surah / surat : Yusuf Ayat : 1

alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu Download mp3 1. Alif, laam, raa [741]. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang nyata (dari Allah). [741]. Lihat not no. 10.

surah / surat : Yusuf Ayat : 2

innaa anzalnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluuna Download mp3 2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

surah / surat : Yusuf Ayat : 3

nahnu naqushshu 'alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wain kunta min qablihi lamina alghaafiliina Download mp3 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orangorang yang belum mengetahui. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Thabrani dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Arbad bin Qais dan Amir bin Thufail datang ke Madinah menemui Rasulullah saw. Lalu Amir bin Thufail berkata, "Hai Muhammad! Hadiah apakah yang akan engkau berikan kepadaku, jika aku masuk Islam?" Rasulullah saw. menjawab, "Engkau akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapat oleh kaum Muslimin yang lain, dan engkau pun akan

menerima seperti apa yang mereka alami?" Lalu Amir berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai penggantimu sesudahmu?" Rasulullah saw. menjawab, "Hal tersebut bukan untukmu dan bukan untuk kaummu." Lalu mereka berdua keluar dari majelis Rasulullah saw. Setelah mereka keluar, lalu Amir berkata kepada Arbad, "Bagaimana kalau aku menyibukkan diri Muhammad dengan berbicara kepadanya, kemudian dari belakang kamu tebas dia dengan pedangmu?" Arbad setuju dengan usul tersebut, lalu keduanya kembali lagi menemui Rasulullah saw. Sesampainya di sana Amir berkata, "Hai Muhammad! Berdirilah bersamaku, aku akan berbicara kepadamu." Kemudian Amir berbicara kepadanya, dan Arbad menghunus pedangnya; akan tetapi ketika Arbad meletakkan tangannya pada pegangan pedangnya, tiba-tiba tangannya lumpuh. Dan Rasulullah saw. melirik kepadanya serta melihat tingkahnya itu dengan jelas, lalu beliau berlalu meninggalkan mereka. Maka setelah itu keduanya pergi, dan ketika mereka berdua sampai di kampung Ar-Raqm, lalu Allah mengutus halilintar kepada Arbad untuk menyambarnya, maka halilintar itu membunuhnya. Kemudian turunlah firman-Nya, "Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan..." (Q.S. Ar-Ra'd 8) sampai dengan firman-Nya, "Dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya." (Q.S. Ar-Ra'd 13).

surah / surat : Yusuf Ayat : 4

idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada 'asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina Download mp3 4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku [742], sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." [742]. Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.

surah / surat : Yusuf Ayat : 5

qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka 'alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 'aduwwun mubiinun

Download mp3 5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudarasaudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 6

wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu'allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni'matahu 'alayka wa'alaa aali ya'quuba kamaaatammahaa 'alaa abawayka min qablu ibraahiima waishaaqa inna rabbaka 'aliimun hakiimun Download mp3 6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni'mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni'mat-Nya kepada dua orang bapakmu [743] sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [743] Dimaksud bapak disini kakek dan ayah dari kakek.

surah / surat : Yusuf Ayat : 7

laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina Download mp3 7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudarasaudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

" [744]. (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. "Menjadi orang baik-baik "yaitu. padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. mereka setelah membunuh Yusuf a. bertaubat kepada Allah serta mengerjakan amal-amal saleh.s.surah / surat : Yusuf Ayat : 8 idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu 'ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin Download mp3 8. surah / surat : Yusuf Ayat : 9 uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba'dihi qawman shaalihiina Download mp3 9. surah / surat : Yusuf Ayat : 10 qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba'dhu alssayyaarati in kuntum faa'iliina . dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik [744].

" . jika kamu hendak berbuat. apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf. surah / surat : Yusuf Ayat : 12 arsilhu ma'anaa ghadan yarta' wayal'ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna Download mp3 12." surah / surat : Yusuf Ayat : 11 qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa 'alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna Download mp3 11. tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Mereka berkata: "Wahai ayah kami.Download mp3 10. dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf. agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main.

Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala. sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi [745]. surah / surat : Yusuf Ayat : 15 . sedang kami golongan (yang kuat). sedang kamu lengah dari padanya. Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya.surah / surat : Yusuf Ayat : 13 qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum 'anhu ghaafiluuna Download mp3 13. Berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala." [745]." surah / surat : Yusuf Ayat : 14 qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu 'ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna Download mp3 14.

surah / surat : Yusuf Ayat : 17 . Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia).falammaa dzahabuu bihi wa-ajma'uu an yaj'aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabiannahum bi-amrihim haadzaawahum laa yasy'uruuna Download mp3 15." surah / surat : Yusuf Ayat : 16 wajaauu abaahum 'isyaa-an yabkuuna Download mp3 16. sedang mereka tiada ingat lagi. dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

" surah / surat : Yusuf Ayat : 18 wajaauu 'alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta'aanu 'alaa maa tashifuuna Download mp3 18." [746]. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik. Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. . lalu dia dimakan serigala.qaaluu yaa abaanaa innaa dzahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa 'inda mataa'inaa faakalahu aldzdzi/bu wamaa anta bimu/minin lanaa walaw kunnaa shaadiqiina Download mp3 17. Mereka berkata: "Wahai ayah kami. dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku [746]). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan. setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu. sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.

kabar gembira. dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf [747]. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf karena dia anak temuan dalam perjalanan.surah / surat : Yusuf Ayat : 19 wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaa ghulaamun wa-asarruuhu bidaa'atan waallaahu 'aliimun bimaa ya'maluuna Download mp3 19. ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. dia berkata: "Oh. [747]. lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. yaitu beberapa dirham saja. surah / surat : Yusuf Ayat : 20 wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma'duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina Download mp3 20. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi . Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. maka dia menurunkan timbanya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah.

s. Oleh karena itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dangan harga yang murah. dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir). Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya. boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. surah / surat : Yusuf Ayat : 22 .mereka kuatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambilnya. itu seorang Raja Mesir bernama Qithfir dan nama isterinya Zulaikha. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya [748]: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik. surah / surat : Yusuf Ayat : 21 waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu 'asaa an yanfa'anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu'allimahu min ta/wiili alahaadiitsi waallaahu ghaalibun 'alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 21. [748]. tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Orang Mesir yang membeli Yusuf a.

" Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 24 . Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu. surah / surat : Yusuf Ayat : 23 waraawadat-hu allatii huwa fii baytihaa 'an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta laka qaala ma'aadza allaahi innahu rabbii ahsana matswaaya innahu laa yuflihu alzhzhaalimuuna Download mp3 23. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan tatkala dia cukup dewasa [749] Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nabi Yusuf mencapai umur antara 30-40 tahun.walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa'ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina Download mp3 22. sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. seraya berkata: "Marilah ke sini." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. [749].

Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.t tentu dia jatuh ke dalam kema'siatan. agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. surah / surat : Yusuf Ayat : 25 waistabaqaa albaaba waqaddat qamiishahu min duburin wa-alfayaa sayyidahaa ladaa albaabi qaalat maa jazaau man araada bi-ahlika suu-an illaa an yusjana aw 'adzaabun aliimun Download mp3 25. dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya [750].walaqad hammat bihi wahamma bihaa lawlaa an raaa burhaana rabbihi kadzaalika linashrifa 'anhu alssuu-a waalfahsyaa-a innahu min 'ibaadinaa almukhlashiina Download mp3 24.s. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari .w. Demikianlah. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf. akan tetapi godaan itu demikian besanya sehingga andaikata dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah s. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a. punya keinginan yang buruk terhadap wanita itu (Zulaikha). [750].

belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)". maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. surah / surat : Yusuf Ayat : 27 wa-in kaana qamiishuhu qudda min duburin fakadzabat wahuwa mina alshshaadiqiina Download mp3 . selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" surah / surat : Yusuf Ayat : 26 qaala hiya raawadatnii 'an nafsii wasyahida syaahidun min ahlihaa in kaana qamiishuhu qudda min qubulin fashadaqat wahuwa minaalkaadzibiina Download mp3 26.

sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.27. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang." surah / surat : Yusuf Ayat : 29 yuusufu a'ridh 'an haadzaa waistaghfirii lidzanbiki innaki kunti mina alkhaathi-iina Download mp3 ." surah / surat : Yusuf Ayat : 28 falammaa raaa qamiishahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azhiimun Download mp3 28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu. maka wanita itulah yang dusta.

29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini [751], dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." [751]. Maksudnya: rahasiakanlah peristiwa ini.

surah / surat : Yusuf Ayat : 30

waqaala niswatun fii almadiinati imra-atu al'aziizi turaawidu fataahaa 'an nafsihi qad syaghafahaa hubban innaa lanaraahaa fiidhalaalin mubiinin

Download mp3 30. Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz [752] menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." [752]. Al Aziz sebutan bagi Raja di Mesir. surah / surat : Yusuf Ayat : 31

falammaa sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa-a'tadat lahunna muttaka-an waaatat kulla waahidatin minhunna sikkiinan waqaalati ukhruj 'alayhinna falammaa ra-aynahu akbarnahu waqaththha'na aydiyahunna waqulna haasya lillaahi maa haadzaa basyaran in haadzaa illaa malakun kariimun

Download mp3 31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 32

qaalat fadzaalikunna alladzii lumtunnanii fiihi walaqad raawadtuhu 'an nafsihi faist'shama wala-in lam yaf'al maa aamuruhu layusjananna walayakuunan mina alshshaaghiriina

Download mp3 32. Wanita itu berkata: "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina."

surah / surat : Yusuf Ayat : 33

qaala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayhi wa-illaa tashrif 'annii kaydahunna ashbu ilayhinna wa-akun minaaljaahiliina

Download mp3 33. Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."

surah / surat : Yusuf Ayat : 34

faistajaaba lahu rabbuhu fasharafa 'anhu kaydahunna innahu huwa alssamii'u al'aliimu

Download mp3 34. Maka Tuhannya memperkenankan do'a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

surah / surat : Yusuf Ayat : 35

" Berikanlah kepada kami ta'birnya. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi. dan orang-orang tidak lagi membicarakan hal ini. [753]. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu [753]. bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. bahwa aku memeras anggur. Setelah mereka melihat kebenaran Yusuf. namun demikian mereka memenjarakannya agar sapaya jelas bahwa yang bersalah adalah Yusuf." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi.tsumma badaa lahum min ba'di maa ra-awuu al-aayaati layasjununnahu hattaa hiinin Download mp3 35. sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi). sebahagiannya dimakan burung. . Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda [754]. surah / surat : Yusuf Ayat : 36 wadakhala ma'ahu alssijna fatayaani qaala ahaduhumaa innii araanii a'shiru khamran waqaala alaakharu innii araanii ahmilu fawqa ra/sii khubzan ta/kulu alththhayru minhu nabbi/naa bita/wiilihi innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 36.

surah / surat : Yusuf Ayat : 38 . sebelum makanan itu sampai kepadamu. seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan yang seorang lagi tukang buat roti.[754]. surah / surat : Yusuf Ayat : 37 qaala laa ya/tiikumaa tha'aamun turzaqaanihi illaa nabba/tukumaa bita/wiilihi qabla an ya/tiyakumaa dzaalikumaa mimmaa 'allamanii rabbii innii taraktu millata qawmin laa yu/minuuna biallaahi wahum bial-aakhirati hum kaafiruuna Download mp3 37. sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Menurut riwayat dua orang pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja.

tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). surah / surat : Yusuf Ayat : 39 yaa shaahibayi alssijni a-arbaabun mutafarriquuna khayrun ami allaahu alwaahidu alqahhaaru Download mp3 39.waittaba'tu millata aabaa-ii ibraahiima wa-ishaaqa waya'quuba maa kaana lanaa an nusyrika biallaahi min syay-in dzaalika min fadhliallaahi 'alaynaa wa'alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna Download mp3 38. manakah yang baik. Ishak dan Ya'qub. tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? . Hai kedua penghuni penjara. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim.

" surah / surat : Yusuf Ayat : 41 yaa shaahibayi alssijni ammaa ahadukumaa fayasqii rabbahu khamran wa-ammaa al-aakharu fayushlabu fata/kulu alththhayru min ra/sihi qudhiya al-amru alladzii fiihi tastaftiyaani Download mp3 41. akan memberi . Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Itulah agama yang lurus. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.surah / surat : Yusuf Ayat : 40 maa ta'buduuna min duunihi illaa asmaa-an sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin inialhukmu illaa lillaahi amara allaa ta'buduu illaa iyyaahu dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 40. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Hai kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang di antara kamu berdua.

lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku). Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya." Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya." surah / surat : Yusuf Ayat : 42 waqaala lilladzii zhanna annahu naajin minhumaa udzkurnii 'inda rabbika faansaahu alsysyaythaanu dzikra rabbihi falabitsa fii alssijni bidh'a siniina Download mp3 42.minuman tuannya dengan khamar. surah / surat : Yusuf Ayat : 43 waqaala almaliku innii araa sab'a baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'a .

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kuruskurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." surah / surat : Yusuf Ayat : 44 qaaluu adhghaatsu ahlaamin wamaa nahnu bita/wiili al-ahlaami bi'aalimiina Download mp3 44." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin yaa ayyuhaa almalau aftuunii fii ru/yaaya in kuntum lilrru/yaa ta'buruuna Download mp3 43." surah / surat : Yusuf Ayat : 45 .

" surah / surat : Yusuf Ayat : 46 yuusufu ayyuhaa alshshiddiiqu aftinaa fii sab'i baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'i sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin la'allii arji'u ilaa alnnaasi la'allahum ya'lamuuna Download mp3 46.waqaala alladzii najaa minhumaa waiddakara ba'da ummatin anaa unabbi-ukum bita/wiilihi faarsiluuni Download mp3 45. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf." surah / surat : Yusuf Ayat : 47 . terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu. maka utuslah aku (kepadanya). hai orang yang amat dipercaya. agar mereka mengetahuinya. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu.

maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.qaala tazra'uuna sab'a siniina da-aban famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihi illaa qaliilan mimmaa ta/kuluuna Download mp3 47. surah / surat : Yusuf Ayat : 49 . yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). surah / surat : Yusuf Ayat : 48 tsumma ya/tii min ba'di dzaalika sab'un syidaadun ya/kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaliilan mimmaa tuhsinuuna Download mp3 48. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit. kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Maha Mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku.tsumma ya/tii min ba'di dzaalika 'aamun fiihi yughaatsu alnnaasu wafiihi ya'shiruuna Download mp3 49. berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku." surah / surat : Yusuf Ayat : 51 ." surah / surat : Yusuf Ayat : 50 waqaala almaliku i/tuunii bihi falammaa jaa-ahu alrrasuulu qaala irji' ilaa rabbika fais-alhu maa baalu alnniswati allaatii qaththha'na aydiyahunna inna rabbii bikaydihinna 'aliimun Download mp3 50. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf.

akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku). (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku .s. Yang dimaksud dengan keadaanmu ialah pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf a.qaala maa khathbukunna idz raawadtunna yuusufa 'an nafsihi qulna haasya lillaahi maa 'alimnaa 'alayhi min suu-in qaalati imra-atual'aziizi al-aana hasyasha alhaqqu anaa raawadtuhu 'an nafsihi wa-innahu lamina alshshaadiqiina Download mp3 51. kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya". apakah dia terpengaruh oleh godaan itu atau tidak. Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu [755] ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: "Maha Sempurna Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 52 dzaalika liya'lama annii lam akhunhu bialghaybi wa-anna allaaha laa yahdii kayda alkhaa-iniina Download mp3 52." [755]. dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu.

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan).tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orangorang yang berkhianat. surah / surat : Yusuf Ayat : 53 wamaa ubarri-u nafsii inna alnnafsa la-ammaaratun bialssuu-i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiimun Download mp3 53. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. surah / surat : Yusuf Ayat : 54 waqaala almaliku i/tuunii bihi astakhlishhu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiinun Download mp3 .

surah / surat : Yusuf Ayat : 55 qaala ij'alnii 'alaa khazaa-ini al-ardhi innii hafiizhun 'aliimun Download mp3 55. surah / surat : Yusuf Ayat : 56 wakadzaalika makannaa liyuusufa fii al-ardhi yatabawwau minhaa haytsu yasyaau nushiibu birahmatinaa man nasyaau walaa nudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 56. sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga. lagi berpengetahuan". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia. Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku. dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Kami melimpahkan rahmat Kami kepada . (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku".54.

maka atas anjuran Ya'qub. Maka Yusuf mengenal mereka. bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. surah / surat : Yusuf Ayat : 58 wajaa-a ikhwatu yuusufa fadakhaluu 'alayhi fa'arafahum wahum lahu munkiruuna Download mp3 58. sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya [756]. saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir . Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat) nya. surah / surat : Yusuf Ayat : 57 wala-ajru al-aakhirati khayrun lilladziina aamanuu wakaanuu yattaquuna Download mp3 57. [756]. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik. Menurut sejarah ketika terjadi musim paceklik di Mesir dan sekitarnya.

untuk meminta bantuan bahan makanan. ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin). surah / surat : Yusuf Ayat : 59 walammaa jahhazahum bijahaazihim qaala i/tuunii bi-akhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufii alkayla wa-anaa khayrualmunziliina Download mp3 59. tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? surah / surat : Yusuf Ayat : 60 fa-in lam ta/tuunii bihi falaa kayla lakum 'indii walaa taqrabuuni Download mp3 60. . Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku". Jika kamu tidak membawanya kepadaku.

mudah-mudahan mereka kembali lagi [758]". dengan cara menanam budi kepada mereka. supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Menurut kebanyakan ahli tafsir. surah / surat : Yusuf Ayat : 62 waqaala lifityaanihi ij'aluu bidaa'atahum fii rihaalihim la'allahum ya'rifuunahaa idzaa inqalabuu ilaa ahlihim la'allahum yarji'uuna Download mp3 62. Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai siasat. Mereka berkata: "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya". agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) [757] ke dalam karung-karung mereka. surah / surat : Yusuf Ayat : 63 falammaa raja'uu ilaa abiihim qaaluu yaa abaanaa muni'a minnaa alkaylu fa-arsil ma'anaa akhaanaa naktal wa-innaa lahu lahaafizhuuna . [758].surah / surat : Yusuf Ayat : 61 qaaluu sanuraawidu 'anhu abaahu wa-innaa lafaa'iluuna Download mp3 61. barang-barang dari saudara-saudara Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan terompah. [757].

Tatkala mereka membuka barang-barangnya. karena dia kuatir akan terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Yusuf dahulu. Maksudnya: bahwa Ya'qub a. surah / surat : Yusuf Ayat : 65 walammaa fatahuu mataa'ahum wajaduu bidaa'atahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaanaa maa nabghii haadzihi bidaa'atunaa ruddat ilaynaa wanamiiru ahlanaa wanahfazhu akhaanaa wanazdaadu kayla ba'iirin dzaalika kaylun yasiirun Download mp3 65. surah / surat : Yusuf Ayat : 64 qaala hal aamanukum 'alayhi illaa kamaa amintukum 'alaa akhiihi min qablu faallaahu khayrun haafizhan wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 64.Download mp3 63. (jika tidak membawa saudara kami). Berkata Ya'qub: "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu. tidak dapat mempercayakam Bunyamin kepada saudarasaudaranya. [759]. Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang di antara para penyanyang.s. mereka menemukan kembali barang-barang . Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami. dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya". kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi. sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan. kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu [759]?".

namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah.(penukaran) mereka. kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang . Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. Mereka berkata: "Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. dan kami akan dapat memelihara saudara kami. maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". dikembalikan kepada mereka. kecuali jika kamu dikepung musuh". bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu. dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)". Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. surah / surat : Yusuf Ayat : 66 qaala lan ursilahu ma'akum hattaa tu/tuuni mawtsiqan mina allaahi lata/tunnanii bihi illaa an yuhatha bikum falammaa aatawhu mawtsiqahum qaala allaahu 'alaa maa naquulu wakiilun Download mp3 66. Tatkala mereka memberikan janji mereka. surah / surat : Yusuf Ayat : 67 waqaala yaa baniyya laa tadkhuluu min baabin waahidin waudkhuluu min abwaabin mutafarriqatin wamaa ughnii 'ankum mina allaahi min syay-in ini alhukmu illaa lillaahi 'alayhi tawakkaltu wa'alayhi falyatawakkali almutawakkiluuna Download mp3 67. Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang.

maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan". Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya. Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Yusuf berkata : "Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.yang bertawakkal berserah diri". Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. surah / surat : Yusuf Ayat : 70 . karena Kami telah mengajarkan kepadanya. surah / surat : Yusuf Ayat : 69 walammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii anaa akhuuka falaa tabtais bimaa kaanuu ya'maluuna Download mp3 69. surah / surat : Yusuf Ayat : 68 walammaa dakhaluu min haytsu amarahum abuuhum maa kaana yughnii 'anhum mina allaahi min syay-in illaa haajatan fii nafsi ya'quuba qadaahaa wa-innahu ladzuu 'ilmin limaa 'allamnaahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 68. akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka.

surah / surat : Yusuf Ayat : 71 qaaluu wa-aqbaluu 'alayhim maatsaa tafqiduuna Download mp3 71.falammaa jahhazahum bijahaazihim ja'ala alssiqaayata fii rahli akhiihi tsumma adzdzana muadzdzinun ayyatuhaa al'iiru innakum lasaariquuna Download mp3 70. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah. sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka. Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang apakah yang hilang dari pada kamu ?" surah / surat : Yusuf Ayat : 72 qaaluu nafqidu shuwaa'a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba'iirin wa-anaa bihi za'iimun Download mp3 . Mereka menjawab.

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. surah / surat : Yusuf Ayat : 74 qaaluu famaa jazaauhu in kuntum kaadzibiina Download mp3 74. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja. dan aku menjamin terhadapnya". Mereka berkata: "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? " . surah / surat : Yusuf Ayat : 73 qaaluu taallaahi laqad 'alimtum maa ji/naa linufsida fii al-ardhi wamaa kunnaa saariqiina Download mp3 73.72. Saudara-saudara Yusuf menjawab "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri ".

Mereka menjawab: "Balasannya. ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya.surah / surat : Yusuf Ayat : 75 qaaluu jazaauhu man wujida fii rahlihi fahuwa jazaauhu kadzaalika najzii alzhzhaalimiina Download mp3 75. [760]. barang siapa mencuri maka hukumnya ialah sipencuri dijadikan budak satu tahun. maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) [760]".s. Menurut syari'at Nabi Ya'qub a. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. surah / surat : Yusuf Ayat : 76 fabada-a bi-aw'iyatihim qabla wi'aa-i akhiihi tsumma istakhrajahaa min wi'aa-i akhiihi kadzaalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya/khudza akhaahu fii diini almaliki illaa an yasyaa-a allaahu narfa'u darajaatin man nasyaau wafawqa kulli dzii 'ilmin 'aliimun Download mp3 .

surah / surat : Yusuf Ayat : 78 . Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri. Mereka berkata: "Jika ia mencuri.76. kecuali Allah menghendaki-Nya. surah / surat : Yusuf Ayat : 77 qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum syarrun makaanan waallaahu a'lamu bimaa tashifuuna Download mp3 77. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui. Dia berkata (dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu". Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki. telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. maka sesungguhnya. kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya.

lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Mereka berkata: "Wahai Al Aziz. surah / surat : Yusuf Ayat : 79 qaala ma'aadza allaahi an na/khudza illaa man wajadnaa mataa'anaa 'indahu innaa idzan lazhaalimuuna Download mp3 79.qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu inna lahu aban syaykhan kabiiran fakhudz ahadanaa makaanahu innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 78. sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang. jika kami berbuat demikian. maka benarbenarlah kami orang-orang yang zalim". surah / surat : Yusuf Ayat : 80 . sesungguhnya kami melihat kamu termasuk oranng-orang yang berbuat baik".

falammaa istay-asuu minhu khalashuu najiyyan qaala kabiiruhum alam ta'lamuu anna abaakum qad akhadza 'alaykum mawtsiqan minaallaahi wamin qablu maa farrathtum fii yuusufa falan abraha alardha hattaa ya/dzana lii abii aw yahkuma allaahu lii wahuwa khayru alhaakimiina Download mp3 80. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya". Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf [761] mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali). Ya'ni putusan Yusuf yang menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin dengan saudaranya yang lain. Berkatalah yang tertua di antara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. dan sekali-kali kami tidak dapat . surah / surat : Yusuf Ayat : 81 irji'uu ilaa abiikum faquuluu yaa abaanaa inna ibnaka saraqa wamaa syahidnaa illaa bimaa 'alimnaa wamaa kunnaa lilghaybi haafizhiina Download mp3 81. atau Allah memberi keputusan terhadapku. [761].

Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu. dan kafilah yang kami datang bersamanya. surah / surat : Yusuf Ayat : 83 qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun 'asaa allaahu an ya/tiyanii bihim jamii'an innahu huwa al'aliimualhakiimu Download mp3 83. sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Ya'qub berkata: "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu.menjaga (mengetahui) barang yang ghaib. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". . surah / surat : Yusuf Ayat : 82 wais-ali alqaryata allatii kunnaa fiihaa waal'iira allatii aqbalnaa fiihaa wa-innaa lashaadiquuna Download mp3 82.

. Mereka berkata: "Demi Allah. sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa". dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya). senantiasa kamu mengingati Yusuf.surah / surat : Yusuf Ayat : 84 watawallaa 'anhum waqaala yaa asafaa 'alaa yuusufa waibyadhdhat 'aynaahu mina alhuzni fahuwa kazhiimun Download mp3 84. surah / surat : Yusuf Ayat : 85 qaaluu taallaahi taftau tadzkuru yuusufa hattaa takuuna haradhan aw takuuna mina alhaalikiina Download mp3 85. Dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf".

melainkan kaum yang kafir". Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah." surah / surat : Yusuf Ayat : 87 yaa baniyya idzhabuu fatahassasuu min yuusufa wa-akhiihi walaa tay-asuu min rawhi allaahi innahu laa yay-asu min rawhi allaahi illaaalqawmu alkaafiruuna Download mp3 87.surah / surat : Yusuf Ayat : 86 qaala innamaa asykuu batstsii wahuznii ilaa allaahi wa-a'lamu mina allaahi maa laa ta'lamuuna Download mp3 86. Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. . Hai anak-anakku. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. pergilah kamu.

surah / surat : Yusuf Ayat : 89 qaala hal 'alimtum maa fa'altum biyuusufa wa-akhiihi idz antum jaahiluuna Download mp3 89. sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah". . Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf. maka sempurnakanlah sukatan untuk kami. dan bersedekahlah kepada kami.surah / surat : Yusuf Ayat : 88 falammaa dakhaluu 'alayhi qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu massanaa wa-ahlanaa aldhdhurru waji/naa bibidaa'atin muzjaatin fa-awfi lanaaalkayla watashaddaq 'alaynaa inna allaaha yajzii almutashaddiqiina Download mp3 88. kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?". mereka berkata: "Hai Al Aziz.

sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami.surah / surat : Yusuf Ayat : 90 qaaluu a-innaka la-anta yuusufa qaala anaa yuusufu wahaadzaa akhii qad manna allaahu 'alaynaa innahu man yattaqi wayashbir fa-inna allaaha laa yudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 90. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Mereka berkata: "Demi Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 92 . maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" surah / surat : Yusuf Ayat : 91 qaaluu taallaahi laqad aatsaraka allaahu 'alaynaa wa-in kunnaa lakhaathi-iina Download mp3 91. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami".

Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. nanti ia akan melihat kembali. dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku". dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang". mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu). surah / surat : Yusuf Ayat : 93 idzhabuu biqamiishii haadzaa fa-alquuhu 'alaa wajhi abii ya/ti bashiiran wa/tuunii bi-ahlikum ajma'iina Download mp3 93.qaala laa tatsriiba 'alaykumu alyawma yaghfiru allaahu lakum wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 92. surah / surat : Yusuf Ayat : 94 . lalu letakkanlah dia kewajah ayahku.

sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)". Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Keluarganya berkata: "Demi Allah.walammaa fashalati al'iiru qaala abuuhum innii la-ajidu riiha yuusufa lawlaa an tufanniduuni Download mp3 94. sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu ". surah / surat : Yusuf Ayat : 96 . surah / surat : Yusuf Ayat : 95 qaaluu taallaahi innaka lafii dhalaalika alqadiimi Download mp3 95.

bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya". mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. surah / surat : Yusuf Ayat : 98 qaala sawfa astaghfiru lakum rabbii innahu huwa alghafuuru alrrahiimu Download mp3 . sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". Mereka berkata: "Wahai ayah kami. surah / surat : Yusuf Ayat : 97 qaaluu yaa abaanaa istaghfir lanaa dzunuubanaa innaa kunnaa khaathi-iina Download mp3 97.falammaa an jaa-a albasyiiru alqaahu 'alaa wajhihi fairtadda bashiiran qaala alam aqul lakum innii a'lamu mina allaahi maa laata'lamuuna Download mp3 96. lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu. maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub.

Ayah dan saudara perempuan ibunya (bibi).98. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. surah / surat : Yusuf Ayat : 100 . insya Allah dalam keadaan aman". [762]. Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya [762] dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir. surah / surat : Yusuf Ayat : 99 falammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi waqaala udkhuluu mishra in syaaa allaahu aaminiina Download mp3 99.

sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud [763] kepada Yusuf. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. urah / surat : Yusuf Ayat : 101 rabbi qad aataytanii mina almulki wa'allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal- . ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. [763]. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah.warafa'a abawayhi 'alaa al'arsyi wakharruu lahu sujjadan waqaala yaa abati haadzaa ta/wiilu ru/yaaya min qablu qad ja'alahaa rabbiihaqqan waqad ahsana bii idz akhrajanii mina alssijni wajaa-a bikum mina albadwi min ba'di an nazagha alsysyaythaanu baynii wabayna ikhwatii inna rabbii lathiifun limaa yasyaau innahu huwa al'aliimu alhakiimu Download mp3 100.

ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya. sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Demikian itu (adalah) di antara berita-berita yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad). surah / surat : Yusuf Ayat : 102 dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz ajma'uu amrahum wahum yamkuruuna Download mp3 102. surah / surat : Yusuf Ayat : 103 . Ya Tuhanku. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat.ardhi anta waliyyii fii alddunyaawaal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina Download mp3 101. padahal kamu tidak berada pada sisi mereka.

surah / surat : Yusuf Ayat : 104 wamaa tas-aluhum 'alayhi min ajrin in huwa illaa dzikrun lil'aalamiina Download mp3 104. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini). itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. surah / surat : Yusuf Ayat : 105 waka-ayyin min aayatin fii alssamaawaati waal-ardhi yamurruuna 'alayhaa wahum 'anhaa mu'ridhuuna .wamaa aktsaru alnnaasi walaw harashta bimu/miniina Download mp3 103.

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). sedang mereka berpaling dari padanya.Download mp3 105. surah / surat : Yusuf Ayat : 106 wamaa yu/minu aktsaruhum biallaahi illaa wahum musyrikuuna Download mp3 106. surah / surat : Yusuf Ayat : 107 afa-aminuu an ta/tiyahum ghaasyiyatun min 'adzaabi allaahi aw ta/tiyahumu alssaa'atu baghtatan wahum laa yasy'uruuna Download mp3 .

dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". sedang mereka tidak menyadarinya? surah / surat : Yusuf Ayat : 108 qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaa allaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaana allaahi wamaa anaa mina almusyrikiina Download mp3 108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka. Maha Suci Allah. atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak. aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.107. surah / surat : Yusuf Ayat : 109 wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim min ahli alquraa afalam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana 'aaqibatualladziina min qablihim waladaaru al-aakhirati khayrun lilladziina .

Kami tidak mengutus sebelum kamu. surah / surat : Yusuf Ayat : 111 . datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami. lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? surah / surat : Yusuf Ayat : 110 hattaa idzaa istay-asa alrrusulu wazhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaa fanujjiya man nasyaau walaa yuraddu ba/sunaa 'ani alqawmi almujrimiina Download mp3 110. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan.ittaqaw afalaa ta'qiluuna Download mp3 109.

dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.laqad kaana fii qashashihim 'ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna Download mp3 111. akan tetapi membenarkan (kitabkitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. .

10. [897]. Ia berkata "Ya Tuhanku. yaitu tatkala ia berdo'a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.surah / surat : Maryam Ayat : 1 kaaf-haa-yaa-'ayn-shaad Download mp3 1. Lihat not no. surah / surat : Maryam Ayat : 3 idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan Download mp3 3. surah / surat : Maryam Ayat : 2 dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariyyaa Download mp3 2. sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. surah / surat : Maryam Ayat : 4 qaala rabbi innii wahana al'azhmu minnii waisyta'ala alrra/su syayban walam akun bidu'aa-ika rabbi syaqiyyaan Download mp3 4. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya. Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad [897]. Zakaria. .

sedang isteriku adalah seorang yang mandul. [898]. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku [898] sepeninggalku. surah / surat : Maryam Ayat : 5 wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii 'aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan Download mp3 5.dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau. ya Tuhanku. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat dipercayainva. surah / surat : Maryam Ayat : 7 . oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak. dan jadikanlah ia. surah / surat : Maryam Ayat : 6 yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waij'alhu rabbi radhiyyaan Download mp3 6. ya Tuhanku.Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya.Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik. seorang yang diridhai".

surah / surat : Maryam Ayat : 9 qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa 'alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan Download mp3 9. yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya. Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku. Hai Zakaria. Tuhan berfirman: "Demikianlah".yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj'al lahu min qablu samiyyaan Download mp3 7. padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". surah / surat : Maryam Ayat : 8 qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii 'aaqiran waqad balaghtu mina alkibari 'itiyyaan Download mp3 8. dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu. . bagaimana akan ada anak bagiku.

Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam. padahal kamu sehat". lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. berilah aku suatu tanda". surah / surat : Maryam Ayat : 11 fakharaja 'alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa'asyiyyaan Download mp3 11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. surah / surat : Maryam Ayat : 12 yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan Download mp3 . hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.surah / surat : Maryam Ayat : 10 qaala rabbi ij'al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan Download mp3 10.

dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hai Yahya. dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. surah / surat : Maryam Ayat : 14 wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran 'ashiyyaan Download mp3 14. ambillah [899] Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. . Dan ia adalah seorang yang bertakwa. [900]. Maksudnya: kenabian. Dan kami berikan kepadanya hikmah [900] selagi ia masih kanak-kanak. surah / surat : Maryam Ayat : 13 wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan Download mp3 13.12. [899].Maksudnya: pelajarilah Taurat itu.dan sampaikan kepada umatmu. amalkan isinya.

surah / surat : Maryam Ayat : 15 wasalaamun 'alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub'atsu hayyaan Download mp3 15. yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. surah / surat : Maryam Ayat : 16 waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan Download mp3 16. surah / surat : Maryam Ayat : 17 . Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an.

surah / surat : Maryam Ayat : 18 qaalat innii a'uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan Download mp3 18. lalu Kami mengutus roh Kami [901] kepadanya. jika kamu seorang yang bertakwa". Maksudnya: Jibril a. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka. maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. surah / surat : Maryam Ayat : 19 .s. [901].faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan Download mp3 17. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah.

dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami. sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" surah / surat : Maryam Ayat : 21 qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa 'alayya hayyinun walinaj'alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan Download mp3 21. dan hal itu adalah . Jibril berkata: "Demikianlah". untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu.qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan Download mp3 19. Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu. surah / surat : Maryam Ayat : 20 qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan Download mp3 20.

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma. dan aku menjadi barang yang tidak berarti. lagi dilupakan". . Maka Maryam mengandungnya.suatu perkara yang sudah diputuskan". surah / surat : Maryam Ayat : 23 fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz'i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan Download mp3 23. lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. dia berkata: "Aduhai. surah / surat : Maryam Ayat : 22 fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan Download mp3 22. alangkah baiknya aku mati sebelum ini.

surah / surat : Maryam Ayat : 24 fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyyaan Download mp3 24. . sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati. niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. surah / surat : Maryam Ayat : 25 wahuzzii ilayki bijidz'i alnnakhlati tusaaqith 'alayki ruthaban janiyyaan Download mp3 25.

maka makan. surah / surat : Maryam Ayat : 27 fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan Download mp3 27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. . minum dan bersenang hatilah kamu. sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". Kaumnya berkata: "Hai Maryam. Jika kamu melihat seorang manusia. maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah.surah / surat : Maryam Ayat : 26 fakulii waisyrabii waqarrii 'aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallimaalyawma insiyyaan Download mp3 26.

surah / surat : Maryam Ayat : 28 yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan Download mp3 28. Hai saudara perempuan Harun [902]. ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina". Maryam dipanggil "saudara perempuan Harun". surah / surat : Maryam Ayat : 29 fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan Download mp3 29.s. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. [902]. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" . karena ia seorang wanita yang shaleh seperti keshalehan Nabi Harun a.

surah / surat : Maryam Ayat : 30 qaala innii 'abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja'alanii nabiyyaan Download mp3 30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. surah / surat : Maryam Ayat : 31 waja'alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan Download mp3 31. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. surah / surat : Maryam Ayat : 32 wabarran biwaalidatii walam yaj'alnii jabbaaran syaqiyyaan .

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. surah / surat : Maryam Ayat : 33 waalssalaamu 'alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub'atsu hayyaan Download mp3 33. dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. yang mereka berbantahbantahan tentang kebenarannya. yang mengatakan perkataan yang benar. Itulah Isa putera Maryam.Download mp3 32. dan berbakti kepada ibuku. surah / surat : Maryam Ayat : 34 dzaalika 'iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna Download mp3 34. pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". pada hari aku dilahirkan. .

Maha Suci Dia. .surah / surat : Maryam Ayat : 35 maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu Download mp3 35. maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. maka jadilah ia. surah / surat : Maryam Ayat : 36 wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau'buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun Download mp3 36. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu. maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah". Ini adalah jalan yang lurus.

surah / surat : Maryam Ayat : 37 faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin 'azhiimin Download mp3 37. . Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka [903]. surah / surat : Maryam Ayat : 38 asmi' bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin Download mp3 38. [903]. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Yaitu: Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau antara sesama Yahudi atau sesama Nasrani.

maka Allah-lah yang kekal. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman. [904]. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan. "Mewarisi bumi" maksudnya: setelah alam semesta ini hancur semuanya. Sesungguhnya Kami mewarisi bumi [904] dan semua orang-orang yang ada di atasnya.surah / surat : Maryam Ayat : 39 wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laa yu/minuuna Download mp3 39. (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. surah / surat : Maryam Ayat : 40 innaa nahnu naritsu al-ardha waman 'alayhaa wa-ilaynaa yurja'uuna Download mp3 40. surah / surat : Maryam Ayat : 41 .

mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar. [905]. "Wahai bapakku.s. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan [905] lagi seorang Nabi. Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini. adalah seorang nabi yang amat cepat membenarkan semua hal yang ghaib yang datang dari Allah. tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? surah / surat : Maryam Ayat : 43 . surah / surat : Maryam Ayat : 42 idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta'budu maa laa yasma'u walaa yubshiru walaa yughnii 'anka syayaan Download mp3 42. Maksudnya: ialah Ibrahim a.waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 41. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya.

Wahai bapakku. Wahai bapakku. niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu.yaa abati innii qad jaa-anii mina al'ilmi maa lam ya/tika faittabi'nii ahdika shiraathan sawiyyaan Download mp3 43. janganlah kamu menyembah syaitan. maka ikutilah aku. surah / surat : Maryam Ayat : 45 . surah / surat : Maryam Ayat : 44 yaa abati laa ta'budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani 'ashiyyaan Download mp3 44.Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti. sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah. maka niscaya kamu akan kurajam. dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". surah / surat : Maryam Ayat : 46 qaala araaghibun anta 'an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan Download mp3 46.yaa abati innii akhaafu an yamassaka 'adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan Download mp3 45. surah / surat : Maryam Ayat : 47 . Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku. Wahai bapakku.

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah.mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo'a kepada Tuhanku". Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. dan aku akan berdo'a kepada Tuhanku.qaala salaamun 'alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan Download mp3 47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. surah / surat : Maryam Ayat : 48 wa-a'tazilukum wamaa tad'uuna min duuni allaahi wa-ad'uu rabbii 'asaa allaa akuuna bidu'aa-i rabbii syaqiyyaan Download mp3 48. aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. surah / surat : Maryam Ayat : 49 .

dan Ya'qub. Kami anugerahkan kepadanya Ishak. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.falammaa i'tazalahum wamaa ya'buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya'quuba wakullan ja'alnaa nabiyyaan Download mp3 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. surah / surat : Maryam Ayat : 50 wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja'alnaa lahum lisaana shidqin 'aliyyaan Download mp3 50. surah / surat : Maryam Ayat : 51 waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan .

Download mp3 51. kisah Musa di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami. Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka). surah / surat : Maryam Ayat : 52 wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan Download mp3 52. . Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. yaitu saudaranya. surah / surat : Maryam Ayat : 53 wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan Download mp3 53. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).

surah / surat : Maryam Ayat : 54 waudzkur fii alkitaabi ismaa'iila innahu kaana shaadiqa alwa'di wakaana rasuulan nabiyyaan Download mp3 54. surah / surat : Maryam Ayat : 55 wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana 'inda rabbihi mardhiyyaan Download mp3 55. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. dan dia adalah seorang rasul dan nabi. [906]. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam AlQur'an. dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. . Dan ia menyuruh ahlinya [906] untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ahlinya" ialah umatnya.

surah / surat : Maryam Ayat : 57 warafa'naahu makaanan 'aliyyaan Download mp3 57. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. surah / surat : Maryam Ayat : 58 . Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka.surah / surat : Maryam Ayat : 56 waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 56. kisah) Idris (yang tersebut) di dalam AlQur'an.

dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka.ulaa-ika alladziina an'ama allaahu 'alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma'a nuuhin wamindzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa 'alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan Download mp3 58. dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Maka datanglah sesudah mereka. yaitu para nabi dari keturunan Adam. dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. surah / surat : Maryam Ayat : 59 fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'uu alshshalaata waittaba'uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan Download mp3 59. maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni'mat oleh Allah. .

Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. sekalipun (syurga itu) tidak nampak.surah / surat : Maryam Ayat : 60 illaa man taaba waaamana wa'amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaa yuzhlamuuna syay-aan Download mp3 60. maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun. surah / surat : Maryam Ayat : 61 jannaati 'adnin allatii wa'ada alrrahmaanu 'ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa'duhu ma/tiyyaan Download mp3 61. surah / surat : Maryam Ayat : 62 . yaitu syurga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hambaNya. beriman dan beramal saleh. kecuali orang yang bertaubat.

laa yasma'uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa'asyiyyaan

Download mp3 62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

surah / surat : Maryam Ayat : 63

tilka aljannatu allatii nuuritsu min 'ibaadinaa man kaana taqiyyaan

Download mp3 63. Itulah syurga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

surah / surat : Maryam Ayat : 64

wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan

Download mp3 64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Bukhari mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah gerangan yang menyebabkanmu tidak menziarahiku sebagaimana biasanya?". Lalu turunlah firmanNya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu..." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang menceritakan bahwa malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu. Kemudian hadis Ikrimah ini menceritakan hal yang sama dengan hadis di atas tadi. Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi saw. bertanya kepada malaikat Jibril tentang daerah mana yang disukai oleh Allah dan daerah mana yang dibenci oleh-Nya. Maka malaikat Jibril menjawab, "Aku tidak tahu, nanti akan kutanyakan (kepada-Nya)". Selanjutnya malaikat Jibril turun lagi yang pada saat itu ia telah absen selama beberapa waktu tidak turun menemui Nabi saw. Maka Nabi saw. berkata kepadanya, "Sungguh engkau absen datang kepadaku, sehingga aku sangat merindukanmu". Ketika itu juga malaikat Jibril membacakan firman-Nya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa ketika orang-orang Quraisy menanyakan kepada Nabi saw. perihal Ash-habul Kahfi, maka selama lima belas hari Allah tidak menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi saw. Ketika malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu-Nya, Nabi saw. berkata kepadanya, "Mengapa engkau absen?" Kemudian Ibnu Ishak menyebutkan kelanjutan hadis ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya.

surah / surat : Maryam Ayat : 65

rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau'budhu waisthabir li'ibaadatihi hal ta'lamu lahu samiyyaan

Download mp3 65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?

surah / surat : Maryam Ayat : 66

wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan

Download mp3 66. Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?"

surah / surat : Maryam Ayat : 67

awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan

Download mp3

kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. surah / surat : Maryam Ayat : 69 tsumma lananzi'anna min kulli syii'atin ayyuhum asyaddu 'alaa alrrahmaani 'itiyyaan Download mp3 69. Demi Tuhanmu. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu. sedang ia tidak ada sama sekali? surah / surat : Maryam Ayat : 68 fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan Download mp3 68. . sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan.67. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

Dan tidak ada seorangpun dari padamu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. surah / surat : Maryam Ayat : 71 wa-in minkum illaa waariduhaa kaana 'alaa rabbika hatman maqdhiyyaan Download mp3 71. melainkan mendatangi neraka itu. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. surah / surat : Maryam Ayat : 72 tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan .surah / surat : Maryam Ayat : 70 tsumma lanahnu a'lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan Download mp3 70.

surah / surat : Maryam Ayat : 73 wa-idzaa tutlaa 'alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan Download mp3 73. niscaya orangorang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mu'min) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?" surah / surat : Maryam Ayat : 74 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan . Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya).Download mp3 72.

Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan. surah / surat : Maryam Ayat : 75 qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maa yuu'aduuna immaa al'adzaaba wa-immaaalssaa'ata fasaya'lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh'afu jundaan Download mp3 75. maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya". sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata. sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya. Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka [907]. baik siksa maupun kiamat. [908]. Maksudnya: memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan. [907]. maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya [908].Download mp3 74. Maksudnya: umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum 'Aad dan Tsamud. surah / surat : Maryam Ayat : 76 .

Maryam. bahwa ketika ia berhijrah ke Madinah maka hatinya merasakan rindu yang sangat kepada teman-temannya yang berada di Mekah. 96). antara lain ialah Syaibah dan Atabah keduanya anak Rabi'ah dan Umayah ibnu Khalaf. Dan amalamal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdur Rahman ibnu Auf. surah / surat : Maryam Ayat : 77 afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan Download mp3 77. Maksudnya Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang beriman. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh." (Q. .wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun 'inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan Download mp3 76. kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak".S.

surah / surat : Maryam Ayat : 80 .surah / surat : Maryam Ayat : 78 aththhala'a alghayba ami ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan Download mp3 78. Kami akan menulis apa yang ia katakan. dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya. surah / surat : Maryam Ayat : 79 kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al'adzaabi maddaan Download mp3 79. sekali-kali tidak. Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?.

wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan Download mp3 80.dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh . dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. [909]. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah. surah / surat : Maryam Ayat : 82 kallaa sayakfuruuna bi'ibaadatihim wayakuunuuna 'alayhim dhiddaan Download mp3 82. surah / surat : Maryam Ayat : 81 waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum 'izzaan Download mp3 81. sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya. dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu [909]. Maksudnya: Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya sehingga ia menemui Tuhan seorang diri saja. agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.

karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma'siat dengan sungguh-sungguh?. maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka. . surah / surat : Maryam Ayat : 84 falaa ta'jal 'alayhim innamaa na'uddu lahum 'addaan Download mp3 84.bagi mereka. surah / surat : Maryam Ayat : 83 alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina 'alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan Download mp3 83. Tidakkah kamu lihat.

dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. surah / surat : Maryam Ayat : 86 wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan Download mp3 86.surah / surat : Maryam Ayat : 85 yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan Download mp3 85. (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. surah / surat : Maryam Ayat : 87 laa yamlikuuna alsysyafaa'ata illaa mani ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan .

. surah / surat : Maryam Ayat : 89 laqad ji/tum syay-an iddaan Download mp3 89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. surah / surat : Maryam Ayat : 88 waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan Download mp3 88. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak".Download mp3 87. [910]. Maksudnya: "mengadakan perjanjian dengan Allah" ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepada-Nya. Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah [910].

karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. surah / surat : Maryam Ayat : 92 wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan Download mp3 . dan gunung-gunung runtuh.surah / surat : Maryam Ayat : 90 takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan Download mp3 90. dan bumi belah. surah / surat : Maryam Ayat : 91 an da'aw lilrrahmaani waladaan Download mp3 91. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu.

Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi. surah / surat : Maryam Ayat : 95 . surah / surat : Maryam Ayat : 93 in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani 'abdaan Download mp3 93. kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. surah / surat : Maryam Ayat : 94 laqad ahsaahum wa'addahum 'addaan Download mp3 94.92. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

untuk memberi pengertian bahwa. "Hai Muhammad! Apakah yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap gunung-gunung ini di hari kiamat nanti?" Maka turunlah firman-Nya. kelak Allah Yang Maha Pemurah [911] akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. surah / surat : Maryam Ayat : 96 inna alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati sayaj'alu lahumu alrrahmaanu wuddaan Download mp3 96. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri...S. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh." (Q.wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan Download mp3 95. [911]. Thaha 105). bahwa orang-orang Quraisy berkata.. "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. surah / surat : Maryam Ayat : 97 . SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Mundzir mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Juraij yang menceritakan.Allah memberi ampun tanpa perantara. Dalam surat Maryam ini nama Allah "AR RAHMAAN" banyak disebut.

fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan Download mp3 97. surah / surat : Maryam Ayat : 98 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzaan Download mp3 98. Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? . dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful