Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah di sabdakan oleh rasulullah shalallahu alaihi

wasallam : Orang mukmin yang paling sem purna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. (HR Tirmidzi, dari abu Hurairah radhi allahu anhu, diriwayatkan juga oleh Ahmad. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No.284 dan 751). Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al As h radhiallahu anhuma disebutkan : Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terba ik akhlaknya. Abu Hurairah radhiallahu anhu mengabarkan bahwa suatu saat rashulullah pernah dit anya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Beliau shalallahu al aihi wasallam menjawab : Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. (Hadits Shahih R iwayat Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat Riyadus Sholihin no.62 7, tahqiq Rabbah dan Daqqaq).