 'anhum waqaala yaa asafaa 'alaa yuusufa waibyadhdhat 'aynaahu mina alhuzni fahuwa kazhiimun Download mp3 84. sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa". dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya). . Mereka berkata: "Demi Allah. senantiasa kamu mengingati Yusuf.

maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. melainkan kaum yang kafir". pergilah kamu.surah / surat : Yusuf Ayat : 86 qaala innamaa asykuu batstsii wahuznii ilaa allaahi wa-a'lamu mina allaahi maa laa ta'lamuuna Download mp3 86. Hai anak-anakku. . dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." surah / surat : Yusuf Ayat : 87 yaa baniyya idzhabuu fatahassasuu min yuusufa wa-akhiihi walaa tay-asuu min rawhi allaahi innahu laa yay-asu min rawhi allaahi illaaalqawmu alkaafiruuna Download mp3 87.

surah / surat : Yusuf Ayat : 88 falammaa dakhaluu 'alayhi qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu massanaa wa-ahlanaa aldhdhurru waji/naa bibidaa'atin muzjaatin fa-awfi lanaaalkayla watashaddaq 'alaynaa inna allaaha yajzii almutashaddiqiina Download mp3 88. Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?". kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah". . Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf. dan bersedekahlah kepada kami. maka sempurnakanlah sukatan untuk kami. mereka berkata: "Hai Al Aziz. surah / surat : Yusuf Ayat : 89 qaala hal 'alimtum maa fa'altum biyuusufa wa-akhiihi idz antum jaahiluuna Download mp3 89.

Mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Mereka berkata: "Demi Allah. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)".surah / surat : Yusuf Ayat : 90 qaaluu a-innaka la-anta yuusufa qaala anaa yuusufu wahaadzaa akhii qad manna allaahu 'alaynaa innahu man yattaqi wayashbir fa-inna allaaha laa yudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 90. maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" surah / surat : Yusuf Ayat : 91 qaaluu taallaahi laqad aatsaraka allaahu 'alaynaa wa-in kunnaa lakhaathi-iina Download mp3 91. sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. surah / surat : Yusuf Ayat : 92 .

surah / surat : Yusuf Ayat : 93 idzhabuu biqamiishii haadzaa fa-alquuhu 'alaa wajhi abii ya/ti bashiiran wa/tuunii bi-ahlikum ajma'iina Download mp3 93. lalu letakkanlah dia kewajah ayahku. mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu). dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku". Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. nanti ia akan melihat kembali. dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang". surah / surat : Yusuf Ayat : 94 .qaala laa tatsriiba 'alaykumu alyawma yaghfiru allaahu lakum wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 92. Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu.

sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu ". surah / surat : Yusuf Ayat : 96 . sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)".walammaa fashalati al'iiru qaala abuuhum innii la-ajidu riiha yuusufa lawlaa an tufanniduuni Download mp3 94. surah / surat : Yusuf Ayat : 95 qaaluu taallaahi innaka lafii dhalaalika alqadiimi Download mp3 95. Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Keluarganya berkata: "Demi Allah.

Mereka berkata: "Wahai ayah kami. mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". surah / surat : Yusuf Ayat : 97 qaaluu yaa abaanaa istaghfir lanaa dzunuubanaa innaa kunnaa khaathi-iina Download mp3 97. lalu kembalilah dia dapat melihat. bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya". surah / surat : Yusuf Ayat : 98 qaala sawfa astaghfiru lakum rabbii innahu huwa alghafuuru alrrahiimu Download mp3 . Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu.falammaa an jaa-a albasyiiru alqaahu 'alaa wajhihi fairtadda bashiiran qaala alam aqul lakum innii a'lamu mina allaahi maa laata'lamuuna Download mp3 96. maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub.

Ayah dan saudara perempuan ibunya (bibi). Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya [762] dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir. surah / surat : Yusuf Ayat : 100 . surah / surat : Yusuf Ayat : 99 falammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi waqaala udkhuluu mishra in syaaa allaahu aaminiina Download mp3 99. [762]. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".98. insya Allah dalam keadaan aman".

Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud [763] kepada Yusuf. Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. urah / surat : Yusuf Ayat : 101 rabbi qad aataytanii mina almulki wa'allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal- . ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. [763]. Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah. setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku.warafa'a abawayhi 'alaa al'arsyi wakharruu lahu sujjadan waqaala yaa abati haadzaa ta/wiilu ru/yaaya min qablu qad ja'alahaa rabbiihaqqan waqad ahsana bii idz akhrajanii mina alssijni wajaa-a bikum mina albadwi min ba'di an nazagha alsysyaythaanu baynii wabayna ikhwatii inna rabbii lathiifun limaa yasyaau innahu huwa al'aliimu alhakiimu Download mp3 100.

surah / surat : Yusuf Ayat : 103 . Ya Tuhanku. surah / surat : Yusuf Ayat : 102 dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz ajma'uu amrahum wahum yamkuruuna Download mp3 102. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Demikian itu (adalah) di antara berita-berita yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad). sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat.ardhi anta waliyyii fii alddunyaawaal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina Download mp3 101. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya.

itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. surah / surat : Yusuf Ayat : 104 wamaa tas-aluhum 'alayhi min ajrin in huwa illaa dzikrun lil'aalamiina Download mp3 104. surah / surat : Yusuf Ayat : 105 waka-ayyin min aayatin fii alssamaawaati waal-ardhi yamurruuna 'alayhaa wahum 'anhaa mu'ridhuuna . Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.wamaa aktsaru alnnaasi walaw harashta bimu/miniina Download mp3 103. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini).

Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. surah / surat : Yusuf Ayat : 107 afa-aminuu an ta/tiyahum ghaasyiyatun min 'adzaabi allaahi aw ta/tiyahumu alssaa'atu baghtatan wahum laa yasy'uruuna Download mp3 . surah / surat : Yusuf Ayat : 106 wamaa yu/minu aktsaruhum biallaahi illaa wahum musyrikuuna Download mp3 106. melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). sedang mereka berpaling dari padanya. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah.Download mp3 105.

atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak.107. Maha Suci Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 109 wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim min ahli alquraa afalam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana 'aaqibatualladziina min qablihim waladaaru al-aakhirati khayrun lilladziina . aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka. sedang mereka tidak menyadarinya? surah / surat : Yusuf Ayat : 108 qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaa allaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaana allaahi wamaa anaa mina almusyrikiina Download mp3 108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku.

melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah kamu memikirkannya? surah / surat : Yusuf Ayat : 110 hattaa idzaa istay-asa alrrusulu wazhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaa fanujjiya man nasyaau walaa yuraddu ba/sunaa 'ani alqawmi almujrimiina Download mp3 110. Kami tidak mengutus sebelum kamu. lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki.ittaqaw afalaa ta'qiluuna Download mp3 109. surah / surat : Yusuf Ayat : 111 . Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan. datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa.

akan tetapi membenarkan (kitabkitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. . Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.laqad kaana fii qashashihim 'ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna Download mp3 111.

. Ia berkata "Ya Tuhanku. surah / surat : Maryam Ayat : 2 dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariyyaa Download mp3 2. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya. yaitu tatkala ia berdo'a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. [897]. Lihat not no. sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. 10. Zakaria. surah / surat : Maryam Ayat : 4 qaala rabbi innii wahana al'azhmu minnii waisyta'ala alrra/su syayban walam akun bidu'aa-ika rabbi syaqiyyaan Download mp3 4. surah / surat : Maryam Ayat : 3 idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan Download mp3 3. Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad [897].surah / surat : Maryam Ayat : 1 kaaf-haa-yaa-'ayn-shaad Download mp3 1.

karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat dipercayainva. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik. ya Tuhanku. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak. ya Tuhanku. [898]. surah / surat : Maryam Ayat : 7 . Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku [898] sepeninggalku.Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. sedang isteriku adalah seorang yang mandul. surah / surat : Maryam Ayat : 5 wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii 'aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan Download mp3 5.dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau. seorang yang diridhai". dan jadikanlah ia. surah / surat : Maryam Ayat : 6 yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waij'alhu rabbi radhiyyaan Download mp3 6.

Hai Zakaria. padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". bagaimana akan ada anak bagiku. dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu. Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. surah / surat : Maryam Ayat : 8 qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii 'aaqiran waqad balaghtu mina alkibari 'itiyyaan Download mp3 8. Tuhan berfirman: "Demikianlah". surah / surat : Maryam Ayat : 9 qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa 'alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan Download mp3 9. yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya. padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali".yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj'al lahu min qablu samiyyaan Download mp3 7. .

Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam. lalu ia memberi isyarat kepada mereka. hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. surah / surat : Maryam Ayat : 11 fakharaja 'alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa'asyiyyaan Download mp3 11. berilah aku suatu tanda". padahal kamu sehat". surah / surat : Maryam Ayat : 12 yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan Download mp3 .surah / surat : Maryam Ayat : 10 qaala rabbi ij'al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan Download mp3 10. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya.

.Maksudnya: pelajarilah Taurat itu. surah / surat : Maryam Ayat : 13 wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan Download mp3 13. surah / surat : Maryam Ayat : 14 wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran 'ashiyyaan Download mp3 14. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Maksudnya: kenabian. Hai Yahya. [900].dan sampaikan kepada umatmu. [899].12. dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Dan kami berikan kepadanya hikmah [900] selagi ia masih kanak-kanak. dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. amalkan isinya. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. ambillah [899] Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.

surah / surat : Maryam Ayat : 15 wasalaamun 'alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub'atsu hayyaan Download mp3 15. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an. surah / surat : Maryam Ayat : 17 . Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. surah / surat : Maryam Ayat : 16 waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan Download mp3 16.

[901]. surah / surat : Maryam Ayat : 19 . lalu Kami mengutus roh Kami [901] kepadanya. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah. Maksudnya: Jibril a. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka. maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan Download mp3 17.s. surah / surat : Maryam Ayat : 18 qaalat innii a'uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan Download mp3 18. jika kamu seorang yang bertakwa".

Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki. dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami. sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" surah / surat : Maryam Ayat : 21 qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa 'alayya hayyinun walinaj'alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan Download mp3 21. Jibril berkata: "Demikianlah". Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan Download mp3 19. Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu. dan hal itu adalah . surah / surat : Maryam Ayat : 20 qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan Download mp3 20.

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma. dia berkata: "Aduhai. Maka Maryam mengandungnya. lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. lagi dilupakan". dan aku menjadi barang yang tidak berarti. surah / surat : Maryam Ayat : 23 fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz'i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan Download mp3 23. surah / surat : Maryam Ayat : 22 fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan Download mp3 22.suatu perkara yang sudah diputuskan". alangkah baiknya aku mati sebelum ini. .

sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.surah / surat : Maryam Ayat : 24 fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyyaan Download mp3 24. . surah / surat : Maryam Ayat : 25 wahuzzii ilayki bijidz'i alnnakhlati tusaaqith 'alayki ruthaban janiyyaan Download mp3 25. niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

minum dan bersenang hatilah kamu. Kaumnya berkata: "Hai Maryam. Jika kamu melihat seorang manusia. maka makan. maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah. sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. surah / surat : Maryam Ayat : 27 fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan Download mp3 27.surah / surat : Maryam Ayat : 26 fakulii waisyrabii waqarrii 'aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallimaalyawma insiyyaan Download mp3 26. .

surah / surat : Maryam Ayat : 28 yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan Download mp3 28. surah / surat : Maryam Ayat : 29 fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan Download mp3 29. ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina". Maryam dipanggil "saudara perempuan Harun". [902]. Hai saudara perempuan Harun [902]. karena ia seorang wanita yang shaleh seperti keshalehan Nabi Harun a. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" .s.

surah / surat : Maryam Ayat : 31 waja'alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan Download mp3 31. surah / surat : Maryam Ayat : 32 wabarran biwaalidatii walam yaj'alnii jabbaaran syaqiyyaan . dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada.surah / surat : Maryam Ayat : 30 qaala innii 'abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja'alanii nabiyyaan Download mp3 30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.

dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.Download mp3 32. pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". dan berbakti kepada ibuku. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. surah / surat : Maryam Ayat : 34 dzaalika 'iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna Download mp3 34. yang mengatakan perkataan yang benar. Itulah Isa putera Maryam. surah / surat : Maryam Ayat : 33 waalssalaamu 'alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub'atsu hayyaan Download mp3 33. . yang mereka berbantahbantahan tentang kebenarannya. pada hari aku dilahirkan.

Apabila Dia telah menetapkan sesuatu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu.surah / surat : Maryam Ayat : 35 maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu Download mp3 35. Maha Suci Dia. maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. maka jadilah ia. Ini adalah jalan yang lurus. surah / surat : Maryam Ayat : 36 wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau'buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun Download mp3 36. . maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah".

Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka [903]. [903]. Yaitu: Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau antara sesama Yahudi atau sesama Nasrani. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami.surah / surat : Maryam Ayat : 37 faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin 'azhiimin Download mp3 37. . surah / surat : Maryam Ayat : 38 asmi' bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin Download mp3 38.

"Mewarisi bumi" maksudnya: setelah alam semesta ini hancur semuanya. Sesungguhnya Kami mewarisi bumi [904] dan semua orang-orang yang ada di atasnya. (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.surah / surat : Maryam Ayat : 39 wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laa yu/minuuna Download mp3 39. surah / surat : Maryam Ayat : 41 . dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan. [904]. surah / surat : Maryam Ayat : 40 innaa nahnu naritsu al-ardha waman 'alayhaa wa-ilaynaa yurja'uuna Download mp3 40. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. maka Allah-lah yang kekal.

[905].s. Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini.waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 41. mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar. "Wahai bapakku. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan [905] lagi seorang Nabi. Maksudnya: ialah Ibrahim a. adalah seorang nabi yang amat cepat membenarkan semua hal yang ghaib yang datang dari Allah. tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? surah / surat : Maryam Ayat : 43 . surah / surat : Maryam Ayat : 42 idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta'budu maa laa yasma'u walaa yubshiru walaa yughnii 'anka syayaan Download mp3 42.

Wahai bapakku.yaa abati innii qad jaa-anii mina al'ilmi maa lam ya/tika faittabi'nii ahdika shiraathan sawiyyaan Download mp3 43. janganlah kamu menyembah syaitan. maka ikutilah aku. sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. surah / surat : Maryam Ayat : 44 yaa abati laa ta'budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani 'ashiyyaan Download mp3 44. surah / surat : Maryam Ayat : 45 .Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku. niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

yaa abati innii akhaafu an yamassaka 'adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan Download mp3 45. sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah. hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti. surah / surat : Maryam Ayat : 47 . dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". Wahai bapakku. maka niscaya kamu akan kurajam. Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku. surah / surat : Maryam Ayat : 46 qaala araaghibun anta 'an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan Download mp3 46. maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".

mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo'a kepada Tuhanku". surah / surat : Maryam Ayat : 49 .qaala salaamun 'alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan Download mp3 47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. dan aku akan berdo'a kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. surah / surat : Maryam Ayat : 48 wa-a'tazilukum wamaa tad'uuna min duuni allaahi wa-ad'uu rabbii 'asaa allaa akuuna bidu'aa-i rabbii syaqiyyaan Download mp3 48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah.

dan Ya'qub. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Kami anugerahkan kepadanya Ishak.falammaa i'tazalahum wamaa ya'buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya'quuba wakullan ja'alnaa nabiyyaan Download mp3 49. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. surah / surat : Maryam Ayat : 51 waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan . surah / surat : Maryam Ayat : 50 wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja'alnaa lahum lisaana shidqin 'aliyyaan Download mp3 50. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka). kisah Musa di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami.Download mp3 51. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami). . surah / surat : Maryam Ayat : 53 wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan Download mp3 53. yaitu saudaranya. Harun menjadi seorang nabi. surah / surat : Maryam Ayat : 52 wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan Download mp3 52.

surah / surat : Maryam Ayat : 54 waudzkur fii alkitaabi ismaa'iila innahu kaana shaadiqa alwa'di wakaana rasuulan nabiyyaan Download mp3 54. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ahlinya" ialah umatnya. [906]. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam AlQur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. dan dia adalah seorang rasul dan nabi. . Dan ia menyuruh ahlinya [906] untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. surah / surat : Maryam Ayat : 55 wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana 'inda rabbihi mardhiyyaan Download mp3 55.

Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. kisah) Idris (yang tersebut) di dalam AlQur'an. surah / surat : Maryam Ayat : 58 . Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka. surah / surat : Maryam Ayat : 57 warafa'naahu makaanan 'aliyyaan Download mp3 57. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.surah / surat : Maryam Ayat : 56 waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 56.

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka. maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. . dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh. yaitu para nabi dari keturunan Adam. pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni'mat oleh Allah. dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. surah / surat : Maryam Ayat : 59 fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'uu alshshalaata waittaba'uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan Download mp3 59. maka mereka kelak akan menemui kesesatan.ulaa-ika alladziina an'ama allaahu 'alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma'a nuuhin wamindzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa 'alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan Download mp3 58. Maka datanglah sesudah mereka.

maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun. beriman dan beramal saleh.surah / surat : Maryam Ayat : 60 illaa man taaba waaamana wa'amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaa yuzhlamuuna syay-aan Download mp3 60. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. kecuali orang yang bertaubat. yaitu syurga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hambaNya. surah / surat : Maryam Ayat : 61 jannaati 'adnin allatii wa'ada alrrahmaanu 'ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa'duhu ma/tiyyaan Download mp3 61. sekalipun (syurga itu) tidak nampak. surah / surat : Maryam Ayat : 62 .

laa yasma'uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa'asyiyyaan

Download mp3 62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

surah / surat : Maryam Ayat : 63

tilka aljannatu allatii nuuritsu min 'ibaadinaa man kaana taqiyyaan

Download mp3 63. Itulah syurga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

surah / surat : Maryam Ayat : 64

wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan

Download mp3 64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Bukhari mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah gerangan yang menyebabkanmu tidak menziarahiku sebagaimana biasanya?". Lalu turunlah firmanNya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu..." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang menceritakan bahwa malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu. Kemudian hadis Ikrimah ini menceritakan hal yang sama dengan hadis di atas tadi. Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi saw. bertanya kepada malaikat Jibril tentang daerah mana yang disukai oleh Allah dan daerah mana yang dibenci oleh-Nya. Maka malaikat Jibril menjawab, "Aku tidak tahu, nanti akan kutanyakan (kepada-Nya)". Selanjutnya malaikat Jibril turun lagi yang pada saat itu ia telah absen selama beberapa waktu tidak turun menemui Nabi saw. Maka Nabi saw. berkata kepadanya, "Sungguh engkau absen datang kepadaku, sehingga aku sangat merindukanmu". Ketika itu juga malaikat Jibril membacakan firman-Nya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa ketika orang-orang Quraisy menanyakan kepada Nabi saw. perihal Ash-habul Kahfi, maka selama lima belas hari Allah tidak menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi saw. Ketika malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu-Nya, Nabi saw. berkata kepadanya, "Mengapa engkau absen?" Kemudian Ibnu Ishak menyebutkan kelanjutan hadis ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya.

surah / surat : Maryam Ayat : 65

rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau'budhu waisthabir li'ibaadatihi hal ta'lamu lahu samiyyaan

Download mp3 65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?

surah / surat : Maryam Ayat : 66

wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan

Download mp3 66. Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?"

surah / surat : Maryam Ayat : 67

awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan

Download mp3

. Demi Tuhanmu. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.67. sedang ia tidak ada sama sekali? surah / surat : Maryam Ayat : 68 fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan Download mp3 68. surah / surat : Maryam Ayat : 69 tsumma lananzi'anna min kulli syii'atin ayyuhum asyaddu 'alaa alrrahmaani 'itiyyaan Download mp3 69. kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu. sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan.

melainkan mendatangi neraka itu.surah / surat : Maryam Ayat : 70 tsumma lanahnu a'lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan Download mp3 70. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan tidak ada seorangpun dari padamu. surah / surat : Maryam Ayat : 71 wa-in minkum illaa waariduhaa kaana 'alaa rabbika hatman maqdhiyyaan Download mp3 71. surah / surat : Maryam Ayat : 72 tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan .

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya). Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. niscaya orangorang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mu'min) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?" surah / surat : Maryam Ayat : 74 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan .Download mp3 72. surah / surat : Maryam Ayat : 73 wa-idzaa tutlaa 'alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan Download mp3 73.

[908]. surah / surat : Maryam Ayat : 75 qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maa yuu'aduuna immaa al'adzaaba wa-immaaalssaa'ata fasaya'lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh'afu jundaan Download mp3 75. Maksudnya: memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan. Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka [907]. Maksudnya: umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum 'Aad dan Tsamud. sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya.Download mp3 74. [907]. maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya". Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan. baik siksa maupun kiamat. sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata. surah / surat : Maryam Ayat : 76 . maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya [908].

Maka Allah menurunkan firman-Nya. antara lain ialah Syaibah dan Atabah keduanya anak Rabi'ah dan Umayah ibnu Khalaf. bahwa ketika ia berhijrah ke Madinah maka hatinya merasakan rindu yang sangat kepada teman-temannya yang berada di Mekah." (Q. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amalamal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. surah / surat : Maryam Ayat : 77 afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan Download mp3 77. Maryam.S. 96). Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak". kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maksudnya Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang beriman. . SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdur Rahman ibnu Auf.wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun 'inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan Download mp3 76.

Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?. surah / surat : Maryam Ayat : 79 kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al'adzaabi maddaan Download mp3 79.surah / surat : Maryam Ayat : 78 aththhala'a alghayba ami ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan Download mp3 78. dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya. Kami akan menulis apa yang ia katakan. sekali-kali tidak. surah / surat : Maryam Ayat : 80 .

Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya.dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh . surah / surat : Maryam Ayat : 82 kallaa sayakfuruuna bi'ibaadatihim wayakuunuuna 'alayhim dhiddaan Download mp3 82. dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu [909]. Maksudnya: Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya sehingga ia menemui Tuhan seorang diri saja. dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. surah / surat : Maryam Ayat : 81 waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum 'izzaan Download mp3 81. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah.wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan Download mp3 80. agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. sekali-kali tidak. [909].

. bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma'siat dengan sungguh-sungguh?. karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. surah / surat : Maryam Ayat : 84 falaa ta'jal 'alayhim innamaa na'uddu lahum 'addaan Download mp3 84. Tidakkah kamu lihat. surah / surat : Maryam Ayat : 83 alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina 'alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan Download mp3 83.bagi mereka. maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka.

surah / surat : Maryam Ayat : 85 yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan Download mp3 85. (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. surah / surat : Maryam Ayat : 86 wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan Download mp3 86. surah / surat : Maryam Ayat : 87 laa yamlikuuna alsysyafaa'ata illaa mani ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan . dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.

. Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah [910]. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. [910].Download mp3 87. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak". Maksudnya: "mengadakan perjanjian dengan Allah" ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepada-Nya. surah / surat : Maryam Ayat : 89 laqad ji/tum syay-an iddaan Download mp3 89. surah / surat : Maryam Ayat : 88 waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan Download mp3 88.

dan bumi belah. dan gunung-gunung runtuh. surah / surat : Maryam Ayat : 91 an da'aw lilrrahmaani waladaan Download mp3 91.surah / surat : Maryam Ayat : 90 takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan Download mp3 90. karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. surah / surat : Maryam Ayat : 92 wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan Download mp3 . hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu.

surah / surat : Maryam Ayat : 94 laqad ahsaahum wa'addahum 'addaan Download mp3 94. kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. surah / surat : Maryam Ayat : 93 in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani 'abdaan Download mp3 93. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. surah / surat : Maryam Ayat : 95 .92.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh." (Q.Allah memberi ampun tanpa perantara.wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan Download mp3 95. Dalam surat Maryam ini nama Allah "AR RAHMAAN" banyak disebut. untuk memberi pengertian bahwa. surah / surat : Maryam Ayat : 96 inna alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati sayaj'alu lahumu alrrahmaanu wuddaan Download mp3 96. "Hai Muhammad! Apakah yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap gunung-gunung ini di hari kiamat nanti?" Maka turunlah firman-Nya. kelak Allah Yang Maha Pemurah [911] akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.. surah / surat : Maryam Ayat : 97 . "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu.S. SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Mundzir mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Juraij yang menceritakan... bahwa orang-orang Quraisy berkata. Thaha 105). [911].

dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? .fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan Download mp3 97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. surah / surat : Maryam Ayat : 98 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzaan Download mp3 98.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful