(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

)

TAJUK 3 PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS
3.0 SINOPSIS

Penilaian merupakan satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian, guru mengetahui sejauh mana murid telah memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengenal pasti masalah murid dalam sesuatu pembelajaran serta mengukur kemajuan dan pencapaian murid. Kurikulum Sains Sekolah Rendah mencadangkan penilaian dijalankan secara berterusan untuk mengesan sejauh mana murid dapat mencapai objektif pengajaran. Pengesanan ini boleh dilakukan secara bertulis, pemerhatian dan lisan. Aspek yang dinilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah meliputi pengetahuan, kemahiran dan sikap dan nilai. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: • • • • 3.1 Maklumat untuk guru. Maklumat untuk murid Sebab motivasi Maklumat laporan HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat: i. menyatakan fungsi penilaian.

73

Penilaian bukan sahaja menrangkumi proses taksiran ke atas pencapaian para pelajar.3 1. iii. menerangkan proses pengurusan penilaian. KERANGKA KANDUNGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS Pengetahuan Sains Kemahiran Saintifik Sikap Saintifik & Nilai Murni Instrumen Pengukuran Ujian Bertulis UPSR Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran (PPPP) Rajah 1 : Ringkasan Rangka Kursus 3.2 menyatakan pelbagai kaedah penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran sains. KANDUNGAN Konsep Penilaian Penilaian (evaluation) boleh dijalankan untuk menentukan sama ada matlamat dan objektif sesuatu kurikulim tercapai pada keseluruhannya.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) ii. tetapi 74 . 3.

Usaha seterusnya dijalankan untuk menyusun langkah demi meningkatkan kesan pembelajarannya secara kawalan kendiri. manakala penilaian yang diadakan pada peringkat penghujung program. Selain itu. Penilaian yang berkesan bergantung kepada pernyataan objektif yang jelas serta penggunaan instrumen pengukuran yang cekap untuk mengesan sebarang perubahan pembelajaran dengan merujuk kepada objektif kurikulum. ii. dapat menggunakan maklumat penilaian untuk meningkatkan kesan pembelajarannya. Kebolehan penggunaan maklumat sebegini melibatkan kemahiran metakognitif. dan kesesuaian kurikulum untuk para pelajar. khususnya yang bermotivasi. guru juga perlu megetahui progres pelajarnya supaya pengajarannya boleh ditumpukan untuk membantu pelajar menguasai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan seperti membetulkan sebarang miskonsepsi. penilaian ini dipanggil penilaian formatif. Pelajar dapat mengetahui kedudukan pencapaiannya lalu membuat keputusan yang bijak tentang cara untuk belajar dengan lebih berkesan. Guru memerlukan maklumat tentang pengetahuan. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: i. kemahiran dan sikap yang sedia ada pada pelajarnya sebelum bermulanya sesuatu tajuk pembelajaran. 75 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) juga kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran pembelajaran. penilaian ini dipanggil penilaian sumatif. Menurut konsep konstruktivisme. Maklumat untuk pelajar. Pelajar. Penilaian yang diadakan sepanjang proses pembelajaran dan perkembangan sesuatu program. Maklumat untuk guru. sepanjang proses pengajaran pembelajaran. pembelajaran baru harus dimulakan berdasarkan apa yang telah diketahui oleh pelajar.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) iii.pemulihan . Laporan ini merupakan maklum balas tentang pencapaian pembelajaran pelajar serta merupakan laporan akauntabiliti pihak sekolah kepada ibu bapa dan Kementerian Pendidikan. Konsep Pengukuran mengumpul data secara sistematik untuk menentukan Pengukuran kualiti boleh Proses pembelajaran dipanggil pengukuran (measurement). dijalankan dengan menggunakan kaedah ujian bertulis yang diduduki oleh pelajar. pemerhatian ke atas kerja amali dan tingkah laku pelajar. Jenis Penilaian Pihak Guru Formatif Pelajar • mengetahui kedudukan pencapaian diri • menyusun usaha peningkatan pencapaian • bermotivasi untuk mencapai objektif pembelajaran Sumatif Ibu Bapa & Kementerian Pendidikan • laporan pencapaian pelajar • akauntabiliti pihak sekolah • menilai pengetahuan Fungsi sedia ada pelajar • mendiagnos kemajuan murid • merancang tindakan susulan . Sebab Motivasi. Hasil penilaian diperlukansebagai laporan untuk ibu bapadan lembaga peperiksaan. iv. Penilaian juga boleh memastikan pelajar berusaha mengikut program pembelajaran. Pengukuran pengajaran pembelajaran memerlukan instrumen. Jika dilaksanakan dengan cekap. penilaian boleh memotivasikan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah disenaraikan dengan jelas. projek dan laporan oleh pelajar. 76 .pengayaan Jadual 1 : Fungsi Penilaian 2. penyediaan portfolio.pengukuhan . Maklumat laporan. dan jenis instrumen yang diperlukan bergantung pada kaedah pengukuran (Jadual 2). dan sebagainya.

Dalam pengukuran ini. Faktor terpenting dalam pemilihan item atau soalan ujian adalah ciri statistik item.3 dengan 0. kedudukan calon disusun dengan merujuk kepada markah yang diperoleh oleh semua calon.1 Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian URN direka bentuk untuk membandingkan prestasi seseorang calon dengan prestasi calon-calon yang lain. biasanya item yang mempunyai kesukaran yang sederhana (indeks kesukaran antara 0. Satu gred akan diberi berdasarkan susunan markah berkenaan. Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria Ujian merupakan instrumen pengukuran yang paling popular.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kaedah Pengukuran Ujian bertulis Pemerhatian ke atas • Kerja amali • Portfolio • Projek Instrumen Pengukuran Item atau soalan Senarai semak Skala berkadar Jadual 2 : Kaedah dan Insrumen Pengukuran 3. 3.7) dan mempunyai kuasa diskriminasi yang tinggi (indeks diskriminasi melebihi 0.Prestasi penguasaan objektif calon lain pembelajaran Jadual 3 : Perbandingan Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian Rujukan Kriteria (URK) 77 .3). Ujian boleh dibahagi kepada dua jenis utama : Ujian Rujukan Norma (URN) Rujikan Kriteria (URK). Ciri Ujian Rujukan Prestasi Pemilihan Item Penetapan Gred Ujian Rujukan Norma (URN) Prestasi calon-calon lain Ujian Rujukan Kriteria (URK) Objektif pembelajaran yang ditetapkan Kesukaran yang sederhana dan Berdasarkan kriteria kuasa diskriminasi yang tinggi pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar Prestasi relatif kepada calon.

Aspek ketiga terdiri daripada Sikap Saintifik dan Nilai Murni. Menyiasat Alam Bahan. seorang calon yang sanggup menguasai semua atau sejumlah kriteria tertentu diberi gred A. Pengetahuan Kemahiran Sikap dan nilai Pengetahuan sains dibahagikan kepada lima bidang kajian iaitu: Menyiasat Alam Kehidupan. Dalam keadaan di mana gred pencapaian diberi. 4. pelbagai kaedah pengukuran diperlukan. Oleh itu. Objektif pembelajaran sesuatu tajuk dinyatakan dalam bentuk kriteria. dan Menyiasat Dunia Teknologi. Untuk memastikan penilaian pembelajaran sains mencakupi ketiga-tiga aspek penting ini. ii. iii. Penilaian Pembelajaran Sains Sains Sekolah Rendah (KSSR) mementingkan pengajaran Kurikulum pembelajaran tiga aspek penting: i. Menyiasat Alam Fizikal.2 Ujian Rujukan Kriteria (URK) URK direka bentuk untuk mengukur aras prestasi calon dengan merujuk kepada objektif pembelajaran yang ditetapkan sebelum pembelajaran dimulakan. Keputusan URK boleh dilaporkan sebagai profil yang menunjukkan krityeria yang mana telah dikuasai dan sebaliknya. Kemahiran Saintifik meliputi Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 3. bilangan calon yang mendapat gred A bergantung kepada prestasi individu dan prestasinya tidak dibandingkan dengan prestasi calon-calon yang lain. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. 78 .

Kemahiran saintifik boleh diuji pada dua aras. serta penyampaian hasil kerja amali. 79 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kurikulum Sains Sekolah Rendah meliputi Pengetahuan Bidang Kajian • Alam Kehidupan • Alam Fizikal • Alam Bahan • Bumi dan Alam Semesta • Dunia Teknologi Kemahiran Sainstifik • Kemahiran Proses Sains • Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik dan Nilai Murni dinilai dengan kaedah Ujian bertulis Persembahan Lisan Kerja Amali Portfolio Projek Rajah 2 : Konsep Penilaian Penilaian Pembelajaran Sains KBSR Pengetahuan boleh diukur melalui ujian bertulis. 5. portfolio dan projek. persembahan lisan. aras pengetahuan melalui ujian bertulis dan lisan. Ujian Penilaian Sekolah Rendah Kertas Ujian Bertulis sains dalam Ujian PenilaianSekolah Rendah (UPSR) terdiri daripada dua bahagian. manakala aras amalan melalui kerja amali. Sikap saintifik dan nilai murni boleh dinilai melalui semua kaedah pengukuran tersebut. Instrumen pengukuran untuk ujian bertulis melibatkan penggunaan pelbagai jenis soalan objektif dan subjektif. manakala untuk kerja amali. Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif yang mengukur kebolehan murid menguasai pengetahuan dan kefahaman sains. portfolio dan projek. instrumen yang sesuai termasuk senarai semak dan skala berkadar. dan projek. portfolio.

Sekolah bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan PEKA. menjalankan penilaian kerja murid. Guru Penilai telah diberi tempoh Februari hingga Julai untuk menjalankan PEKA. PEKA dijalankan di sekolah masing-masing berdasarkan peraturan dalam Panduan Kerja Amali yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Konsep skala berkadar digunakan sebagai asas instrumen pengukuran berdasarkan kriteria yang dikenal pasti. 6. Guru diberi kepercayaan untuk menjalankan PEKA berkonsepkan penilaian berasaskan sekolah sepenuhnya. menguruskan penyimpanan rekod kerja dan markah murid. Konsep penilaian tanpa gagal diperkenalkan bermakna semua murid dikehendaki melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah. Tugas dan tanggungjawab ini dilakukan sebagai sebahagian daripada tugas dalam pengajaran pembelajaran harian. Penilaian Kerja Amali Sains Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) bertujuan mengukur kebolehan murid menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif Sains (KMS). 80 . termasuk menyediakan tempat. peralatan dan bahan.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Bahagian B terdiri daripada 3-5 soalan berstruktur yang mengukur kebolehan murid menguasai kemahiran proses sains dan penggunaan pengetahuan sains. PEKA merupakan satu pembaharuan dalam pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia di atas sebab-sebab berikut: • • • • Aspek penilaian amali sains pertama kali diperkenalkan. Guru yang mengajar mata pelajaran sains di Tahun 6 ditugaskan sebagai Guru Penilai untuk menjalankan PEKA.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 7. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah Merancang • menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian • • Membina instrumen Membuat Jadual Penentuan Mebina soalan/instrumen Melaksanakan penilaian • Pemerhatian/lisan/penulisan Merekod Menganalisis maklumat (melapor) Tindakan susulan • Pengukuhan • pengayaan Ya Penguasaan Perkara Diajar Tidak Tindakan susulan • pemulihan Teruskan Pelajaran Baru Rajah 3 : Proses Penilaian Pengendalian Sekolah Rendah 81 .

berlawanan dengan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikelolakan pada peringkar pusat oleh Lembaga Peperiksaan. Senarai kriteria dibentuk berdasarkan empat domain pembelajaran sains. Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran Prestasi Pembelajaran (PPPP) mendedahkan guru kepada Penilaian pendekatan Ujian Rujukan Kreteria (URK) yang mampu memberikan maklumat tentang prestasi pembelajaran murid berdasarkan kriteria pembelajaran.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) merupakan penilaian murid yang dijalankan pada peringkat sekolah rendah. PKSR berkonsepkan penilaian formatif untuk melengkapi UPSR yang sumatif. Melalui PKSR. termasuk ujian bulanan atau ujian topikal. Tiga kaedah telah dicadangkan dalam PKSR iaitu: • • • Pemerhatian Lisan Penulisan Konsep PKSR perlu dijadikan asas untuk ujian kelas yang berterusan. 8. iaitu: • • • 82 Berpengetahuan Berkemahiran Proses Sains Berkemahiran Manipulatif. guru dapat mengesan perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke semasa. Usaha ini membolehkan guru mengambil tindakan susulan untuk memperbaiki pengajarannya dan meningkatkan pembelajaran muridnya. dan . Kriteria pembelajaran merupakan pernyataan yang mengandungi petunjuk yang hendak dikuasai oleh murid.

Secara sistematik. Antara hasil kerja ialah: • • • • • 83 Laporan eksperimen Latihan bertulis seperti esei. mentadbir. Kaedah Penilaian Penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan menggunakan pelbagai kaedah. tafsiran gambar rajah.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • Berkemahiran Intelek Empat domain ini dikenal pasti berdasarkan Hasil Pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran. guru ditunjuk cara membentuk.1 Penilaian secara bertulis Penilaian secara pemerhatian Penilaian secara lisan Ujian Bertulis Ujian bertulis merupakan kaedah penilaian yang paling banyak digunakan dalam penilaian pendidikan. Penilaian secara bertulis melibatkan penyemakan dan pemeriksaan hasil kerja bertulis dan karya murid. menganalisis lalu melaporkan dapatan ujian. 9. Pakej ini lengkap dengan manual yang membimbing guru mengendalikan URK. Kaedah-kaedah ini boleh dibahagikan kepada: • • • 9. carta dan jadual Nota Folio murid Buku skrap . graf.

Isi tempat Kosong. Item objektif lebih mementingkan pengenalpastian jawapan yang betul tanpa mengambil kira pemikiran pelajar.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Melalui penulisan. 9. dan Soalan Aneka Pilihan. Oleh itu guru sukar megenal pasti masalah spesifik yang dihadapi oleh pelajar sekiranya penggubalan item-item objektif tidak dijalankan dengan teliti. pelbagai perkara dinilai. Item-item ujian boleh dibahagikan kepada dua jenis: item objektif dan item subjektif. Kebaikan teknik ini adalah seperti berikut: 84 . Contoh soalan objektif termasuk soalan Benar-Palsu. murid-murid diminta menjawab sebilangan soalan ujian yang dipanggil item ujian. Bagi soalan SAP hanya terdapat satu jawapan yang betul atau yang paling tepat. Padanan.1 Soalan Aneka Pilihan (SAP) Soalan aneka pilihan mengandungi satu pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan. Antaranya ialah: • • • • • • • • Pengetahuan Kemahiran saintifik Kemahiran berfikir Kemahiran belajar Kemahiran berbahasa Kemahiran berkomunikasi Perkembangan bakat Perkembagan daya kreatif Dengan menggunakan pensil dan kertas.1.

Jika bentuk negatif terpaksa digunakan. misalnya jika semua pilihan jawapan berbentuk nombor. susuna mengikut siri menaik atau menurun • Jika ada sesuatu istilah.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • Boleh diperiksa dengan tepat Liputan isi kandungan yang disoal lebih meluas Mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi Panduan berikut boleh digunakan dalam membina SAP: • • • • Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Pokok soalan mestilah jelas Elakkan daripada memberi maklumat yang tidak perlu dalam pokok soalan Elakkan membentuk soalan dalam bentuk negatif. masukkan perkataan yang berulang itu ke dalam pokok soalan • • Semua pilihan jawapan dalam sesuatu soalan mestilah homogen Penggangu hendaklah berfungsi dan digubal sesolah-olah diterima sebagai soalan yang betul 85 . perkataan negatif perlulah digelapkan atau dicetak dengan huruf besar • • • • • Elakkan daripada mengemukakan soalan yang meminta pendapat peribadi Elakkan daripada menggunakan kenyataan yang dipetik terus daripada buku teks atau buku ulangkaji Elakkan daripada mengaitkan sesuatu soalan dengan soalan lain Elakkan daripada memberi pilihan jawapan yang boleh menarik perhatian seperti salah satu pilihan terlalu panjang dan yang lain pula sama panjang Susunan pilihan jawapan hendaklah mengikut urutan yang bermakna. perkataan atau rangkai perkataan yang berulang dalam pilihan jawapan.

sikap dan nilai. carta. Panduan berikut boleh digunakan dalam membina soalan esei: • • • • 9. Contoh soalan subjektif termasuk soalan berstruktur dan soalan esei. Teknik ini boleh digunakan untuk menilai pengetahuan.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • Penggunaan bahasa dalam pokok soalan dan pilihan jawapan hendklah selaras Pokok soalan hendaklah diletak selepas gambar rajah.2 Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Soalan mestilah spesifik dan jelas supaya muris dapat memberi jawapan yang tepat dalam tempoh masa yang ditentukan Istilah dan bahasa yang digunakan dalam soalan mestilah jelas maknanya supaya murid tidak slah faham Sediakan skema pemarkahan yang jelas dan lengkap Kaedah Pemerhatian 86 . Item subjektif mengajak pelajar menggunakan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) untuk mengemukakan pengetahuan dan kemahiran inteleknya semasa menjawab soalan.2 Soalan Esei Untuk item subjektif. kemahiran. Guru dapat mengenal pasti masalah penaakulan pelajar semasa memeriksa jawapan pelajarnya. graf dan sebagainya Pokok soalan dan pilihan jawapan hendaklah berada di muka surat yang sama Format pilihan jawapan hendaklah tekal untuk keseluruhan ujian 9. calon perlu mengemukakan jawapan dirinya.1.

Tujuan pemerhatian adalah untuk mengumpul maklumat tentang kemajuan. Panduan berikut digunakan untuk membina instrumen pemerhatian: • • • Guru perlu merancang dan menentukan aspek yang dinilai berdasarkan objektif pembelajaran Aspek yang dinilai disusun mengikut urutan Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pembelajarn terhadap individu atau kumpulan 9. dalam situasi formal atau tidak formal. biasanya empat poin yang membawa makna seperti berikut: Poin Makna A Lemah B Sederhana C Baik D Cemerlang Dalam Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA).1 Skala Berkadar Skala berkadar (Rating scale) merupakan instrumen yang paling sesuai untuk mengukur tahap pencapaian KPS dn KM. 87 . Skala berkadar digunakan untuk mencatatkan tahap pencapaian pada suatu skala yang ditentukan. minat dan masalah murid dengan menggunakan instrumen Skala Berkadar dan Senarai Semak. setiap poin skala berkala dikaitkan dengan sebilangan kriteria pencapaian yang telah dikenal pasti.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Pemerhatian digunakan untuk mengesan pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku murid sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.2.

Untuk Sikap Saintifik dan Nilai Murni seperti minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. poin pencapaian dalam skala berkadar ditentukan oleh bilangan kriteria yang dicapai seperti yang diringkaskan dalam Rajah 4.2 Senarai Semak Senarai Semak (Checklist) merupakan instrumen yang lebih sesuai untuk mencatat tahap pencapaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni kerana guru hanya perlu mencatat sama ada sikap berkenaan telah ditunjukkan oleh pelajar atau tidak.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Dalam contoh KPS memerhati. sederhana atau kuat. sebaliknya guru dapat menilai sama ada sesorang pelajar menunjukkan minat atau tidak. 10. 88 Kaedah Lisan . dia diberi 1 markah sahaja.2. Poin Markah Kriteria Tercapai Senarai Kriteria A 1 K1 K1 : Menyatakan pemerhatian menggunakan kelima-lima beria yang berlainan B 2 K1+K2 K2 : Menyatakan pemerhatian terperinci menggunakan tiga alat bagi membantu deria C 3 K1+K2+K3 K3 : Menyatakan semua pemerhatian dengan jujur D 4 K1+K2+K3+K4 K4 : menyatakan perubahan pemerhatian mengikut ketertibannya Rajah 4 : Poin Skala Berkadar Dikaitkan dengan Bilangan Kriteria yang Tercapai oleh Pelajar Rajah 4 menunjukklan bahawa sekiranya pelajar hanya berjaya menguasai kriteria K1 sahaja. Oleh itu senarai semak hanya menunjukkan minat atau tidak. amat sukar untuk memeringkat sama ada seseorang mempunyai minat yang lemah. 9. manakala pelajar yang berjaya menguasai semua kriteria K1 hingga K4 diberi 4 markah.

2 Penggubalan Dalam proses penggubalan soalan. 11.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilai secara lisan adlah satu kaedah guru membuat tafsiran selepas interaksi guru dengan murid dan murid dengan murid. penilai boleh menjalankannya secara formatif manakala bagi objektif pencapaian. 11. pentadbiran dan penentuan tindakan susulan. perancangan yang rapi diperlukan. kemahiran serta sikap dan nilai. Pengurusan Penilaian Pengurusan penilaian melibatkan perancangan. perkara yang berikut perlu diambil perhatian: 89 . Tentukan aspek-aspek yang hendak dinilai sama ada pengetahuan. penggubalan. Penilaian secara lisan di dalam bilik darjah. Penilaian secara lisan boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. ia dijalankan secara formatif atau sumatif. Tentukan objektif penilaian sama ada untuk kemajuan atau diagnostik. membolehkan guru: • • • • • Menilai murid secara tidak formal Mendapatkan maklumat tentang diri murid melalui interaksi secara serta merta Mendapatkan maklumat tentang kemahiran murid berkomunikasi Mengetahui kebolehan murid berfikir secara kritis dn kreatif Melengkapkan lagi maklumat penilaian tentang seseorang murid untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan 11.1 Perancangan Sebelum menjalankan sesuatu penilaian.

11. Soalan-soalan yang disediakan perlu dikumpul dalam ’bank item’ untuk tujuan rujukan dan digunakan semula.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • • Skop pembelajaran berdasarkan kurikulum Bilangan item soalan atau tugasan Aras kesukaran Skema pemarkahan termasuk senarai semak Tempoh masa ujuan Soalan-soalan yang disediakan hendaklah disemak dan disunting sebelum ditadbirkan. Latihan 1.3 Pentadbiran Murid diberitahu dahulu sebelum ujian dilaksanakan. Ini selaras dengan prinsip Ujian Rujikan Kriteria. gunakan pengurusan grafik yang sesuai untuk membanding beza antara pengukuran dan penilaian 90 . 11. Guru juga boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. “Pengukuran merupakan subset penilaian” Berdasarkan pernyataan ini.4 Tindakan Susulan Tindakan susulan perlu diambil bagi tujuan pengayaan dan pemulihan. Hasil ujian dianalisis dan dirumus untuk tujuanperekodan dan pelaporan agar tindakan susulan dapat dijalankan dengan segera. Pelaporan perlu juga dibuat dalam bentuk pernyataan dan hendaklah merujuk kepada pencapaian murid dalam memenuhi objektif-objektif pembelajaran. Ujian hendaklah dijalankan dalam keadaan yang sesuai dan selesa.

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains untuk Pendidikan Khas. pilih tajuk yang sesuai anda dikehendaki untuk menyediakan satu borang catatan Penilaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni yang berasaskan Senarai Semak.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Latihan 2. Sekarang masa untuk berehat dan minum secawan kopi. Modul 7 : Penilaian – Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 91 . Rehat Anda masih lagi mengikuti modul ini dengan tekun dan sabar. Bahan Bacaan Pembelajaran Kendiri Pukal Latihan Sains Rendah PULSAR.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.