P. 1
kurikulum sekolah rendah

kurikulum sekolah rendah

|Views: 100|Likes:
Published by Izan Cf
kurikulum
kurikulum

More info:

Published by: Izan Cf on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/16/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan

Kurikulum merupakan salah satu ilmu teras dalam pendidikan pada masa kini. Tanpa kurikulum sistem pendidikan sukar dilaksanakan di semua tempat atau di sekolah. Bidang kurikulum berdiri di atas pelbagai cabang ilmu seperti pengurusan, ekonomi, sains, kejuruteraan, psikologi dan sosiologi. Kejayaan sistem pendidikan di sesebuah negara amat bergantung kepada reka bentuk kurikulum tersebut. Reka bentuk kurikulum yang unggul menjadikan negara itu maju dan membangun. Di kebanyakan membangunkan kurikulum sejajar negara maju, telah berusaha keperluan dan matlamat dengan

pembangunan negara. Sesuatu kurikulum dapat dinilai keberkesanannya selepas beberapa tahun kurikulum tersebut diperkenalkan, ia mengambil masa yang lama untuk membuat penilaian kepada sesuatu kurikulum yang dilaksanakan. Oleh itu, reka bentuk kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan potensi setiap individu dan pembangunan sumber asli negara yang dipadankan dengan ilmu yang diperoleh melalui kurikulum. 2.0 Definisi kurikulum

Perkataan kurikulum adalah berasal dari bahasa Yunani yang sering digunakan dalam bidang olahraga, iaitu ’currere’ yang bererti jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan larian dari pemulaan sehingga tamat. Pengertian ini mula di gunakan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab pula istilah kurikulum bermaksud Manhaj, iaitu jalan yang terang di lalui manusia dalam kehidupan. Manusia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bidang yang khusus kepada seseorang yang mengajar ilmu pengetahuan (Ishak Ramly.2003). Banyak pandangan yang di berikan oleh ahli-ahli pendidikan dan kurikulum yang boleh digunakan berhubung dengan definisi kurikulum. Kurikulum merangkumi perkara yang paling besar seperti (semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah) dan yang paling kecil ( perkara yang

1

diajar di sekolah), kurikulum dapat diklasifikasikan kepada tiga iaitu kurikulum sebagai program yang di rancang dan dilaksanakan di sekolah. Selain itu, kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas. Seterusnya kurikulum adalah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan, pengalaman individu dan masyarakat secara individu atau kumpulan. Menurut Bellack dan Kliebard, 1977 dalam Ishak Ramly 2005, telah memasukkan unsur-unsur domain kognitif, afektif dan psikomotor dalam kurikulum. Daripada tiga yang diklasifikasikan tadi terbentuk pula beberapa domain khusus seperti ilmu aktual, simbolik, konsep, generalisasi, kemahiran intelektual, manipulatif, sikap, minat, nilai dan apresiasi. Selain itu, Taba (1962) berpendapat bahawa kurikulum adalah perancangan pembelajaran dan semua kurikulum mempunyai elemen yang di tetapkan seperti pernyataan tujuan dan objektif spesifik, pemilihan organisasi kandungan pelajaran, pola pengajaran dan pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Menurut Neagley dan Evans, 1967 dalam Ishak Ramly, 2005 kurikulum adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Pengalaman tersebut bagi membimbing pelajar untuk memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan terkebih dahulu berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Ianya di persembahkan dalam keadaan paling baik bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Tanner dan Tanner, 1980 dalam Ishak Ramly, 2005 Menyatakan bahawa kurikulum adalah proses pembinaan semula pengetahuan dan pengalaman, dibina secara sistematik di bawah penyeliaan sekolah atau universiti, bagi membolehkan pelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. yang

2

3.0

Perubahan dalam kurikulum

Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, 1994 perubahan bermaksud pertukaran, peralihan dan hal berubah. Oleh hal yang demikian, perubahan kurikulum bermakna kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. Sekiranya, kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunujukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. Istilah ataupun konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemenelemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya menjadikan kurikulum tersebut lebih berkesan. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum, yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Sekiranya kurikulum itu tidak ada, maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. Terdapat pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan sesuatu kurikulum perlu diperbaharui. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendiri dan kadang-kadang bergabung. Antara faktor-faktornya ialah:
a. Kewujudan ilmu-ilmu yang baru atau perkembangan penemuan ilmu-

ilmu baru Ilmu sentiasa berkembang dan tidak statik. Ilmu boleh dicari dengan kemudahan teknologi seperti membaca akhbar, majalah atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen. Contohnya, dalam bidang perubatan kita mendapati ia berkembang dengan pesat sekali. Sekiranya terdapat penyakit baru yang datang, penyelidik akan cuba mencari penawar untuk sesuatu penyakit itu. Oleh hal yang demikian, ia penting kepada ahli-ahli pengubal kurikulum untuk kemaskini supaya penerima kurikulum mendapat ilmu mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman.

3

Sekiranya tiada perubahan tentulah ia menyimpang dengan kehendak kerajaan. Oleh itu. Setiap arahan daripada kerajaan memerlukan pihak pembentuk kurikulum meneliti semua kurikulum yang sedang digunakan dan seterusnya membuat pelbagai tindakan ke arah memperbaharui kurikulum sedia ada. Pembaharuan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan dasar kerajaan. perkembangan dasar kerajaan mempengaruhi perubahan kurikulum. b. e. Elemen yang mempengaruhinya ialah tahap kedewasaan dan tahap kematangan ahli-ahli masyarakat itu. 4 . tiada yang kekal dan pasti akan berubah. Keperluan individu c. Maka. Begitu juga dengan sesuatu benda. Keperluan universal d. Kehendak masyarakat yang berubah. setiap kemahuan masyarakat akan menjadi faktor penting perubahan kurikulum.Ilmu-ilmu yang baru itu mungkin dalam prinsip atau teori dan sebagainya. Kehendak masyarakat sentiasa berubah. Perkembangan dasar kerajaan.

menyebabkan kurikulum itu tidak dapat berkesan. Antara langkah-langkah tersebut ialah: a. Aktiviti ini cuba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mengapakah sesuatu kurikulum itu boleh diubah? Jawapan kepada persoalan tersebut adalah penting kerana ia merupakan asas kepada aktiviti seterusnya. perwujudan aspek pembaharuan dalam sesuatu kurikulum itu wujud. Kelemahan yang telah dilakukan ataupun yang terdapat dalam kurikulum. menjadi seperti yang diinginkan. mungkin telah didapati bahawa proses pemilihan objektif ataupun isi bagi kurikulum telah tidak dilaksanakan dengan sempurna dan oleh hal yang demikian. melaksanakan proses pembaharuan kurikulum ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan atau perlu dilalui. Oleh itu. kita tidak tahu atau tidak faham dan tidak jelas mengapa sesuatu kurikulum itu perlu diubah menyebabkan proses pembaharuan itu menjadi kacau dan tidak mempunyai rangka panduan dan tujuan yang sepatutnya. Malah. Langkah-langkah itu perlu dilaksanakan supaya proses pembaharuan akan menjadi lebih berkesan.f. Mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum dengan masalah yang telah dikenalpasti. Maka perubahan tidak akan b. Contohnya. Mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan. 5 . Sekiranya.

Malah. langkah. Membuat penilaian mengenai hasilnya.langkah sebelumnya. c.Langkah ini adalah penting untuk mewujudkan bukti yang lebih kuat dan nyata lagi mengenai kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada itu. e. 6 . Seterusnya. Dengan kata lain. Pemikiran mengenai objektif sepatutnya selari dengan pemikiran yang diperolehi daripada diwujudkan. Mengenalpasti keperluan dan kemudahan yang dikehendaki. unsurunsur praktikal dan realiti perlu diberi pertimbangan dalam perwujudan konseptual model tersebut. Mewujudkan objektif. Mewujudkan rangka bentuk atau model pembaharuan. perlu dikenal pasti aspek-aspek kurikulum yang perlu dibaiki supaya menjadi lebih berkesan. f. langkah haruslah sesuai dengan objektif pembaharuan yang telah d. Langkah ini penting dilakukan supaya model yang akan diwujudkan nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan bentuk pendekatan proses pembaharuan itu.

kita dapat memikirkan cara mengatasi kelemahan yang ada. Pada 1970. Pada tahun 1992 Kementerian Pelajaran Malaysia 7 . 2006 mengatakan pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1992. mereka yang bertanggungjawab memperbaharui kurikulum ini tidak akan berasa terkejut dan gelisah sekiranya terdapat beberapa kelemahan selepas dilaksanakan.1996). Hanya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Jabatan Kemajuan Masyarat (KEMAS) mula menubuhkan pusat-pusat tadika. Langkah-langkah yang terlibat diperingkat ini bukan sahaja memperbaharui kurikulum yang berkenaan tetapi melaksanakan kerjakerja menguji kurikulum yang telah diperbaharui. kebanyakannya di luar bandar. Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ). KEMAS dan Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasioal (JPNIN) memulakan kelas prasekolah awam. (Razali Arof. Melaksanakan.Tujuan langkah ini untuk memberi gambaran awal mengenai hasil proses pembaharuan supaya dengan demikian. g. Penilaian formatif akan terus dilakukan dianalisa untuk terus yang berkenaan. Selepas itu barulah kurikulum ini diperkenalkan sepenuhnya kepada semua sekolah Menurut Azizah Lebai Nordin. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan pertengahan atasan. Pada 1986. memperbaikinya. Sekurang-kurangnya. 2002 dalam Sharizan Hasan dan Ahmad Shahabudin.

Selang beberapa tahun kemudian iaitu pada tahun 2003 pendidikan prasekolah menguna pakai sebuah kurikulum yang baru iaitu Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ( KPK ). inovasi. pada tahun 2008/2009 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula dan pada tahun 2010/2011 digunakan. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Seterusnya pada tahun 1993 sebuah Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ( KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik. berkomunikasi. 8 . pelbagai perubahan yang telah dilakukan antaranya ialah: 1. kreativiti dan keusahawanan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Dalam perkembangan kurikulum prasekolah. Kurikulum yang releven dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. 2.memulakan prasekolah di seluruh Malaysia. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Selanjutnya.

yang termasuk dalam kriteria input instrumental cukup banyak. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. Dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak pelbagai tokoh-tokoh yang terdapat seperti Jean.0 Tokoh-tokoh yang terdapat dalam Pendidikan Prasekolah Kurikulum biasanya dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat "early start" dalam pendidikan melalui program prasekolah.1 Jean. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai etika. 7.Jacques Rousseau (1712-1718). tetapi cukup disebut kurikulum saja. Dengan ini bererti kurikulum bukanlah kumpulan yang harus difahami. Memastikan kesinambungan antara Prasekolah dengan Tahun 1. 6. jati diri. Termasuk di dalam hal ini adalah manusia pelaksananya. Beliau adalah seorang 9 . biaya dan sebagainya.Jacques Rousseau (1712-1718). daya kepimpinan. kandungan. peralatan. metode.3. Inilah pengertian kurikulum secara umum. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu. 4. 5. yakin diri. Sebenarnya. 4. 4. melainkan seluruh aspek yang diatur dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. semangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama.

Dalam Falsafah Rousseau ialah manusia pada asal kejadiannya adalah baik oleh itu pendidikan perlu menggalakkan supaya kebaikan ini boleh berkembang dan juga pada pandangannya manusia perlu hidup dalam suasana yang natural tanpa adanya pengaruh yang kurang sihat daripada masyarakat. Rousseau juga berpendapat bahawa pendidikan kanak-kanak perlu bermula semenjak kelahirannya. membentuk kurikulum yang disusun mengikut peringkat umur yang berbeza dan berdasarkan minat dan aktiviti kanak-kanak. Justeru itu. pandangan beliau dalam pendidikan kanak-kanak disebut sebagai Naturalisme. Oleh kerana pendidikan perlu berasaskan pengalaman kanak-kanak menggunakan objek sebelum mengenali simbol. manusia dan benda. 10 . spontan dan inkuisitif (melahirkan kecenderungan dan perasaan mereka dengan bebas. Guru memainkan peranan menjadi pembimbing yang membenarkan kanak-kanak secara semulajadi mengikut peringkat umur yang berbeza. Disini keseimbangan sosial dan emosi lebih perlu diberi perhatian berbanding dengan pengumpulan maklumat dan kemahiran. minat dan aktiviti. Selain itu. Pendidikan Naturalisme ini yang bercorak yang membenarkan perkembangan individu tanpa ada gangguan dan halangan. buku teks tidak penting bagi kanak-kanak sehinggalah mereka mencapai umur 12 tahun.ahli falsafah Perancis dan dikenali kerana bukunya ’Emile’ yang membincang tentang asuhan dan pendidikan anak-anak secara semulajadi. Di sini ibu bapa dan guru perlu membuat pemerhatian perkembangan kanak-kanak dan menyediakan pengalamanpengalaman berdasarkan masa-masa yang sesuai dan pendidikan pada pandangan Rousseau berlaku melalui tiga punca iaitu keadaan semula jadi . Oleh itu. Dalam falsafahnya terdapat empat yang diberi penekanan iaitu kebebasan. Bagi Rousseau. perkembangan. pendidikan secara semulajadi ’natural’ dapat mempertingkatkan kualiti-kualiti seperti kegembiraan.

beliau telah membuka sebuah sekolah di ladangnya untuk kanak-kanak miskin yang dikenali Neuhof Pestalozzi memperkembangkan ideanya yang mengintegrasikan kehidupan di rumah. Ia sangat terpengaruh dengan idea-idea Rousseau dan bukunya mile yang berkaitan dengan konsep semula jadi ‘nature’. Beliau menekankan tentang penggunaan bahan maujud dan penerokaan kendiri dalam pengajaran kanak-kanak. Di sekolah ini. beliau mengaplikasikan pendapat Rousseau yang menjadikan kecenderungan semula jadi kanak-kanak sebagai asas kepada pengajaran. Pada tahun 1774.4. Switzerland. Pengaruh Rousseau dengan konsep semula jadi beliau telah mengasuh anaknya Jean-Jacques dengan menggunakan `Emile` sebagai panduan. tokoh lain iaitu Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) dilahirkan di zurich.2 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Seterusnya. Apa yang boleh dipelajari daripada kegagalan Pestalozzi ini ialah pendidik awal kanak-kanak tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada inisiatif kanakkanak dan mengharapkan kanak-kanak sendiri mempelajari apa yang mereka perlu tahu. anaknya tidak boleh membaca dan menulis semasa umur 12 tahun. Keadaan ini berlaku mungkin kerana masalah fizikal (Anaknya dikatakan menghidap penyakit gila babi atau epileptik dan juga mungkin kerana beliau tidak dapat menterjemahkan idea-idea Rousseau yang abstrak dan mempraktikkannya. Beliau yakin bahawa kanak-kanak perlu dilibatkan dalam aktiviti yang bermakna kepada mereka berdasarkan minat dan 11 . Beliau menghadapi kegagalan dalam mendidik anaknya berdasarkan idea Rousseau. Pelbagai idea-idea mengenai pendidikan oleh Pestalozzi antaranya ialah Pestalozzi percaya bahawa teknik mengajar secara mengingat dan menghafal adalah tidak berkesan. Salah satu sumbangan Pestalozzi yang berharga ialah pembentukan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan individu. pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan.

Beliau juga mencadangkan supaya kanak-kanak diajar secara berperingkat-peringkat berdasarkan kebolehan mereka dan usaha mereka sendiri. sebuah model bandar kilang yang diurus olehnya untuk memberi asuhan kepada 100 kanak-kanak yang berumur daripada 18 bulan hingga 10 tahun sementara ibu bapa mereka bekerja di kilang kapas kepunyaannya. Beliau juga menyediakan pendidikan kepada pekerja-pekerjanya untuk menjadikan mereka manusia yang rasional. tokoh seperti Robert Owen (1771-1858). 4. Pestalozzi percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman deria. Owen percaya bahawa sahsiah yang baik perlu dipupuk sewaktu kanak-kanak masih kecil dan tingkah laku kanak-kanak pada asasnya dipengaruhi oleh persekitaran. Berdasarkan kepercayaan ini beliau membentuk kaedah pengajaran yang berdasarkan objek. merasa dan menyentuh.pengalaman mereka. Melalui pengalaman-pengalaman deria yang sesuai kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. Usahanya ini telah membawa kepada pembukaan sekolah `infant` di London pada tahun 1818. mengukur. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur iaitu `multiage grouping`. Beliau percaya bahawa masyarakat boleh membentuk peribadi kanak-kanak. Antara matlamat pembukaan sekolah kanak-kanak ini adalah bertujuan untuk memajukan pemikiran kanak-kanak daripada ibu bapa mereka yang tidak berpelajaran. Dengan ini kanak-kanak yang lebih tua boleh membantu kanak-kanak yang lebih muda. Sumbangan Owen seperti pembukaan sekolah kanak-kanak yang pertama telah mendahului kindergarten 12 . Beliau juga yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya. Beliau merupakan seorang environmentalis.3 Robert Owen (1771-1858) Selain itu. Owen telah membuka `infant school` pada tahun 1816 di New Lanark Scotland. Pestalozzi percaya cara yang terbaik dalam pembelajaran konsep ialah dengan melalui manipulatif seperti membilang.

Peranan guru dapat membentuk pengalaman dan aktiviti kanak-kanak. kurikulum. Sumbangan Froebel dalam pendidikan ialah dalam bidang pembelajaran. Peranan pendidik sama ada ibu bapa atau guru ialah membuat pemerhatian terhadap ‘natural unfolding’ dan menyediakan aktiviti yang membolehkan kanakkanak belajar apabila mereka sudah ada kesediaan untuk belajar. Beliau telah mengasaskan tahun 1837. Beliau digelar sebagai ‘ father of the sekolah taman kanak-kanak pada kindergarten. Frobel membentuk kurikulum dan kaedah pengajaran awal kanak-kanak. Sekolah ini dinamakan kanak. Froebel belajar daripada Pestalozzi dan bekerja dengannya. Idea dan amalannya telah mempengaruhi pendidik-pendidik dari segi kepentingan pendidikan awal dan hubungan di antara pendidikan dan kemajuan sosial. Oleh sebab itu taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. mula bercambah. Froebel menganggap kanak-kanak seperti benih yang baru ditanam. 4. Beliau merupakan Seorang tokoh pendidikan Jerman.4 Friedrich Froebel (1782-1852) Manakala tokoh seperti Friedrich Froebel (1782-1852). `garten' bermakna taman. Banyak menghabiskan masa hayatnya membentuk sistem pendidikan awal kanak-kanak. Konsepnya mengenai kanakkanak dan bagaimana mereka belajar adalah berasaskan kepada idea yang diistilahkan sebagai ‘unfolding’ (proses pengembangan seperti bunga yang kembang) yang telah diasaskan oleh Comenius dan Pestalozzi sebelumnya. dan mula mengeluarkan pucuk dan akhirnya menghasilkan buah.Froebel. metodologi pengajaran dan latihan guru. `Kinder' bermakna kanakkindergarten’. Beliau mengumpamakan 13 . Froebel adalah seorang yang kuat beragama yang menganggap manusia secara semulajadi adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. Berbanding dengan Pestalozzi yang memberi tumpuan kepada pengajaran.

bersikap membina. mempunyai bilik yang dapat dimasuki cahaya. gambar-gambar. Kanak-kanak hendaklah dianggap sebagai kanak-kanak dan mereka perlu diberi kebebasan. Kindergarten seolah-olah tapak semaian bagi latihan kemasyarakatan seperti kerjasama. Beliau menyatakan bahawa bermain itu kehidupan dan bermain 14 . binatang. mereka dididik dalam suasana yang tertutup penuh dengan keharmonian dalam keadaan semula jadi. Kindergarten merupakan satu institusi yang membolehkan kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru. menggunakan daya usaha sendiri. Pandangan Froebel terhadap Kindergarten perlu dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak seperti dicat dengan warna yang terang. fizikal dan sosial kanak-kanak hendaklah dipupuk yang dapat memberi latihan terhadap kanak-kanak. Di dalam kebunnya yang dipenuhi dengan kanakkanak. Strategi Pengajarannya ialah Main sebagai satu strategi dalam pendidikan dianggap sebagai sumbangan Froebel yang terbesar dalam pendidikan awal kanak-kanak. bunyi-bunyian dan alat permainan yang merupakan bentuk daripada objek mudah. menjaga kebersihan dan menjaga kesihatan yang baik dan teratur. Pendidikan hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Di kindergarten perkembangan mental. Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. hormat menghormati. saiz dan warna yang menarik. Suasana di kindergarten hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. dipenuhi dengan tanam-tanaman. Peringkat pendidikan awal kanak-kanak sangat penting kerana ia adalah asas kepada semua pendidikan selanjutnya.guru sebagai tukang kebun. Untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak ianya perlu dilengkapi dengan kerusi dan meja yang sesuai mengikut saiz kanak-kanak dan tidak perlu dilengkapkan dengan kerusi serta meja orang dewasa sehingga menghalang perjalanan aktiviti. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak.

dinding. 15 . Ketika bermain. orang lain dan peristiwa. Bermain bagi kanak-kanak adalah belajar. Bermain bukan sahaja memberi keyakinan diri. Kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari daripada bermain dapat digunakan oleh mereka ketika berinteraksi dengan orang lain dan ketika mengadaptasi dengan alam sekitarnya. kanak-kanak juga dapat mengetahui banyak perkara seperti mengetahui mengenai objek. Ketika bermaian mereka mendapat kepuasan kerana naluri ingin tahu kanak-kanak dapat dipenuhi barang-barang permainan itu. Bermain juga memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan beberapa kemahiran asas yang dimiliki. Oleh itu semua kerja-kerja yang dilakukan oleh kanak-kanak perlu mempunyai ciri-ciri main.itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak-kanak. Setiap permainan adalah asas kepada pendidikan yang lebih formal. serta melakukan koordinasi fizikal dan kemahiran motoriknya. lantai. kegembiraan dan ketenangan kepada orang yang bermain dengannya terutama kanak-kanak. bumbung dan lain-lain.peristiwa yang berlaku di sekitarnya. malah dapat mendorong keinginan mereka supaya mempelajari pelbagai perkara lagi. Selain daripada main Froebel juga menekankan tentang latihan pekerjaan untuk kanakkanak. Permainan ialah apa sahaja bahan ataupun aktiviti yang memberi kepuasan. Kanak-kanak dapat melahirkan keunikan mereka melalui main. Permainan adalah bahan asas pembelajaran dan perkembagan minda mereka. kanak-kanak menggunakan kesemua sensorik pancaindera. Contohnya dengan bermain permainan cantum dan lekat bagi membina rumah dapat menyedarkan mereka membuat rumah memerlukan percantuman beberapa bahan asas seperti tiang. Melalui permainan. Keadaan ini dapat merangsang mereka bergerak dan berkembang secara aktif. Bermain dengan alat permainan adalah perkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Naluri bermain adalah keinginan semula jadi dan berkembang mengikut peringkat umur.

Selain itu. sebahagiannya telah lulus peperiksaan sekolah rendah dan lulus dengan gred yang lebih tinggi daripada kanak-kanak biasa. Dari segi jadual waktu beliau berpendapat bahawa jadual waktu pengajaran kanak-kanak tidak terbatas. Beliau juga setuju dengan prinsip yang mengatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria. Di sekolah ini beliau menghabiskan masanya selama dua tahun bersama rakan-rakannya kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak melatih guru-guru dalam terancat akal. Pada masa ini beliau banyak menghabiskan masa dengan kanakkanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehi melalui kajiannya. Alat mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria. Kaedah Mengajar Montessori menekankan kepada Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terancat akal. 4. Dalam tahun 1899.5 Maria Montessori Maria Montessori Seorang tokoh pendidikan di Rome. Sebahagian daripada kanak-kanak yang beliau ajar dilabel sebagai `uneducable' telah dapat belajar dengan baik sehingga boleh membaca dan menulis. Froebel telah membahagikan proses awal kanak-kanak di antara kelahiran dan umur 6 tahun kepada peringkat-peringkat berdasarkan perkembangan fizikal dan mental. awal kanakkanak (early childhood) dan peringkat kanak-kanak (childhood). Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan ` sensory 16 . Froebel juga menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat atau objek dalam pengajaran untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran. terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Beliau membahagikan kepada tiga peringkat iaitu bayi (infancy).

Orang dewasa tidak boleh memaksa kanak-kanak menerima idea mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Sekolah pertama dan yang besar di San Lornso ini diperuntukkan kepada kanak-kanak yang berumur tiga hingga enam tahun. Ini bertujuan cekap. Jika orang dewasa supaya kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan mengguna deria dengan 17 . beberapa buah sekolah lagi dibuka. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam kaedah Montessori seperti menghormati kanak-kanak. the Children 's House in Italian. Sumbangannya terhadap kanak-kanak ini dan juga ceramah-ceramah yang disampaikan kepada orang ramai sama ada di Itali dan di negara-negara Eropah yang lain menjadikan Maria Montessori seorang yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang pendidik dan juga seorang doktor. Apabila kanak-kanak mempunyai pilihan. Pada tahun 1904. Seterusnya ialah ‘Absorbent Mind’ ialah cara kanak-kanak memperolehi pengetahuan adalah berbeza daripada orang dewasa. Beliau menamakan sekolahnya ini sebagai ` Casa dei Bambini ' . beliau diminta menubuhkan sekolah untuk kanak-kanak di kawasan`slum’ yang merupakan `rehousing programe'. Di sekolah-sekolah ini Montessori telah menggunakan kaedahnya kepada kanak-kanak biasa. Mereka perlu dilayan seperti kanak-kanak bukan seperti orang dewasa. Guru dan ibu bapa menghormati kanak-kanak dengan pelbagai cara antaranya ialah membantu kanak-kanak untuk belajar melakukan sendiri aktiviti mengikut pilihan mereka.teaching and learning'. (Lesley Britton 1992 ). Beliau yakin bahawa kaedah yang digunanya boleh mendatangkan hasil pencapaian yang baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki pencapaian kanakkanak yang normal. autonomi dan penghargaan kendiri yang positif. pendengaran dan sentuhan. mereka akan dapat memperkembangkan kemahiran dan kebolehan mereka yang menjadi asas dalam pembelajaran berkesan. Mengikut Montessori orang dewasa perlu melayan kanak-kanak dengan baik. Dua tahun berikutnya.

Guru dan ibu bapa perlu membuat pemerhatian. Guru dan ibu bapa perlu mengesan masa-masa sensitif ini dan menyediakan pengalaman-pengalaman untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. 18 . kanak-kanak pula menggunakan anggota fizikal mereka atau pancaindera. perbuatan dan bagaimana mereka memberi respon kepada kanak-kanak. belajar untuk dan menyediakan pengalaman-pengalaman untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak. Semua kanak-kanak akan melalui peringkat ini tetapi jangka masa bagi tiap-tiap kanakkanak adalah berbeza. kanak-kanak telah menggunakan conscious absorbent mind iaitu boleh membuat pemilihan daripada maklumat yang diperolehi daripada alam sekitar dan dapat mempertingkatkan lagi penggunaan deria mereka. memadan dan menggeredkan warna. Apa yang kanak-kanak pelajari bergantung kepada orangorang yang terdapat di sekeliling mereka iaitu percakapan. Selain itu.menggunakan pemikiran untuk memperolehi pengetahuan. sejak lahir sehingga berumur 3 tahun pula pemikiran kanak–kanak diistilahkan sebagai ‘unconsciouis absorbent mind’ yang diperkembangkan melalui penggunaan deria penglihatan. Pengalaman yang sedia ada dan bahan-bahan yang disediakan untuk kanak-kanak juga menentukan jenis dan kualiti pembelajaran. bau dan sentuh. Guru mempunyai 3 peranan seperti mengesaninya mengakui wujudnya masa-masa yang sensitif. Terdapat ramai pendidik berpendapat bahawa pemerhatian terhadap kanakkanak lebih penting daripada memberi ujian kepada mereka. Daripada umur 3-6 tahun. pendengaran. jangkamasa sensitif Montessori percaya terdapat jangka masa sensitif di mana pada waktu ini kanak-kanak cepat mempelajari beberapa tingkah laku dengan lebih berkesan ( Banyak ahli pendidik awal kanak-kanak memberi maksud sensitive periods ini sebagai kesediaan readiness). Pada peringkat ini kanak-kanak sudah boleh menguasai beberapa kemahiran seperti membeza. rasa. Jangka masa sensitif dalam pembelajaran berlaku dalam masa awal hayat iaitu semasa bermula perkembangan pesat dari segi fizikal dan bahasa.

0 Kurikulum awal kanak-kanak yang terdapat di Malaysia Pendidikan Awal kanak-kanak melalui kurikulum yang formal telah bermula seawal usia 6 tahun.Prinsip seterusnya ialah persekitaran yang disediakan (Prepared Environment) Kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan dalam persekitaran yang disediakan. 5. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Montessori semua kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang universal. semua kanak-kanak ingin belajar. Ciri-ciri berikut adalah semua kanak-kanak mempunyai `absorbent mind' semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. rumah.kanak melalui berbagai peringkat perkembangan dan Semua kanak-kanak ingin berdikari. semua kanak-kanak belajar melalui bermain atau bekerja. Melalui penglibatan dalam aktiviti ini kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu. membuat refleksi dan mendapat kepuasan diri. Matlamat penyediaan persekitaran ini ialah untuk membolehkan kanak-kanak berdikari dan tidak bergantung kepada orang dewasa. semua kanak. Maksud pendidikan kendiri ialah apabila kanak-kanak boleh mendidik diri mereka sendiri semasa melakukan aktiviti-aktiviti yang terdapat di persekitaran yang disediakan. Sebaliknya mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan pendidikan kendiri (Auto Education). Bagaimanapun pertumbuhan pesat pusat-pusat jagaan atau asuhan awal kanak di Malaysia yang juga dikenali sebagai TASKA menunjukkan bahawa definisi Pendidikan 19 . taman asuhan kanak-kanak atau di padang permainan. Kanak-kanak pada usia ini telah mula memasuki tamantaman didikan atau lebih dikenali dengan prasekolah. Persekitaran ini mungkin bilik darjah.

20 . Kurikulum dimaksudkan sebagai rancangan aktiviti dan pengalaman yang disediakan untuk murid-murid di sekolah. guru-guru. Kurikulum ini merangkumi aktiviti akademik seperti kursus atau mata pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah seperti persatuan-persatuan di sekolah. 1992). Mastura Badzis. sukan dan permainan. Sekiranya hal tersebut berubah. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Terdapat dua kurikulum yang penting dalam kurikulum awal kanak-kanak iaitu kurikulum Standard Prasekolah dan Kurikulum Permata. komuniti dan pendapat masyarakat merupakan unsur penting dalam kurikulum. disiplin.Awal Kanak-kanak di Negara kita juga telah berubah . Oleh hal yang demikian. Selain daripada itu. Anak-anak seawal usia 0 hingga 6 tahun bukan sahaja perlu di asuh dan dijaga tetapi juga telah mula boleh dididik. sekolah. kurikulum juga akan berubah (Musa. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. Dalam konteks kanak-kanak. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. kelengkapan pengajaran. murid-murid. kurikulum yang seimbang dan menyeluruh dapat membantu menjayakan matlamat yang ingin dicapai. Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh. 1990). 2008 mengatakan pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan dan dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

Kurikulum pendidikan prasekolah mempunyai kepentingannya yang tersendiri dan telah mengubah akta pendidikan. guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian. Menurut Akta Pendidikan 1996 pindaan Seksyen 22 (1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah pertama dalam bidang awal kanak-kanak dengan satu 21 . pendidikan prasekolah adalah masa yang paling penting kerana semua pembentukan personaliti akan terbentuk pada masa ini. Oleh sebab itu.5. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Dalam kehidupan kanak-kanak. pembentukan pendidikan kanak-kanak dapat dihasilkan dengan perhatian pendidikan kanak-kanak lelaki dan perempuan seawal setahun sehingga lima tahun. strategi pengajaran pembelajaran. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang telah digubal mempunyai matlamat untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. seperti di Cuba. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. 1985). Contohnya. (2) Kurikulum Prasekolah yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing.1 Prasekolah Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. (Rozumah & Salma. pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

U. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1.131 buah kelas prasekolah. kurikulum perlu dirancang dan distrukturkan mengikut titik permulaan pembelajaran kanak-kanak mengikut apa yang mereka tahu dan boleh buat. Kini. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. dalam pelaksanaan program ini. Program peluasan ini melibatkan 700 buah kelas prasekolah. KPM berusaha menjalinkan kerjasama dengan PERMATA berbekalkan peruntukan sebanyak RM 200 juta. 22 . untuk menyatakan prosedur yang mesti dipatuhi mengenai pendaftaran tadika.1 Faktor-faktor perlaksanaan kurikulum prasekolah a) Ciri kanak-kanak b) Alam persekitaran c) Prinsip pembelajaran d) Aktiviti yang terancang Pada tahun 2003. guru dan ahli-ahli lembaga pengelolanya. 5. dan merancang aktiviti yang bertujuan dan bermakna untuk memberi peluang kepada pengajaran dan pembelajaran di luar dan di dalam bilik darjah. bahan atau kandungan dan aktiviti pembelajaran yang sepadan dengan tahap dan keperluan kanak-kanak. Walaupun begitu badan-badan yang mengendalikan prasekolah ini merasa perlu untuk mendapat panduan dan bimbingan daripada Kementerian Pelajaran. (A) 414. Namun.1.Kaedah-Kaedah Guru/ Kaedah-Kaedah (Kindergarten dan Sekolah Asuhan) (Pendaftaran) 1972 Warta Kerajaan P. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan melaksanakan Program Peluasan Pendidikan Awal Prasekolah di seluruh negara seiring dengan PIPP Teras ke-2 membangunkan modal insan.

1. membaca dan menulis. Ia lebih kepada 23 . Seterusnya. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris wajib dipelajari manakala Bahasa Cina dan India pula hanya kanakkanak prasekolah beraliran bahasa tersebut sahaja akan belajar. bertutur. sains dan teknologi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kemahiran asas serta nilai dalam enam tunjang pembelajaran iaitu bahasa dan komunikasi. pendidikan kerohanian. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahasa Cina. kemanusiaan. dan Bahasa Tamil. rohani intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang menggunakan bahasa penghantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa penghantarnya bukan Bahasa Malaysia. Fokus utama tunjang ini adalah kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Komponen bahasa dan komunikasi terdiri daripada Bahasa Malaysia. sikap dan nilai. Bahasa Inggeris. kreatif dan bermakna. emosi.5. Kemahiran ini dapat dipraktikkan dengan aktiviti dan permainan bahasa yang dirancang oleh guru. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.2 Tahap persekolahan di Malaysia Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. ia dapat meningkatkan kemahiran. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri Komponen ini adalah sama dalam pendidikan sekolah rendah maka kanak-kanak tidak akan mengalami kejutan budaya ketika memasuki alam persekolahan pada umur 7 tahun (Rohani 2003). kemahiran mendengar.

rukun islam. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti sukan dan sebagainya. makan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.Pendidikan Kerohanian dan moral. aktiviti ‘hands-on’. meneroka dan bermain. awal Sains membolehkan organ deria dan peralatan mudah semasa membuat pemerhatian. Ia lebih menekankan 24 . Tunjang Ketrampilan diri menekankan perkembangan sosioemosi kanakkanak. Kebersihan persekitaran dan pemakanan dan kesihatan fizikal diri akan ditekankan. Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang rukun iman. Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains dan awal matematik. Ia merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. Pendidikan moral lebih kepada nilai berkaitan perkembangan diri. mengukur dan membanding. simulasi. Ia tidak merangkumi aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. nilai berkaitan diri dengan masyarakat nilai berkaitan diri dengan alam sekitar dan nilai berkaitan diri dengan negara. Masa yang ditetapkan selama dua jam seminggu. rehat. Pengajaran ini selalunya melalui kaedah bercerita. sirah dan Kalimah Syahadah manakala pendidikan moral memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan seperti nilai-nilai murni. nilai berkaitan diri dengan keluarga. Kanak-kanak ini dapat mezahirkan idea mereka secara kreatif dan dapat melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. menyanyi. Perkembangan Kreativiti merangkumi seni visual. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. sikap dan nilai pula merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan moral. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi fizikal dan penjagaan kesihatan serta perkembangan kreativiti.

keperluan setempat. pengajaran tidak dijalankan secara ‘spoon feeding’ dan murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah serta mengaitkan dengan pengalaman yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. dan keperluan semasa seperti perayaan. dan alam sekitar. nilai wang. rakan.kepada penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan awal Matematik pula menekankan pengalaman konsep pranombor. konsep waktu dan menyediakan peluang menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu melalui tunjang Sains dan Teknologi. Peruntukan masa dalam kurikulum ini. komuniti. Malah. Manakala 3 jam 30 25 . dilihat selesa untuk kanak-kanak tersebut iaitu empat jam sehari (termasuk masa rehat) iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas. Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular. nombor. Teori pembelajaran yang dijadikan fokus adalah pembelajaran konstruktivisme dimana murid membina pengetahuan sendiri. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. tunjang Kemanusiaan pula memberi peluang kanak-kanak memahami dirinya. kanak-kanak tersebut akan menghormati kebudayaan dari semua etnik dan kaum di Malaysia maka apabila mereka besar tidak akan berlaku perpecahan kaum.dan merangkumi dua modul iaitu modul asas Modul asas merangkumi penguasaan literasi awal 4M iaitu membaca. operasi nombor yang mudah. Kurikulum dan bertema. Secara tidak langsung. mengira dan menaakul. menekankan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia. Tema pembelajaran pula mengikut keperluan murid. Semangat hormat menghormati sentiasa diasuh melalui tunjang-tunjang ini. Seterusnya. menulis.

perbualan dan hasil kerja murid. rekod berterusan (Running Record) serta boleh dillihat dengan penyimpanan maklumat dalam portfolio seperti rekod peribadi. rekod Anexdot. rekod kemajuan dan hasil kerja. 5. Rajah 1: Wajaran Masa bagi Prasekolah Penilaian murid yang dapat dilihat melalui pemerhatian dengan melihat secara tingkah laku murid.minit sehari iaitu 17 jam 30 minit satu minggu untuk kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas. Perekodan pula lebih kepada senarai semak. Perkembangan kurikulum awal kanak- 26 . 1985). kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap perkembangan mereka. Oleh hal yang demikian.2 Kurikulum Permata Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma.

dasar. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Oleh itu. Pengasuhan yang dilaksanakan berbeza dengan taska biasa kerana ibu bapa perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya sejam setiap minggu untuk bersama dengan anak mereka di pusat itu selain melawat pada waktu makan tengah hari untuk mewujudkan hubungan yang lebih erat antara ibu bapa dan anak. Sehingga kini 17. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et. Projek perintis “Setiap anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan setelah dicetuskan oleh Rosmah kira-kira tiga tahun lepas setelah beliau melihat peningkatan kes jenayah dan masalah sosial dalam negara yang dipercayai berpunca daripada corak didikan semasa kanak-kanak. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. teknik pengajaran serta kursus 27 . program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y.kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi. institusi. komunikasi dan fizikal. Kurikulumnya juga digubal berbeza daripada kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang lain kerana ia memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif.500 sebulan.A.565 kanak-kanak di 457 pusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul pembelajaran. 2008). isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. sosio-emosi. dan keutamaan diberikan kepada ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM1. Permata Negara dilaksanakan sejak 1 Mac 2007 dengan menawarkan perkhidmatan pengasuhan dan didikan awal untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun. Oleh hal demikian.al. Bhg.

yang akan dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama University of Johns Hopkins. pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. Permata Pintar bertujuan membimbing pelajar yang mempunyai tahap kepintaran yang luar biasa untuk menjadi lebih cemerlang.penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. keyakinan dan kemahiran berkomunikasi. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 peratus daripadanya mencapai kemahiran pra-sains. dan dikendalikan Universiti Sains Islam Malaysia bagi pelajar yang berumur 9 hingga 12 tahun. ceria dan berkeyakinan diri. kanak-kanak di bawah program ini juga terbukti sekurangkurangnya setahun lebih ke hadapan berbanding kanak-kanak sebaya mereka dalam beberapa perkara termasuk aspek kematangan emosi. stabil. Amerika Syarikat. mendalami dan mengaplikasi ilmu yang berteraskan al-Quran. Kajian UPSI dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di Permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. 28 . Rosmah. Permata Negara yang melibatkan program asuhan dan didikan awal kanak-kanakdan satu garis panduan akan disediakan untuk menyelaras kurikulum. Permata Insan bertujuan melatih pelajar supaya memahami. latihan dan kelayakan tenaga pendidik di semua taman asuhan kanak-kanak iaitu Permata Seni melibatkan latihan pelajar yang pintar dan berbakat dalam bidang seni. yang juga Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Dasar Permata Negara berkata.

Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu. Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum untuk mendapatkan pendidikan selepas merdeka . Pada tahun 1960. bertujuan melatih dan membimbing remaja berumur 18 hingga 25 tahun bagi mengelak mereka terlibat dalam gejala sosial serta dibentuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berguna kepada masyarakat dan negara (Bernama.Perkasa Remaja. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. (Bernard Van Lee 2009). Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ Sekolah Asuhan)(Pendaftaran) pada 1972. Cina dan India. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun. Pada tahun 1969. 2009). berlaku satu revolusi telah berlaku iaitu Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada ‘Worker Society of Malaysia’ untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Yayasan ini telah banyak membiayai 29 . Pada tahun 1970. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer.U (A). yang dikendalikan UKM.

Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan. Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Menteri Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak.” 30 .B Pembangunan Wanita. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Usaha ini turut disokong oleh Y. Kini. Keluarga dan Masyarakat dan Y.B. Y. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Anak-anak yang mempunyai nilai-nilai seperti ini akan membangun sebagai modal insan berminda kelas pertama.B Menteri Pelajaran. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1972 sehingga 1976. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal menyebabkan tertubuhnya ‘Children Centre Act’ atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut.aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009). Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. 2009).A. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi “Saya yakin bahawa Pusat Anak Permata Negara akan mencapai matlamatnya dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak yang berakhlak mulia serta mempunyai kekuatan dalaman yang membolehkan mereka menghadapi cabaran dan masalah dengan tenang dan baik. Pada tahun 1986 pula.

rohani. pendidikan awal kanak-kanak penting dalam perkembangan intelek. setiap anak adalah modal insan negara. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. Oleh itu. Oleh itu. emosi. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kemahiran. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) diberi 31 . menetap di pinggir atau luar bandar. Malah. setiap anak amat berharga. hubungan emosi dan sosial yang dibina penting ke arah pembentukan personaliti mereka yang tenang. kita perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang positif supaya otak kanak-kanak akan berkembang dengan baik. aman dan penyayang. norma. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” [ Akta Pendidikan 1996 : Peraturan-peraturan 9Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997] Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. nilai.suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.Malah.. mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia.. Malah. Malah.. Rasional permata diwujudkan antaranya disebabkan kajian telah membuktikan neurosains menunjukkan bahawa 3 tahun pertama adalah amat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. Kurikulum Permata bermaksud : “. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta disertai berbilang kaum dan agama. kognitif dan Komunikasi mereka.

mencuba dan mengalami melalui aktiviti 32 . Pramatematik dan logik.1 Struktur Kurikulum Permata Kurikulum PERMATA memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara keseluruhan (holistik) dalam aspek kemahiran kognitif. sosio-emosi. Sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan. berkomunikasi dan fizikal. Modul 3 : 1 – 2 Tahun. Sosio-emosi dan kerohanian. Estitika dan kreativiti.2. Antara lain ciri-ciri penting dalam kurikulum ini ialah a) Kasih sayang dan belaian b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan bacaan d) Memberi kuasa (empowerment) kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas e) Mendorong kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Belajar melalui bermain g) Menghayati muzik dan seni. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. tarian dan lakonan Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti motor kasar dan halus. nyanyian dan pantun. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanakkanak dengan kaedah meneroka. Bahasa dan literasi awal.tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA Negara (Mazlah. 2009). 5.

dengan kanak-kanak. program PERMATA bertujuan melahirkan kanak-kanak yang holistik dan seimbang. mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. ia dapat menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi dan seterusnya memahirkannya. self-esteem yang tinggi. membaca. dan Suci rohani. kaedah menyertai lawatan sambil belajar bersama kanak-kanak. bijak bergaul dan sihat jasmani. pemakanan dan kaunseling. Kurikulum permata menerapkan mereka juga suka berkawan dan bersosial kanak-kanak kecil. Satu jam seminggu atau empat jam sebulan kepada aktiviti-aktiviti Pusat Anak PERMATA Negara. dan budi pekerti yang mulia. menyertai program dan kaunseling memastikan kesinambungan pembelajaran PERMATA semasa di rumah. mencipta dan merekabentuk. Seterusnya. kesihatan dan menilai perkembangan bercerita dan dan kanak-kanak. Kanak-kanak suka meneroka. mengeksperimen. memudahkan mereka 33 . membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik.permainan. berkeyakinan diri.2 Keistimewaan program Permata Pelaksanaan program PERMATA adalah secara bersepadu (integrated) dengan penglibatan ibubapa. Antara aktiviti yang boleh mereka melibatkan diri ialah berbincang memandikan. Hasil pembelajaran permata adalah untuk melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-emosi yang kukuh. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam Program PERMATA. Komitmen penglibatan aktif dan berterusan mereka dipastikan melalui satu akujanji bahawa mereka akan menyumbang. mempunyai akhlak dan sahsiah yang mulia. memasak memberi makan. bertanya. berintelektual tinggi. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. 5. komuniti dan pelbagai agensi melalui pemberian pelbagai perkhidmatan termasuk kesihatan. Malah.2.

serta menumpukan perhatian dalam menerokai sesuatu pembelajaran. kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Johor Bukit Peringgit. PERMATA Putrajaya. Tambahan pula. Seteruanya. Pusat anak permata negara terawal diwujudkan di PERMATA Mempaga. PERMATAKepala Batas dan PERMATA Subang Jaya. meningkatkan minat kanak-kanak untuk ingin tahu. mengeksperimen dan menyelesaikan masalah. Penghasilan program yang efektif kepada kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan pelbagai adalah kolaborasi antara semua. Program ini masih perlu ditinjau dengan lebih mendalam. Kolaborasi yang berkesan dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat mengamalkan pemikiran yang terbuka dan mempunyai matlamat yang sama. Kanak-kanak dapat mengenali potensi serta kebolehan diri sendiri dan bebas membuat keputusan berdasarkan potensi/kebolehan dirinya.berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra-matematik. “pendidikan untuk semua’’ yang telah 34 . Tuaran di Sabah dan Kota Samarahan di Sarawak. Negeri Sembilan dijangka beroperasi pada akhir bulan Februari 2008. Perak Bangunan baru akan dibina oleh Kerajaan Negeri. Pusat Anak PERMATA Negara Bercham. Sarawak Kuala Ketil. kebersihan diri. Bukit Peringgit di Melaka. Sabah Samarahan. kanak-kanak yang sihat berdipslin dalam menyusun atur dari segi fizikal dan mental serta menghayati pentingnya kehidupannya. Batu Pahat di Johor. Tambun Tulang di Perlis. Pusat Anak PERMATA Negara di Chembong. Negeri Sembilan Tuaran. dan mengurus diri sendiri dengan baik. Dungun di Terengganu. Selain dari 5 Pusat ini. Chembong. Terengganu Pasir Mas. Kelantan Tambun Tulang. Malah. 7 lagi Pusat Anak PERMATA Negara telah beroperasi di Pasir Mas di Kelantan. mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Batu Pahat. Kedah. Dungun. Kedah dijangka akan beroperasi sebelum April 2008. Malah. Perak dan Kuala Ketil. Melaka. suka menyiasat dan meneroka. iaitu memaksimumkan potensi dan meminimumkan ketidakupayaan kanak-kanak autistik dalam sepanjang perjalanan kolaborasi. Bercham. PERMATA Chini.

Semua sekolah dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta mengikuti perubahan yang berlaku secara serius supaya masyarakat yang di bina melalui pelaksanaan kurikulum berfungsi kepada negara. Ini adalah supaya hak untuk mendapat peluang pendidikan atau perkhidmatan yang sama rata terjamin. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. Bidang pendidikan mempunyai fungsi dan pengaruh sosial yang besar dan ketara pada anggota masyarakat. menyepadukan. sosial. Dalam 35 . Kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik.diperkenalkan perlu sentiasa diingati dalam usaha penyediaan perkhidmatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. termasuklah program intervensi awal untuk kanakkanak autistik. boleh menggunakan ayat penuh dan betul. Dari segi pengurusan diri pula. berkongsi mainan. matlamat dan objektif kurikulum. kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. 6. mentafsirkan isi ataupun maksud.0 Kesimpulan Kesimpulanya. mudah bergaul/berkawan. dan politik. terutamanya dalam persekitaran semula jadi. kurikulum memainkan peranan yang besar kepada masyarakat dan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. Di Malaysia. Malah boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita serta bersifat mesra. Perubahan masyarakat dan sistem pendidikan selalunya berkaitan dengan keperluan dan tuntutan perkembangan semasa terutama dari segi ekonomi. kurikulum adalah proses merencana. memandatkan.

pembentukan masyarakat yang seimbang dalam jasmani. pendidikan awal kanak-kanak perlu diberi perhatian sewajarnya serta komponen didalamnya bersesuaian dengan kehendak negara iaitu melahirkan insan yang berkualiti dan dapat memenuhi tenaga kerja kepada negara. rohani. mental dan fizikal sebenarnya perlu dibentuk sejak kecil lagi. 36 . Oleh itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->