P. 1
kurikulum sekolah rendah

kurikulum sekolah rendah

|Views: 100|Likes:
Published by Izan Cf
kurikulum
kurikulum

More info:

Published by: Izan Cf on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/16/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan

Kurikulum merupakan salah satu ilmu teras dalam pendidikan pada masa kini. Tanpa kurikulum sistem pendidikan sukar dilaksanakan di semua tempat atau di sekolah. Bidang kurikulum berdiri di atas pelbagai cabang ilmu seperti pengurusan, ekonomi, sains, kejuruteraan, psikologi dan sosiologi. Kejayaan sistem pendidikan di sesebuah negara amat bergantung kepada reka bentuk kurikulum tersebut. Reka bentuk kurikulum yang unggul menjadikan negara itu maju dan membangun. Di kebanyakan membangunkan kurikulum sejajar negara maju, telah berusaha keperluan dan matlamat dengan

pembangunan negara. Sesuatu kurikulum dapat dinilai keberkesanannya selepas beberapa tahun kurikulum tersebut diperkenalkan, ia mengambil masa yang lama untuk membuat penilaian kepada sesuatu kurikulum yang dilaksanakan. Oleh itu, reka bentuk kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan potensi setiap individu dan pembangunan sumber asli negara yang dipadankan dengan ilmu yang diperoleh melalui kurikulum. 2.0 Definisi kurikulum

Perkataan kurikulum adalah berasal dari bahasa Yunani yang sering digunakan dalam bidang olahraga, iaitu ’currere’ yang bererti jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan larian dari pemulaan sehingga tamat. Pengertian ini mula di gunakan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab pula istilah kurikulum bermaksud Manhaj, iaitu jalan yang terang di lalui manusia dalam kehidupan. Manusia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bidang yang khusus kepada seseorang yang mengajar ilmu pengetahuan (Ishak Ramly.2003). Banyak pandangan yang di berikan oleh ahli-ahli pendidikan dan kurikulum yang boleh digunakan berhubung dengan definisi kurikulum. Kurikulum merangkumi perkara yang paling besar seperti (semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah) dan yang paling kecil ( perkara yang

1

diajar di sekolah), kurikulum dapat diklasifikasikan kepada tiga iaitu kurikulum sebagai program yang di rancang dan dilaksanakan di sekolah. Selain itu, kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas. Seterusnya kurikulum adalah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan, pengalaman individu dan masyarakat secara individu atau kumpulan. Menurut Bellack dan Kliebard, 1977 dalam Ishak Ramly 2005, telah memasukkan unsur-unsur domain kognitif, afektif dan psikomotor dalam kurikulum. Daripada tiga yang diklasifikasikan tadi terbentuk pula beberapa domain khusus seperti ilmu aktual, simbolik, konsep, generalisasi, kemahiran intelektual, manipulatif, sikap, minat, nilai dan apresiasi. Selain itu, Taba (1962) berpendapat bahawa kurikulum adalah perancangan pembelajaran dan semua kurikulum mempunyai elemen yang di tetapkan seperti pernyataan tujuan dan objektif spesifik, pemilihan organisasi kandungan pelajaran, pola pengajaran dan pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Menurut Neagley dan Evans, 1967 dalam Ishak Ramly, 2005 kurikulum adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Pengalaman tersebut bagi membimbing pelajar untuk memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan terkebih dahulu berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Ianya di persembahkan dalam keadaan paling baik bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Tanner dan Tanner, 1980 dalam Ishak Ramly, 2005 Menyatakan bahawa kurikulum adalah proses pembinaan semula pengetahuan dan pengalaman, dibina secara sistematik di bawah penyeliaan sekolah atau universiti, bagi membolehkan pelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. yang

2

3.0

Perubahan dalam kurikulum

Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, 1994 perubahan bermaksud pertukaran, peralihan dan hal berubah. Oleh hal yang demikian, perubahan kurikulum bermakna kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. Sekiranya, kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunujukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. Istilah ataupun konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemenelemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya menjadikan kurikulum tersebut lebih berkesan. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum, yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Sekiranya kurikulum itu tidak ada, maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. Terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu kurikulum perlu diperbaharui. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendiri dan kadang-kadang bergabung. Antara faktor-faktornya ialah:
a. Kewujudan ilmu-ilmu yang baru atau perkembangan penemuan ilmu-

ilmu baru Ilmu sentiasa berkembang dan tidak statik. Ilmu boleh dicari dengan kemudahan teknologi seperti membaca akhbar, majalah atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen. Contohnya, dalam bidang perubatan kita mendapati ia berkembang dengan pesat sekali. Sekiranya terdapat penyakit baru yang datang, penyelidik akan cuba mencari penawar untuk sesuatu penyakit itu. Oleh hal yang demikian, ia penting kepada ahli-ahli pengubal kurikulum untuk kemaskini supaya penerima kurikulum mendapat ilmu mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman.

3

Keperluan individu c. setiap kemahuan masyarakat akan menjadi faktor penting perubahan kurikulum. perkembangan dasar kerajaan mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan dasar kerajaan. e. Keperluan universal d. Sekiranya tiada perubahan tentulah ia menyimpang dengan kehendak kerajaan. Pembaharuan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan dasar kerajaan. Setiap arahan daripada kerajaan memerlukan pihak pembentuk kurikulum meneliti semua kurikulum yang sedang digunakan dan seterusnya membuat pelbagai tindakan ke arah memperbaharui kurikulum sedia ada. Elemen yang mempengaruhinya ialah tahap kedewasaan dan tahap kematangan ahli-ahli masyarakat itu. b.Ilmu-ilmu yang baru itu mungkin dalam prinsip atau teori dan sebagainya. Kehendak masyarakat yang berubah. Kehendak masyarakat sentiasa berubah. tiada yang kekal dan pasti akan berubah. Oleh itu. Begitu juga dengan sesuatu benda. 4 . Maka.

kita tidak tahu atau tidak faham dan tidak jelas mengapa sesuatu kurikulum itu perlu diubah menyebabkan proses pembaharuan itu menjadi kacau dan tidak mempunyai rangka panduan dan tujuan yang sepatutnya. Aktiviti ini cuba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mengapakah sesuatu kurikulum itu boleh diubah? Jawapan kepada persoalan tersebut adalah penting kerana ia merupakan asas kepada aktiviti seterusnya. menyebabkan kurikulum itu tidak dapat berkesan. Malah. Kelemahan yang telah dilakukan ataupun yang terdapat dalam kurikulum. Sekiranya. menjadi seperti yang diinginkan.f. 5 . Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan. Contohnya. Oleh itu. Maka perubahan tidak akan b. Langkah-langkah itu perlu dilaksanakan supaya proses pembaharuan akan menjadi lebih berkesan. Antara langkah-langkah tersebut ialah: a. melaksanakan proses pembaharuan kurikulum ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan atau perlu dilalui. mungkin telah didapati bahawa proses pemilihan objektif ataupun isi bagi kurikulum telah tidak dilaksanakan dengan sempurna dan oleh hal yang demikian. perwujudan aspek pembaharuan dalam sesuatu kurikulum itu wujud. Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum dengan masalah yang telah dikenalpasti.

Malah. Seterusnya. Dengan kata lain. e. Pemikiran mengenai objektif sepatutnya selari dengan pemikiran yang diperolehi daripada diwujudkan. f. 6 . Langkah ini penting dilakukan supaya model yang akan diwujudkan nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan bentuk pendekatan proses pembaharuan itu. Mewujudkan rangka bentuk atau model pembaharuan. langkah haruslah sesuai dengan objektif pembaharuan yang telah d. perlu dikenal pasti aspek-aspek kurikulum yang perlu dibaiki supaya menjadi lebih berkesan. langkah.langkah sebelumnya.Langkah ini adalah penting untuk mewujudkan bukti yang lebih kuat dan nyata lagi mengenai kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada itu. Membuat penilaian mengenai hasilnya. c. Mengenalpasti keperluan dan kemudahan yang dikehendaki. Mewujudkan objektif. unsurunsur praktikal dan realiti perlu diberi pertimbangan dalam perwujudan konseptual model tersebut.

mereka yang bertanggungjawab memperbaharui kurikulum ini tidak akan berasa terkejut dan gelisah sekiranya terdapat beberapa kelemahan selepas dilaksanakan. Pada 1970. Penilaian formatif akan terus dilakukan dianalisa untuk terus yang berkenaan. kebanyakannya di luar bandar.1996). Langkah-langkah yang terlibat diperingkat ini bukan sahaja memperbaharui kurikulum yang berkenaan tetapi melaksanakan kerjakerja menguji kurikulum yang telah diperbaharui. KEMAS dan Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasioal (JPNIN) memulakan kelas prasekolah awam. Pada tahun 1992 Kementerian Pelajaran Malaysia 7 . 2002 dalam Sharizan Hasan dan Ahmad Shahabudin. memperbaikinya.Tujuan langkah ini untuk memberi gambaran awal mengenai hasil proses pembaharuan supaya dengan demikian. Hanya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Jabatan Kemajuan Masyarat (KEMAS) mula menubuhkan pusat-pusat tadika. (Razali Arof. 2006 mengatakan pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1992. Sekurang-kurangnya. Pada 1986. Selepas itu barulah kurikulum ini diperkenalkan sepenuhnya kepada semua sekolah Menurut Azizah Lebai Nordin. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan pertengahan atasan. Melaksanakan. Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ). kita dapat memikirkan cara mengatasi kelemahan yang ada. g.

berkomunikasi. Kurikulum yang releven dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. pada tahun 2008/2009 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula dan pada tahun 2010/2011 digunakan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ( KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik. inovasi. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. kreativiti dan keusahawanan. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). pelbagai perubahan yang telah dilakukan antaranya ialah: 1. Selanjutnya.memulakan prasekolah di seluruh Malaysia. Seterusnya pada tahun 1993 sebuah Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. 8 . 2. Selang beberapa tahun kemudian iaitu pada tahun 2003 pendidikan prasekolah menguna pakai sebuah kurikulum yang baru iaitu Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ( KPK ). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Dalam perkembangan kurikulum prasekolah.

Beliau adalah seorang 9 .3. Memastikan kesinambungan antara Prasekolah dengan Tahun 1. semangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama. melainkan seluruh aspek yang diatur dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. kandungan. yang termasuk dalam kriteria input instrumental cukup banyak. jati diri.Jacques Rousseau (1712-1718). 7. peralatan.Jacques Rousseau (1712-1718). Dengan ini bererti kurikulum bukanlah kumpulan yang harus difahami. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai etika. 6. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. daya kepimpinan. Sebenarnya. Termasuk di dalam hal ini adalah manusia pelaksananya. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu. 4. 4.1 Jean. Inilah pengertian kurikulum secara umum. Dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak pelbagai tokoh-tokoh yang terdapat seperti Jean. 4. biaya dan sebagainya. yakin diri. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. tetapi cukup disebut kurikulum saja. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat "early start" dalam pendidikan melalui program prasekolah. metode.0 Tokoh-tokoh yang terdapat dalam Pendidikan Prasekolah Kurikulum biasanya dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif. 5.

10 . Rousseau juga berpendapat bahawa pendidikan kanak-kanak perlu bermula semenjak kelahirannya. Justeru itu. Disini keseimbangan sosial dan emosi lebih perlu diberi perhatian berbanding dengan pengumpulan maklumat dan kemahiran. Oleh itu. Dalam Falsafah Rousseau ialah manusia pada asal kejadiannya adalah baik oleh itu pendidikan perlu menggalakkan supaya kebaikan ini boleh berkembang dan juga pada pandangannya manusia perlu hidup dalam suasana yang natural tanpa adanya pengaruh yang kurang sihat daripada masyarakat. Selain itu. Guru memainkan peranan menjadi pembimbing yang membenarkan kanak-kanak secara semulajadi mengikut peringkat umur yang berbeza. Bagi Rousseau. spontan dan inkuisitif (melahirkan kecenderungan dan perasaan mereka dengan bebas. perkembangan. pandangan beliau dalam pendidikan kanak-kanak disebut sebagai Naturalisme. minat dan aktiviti. manusia dan benda. pendidikan secara semulajadi ’natural’ dapat mempertingkatkan kualiti-kualiti seperti kegembiraan.ahli falsafah Perancis dan dikenali kerana bukunya ’Emile’ yang membincang tentang asuhan dan pendidikan anak-anak secara semulajadi. Di sini ibu bapa dan guru perlu membuat pemerhatian perkembangan kanak-kanak dan menyediakan pengalamanpengalaman berdasarkan masa-masa yang sesuai dan pendidikan pada pandangan Rousseau berlaku melalui tiga punca iaitu keadaan semula jadi . membentuk kurikulum yang disusun mengikut peringkat umur yang berbeza dan berdasarkan minat dan aktiviti kanak-kanak. buku teks tidak penting bagi kanak-kanak sehinggalah mereka mencapai umur 12 tahun. Dalam falsafahnya terdapat empat yang diberi penekanan iaitu kebebasan. Pendidikan Naturalisme ini yang bercorak yang membenarkan perkembangan individu tanpa ada gangguan dan halangan. Oleh kerana pendidikan perlu berasaskan pengalaman kanak-kanak menggunakan objek sebelum mengenali simbol.

Beliau yakin bahawa kanak-kanak perlu dilibatkan dalam aktiviti yang bermakna kepada mereka berdasarkan minat dan 11 . beliau mengaplikasikan pendapat Rousseau yang menjadikan kecenderungan semula jadi kanak-kanak sebagai asas kepada pengajaran. Pada tahun 1774. Apa yang boleh dipelajari daripada kegagalan Pestalozzi ini ialah pendidik awal kanak-kanak tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada inisiatif kanakkanak dan mengharapkan kanak-kanak sendiri mempelajari apa yang mereka perlu tahu.4. anaknya tidak boleh membaca dan menulis semasa umur 12 tahun. pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan. Ia sangat terpengaruh dengan idea-idea Rousseau dan bukunya mile yang berkaitan dengan konsep semula jadi ‘nature’. Pelbagai idea-idea mengenai pendidikan oleh Pestalozzi antaranya ialah Pestalozzi percaya bahawa teknik mengajar secara mengingat dan menghafal adalah tidak berkesan. Beliau menghadapi kegagalan dalam mendidik anaknya berdasarkan idea Rousseau. Salah satu sumbangan Pestalozzi yang berharga ialah pembentukan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan individu. beliau telah membuka sebuah sekolah di ladangnya untuk kanak-kanak miskin yang dikenali Neuhof Pestalozzi memperkembangkan ideanya yang mengintegrasikan kehidupan di rumah. Di sekolah ini. Pengaruh Rousseau dengan konsep semula jadi beliau telah mengasuh anaknya Jean-Jacques dengan menggunakan `Emile` sebagai panduan. Switzerland.2 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Seterusnya. tokoh lain iaitu Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) dilahirkan di zurich. Keadaan ini berlaku mungkin kerana masalah fizikal (Anaknya dikatakan menghidap penyakit gila babi atau epileptik dan juga mungkin kerana beliau tidak dapat menterjemahkan idea-idea Rousseau yang abstrak dan mempraktikkannya. Beliau menekankan tentang penggunaan bahan maujud dan penerokaan kendiri dalam pengajaran kanak-kanak.

mengukur. Beliau juga menyediakan pendidikan kepada pekerja-pekerjanya untuk menjadikan mereka manusia yang rasional. Owen percaya bahawa sahsiah yang baik perlu dipupuk sewaktu kanak-kanak masih kecil dan tingkah laku kanak-kanak pada asasnya dipengaruhi oleh persekitaran. merasa dan menyentuh. 4. Dengan ini kanak-kanak yang lebih tua boleh membantu kanak-kanak yang lebih muda. sebuah model bandar kilang yang diurus olehnya untuk memberi asuhan kepada 100 kanak-kanak yang berumur daripada 18 bulan hingga 10 tahun sementara ibu bapa mereka bekerja di kilang kapas kepunyaannya. tokoh seperti Robert Owen (1771-1858). Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur iaitu `multiage grouping`. Pestalozzi percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman deria. Antara matlamat pembukaan sekolah kanak-kanak ini adalah bertujuan untuk memajukan pemikiran kanak-kanak daripada ibu bapa mereka yang tidak berpelajaran. Usahanya ini telah membawa kepada pembukaan sekolah `infant` di London pada tahun 1818. Sumbangan Owen seperti pembukaan sekolah kanak-kanak yang pertama telah mendahului kindergarten 12 . Beliau percaya bahawa masyarakat boleh membentuk peribadi kanak-kanak. Pestalozzi percaya cara yang terbaik dalam pembelajaran konsep ialah dengan melalui manipulatif seperti membilang.3 Robert Owen (1771-1858) Selain itu.pengalaman mereka. Beliau juga mencadangkan supaya kanak-kanak diajar secara berperingkat-peringkat berdasarkan kebolehan mereka dan usaha mereka sendiri. Melalui pengalaman-pengalaman deria yang sesuai kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. Beliau merupakan seorang environmentalis. Owen telah membuka `infant school` pada tahun 1816 di New Lanark Scotland. Beliau juga yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya. Berdasarkan kepercayaan ini beliau membentuk kaedah pengajaran yang berdasarkan objek.

Froebel menganggap kanak-kanak seperti benih yang baru ditanam. Sekolah ini dinamakan kanak. 4. kurikulum. Beliau digelar sebagai ‘ father of the sekolah taman kanak-kanak pada kindergarten. `garten' bermakna taman. metodologi pengajaran dan latihan guru. Froebel belajar daripada Pestalozzi dan bekerja dengannya.4 Friedrich Froebel (1782-1852) Manakala tokoh seperti Friedrich Froebel (1782-1852). Frobel membentuk kurikulum dan kaedah pengajaran awal kanak-kanak. Beliau telah mengasaskan tahun 1837. Konsepnya mengenai kanakkanak dan bagaimana mereka belajar adalah berasaskan kepada idea yang diistilahkan sebagai ‘unfolding’ (proses pengembangan seperti bunga yang kembang) yang telah diasaskan oleh Comenius dan Pestalozzi sebelumnya. Beliau merupakan Seorang tokoh pendidikan Jerman. Froebel adalah seorang yang kuat beragama yang menganggap manusia secara semulajadi adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. Peranan guru dapat membentuk pengalaman dan aktiviti kanak-kanak. Idea dan amalannya telah mempengaruhi pendidik-pendidik dari segi kepentingan pendidikan awal dan hubungan di antara pendidikan dan kemajuan sosial. Peranan pendidik sama ada ibu bapa atau guru ialah membuat pemerhatian terhadap ‘natural unfolding’ dan menyediakan aktiviti yang membolehkan kanakkanak belajar apabila mereka sudah ada kesediaan untuk belajar. dan mula mengeluarkan pucuk dan akhirnya menghasilkan buah.Froebel. `Kinder' bermakna kanakkindergarten’. mula bercambah. Berbanding dengan Pestalozzi yang memberi tumpuan kepada pengajaran. Sumbangan Froebel dalam pendidikan ialah dalam bidang pembelajaran. Beliau mengumpamakan 13 . Banyak menghabiskan masa hayatnya membentuk sistem pendidikan awal kanak-kanak. Oleh sebab itu taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak.

saiz dan warna yang menarik. Pandangan Froebel terhadap Kindergarten perlu dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak seperti dicat dengan warna yang terang. Kanak-kanak hendaklah dianggap sebagai kanak-kanak dan mereka perlu diberi kebebasan.guru sebagai tukang kebun. Peringkat pendidikan awal kanak-kanak sangat penting kerana ia adalah asas kepada semua pendidikan selanjutnya. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. fizikal dan sosial kanak-kanak hendaklah dipupuk yang dapat memberi latihan terhadap kanak-kanak. dipenuhi dengan tanam-tanaman. Strategi Pengajarannya ialah Main sebagai satu strategi dalam pendidikan dianggap sebagai sumbangan Froebel yang terbesar dalam pendidikan awal kanak-kanak. gambar-gambar. mempunyai bilik yang dapat dimasuki cahaya. mereka dididik dalam suasana yang tertutup penuh dengan keharmonian dalam keadaan semula jadi. Pendidikan hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Kindergarten merupakan satu institusi yang membolehkan kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru. Kindergarten seolah-olah tapak semaian bagi latihan kemasyarakatan seperti kerjasama. Untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak ianya perlu dilengkapi dengan kerusi dan meja yang sesuai mengikut saiz kanak-kanak dan tidak perlu dilengkapkan dengan kerusi serta meja orang dewasa sehingga menghalang perjalanan aktiviti. menggunakan daya usaha sendiri. binatang. Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Di dalam kebunnya yang dipenuhi dengan kanakkanak. Di kindergarten perkembangan mental. bunyi-bunyian dan alat permainan yang merupakan bentuk daripada objek mudah. Suasana di kindergarten hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. menjaga kebersihan dan menjaga kesihatan yang baik dan teratur. hormat menghormati. bersikap membina. Beliau menyatakan bahawa bermain itu kehidupan dan bermain 14 .

Bermain dengan alat permainan adalah perkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Bermain juga memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan beberapa kemahiran asas yang dimiliki. Bermain bagi kanak-kanak adalah belajar. Naluri bermain adalah keinginan semula jadi dan berkembang mengikut peringkat umur.itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak-kanak. Ketika bermaian mereka mendapat kepuasan kerana naluri ingin tahu kanak-kanak dapat dipenuhi barang-barang permainan itu. Selain daripada main Froebel juga menekankan tentang latihan pekerjaan untuk kanakkanak. Setiap permainan adalah asas kepada pendidikan yang lebih formal. orang lain dan peristiwa. kanak-kanak juga dapat mengetahui banyak perkara seperti mengetahui mengenai objek. Ketika bermain. Bermain bukan sahaja memberi keyakinan diri. Permainan adalah bahan asas pembelajaran dan perkembagan minda mereka. Oleh itu semua kerja-kerja yang dilakukan oleh kanak-kanak perlu mempunyai ciri-ciri main. Permainan ialah apa sahaja bahan ataupun aktiviti yang memberi kepuasan. Kanak-kanak dapat melahirkan keunikan mereka melalui main. Keadaan ini dapat merangsang mereka bergerak dan berkembang secara aktif. bumbung dan lain-lain. lantai.peristiwa yang berlaku di sekitarnya. Contohnya dengan bermain permainan cantum dan lekat bagi membina rumah dapat menyedarkan mereka membuat rumah memerlukan percantuman beberapa bahan asas seperti tiang. kanak-kanak menggunakan kesemua sensorik pancaindera. serta melakukan koordinasi fizikal dan kemahiran motoriknya. kegembiraan dan ketenangan kepada orang yang bermain dengannya terutama kanak-kanak. Melalui permainan. 15 . dinding. Kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari daripada bermain dapat digunakan oleh mereka ketika berinteraksi dengan orang lain dan ketika mengadaptasi dengan alam sekitarnya. malah dapat mendorong keinginan mereka supaya mempelajari pelbagai perkara lagi.

Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan ` sensory 16 . Dari segi jadual waktu beliau berpendapat bahawa jadual waktu pengajaran kanak-kanak tidak terbatas. sebahagiannya telah lulus peperiksaan sekolah rendah dan lulus dengan gred yang lebih tinggi daripada kanak-kanak biasa. Beliau membahagikan kepada tiga peringkat iaitu bayi (infancy). Dalam tahun 1899. terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome.Selain itu. Pada masa ini beliau banyak menghabiskan masa dengan kanakkanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehi melalui kajiannya. Froebel juga menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat atau objek dalam pengajaran untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran. Di sekolah ini beliau menghabiskan masanya selama dua tahun bersama rakan-rakannya kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak melatih guru-guru dalam terancat akal. Beliau juga setuju dengan prinsip yang mengatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria. mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terancat akal. Froebel telah membahagikan proses awal kanak-kanak di antara kelahiran dan umur 6 tahun kepada peringkat-peringkat berdasarkan perkembangan fizikal dan mental. 4. awal kanakkanak (early childhood) dan peringkat kanak-kanak (childhood). Sebahagian daripada kanak-kanak yang beliau ajar dilabel sebagai `uneducable' telah dapat belajar dengan baik sehingga boleh membaca dan menulis. Alat mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria.5 Maria Montessori Maria Montessori Seorang tokoh pendidikan di Rome. Kaedah Mengajar Montessori menekankan kepada Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

Orang dewasa tidak boleh memaksa kanak-kanak menerima idea mereka. mereka akan dapat memperkembangkan kemahiran dan kebolehan mereka yang menjadi asas dalam pembelajaran berkesan. Apabila kanak-kanak mempunyai pilihan. (Lesley Britton 1992 ). the Children 's House in Italian.teaching and learning'. Guru dan ibu bapa menghormati kanak-kanak dengan pelbagai cara antaranya ialah membantu kanak-kanak untuk belajar melakukan sendiri aktiviti mengikut pilihan mereka. beberapa buah sekolah lagi dibuka. Seterusnya ialah ‘Absorbent Mind’ ialah cara kanak-kanak memperolehi pengetahuan adalah berbeza daripada orang dewasa. pendengaran dan sentuhan. Di sekolah-sekolah ini Montessori telah menggunakan kaedahnya kepada kanak-kanak biasa. Mereka perlu dilayan seperti kanak-kanak bukan seperti orang dewasa. Ini bertujuan cekap. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam kaedah Montessori seperti menghormati kanak-kanak. beliau diminta menubuhkan sekolah untuk kanak-kanak di kawasan`slum’ yang merupakan `rehousing programe'. Dua tahun berikutnya. Pada tahun 1904. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunanya boleh mendatangkan hasil pencapaian yang baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki pencapaian kanakkanak yang normal. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Jika orang dewasa supaya kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan mengguna deria dengan 17 . autonomi dan penghargaan kendiri yang positif. Mengikut Montessori orang dewasa perlu melayan kanak-kanak dengan baik. Sekolah pertama dan yang besar di San Lornso ini diperuntukkan kepada kanak-kanak yang berumur tiga hingga enam tahun. Sumbangannya terhadap kanak-kanak ini dan juga ceramah-ceramah yang disampaikan kepada orang ramai sama ada di Itali dan di negara-negara Eropah yang lain menjadikan Maria Montessori seorang yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang pendidik dan juga seorang doktor. Beliau menamakan sekolahnya ini sebagai ` Casa dei Bambini ' .

Guru dan ibu bapa perlu membuat pemerhatian. 18 . Semua kanak-kanak akan melalui peringkat ini tetapi jangka masa bagi tiap-tiap kanakkanak adalah berbeza. Daripada umur 3-6 tahun. perbuatan dan bagaimana mereka memberi respon kepada kanak-kanak. Guru dan ibu bapa perlu mengesan masa-masa sensitif ini dan menyediakan pengalaman-pengalaman untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.menggunakan pemikiran untuk memperolehi pengetahuan. pendengaran. Pengalaman yang sedia ada dan bahan-bahan yang disediakan untuk kanak-kanak juga menentukan jenis dan kualiti pembelajaran. memadan dan menggeredkan warna. jangkamasa sensitif Montessori percaya terdapat jangka masa sensitif di mana pada waktu ini kanak-kanak cepat mempelajari beberapa tingkah laku dengan lebih berkesan ( Banyak ahli pendidik awal kanak-kanak memberi maksud sensitive periods ini sebagai kesediaan readiness). Apa yang kanak-kanak pelajari bergantung kepada orangorang yang terdapat di sekeliling mereka iaitu percakapan. Guru mempunyai 3 peranan seperti mengesaninya mengakui wujudnya masa-masa yang sensitif. Pada peringkat ini kanak-kanak sudah boleh menguasai beberapa kemahiran seperti membeza. kanak-kanak telah menggunakan conscious absorbent mind iaitu boleh membuat pemilihan daripada maklumat yang diperolehi daripada alam sekitar dan dapat mempertingkatkan lagi penggunaan deria mereka. belajar untuk dan menyediakan pengalaman-pengalaman untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak. kanak-kanak pula menggunakan anggota fizikal mereka atau pancaindera. bau dan sentuh. rasa. Jangka masa sensitif dalam pembelajaran berlaku dalam masa awal hayat iaitu semasa bermula perkembangan pesat dari segi fizikal dan bahasa. Selain itu. sejak lahir sehingga berumur 3 tahun pula pemikiran kanak–kanak diistilahkan sebagai ‘unconsciouis absorbent mind’ yang diperkembangkan melalui penggunaan deria penglihatan. Terdapat ramai pendidik berpendapat bahawa pemerhatian terhadap kanakkanak lebih penting daripada memberi ujian kepada mereka.

Persekitaran ini mungkin bilik darjah. taman asuhan kanak-kanak atau di padang permainan. Maksud pendidikan kendiri ialah apabila kanak-kanak boleh mendidik diri mereka sendiri semasa melakukan aktiviti-aktiviti yang terdapat di persekitaran yang disediakan. semua kanak-kanak ingin belajar. rumah.Prinsip seterusnya ialah persekitaran yang disediakan (Prepared Environment) Kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan dalam persekitaran yang disediakan. Matlamat penyediaan persekitaran ini ialah untuk membolehkan kanak-kanak berdikari dan tidak bergantung kepada orang dewasa. semua kanak. 5. membuat refleksi dan mendapat kepuasan diri. Ciri-ciri berikut adalah semua kanak-kanak mempunyai `absorbent mind' semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Montessori semua kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang universal. Melalui penglibatan dalam aktiviti ini kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu.kanak melalui berbagai peringkat perkembangan dan Semua kanak-kanak ingin berdikari. Kanak-kanak pada usia ini telah mula memasuki tamantaman didikan atau lebih dikenali dengan prasekolah. Sebaliknya mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan pendidikan kendiri (Auto Education). Bagaimanapun pertumbuhan pesat pusat-pusat jagaan atau asuhan awal kanak di Malaysia yang juga dikenali sebagai TASKA menunjukkan bahawa definisi Pendidikan 19 .0 Kurikulum awal kanak-kanak yang terdapat di Malaysia Pendidikan Awal kanak-kanak melalui kurikulum yang formal telah bermula seawal usia 6 tahun. semua kanak-kanak belajar melalui bermain atau bekerja.

Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. Anak-anak seawal usia 0 hingga 6 tahun bukan sahaja perlu di asuh dan dijaga tetapi juga telah mula boleh dididik. Selain daripada itu. 20 . Terdapat dua kurikulum yang penting dalam kurikulum awal kanak-kanak iaitu kurikulum Standard Prasekolah dan Kurikulum Permata. sekolah. Sekiranya hal tersebut berubah. kurikulum yang seimbang dan menyeluruh dapat membantu menjayakan matlamat yang ingin dicapai. 1990). kurikulum juga akan berubah (Musa. murid-murid. disiplin. guru-guru. Kurikulum ini merangkumi aktiviti akademik seperti kursus atau mata pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah seperti persatuan-persatuan di sekolah. Oleh hal yang demikian. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. kelengkapan pengajaran. 1992). Kurikulum dimaksudkan sebagai rancangan aktiviti dan pengalaman yang disediakan untuk murid-murid di sekolah.Awal Kanak-kanak di Negara kita juga telah berubah . Mastura Badzis. sukan dan permainan. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. 2008 mengatakan pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan dan dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Dalam konteks kanak-kanak. komuniti dan pendapat masyarakat merupakan unsur penting dalam kurikulum.

1985). Oleh hal yang demikian. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Dalam kehidupan kanak-kanak. pembentukan pendidikan kanak-kanak dapat dihasilkan dengan perhatian pendidikan kanak-kanak lelaki dan perempuan seawal setahun sehingga lima tahun. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. strategi pengajaran pembelajaran. pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. pendidikan prasekolah adalah masa yang paling penting kerana semua pembentukan personaliti akan terbentuk pada masa ini. seperti di Cuba.5. (Rozumah & Salma. Contohnya.1 Prasekolah Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. (2) Kurikulum Prasekolah yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah pertama dalam bidang awal kanak-kanak dengan satu 21 . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang telah digubal mempunyai matlamat untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Kurikulum pendidikan prasekolah mempunyai kepentingannya yang tersendiri dan telah mengubah akta pendidikan. guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak. Oleh sebab itu. Menurut Akta Pendidikan 1996 pindaan Seksyen 22 (1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.

kurikulum perlu dirancang dan distrukturkan mengikut titik permulaan pembelajaran kanak-kanak mengikut apa yang mereka tahu dan boleh buat.U. guru dan ahli-ahli lembaga pengelolanya.1.Kaedah-Kaedah Guru/ Kaedah-Kaedah (Kindergarten dan Sekolah Asuhan) (Pendaftaran) 1972 Warta Kerajaan P. Kini. KPM berusaha menjalinkan kerjasama dengan PERMATA berbekalkan peruntukan sebanyak RM 200 juta. 5.131 buah kelas prasekolah. dan merancang aktiviti yang bertujuan dan bermakna untuk memberi peluang kepada pengajaran dan pembelajaran di luar dan di dalam bilik darjah. (A) 414. 22 . Program peluasan ini melibatkan 700 buah kelas prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan melaksanakan Program Peluasan Pendidikan Awal Prasekolah di seluruh negara seiring dengan PIPP Teras ke-2 membangunkan modal insan. untuk menyatakan prosedur yang mesti dipatuhi mengenai pendaftaran tadika. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. bahan atau kandungan dan aktiviti pembelajaran yang sepadan dengan tahap dan keperluan kanak-kanak. Walaupun begitu badan-badan yang mengendalikan prasekolah ini merasa perlu untuk mendapat panduan dan bimbingan daripada Kementerian Pelajaran. Namun. dalam pelaksanaan program ini.1 Faktor-faktor perlaksanaan kurikulum prasekolah a) Ciri kanak-kanak b) Alam persekitaran c) Prinsip pembelajaran d) Aktiviti yang terancang Pada tahun 2003. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992.

rohani intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. membaca dan menulis. Ia lebih kepada 23 . ia dapat meningkatkan kemahiran. dan Bahasa Tamil. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Bahasa Cina. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. bertutur. Fokus utama tunjang ini adalah kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri Komponen ini adalah sama dalam pendidikan sekolah rendah maka kanak-kanak tidak akan mengalami kejutan budaya ketika memasuki alam persekolahan pada umur 7 tahun (Rohani 2003). kemahiran mendengar. Seterusnya.1. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris wajib dipelajari manakala Bahasa Cina dan India pula hanya kanakkanak prasekolah beraliran bahasa tersebut sahaja akan belajar. pendidikan kerohanian. kreatif dan bermakna.5. kemanusiaan. emosi. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Komponen bahasa dan komunikasi terdiri daripada Bahasa Malaysia. sains dan teknologi. Kemahiran ini dapat dipraktikkan dengan aktiviti dan permainan bahasa yang dirancang oleh guru.2 Tahap persekolahan di Malaysia Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang menggunakan bahasa penghantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa penghantarnya bukan Bahasa Malaysia. sikap dan nilai. kemahiran asas serta nilai dalam enam tunjang pembelajaran iaitu bahasa dan komunikasi.

nilai berkaitan diri dengan masyarakat nilai berkaitan diri dengan alam sekitar dan nilai berkaitan diri dengan negara. sikap dan nilai pula merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan moral lebih kepada nilai berkaitan perkembangan diri. Ia merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.Pendidikan Kerohanian dan moral. rehat. Masa yang ditetapkan selama dua jam seminggu. mengukur dan membanding. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti sukan dan sebagainya. awal Sains membolehkan organ deria dan peralatan mudah semasa membuat pemerhatian. rukun islam. Ia tidak merangkumi aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi fizikal dan penjagaan kesihatan serta perkembangan kreativiti. Ia lebih menekankan 24 . menyanyi. sirah dan Kalimah Syahadah manakala pendidikan moral memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan seperti nilai-nilai murni. Pengajaran ini selalunya melalui kaedah bercerita. Perkembangan Kreativiti merangkumi seni visual. meneroka dan bermain. nilai berkaitan diri dengan keluarga. Kanak-kanak ini dapat mezahirkan idea mereka secara kreatif dan dapat melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Tunjang Ketrampilan diri menekankan perkembangan sosioemosi kanakkanak. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. makan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang rukun iman. Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains dan awal matematik. aktiviti ‘hands-on’. simulasi. Kebersihan persekitaran dan pemakanan dan kesihatan fizikal diri akan ditekankan.

operasi nombor yang mudah. komuniti. dan alam sekitar. mengira dan menaakul. Kurikulum dan bertema. konsep waktu dan menyediakan peluang menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu melalui tunjang Sains dan Teknologi. menekankan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia. nilai wang. Secara tidak langsung. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga.kepada penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan awal Matematik pula menekankan pengalaman konsep pranombor. Seterusnya. dan keperluan semasa seperti perayaan. pengajaran tidak dijalankan secara ‘spoon feeding’ dan murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah serta mengaitkan dengan pengalaman yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. keperluan setempat. tunjang Kemanusiaan pula memberi peluang kanak-kanak memahami dirinya. rakan. Tema pembelajaran pula mengikut keperluan murid. Semangat hormat menghormati sentiasa diasuh melalui tunjang-tunjang ini. menulis. dilihat selesa untuk kanak-kanak tersebut iaitu empat jam sehari (termasuk masa rehat) iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas. Manakala 3 jam 30 25 . Teori pembelajaran yang dijadikan fokus adalah pembelajaran konstruktivisme dimana murid membina pengetahuan sendiri. Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular. Malah. nombor.dan merangkumi dua modul iaitu modul asas Modul asas merangkumi penguasaan literasi awal 4M iaitu membaca. kanak-kanak tersebut akan menghormati kebudayaan dari semua etnik dan kaum di Malaysia maka apabila mereka besar tidak akan berlaku perpecahan kaum. Peruntukan masa dalam kurikulum ini.

kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap perkembangan mereka. perbualan dan hasil kerja murid. 5. 1985).2 Kurikulum Permata Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. Rajah 1: Wajaran Masa bagi Prasekolah Penilaian murid yang dapat dilihat melalui pemerhatian dengan melihat secara tingkah laku murid. Oleh hal yang demikian. rekod berterusan (Running Record) serta boleh dillihat dengan penyimpanan maklumat dalam portfolio seperti rekod peribadi. Perekodan pula lebih kepada senarai semak. Perkembangan kurikulum awal kanak- 26 .minit sehari iaitu 17 jam 30 minit satu minggu untuk kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas. rekod Anexdot. rekod kemajuan dan hasil kerja.

500 sebulan. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. institusi. program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y. komunikasi dan fizikal. 2008). dan keutamaan diberikan kepada ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM1. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya.565 kanak-kanak di 457 pusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul pembelajaran. Sehingga kini 17. Oleh itu. Pengasuhan yang dilaksanakan berbeza dengan taska biasa kerana ibu bapa perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya sejam setiap minggu untuk bersama dengan anak mereka di pusat itu selain melawat pada waktu makan tengah hari untuk mewujudkan hubungan yang lebih erat antara ibu bapa dan anak. Bhg. teknik pengajaran serta kursus 27 . Oleh hal demikian. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. dasar. sosio-emosi. Permata Negara dilaksanakan sejak 1 Mac 2007 dengan menawarkan perkhidmatan pengasuhan dan didikan awal untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun.kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi.A. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et.al. Kurikulumnya juga digubal berbeza daripada kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang lain kerana ia memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. Projek perintis “Setiap anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan setelah dicetuskan oleh Rosmah kira-kira tiga tahun lepas setelah beliau melihat peningkatan kes jenayah dan masalah sosial dalam negara yang dipercayai berpunca daripada corak didikan semasa kanak-kanak.

Permata Negara yang melibatkan program asuhan dan didikan awal kanak-kanakdan satu garis panduan akan disediakan untuk menyelaras kurikulum. Kajian UPSI dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di Permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul. kanak-kanak di bawah program ini juga terbukti sekurangkurangnya setahun lebih ke hadapan berbanding kanak-kanak sebaya mereka dalam beberapa perkara termasuk aspek kematangan emosi. dan dikendalikan Universiti Sains Islam Malaysia bagi pelajar yang berumur 9 hingga 12 tahun. Amerika Syarikat. mendalami dan mengaplikasi ilmu yang berteraskan al-Quran.penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). yang juga Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Dasar Permata Negara berkata. ceria dan berkeyakinan diri. keyakinan dan kemahiran berkomunikasi. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 peratus daripadanya mencapai kemahiran pra-sains. latihan dan kelayakan tenaga pendidik di semua taman asuhan kanak-kanak iaitu Permata Seni melibatkan latihan pelajar yang pintar dan berbakat dalam bidang seni. yang akan dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama University of Johns Hopkins. 28 . pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. Permata Insan bertujuan melatih pelajar supaya memahami. Rosmah. stabil. Permata Pintar bertujuan membimbing pelajar yang mempunyai tahap kepintaran yang luar biasa untuk menjadi lebih cemerlang.

Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ Sekolah Asuhan)(Pendaftaran) pada 1972.Perkasa Remaja. Yayasan ini telah banyak membiayai 29 . yang dikendalikan UKM.U (A). Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum untuk mendapatkan pendidikan selepas merdeka . Pada tahun 1960. Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu. Cina dan India. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). Pada tahun 1969. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). bertujuan melatih dan membimbing remaja berumur 18 hingga 25 tahun bagi mengelak mereka terlibat dalam gejala sosial serta dibentuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berguna kepada masyarakat dan negara (Bernama. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. berlaku satu revolusi telah berlaku iaitu Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada ‘Worker Society of Malaysia’ untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. Pada tahun 1970. (Bernard Van Lee 2009). Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun. pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf".

Anak-anak yang mempunyai nilai-nilai seperti ini akan membangun sebagai modal insan berminda kelas pertama.aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi “Saya yakin bahawa Pusat Anak Permata Negara akan mencapai matlamatnya dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak yang berakhlak mulia serta mempunyai kekuatan dalaman yang membolehkan mereka menghadapi cabaran dan masalah dengan tenang dan baik. Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal menyebabkan tertubuhnya ‘Children Centre Act’ atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut. Usaha ini turut disokong oleh Y.B Menteri Pelajaran. Pada tahun 1986 pula. Kini. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009). Keluarga dan Masyarakat dan Y. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Menteri Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI).A. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Y. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP).B. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak.” 30 . Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1972 sehingga 1976. 2009). Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan.B Pembangunan Wanita. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah.

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) diberi 31 . Malah. Oleh itu. setiap anak amat berharga. pendidikan awal kanak-kanak penting dalam perkembangan intelek. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta disertai berbilang kaum dan agama. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. aman dan penyayang. rohani. Oleh itu. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” [ Akta Pendidikan 1996 : Peraturan-peraturan 9Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997] Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. kita perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang positif supaya otak kanak-kanak akan berkembang dengan baik. mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum Permata bermaksud : “. Malah. kemahiran. norma. Rasional permata diwujudkan antaranya disebabkan kajian telah membuktikan neurosains menunjukkan bahawa 3 tahun pertama adalah amat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. nilai. Malah.Malah.. kognitif dan Komunikasi mereka. emosi.. hubungan emosi dan sosial yang dibina penting ke arah pembentukan personaliti mereka yang tenang.suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.. menetap di pinggir atau luar bandar. setiap anak adalah modal insan negara.

Bahasa dan literasi awal.tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA Negara (Mazlah. 2009). nyanyian dan pantun. Antara lain ciri-ciri penting dalam kurikulum ini ialah a) Kasih sayang dan belaian b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan bacaan d) Memberi kuasa (empowerment) kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas e) Mendorong kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Belajar melalui bermain g) Menghayati muzik dan seni. Pramatematik dan logik. mencuba dan mengalami melalui aktiviti 32 . Sosio-emosi dan kerohanian. Sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. tarian dan lakonan Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti motor kasar dan halus. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanakkanak dengan kaedah meneroka. 5.1 Struktur Kurikulum Permata Kurikulum PERMATA memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara keseluruhan (holistik) dalam aspek kemahiran kognitif. berkomunikasi dan fizikal.2. Modul 3 : 1 – 2 Tahun. sosio-emosi. Estitika dan kreativiti.

kesihatan dan menilai perkembangan bercerita dan dan kanak-kanak. Kurikulum permata menerapkan mereka juga suka berkawan dan bersosial kanak-kanak kecil. berkeyakinan diri.permainan. bertanya. bijak bergaul dan sihat jasmani.2. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam Program PERMATA. berintelektual tinggi. mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. menyertai program dan kaunseling memastikan kesinambungan pembelajaran PERMATA semasa di rumah. dengan kanak-kanak. memudahkan mereka 33 . mengeksperimen. dan Suci rohani. program PERMATA bertujuan melahirkan kanak-kanak yang holistik dan seimbang. mempunyai akhlak dan sahsiah yang mulia. ia dapat menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi dan seterusnya memahirkannya. self-esteem yang tinggi. Kanak-kanak suka meneroka. kaedah menyertai lawatan sambil belajar bersama kanak-kanak. Hasil pembelajaran permata adalah untuk melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-emosi yang kukuh. 5. Antara aktiviti yang boleh mereka melibatkan diri ialah berbincang memandikan. membaca. Seterusnya. memasak memberi makan. mencipta dan merekabentuk. pemakanan dan kaunseling. membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik. Malah. Satu jam seminggu atau empat jam sebulan kepada aktiviti-aktiviti Pusat Anak PERMATA Negara. dan budi pekerti yang mulia. komuniti dan pelbagai agensi melalui pemberian pelbagai perkhidmatan termasuk kesihatan.2 Keistimewaan program Permata Pelaksanaan program PERMATA adalah secara bersepadu (integrated) dengan penglibatan ibubapa. Komitmen penglibatan aktif dan berterusan mereka dipastikan melalui satu akujanji bahawa mereka akan menyumbang.

Perak Bangunan baru akan dibina oleh Kerajaan Negeri. PERMATAKepala Batas dan PERMATA Subang Jaya. kebersihan diri. Malah. Pusat Anak PERMATA Negara Bercham. 7 lagi Pusat Anak PERMATA Negara telah beroperasi di Pasir Mas di Kelantan. Kolaborasi yang berkesan dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat mengamalkan pemikiran yang terbuka dan mempunyai matlamat yang sama. Penghasilan program yang efektif kepada kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan pelbagai adalah kolaborasi antara semua. Tuaran di Sabah dan Kota Samarahan di Sarawak. Malah. serta menumpukan perhatian dalam menerokai sesuatu pembelajaran. dan mengurus diri sendiri dengan baik. Batu Pahat. Batu Pahat di Johor. Sabah Samarahan. Kelantan Tambun Tulang. Selain dari 5 Pusat ini. Melaka. kanak-kanak yang sihat berdipslin dalam menyusun atur dari segi fizikal dan mental serta menghayati pentingnya kehidupannya. Tambun Tulang di Perlis. PERMATA Chini. mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Dungun. Terengganu Pasir Mas. Sarawak Kuala Ketil. Kedah. Negeri Sembilan dijangka beroperasi pada akhir bulan Februari 2008.berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra-matematik. “pendidikan untuk semua’’ yang telah 34 . Seteruanya. Dungun di Terengganu. PERMATA Putrajaya. Kanak-kanak dapat mengenali potensi serta kebolehan diri sendiri dan bebas membuat keputusan berdasarkan potensi/kebolehan dirinya. Bercham. Chembong. Bukit Peringgit di Melaka. Negeri Sembilan Tuaran. kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. suka menyiasat dan meneroka. Pusat anak permata negara terawal diwujudkan di PERMATA Mempaga. iaitu memaksimumkan potensi dan meminimumkan ketidakupayaan kanak-kanak autistik dalam sepanjang perjalanan kolaborasi. Program ini masih perlu ditinjau dengan lebih mendalam. mengeksperimen dan menyelesaikan masalah. Pusat Anak PERMATA Negara di Chembong. meningkatkan minat kanak-kanak untuk ingin tahu. Perak dan Kuala Ketil. Johor Bukit Peringgit. Tambahan pula. Kedah dijangka akan beroperasi sebelum April 2008.

Dari segi pengurusan diri pula. dan politik. kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. Ini adalah supaya hak untuk mendapat peluang pendidikan atau perkhidmatan yang sama rata terjamin. 6. Di Malaysia. Bidang pendidikan mempunyai fungsi dan pengaruh sosial yang besar dan ketara pada anggota masyarakat. termasuklah program intervensi awal untuk kanakkanak autistik. Kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. Dalam 35 . menyepadukan. mudah bergaul/berkawan. Semua sekolah dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta mengikuti perubahan yang berlaku secara serius supaya masyarakat yang di bina melalui pelaksanaan kurikulum berfungsi kepada negara. berkongsi mainan. kurikulum adalah proses merencana. sosial.diperkenalkan perlu sentiasa diingati dalam usaha penyediaan perkhidmatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas.0 Kesimpulan Kesimpulanya. memandatkan. terutamanya dalam persekitaran semula jadi. kurikulum memainkan peranan yang besar kepada masyarakat dan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. Malah boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita serta bersifat mesra. mentafsirkan isi ataupun maksud. matlamat dan objektif kurikulum. boleh menggunakan ayat penuh dan betul. Perubahan masyarakat dan sistem pendidikan selalunya berkaitan dengan keperluan dan tuntutan perkembangan semasa terutama dari segi ekonomi.

rohani.pembentukan masyarakat yang seimbang dalam jasmani. mental dan fizikal sebenarnya perlu dibentuk sejak kecil lagi. Oleh itu. pendidikan awal kanak-kanak perlu diberi perhatian sewajarnya serta komponen didalamnya bersesuaian dengan kehendak negara iaitu melahirkan insan yang berkualiti dan dapat memenuhi tenaga kerja kepada negara. 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->