Pendidikan Seni Visual : Mencorak dan Rekaan

Sistem pendidikan di Malaysia berkembang sejajar dengan perubahan masa dan keperluan masyarakat serta negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah garis panduan yang digubal dan perlu diikuti oleh semua warganegara dalam merealisasikan usaha kerajaan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan taraf hidup rakyat (Yahya Don, 2005). Sejajar dengan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, Kurikulum Pendidikan Seni Visusl bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Dalam konteks Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Dari segi kandungan, pengetahuan asas dalam seni visual mencakupi bidang menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan, kraf tradisional manakala asas seni reka meliputi aspek unsur, prinsip dan struktur. Antara lain, subjek ini menegaska kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Murid-murid perlu kreatif dalam pembelajaran mereka. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK).

”Creatiity is a matter of talent – there is nothing you can do about it except get creative people” (de Bono, 1996)
Oleh yang demikian, peranan guru haruslah berkesan ke arah merancang, menyampai dan menilai pengajarannya dengan lebih berkesan lagi. Dalam konteks ini, guru akan dapat mengaplikasikan kemahiran yang ada bagi membentuk pelajar yang celik seni dan menghargai budaya warisan bangsa.

1.0

Mencorak Dan Membuat Rekaan Bidang mencorak dan membuat rekaan adalah sebahagian daripada pengetahuan asas dalam subjek seni visual. Bidang ini secara umumnya memberi ruang dan peluang kepada pelajar memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang berlainan. Manakala mencorak pula ialah proses menghasilkan struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara terkawal atau bebas. Dalam bidang seni visual, corak kerapkali meliputi aspek semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga dan haiwan. Dari segi bahan yang dihasilkan, objek yang kerapkali dihasilkan adalah seperti kerusi, meja, rumah dan sebagainya. Pada kebiasaannya, bahan-bahan yang dihasilkan berbentuk geometri yakni seperti bulat, segi tiga dan segi empat.

Corak Teknik Resik Corak Garisan Grid Corak Teknik Anyaman Corak Terancang

Corak Cetakan Tai Corak Teknik Cerminan Corak Teknik Pualaman
Corak Tidak Terancang
Rajah 1 : Penghasilan Corak (Sumber : Modul HBAE2103 hal.5-7)

Corak secara terancang meliputi corak seperti lukisan. resis. corak disifatkan sebagai nilai estetik yang tidak ada tolok bandingnya dalam hasil karya seni. tiupan. cetakan dan capan yang digunakan berupaya menghasilkan unsur seni yang menarik. Aspek ketelitian dan kepekaan yang tinggi bagi seseorang pengkarya seni dapat ditonjolkan melalui pengamatan yang tinggi ke atas aspek seperti garisan. berbulu. corak yang dihasilkan turut bertindak sebagai elemen hiasan yang menarik. ikatan dan celup. berpusat dan sebagainya. Secara prinsipnya. putus-putus. capan. kolaj dan kaligrafi. Ketiga. membuat rupa dan membentuk merupakan elemen penting dalam hasil karya. Sebagai . lipatan dan tarikan. rupa. kita suka akan sesuatu yang cantik. batu bata. Dari segi perlakuan. Kedua. Susunan Ulang Sekata Susunan Berselang Seli Susunan Batu Bata Susunan Bertimbal Susunan Beralun Susunan Berpusat Rajah 2 : Jenis Susunan Dalam Corak Dan Rekaan (Sumber : Modul HBAE2103.Berkenaan dengan jenis dan susunan corak. nipis. Sebagai seorang manusia biasa. Pengamatan dari segi garisan yang merupakan cantuman satu siri titik yang boleh dalam bentuk tebal. Manakala corak tidak terancang pula seperti titisan. Teknik-teknik koyakan. Begitu jugalah hakikatnya dengan hasil seni yang akan bakal kita hasilkan. gosokan. beralun. Mengikut Mohd. renjisan.1 Kepekaan Pengamatan Hasilan karya seni seseorang pengkarya boleh diterjemahkan melalui ketelitian dan kepekaan pengamatannya dalam menghasilkan karya seni. jalinan. Dalam menghasilkan sesuatu karya seni lazimya pengkarya menggunakan gabungan keduadua corak ini supaya hasil seni yang dihasilkan lebih menarik dan cantik. selalunya guru akan mempertimbangkan aspek perlakuan. cetakan. menarik dan mengiburkan. membuat jalinan gambar. kepentingan aspek ini adalah bersandarkan citarasa dan keinginan seseorang pengkarya seni ingin melihat hasil seninya cantik dan menarik. Dalam menghasilkan corak bagi sesuatu karya ianya boleh dilakukan secara terancang dan tidak terancang. hal. kolaj. 3.0 Kepentingan Mempelajari Corak Dan Rekaan Dalam Membantu Pembelajaran Dan Perkembangan Kanak-kanak Dalam bidang seni visual kepentingan membuat corak dan rekaan adalah perkara yang sewajarnya berlaku. bentuk dan ruang. pualaman. tamplan. berusat. lipatan dan guntingan. persepsi dan pengetahuan budaya. terdapat corak-corak yang lazimya digunakan seperti berselang-seli. Melalui kaedah ini.10) Berkenaan dengan tujuan membuat corak dan rekaan. kriteria pemilihan warna untuk tujuan tertentu amat penting supaya bentuk asas yang dihasilkan memperlihatkan perbezaan yang jelas. garisan yang dibuat bagi tujuan menulis. warna. bergeriggi dan sebagainya merupakan unsur yang penting dalam kerja melukis dan menggambar. melakar. 7. 2. catan. Zaihidee (2007) (dalam modul) kepentingan membuat corak dan rekaan adalah bertujuan mencantikan bahagian atau permukaan luar sesuatu objek.

kubus. Proses perkembangan kognitif kanak-kanak sememangnya bekembang. Berhubung dengan kesan jalinan pada permukaan objek yang dihasilkan turut memperlihatkan kepekaan pengamatan ke atas hasil seni. Dalam bidang seni visual. Terdapat beberapa jenis rupa yang boleh terbentuk yakni seperti positif dan negatif. empat segi. sekunder dan tertier amat penting bagi membentuk warna-warna yang sesuai. Penilaian kerja para pelajar (kanak-kanak) juga harus dimasukkan elemen proses dan bukannya hanya menilai hasil karya yang sudah siap sahaja. warna dan bentuk yang sesuai bagi sesuatu karya seni. Konsep isipadu ini sangat sinonim dengan rupa. Sebagai seorang guru. kun. Ruang juga tidak kurang pentingnya dalam kepekaan pengamatan dalam karya seni. elemen ini amat penting kerana aplikasi proses mestilah betul untuk sampai kepada penghasilan hasil seni yang baik. Prinsip ruang yang dirancang dengan baik akan membentuk garisan. Dari segi warna. Dalam seni visual. Dalam konteks pengajaran. Ruang yang seimbang dan tersusun bakal menghasilkan karya seni yang baik. Dalam hal ini. Pengamatan dari segi bentuk pula bersandarkan kepada konsep isipadu. jalinan ruang sekaligus menghasilkan bentuk ilusi (dua dimensi) dan bentuk konkrit (tiga dimensi).seorang guru kita wajar menanam kepentingan aspek-aspek ini agar pelajar (kanak-kanak) dapat mempelajari sesuatu yang bernilai berhubung dengan karya seni. Dan aspek yang terakhir pula ialah ruang.2 Kognitif Kepentingan mempelajari corak dan rekaan dari segi kognitif sememangnya perkara yang sangat penting. guru haruslah memberi penekanan kepada proses di dalam pengajaran dan haruslah menggalakkan para pelajar agar tidak mementingkan hasil kerja seni semata-mata. seseorang pengkarya seni wajar menampakkan jalinan tampak dan sentuh dengan jelas supaya satah gambar yang dihasilkan bersifat dua dimensi dan maujud. empat segi bujur. Dari segi rupa cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan dapat membentuk rupa jenis objek khusus seperti bulat. Oleh itu. perspektif. 3. saya sangat akur dan setuju dengan Teori Sosial-Interaksi Piaget yang mengkategorikan perkembangan . piramid dan sebagainya. rupa dan lambang serta rupa dan muka taip. selinder. Melalui usaha ini. Bentuk akan terasil sekiranya sifat hasil seni tersebut digambarkan dalam bentuk ton. guru harus lah sedar bahawa setiap rangsangan yang diperkenalkan mungkin akan mendapat penerimaan yang berbeza daripada para pelajar. seseorang pengkarya seni dapat mempraktikkan kepekaan pengamatan yang tinggi dalam karya mereka. Pada peringkat kanak-kanak tahap kognitif pelajar mudah diasuh dan senang meniru serta akur dengan arahan. pemilihan warna dalam kategori warna asas. teori gestalt bukan sahaja meliht kepada produk atau hasil kerja kanak-kanak tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk (hasil seni) itu sendiri. Melalui pendekatan teori-teori seperti Teori Gestalt dan Teori Sosial-Interaksi Piaget berhubung dengan kognitif kanak-kanak menunjukkan proses dalaman minda kanak-kanak mudah memahami sesuatu objek atau material yang seterusnya mempengaruhi kapasiti mereka mempelajari sesuatu. rupa dan corak.

. keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru kepada bentuk organisasi baru bakal memberi nafas baru kepada ideaidea mereka yang bersifat kreatif.kognitif kanak-kanak kepada peringkat-peringkat seperti Peringkat Deria-Pergerakan. Kreativiti merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensi dan inter disiplin bagi semua bidang yang berkaitan dengan ilmu. Dalam kes ini. Mempelajari corak dan rekaan adalah salah satu cabang Pendidikan Seni Visual (PSV) yang berkaitan aktiviti-aktiviti perkembangan imaginasi. 2000) Bagi Mclnerney & Mclnerney (1994) melihat aspek kreativiti berkaitan dengan personaliti.3 Kreativiti Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996) ‘kreativiti’ membawa maksud kemampuan mencipta atau menghasilkan sesuatu. kreativiti kanak-kanak akan dilihat dari segi menghasilkan hasil seni mereka. Fokus kegiatan seni mereka akan memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap unsur-unsur seni seperti warna. 3. ’know-why’ . susunan dan kesannya. Kebolehan murid-murid menggembangkan kemahiran mencipta. sifat dan bentuk ganjaran atau hukuman yang akan dikenakan sekiranya pelajar berjaya atau gagal melakukan sesuatu bakal mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif. menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan idea yang baru dan asli amat digalakkan. Kedua. khususnya dalam konteks prasekolah. Peringkat Pengolahan Konkrit dan Peringkat Pengolahan Formal. kanak-kanak sewajarnya berupaya menstrukturkan maklumat agar lebih mudah diterima dan difahami. Seterusnya. Kegiatan ini berkait rapat dengan kemahiran mereka cipta hasil karya seni. mengetahui dan mampu mengaplikasikan daya kreativiti bagi menghasilkan sesuatu kerja projek. guru-guru sebolehnya menyampaian pengajaran mereka secara tertib di samping disokong material pengajaran yang sesuai. Ketiga. pada tahap sederhana individu mengetahui dan faham akan konsep kreativiti serta tahu bagaimana untuk berkreativiti dalam pelbagai keadaan dan suasana. Perkembangan bidang kreativiti di kalangan manusia [pelajar] kian menyerlah dewasa kini hasil penemuan dan penyelidikan yang berterusan oleh pakar yang terlibat. Amabile (1992) menyifatkan institusi sekolah merupakan tempat paling sesuai untuk memupuk alam kreativiti di kalangan kanak-kanak. Berkenaan dengan pendekatan konstruktivis dalam pengajaran. usia awal kana-kanak sangat mudah menerima pelbagai bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan mereka. kreativiti dan ekspresi diri. Peringkat PraOlahan. (Kamus Dewan. kreativiti dalam membuat corak dan rekaan disifatkan sebagai organisasi memahami. Edisi 3. ada yang memberi tumpuan kepada proses pemikiran dan juga penekanan kepada hasil usaha mereka sebagai kriteria kreativiti. garisan. Dalam konteks kemahiran seni mencorak dan mereka. Dengan perkataan lain. Menurut Mohd. dan’know-how’ dalam konteks pengetahuan dan pengaplikasiannya. Dalam konteks seseorang individu seperti pelajar di sekolah rendah. guru berupaya memahamkan para pelajarnya dalam menguasai kemahiran mencorak dan rekaan dengan menekankan perbezaan iaitu melatih para pelajar agar bijak membezakan jenis dan sifat maklumat yang diterima oleh mereka. Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni dalam kehidupan dengan alat-alat yang sesuai. Di samping itu. Azhar (2003) literasi kreatif menekankan kefahaman individu terhadap persoalan ’know-what’ . Atau paling tidak.

kognitif dan kreativiti sememangnya penting bagi menjayakan proses membantu pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak (pelajar) di sekolah. http://kemayangambai. peranan guru dan pihak sekolah lainnya turut sama penting dalam proses membantu pembelajaran pelajar.4.html .com/2013/01/pendidikan-seni-visual-mencorak-dan.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa aspek-aspek seperti kepekaan pengamatan. Namun begitu.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful