pengistilahan bahasa melayu

PENGENALAN Pembakuan dalam bidang peristilahan berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa dan kemajuan masyarakat. Ini disebabkan istilah perlu dihasilkan apabila sesuatu bidang ilmu itu diwujudkan. Dalam konteks pembentukkan budaya ilmu, penggubalan istilah dalam pelbagai bidang ilmu juga menjadi penanda berlakunya proses intelektualisasi dalam Bahasa Melayu. SEJARAH RINGKAS ISTILAH BAHASA MELAYU Pembinaan istilah Bahasa Melayu bermula di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1957. Jawatankuasa Istilah, jawatan dan jabatan ditubuhkan untuk mencipta nama jabatan dan jawatan kerajaan yang digunakan di seluruh Tanah Melayu. Jawatankuasa ini telah mengadakan sesi kerja kali pertamanya pada 15 Januari 1957. Hasilnya buku Istilah Jawatan dan Jabatan telah diterbitkan pada tahun 1960 dan terciptalah 2514 istilah baru. Kerja peristilahan secara terancang atau sistematik bermula pada tahun 1975. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPIBM) hasil kerjasama kebahasaan Malaysia Indonesia menerusi Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Bahagian Peristilahan terus dipertanggungjawabkan untuk mengumpul, membentuk, menggubal, memperbanyakkan istilah dan menerbitkan istilah Bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. Tanggungjawab tersebut dilaksanakan dengan melantik ratusan profesional yang terdiri daripada mereka yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang ilmu di seluruh negara. Dianggap sebagai pakar bidang mewakili Institusi Pengajian Tinggi, sektor swasta, sektor awam, dan sektor pendidikan negara. Sehingga kini, Bahagian Peristilahan telah menerbitkan 207 daftar glosari istilah dengan sejumlah 1002438-Istilah telah dibentuk dalam pelbagai bidang. Penubuhan MABBIM di peringkat serantau juga turut bertanggungjawab menyelaraskan sejumlah 123885 istilah ilmu pengajian tinggi dan profesional untuk pengguna bahasa di ketiga-tiga negara anggota MABBIM. PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Proses menggubal kata-kata untuk bidang ilmu yang tertentu. Peristilahan menjadi salah satu aspek penting dalam pembinaan Bahasa Melayu. Istilah dan perkataan baharu dicipta untuk memperkayakan kosa kata Bahasa Melayu. Kekurangan istilah menjadi masalah pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada peringkat awal. Menyedari akan keperluan dan kepentingan istilah ini, melalui Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), istilah-istilah dalam pelbagai bidang ilmu telah digubal sebanyak mungkin untuk memenuhi keperluan penggunaannya dalam bidang-bidang berkaitan. Penggubalan istilah ini dilakukan melalui sistem Mesyuarat Jawatankuasa Istilah yang ahlinya dilantik oleh DBP daripada pelbagai Institusi Pendidikan Tinggi dan Pusat Pendidikan. Walaupun peristilahan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi peristilahan Bahasa Melayu agak terkemudian daripada perkembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Keadaan ini berlaku disebabkan penggubalan istilah dalam Bahasa Melayu lebih merupakan penggubalan istilah sekunder. Penggubalan istilah-istilah dalam Bahasa Melayu dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti pinjam langsung, pinjam suai dan pinjam terjemah. Dengan kaedah pinjam suai pula, istilah-istilah asing dipinjam dengan beberapa penyesuaian, sama ada suai bentuk penuh. KONSEP DASAR DALAM PEMBENTUKAN ISTILAH Beberapa konsep dasar digunakan dalam pembentukan istilah : Takrif Istilah Istilah ialah kata atau gabungan kata yang menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu. Contohnya cecair, hablur, inflasi, budaya, medan magnet, metamofosis, dan lain-lain lagi Tataistilah dan Tatanama

Tatanama ialah kumpulan peraturan yang menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkan) Istilah dan Kata Umum Istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau unsur terkecil dalam bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu. -an (siaran). Misalnya. ber. pekat. asid. penggandaan dan penggabungan. kata umum boleh menjadi istilah. Kata Akar : Kata yang belum dapat imbuhan misalnya rumah. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. 1.(berkomunikasi). mentah 2. Kata umum ialah kata-kata biasa dalam bahasa.Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah (termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Namun demikian. peN-. Imbuhan dan Pengimbuhan : Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan.an (pendebungaan) .

Istilah ialah kata atau gabungan kata yang menerangkan makna. Contohnya setiausaha. DEFINISI ISTILAH 1. bumiputera dan lain-lain.3. Istilah boleh diertikan sebagai perkataan atau rangkai kata yang mempunyai erti yang jitu dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan (pekerjaan atau kesenian) Kamus Dewan Edisi Ketiga 2. rerambut ) 4. keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu. Buku Bahasa Melayu Tinggi . konsep. warganegara. Gabungan : Cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Penggandaan : Ulangan kata dasar sama ada sebahagian ( rambut atau seluruh ( kacang kacang-kacang ) untuk membentuk istilah. proses.

proses. keadaan. ciri) Kata dalam Bahasa Melayu (umum + dialek) Kata dalam bahasa-bahasa serumpun dengan Bahasa Melayu Kata dalam Bahasa Inggeris Kata dalam .LANGKAH PEMBENTUKAN ISTILAH Konsep (makna.

singkat.bahasa-bahasa lain Kata yang tepat Kata yang tidak berkonotasi buruk atau sebutannya sumbang Kata yang paling singkat Penyesuaian ejaan Penyerapan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutan Penyerapan tanpa perubahan Penterjemahan: Terjemahan hendaklah tepat. memudahkan penyelarasan. Makna umum yang bersistem secara bersistem Istilah .

.

LANGKAH 1 LANGLAH 2 LANGKAH 3 .

Pengguna tidak dapat melihat perbezaan ini dengan jelas sehingga kata dan istilah seringkali digunakan secara selari dan ditukarganti. Pegawai Peristilahan.LANGKAH 4 KONSEP PERISTILAHAN. . Ahli Bahasa. Kumpulan yang terlibat dalam peristilahan adalah Pakar Bidang. CIRI-CIRI DAN MASALAH Perbezaan Antara Kata dan Istilah Konsep merupakan asas dalam pembentukan kata dan istilah. Kata dan istilah pula merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu konsep. Kata dan istilah mempunyai perkaitan yang sangat rapat biarpun mempunyai perbezaan. Kekeliruan tentang kata dan istilah berlaku sejak kegiatan peristilahan di negara ini.

Penggunaan kata yang sedia ada untuk menggambarkan sesuatu konsep baru. Konsep yang tidak terhitung jumlahnya telah mewujudkan komunikasi yang taksa dan sekaligus memberikan kesan yang tidak sedikit terhadap komunikasi antara orang mesin.Bagaimana Istilah Diperolehi Istilah dapat dibentuk daripada kata atau gabungan kata. Konsep Peristilahan Pertumbuhan konsep yang pesat dalam semua bidang kegiatan mausia telah menimbulkan masalah komunikasi yang begitu serius. tetapi kata pula tidak sentiasa dapat dikaitkan dengan istilah kerana tidak semua kata adalah istilah. Walaupun istilah seringkali dapat dikaitkan dengan kata. . mesin mesin atau individu individu. tidak menjadikan kata itu sebagai istilah menjadi suatu kata.

Membentuk kata baru dengan menggabungkan bahagian kata. Kata mempunyai pelbagai makna bergantung kepada konteks penggunaannya. Istilah dan kata dapat dibezakan melalui kekhususan sesuatu makna. : Lejas daripada jelas Legap daripada gelap Jerap daripada serap b. Istilah mempunyai makna khusus dan tidak berubah maknanya walaupun digunakan dalam konteks yang berlainan. Contoh nya . seperti : a. Contohnya: Asbut daripada asap dank abut Puyam daripada puyuh dan ayam Membentuk kata baru dengan mengubah bunyi kata yang sedia ada. Setiap konsep baru harus dilambangi dengan kata-kata yang dapat diperoleh dengan menggunakan kaedah yang tertentu.Perbezaan antara kata dan istilah ini diperlihatkan dalam huraian tentang kata dan istilah daripada beberapa sumber.

. Istilah terdiri daripada kata. Kata dan istilah mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Kata mempunyai pelbagai makna yang bergantung pada penggunaannya. sedangkan istilah mempunyai makna khusus dan tidak terikat pada konteks penggunaan. lambing grafik dan sebagainya. Dengan meminjam kata asing.Selembu daripada seladang dan lembu c. Ciri-ciri Pembentukan Istilah Ciri konsep membantu kita menjelaskan konsep dan membina sistem konsep. Contohnya : Proses Material Hos Hasil daripada penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahawa konsep merupakan asas dalam pembentukan kata dan istilah. singkatan. huruf. Kata dan istilah merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu konsep.

kebanyakan istilah hanya boleh berupa gabungan unsur perkataan atau istilah terpindah. reka bentuk. Sinonim boleh membebankan ingatan dan mewujudkan tanggapan yang salah. c. saiz. Ketika membentuk istilah. d. Jumlah kata akar dalam bahasa kecil berbanding dengan jumlah konsep yang ingin dibentuk istilahnya. istilah itu memudahkan komunikasi yang luas. Bagaimanapun. Gabungan kata dan kata terbitan merupaka kombinasi unsur perkataan. hendaklah mematuhi prinsip-prinsip berikut : a. tidak boleh ditukar istilahnya tanpa alasan yang cukup kuat. fungsi. kedudukan dan kegunaannya. Justeru. Juzuk-juzuk istilah hendaklah menggambarkan ciri konsep yang paling diperlukan. Sebarang sinonim hendaklah dielakkan. b. Ini kerana. . perkara ini amat berguna untuk melihat hubungan benda dengan benda menerusi bentuk. istilah kebangsaan dan antarabangsa sebagai sinonim hendaklah dibenarkan.Bagi penyelarasan. iaitu lebih daripada satu konsep. Kekeliruan boleh wujud sekiranya satu istilah diperuntukaan kepada dua atau lebih konsep sedangkan ia berbeza antara satu sama lain. Sebarang kesamaran istilah hendaklah dielakkan. Penggunaan istilah yang mantap hendaklah diteruskan.

e. Pemindahan secara langsung seperti atom dalam Bahasa Inggeris dipindahkan kepada atom juga bagi Bahasa Melayu. Istilah-istilah hendaklah berbentuk luaran supaya boleh mewujudkan kata turunan. guide line dalam Bahasa Inggeris diterjemah ke dalam Bahasa Melayu secara literal iaitu garis panduan. ringkas. Untuk melancarkan komunikasi. kadang-kadang perlulah disingkatkan istilah itu. Kaedahnya : . sebaliknya harus tepat. Syarat-syarat umum istilah baku seharusnya tidak samar. Penyingkatan yang perlu dibuat seharusnya tidak melanggar peraturan linguistik. b. mudah dieja sesuai untuk pembentukan istilah terbitan dan ahli suatu sistem istilah. Penterjemahan secara literal. Contohnya. SUMBER ISTILAH • Istilah dicipta dari kata / gabungan kata. Dalam pendekatan yang digunakan ialah melalui : a. Kerapkali perkataan atau unsure kata daripada bahasa asing dipinjam untuk pembentukan istilah.

Contohnya : Gaya Garis pusat Tapak Hasil keluaran Daya 2.Bentuk kata baru Gabungkan bahagian kata Peminjaman CARA PEMBENTUKAN ISTILAH Tujuh cara pembentukan istilah dalam bahasa Melayu adalah : 1. Kata bahasa Melayu yang kurang lazim. Kata bahasa Melayu yang lazim dan difokuskan maknanya. Contohnya : Peka Cerakin Mendap .

Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang tidak lazim.Hablur Jisim 3. Contohnya : Atom . Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang lazim. Contohnya : Dening ( Kelantan ) Riam ( Johor ) Engkabang ( Iban ) Nyeri ( Sunda ) 5. Contohnya : Dermaga ( klasik ) Labur ( Negeri Sembilan ) Gambut ( Banjar ) Mangli ( Kedah ) 4. Kata / istilah daripada bahasa Inggeris.

ada empat syarat yang perlu dipatuhi iaitu : a.Koine Artikel Frasa Klausa Sintaksis 6. Kata / istilah daripada bahasa lain. Contohnya : Welstanchauung Esprit de corp Ad hoc In toto De facto 7. Pemilihan yang terbaik antara langkah 1-6 berdasarkan beberapa kemungkinan Dalam pembentukan istilah Bahasa Melayu yang menggunakan ketujuh-tujuh cara di atas. Ungkapan yang paling singkat .

Ungkapan yang maknanya tidak menyimpang c.b. Secara gambarajah. hal ini dapat diperjrlaskan seperti berikut : Proses Pembentukan Istilah Pinjam Terjemah terjemah langsung dose sukatan Peminjaman Terus dengan penyesuaiaan geography geografi . Ungkapan yang sedap didengar PROSES PEMBENTUKAN ISTILAH Istilah dalam bahasa Melayu dibentuk melalui dua proses iaitu pinjam terjemah dan peminjaman terus. Ungkapan yang tidak berkonatasi buruk d.

rerambut .humidity kelembapan structure struktur gabungan dua kata umum honeymoon bulan madu right angle sudut tepat tanpa perubahan linear linear export eksport protein protein ciptaan kata baru up date kemas kini subsidence antaman peluasan makna biji bijirin gelap legap ciptaan baru dengan gandaan separa radius jejari capillary .

Terdapat beberapa konsep dasar dalam peristilahan iaitu takrif istilah.KESIMPULAN Menurut Kamus Dewan.myspace. Istilah ini seharusnya dilakukan secara berterusan supaya tidak berlaku ketandusan istilah. Pembentukan peristilahan berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa dan penting dalam pembinaan budaya ilmu. Istilah dan kata tersebut sesuai dengan konteks penggunaannya. Tanpa istilah bahasa itu dianggap tidak berkembang dan mati. istilah boleh diertikan sebagai perkataan atau rangkai kata yang mempunyai erti yang jitu dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan (pekerjaan atau kesenian).ListAll&friendId=14735874 . istilah dan kata umum. http://blogs. Mendokong sesuatu konsep bagi bidang tertentu (satu konsep satu bidang). Ianya mestilah dilakukan dengan teliti dan produktif ke arah memartabatkan Bahasa Melayu. morfem peristilahan dan bentuk istilah. tataistilah dan tatanama.cfm?fuseaction=blog.com/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful