surah / surat : Yusuf Ayat : 1

alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu Download mp3 1. Alif, laam, raa [741]. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang nyata (dari Allah). [741]. Lihat not no. 10.

surah / surat : Yusuf Ayat : 2

innaa anzalnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluuna Download mp3 2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

surah / surat : Yusuf Ayat : 3

nahnu naqushshu 'alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wain kunta min qablihi lamina alghaafiliina Download mp3 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orangorang yang belum mengetahui. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Thabrani dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Arbad bin Qais dan Amir bin Thufail datang ke Madinah menemui Rasulullah saw. Lalu Amir bin Thufail berkata, "Hai Muhammad! Hadiah apakah yang akan engkau berikan kepadaku, jika aku masuk Islam?" Rasulullah saw. menjawab, "Engkau akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapat oleh kaum Muslimin yang lain, dan engkau pun akan

menerima seperti apa yang mereka alami?" Lalu Amir berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai penggantimu sesudahmu?" Rasulullah saw. menjawab, "Hal tersebut bukan untukmu dan bukan untuk kaummu." Lalu mereka berdua keluar dari majelis Rasulullah saw. Setelah mereka keluar, lalu Amir berkata kepada Arbad, "Bagaimana kalau aku menyibukkan diri Muhammad dengan berbicara kepadanya, kemudian dari belakang kamu tebas dia dengan pedangmu?" Arbad setuju dengan usul tersebut, lalu keduanya kembali lagi menemui Rasulullah saw. Sesampainya di sana Amir berkata, "Hai Muhammad! Berdirilah bersamaku, aku akan berbicara kepadamu." Kemudian Amir berbicara kepadanya, dan Arbad menghunus pedangnya; akan tetapi ketika Arbad meletakkan tangannya pada pegangan pedangnya, tiba-tiba tangannya lumpuh. Dan Rasulullah saw. melirik kepadanya serta melihat tingkahnya itu dengan jelas, lalu beliau berlalu meninggalkan mereka. Maka setelah itu keduanya pergi, dan ketika mereka berdua sampai di kampung Ar-Raqm, lalu Allah mengutus halilintar kepada Arbad untuk menyambarnya, maka halilintar itu membunuhnya. Kemudian turunlah firman-Nya, "Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan..." (Q.S. Ar-Ra'd 8) sampai dengan firman-Nya, "Dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya." (Q.S. Ar-Ra'd 13).

surah / surat : Yusuf Ayat : 4

idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada 'asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina Download mp3 4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku [742], sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." [742]. Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.

surah / surat : Yusuf Ayat : 5

qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka 'alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 'aduwwun mubiinun

Download mp3 5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudarasaudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 6

wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu'allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni'matahu 'alayka wa'alaa aali ya'quuba kamaaatammahaa 'alaa abawayka min qablu ibraahiima waishaaqa inna rabbaka 'aliimun hakiimun Download mp3 6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni'mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni'mat-Nya kepada dua orang bapakmu [743] sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [743] Dimaksud bapak disini kakek dan ayah dari kakek.

surah / surat : Yusuf Ayat : 7

laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina Download mp3 7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudarasaudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

mereka setelah membunuh Yusuf a. dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik [744]. bertaubat kepada Allah serta mengerjakan amal-amal saleh. surah / surat : Yusuf Ayat : 10 qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba'dhu alssayyaarati in kuntum faa'iliina . padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.surah / surat : Yusuf Ayat : 8 idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu 'ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin Download mp3 8.s. surah / surat : Yusuf Ayat : 9 uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba'dihi qawman shaalihiina Download mp3 9. (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri." [744]. "Menjadi orang baik-baik "yaitu.

dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Mereka berkata: "Wahai ayah kami.Download mp3 10. jika kamu hendak berbuat. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf. Seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf. tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir." ." surah / surat : Yusuf Ayat : 11 qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa 'alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna Download mp3 11. padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main. surah / surat : Yusuf Ayat : 12 arsilhu ma'anaa ghadan yarta' wayal'ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna Download mp3 12.

" [745]. sedang kamu lengah dari padanya. Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala." surah / surat : Yusuf Ayat : 14 qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu 'ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna Download mp3 14. Berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala. surah / surat : Yusuf Ayat : 15 .surah / surat : Yusuf Ayat : 13 qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum 'anhu ghaafiluuna Download mp3 13. Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya. sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi [745]. sedang kami golongan (yang kuat).

surah / surat : Yusuf Ayat : 17 . sedang mereka tiada ingat lagi. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia).falammaa dzahabuu bihi wa-ajma'uu an yaj'aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabiannahum bi-amrihim haadzaawahum laa yasy'uruuna Download mp3 15." surah / surat : Yusuf Ayat : 16 wajaauu abaahum 'isyaa-an yabkuuna Download mp3 16. dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

" [746]. sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku [746]). Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu. sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami." surah / surat : Yusuf Ayat : 18 wajaauu 'alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta'aanu 'alaa maa tashifuuna Download mp3 18. lalu dia dimakan serigala. Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu.qaaluu yaa abaanaa innaa dzahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa 'inda mataa'inaa faakalahu aldzdzi/bu wamaa anta bimu/minin lanaa walaw kunnaa shaadiqiina Download mp3 17. . Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan. dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Mereka berkata: "Wahai ayah kami. Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik.

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah.surah / surat : Yusuf Ayat : 19 wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaa ghulaamun wa-asarruuhu bidaa'atan waallaahu 'aliimun bimaa ya'maluuna Download mp3 19. yaitu beberapa dirham saja. dia berkata: "Oh. [747]. ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf [747]. kabar gembira. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf karena dia anak temuan dalam perjalanan. maka dia menurunkan timbanya. Jadi . Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. surah / surat : Yusuf Ayat : 20 wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma'duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina Download mp3 20.

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya [748]: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik. [748]. itu seorang Raja Mesir bernama Qithfir dan nama isterinya Zulaikha.mereka kuatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambilnya.s. surah / surat : Yusuf Ayat : 21 waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu 'asaa an yanfa'anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu'allimahu min ta/wiili alahaadiitsi waallaahu ghaalibun 'alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 21. boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Oleh karena itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dangan harga yang murah. Orang Mesir yang membeli Yusuf a. surah / surat : Yusuf Ayat : 22 . Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir). dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.

Nabi Yusuf mencapai umur antara 30-40 tahun. surah / surat : Yusuf Ayat : 23 waraawadat-hu allatii huwa fii baytihaa 'an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta laka qaala ma'aadza allaahi innahu rabbii ahsana matswaaya innahu laa yuflihu alzhzhaalimuuna Download mp3 23. Dan tatkala dia cukup dewasa [749] Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. surah / surat : Yusuf Ayat : 24 . sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah. seraya berkata: "Marilah ke sini. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. [749].walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa'ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina Download mp3 22. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu.

[750]. akan tetapi godaan itu demikian besanya sehingga andaikata dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah s. Demikianlah. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.w. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari . surah / surat : Yusuf Ayat : 25 waistabaqaa albaaba waqaddat qamiishahu min duburin wa-alfayaa sayyidahaa ladaa albaabi qaalat maa jazaau man araada bi-ahlika suu-an illaa an yusjana aw 'adzaabun aliimun Download mp3 25. agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya [750].s. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a. punya keinginan yang buruk terhadap wanita itu (Zulaikha).t tentu dia jatuh ke dalam kema'siatan.walaqad hammat bihi wahamma bihaa lawlaa an raaa burhaana rabbihi kadzaalika linashrifa 'anhu alssuu-a waalfahsyaa-a innahu min 'ibaadinaa almukhlashiina Download mp3 24.

belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu. surah / surat : Yusuf Ayat : 27 wa-in kaana qamiishuhu qudda min duburin fakadzabat wahuwa mina alshshaadiqiina Download mp3 . selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" surah / surat : Yusuf Ayat : 26 qaala hiya raawadatnii 'an nafsii wasyahida syaahidun min ahlihaa in kaana qamiishuhu qudda min qubulin fashadaqat wahuwa minaalkaadzibiina Download mp3 26. dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)".

Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu. maka wanita itulah yang dusta." surah / surat : Yusuf Ayat : 28 falammaa raaa qamiishahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azhiimun Download mp3 28.27." surah / surat : Yusuf Ayat : 29 yuusufu a'ridh 'an haadzaa waistaghfirii lidzanbiki innaki kunti mina alkhaathi-iina Download mp3 . Dan jika baju gamisnya koyak di belakang. sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.

29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini [751], dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." [751]. Maksudnya: rahasiakanlah peristiwa ini.

surah / surat : Yusuf Ayat : 30

waqaala niswatun fii almadiinati imra-atu al'aziizi turaawidu fataahaa 'an nafsihi qad syaghafahaa hubban innaa lanaraahaa fiidhalaalin mubiinin

Download mp3 30. Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz [752] menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." [752]. Al Aziz sebutan bagi Raja di Mesir. surah / surat : Yusuf Ayat : 31

falammaa sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa-a'tadat lahunna muttaka-an waaatat kulla waahidatin minhunna sikkiinan waqaalati ukhruj 'alayhinna falammaa ra-aynahu akbarnahu waqaththha'na aydiyahunna waqulna haasya lillaahi maa haadzaa basyaran in haadzaa illaa malakun kariimun

Download mp3 31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."

surah / surat : Yusuf Ayat : 32

qaalat fadzaalikunna alladzii lumtunnanii fiihi walaqad raawadtuhu 'an nafsihi faist'shama wala-in lam yaf'al maa aamuruhu layusjananna walayakuunan mina alshshaaghiriina

Download mp3 32. Wanita itu berkata: "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina."

surah / surat : Yusuf Ayat : 33

qaala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayhi wa-illaa tashrif 'annii kaydahunna ashbu ilayhinna wa-akun minaaljaahiliina

Download mp3 33. Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."

surah / surat : Yusuf Ayat : 34

faistajaaba lahu rabbuhu fasharafa 'anhu kaydahunna innahu huwa alssamii'u al'aliimu

Download mp3 34. Maka Tuhannya memperkenankan do'a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

surah / surat : Yusuf Ayat : 35

Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi. dan orang-orang tidak lagi membicarakan hal ini. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda [754].tsumma badaa lahum min ba'di maa ra-awuu al-aayaati layasjununnahu hattaa hiinin Download mp3 35." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi. sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi). . Setelah mereka melihat kebenaran Yusuf. [753]. bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. bahwa aku memeras anggur. namun demikian mereka memenjarakannya agar sapaya jelas bahwa yang bersalah adalah Yusuf. surah / surat : Yusuf Ayat : 36 wadakhala ma'ahu alssijna fatayaani qaala ahaduhumaa innii araanii a'shiru khamran waqaala alaakharu innii araanii ahmilu fawqa ra/sii khubzan ta/kulu alththhayru minhu nabbi/naa bita/wiilihi innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 36. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu [753]." Berikanlah kepada kami ta'birnya. sebahagiannya dimakan burung.

Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Menurut riwayat dua orang pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. surah / surat : Yusuf Ayat : 38 . sebelum makanan itu sampai kepadamu. seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan yang seorang lagi tukang buat roti. Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu.[754]. surah / surat : Yusuf Ayat : 37 qaala laa ya/tiikumaa tha'aamun turzaqaanihi illaa nabba/tukumaa bita/wiilihi qabla an ya/tiyakumaa dzaalikumaa mimmaa 'allamanii rabbii innii taraktu millata qawmin laa yu/minuuna biallaahi wahum bial-aakhirati hum kaafiruuna Download mp3 37.

Ishak dan Ya'qub. surah / surat : Yusuf Ayat : 39 yaa shaahibayi alssijni a-arbaabun mutafarriquuna khayrun ami allaahu alwaahidu alqahhaaru Download mp3 39. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. Hai kedua penghuni penjara. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya).waittaba'tu millata aabaa-ii ibraahiima wa-ishaaqa waya'quuba maa kaana lanaa an nusyrika biallaahi min syay-in dzaalika min fadhliallaahi 'alaynaa wa'alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna Download mp3 38. manakah yang baik. tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? .

Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia." surah / surat : Yusuf Ayat : 41 yaa shaahibayi alssijni ammaa ahadukumaa fayasqii rabbahu khamran wa-ammaa al-aakharu fayushlabu fata/kulu alththhayru min ra/sihi qudhiya al-amru alladzii fiihi tastaftiyaani Download mp3 41. akan memberi .surah / surat : Yusuf Ayat : 40 maa ta'buduuna min duunihi illaa asmaa-an sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin inialhukmu illaa lillaahi amara allaa ta'buduu illaa iyyaahu dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 40. Hai kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang di antara kamu berdua. Itulah agama yang lurus. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya.

" surah / surat : Yusuf Ayat : 42 waqaala lilladzii zhanna annahu naajin minhumaa udzkurnii 'inda rabbika faansaahu alsysyaythaanu dzikra rabbihi falabitsa fii alssijni bidh'a siniina Download mp3 42. lalu burung memakan sebagian dari kepalanya." Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya.minuman tuannya dengan khamar. surah / surat : Yusuf Ayat : 43 waqaala almaliku innii araa sab'a baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'a . Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku). adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kuruskurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." surah / surat : Yusuf Ayat : 44 qaaluu adhghaatsu ahlaamin wamaa nahnu bita/wiili al-ahlaami bi'aalimiina Download mp3 44. Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu.sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin yaa ayyuhaa almalau aftuunii fii ru/yaaya in kuntum lilrru/yaa ta'buruuna Download mp3 43." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." surah / surat : Yusuf Ayat : 45 .

waqaala alladzii najaa minhumaa waiddakara ba'da ummatin anaa unabbi-ukum bita/wiilihi faarsiluuni Download mp3 45. maka utuslah aku (kepadanya). hai orang yang amat dipercaya. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu. terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu." surah / surat : Yusuf Ayat : 47 ." surah / surat : Yusuf Ayat : 46 yuusufu ayyuhaa alshshiddiiqu aftinaa fii sab'i baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab'un 'ijaafun wasab'i sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin la'allii arji'u ilaa alnnaasi la'allahum ya'lamuuna Download mp3 46. agar mereka mengetahuinya.

qaala tazra'uuna sab'a siniina da-aban famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihi illaa qaliilan mimmaa ta/kuluuna Download mp3 47. surah / surat : Yusuf Ayat : 48 tsumma ya/tii min ba'di dzaalika sab'un syidaadun ya/kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaliilan mimmaa tuhsinuuna Download mp3 48. surah / surat : Yusuf Ayat : 49 . yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit. kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

" surah / surat : Yusuf Ayat : 50 waqaala almaliku i/tuunii bihi falammaa jaa-ahu alrrasuulu qaala irji' ilaa rabbika fais-alhu maa baalu alnniswati allaatii qaththha'na aydiyahunna inna rabbii bikaydihinna 'aliimun Download mp3 50. Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku. Maha Mengetahui tipu daya mereka. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." surah / surat : Yusuf Ayat : 51 . Sesungguhnya Tuhanku. berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya.tsumma ya/tii min ba'di dzaalika 'aamun fiihi yughaatsu alnnaasu wafiihi ya'shiruuna Download mp3 49." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf.

qaala maa khathbukunna idz raawadtunna yuusufa 'an nafsihi qulna haasya lillaahi maa 'alimnaa 'alayhi min suu-in qaalati imra-atual'aziizi al-aana hasyasha alhaqqu anaa raawadtuhu 'an nafsihi wa-innahu lamina alshshaadiqiina Download mp3 51. akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku). Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu [755] ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: "Maha Sempurna Allah. dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu. (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku . kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya"." [755].s. surah / surat : Yusuf Ayat : 52 dzaalika liya'lama annii lam akhunhu bialghaybi wa-anna allaaha laa yahdii kayda alkhaa-iniina Download mp3 52. apakah dia terpengaruh oleh godaan itu atau tidak. Yang dimaksud dengan keadaanmu ialah pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf a.

surah / surat : Yusuf Ayat : 53 wamaa ubarri-u nafsii inna alnnafsa la-ammaaratun bialssuu-i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiimun Download mp3 53. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orangorang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan).tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. surah / surat : Yusuf Ayat : 54 waqaala almaliku i/tuunii bihi astakhlishhu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiinun Download mp3 . karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.

lagi berpengetahuan". dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia. surah / surat : Yusuf Ayat : 55 qaala ij'alnii 'alaa khazaa-ini al-ardhi innii hafiizhun 'aliimun Download mp3 55. agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Kami melimpahkan rahmat Kami kepada . Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku. (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu.54. Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). surah / surat : Yusuf Ayat : 56 wakadzaalika makannaa liyuusufa fii al-ardhi yatabawwau minhaa haytsu yasyaau nushiibu birahmatinaa man nasyaau walaa nudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 56. Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga.

[756]. bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. surah / surat : Yusuf Ayat : 57 wala-ajru al-aakhirati khayrun lilladziina aamanuu wakaanuu yattaquuna Download mp3 57. sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya [756]. Menurut sejarah ketika terjadi musim paceklik di Mesir dan sekitarnya. maka atas anjuran Ya'qub. Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat) nya. saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir . surah / surat : Yusuf Ayat : 58 wajaa-a ikhwatu yuusufa fadakhaluu 'alayhi fa'arafahum wahum lahu munkiruuna Download mp3 58. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik.siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf mengenal mereka.

ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin). . Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. surah / surat : Yusuf Ayat : 59 walammaa jahhazahum bijahaazihim qaala i/tuunii bi-akhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufii alkayla wa-anaa khayrualmunziliina Download mp3 59. tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? surah / surat : Yusuf Ayat : 60 fa-in lam ta/tuunii bihi falaa kayla lakum 'indii walaa taqrabuuni Download mp3 60. maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku". Jika kamu tidak membawanya kepadaku.untuk meminta bantuan bahan makanan.

Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) [757] ke dalam karung-karung mereka. barang-barang dari saudara-saudara Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan terompah.surah / surat : Yusuf Ayat : 61 qaaluu sanuraawidu 'anhu abaahu wa-innaa lafaa'iluuna Download mp3 61. agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. surah / surat : Yusuf Ayat : 63 falammaa raja'uu ilaa abiihim qaaluu yaa abaanaa muni'a minnaa alkaylu fa-arsil ma'anaa akhaanaa naktal wa-innaa lahu lahaafizhuuna . surah / surat : Yusuf Ayat : 62 waqaala lifityaanihi ij'aluu bidaa'atahum fii rihaalihim la'allahum ya'rifuunahaa idzaa inqalabuu ilaa ahlihim la'allahum yarji'uuna Download mp3 62. dengan cara menanam budi kepada mereka. mudah-mudahan mereka kembali lagi [758]". [758]. supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai siasat. Menurut kebanyakan ahli tafsir. [757]. Mereka berkata: "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya".

mereka menemukan kembali barang-barang . Maksudnya: bahwa Ya'qub a. dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya". karena dia kuatir akan terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Yusuf dahulu. (jika tidak membawa saudara kami). [759]. surah / surat : Yusuf Ayat : 64 qaala hal aamanukum 'alayhi illaa kamaa amintukum 'alaa akhiihi min qablu faallaahu khayrun haafizhan wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 64. kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi. Berkata Ya'qub: "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu. kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu [759]?". tidak dapat mempercayakam Bunyamin kepada saudarasaudaranya. Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang di antara para penyanyang. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami. Tatkala mereka membuka barang-barangnya. surah / surat : Yusuf Ayat : 65 walammaa fatahuu mataa'ahum wajaduu bidaa'atahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaanaa maa nabghii haadzihi bidaa'atunaa ruddat ilaynaa wanamiiru ahlanaa wanahfazhu akhaanaa wanazdaadu kayla ba'iirin dzaalika kaylun yasiirun Download mp3 65.Download mp3 63.s. sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan.

Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu.(penukaran) mereka. dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Tatkala mereka memberikan janji mereka. Mereka berkata: "Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. surah / surat : Yusuf Ayat : 67 waqaala yaa baniyya laa tadkhuluu min baabin waahidin waudkhuluu min abwaabin mutafarriqatin wamaa ughnii 'ankum mina allaahi min syay-in ini alhukmu illaa lillaahi 'alayhi tawakkaltu wa'alayhi falyatawakkali almutawakkiluuna Download mp3 67. sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. kecuali jika kamu dikepung musuh". Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang. bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. dan kami akan dapat memelihara saudara kami. dikembalikan kepada mereka. maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang . Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)". surah / surat : Yusuf Ayat : 66 qaala lan ursilahu ma'akum hattaa tu/tuuni mawtsiqan mina allaahi lata/tunnanii bihi illaa an yuhatha bikum falammaa aatawhu mawtsiqahum qaala allaahu 'alaa maa naquulu wakiilun Download mp3 66.

Yusuf berkata : "Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu. surah / surat : Yusuf Ayat : 69 walammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii anaa akhuuka falaa tabtais bimaa kaanuu ya'maluuna Download mp3 69. surah / surat : Yusuf Ayat : 70 . Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya. Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka. akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah. maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan". Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.yang bertawakkal berserah diri". surah / surat : Yusuf Ayat : 68 walammaa dakhaluu min haytsu amarahum abuuhum maa kaana yughnii 'anhum mina allaahi min syay-in illaa haajatan fii nafsi ya'quuba qadaahaa wa-innahu ladzuu 'ilmin limaa 'allamnaahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna Download mp3 68.

sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Mereka menjawab. Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah.falammaa jahhazahum bijahaazihim ja'ala alssiqaayata fii rahli akhiihi tsumma adzdzana muadzdzinun ayyatuhaa al'iiru innakum lasaariquuna Download mp3 70. surah / surat : Yusuf Ayat : 71 qaaluu wa-aqbaluu 'alayhim maatsaa tafqiduuna Download mp3 71. sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang apakah yang hilang dari pada kamu ?" surah / surat : Yusuf Ayat : 72 qaaluu nafqidu shuwaa'a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba'iirin wa-anaa bihi za'iimun Download mp3 .

Mereka berkata: "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? " . Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja.72. dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. surah / surat : Yusuf Ayat : 74 qaaluu famaa jazaauhu in kuntum kaadzibiina Download mp3 74. surah / surat : Yusuf Ayat : 73 qaaluu taallaahi laqad 'alimtum maa ji/naa linufsida fii al-ardhi wamaa kunnaa saariqiina Download mp3 73. Saudara-saudara Yusuf menjawab "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri ". dan aku menjamin terhadapnya".

barang siapa mencuri maka hukumnya ialah sipencuri dijadikan budak satu tahun. maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) [760]". [760].s. Menurut syari'at Nabi Ya'qub a. ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya.surah / surat : Yusuf Ayat : 75 qaaluu jazaauhu man wujida fii rahlihi fahuwa jazaauhu kadzaalika najzii alzhzhaalimiina Download mp3 75. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. surah / surat : Yusuf Ayat : 76 fabada-a bi-aw'iyatihim qabla wi'aa-i akhiihi tsumma istakhrajahaa min wi'aa-i akhiihi kadzaalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya/khudza akhaahu fii diini almaliki illaa an yasyaa-a allaahu narfa'u darajaatin man nasyaau wafawqa kulli dzii 'ilmin 'aliimun Download mp3 . Mereka menjawab: "Balasannya.

surah / surat : Yusuf Ayat : 77 qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum syarrun makaanan waallaahu a'lamu bimaa tashifuuna Download mp3 77. Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Mereka berkata: "Jika ia mencuri. dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka.76. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. surah / surat : Yusuf Ayat : 78 . kecuali Allah menghendaki-Nya. telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Dia berkata (dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu". kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. maka sesungguhnya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki.

qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu inna lahu aban syaykhan kabiiran fakhudz ahadanaa makaanahu innaa naraaka mina almuhsiniina Download mp3 78. kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Mereka berkata: "Wahai Al Aziz. lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. jika kami berbuat demikian. sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. sesungguhnya kami melihat kamu termasuk oranng-orang yang berbuat baik". maka benarbenarlah kami orang-orang yang zalim". Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang. surah / surat : Yusuf Ayat : 79 qaala ma'aadza allaahi an na/khudza illaa man wajadnaa mataa'anaa 'indahu innaa idzan lazhaalimuuna Download mp3 79. surah / surat : Yusuf Ayat : 80 .

Ya'ni putusan Yusuf yang menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin dengan saudaranya yang lain. atau Allah memberi keputusan terhadapku. [761]. dan sekali-kali kami tidak dapat . surah / surat : Yusuf Ayat : 81 irji'uu ilaa abiikum faquuluu yaa abaanaa inna ibnaka saraqa wamaa syahidnaa illaa bimaa 'alimnaa wamaa kunnaa lilghaybi haafizhiina Download mp3 81. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya". sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali). dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui.falammaa istay-asuu minhu khalashuu najiyyan qaala kabiiruhum alam ta'lamuu anna abaakum qad akhadza 'alaykum mawtsiqan minaallaahi wamin qablu maa farrathtum fii yuusufa falan abraha alardha hattaa ya/dzana lii abii aw yahkuma allaahu lii wahuwa khayru alhaakimiina Download mp3 80. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf [761] mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir.

menjaga (mengetahui) barang yang ghaib. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). dan kafilah yang kami datang bersamanya. surah / surat : Yusuf Ayat : 83 qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun 'asaa allaahu an ya/tiyanii bihim jamii'an innahu huwa al'aliimualhakiimu Download mp3 83. surah / surat : Yusuf Ayat : 82 wais-ali alqaryata allatii kunnaa fiihaa waal'iira allatii aqbalnaa fiihaa wa-innaa lashaadiquuna Download mp3 82. Ya'qub berkata: "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". . Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu.

surah / surat : Yusuf Ayat : 84 watawallaa 'anhum waqaala yaa asafaa 'alaa yuusufa waibyadhdhat 'aynaahu mina alhuzni fahuwa kazhiimun Download mp3 84. Mereka berkata: "Demi Allah. sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa". dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya). Dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf". senantiasa kamu mengingati Yusuf. . surah / surat : Yusuf Ayat : 85 qaaluu taallaahi taftau tadzkuru yuusufa hattaa takuuna haradhan aw takuuna mina alhaalikiina Download mp3 85.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah.surah / surat : Yusuf Ayat : 86 qaala innamaa asykuu batstsii wahuznii ilaa allaahi wa-a'lamu mina allaahi maa laa ta'lamuuna Download mp3 86. Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. . Hai anak-anakku." surah / surat : Yusuf Ayat : 87 yaa baniyya idzhabuu fatahassasuu min yuusufa wa-akhiihi walaa tay-asuu min rawhi allaahi innahu laa yay-asu min rawhi allaahi illaaalqawmu alkaafiruuna Download mp3 87. pergilah kamu. melainkan kaum yang kafir".

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf. surah / surat : Yusuf Ayat : 89 qaala hal 'alimtum maa fa'altum biyuusufa wa-akhiihi idz antum jaahiluuna Download mp3 89.surah / surat : Yusuf Ayat : 88 falammaa dakhaluu 'alayhi qaaluu yaa ayyuhaa al'aziizu massanaa wa-ahlanaa aldhdhurru waji/naa bibidaa'atin muzjaatin fa-awfi lanaaalkayla watashaddaq 'alaynaa inna allaaha yajzii almutashaddiqiina Download mp3 88. Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?". kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. . mereka berkata: "Hai Al Aziz. sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah". maka sempurnakanlah sukatan untuk kami. dan bersedekahlah kepada kami.

Mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" surah / surat : Yusuf Ayat : 91 qaaluu taallaahi laqad aatsaraka allaahu 'alaynaa wa-in kunnaa lakhaathi-iina Download mp3 91. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". surah / surat : Yusuf Ayat : 92 . Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)".surah / surat : Yusuf Ayat : 90 qaaluu a-innaka la-anta yuusufa qaala anaa yuusufu wahaadzaa akhii qad manna allaahu 'alaynaa innahu man yattaqi wayashbir fa-inna allaaha laa yudhii'u ajra almuhsiniina Download mp3 90. Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Mereka berkata: "Demi Allah.

surah / surat : Yusuf Ayat : 93 idzhabuu biqamiishii haadzaa fa-alquuhu 'alaa wajhi abii ya/ti bashiiran wa/tuunii bi-ahlikum ajma'iina Download mp3 93. dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku". lalu letakkanlah dia kewajah ayahku. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini.qaala laa tatsriiba 'alaykumu alyawma yaghfiru allaahu lakum wahuwa arhamu alrraahimiina Download mp3 92. surah / surat : Yusuf Ayat : 94 . nanti ia akan melihat kembali. Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang". mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu).

walammaa fashalati al'iiru qaala abuuhum innii la-ajidu riiha yuusufa lawlaa an tufanniduuni Download mp3 94. Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. surah / surat : Yusuf Ayat : 96 . surah / surat : Yusuf Ayat : 95 qaaluu taallaahi innaka lafii dhalaalika alqadiimi Download mp3 95. Keluarganya berkata: "Demi Allah. sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)". sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu ".

falammaa an jaa-a albasyiiru alqaahu 'alaa wajhihi fairtadda bashiiran qaala alam aqul lakum innii a'lamu mina allaahi maa laata'lamuuna Download mp3 96. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu. Mereka berkata: "Wahai ayah kami. mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya". surah / surat : Yusuf Ayat : 98 qaala sawfa astaghfiru lakum rabbii innahu huwa alghafuuru alrrahiimu Download mp3 . sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". surah / surat : Yusuf Ayat : 97 qaaluu yaa abaanaa istaghfir lanaa dzunuubanaa innaa kunnaa khaathi-iina Download mp3 97. lalu kembalilah dia dapat melihat. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu. maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub.

surah / surat : Yusuf Ayat : 99 falammaa dakhaluu 'alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi waqaala udkhuluu mishra in syaaa allaahu aaminiina Download mp3 99. Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya [762] dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir. Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. insya Allah dalam keadaan aman".98. Ayah dan saudara perempuan ibunya (bibi). [762]. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". surah / surat : Yusuf Ayat : 100 .

[763]. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan.warafa'a abawayhi 'alaa al'arsyi wakharruu lahu sujjadan waqaala yaa abati haadzaa ta/wiilu ru/yaaya min qablu qad ja'alahaa rabbiihaqqan waqad ahsana bii idz akhrajanii mina alssijni wajaa-a bikum mina albadwi min ba'di an nazagha alsysyaythaanu baynii wabayna ikhwatii inna rabbii lathiifun limaa yasyaau innahu huwa al'aliimu alhakiimu Download mp3 100. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud [763] kepada Yusuf. urah / surat : Yusuf Ayat : 101 rabbi qad aataytanii mina almulki wa'allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal- . Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah. ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir.

ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya.ardhi anta waliyyii fii alddunyaawaal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina Download mp3 101. Demikian itu (adalah) di antara berita-berita yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad). surah / surat : Yusuf Ayat : 103 . wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ya Tuhanku. sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat. padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. surah / surat : Yusuf Ayat : 102 dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz ajma'uu amrahum wahum yamkuruuna Download mp3 102.

Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.wamaa aktsaru alnnaasi walaw harashta bimu/miniina Download mp3 103. surah / surat : Yusuf Ayat : 105 waka-ayyin min aayatin fii alssamaawaati waal-ardhi yamurruuna 'alayhaa wahum 'anhaa mu'ridhuuna . surah / surat : Yusuf Ayat : 104 wamaa tas-aluhum 'alayhi min ajrin in huwa illaa dzikrun lil'aalamiina Download mp3 104. itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini).

melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). surah / surat : Yusuf Ayat : 106 wamaa yu/minu aktsaruhum biallaahi illaa wahum musyrikuuna Download mp3 106.Download mp3 105. surah / surat : Yusuf Ayat : 107 afa-aminuu an ta/tiyahum ghaasyiyatun min 'adzaabi allaahi aw ta/tiyahumu alssaa'atu baghtatan wahum laa yasy'uruuna Download mp3 . sedang mereka berpaling dari padanya. Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah.

aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. sedang mereka tidak menyadarinya? surah / surat : Yusuf Ayat : 108 qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaa allaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaana allaahi wamaa anaa mina almusyrikiina Download mp3 108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku. surah / surat : Yusuf Ayat : 109 wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim min ahli alquraa afalam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana 'aaqibatualladziina min qablihim waladaaru al-aakhirati khayrun lilladziina . dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka.107. Maha Suci Allah.

Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kami tidak mengutus sebelum kamu. lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami.ittaqaw afalaa ta'qiluuna Download mp3 109. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan. melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah kamu memikirkannya? surah / surat : Yusuf Ayat : 110 hattaa idzaa istay-asa alrrusulu wazhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaa fanujjiya man nasyaau walaa yuraddu ba/sunaa 'ani alqawmi almujrimiina Download mp3 110. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa. surah / surat : Yusuf Ayat : 111 .

dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. . akan tetapi membenarkan (kitabkitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.laqad kaana fii qashashihim 'ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna Download mp3 111.

Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad [897]. Zakaria.surah / surat : Maryam Ayat : 1 kaaf-haa-yaa-'ayn-shaad Download mp3 1. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya. surah / surat : Maryam Ayat : 4 qaala rabbi innii wahana al'azhmu minnii waisyta'ala alrra/su syayban walam akun bidu'aa-ika rabbi syaqiyyaan Download mp3 4. Lihat not no. yaitu tatkala ia berdo'a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. [897]. surah / surat : Maryam Ayat : 3 idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan Download mp3 3. sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. . 10. Ia berkata "Ya Tuhanku. surah / surat : Maryam Ayat : 2 dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariyyaa Download mp3 2.

Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya.Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik. seorang yang diridhai". surah / surat : Maryam Ayat : 6 yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waij'alhu rabbi radhiyyaan Download mp3 6. surah / surat : Maryam Ayat : 7 . Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku [898] sepeninggalku. ya Tuhanku. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak. karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat dipercayainva. ya Tuhanku.dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau. [898]. sedang isteriku adalah seorang yang mandul. dan jadikanlah ia. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. surah / surat : Maryam Ayat : 5 wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii 'aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan Download mp3 5.

surah / surat : Maryam Ayat : 9 qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa 'alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan Download mp3 9.yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj'al lahu min qablu samiyyaan Download mp3 7. yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". Tuhan berfirman: "Demikianlah". bagaimana akan ada anak bagiku. padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku. Hai Zakaria. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu. . surah / surat : Maryam Ayat : 8 qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii 'aaqiran waqad balaghtu mina alkibari 'itiyyaan Download mp3 8. sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya.

Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam. berilah aku suatu tanda". Zakaria berkata: "Ya Tuhanku. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya.surah / surat : Maryam Ayat : 10 qaala rabbi ij'al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan Download mp3 10. surah / surat : Maryam Ayat : 12 yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan Download mp3 . lalu ia memberi isyarat kepada mereka. hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. padahal kamu sehat". surah / surat : Maryam Ayat : 11 fakharaja 'alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa'asyiyyaan Download mp3 11.

amalkan isinya. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Hai Yahya. ambillah [899] Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. [900]. surah / surat : Maryam Ayat : 13 wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan Download mp3 13.Maksudnya: pelajarilah Taurat itu.dan sampaikan kepada umatmu. Dan kami berikan kepadanya hikmah [900] selagi ia masih kanak-kanak. [899].12. Maksudnya: kenabian. dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. surah / surat : Maryam Ayat : 14 wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran 'ashiyyaan Download mp3 14. .

surah / surat : Maryam Ayat : 15 wasalaamun 'alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub'atsu hayyaan Download mp3 15. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. surah / surat : Maryam Ayat : 16 waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan Download mp3 16. surah / surat : Maryam Ayat : 17 .

s.faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan Download mp3 17. lalu Kami mengutus roh Kami [901] kepadanya. surah / surat : Maryam Ayat : 19 . maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka. Maksudnya: Jibril a. surah / surat : Maryam Ayat : 18 qaalat innii a'uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan Download mp3 18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah. jika kamu seorang yang bertakwa". maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. [901].

sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" surah / surat : Maryam Ayat : 21 qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa 'alayya hayyinun walinaj'alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan Download mp3 21. Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu.qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan Download mp3 19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Jibril berkata: "Demikianlah". dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami. untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". dan hal itu adalah . surah / surat : Maryam Ayat : 20 qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan Download mp3 20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki.

lagi dilupakan". Maka Maryam mengandungnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma. dan aku menjadi barang yang tidak berarti. alangkah baiknya aku mati sebelum ini. surah / surat : Maryam Ayat : 22 fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan Download mp3 22. lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. dia berkata: "Aduhai. .suatu perkara yang sudah diputuskan". surah / surat : Maryam Ayat : 23 fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz'i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan Download mp3 23.

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati. surah / surat : Maryam Ayat : 25 wahuzzii ilayki bijidz'i alnnakhlati tusaaqith 'alayki ruthaban janiyyaan Download mp3 25. .surah / surat : Maryam Ayat : 24 fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyyaan Download mp3 24. sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Jika kamu melihat seorang manusia. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam. maka makan. maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". minum dan bersenang hatilah kamu. surah / surat : Maryam Ayat : 27 fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan Download mp3 27. . maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah.surah / surat : Maryam Ayat : 26 fakulii waisyrabii waqarrii 'aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallimaalyawma insiyyaan Download mp3 26.

karena ia seorang wanita yang shaleh seperti keshalehan Nabi Harun a. [902]. ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina". Hai saudara perempuan Harun [902].surah / surat : Maryam Ayat : 28 yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan Download mp3 28. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" .s. surah / surat : Maryam Ayat : 29 fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan Download mp3 29. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Maryam dipanggil "saudara perempuan Harun".

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.surah / surat : Maryam Ayat : 30 qaala innii 'abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja'alanii nabiyyaan Download mp3 30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. surah / surat : Maryam Ayat : 31 waja'alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan Download mp3 31. surah / surat : Maryam Ayat : 32 wabarran biwaalidatii walam yaj'alnii jabbaaran syaqiyyaan .

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam. yang mengatakan perkataan yang benar. yang mereka berbantahbantahan tentang kebenarannya. surah / surat : Maryam Ayat : 34 dzaalika 'iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna Download mp3 34. surah / surat : Maryam Ayat : 33 waalssalaamu 'alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub'atsu hayyaan Download mp3 33. dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. .Download mp3 32. pada hari aku dilahirkan. dan berbakti kepada ibuku.

maka jadilah ia. maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah". Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu.surah / surat : Maryam Ayat : 35 maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu Download mp3 35. surah / surat : Maryam Ayat : 36 wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau'buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun Download mp3 36. Ini adalah jalan yang lurus. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. . Apabila Dia telah menetapkan sesuatu. Maha Suci Dia.

Yaitu: Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau antara sesama Yahudi atau sesama Nasrani. . Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. surah / surat : Maryam Ayat : 38 asmi' bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin Download mp3 38. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.surah / surat : Maryam Ayat : 37 faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin 'azhiimin Download mp3 37. [903]. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka [903].

dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan. surah / surat : Maryam Ayat : 40 innaa nahnu naritsu al-ardha waman 'alayhaa wa-ilaynaa yurja'uuna Download mp3 40. [904]. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman. (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. "Mewarisi bumi" maksudnya: setelah alam semesta ini hancur semuanya. maka Allah-lah yang kekal. surah / surat : Maryam Ayat : 41 .surah / surat : Maryam Ayat : 39 wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laa yu/minuuna Download mp3 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Sesungguhnya Kami mewarisi bumi [904] dan semua orang-orang yang ada di atasnya.

waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 41. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan [905] lagi seorang Nabi. [905]. tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? surah / surat : Maryam Ayat : 43 . surah / surat : Maryam Ayat : 42 idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta'budu maa laa yasma'u walaa yubshiru walaa yughnii 'anka syayaan Download mp3 42. mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya.s. adalah seorang nabi yang amat cepat membenarkan semua hal yang ghaib yang datang dari Allah. Maksudnya: ialah Ibrahim a. Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini. "Wahai bapakku.

Wahai bapakku. janganlah kamu menyembah syaitan. niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. surah / surat : Maryam Ayat : 45 . sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. maka ikutilah aku. surah / surat : Maryam Ayat : 44 yaa abati laa ta'budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani 'ashiyyaan Download mp3 44.yaa abati innii qad jaa-anii mina al'ilmi maa lam ya/tika faittabi'nii ahdika shiraathan sawiyyaan Download mp3 43. Wahai bapakku.

maka niscaya kamu akan kurajam. hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti. sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah.yaa abati innii akhaafu an yamassaka 'adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan Download mp3 45. surah / surat : Maryam Ayat : 46 qaala araaghibun anta 'an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan Download mp3 46. maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku. dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". surah / surat : Maryam Ayat : 47 . Wahai bapakku.

qaala salaamun 'alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan Download mp3 47. aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. surah / surat : Maryam Ayat : 48 wa-a'tazilukum wamaa tad'uuna min duuni allaahi wa-ad'uu rabbii 'asaa allaa akuuna bidu'aa-i rabbii syaqiyyaan Download mp3 48.mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo'a kepada Tuhanku". Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. surah / surat : Maryam Ayat : 49 . Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. dan aku akan berdo'a kepada Tuhanku.

Kami anugerahkan kepadanya Ishak.falammaa i'tazalahum wamaa ya'buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya'quuba wakullan ja'alnaa nabiyyaan Download mp3 49. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. dan Ya'qub. surah / surat : Maryam Ayat : 51 waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan . surah / surat : Maryam Ayat : 50 wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja'alnaa lahum lisaana shidqin 'aliyyaan Download mp3 50. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah.

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka). surah / surat : Maryam Ayat : 52 wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan Download mp3 52.Download mp3 51. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. surah / surat : Maryam Ayat : 53 wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan Download mp3 53. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami). . Harun menjadi seorang nabi. yaitu saudaranya. kisah Musa di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini.

surah / surat : Maryam Ayat : 54 waudzkur fii alkitaabi ismaa'iila innahu kaana shaadiqa alwa'di wakaana rasuulan nabiyyaan Download mp3 54. Dan ia menyuruh ahlinya [906] untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ahlinya" ialah umatnya. dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. surah / surat : Maryam Ayat : 55 wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana 'inda rabbihi mardhiyyaan Download mp3 55. [906]. . Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam AlQur'an. dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya.

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka. surah / surat : Maryam Ayat : 57 warafa'naahu makaanan 'aliyyaan Download mp3 57. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.surah / surat : Maryam Ayat : 56 waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan Download mp3 56. surah / surat : Maryam Ayat : 58 . kisah) Idris (yang tersebut) di dalam AlQur'an.

maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Maka datanglah sesudah mereka.ulaa-ika alladziina an'ama allaahu 'alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma'a nuuhin wamindzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa 'alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan Download mp3 58. dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh. yaitu para nabi dari keturunan Adam. . maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni'mat oleh Allah. dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. surah / surat : Maryam Ayat : 59 fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'uu alshshalaata waittaba'uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan Download mp3 59. dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka.

maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun. surah / surat : Maryam Ayat : 62 . yaitu syurga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hambaNya.surah / surat : Maryam Ayat : 60 illaa man taaba waaamana wa'amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaa yuzhlamuuna syay-aan Download mp3 60. beriman dan beramal saleh. sekalipun (syurga itu) tidak nampak. kecuali orang yang bertaubat. surah / surat : Maryam Ayat : 61 jannaati 'adnin allatii wa'ada alrrahmaanu 'ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa'duhu ma/tiyyaan Download mp3 61. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati.

laa yasma'uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa'asyiyyaan

Download mp3 62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

surah / surat : Maryam Ayat : 63

tilka aljannatu allatii nuuritsu min 'ibaadinaa man kaana taqiyyaan

Download mp3 63. Itulah syurga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

surah / surat : Maryam Ayat : 64

wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan

Download mp3 64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. SEBAB TURUNNYA AYAT: Imam Bukhari mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah gerangan yang menyebabkanmu tidak menziarahiku sebagaimana biasanya?". Lalu turunlah firmanNya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu..." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang menceritakan bahwa malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu. Kemudian hadis Ikrimah ini menceritakan hal yang sama dengan hadis di atas tadi. Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi saw. bertanya kepada malaikat Jibril tentang daerah mana yang disukai oleh Allah dan daerah mana yang dibenci oleh-Nya. Maka malaikat Jibril menjawab, "Aku tidak tahu, nanti akan kutanyakan (kepada-Nya)". Selanjutnya malaikat Jibril turun lagi yang pada saat itu ia telah absen selama beberapa waktu tidak turun menemui Nabi saw. Maka Nabi saw. berkata kepadanya, "Sungguh engkau absen datang kepadaku, sehingga aku sangat merindukanmu". Ketika itu juga malaikat Jibril membacakan firman-Nya, "Dan tidaklah kami turun, melainkan dengan perintah Rabbmu." (Q.S. Maryam, 64). Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa ketika orang-orang Quraisy menanyakan kepada Nabi saw. perihal Ash-habul Kahfi, maka selama lima belas hari Allah tidak menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi saw. Ketika malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu-Nya, Nabi saw. berkata kepadanya, "Mengapa engkau absen?" Kemudian Ibnu Ishak menyebutkan kelanjutan hadis ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya.

surah / surat : Maryam Ayat : 65

rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau'budhu waisthabir li'ibaadatihi hal ta'lamu lahu samiyyaan

Download mp3 65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?

surah / surat : Maryam Ayat : 66

wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan

Download mp3 66. Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?"

surah / surat : Maryam Ayat : 67

awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan

Download mp3

sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan. sedang ia tidak ada sama sekali? surah / surat : Maryam Ayat : 68 fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan Download mp3 68. Demi Tuhanmu.67. . kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. surah / surat : Maryam Ayat : 69 tsumma lananzi'anna min kulli syii'atin ayyuhum asyaddu 'alaa alrrahmaani 'itiyyaan Download mp3 69. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

surah / surat : Maryam Ayat : 72 tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan . surah / surat : Maryam Ayat : 71 wa-in minkum illaa waariduhaa kaana 'alaa rabbika hatman maqdhiyyaan Download mp3 71. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. melainkan mendatangi neraka itu. Dan tidak ada seorangpun dari padamu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.surah / surat : Maryam Ayat : 70 tsumma lanahnu a'lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan Download mp3 70.

Download mp3 72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. surah / surat : Maryam Ayat : 73 wa-idzaa tutlaa 'alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan Download mp3 73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya). niscaya orangorang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mu'min) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?" surah / surat : Maryam Ayat : 74 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan .

Maksudnya: memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan. surah / surat : Maryam Ayat : 75 qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maa yuu'aduuna immaa al'adzaaba wa-immaaalssaa'ata fasaya'lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh'afu jundaan Download mp3 75. sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya. baik siksa maupun kiamat. Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan. Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka [907]. maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya". [907]. surah / surat : Maryam Ayat : 76 .Download mp3 74. Maksudnya: umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum 'Aad dan Tsamud. sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata. maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya [908]. [908].

" (Q. surah / surat : Maryam Ayat : 77 afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan Download mp3 77.wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun 'inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan Download mp3 76. antara lain ialah Syaibah dan Atabah keduanya anak Rabi'ah dan Umayah ibnu Khalaf. Maryam.S. Maksudnya Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. bahwa ketika ia berhijrah ke Madinah maka hatinya merasakan rindu yang sangat kepada teman-temannya yang berada di Mekah. . 96). SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdur Rahman ibnu Auf. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak". "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Dan amalamal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?. surah / surat : Maryam Ayat : 80 . dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya. Kami akan menulis apa yang ia katakan. surah / surat : Maryam Ayat : 79 kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al'adzaabi maddaan Download mp3 79.surah / surat : Maryam Ayat : 78 aththhala'a alghayba ami ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan Download mp3 78. sekali-kali tidak.

agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. sekali-kali tidak. surah / surat : Maryam Ayat : 82 kallaa sayakfuruuna bi'ibaadatihim wayakuunuuna 'alayhim dhiddaan Download mp3 82.wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan Download mp3 80. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah.dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh . [909]. dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu [909]. Maksudnya: Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya sehingga ia menemui Tuhan seorang diri saja. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya. surah / surat : Maryam Ayat : 81 waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum 'izzaan Download mp3 81.

surah / surat : Maryam Ayat : 84 falaa ta'jal 'alayhim innamaa na'uddu lahum 'addaan Download mp3 84. . surah / surat : Maryam Ayat : 83 alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina 'alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan Download mp3 83.bagi mereka. karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka. Tidakkah kamu lihat. bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma'siat dengan sungguh-sungguh?.

surah / surat : Maryam Ayat : 86 wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan Download mp3 86. dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.surah / surat : Maryam Ayat : 85 yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan Download mp3 85. (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. surah / surat : Maryam Ayat : 87 laa yamlikuuna alsysyafaa'ata illaa mani ittakhadza 'inda alrrahmaani 'ahdaan .

. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak". Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar.Download mp3 87. surah / surat : Maryam Ayat : 89 laqad ji/tum syay-an iddaan Download mp3 89. surah / surat : Maryam Ayat : 88 waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan Download mp3 88. Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah [910]. [910]. Maksudnya: "mengadakan perjanjian dengan Allah" ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepada-Nya.

karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. dan bumi belah. surah / surat : Maryam Ayat : 91 an da'aw lilrrahmaani waladaan Download mp3 91. surah / surat : Maryam Ayat : 92 wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan Download mp3 .surah / surat : Maryam Ayat : 90 takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan Download mp3 90. dan gunung-gunung runtuh.

Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. surah / surat : Maryam Ayat : 94 laqad ahsaahum wa'addahum 'addaan Download mp3 94. kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.92. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. surah / surat : Maryam Ayat : 95 . surah / surat : Maryam Ayat : 93 in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani 'abdaan Download mp3 93. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi.

[911]. SEBAB TURUNNYA AYAT: Ibnu Mundzir mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Juraij yang menceritakan. Dalam surat Maryam ini nama Allah "AR RAHMAAN" banyak disebut.Allah memberi ampun tanpa perantara. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. "Hai Muhammad! Apakah yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap gunung-gunung ini di hari kiamat nanti?" Maka turunlah firman-Nya. surah / surat : Maryam Ayat : 96 inna alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati sayaj'alu lahumu alrrahmaanu wuddaan Download mp3 96.S. surah / surat : Maryam Ayat : 97 . bahwa orang-orang Quraisy berkata." (Q.wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan Download mp3 95. untuk memberi pengertian bahwa.. Thaha 105).. kelak Allah Yang Maha Pemurah [911] akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu.

dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? . surah / surat : Maryam Ayat : 98 wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzaan Download mp3 98. agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu.fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan Download mp3 97.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful