Pendidikan Seni Visual : Mencorak dan Rekaan

Sistem pendidikan di Malaysia berkembang sejajar dengan perubahan masa dan keperluan masyarakat serta negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah garis panduan yang digubal dan perlu diikuti oleh semua warganegara dalam merealisasikan usaha kerajaan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan taraf hidup rakyat (Yahya Don, 2005). Sejajar dengan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, Kurikulum Pendidikan Seni Visusl bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Dalam konteks Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Dari segi kandungan, pengetahuan asas dalam seni visual mencakupi bidang menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan, kraf tradisional manakala asas seni reka meliputi aspek unsur, prinsip dan struktur. Antara lain, subjek ini menegaska kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Murid-murid perlu kreatif dalam pembelajaran mereka. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK).

”Creatiity is a matter of talent – there is nothing you can do about it except get creative people” (de Bono, 1996)
Oleh yang demikian, peranan guru haruslah berkesan ke arah merancang, menyampai dan menilai pengajarannya dengan lebih berkesan lagi. Dalam konteks ini, guru akan dapat mengaplikasikan kemahiran yang ada bagi membentuk pelajar yang celik seni dan menghargai budaya warisan bangsa.

1.0

Mencorak Dan Membuat Rekaan Bidang mencorak dan membuat rekaan adalah sebahagian daripada pengetahuan asas dalam subjek seni visual. Bidang ini secara umumnya memberi ruang dan peluang kepada pelajar memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang berlainan. Manakala mencorak pula ialah proses menghasilkan struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara terkawal atau bebas. Dalam bidang seni visual, corak kerapkali meliputi aspek semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga dan haiwan. Dari segi bahan yang dihasilkan, objek yang kerapkali dihasilkan adalah seperti kerusi, meja, rumah dan sebagainya. Pada kebiasaannya, bahan-bahan yang dihasilkan berbentuk geometri yakni seperti bulat, segi tiga dan segi empat.

Corak Teknik Resik Corak Garisan Grid Corak Teknik Anyaman Corak Terancang

Corak Cetakan Tai Corak Teknik Cerminan Corak Teknik Pualaman
Corak Tidak Terancang
Rajah 1 : Penghasilan Corak (Sumber : Modul HBAE2103 hal.5-7)

berbulu. rupa. menarik dan mengiburkan. Dalam menghasilkan corak bagi sesuatu karya ianya boleh dilakukan secara terancang dan tidak terancang. kolaj. Susunan Ulang Sekata Susunan Berselang Seli Susunan Batu Bata Susunan Bertimbal Susunan Beralun Susunan Berpusat Rajah 2 : Jenis Susunan Dalam Corak Dan Rekaan (Sumber : Modul HBAE2103. Dalam menghasilkan sesuatu karya seni lazimya pengkarya menggunakan gabungan keduadua corak ini supaya hasil seni yang dihasilkan lebih menarik dan cantik. kepentingan aspek ini adalah bersandarkan citarasa dan keinginan seseorang pengkarya seni ingin melihat hasil seninya cantik dan menarik. tiupan. membuat jalinan gambar. catan. kita suka akan sesuatu yang cantik. 2. Kedua. membuat rupa dan membentuk merupakan elemen penting dalam hasil karya. cetakan. selalunya guru akan mempertimbangkan aspek perlakuan. renjisan. Mengikut Mohd.0 Kepentingan Mempelajari Corak Dan Rekaan Dalam Membantu Pembelajaran Dan Perkembangan Kanak-kanak Dalam bidang seni visual kepentingan membuat corak dan rekaan adalah perkara yang sewajarnya berlaku. kriteria pemilihan warna untuk tujuan tertentu amat penting supaya bentuk asas yang dihasilkan memperlihatkan perbezaan yang jelas. 3. beralun. Secara prinsipnya. bergeriggi dan sebagainya merupakan unsur yang penting dalam kerja melukis dan menggambar. cetakan dan capan yang digunakan berupaya menghasilkan unsur seni yang menarik. pualaman. terdapat corak-corak yang lazimya digunakan seperti berselang-seli. batu bata. Sebagai . Zaihidee (2007) (dalam modul) kepentingan membuat corak dan rekaan adalah bertujuan mencantikan bahagian atau permukaan luar sesuatu objek. persepsi dan pengetahuan budaya. Sebagai seorang manusia biasa.10) Berkenaan dengan tujuan membuat corak dan rekaan. tamplan. lipatan dan guntingan.Berkenaan dengan jenis dan susunan corak. ikatan dan celup. berpusat dan sebagainya. 7. Dari segi perlakuan. garisan yang dibuat bagi tujuan menulis. capan. kolaj dan kaligrafi. melakar. berusat. Manakala corak tidak terancang pula seperti titisan. Melalui kaedah ini. resis. hal. lipatan dan tarikan.1 Kepekaan Pengamatan Hasilan karya seni seseorang pengkarya boleh diterjemahkan melalui ketelitian dan kepekaan pengamatannya dalam menghasilkan karya seni. putus-putus. jalinan. Begitu jugalah hakikatnya dengan hasil seni yang akan bakal kita hasilkan. Corak secara terancang meliputi corak seperti lukisan. warna. nipis. gosokan. Pengamatan dari segi garisan yang merupakan cantuman satu siri titik yang boleh dalam bentuk tebal. Teknik-teknik koyakan. corak disifatkan sebagai nilai estetik yang tidak ada tolok bandingnya dalam hasil karya seni. corak yang dihasilkan turut bertindak sebagai elemen hiasan yang menarik. bentuk dan ruang. Ketiga. Aspek ketelitian dan kepekaan yang tinggi bagi seseorang pengkarya seni dapat ditonjolkan melalui pengamatan yang tinggi ke atas aspek seperti garisan.

Berhubung dengan kesan jalinan pada permukaan objek yang dihasilkan turut memperlihatkan kepekaan pengamatan ke atas hasil seni. Konsep isipadu ini sangat sinonim dengan rupa. perspektif. Ruang yang seimbang dan tersusun bakal menghasilkan karya seni yang baik. seseorang pengkarya seni dapat mempraktikkan kepekaan pengamatan yang tinggi dalam karya mereka. kubus.2 Kognitif Kepentingan mempelajari corak dan rekaan dari segi kognitif sememangnya perkara yang sangat penting. warna dan bentuk yang sesuai bagi sesuatu karya seni. rupa dan lambang serta rupa dan muka taip. Pada peringkat kanak-kanak tahap kognitif pelajar mudah diasuh dan senang meniru serta akur dengan arahan. teori gestalt bukan sahaja meliht kepada produk atau hasil kerja kanak-kanak tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk (hasil seni) itu sendiri. guru harus lah sedar bahawa setiap rangsangan yang diperkenalkan mungkin akan mendapat penerimaan yang berbeza daripada para pelajar. Dalam bidang seni visual. Ruang juga tidak kurang pentingnya dalam kepekaan pengamatan dalam karya seni. rupa dan corak. Terdapat beberapa jenis rupa yang boleh terbentuk yakni seperti positif dan negatif. elemen ini amat penting kerana aplikasi proses mestilah betul untuk sampai kepada penghasilan hasil seni yang baik. Proses perkembangan kognitif kanak-kanak sememangnya bekembang. Dalam konteks pengajaran. sekunder dan tertier amat penting bagi membentuk warna-warna yang sesuai. jalinan ruang sekaligus menghasilkan bentuk ilusi (dua dimensi) dan bentuk konkrit (tiga dimensi). Melalui pendekatan teori-teori seperti Teori Gestalt dan Teori Sosial-Interaksi Piaget berhubung dengan kognitif kanak-kanak menunjukkan proses dalaman minda kanak-kanak mudah memahami sesuatu objek atau material yang seterusnya mempengaruhi kapasiti mereka mempelajari sesuatu. selinder. saya sangat akur dan setuju dengan Teori Sosial-Interaksi Piaget yang mengkategorikan perkembangan . Dari segi rupa cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan dapat membentuk rupa jenis objek khusus seperti bulat. piramid dan sebagainya. 3. Oleh itu. empat segi. kun. Dalam hal ini. Prinsip ruang yang dirancang dengan baik akan membentuk garisan.seorang guru kita wajar menanam kepentingan aspek-aspek ini agar pelajar (kanak-kanak) dapat mempelajari sesuatu yang bernilai berhubung dengan karya seni. seseorang pengkarya seni wajar menampakkan jalinan tampak dan sentuh dengan jelas supaya satah gambar yang dihasilkan bersifat dua dimensi dan maujud. Dari segi warna. Bentuk akan terasil sekiranya sifat hasil seni tersebut digambarkan dalam bentuk ton. Sebagai seorang guru. Penilaian kerja para pelajar (kanak-kanak) juga harus dimasukkan elemen proses dan bukannya hanya menilai hasil karya yang sudah siap sahaja. guru haruslah memberi penekanan kepada proses di dalam pengajaran dan haruslah menggalakkan para pelajar agar tidak mementingkan hasil kerja seni semata-mata. empat segi bujur. pemilihan warna dalam kategori warna asas. Dalam seni visual. Dan aspek yang terakhir pula ialah ruang. Pengamatan dari segi bentuk pula bersandarkan kepada konsep isipadu. Melalui usaha ini.

Kebolehan murid-murid menggembangkan kemahiran mencipta. Kedua. Menurut Mohd. kreativiti kanak-kanak akan dilihat dari segi menghasilkan hasil seni mereka.kognitif kanak-kanak kepada peringkat-peringkat seperti Peringkat Deria-Pergerakan. Di samping itu. ’know-why’ . Dalam kes ini. Dalam konteks seseorang individu seperti pelajar di sekolah rendah. Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni dalam kehidupan dengan alat-alat yang sesuai. khususnya dalam konteks prasekolah. Dengan perkataan lain. sifat dan bentuk ganjaran atau hukuman yang akan dikenakan sekiranya pelajar berjaya atau gagal melakukan sesuatu bakal mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif. Ketiga. Peringkat Pengolahan Konkrit dan Peringkat Pengolahan Formal. Kreativiti merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensi dan inter disiplin bagi semua bidang yang berkaitan dengan ilmu. 3. guru berupaya memahamkan para pelajarnya dalam menguasai kemahiran mencorak dan rekaan dengan menekankan perbezaan iaitu melatih para pelajar agar bijak membezakan jenis dan sifat maklumat yang diterima oleh mereka. kanak-kanak sewajarnya berupaya menstrukturkan maklumat agar lebih mudah diterima dan difahami. Azhar (2003) literasi kreatif menekankan kefahaman individu terhadap persoalan ’know-what’ . Atau paling tidak. Perkembangan bidang kreativiti di kalangan manusia [pelajar] kian menyerlah dewasa kini hasil penemuan dan penyelidikan yang berterusan oleh pakar yang terlibat. Edisi 3. mengetahui dan mampu mengaplikasikan daya kreativiti bagi menghasilkan sesuatu kerja projek. Peringkat PraOlahan. kreativiti dan ekspresi diri. pada tahap sederhana individu mengetahui dan faham akan konsep kreativiti serta tahu bagaimana untuk berkreativiti dalam pelbagai keadaan dan suasana. Kegiatan ini berkait rapat dengan kemahiran mereka cipta hasil karya seni. susunan dan kesannya. Fokus kegiatan seni mereka akan memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap unsur-unsur seni seperti warna. . Berkenaan dengan pendekatan konstruktivis dalam pengajaran. ada yang memberi tumpuan kepada proses pemikiran dan juga penekanan kepada hasil usaha mereka sebagai kriteria kreativiti. menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan idea yang baru dan asli amat digalakkan. 2000) Bagi Mclnerney & Mclnerney (1994) melihat aspek kreativiti berkaitan dengan personaliti. Seterusnya. kreativiti dalam membuat corak dan rekaan disifatkan sebagai organisasi memahami. guru-guru sebolehnya menyampaian pengajaran mereka secara tertib di samping disokong material pengajaran yang sesuai. garisan. keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru kepada bentuk organisasi baru bakal memberi nafas baru kepada ideaidea mereka yang bersifat kreatif. usia awal kana-kanak sangat mudah menerima pelbagai bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan mereka. Dalam konteks kemahiran seni mencorak dan mereka. dan’know-how’ dalam konteks pengetahuan dan pengaplikasiannya.3 Kreativiti Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996) ‘kreativiti’ membawa maksud kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. Mempelajari corak dan rekaan adalah salah satu cabang Pendidikan Seni Visual (PSV) yang berkaitan aktiviti-aktiviti perkembangan imaginasi. Amabile (1992) menyifatkan institusi sekolah merupakan tempat paling sesuai untuk memupuk alam kreativiti di kalangan kanak-kanak. (Kamus Dewan.

4. Namun begitu. http://kemayangambai. peranan guru dan pihak sekolah lainnya turut sama penting dalam proses membantu pembelajaran pelajar.html .0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa aspek-aspek seperti kepekaan pengamatan.com/2013/01/pendidikan-seni-visual-mencorak-dan.blogspot. kognitif dan kreativiti sememangnya penting bagi menjayakan proses membantu pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak (pelajar) di sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful