Pendidikan Seni Visual : Mencorak dan Rekaan

Sistem pendidikan di Malaysia berkembang sejajar dengan perubahan masa dan keperluan masyarakat serta negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah garis panduan yang digubal dan perlu diikuti oleh semua warganegara dalam merealisasikan usaha kerajaan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan taraf hidup rakyat (Yahya Don, 2005). Sejajar dengan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, Kurikulum Pendidikan Seni Visusl bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Dalam konteks Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Dari segi kandungan, pengetahuan asas dalam seni visual mencakupi bidang menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan, kraf tradisional manakala asas seni reka meliputi aspek unsur, prinsip dan struktur. Antara lain, subjek ini menegaska kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Murid-murid perlu kreatif dalam pembelajaran mereka. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK).

”Creatiity is a matter of talent – there is nothing you can do about it except get creative people” (de Bono, 1996)
Oleh yang demikian, peranan guru haruslah berkesan ke arah merancang, menyampai dan menilai pengajarannya dengan lebih berkesan lagi. Dalam konteks ini, guru akan dapat mengaplikasikan kemahiran yang ada bagi membentuk pelajar yang celik seni dan menghargai budaya warisan bangsa.

1.0

Mencorak Dan Membuat Rekaan Bidang mencorak dan membuat rekaan adalah sebahagian daripada pengetahuan asas dalam subjek seni visual. Bidang ini secara umumnya memberi ruang dan peluang kepada pelajar memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang berlainan. Manakala mencorak pula ialah proses menghasilkan struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara terkawal atau bebas. Dalam bidang seni visual, corak kerapkali meliputi aspek semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga dan haiwan. Dari segi bahan yang dihasilkan, objek yang kerapkali dihasilkan adalah seperti kerusi, meja, rumah dan sebagainya. Pada kebiasaannya, bahan-bahan yang dihasilkan berbentuk geometri yakni seperti bulat, segi tiga dan segi empat.

Corak Teknik Resik Corak Garisan Grid Corak Teknik Anyaman Corak Terancang

Corak Cetakan Tai Corak Teknik Cerminan Corak Teknik Pualaman
Corak Tidak Terancang
Rajah 1 : Penghasilan Corak (Sumber : Modul HBAE2103 hal.5-7)

terdapat corak-corak yang lazimya digunakan seperti berselang-seli. Corak secara terancang meliputi corak seperti lukisan. lipatan dan guntingan. catan. pualaman. 3. bentuk dan ruang. Dalam menghasilkan sesuatu karya seni lazimya pengkarya menggunakan gabungan keduadua corak ini supaya hasil seni yang dihasilkan lebih menarik dan cantik. hal. garisan yang dibuat bagi tujuan menulis. Sebagai . renjisan. tiupan. Sebagai seorang manusia biasa. selalunya guru akan mempertimbangkan aspek perlakuan. kepentingan aspek ini adalah bersandarkan citarasa dan keinginan seseorang pengkarya seni ingin melihat hasil seninya cantik dan menarik.1 Kepekaan Pengamatan Hasilan karya seni seseorang pengkarya boleh diterjemahkan melalui ketelitian dan kepekaan pengamatannya dalam menghasilkan karya seni. menarik dan mengiburkan. berpusat dan sebagainya. Secara prinsipnya. berusat. 7. kolaj. Kedua. Aspek ketelitian dan kepekaan yang tinggi bagi seseorang pengkarya seni dapat ditonjolkan melalui pengamatan yang tinggi ke atas aspek seperti garisan. cetakan dan capan yang digunakan berupaya menghasilkan unsur seni yang menarik.Berkenaan dengan jenis dan susunan corak. warna. jalinan. Melalui kaedah ini.0 Kepentingan Mempelajari Corak Dan Rekaan Dalam Membantu Pembelajaran Dan Perkembangan Kanak-kanak Dalam bidang seni visual kepentingan membuat corak dan rekaan adalah perkara yang sewajarnya berlaku. Mengikut Mohd. Zaihidee (2007) (dalam modul) kepentingan membuat corak dan rekaan adalah bertujuan mencantikan bahagian atau permukaan luar sesuatu objek. rupa. beralun. cetakan. Ketiga. nipis. putus-putus. kolaj dan kaligrafi. capan. lipatan dan tarikan. Dalam menghasilkan corak bagi sesuatu karya ianya boleh dilakukan secara terancang dan tidak terancang. tamplan. Susunan Ulang Sekata Susunan Berselang Seli Susunan Batu Bata Susunan Bertimbal Susunan Beralun Susunan Berpusat Rajah 2 : Jenis Susunan Dalam Corak Dan Rekaan (Sumber : Modul HBAE2103. 2. berbulu. Dari segi perlakuan. Pengamatan dari segi garisan yang merupakan cantuman satu siri titik yang boleh dalam bentuk tebal. Begitu jugalah hakikatnya dengan hasil seni yang akan bakal kita hasilkan. melakar.10) Berkenaan dengan tujuan membuat corak dan rekaan. Teknik-teknik koyakan. kriteria pemilihan warna untuk tujuan tertentu amat penting supaya bentuk asas yang dihasilkan memperlihatkan perbezaan yang jelas. ikatan dan celup. batu bata. bergeriggi dan sebagainya merupakan unsur yang penting dalam kerja melukis dan menggambar. resis. corak disifatkan sebagai nilai estetik yang tidak ada tolok bandingnya dalam hasil karya seni. gosokan. persepsi dan pengetahuan budaya. membuat jalinan gambar. kita suka akan sesuatu yang cantik. Manakala corak tidak terancang pula seperti titisan. membuat rupa dan membentuk merupakan elemen penting dalam hasil karya. corak yang dihasilkan turut bertindak sebagai elemen hiasan yang menarik.

sekunder dan tertier amat penting bagi membentuk warna-warna yang sesuai. Dari segi rupa cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan dapat membentuk rupa jenis objek khusus seperti bulat. guru harus lah sedar bahawa setiap rangsangan yang diperkenalkan mungkin akan mendapat penerimaan yang berbeza daripada para pelajar. teori gestalt bukan sahaja meliht kepada produk atau hasil kerja kanak-kanak tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk (hasil seni) itu sendiri. Proses perkembangan kognitif kanak-kanak sememangnya bekembang. Dalam konteks pengajaran. empat segi bujur. pemilihan warna dalam kategori warna asas. Dari segi warna. piramid dan sebagainya. Melalui usaha ini. Prinsip ruang yang dirancang dengan baik akan membentuk garisan. selinder. jalinan ruang sekaligus menghasilkan bentuk ilusi (dua dimensi) dan bentuk konkrit (tiga dimensi). seseorang pengkarya seni wajar menampakkan jalinan tampak dan sentuh dengan jelas supaya satah gambar yang dihasilkan bersifat dua dimensi dan maujud. Dalam bidang seni visual. empat segi. Terdapat beberapa jenis rupa yang boleh terbentuk yakni seperti positif dan negatif. Ruang yang seimbang dan tersusun bakal menghasilkan karya seni yang baik. kun. perspektif. Pada peringkat kanak-kanak tahap kognitif pelajar mudah diasuh dan senang meniru serta akur dengan arahan.seorang guru kita wajar menanam kepentingan aspek-aspek ini agar pelajar (kanak-kanak) dapat mempelajari sesuatu yang bernilai berhubung dengan karya seni. Sebagai seorang guru. elemen ini amat penting kerana aplikasi proses mestilah betul untuk sampai kepada penghasilan hasil seni yang baik. Penilaian kerja para pelajar (kanak-kanak) juga harus dimasukkan elemen proses dan bukannya hanya menilai hasil karya yang sudah siap sahaja. Melalui pendekatan teori-teori seperti Teori Gestalt dan Teori Sosial-Interaksi Piaget berhubung dengan kognitif kanak-kanak menunjukkan proses dalaman minda kanak-kanak mudah memahami sesuatu objek atau material yang seterusnya mempengaruhi kapasiti mereka mempelajari sesuatu. warna dan bentuk yang sesuai bagi sesuatu karya seni. rupa dan corak. saya sangat akur dan setuju dengan Teori Sosial-Interaksi Piaget yang mengkategorikan perkembangan . rupa dan lambang serta rupa dan muka taip.2 Kognitif Kepentingan mempelajari corak dan rekaan dari segi kognitif sememangnya perkara yang sangat penting. Ruang juga tidak kurang pentingnya dalam kepekaan pengamatan dalam karya seni. Dan aspek yang terakhir pula ialah ruang. Bentuk akan terasil sekiranya sifat hasil seni tersebut digambarkan dalam bentuk ton. Dalam seni visual. Oleh itu. seseorang pengkarya seni dapat mempraktikkan kepekaan pengamatan yang tinggi dalam karya mereka. Dalam hal ini. 3. Konsep isipadu ini sangat sinonim dengan rupa. guru haruslah memberi penekanan kepada proses di dalam pengajaran dan haruslah menggalakkan para pelajar agar tidak mementingkan hasil kerja seni semata-mata. Berhubung dengan kesan jalinan pada permukaan objek yang dihasilkan turut memperlihatkan kepekaan pengamatan ke atas hasil seni. Pengamatan dari segi bentuk pula bersandarkan kepada konsep isipadu. kubus.

(Kamus Dewan. Berkenaan dengan pendekatan konstruktivis dalam pengajaran. Dalam konteks kemahiran seni mencorak dan mereka. sifat dan bentuk ganjaran atau hukuman yang akan dikenakan sekiranya pelajar berjaya atau gagal melakukan sesuatu bakal mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif. 3. usia awal kana-kanak sangat mudah menerima pelbagai bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan mereka. kreativiti dan ekspresi diri. garisan. menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan idea yang baru dan asli amat digalakkan. . Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni dalam kehidupan dengan alat-alat yang sesuai. kreativiti kanak-kanak akan dilihat dari segi menghasilkan hasil seni mereka. Dalam kes ini. Perkembangan bidang kreativiti di kalangan manusia [pelajar] kian menyerlah dewasa kini hasil penemuan dan penyelidikan yang berterusan oleh pakar yang terlibat. Kedua. susunan dan kesannya. Mempelajari corak dan rekaan adalah salah satu cabang Pendidikan Seni Visual (PSV) yang berkaitan aktiviti-aktiviti perkembangan imaginasi. Kegiatan ini berkait rapat dengan kemahiran mereka cipta hasil karya seni. keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru kepada bentuk organisasi baru bakal memberi nafas baru kepada ideaidea mereka yang bersifat kreatif. guru-guru sebolehnya menyampaian pengajaran mereka secara tertib di samping disokong material pengajaran yang sesuai. kanak-kanak sewajarnya berupaya menstrukturkan maklumat agar lebih mudah diterima dan difahami. pada tahap sederhana individu mengetahui dan faham akan konsep kreativiti serta tahu bagaimana untuk berkreativiti dalam pelbagai keadaan dan suasana. ’know-why’ . ada yang memberi tumpuan kepada proses pemikiran dan juga penekanan kepada hasil usaha mereka sebagai kriteria kreativiti. Dengan perkataan lain. Seterusnya. Menurut Mohd. guru berupaya memahamkan para pelajarnya dalam menguasai kemahiran mencorak dan rekaan dengan menekankan perbezaan iaitu melatih para pelajar agar bijak membezakan jenis dan sifat maklumat yang diterima oleh mereka. Ketiga. Kebolehan murid-murid menggembangkan kemahiran mencipta. Peringkat PraOlahan. mengetahui dan mampu mengaplikasikan daya kreativiti bagi menghasilkan sesuatu kerja projek. Kreativiti merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensi dan inter disiplin bagi semua bidang yang berkaitan dengan ilmu. kreativiti dalam membuat corak dan rekaan disifatkan sebagai organisasi memahami. Amabile (1992) menyifatkan institusi sekolah merupakan tempat paling sesuai untuk memupuk alam kreativiti di kalangan kanak-kanak. Azhar (2003) literasi kreatif menekankan kefahaman individu terhadap persoalan ’know-what’ . Atau paling tidak. khususnya dalam konteks prasekolah. Peringkat Pengolahan Konkrit dan Peringkat Pengolahan Formal. Fokus kegiatan seni mereka akan memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap unsur-unsur seni seperti warna.kognitif kanak-kanak kepada peringkat-peringkat seperti Peringkat Deria-Pergerakan. Edisi 3. 2000) Bagi Mclnerney & Mclnerney (1994) melihat aspek kreativiti berkaitan dengan personaliti. dan’know-how’ dalam konteks pengetahuan dan pengaplikasiannya. Dalam konteks seseorang individu seperti pelajar di sekolah rendah.3 Kreativiti Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996) ‘kreativiti’ membawa maksud kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. Di samping itu.

Namun begitu.4.html . peranan guru dan pihak sekolah lainnya turut sama penting dalam proses membantu pembelajaran pelajar.blogspot. kognitif dan kreativiti sememangnya penting bagi menjayakan proses membantu pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak (pelajar) di sekolah. http://kemayangambai.com/2013/01/pendidikan-seni-visual-mencorak-dan.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa aspek-aspek seperti kepekaan pengamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful