(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

)

TAJUK 3 PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS
3.0 SINOPSIS

Penilaian merupakan satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian, guru mengetahui sejauh mana murid telah memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengenal pasti masalah murid dalam sesuatu pembelajaran serta mengukur kemajuan dan pencapaian murid. Kurikulum Sains Sekolah Rendah mencadangkan penilaian dijalankan secara berterusan untuk mengesan sejauh mana murid dapat mencapai objektif pengajaran. Pengesanan ini boleh dilakukan secara bertulis, pemerhatian dan lisan. Aspek yang dinilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah meliputi pengetahuan, kemahiran dan sikap dan nilai. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: • • • • 3.1 Maklumat untuk guru. Maklumat untuk murid Sebab motivasi Maklumat laporan HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat: i. menyatakan fungsi penilaian.

73

(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) ii. 3. KANDUNGAN Konsep Penilaian Penilaian (evaluation) boleh dijalankan untuk menentukan sama ada matlamat dan objektif sesuatu kurikulim tercapai pada keseluruhannya.3 1. tetapi 74 .2 menyatakan pelbagai kaedah penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran sains. iii. Penilaian bukan sahaja menrangkumi proses taksiran ke atas pencapaian para pelajar. KERANGKA KANDUNGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SAINS Pengetahuan Sains Kemahiran Saintifik Sikap Saintifik & Nilai Murni Instrumen Pengukuran Ujian Bertulis UPSR Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran (PPPP) Rajah 1 : Ringkasan Rangka Kursus 3. menerangkan proses pengurusan penilaian.

Kebolehan penggunaan maklumat sebegini melibatkan kemahiran metakognitif. penilaian ini dipanggil penilaian formatif. penilaian ini dipanggil penilaian sumatif. Maklumat untuk pelajar. khususnya yang bermotivasi. Pelajar. Hasil penilaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berikut: i. kemahiran dan sikap yang sedia ada pada pelajarnya sebelum bermulanya sesuatu tajuk pembelajaran.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) juga kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran pembelajaran. 75 . Maklumat untuk guru. Usaha seterusnya dijalankan untuk menyusun langkah demi meningkatkan kesan pembelajarannya secara kawalan kendiri. pembelajaran baru harus dimulakan berdasarkan apa yang telah diketahui oleh pelajar. guru juga perlu megetahui progres pelajarnya supaya pengajarannya boleh ditumpukan untuk membantu pelajar menguasai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan seperti membetulkan sebarang miskonsepsi. Selain itu. Menurut konsep konstruktivisme. ii. dapat menggunakan maklumat penilaian untuk meningkatkan kesan pembelajarannya. sepanjang proses pengajaran pembelajaran. dan kesesuaian kurikulum untuk para pelajar. Pelajar dapat mengetahui kedudukan pencapaiannya lalu membuat keputusan yang bijak tentang cara untuk belajar dengan lebih berkesan. Penilaian yang berkesan bergantung kepada pernyataan objektif yang jelas serta penggunaan instrumen pengukuran yang cekap untuk mengesan sebarang perubahan pembelajaran dengan merujuk kepada objektif kurikulum. Penilaian yang diadakan sepanjang proses pembelajaran dan perkembangan sesuatu program. manakala penilaian yang diadakan pada peringkat penghujung program. Guru memerlukan maklumat tentang pengetahuan.

Hasil penilaian diperlukansebagai laporan untuk ibu bapadan lembaga peperiksaan. penilaian boleh memotivasikan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah disenaraikan dengan jelas. iv. penyediaan portfolio. dan sebagainya.pengukuhan . Sebab Motivasi. Pengukuran pengajaran pembelajaran memerlukan instrumen.pengayaan Jadual 1 : Fungsi Penilaian 2. 76 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) iii.pemulihan . Penilaian juga boleh memastikan pelajar berusaha mengikut program pembelajaran. Jenis Penilaian Pihak Guru Formatif Pelajar • mengetahui kedudukan pencapaian diri • menyusun usaha peningkatan pencapaian • bermotivasi untuk mencapai objektif pembelajaran Sumatif Ibu Bapa & Kementerian Pendidikan • laporan pencapaian pelajar • akauntabiliti pihak sekolah • menilai pengetahuan Fungsi sedia ada pelajar • mendiagnos kemajuan murid • merancang tindakan susulan . Konsep Pengukuran mengumpul data secara sistematik untuk menentukan Pengukuran kualiti boleh Proses pembelajaran dipanggil pengukuran (measurement). dan jenis instrumen yang diperlukan bergantung pada kaedah pengukuran (Jadual 2). dijalankan dengan menggunakan kaedah ujian bertulis yang diduduki oleh pelajar. Jika dilaksanakan dengan cekap. Maklumat laporan. pemerhatian ke atas kerja amali dan tingkah laku pelajar. projek dan laporan oleh pelajar. Laporan ini merupakan maklum balas tentang pencapaian pembelajaran pelajar serta merupakan laporan akauntabiliti pihak sekolah kepada ibu bapa dan Kementerian Pendidikan.

7) dan mempunyai kuasa diskriminasi yang tinggi (indeks diskriminasi melebihi 0. kedudukan calon disusun dengan merujuk kepada markah yang diperoleh oleh semua calon. Dalam pengukuran ini.1 Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian URN direka bentuk untuk membandingkan prestasi seseorang calon dengan prestasi calon-calon yang lain. Faktor terpenting dalam pemilihan item atau soalan ujian adalah ciri statistik item.3). Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria Ujian merupakan instrumen pengukuran yang paling popular. Ciri Ujian Rujukan Prestasi Pemilihan Item Penetapan Gred Ujian Rujukan Norma (URN) Prestasi calon-calon lain Ujian Rujukan Kriteria (URK) Objektif pembelajaran yang ditetapkan Kesukaran yang sederhana dan Berdasarkan kriteria kuasa diskriminasi yang tinggi pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar Prestasi relatif kepada calon.Prestasi penguasaan objektif calon lain pembelajaran Jadual 3 : Perbandingan Ujian Rujukan Norma (URN) dan Ujian Rujukan Kriteria (URK) 77 . 3. Satu gred akan diberi berdasarkan susunan markah berkenaan.3 dengan 0. Ujian boleh dibahagi kepada dua jenis utama : Ujian Rujukan Norma (URN) Rujikan Kriteria (URK). biasanya item yang mempunyai kesukaran yang sederhana (indeks kesukaran antara 0.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kaedah Pengukuran Ujian bertulis Pemerhatian ke atas • Kerja amali • Portfolio • Projek Instrumen Pengukuran Item atau soalan Senarai semak Skala berkadar Jadual 2 : Kaedah dan Insrumen Pengukuran 3.

Penilaian Pembelajaran Sains Sains Sekolah Rendah (KSSR) mementingkan pengajaran Kurikulum pembelajaran tiga aspek penting: i.2 Ujian Rujukan Kriteria (URK) URK direka bentuk untuk mengukur aras prestasi calon dengan merujuk kepada objektif pembelajaran yang ditetapkan sebelum pembelajaran dimulakan. Menyiasat Alam Fizikal. ii. Oleh itu. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. Dalam keadaan di mana gred pencapaian diberi. bilangan calon yang mendapat gred A bergantung kepada prestasi individu dan prestasinya tidak dibandingkan dengan prestasi calon-calon yang lain. Keputusan URK boleh dilaporkan sebagai profil yang menunjukkan krityeria yang mana telah dikuasai dan sebaliknya.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 3. Pengetahuan Kemahiran Sikap dan nilai Pengetahuan sains dibahagikan kepada lima bidang kajian iaitu: Menyiasat Alam Kehidupan. Menyiasat Alam Bahan. Objektif pembelajaran sesuatu tajuk dinyatakan dalam bentuk kriteria. 4. iii. seorang calon yang sanggup menguasai semua atau sejumlah kriteria tertentu diberi gred A. Aspek ketiga terdiri daripada Sikap Saintifik dan Nilai Murni. pelbagai kaedah pengukuran diperlukan. Untuk memastikan penilaian pembelajaran sains mencakupi ketiga-tiga aspek penting ini. Kemahiran Saintifik meliputi Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif. dan Menyiasat Dunia Teknologi. 78 .

5. manakala aras amalan melalui kerja amali. dan projek. persembahan lisan. Ujian Penilaian Sekolah Rendah Kertas Ujian Bertulis sains dalam Ujian PenilaianSekolah Rendah (UPSR) terdiri daripada dua bahagian. portfolio dan projek. Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif yang mengukur kebolehan murid menguasai pengetahuan dan kefahaman sains. instrumen yang sesuai termasuk senarai semak dan skala berkadar. Kemahiran saintifik boleh diuji pada dua aras. portfolio dan projek. serta penyampaian hasil kerja amali. 79 . Sikap saintifik dan nilai murni boleh dinilai melalui semua kaedah pengukuran tersebut. Instrumen pengukuran untuk ujian bertulis melibatkan penggunaan pelbagai jenis soalan objektif dan subjektif.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Kurikulum Sains Sekolah Rendah meliputi Pengetahuan Bidang Kajian • Alam Kehidupan • Alam Fizikal • Alam Bahan • Bumi dan Alam Semesta • Dunia Teknologi Kemahiran Sainstifik • Kemahiran Proses Sains • Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik dan Nilai Murni dinilai dengan kaedah Ujian bertulis Persembahan Lisan Kerja Amali Portfolio Projek Rajah 2 : Konsep Penilaian Penilaian Pembelajaran Sains KBSR Pengetahuan boleh diukur melalui ujian bertulis. manakala untuk kerja amali. portfolio. aras pengetahuan melalui ujian bertulis dan lisan.

Konsep penilaian tanpa gagal diperkenalkan bermakna semua murid dikehendaki melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah. termasuk menyediakan tempat. Tugas dan tanggungjawab ini dilakukan sebagai sebahagian daripada tugas dalam pengajaran pembelajaran harian. PEKA dijalankan di sekolah masing-masing berdasarkan peraturan dalam Panduan Kerja Amali yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. menjalankan penilaian kerja murid. 80 . PEKA merupakan satu pembaharuan dalam pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia di atas sebab-sebab berikut: • • • • Aspek penilaian amali sains pertama kali diperkenalkan. Guru diberi kepercayaan untuk menjalankan PEKA berkonsepkan penilaian berasaskan sekolah sepenuhnya.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Bahagian B terdiri daripada 3-5 soalan berstruktur yang mengukur kebolehan murid menguasai kemahiran proses sains dan penggunaan pengetahuan sains. Guru yang mengajar mata pelajaran sains di Tahun 6 ditugaskan sebagai Guru Penilai untuk menjalankan PEKA. Konsep skala berkadar digunakan sebagai asas instrumen pengukuran berdasarkan kriteria yang dikenal pasti. Penilaian Kerja Amali Sains Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) bertujuan mengukur kebolehan murid menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS) dan Kemahiran Manipulatif Sains (KMS). menguruskan penyimpanan rekod kerja dan markah murid. peralatan dan bahan. Guru Penilai telah diberi tempoh Februari hingga Julai untuk menjalankan PEKA. 6. Sekolah bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan PEKA.

Penilaian Kendalian Sekolah Rendah Merancang • menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian • • Membina instrumen Membuat Jadual Penentuan Mebina soalan/instrumen Melaksanakan penilaian • Pemerhatian/lisan/penulisan Merekod Menganalisis maklumat (melapor) Tindakan susulan • Pengukuhan • pengayaan Ya Penguasaan Perkara Diajar Tidak Tindakan susulan • pemulihan Teruskan Pelajaran Baru Rajah 3 : Proses Penilaian Pengendalian Sekolah Rendah 81 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) 7.

berlawanan dengan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikelolakan pada peringkar pusat oleh Lembaga Peperiksaan. 8. guru dapat mengesan perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke semasa. Pakej Penilaian Prestasi Pembelajaran Prestasi Pembelajaran (PPPP) mendedahkan guru kepada Penilaian pendekatan Ujian Rujukan Kreteria (URK) yang mampu memberikan maklumat tentang prestasi pembelajaran murid berdasarkan kriteria pembelajaran.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) merupakan penilaian murid yang dijalankan pada peringkat sekolah rendah. PKSR berkonsepkan penilaian formatif untuk melengkapi UPSR yang sumatif. Usaha ini membolehkan guru mengambil tindakan susulan untuk memperbaiki pengajarannya dan meningkatkan pembelajaran muridnya. termasuk ujian bulanan atau ujian topikal. Senarai kriteria dibentuk berdasarkan empat domain pembelajaran sains. Kriteria pembelajaran merupakan pernyataan yang mengandungi petunjuk yang hendak dikuasai oleh murid. iaitu: • • • 82 Berpengetahuan Berkemahiran Proses Sains Berkemahiran Manipulatif. Tiga kaedah telah dicadangkan dalam PKSR iaitu: • • • Pemerhatian Lisan Penulisan Konsep PKSR perlu dijadikan asas untuk ujian kelas yang berterusan. dan . Melalui PKSR.

tafsiran gambar rajah. Secara sistematik. mentadbir. menganalisis lalu melaporkan dapatan ujian. graf. Antara hasil kerja ialah: • • • • • 83 Laporan eksperimen Latihan bertulis seperti esei. Pakej ini lengkap dengan manual yang membimbing guru mengendalikan URK. Kaedah Penilaian Penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan menggunakan pelbagai kaedah.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • Berkemahiran Intelek Empat domain ini dikenal pasti berdasarkan Hasil Pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran. Kaedah-kaedah ini boleh dibahagikan kepada: • • • 9. guru ditunjuk cara membentuk. carta dan jadual Nota Folio murid Buku skrap . 9. Penilaian secara bertulis melibatkan penyemakan dan pemeriksaan hasil kerja bertulis dan karya murid.1 Penilaian secara bertulis Penilaian secara pemerhatian Penilaian secara lisan Ujian Bertulis Ujian bertulis merupakan kaedah penilaian yang paling banyak digunakan dalam penilaian pendidikan.

Item objektif lebih mementingkan pengenalpastian jawapan yang betul tanpa mengambil kira pemikiran pelajar.1 Soalan Aneka Pilihan (SAP) Soalan aneka pilihan mengandungi satu pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan. dan Soalan Aneka Pilihan. Isi tempat Kosong. 9. murid-murid diminta menjawab sebilangan soalan ujian yang dipanggil item ujian. pelbagai perkara dinilai. Oleh itu guru sukar megenal pasti masalah spesifik yang dihadapi oleh pelajar sekiranya penggubalan item-item objektif tidak dijalankan dengan teliti. Item-item ujian boleh dibahagikan kepada dua jenis: item objektif dan item subjektif.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Melalui penulisan. Kebaikan teknik ini adalah seperti berikut: 84 . Bagi soalan SAP hanya terdapat satu jawapan yang betul atau yang paling tepat. Contoh soalan objektif termasuk soalan Benar-Palsu. Antaranya ialah: • • • • • • • • Pengetahuan Kemahiran saintifik Kemahiran berfikir Kemahiran belajar Kemahiran berbahasa Kemahiran berkomunikasi Perkembangan bakat Perkembagan daya kreatif Dengan menggunakan pensil dan kertas. Padanan.1.

Jika bentuk negatif terpaksa digunakan.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • Boleh diperiksa dengan tepat Liputan isi kandungan yang disoal lebih meluas Mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi Panduan berikut boleh digunakan dalam membina SAP: • • • • Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Pokok soalan mestilah jelas Elakkan daripada memberi maklumat yang tidak perlu dalam pokok soalan Elakkan membentuk soalan dalam bentuk negatif. perkataan atau rangkai perkataan yang berulang dalam pilihan jawapan. misalnya jika semua pilihan jawapan berbentuk nombor. perkataan negatif perlulah digelapkan atau dicetak dengan huruf besar • • • • • Elakkan daripada mengemukakan soalan yang meminta pendapat peribadi Elakkan daripada menggunakan kenyataan yang dipetik terus daripada buku teks atau buku ulangkaji Elakkan daripada mengaitkan sesuatu soalan dengan soalan lain Elakkan daripada memberi pilihan jawapan yang boleh menarik perhatian seperti salah satu pilihan terlalu panjang dan yang lain pula sama panjang Susunan pilihan jawapan hendaklah mengikut urutan yang bermakna. masukkan perkataan yang berulang itu ke dalam pokok soalan • • Semua pilihan jawapan dalam sesuatu soalan mestilah homogen Penggangu hendaklah berfungsi dan digubal sesolah-olah diterima sebagai soalan yang betul 85 . susuna mengikut siri menaik atau menurun • Jika ada sesuatu istilah.

graf dan sebagainya Pokok soalan dan pilihan jawapan hendaklah berada di muka surat yang sama Format pilihan jawapan hendaklah tekal untuk keseluruhan ujian 9. kemahiran. sikap dan nilai.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • Penggunaan bahasa dalam pokok soalan dan pilihan jawapan hendklah selaras Pokok soalan hendaklah diletak selepas gambar rajah.2 Sediakan soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran Soalan mestilah spesifik dan jelas supaya muris dapat memberi jawapan yang tepat dalam tempoh masa yang ditentukan Istilah dan bahasa yang digunakan dalam soalan mestilah jelas maknanya supaya murid tidak slah faham Sediakan skema pemarkahan yang jelas dan lengkap Kaedah Pemerhatian 86 . Teknik ini boleh digunakan untuk menilai pengetahuan. carta.1. Item subjektif mengajak pelajar menggunakan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) untuk mengemukakan pengetahuan dan kemahiran inteleknya semasa menjawab soalan. calon perlu mengemukakan jawapan dirinya. Guru dapat mengenal pasti masalah penaakulan pelajar semasa memeriksa jawapan pelajarnya.2 Soalan Esei Untuk item subjektif. Contoh soalan subjektif termasuk soalan berstruktur dan soalan esei. Panduan berikut boleh digunakan dalam membina soalan esei: • • • • 9.

minat dan masalah murid dengan menggunakan instrumen Skala Berkadar dan Senarai Semak.2. biasanya empat poin yang membawa makna seperti berikut: Poin Makna A Lemah B Sederhana C Baik D Cemerlang Dalam Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). Panduan berikut digunakan untuk membina instrumen pemerhatian: • • • Guru perlu merancang dan menentukan aspek yang dinilai berdasarkan objektif pembelajaran Aspek yang dinilai disusun mengikut urutan Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pembelajarn terhadap individu atau kumpulan 9. dalam situasi formal atau tidak formal.1 Skala Berkadar Skala berkadar (Rating scale) merupakan instrumen yang paling sesuai untuk mengukur tahap pencapaian KPS dn KM. Tujuan pemerhatian adalah untuk mengumpul maklumat tentang kemajuan. Skala berkadar digunakan untuk mencatatkan tahap pencapaian pada suatu skala yang ditentukan.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Pemerhatian digunakan untuk mengesan pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku murid sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. setiap poin skala berkala dikaitkan dengan sebilangan kriteria pencapaian yang telah dikenal pasti. 87 .

amat sukar untuk memeringkat sama ada seseorang mempunyai minat yang lemah.2 Senarai Semak Senarai Semak (Checklist) merupakan instrumen yang lebih sesuai untuk mencatat tahap pencapaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni kerana guru hanya perlu mencatat sama ada sikap berkenaan telah ditunjukkan oleh pelajar atau tidak. Poin Markah Kriteria Tercapai Senarai Kriteria A 1 K1 K1 : Menyatakan pemerhatian menggunakan kelima-lima beria yang berlainan B 2 K1+K2 K2 : Menyatakan pemerhatian terperinci menggunakan tiga alat bagi membantu deria C 3 K1+K2+K3 K3 : Menyatakan semua pemerhatian dengan jujur D 4 K1+K2+K3+K4 K4 : menyatakan perubahan pemerhatian mengikut ketertibannya Rajah 4 : Poin Skala Berkadar Dikaitkan dengan Bilangan Kriteria yang Tercapai oleh Pelajar Rajah 4 menunjukklan bahawa sekiranya pelajar hanya berjaya menguasai kriteria K1 sahaja. dia diberi 1 markah sahaja. Oleh itu senarai semak hanya menunjukkan minat atau tidak. sederhana atau kuat. Untuk Sikap Saintifik dan Nilai Murni seperti minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. manakala pelajar yang berjaya menguasai semua kriteria K1 hingga K4 diberi 4 markah. poin pencapaian dalam skala berkadar ditentukan oleh bilangan kriteria yang dicapai seperti yang diringkaskan dalam Rajah 4.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Dalam contoh KPS memerhati.2. 88 Kaedah Lisan . 9. sebaliknya guru dapat menilai sama ada sesorang pelajar menunjukkan minat atau tidak. 10.

Pengurusan Penilaian Pengurusan penilaian melibatkan perancangan. perancangan yang rapi diperlukan. Penilaian secara lisan di dalam bilik darjah.1 Perancangan Sebelum menjalankan sesuatu penilaian. 11.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Penilai secara lisan adlah satu kaedah guru membuat tafsiran selepas interaksi guru dengan murid dan murid dengan murid. pentadbiran dan penentuan tindakan susulan. Tentukan objektif penilaian sama ada untuk kemajuan atau diagnostik. 11. penggubalan.2 Penggubalan Dalam proses penggubalan soalan. Penilaian secara lisan boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. kemahiran serta sikap dan nilai. penilai boleh menjalankannya secara formatif manakala bagi objektif pencapaian. membolehkan guru: • • • • • Menilai murid secara tidak formal Mendapatkan maklumat tentang diri murid melalui interaksi secara serta merta Mendapatkan maklumat tentang kemahiran murid berkomunikasi Mengetahui kebolehan murid berfikir secara kritis dn kreatif Melengkapkan lagi maklumat penilaian tentang seseorang murid untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan 11. perkara yang berikut perlu diambil perhatian: 89 . ia dijalankan secara formatif atau sumatif. Tentukan aspek-aspek yang hendak dinilai sama ada pengetahuan.

11. Pelaporan perlu juga dibuat dalam bentuk pernyataan dan hendaklah merujuk kepada pencapaian murid dalam memenuhi objektif-objektif pembelajaran.4 Tindakan Susulan Tindakan susulan perlu diambil bagi tujuan pengayaan dan pemulihan. gunakan pengurusan grafik yang sesuai untuk membanding beza antara pengukuran dan penilaian 90 .3 Pentadbiran Murid diberitahu dahulu sebelum ujian dilaksanakan. 11. “Pengukuran merupakan subset penilaian” Berdasarkan pernyataan ini.(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) • • • • • Skop pembelajaran berdasarkan kurikulum Bilangan item soalan atau tugasan Aras kesukaran Skema pemarkahan termasuk senarai semak Tempoh masa ujuan Soalan-soalan yang disediakan hendaklah disemak dan disunting sebelum ditadbirkan. Ujian hendaklah dijalankan dalam keadaan yang sesuai dan selesa. Guru juga boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Soalan-soalan yang disediakan perlu dikumpul dalam ’bank item’ untuk tujuan rujukan dan digunakan semula. Hasil ujian dianalisis dan dirumus untuk tujuanperekodan dan pelaporan agar tindakan susulan dapat dijalankan dengan segera. Latihan 1. Ini selaras dengan prinsip Ujian Rujikan Kriteria.

pilih tajuk yang sesuai anda dikehendaki untuk menyediakan satu borang catatan Penilaian Sikap Saintifik dan Nilai Murni yang berasaskan Senarai Semak. Rehat Anda masih lagi mengikuti modul ini dengan tekun dan sabar. Bahan Bacaan Pembelajaran Kendiri Pukal Latihan Sains Rendah PULSAR. Sekarang masa untuk berehat dan minum secawan kopi. Modul 7 : Penilaian – Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 91 .(PKB3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS) Latihan 2. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains untuk Pendidikan Khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful