(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

)

TAJUK 3 PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS
3.0 SINOPSIS

Penilaian merupakan satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian, guru mengetahui sejauh mana murid telah memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengenal pasti masalah murid dalam sesuatu pembelajaran serta mengukur kemajuan dan pencapaian murid. Kurikulum Sains Sekolah Rendah mencadangkan penilaian dijalankan secara berterusan untuk mengesan sejauh mana murid dapat mencapai objektif pengajaran. Pengesanan ini boleh dilakukan secara bertulis, pemerhatian dan lisan. Aspek yang dinilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah meliputi pengetahuan, kemahiran dan sikap dan nilai. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: • • • • 3.1 Maklumat untuk guru. Maklumat untuk murid Sebab motivasi Maklumat laporan HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat: i. menyatakan fungsi penilaian.

73

iii. KANDUNGAN Konsep Penilaian Penilaian (evaluation) boleh dijalankan untuk menentukan sama ada matlamat dan objektif sesuatu kurikulim tercapai pada keseluruhannya.2 menyatakan pelbagai kaedah penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran sains. menerangkan proses pengurusan penilaian. KERANGKA KANDUNGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS Pengetahuan Sains Kemahiran Saintifik Sikap Saintifik & Nilai Murni Instrumen Pengukuran Ujian Bertulis UPSR Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran (PPPP) Rajah 1 : Ringkasan Rangka Kursus 3.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) ii.3 1. 3. tetapi 74 . Penilaian bukan sahaja menrangkumi proses taksiran ke atas pencapaian para pelajar.

kemahiran dan sikap yang sedia ada pada pelajarnya sebelum bermulanya sesuatu tajuk pembelajaran. dapat menggunakan maklumat penilaian untuk meningkatkan kesan pembelajarannya. manakala penilaian yang diadakan pada peringkat penghujung program. sepanjang proses pengajaran pembelajaran. penilaian ini dipanggil penilaian formatif. 75 . Maklumat untuk pelajar. dan kesesuaian kurikulum untuk para pelajar. Selain itu. Usaha seterusnya dijalankan untuk menyusun langkah demi meningkatkan kesan pembelajarannya secara kawalan kendiri. Penilaian yang diadakan sepanjang proses pembelajaran dan perkembangan sesuatu program. Kebolehan penggunaan maklumat sebegini melibatkan kemahiran metakognitif. Pelajar. Pelajar dapat mengetahui kedudukan pencapaiannya lalu membuat keputusan yang bijak tentang cara untuk belajar dengan lebih berkesan. ii.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) juga kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran pembelajaran. Maklumat untuk guru. guru juga perlu megetahui progres pelajarnya supaya pengajarannya boleh ditumpukan untuk membantu pelajar menguasai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan seperti membetulkan sebarang miskonsepsi. Menurut konsep konstruktivisme. khususnya yang bermotivasi. Penilaian yang berkesan bergantung kepada pernyataan objektif yang jelas serta penggunaan instrumen pengukuran yang cekap untuk mengesan sebarang perubahan pembelajaran dengan merujuk kepada objektif kurikulum. penilaian ini dipanggil penilaian sumatif. pembelajaran baru harus dimulakan berdasarkan apa yang telah diketahui oleh pelajar. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: i. Guru memerlukan maklumat tentang pengetahuan.

Jenis Penilaian Pihak Guru Formatif Pelajar • mengetahui kedudukan pencapaian diri • menyusun usaha peningkatan pencapaian • bermotivasi untuk mencapai objektif pembelajaran Sumatif Ibu Bapa & Kementerian Pendidikan • laporan pencapaian pelajar • akauntabiliti pihak sekolah • menilai pengetahuan Fungsi sedia ada pelajar • mendiagnos kemajuan murid • merancang tindakan susulan . Laporan ini merupakan maklum balas tentang pencapaian pembelajaran pelajar serta merupakan laporan akauntabiliti pihak sekolah kepada ibu bapa dan Kementerian Pendidikan. dijalankan dengan menggunakan kaedah ujian bertulis yang diduduki oleh pelajar. Konsep Pengukuran mengumpul data secara sistematik untuk menentukan Pengukuran kualiti boleh Proses pembelajaran dipanggil pengukuran (measurement). dan jenis instrumen yang diperlukan bergantung pada kaedah pengukuran (Jadual 2). penilaian boleh memotivasikan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah disenaraikan dengan jelas. Penilaian juga boleh memastikan pelajar berusaha mengikut program pembelajaran. iv. Hasil penilaian diperlukansebagai laporan untuk ibu bapadan lembaga peperiksaan.pengukuhan .pemulihan . Sebab Motivasi. projek dan laporan oleh pelajar.pengayaan Jadual 1 : Fungsi Penilaian 2. Jika dilaksanakan dengan cekap. pemerhatian ke atas kerja amali dan tingkah laku pelajar.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) iii. Maklumat laporan. 76 . Pengukuran pengajaran pembelajaran memerlukan instrumen. dan sebagainya. penyediaan portfolio.

Ciri Ujian Rujukan Prestasi Pemilihan Item Penetapan Gred Ujian Rujukan Norma (URN) Prestasi calon-calon lain Ujian Rujukan Kriteria (URK) Objektif pembelajaran yang ditetapkan Kesukaran yang sederhana dan Berdasarkan kriteria kuasa diskriminasi yang tinggi pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar Prestasi relatif kepada calon. Satu gred akan diberi berdasarkan susunan markah berkenaan. Faktor terpenting dalam pemilihan item atau soalan ujian adalah ciri statistik item.3 dengan 0. biasanya item yang mempunyai kesukaran yang sederhana (indeks kesukaran antara 0. Ujian boleh dibahagi kepada dua jenis utama : Ujian Rujukan Norma (URN) Rujikan Kriteria (URK). 3. Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria Ujian merupakan instrumen pengukuran yang paling popular.1 Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian URN direka bentuk untuk membandingkan prestasi seseorang calon dengan prestasi calon-calon yang lain.7) dan mempunyai kuasa diskriminasi yang tinggi (indeks diskriminasi melebihi 0. Dalam pengukuran ini.Prestasi penguasaan objektif calon lain pembelajaran Jadual 3 : Perbandingan Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian Rujukan Kriteria (URK) 77 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kaedah Pengukuran Ujian bertulis Pemerhatian ke atas • Kerja amali • Portfolio • Projek Instrumen Pengukuran Item atau soalan Senarai semak Skala berkadar Jadual 2 : Kaedah dan Insrumen Pengukuran 3.3). kedudukan calon disusun dengan merujuk kepada markah yang diperoleh oleh semua calon.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 3. iii. ii. Kemahiran Saintifik meliputi Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif. Untuk memastikan penilaian pembelajaran sains mencakupi ketiga-tiga aspek penting ini. Menyiasat Alam Fizikal. bilangan calon yang mendapat gred A bergantung kepada prestasi individu dan prestasinya tidak dibandingkan dengan prestasi calon-calon yang lain.2 Ujian Rujukan Kriteria (URK) URK direka bentuk untuk mengukur aras prestasi calon dengan merujuk kepada objektif pembelajaran yang ditetapkan sebelum pembelajaran dimulakan. dan Menyiasat Dunia Teknologi. 4. 78 . Dalam keadaan di mana gred pencapaian diberi. Oleh itu. seorang calon yang sanggup menguasai semua atau sejumlah kriteria tertentu diberi gred A. Pengetahuan Kemahiran Sikap dan nilai Pengetahuan sains dibahagikan kepada lima bidang kajian iaitu: Menyiasat Alam Kehidupan. Penilaian Pembelajaran Sains Sains Sekolah Rendah (KSSR) mementingkan pengajaran Kurikulum pembelajaran tiga aspek penting: i. Keputusan URK boleh dilaporkan sebagai profil yang menunjukkan krityeria yang mana telah dikuasai dan sebaliknya. Menyiasat Alam Bahan. pelbagai kaedah pengukuran diperlukan. Objektif pembelajaran sesuatu tajuk dinyatakan dalam bentuk kriteria. Aspek ketiga terdiri daripada Sikap Saintifik dan Nilai Murni. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta.

instrumen yang sesuai termasuk senarai semak dan skala berkadar. serta penyampaian hasil kerja amali. 79 . Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif yang mengukur kebolehan murid menguasai pengetahuan dan kefahaman sains. aras pengetahuan melalui ujian bertulis dan lisan. Instrumen pengukuran untuk ujian bertulis melibatkan penggunaan pelbagai jenis soalan objektif dan subjektif. Ujian Penilaian Sekolah Rendah Kertas Ujian Bertulis sains dalam Ujian PenilaianSekolah Rendah (UPSR) terdiri daripada dua bahagian. 5. dan projek. portfolio. portfolio dan projek. portfolio dan projek. persembahan lisan. manakala untuk kerja amali. manakala aras amalan melalui kerja amali.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kurikulum Sains Sekolah Rendah meliputi Pengetahuan Bidang Kajian • Alam Kehidupan • Alam Fizikal • Alam Bahan • Bumi dan Alam Semesta • Dunia Teknologi Kemahiran Sainstifik • Kemahiran Proses Sains • Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik dan Nilai Murni dinilai dengan kaedah Ujian bertulis Persembahan Lisan Kerja Amali Portfolio Projek Rajah 2 : Konsep Penilaian Penilaian Pembelajaran Sains KBSR Pengetahuan boleh diukur melalui ujian bertulis. Kemahiran saintifik boleh diuji pada dua aras. Sikap saintifik dan nilai murni boleh dinilai melalui semua kaedah pengukuran tersebut.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Bahagian B terdiri daripada 3-5 soalan berstruktur yang mengukur kebolehan murid menguasai kemahiran proses sains dan penggunaan pengetahuan sains. Sekolah bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan PEKA. PEKA dijalankan di sekolah masing-masing berdasarkan peraturan dalam Panduan Kerja Amali yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Konsep penilaian tanpa gagal diperkenalkan bermakna semua murid dikehendaki melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah. 6. termasuk menyediakan tempat. Penilaian Kerja Amali Sains Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) bertujuan mengukur kebolehan murid menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif Sains (KMS). peralatan dan bahan. 80 . Guru yang mengajar mata pelajaran sains di Tahun 6 ditugaskan sebagai Guru Penilai untuk menjalankan PEKA. Konsep skala berkadar digunakan sebagai asas instrumen pengukuran berdasarkan kriteria yang dikenal pasti. Guru Penilai telah diberi tempoh Februari hingga Julai untuk menjalankan PEKA. menguruskan penyimpanan rekod kerja dan markah murid. Guru diberi kepercayaan untuk menjalankan PEKA berkonsepkan penilaian berasaskan sekolah sepenuhnya. PEKA merupakan satu pembaharuan dalam pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia di atas sebab-sebab berikut: • • • • Aspek penilaian amali sains pertama kali diperkenalkan. Tugas dan tanggungjawab ini dilakukan sebagai sebahagian daripada tugas dalam pengajaran pembelajaran harian. menjalankan penilaian kerja murid.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 7. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah Merancang • menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian • • Membina instrumen Membuat Jadual Penentuan Mebina soalan/instrumen Melaksanakan penilaian • Pemerhatian/lisan/penulisan Merekod Menganalisis maklumat (melapor) Tindakan susulan • Pengukuhan • pengayaan Ya Penguasaan Perkara Diajar Tidak Tindakan susulan • pemulihan Teruskan Pelajaran Baru Rajah 3 : Proses Penilaian Pengendalian Sekolah Rendah 81 .

termasuk ujian bulanan atau ujian topikal. Melalui PKSR. berlawanan dengan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikelolakan pada peringkar pusat oleh Lembaga Peperiksaan. Usaha ini membolehkan guru mengambil tindakan susulan untuk memperbaiki pengajarannya dan meningkatkan pembelajaran muridnya. Senarai kriteria dibentuk berdasarkan empat domain pembelajaran sains. Kriteria pembelajaran merupakan pernyataan yang mengandungi petunjuk yang hendak dikuasai oleh murid. 8. iaitu: • • • 82 Berpengetahuan Berkemahiran Proses Sains Berkemahiran Manipulatif. dan . Tiga kaedah telah dicadangkan dalam PKSR iaitu: • • • Pemerhatian Lisan Penulisan Konsep PKSR perlu dijadikan asas untuk ujian kelas yang berterusan.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) merupakan penilaian murid yang dijalankan pada peringkat sekolah rendah. Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran Prestasi Pembelajaran (PPPP) mendedahkan guru kepada Penilaian pendekatan Ujian Rujukan Kreteria (URK) yang mampu memberikan maklumat tentang prestasi pembelajaran murid berdasarkan kriteria pembelajaran. PKSR berkonsepkan penilaian formatif untuk melengkapi UPSR yang sumatif. guru dapat mengesan perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke semasa.

Secara sistematik. Kaedah-kaedah ini boleh dibahagikan kepada: • • • 9.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • Berkemahiran Intelek Empat domain ini dikenal pasti berdasarkan Hasil Pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran. Antara hasil kerja ialah: • • • • • 83 Laporan eksperimen Latihan bertulis seperti esei. menganalisis lalu melaporkan dapatan ujian. Kaedah Penilaian Penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan menggunakan pelbagai kaedah. mentadbir. carta dan jadual Nota Folio murid Buku skrap . 9. Penilaian secara bertulis melibatkan penyemakan dan pemeriksaan hasil kerja bertulis dan karya murid. tafsiran gambar rajah.1 Penilaian secara bertulis Penilaian secara pemerhatian Penilaian secara lisan Ujian Bertulis Ujian bertulis merupakan kaedah penilaian yang paling banyak digunakan dalam penilaian pendidikan. guru ditunjuk cara membentuk. graf. Pakej ini lengkap dengan manual yang membimbing guru mengendalikan URK.

1. 9.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Melalui penulisan. Padanan. pelbagai perkara dinilai. Kebaikan teknik ini adalah seperti berikut: 84 . Contoh soalan objektif termasuk soalan Benar-Palsu. dan Soalan Aneka Pilihan.1 Soalan Aneka Pilihan (SAP) Soalan aneka pilihan mengandungi satu pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan. Isi tempat Kosong. Item-item ujian boleh dibahagikan kepada dua jenis: item objektif dan item subjektif. Item objektif lebih mementingkan pengenalpastian jawapan yang betul tanpa mengambil kira pemikiran pelajar. Antaranya ialah: • • • • • • • • Pengetahuan Kemahiran saintifik Kemahiran berfikir Kemahiran belajar Kemahiran berbahasa Kemahiran berkomunikasi Perkembangan bakat Perkembagan daya kreatif Dengan menggunakan pensil dan kertas. Bagi soalan SAP hanya terdapat satu jawapan yang betul atau yang paling tepat. Oleh itu guru sukar megenal pasti masalah spesifik yang dihadapi oleh pelajar sekiranya penggubalan item-item objektif tidak dijalankan dengan teliti. murid-murid diminta menjawab sebilangan soalan ujian yang dipanggil item ujian.

masukkan perkataan yang berulang itu ke dalam pokok soalan • • Semua pilihan jawapan dalam sesuatu soalan mestilah homogen Penggangu hendaklah berfungsi dan digubal sesolah-olah diterima sebagai soalan yang betul 85 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • Boleh diperiksa dengan tepat Liputan isi kandungan yang disoal lebih meluas Mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi Panduan berikut boleh digunakan dalam membina SAP: • • • • Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Pokok soalan mestilah jelas Elakkan daripada memberi maklumat yang tidak perlu dalam pokok soalan Elakkan membentuk soalan dalam bentuk negatif. misalnya jika semua pilihan jawapan berbentuk nombor. perkataan atau rangkai perkataan yang berulang dalam pilihan jawapan. perkataan negatif perlulah digelapkan atau dicetak dengan huruf besar • • • • • Elakkan daripada mengemukakan soalan yang meminta pendapat peribadi Elakkan daripada menggunakan kenyataan yang dipetik terus daripada buku teks atau buku ulangkaji Elakkan daripada mengaitkan sesuatu soalan dengan soalan lain Elakkan daripada memberi pilihan jawapan yang boleh menarik perhatian seperti salah satu pilihan terlalu panjang dan yang lain pula sama panjang Susunan pilihan jawapan hendaklah mengikut urutan yang bermakna. susuna mengikut siri menaik atau menurun • Jika ada sesuatu istilah. Jika bentuk negatif terpaksa digunakan.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • Penggunaan bahasa dalam pokok soalan dan pilihan jawapan hendklah selaras Pokok soalan hendaklah diletak selepas gambar rajah. Contoh soalan subjektif termasuk soalan berstruktur dan soalan esei.1. Item subjektif mengajak pelajar menggunakan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) untuk mengemukakan pengetahuan dan kemahiran inteleknya semasa menjawab soalan. Teknik ini boleh digunakan untuk menilai pengetahuan. kemahiran. calon perlu mengemukakan jawapan dirinya. sikap dan nilai. Guru dapat mengenal pasti masalah penaakulan pelajar semasa memeriksa jawapan pelajarnya. graf dan sebagainya Pokok soalan dan pilihan jawapan hendaklah berada di muka surat yang sama Format pilihan jawapan hendaklah tekal untuk keseluruhan ujian 9. carta. Panduan berikut boleh digunakan dalam membina soalan esei: • • • • 9.2 Soalan Esei Untuk item subjektif.2 Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Soalan mestilah spesifik dan jelas supaya muris dapat memberi jawapan yang tepat dalam tempoh masa yang ditentukan Istilah dan bahasa yang digunakan dalam soalan mestilah jelas maknanya supaya murid tidak slah faham Sediakan skema pemarkahan yang jelas dan lengkap Kaedah Pemerhatian 86 .

minat dan masalah murid dengan menggunakan instrumen Skala Berkadar dan Senarai Semak. biasanya empat poin yang membawa makna seperti berikut: Poin Makna A Lemah B Sederhana C Baik D Cemerlang Dalam Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). 87 . dalam situasi formal atau tidak formal. Skala berkadar digunakan untuk mencatatkan tahap pencapaian pada suatu skala yang ditentukan. Tujuan pemerhatian adalah untuk mengumpul maklumat tentang kemajuan.1 Skala Berkadar Skala berkadar (Rating scale) merupakan instrumen yang paling sesuai untuk mengukur tahap pencapaian KPS dn KM.2.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Pemerhatian digunakan untuk mengesan pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku murid sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Panduan berikut digunakan untuk membina instrumen pemerhatian: • • • Guru perlu merancang dan menentukan aspek yang dinilai berdasarkan objektif pembelajaran Aspek yang dinilai disusun mengikut urutan Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pembelajarn terhadap individu atau kumpulan 9. setiap poin skala berkala dikaitkan dengan sebilangan kriteria pencapaian yang telah dikenal pasti.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Dalam contoh KPS memerhati. poin pencapaian dalam skala berkadar ditentukan oleh bilangan kriteria yang dicapai seperti yang diringkaskan dalam Rajah 4. sederhana atau kuat.2 Senarai Semak Senarai Semak (Checklist) merupakan instrumen yang lebih sesuai untuk mencatat tahap pencapaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni kerana guru hanya perlu mencatat sama ada sikap berkenaan telah ditunjukkan oleh pelajar atau tidak. dia diberi 1 markah sahaja. Poin Markah Kriteria Tercapai Senarai Kriteria A 1 K1 K1 : Menyatakan pemerhatian menggunakan kelima-lima beria yang berlainan B 2 K1+K2 K2 : Menyatakan pemerhatian terperinci menggunakan tiga alat bagi membantu deria C 3 K1+K2+K3 K3 : Menyatakan semua pemerhatian dengan jujur D 4 K1+K2+K3+K4 K4 : menyatakan perubahan pemerhatian mengikut ketertibannya Rajah 4 : Poin Skala Berkadar Dikaitkan dengan Bilangan Kriteria yang Tercapai oleh Pelajar Rajah 4 menunjukklan bahawa sekiranya pelajar hanya berjaya menguasai kriteria K1 sahaja. 10. 88 Kaedah Lisan . Oleh itu senarai semak hanya menunjukkan minat atau tidak. amat sukar untuk memeringkat sama ada seseorang mempunyai minat yang lemah. manakala pelajar yang berjaya menguasai semua kriteria K1 hingga K4 diberi 4 markah. Untuk Sikap Saintifik dan Nilai Murni seperti minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebaliknya guru dapat menilai sama ada sesorang pelajar menunjukkan minat atau tidak.2. 9.

penggubalan.2 Penggubalan Dalam proses penggubalan soalan. Pengurusan Penilaian Pengurusan penilaian melibatkan perancangan. perkara yang berikut perlu diambil perhatian: 89 . ia dijalankan secara formatif atau sumatif. 11. kemahiran serta sikap dan nilai. 11. membolehkan guru: • • • • • Menilai murid secara tidak formal Mendapatkan maklumat tentang diri murid melalui interaksi secara serta merta Mendapatkan maklumat tentang kemahiran murid berkomunikasi Mengetahui kebolehan murid berfikir secara kritis dn kreatif Melengkapkan lagi maklumat penilaian tentang seseorang murid untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan 11. Tentukan aspek-aspek yang hendak dinilai sama ada pengetahuan. penilai boleh menjalankannya secara formatif manakala bagi objektif pencapaian. Penilaian secara lisan di dalam bilik darjah. perancangan yang rapi diperlukan. pentadbiran dan penentuan tindakan susulan. Tentukan objektif penilaian sama ada untuk kemajuan atau diagnostik.1 Perancangan Sebelum menjalankan sesuatu penilaian.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilai secara lisan adlah satu kaedah guru membuat tafsiran selepas interaksi guru dengan murid dan murid dengan murid. Penilaian secara lisan boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah.

11. Hasil ujian dianalisis dan dirumus untuk tujuanperekodan dan pelaporan agar tindakan susulan dapat dijalankan dengan segera. “Pengukuran merupakan subset penilaian” Berdasarkan pernyataan ini. Pelaporan perlu juga dibuat dalam bentuk pernyataan dan hendaklah merujuk kepada pencapaian murid dalam memenuhi objektif-objektif pembelajaran. Latihan 1. Guru juga boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.3 Pentadbiran Murid diberitahu dahulu sebelum ujian dilaksanakan. 11.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • • Skop pembelajaran berdasarkan kurikulum Bilangan item soalan atau tugasan Aras kesukaran Skema pemarkahan termasuk senarai semak Tempoh masa ujuan Soalan-soalan yang disediakan hendaklah disemak dan disunting sebelum ditadbirkan. Ini selaras dengan prinsip Ujian Rujikan Kriteria. Soalan-soalan yang disediakan perlu dikumpul dalam ’bank item’ untuk tujuan rujukan dan digunakan semula. gunakan pengurusan grafik yang sesuai untuk membanding beza antara pengukuran dan penilaian 90 . Ujian hendaklah dijalankan dalam keadaan yang sesuai dan selesa.4 Tindakan Susulan Tindakan susulan perlu diambil bagi tujuan pengayaan dan pemulihan.

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Latihan 2. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains untuk Pendidikan Khas. Bahan Bacaan Pembelajaran Kendiri Pukal Latihan Sains Rendah PULSAR. Modul 7 : Penilaian – Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Rehat Anda masih lagi mengikuti modul ini dengan tekun dan sabar. 91 . Sekarang masa untuk berehat dan minum secawan kopi. pilih tajuk yang sesuai anda dikehendaki untuk menyediakan satu borang catatan Penilaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni yang berasaskan Senarai Semak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful